Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.6

Rīgā 2013.gada 23.jūlijā (prot. Nr.4, 54.§)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšanu, pieņemšanu un izsniegšanu Rīgas pilsētā, kā arī nosaka maksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.

2. Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) topogrāfisko informāciju topogrāfiskajā plānā pārbauda un topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Pilsētas attīstības departaments). Topogrāfisko informāciju izpildmērījuma plānā pārbauda Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) un topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrē Pilsētas attīstības departaments.

3. Pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzes turētājs ir Pilsētas attīstības departaments.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana

4. Mērnieks vai komersants topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu mērogā 1:500 iesniedz pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā. Mērnieks vai komersants iesniedz topogrāfisko plānu, izmantojot e-pakalpojumu vai nosūtot topogrāfisko plānu un iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi geo@riga.lv, bet izpildmērījuma plānu un elektroniski parakstītu iesniegumu iesniedz, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi buvvalde@riga.lv.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

5. Mērnieks vai komersants papildus izpildmērījuma plānam Būvvaldē iesniedz topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskos datus un mērījumus – pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas.

6. Pirms izpildmērījuma plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē tajā attēlo būves vai inženierkomunikācijas faktisko novirzi no būvniecības dokumentācijas, norādot faktiskos un projektētos raksturlielumus un attālumus. Projektētos raksturlielumus un attālumus norāda saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādāto būvniecības dokumentāciju.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 176)

7. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

7.1. SIA "Lattelecom";

7.2. AS "Latvijas Gāze";

7.3. SIA "Latvijas Mobilais Telefons";

7.4. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";

7.5. SIA "Optron";

7.6. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma";

7.7. SIA "Baltcom";

7.8. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme";

7.9. SIA "Rīgas ūdens";

7.10. AS "Sadales tīkls".

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 176)

8. To inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, ir publicēts Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā (www.rdpad.lv).

9. Pārbaudot topogrāfiskā plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Pilsētas attīstības departaments 10 darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna saņemšanas dienas:

9.1. saskaņo to un reģistrē topogrāfiskā plāna informāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē;

9.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to saskaņot un reģistrēt, norādot uz pieļautajām kļūdām un neatbilstībām, un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Šo saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniekam vai komersantam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā un laboto topogrāfisko plānu iesniegt atkārtotai pārbaudei Pilsētas attīstības departamentam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 9.punktā norādītajiem lēmumiem.

11. Pārbaudot izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un būvniecības dokumentācijai, Būvvalde 10 darba dienu laikā no izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas:

11.1. saskaņo to un nodod Pilsētas attīstības departamentam reģistrēšanai topogrāfiskās informācijas datubāzē;

11.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to saskaņot, norādot uz pieļautajām kļūdām un neatbilstībām, un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniekam vai komersantam.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 176)

12. Lai Būvvalde nepieciešamības gadījumā varētu pārbaudīt izpildmērījuma plāna topogrāfiskās informācijas atbilstību apvidū esošajai situācijai, pasūtītājs vai par būvdarbiem atbildīgā persona vismaz 5 darba dienas pirms attiecīgo izbūvju veikšanas, nosūtot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi buvvalde@riga.lv un norādot kontaktinformāciju:

12.1. informē Būvvaldi par datumu un laiku, kad būs atvērta tranšeja inženierkomunikācijas izbūvei, ja apakšzemes inženierkomunikāciju iegulda, izmantojot atvērtas tranšejas metodi;

12.2. informē Būvvaldi par datumu un laiku, kad notiks inženierkomunikācijas izbūve, ja inženierkomunikācija tiks izbūvēta, izmantojot beztranšeju tehnoloģiju.

12.1 Šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto informāciju ir tiesīgs iesniegt arī mērnieks vai komersants.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

13. Pēc personas pieprasījuma Pilsētas attīstības departaments sagatavo un izsniedz topogrāfiskās informācijas datubāzē iekļauto topogrāfisko informāciju. Ja iesniegts iesniegums sagatavot inženiertīklu situācijas plānu, Pilsētas attīstības departaments šo plānu sagatavo gadījumā, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai izgatavots topogrāfiskais plāns, attiecīgā topogrāfiskā informācija iekļauta topogrāfiskās informācijas datubāzē un tā nav vecāka par pieciem gadiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 176)

14. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi. Inženiertīklu situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.

14.1 Ja mērnieks vai komersants būvniecības laikā konstatē, ka apvidū esošā situācija neatbilst topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, un neatbilstības ir konstatētas topogrāfiskā plāna derīguma laikā:

14.1 1. mērnieks vai komersants iesniedz Pilsētas attīstības departamentā informāciju DGN datņu formātā par konstatētajām neatbilstībām ar lūgumu veikt topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrēt izmaiņas topogrāfiskās informācijas datubāzē;

14.1 2. Pilsētas attīstības departaments 10 darba dienu laikā no iesnieguma un topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas pārbauda un reģistrē topogrāfisko informāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, informējot par to iesniedzēju, attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju vai turētājus, kuru komunikāciju novietojumā konstatētas neatbilstības topogrāfiskajā plānā saskaņotajai informācijai, mērnieku vai komersantu, kurš izgatavojis topogrāfisko plānu, un Būvvaldi. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

14.1 3. topogrāfiskā plāna derīguma termiņš netiek mainīts vai pagarināts.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

15. Lai saņemtu inženierkomunikāciju trašu ierādes, topogrāfiskajam plānam jābūt ne vecākam par vienu gadu.

III. Maksa par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu un maksas veikšanas kārtība

16. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu ir noteikta šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.

17. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu mērnieks vai komersants veic, pamatojoties uz Pilsētas attīstības departamenta izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Pilsētas attīstības departaments topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic šajos noteikumos norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

18. Samaksu par izpildmērījuma plāna pārbaudi mērnieks vai komersants veic pirms izpildmērījuma plāna iesniegšanas Būvvaldē, pamatojoties uz Būvvaldes izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Būvvalde izpildmērījuma plāna pārbaudi veic šajos noteikumos norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

19. Ja mērnieks vai komersants iesniedz topogrāfisko plānu šo saistošo noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro tikai par vienu atkārtotu topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro vispārējā kārtībā.

20. Ja uzmērāmā teritorija ietilpst kādā no saistošo noteikumu 1.pielikumā minētajām Pašvaldības teritorijas kategorijām, pakalpojuma cenu aprēķina, 2.pielikumā esošā cenrāža 1.punktā noteiktajai cenai piemērojot Pašvaldības teritorijas kategorijai atbilstošu koeficientu:

20.1. I.kategorijai – koeficientu 0,7;

20.2. II.kategorijai – koeficientu 1,0;

20.3. III.kategorijai – koeficientu 1,4.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

20.1 Ja uzmērāmā teritorija ietilpst dažādās saistošo noteikumu 1.pielikumā minētajās Pašvaldības teritorijas kategorijās, pakalpojuma cenu aprēķina, saistošo noteikumu 2.pielikumā esošā cenrāža 1.punktā noteiktajai cenai piemērojot to koeficientu, kurš attiecināms uz uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

20.2 Pašvaldības teritorijas kategoriju robežas LKS-92 koordinātu sistēmā DGN datņu formātā ir publicētas Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

20.3 Gadījumos, kad topogrāfiskā plāna derīguma laikā līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošā virszemes situācija neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Pilsētas attīstības departamentam iesniegumu par jau reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju. Aktualizētā topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija tiek veikta 10 darba dienu laikā no iesnieguma un topogrāfiskā plāna saņemšanas dienas. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš netiek mainīts.

(Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

21. Ja mērnieks vai komersants lūdz, lai šo saistošo noteikumu 2.pielikuma cenrāžu 1. un 2.punktā noteiktie pakalpojumi tiktu izpildīti piecu darba dienu laikā, un ja Pilsētas attīstības departaments šo lūgumu uzskata par izpildāmu, aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 2.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 176)

22. Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikuma cenrāžu 1., 2. un 4.punktā noteiktajiem pakalpojumiem ieskaitāmi Pilsētas attīstības departamenta pamatbudžeta norēķinu kontā.

23. Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikuma cenrāžu 3.punktā noteikto pakalpojumu ieskaitāmi Būvvaldes pamatbudžeta norēķinu kontā.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Saistošo noteikumu 2.pielikuma 2.punkts stājas spēkā euro ieviešanas dienā, kad spēku zaudē 2.pielikuma 1.punkts.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija saistošos noteikumus Nr.88 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un sagatavošanu Rīgas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.128; 2012, Nr.114).

26. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.6
Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas kategorijas

(Pielikums Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

2.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.6
Cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu

(Pielikums Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 176 redakcijā)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena,
EUR*
1.Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē:
1.1.platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot)1 objekts26,00
1.2.platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz
0,5 hektāriem (ieskaitot)
1 objekts37,00
1.3.platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz
1 hektāram (ieskaitot)
1 objekts51,00
1.4.par katru hektāru virs 1 hektāra1 hektārs48,00
2.Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana1 zemesgabals (līdz 1 hektāram)32,00
par katru nākamo hektāru7,00
3.Izpildmērījuma plāna pārbaude1 objekts**25,61
4.Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes1 planšete
(25 ha,
M 1:1 000)
2,00
5.Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā1 objekts13,00

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

** Objekts – izpildmērījuma plāns, kurā attēlota viena inženierkomunikācija vai ēka normatīvajos aktos noteiktajā kartībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas paredzētajā apjomā, kas ir noformēts kā viena pakalpojuma pieprasījums (elektroniskajā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija, ir viens pasūtītājs un viens pakalpojuma pieprasījuma nosaukums).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 23.07.2013.Stājas spēkā: 05.09.2013.Zaudē spēku: 30.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 04.09.2013. OP numurs: 2013/172.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
259528
{"selected":{"value":"26.11.2015","content":"<font class='s-1'>26.11.2015.-29.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.11.2015","iso_value":"2015\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2015.-29.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2013","iso_value":"2013\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2013.-25.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.11.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)