Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.568

Rīgā 2012.gada 21.augustā (prot. Nr.48 6.§)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18.panta desmito daļu, 19.panta 5.5 daļu un 38.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk – deklarācija) veidlapu paraugus (1.pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;

1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapas paraugu (2.pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību;

1.3. deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu paraugus (3.pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;

1.4. deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, kas nodokļa maksātājam ir pieejama valsts informācijas sistēmās, aizpildot deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

1.5. kārtību, kādā nodokļa maksātājs saņem no Valsts ieņēmumu dienesta deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.

2. Deklarācijā ietilpst:

2.1. gada ienākumu deklarācija D (turpmāk – deklarācija D);

2.2. deklarācijas D pielikumi:

2.2.1. taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1 (turpmāk – D1 pielikums);

2.2.2. taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus, D11 (turpmāk – D11 pielikums);

2.2.3. fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi D2 (turpmāk – D2 pielikums);

2.2.4. fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi D21 (turpmāk – D21 pielikums);

2.2.5. ienākumi no saimnieciskās darbības D3 (turpmāk – D3 pielikums);

2.2.6. ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, D31 (turpmāk – D31 pielikums);

2.2.7. attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem D4 (turpmāk – D4 pielikums);

2.2.8. (svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400).

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

3. Deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma ietilpst:

3.1. pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (turpmāk – deklarācija DK);

3.2. deklarācijas DK pielikums "Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā" (turpmāk – deklarācijas DK pielikums);

3.3. gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija (turpmāk – ienākuma precizēšanas deklarācija GD).

4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs), kurš ir Latvijas Republikas rezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā un ārvalstīs gūtos ienākumus (arī ar nodokli neapliekamos ienākumus). Nodokļa maksātājs, kurš ir Latvijas Republikas nerezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus.

5. Deklarācijā nodokļa aprēķinam summas norāda euro un centos. Ārvalstīs gūtos ienākumus un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā ienākuma gūšanas dienas sākumā un nodokļa samaksāšanas dienas sākumā.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1066 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.544)

6. Nodokļa maksātājs pirms deklarācijas D aizpilda attiecīgos tās pielikumus.

7. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļa maksātājam ir pieejama šāda deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama informatīva rakstura informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums), privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā informācija par fiziskās personas attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

7.1. dati par ienākuma izmaksātāju un ienākuma saņēmēju;

7.2. ienākuma veids;

7.3. ienākuma gūšanas periods un izmaksas datums;

7.4. bruto ieņēmumi;

7.5. neapliekamie ienākumi;

7.6. darba devēja piemērotais neapliekamais minimums, atvieglojumi un attaisnotie izdevumi;

7.7. ienākums, no kura aprēķināts nodoklis;

7.8. ieturētais nodoklis;

7.9. privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas (atbilstoši informācijai, ko snieguši privātie pensiju fondi, ar kuriem Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.10. veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi (atbilstoši informācijai, ko sniegušas apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.11. diferencētais neapliekamais minimums (turpmāk – neapliekamais minimums);

7.12. veiktie attaisnotie izdevumi par izglītības iegūšanu (atbilstoši informācijai, ko sniegušas vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes);

7.13. veiktie attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītības iegūšanu un bērnu interešu izglītību (atbilstoši informācijai, ko nodokļu maksātājs elektroniski iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā).

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

8. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka mēneša laikā pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas, bet ne agrāk kā pieprasījuma saņemšanas gada 1.martā nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju aizpilda papīra formā, var saņemt šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju.

II. Deklarācijas D1 un D11 pielikuma aizpildīšanas kārtība

9. "D1 pielikumu aizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības un ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus) Latvijas Republikā. D1 pielikumu aizpilda, pamatojoties uz darba devēja vai cita ienākumu izmaksātāja izsniegto paziņojumu, ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kuri apliecina ienākumu saņemšanu.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.544)

10. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai šādiem atbalsta veidiem:

10.1. valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;

10.2. valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;

10.3. valsts atbalsts lopkopībai.

11. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda šādiem atbalsta veidiem:

11.1. mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;

11.2. infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;

11.3. lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;

11.4. mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai.

12. D1 pielikumu aizpilda šādi:

12.1. 1.ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda visu taksācijas gadā gūto ienākumu (arī konkursos un sacensībās saņemtās balvas, autoratlīdzību (honorāru), pensijas, slimības pabalstus, kā arī neapliekamos ienākumus) gūšanas vietu un veidu;

12.2. 2.ailē "Bruto ieņēmumi" norāda, novērtējot naudas izteiksmē, visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, kas gūti naudā, natūrā un pakalpojumu veidā. Ja deklarācijas aizpildīšanai izmanto paziņojumu, šajā ailē ieraksta paziņojuma 05.rindā norādīto summu;

12.3. 3.ailē "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus (apdrošināšanas atlīdzības, ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm, normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti no budžeta, no mantojuma gūto ienākumu, no budžeta līdzekļiem piešķirtās mācību iestāžu stipendijas, uzturlīdzekļus, no darba devēja saņemto bēru pabalstu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros un citus šā likuma 9.pantā noteiktos neapliekamo ienākumu veidus). Šajā ailē ieraksta paziņojuma 06.rindā norādīto summu, kā arī paziņojuma 13. rindā norādīto dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summu;

12.4. 4.a ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 10.rindā norādīto summu;

12.5. 4.b ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norāda darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 11. un 12.rindā norādīto summu;

12.6. 4.c ailē "Attaisnotie izdevumi – autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 14.rindā norādīto summu;

12.7. 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar maksājumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot D1 pielikuma 2.ailē norādīto summu;

12.8. 7.ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 16.rindā norādīto summu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1066; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

13. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro, drīkst aizpildīt D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

14. D1 pielikuma rindā "Kopā" norāda visu ienākumu kopsummu.

15. Konkursos un sacensībās saņemto balvu kopsummu norāda D1 pielikuma 2.ailē "Bruto ieņēmumi", bet šo balvu neapliekamo daļu norāda D1 pielikuma 3.ailē "Neapliekamie ienākumi". Apliekamo ienākumu no gūtajām balvām norāda D1 pielikuma 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

16. D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, ienākumus no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ienākumam pielīdzināmos aizdevumus, kā arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums). Nodokļa maksātājs D11 pielikumā nenorāda Latvijas Republikā gūtus ienākumus, no kuriem nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

16.1 D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā ārvalstī ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus, kuriem Latvijas Republikā nepiemēro nodokļa pamatlikmi (piemēram, D11 pielikumā norāda ienākumu no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, no dividendēm un dividendēm pielīdzināma ienākuma, no procentu ienākuma).

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 400 redakcijā)

17. D11 pielikumu aizpilda šādi:

17.1. 1. ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda to taksācijas gadā gūto ar nodokli apliekamo ienākumu (tai skaitā ienākumu no kapitāla) gūšanas vietu un veidu, kuri nav norādīti taksācijas gada laikā iesniegtajās deklarācijās DK;

17.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē taksācijas gadā gūtos ar nodokli apliekamos ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus;

17.3. 3.a aili "Izdevumu norma 25 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kas guvis ienākumus no augoša meža pārdošanas. Aili aizpilda, norādot simbolu "X". Pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 25 procentu apmērā no izmaksājamās summas;

17.4. 3.b aili "Izdevumu norma 50 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kas guvis ienākumus no kokmateriālu pārdošanas. Aili aizpilda, norādot simbolu "X". Pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 50 procentu apmērā no izmaksājamās summas;

17.5. 4.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda izdevumus atbilstoši 3.a vai 3.b ailē noteiktajai izdevumu normai vai citus ar dokumentiem apliecinātus izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu;

17.6. 5.ailē "Apliekamie ienākumi" norāda apliekamos ienākumus, kas aprēķināti, no bruto ieņēmumiem (2.aile) atņemot izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (4.aile);

17.7. 6.ailē "Nodokļa likme" norāda attiecīgajiem ienākumiem piemērojamo nodokļa likmi taksācijas gadā. Nodokļa maksātājs, kurš aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, norādot nodokļa likmi ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem, piemērojamo pamatlikmi summē ar piemērojamo papildlikmi;

17.8. 7.ailē "Aprēķinātais nodoklis" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (5.aile) reizinot ar nodokļa likmi (6.aile);

17.9. 8.ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par attiecīgajā pielikuma rindā norādītajiem ienākumiem. Šajā ailē norāda arī ārvalstīs samaksāto nodokli, kurš nepārsniedz 7. ailē norādīto aprēķināto nodokli;

17.10. 9. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko nosaka, no aprēķinātā nodokļa (7. aile) atņemot avansā samaksāto (ieturēto) nodokli (8. aile). Pārmaksāto nodokli norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.544)

III. Deklarācijas D2 un D21 pielikuma aizpildīšanas kārtība

18. D2 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstīs, kuriem piemērojama pamatlikme. Nodokļa maksātājs, kurš ienākumus guvis vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu D2 pielikuma rindu.

19. D2 pielikumu aizpilda šādi:

19.1. 5.ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi, summa euro" norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, kas apliekami ar pamatlikmi un izteikti euro;

19.2. 6.ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norāda algota darba ienākumus par darba pienākumu veikšanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24.panta septītajai daļai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā Konvencija par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu konvencija), vai ja gūtais ienākums saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvots no nodokļa samaksas Latvijas Republikā. Ja tiek aizpildīta 6. aile, tad 7.–11. aili neaizpilda;

19.2.1 6.1 ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda veiktos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus vai līdzīgus citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajos aktos noteiktos maksājumus;

19.2.2 6.2 ailē "Attaisnotie izdevumi – autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu noteiktajam apmēram;

19.3. 8.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis, summa euro" norāda ārvalstīs samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analogu nodokli euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1066; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

20. D21 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš ir bijis nodarbināts (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa un guvis ienākumus ārvalstīs. D21 pielikumu aizpilda šādi:

20.1. 1.ailē "Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta" norāda valsti, kurā gūti ienākumi (tas ir, valsti, ar kuras karogu kuģis kuģo), kā arī informāciju (darba devēja juridisko nosaukumu un adresi) par ienākuma izmaksātāju;

20.2. 2.ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, ko guvis nodokļa maksātājs, strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;

20.3. 3.ailē "Ienākumu gūšanas periods" norāda ienākumu gūšanas perioda sākuma datumu un beigu datumu. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir bijis nodarbināts vairākus periodus (ar pārtraukumiem), par katru nodarbinātības periodu aizpilda atsevišķu rindu;

20.4. 4.ailē "Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients" norāda mēneša minimālajai darba algai piemērojamo koeficientu, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta ceturtajā daļā noteiktajām normām: virsniekiem – 2,5, pārējam personālam – 1,5;

20.5. 5.ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norāda nodokļa maksātāja nodarbinātības periodā gūto ar nodokli apliekamo ienākumu, kuru aprēķina, minimālo mēneša darba algu reizinot ar 4.ailē norādīto koeficientu un reizinot ar nodarbinātības periodu, kas izteikts mēnešos un dienās. Ja nostrādāts nepilns mēnesis, vienas dienas normu aprēķina, mēneša normu dalot ar kalendāra dienu skaitu mēnesī;

20.6. 6.ailē "Aprēķinātais nodoklis" norāda nodokli, kuru aprēķina, 5.ailē noteikto apliekamo ienākumu reizinot ar nodokļa likmi;

20.7. 7.aili "Ārvalstī samaksātais nodoklis" aizpilda, ja no darbinieka ienākuma ir ieturēts (samaksāts) nodoklis ārvalstī. Norāda ārvalstī samaksātā nodokļa daļu atbilstoši ienākumam, no kura tiek aprēķināts nodoklis Latvijas Republikā. Ja nodoklis ārvalstī nav ieturēts (samaksāts), 7.aili neaizpilda. Ārvalstīs samaksātais nodoklis nedrīkst pārsniegt nodokli, kas no konkrētā ienākuma Latvijas Republikā maksājams pēc Latvijā noteiktās likmes.

IV. Deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtība

21. D3 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem.

22. D3 pielikuma 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07. un 08.rindā norāda datus, kas attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu:

22.1. 01.rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus, tai skaitā:

22.1.1. 01.1.rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta 3.1 daļu, izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības;

22.1.2. 01.2.rindā "Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības" norāda taksācijas gada ieņēmumus no zivju audzēšanas privātajās ūdenstilpēs vai nodokļa maksātāja lietošanā nodotās ūdenstilpēs (akvakultūra);

22.1.3. 01.3.rindā "Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda ieņēmumus no lauku tūrisma saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta 3.2 daļu;

22.1.4. 01.4.rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

22.2. 02.rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Ja nodokļa maksātājs veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

22.3. 03.rindā "Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 01. un 02.rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi;

22.4. 04.rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Tos norāda tikai tad, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;

22.5. 05.rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 03. un 04.rindā norādīto skaitļu starpību. Ja starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0";

22.6. 06.rindā "Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības (turpmāk – zaudējumu pārskats) I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" 3.ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 05.rindā norādīto skaitli;

22.7. 07.rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 05. un 06.rindā norādīto skaitļu starpību;

22.8. 08.rindā "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības.

23. D3 pielikuma 09., 10., 11., 12., 13. un 14.rindā norāda datus par saimniecisko darbību, izņemot lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu:

23.1. 09.rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības;

23.2. 10.rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda izdevumus, kas saistīti ar 09.rindā norādīto ieņēmumu gūšanu. Ja nodokļa maksātājs nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, to nosaka proporcionāli šiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

23.3. 11.rindā "Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 09. un 10.rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi;

23.4. 12.rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 11.rindā aprēķināto starpību, ja tā ir pozitīvs skaitlis. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0";

23.5. 13.rindā "Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta zaudējumu pārskata II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3.ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 12.rindā norādīto skaitli;

23.6. 14.rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 12. un 13.rindā norādīto skaitļu starpību.

24. D3 pielikuma 14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" atsevišķi norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona veikusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

25. Ja nodokļa maksātājs, kas veic lauksaimniecisko ražošanu vai sniedz lauku tūrisma pakalpojumus, nodarbojas arī ar citiem saimnieciskās darbības veidiem un taksācijas gadā zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19.panta astotajai daļai segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, tas neaizpilda D3 pielikuma 01., 02., 03., 04., 05., 06. un 07.rindu, bet lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus un izdevumus ietver citas saimnieciskās darbības aprēķinā D3 pielikuma 09., 10., 11., 12., 13. un 14.rindā. Šajā gadījumā D3 pielikuma 13.rindā ietver arī pirmstaksācijas gada zaudējumu pārskata I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" 3.ailē norādīto summu, ievērojot, ka D3 pielikuma 13.rindā norādītais skaitlis nedrīkst pārsniegt D3 pielikuma 12.rindā norādīto skaitli.

26. D3 pielikuma 15. un 16.rindu aizpilda visi nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

26.1. 15.rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" norāda D3 pielikuma 07. un 14.rindā norādīto skaitļu summu;

26.2. 16. rindā "Avansā samaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēru, kas samaksāts taksācijas gada laikā. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad šajā rindā norāda Latvijas Republikā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu) kopsummu.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

26.1 D3 pielikuma 17. un 18. rindu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

26.1 1. D3 pielikuma 17. rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 2.1 daļā noteikto minimālo nodokli no saimnieciskās darbības;

26.1 2. D3 pielikuma 18. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" norāda minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot 17. rindā norādīto summu ar nodokļa likmi.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.544 redakcijā)

26.2 D3 pielikuma 17. un 18. rindu neaizpilda nodokļa maksātājs, kurš:

26.2 1. taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

26.2 2. taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību;

26.2 3. taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.544 redakcijā)

26.3 D3 pielikuma 19. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norāda D3 pielikuma 15. un 18. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0". Ja 18. rindu neaizpilda, tad 19. rindā norāda 15. rindā norādīto skaitli.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.544 redakcijā)

27. Nodokļa maksātājs zaudējumus no saimnieciskās darbības norāda zaudējumu pārskata atsevišķās daļās, tos norādot atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem (ne vairāk par trim pirmstaksācijas gadiem vai, ja nodokļa maksātājs ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, par sešiem gadiem):

27.1. zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas – I daļā "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas";

27.2. zaudējumus no citas saimnieciskās darbības – II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem".

28. Nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, visus zaudējumus no saimnieciskās darbības (ieskaitot zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu pārskata II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 1.punktu.

29. Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi:

29.1. 1.ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies zaudējumi;

29.2. 2.ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" ieraksta pirmstaksācijas gada (kurā ir radušies zaudējumi) D3 pielikuma 3.rindā norādītos zaudējumus, kas samazināti par saņemto subsīdiju apmēru, vai D3 pielikuma 11.rindā norādītos zaudējumus. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, D3 pielikuma 11.rindā norādītos zaudējumus samazina par saņemto subsīdiju apmēru. Attiecībā uz nākamajiem pirmstaksācijas gadiem norāda pirmstaksācijas gada (gada pirms šā taksācijas gada) pārskata 4.ailē norādītos zaudējumus;

29.3. 3.ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru tiek sastādīta deklarācija, norāda segtos iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas vai zaudējumus no citas saimnieciskās darbības. Zaudējumu summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus attiecīgi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas vai citas saimnieciskās darbības, kas norādīti D3 pielikuma 05. vai 12.rindā;

29.4. 4.ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3.ailē norādīto skaitļu starpību.

V. Deklarācijas D31 pielikuma aizpildīšanas kārtība

30. D31 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

31. D31 pielikumu aizpilda šādi:

31.1. 01.rindā "Taksācijas gada rezultāts" norāda ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto ieņēmumu un izdevumu starpību;

31.2. 20.rindā "Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā" norāda citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par pašnodarbināto personu, ja grāmatvedības uzskaitē šī summa ir iekļauta izdevumos. Summas atšifrē D31 pielikuma 20.1., 20.2. un 20.3.rindā;

31.3. 26.rindā "Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā" norāda citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Summas atšifrē D31 pielikuma 26.1., 26.2. un 26.3.rindā;

31.4. 29.rindā "Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai", ja šie maksājumi atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir apliekami ar nodokli, raksta "0";

31.5. 30.rindā "Pirmstaksācijas perioda zaudējumu summa" norāda pirmstaksācijas gada zaudējumu summu triju pēc kārtas sekojošu taksācijas gadu laikā no zaudējumu rašanās dienas;

31.6. 31.rindā "Koriģētais apliekamais ienākums", ja 28. un 29.rindā norādīto skaitļu starpība ir negatīvs skaitlis, raksta "0";

31.7. 31.1 rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 2.1 daļā noteikto minimālo nodokli no saimnieciskās darbības;

31.8. 31.2 rindā "Minimālais apliekamais ienākums" norāda minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, 31.1 rindā norādīto summu dalot ar nodokļa likmi. 31.1 un 31.2 rindu neaizpilda nodokļa maksātājs, kurš:

31.8.1. taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

31.8.2. taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību;

31.8.3. taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

31.9. 31.3 rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norāda D31 pielikuma 31. un 31.2 rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0". Ja 31.2 rindu neaizpilda, tad 31.3 rindā norāda 31. rindā norādīto skaitli;

31.10. 33. rindā "Taksācijas gadā samaksātā nodokļa avansa summa" norāda avansā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad norāda Latvijas Republikā samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu) kopsummu.

(Grozīts ar MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

VI. Deklarācijas D4 pielikuma aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 400 redakcijā)

32. D4 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Šā pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti). Par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu D4 pielikumu.

33. Ja pirmstaksācijas gada deklarācijā ir aizpildīta D4 pielikuma aile "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi", rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums" aizpilda 7. aili. Ja taksācijas gada attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem apmērs nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu, aizpilda arī 9. aili.

34. D4 pielikumu par taksācijas gadu aizpilda šādi:

34.1. 1. ailē "Attaisnojuma dokumenta datums" norāda attaisnojuma (maksājuma) dokumenta par taksācijas gadā saņemtajiem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību vai ārstniecības pakalpojumiem izdošanas datumu – dienu, mēnesi, gadu;

34.2. 2. ailē "Attaisnojuma dokumenta numurs" norāda maksājuma dokumenta numuru;

34.3. 3. ailē "Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods" norāda pakalpojuma sniedzēja identifikācijas datus – juridiskajai personai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai fiziskajai personai personas kodu;

34.4. 4. ailē "Pakalpojuma sniedzēja nosaukums vai vārds, uzvārds" norāda pakalpojuma sniedzēja – juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

34.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi par izglītību" norāda taksācijas gada maksājuma dokumentā norādītos izdevumus par izglītību, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ārstniecisko pakalpojumu, uz kuru attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma. Ja nodokļa maksātājam, iesniedzot attaisnojuma dokumentu, daļu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atmaksājis apdrošinātājs, tad šajā ailē norāda apdrošinātāja neatmaksāto daļu;

34.7. rindu "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" aizpilda šādi:

34.7.1. 5. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par izglītību, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.7.2. 6. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

34.7.3. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 5. un 6. ailes summu;

34.8. 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gada izdevumus par operācijām, kas ir plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju), zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem;

34.9. 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" norāda taksācijas gada attaisnoto izdevumu summu Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu ietvaros;

34.10. 10. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (7. – 9. aile)" rindā "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu kopsummu (7. un 9. ailē rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" norādīto skaitļu starpība).

35. Rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" norāda pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecinātos izdevumus un to aizpilda šādi:

35.1. 1. ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

35.2. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ieraksta iepriekšējā gada deklarācijas D4 pielikuma ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" norādīto summu;

35.3. 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" ieraksta šīs rindas 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norādīto summu, ņemot vērā, ka 9. ailes visu rindu kopsumma nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu;

35.4. 10. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (7. – 9. aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (7. un 9. ailē norādīto skaitļu starpība).

36. Deklarācijas D4 pielikuma sadaļu "Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati" aizpilda, ja nodokļa maksātājs apliekamā ienākuma samazināšanai deklarē ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

VII. Deklarācijas D5 pielikuma aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

37. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

38. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

VIII. Deklarācijas D aizpildīšanas kārtība

39. Deklarāciju D aizpilda, pamatojoties uz attiecīgajiem tās pielikumiem.

40. Deklarāciju D aizpilda šādi:

40.1. 01.rindā "Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

40.1.1. D1 pielikuma 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norādīto kopsummu;

40.1.2. D3 pielikuma 19. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" un 14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto summu;

40.1.3. D31 pielikuma 31.3 rindā norādīto starpību;

40.2. 02.rindā "Ārvalstīs gūtie ienākumi" ieraksta D2 pielikuma 5.ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro" norādītās summas (pārrēķinot euro) (atskaitot minētā pielikuma 6.2 ailē "Attaisnotie izdevumi – autoru izdevumi" norādītās summas), kuras saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24.panta septīto daļu vai saskaņā ar nodokļu konvenciju nav atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā, kā arī summas, kas gūtas valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta nodokļu konvencija vai kurā nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti. Šajā rindā ieraksta arī deklarācijas D21 pielikuma 5.ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norādītās summas;

40.3. 04.rindā "Neapliekamie ienākumi" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

40.3.1. D1 pielikuma 3.ailē "Neapliekamie ienākumi" norādīto kopsummu;

40.3.2. D2 pielikuma 6.ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norādītās summas, kuras saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24.panta septīto daļu vai saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā;

40.3.3. D3 pielikuma 04.rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" un 08.rindā "Neapliekamie ienākumi" norādīto skaitļu summu;

40.4. 05.rindā "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

40.4.1. D1 pielikuma 4.a ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu;

40.4.1.1 D2 pielikuma 6.1 ailē "Attaisnotie izdevumi, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu;

40.4.2. D3 pielikuma 14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto skaitli;

40.4.3. D31 pielikuma 20.rindā "Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem" norādīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summu, ko par sevi kā par pašnodarbināto personu aprēķinājis un veicis saimnieciskās darbības veicējs, kurš grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā;

40.5. 06. rindā "Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" iekļauj D4 pielikuma 9. ailē "Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu" taksācijas un pirmstaksācijas gadā norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 9. aiļu kopsummu;

40.6. 07. rindā "Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" iekļauj D4 pielikuma 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 8. aiļu kopsummu;

40.7. 08.rindā "Ziedojumi un dāvinājumi" norāda ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm;

40.7.1 08.1 rindā "Ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai" norāda ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 8. punktā noteiktajā apmērā;

40.8. 09. rindā "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" iekļauj D1 pielikuma 4. b ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norādīto summu un ar dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas;

40.9. 08. rindas, 08.1 rindas un 09. rindas kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 procentus no deklarācijas 03. rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas. Jāņem vērā, ka 08.1 rindā norādītie ziedojumi un dāvinājumi Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai kopā nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 8. punktā noteikto apmēru un ka 09. rindā norādītās iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi katrs atsevišķi nedrīkst pārsniegt 10 procentus no deklarācijas 03. rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas;

40.10. 11. rindā "Gada diferencētais neapliekamais minimums" norāda piemērojamo neapliekamo minimumu, kurš aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai noteiktajai formulai. Aprēķinot neapliekamo minimumu, ņem vērā šādu ienākumu kopsummu:

40.10.1. deklarācijas D 03. rinda;

40.10.2. D11 pielikuma 2. ailes kopsumma;

40.10.3. D2 pielikuma 6. ailes kopsumma;

40.10.4. deklarācijas DK 8. ailes kopsumma;

40.10.5. ienākumi no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai "Izaugsme un nodarbinātība" vai no valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām;

40.10.6. ienākumi no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas, kuri nav deklarēti deklarācijā DK;

40.10.7. summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

40.10.8. šādi ienākumi, kuri nav deklarēti D11 pielikumā (ja saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nodokļu maksātājam nav pienākums iesniegt deklarāciju):

40.10.8.1. procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi;

40.10.8.2. dividendes un dividendēm pielīdzināmie ienākumi;

40.10.8.3. ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas;

40.10.8.4. ienākumam pielīdzināmie aizdevumi;

40.10.8.5. ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību;

40.10.8.6. ienākumi no metāllūžņu pārdošanas;

40.10.9. likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta piektajā daļā minētais ienākums no uzkrājuma;

40.11. 12.rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" nodokļa maksātājam, kuram piešķirta pensija, norāda neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.panta piekto daļu vai minētā likuma pārejas noteikumu 48.punktu. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensijas neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12.panta piekto daļu piemēro tikai par to taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro diferencēto neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;

40.12. 13.rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda nodokļa atvieglojumu summu par apgādājamiem taksācijas gadā. Nodokļa atvieglojumu par apgādājamo personu piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc piemērot ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas;

40.13. 14.rindā "Atvieglojumi personām ar invaliditāti" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru invalīdiem;

40.14. 15.rindā "Atvieglojumi politiski represētajām personām" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām;

40.15. 16.rindā "Atvieglojumi nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām (arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

40.16. 18.rindā "Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis, kopā" norāda deklarācijas D 03.rindas summu, no kuras atņemta 10., 11., 12. un 17.rindas summa;

40.17. 19. rindā "Nodoklis" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu. Saimnieciskās darbības veicēji norāda arī D3 pielikuma 17. rindā vai D31 pielikuma 31.1 rindā norādīto minimālo nodokli no saimnieciskās darbības vai D5 pielikuma 02. rindā norādīto summu;

40.18. 19.1 rindā "Nodoklis no citiem ienākumiem" norāda deklarācijas D11 pielikuma 9. ailes "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" kopsummu;

40.19. 20.rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

40.19.1. D1 pielikuma 7.ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norādīto avansā samaksāto (ieturēto) nodokli;

40.19.2. mazāko no D2 pielikuma 8.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis, summa euro" vai 10.ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem, summa euro" norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24.panta septītā daļa neparedz ārvalstīs gūto ienākumu ar nodokli neaplikt;

40.19.3. mazāko no D21 pielikuma 6.ailē "Aprēķinātais nodoklis" vai 7.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādītajām summām;

40.19.4. D3 pielikuma 16.rindā "Avansā samaksātais nodoklis" norādīto summu;

40.19.5. D31 pielikuma 33.rindā norādīto summu;

40.19.6. (svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400);

40.20. aizpildot 22. rindu "Pārmaksa", ņem vērā arī D11 pielikuma 9. ailē norādīto pārmaksāto nodokli, kā arī to, ka nav atmaksājama tā pārmaksātā nodokļa daļa, kas samaksāta ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1066; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

41. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 04.rindu "Neapliekamie ienākumi", ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

42. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu "Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu "Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā", ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā.

43. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem vai par privātajos pensiju fondos izdarītajām iemaksām un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), drīkst aizpildīt attiecīgi tikai deklarācijas D 08.rindu "Ziedojumi un dāvinājumi" vai 09.rindu "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus", ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā.

44. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai izmantotu visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, aizpilda tikai to deklarācijas D 11., 12., 13., 14., 15., 16. vai 17.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā.

IX. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

45. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu no saimnieciskās darbības ienākuma (turpmāk – avansa maksājumu aprēķins) nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar gada ienākumu deklarāciju D vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas.

46. Avansa maksājumu aprēķina veidlapas paraugs ir noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

47. Ja saskaņā ar nodokļa maksātāja prognozi taksācijas gadā sagaidāmais apliekamais ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies, nodokļa maksātājs iesniedz precizētu taksācijas gada avansa maksājumu aprēķinu kopā ar pamatotu skaidrojumu par avansa maksājumu apmēra samazinājumu vai palielinājumu.

48. (Svītrots ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

49. Aprēķinot avansa maksājumus, nodokļa maksātājs neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus norāda tikai tad, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā. Neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus nodokļa maksātājs norāda tikai par tiem kalendāra gada ceturkšņiem, par kuriem tiks veikti avansa maksājumi.

50. Ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un tā ceturkšņa ienākuma apjoms ir uz pusi mazāks par ceturksnim noteiktā nodokļa avansa maksājuma apmēru, avansa maksājumu var pārcelt uz nākamo paredzēto avansa maksāšanas termiņu, pirms noteiktā avansa maksāšanas termiņa Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzot precizētu avansa maksājumu aprēķinu.

51. Avansa maksājumu aprēķinu aizpilda šādi:

51.1. 1.1.rindā "pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums" norāda:

51.1.1. pusi no deklarācijas D3 pielikuma 7.rindā norādītā ienākuma, tam pieskaitot 14.rindā norādīto ienākumu, ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks ienākumus gūst no lauksaimnieciskās ražošanas;

51.1.2. pusi no deklarācijas D31 pielikuma 31.rindā norādītā ienākuma no saimnieciskās darbības, ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks ienākumus gūst tikai no lauksaimnieciskās ražošanas;

51.1.3. deklarācijas D31 pielikuma 31.rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības, ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks ienākumus gūst no lauksaimnieciskās ražošanas un citiem saimnieciskās darbības veidiem;

51.2. 1.2.rindu "taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" aizpilda, ja nodokļa maksātājs sāk maksāt nodokli no saimnieciskās darbības saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" vai veic avansa maksājumu pārrēķinu;

51.3. 2. rindā "Neapliekamais minimums" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.1 daļas 1. punktā noteikto minimālo neapliekamo minimumu (turpmāk – minimālais neapliekamais minimums) tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

51.4. 3.rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

51.5. 4.rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir invalīds, politiski represētā persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

51.6. 5.rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no pirmstaksācijas gada ar nodokli apliekamā ienākuma vai par turpmākajiem taksācijas periodiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma minimālo neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā;

51.7. 6.1.rindā norāda taksācijas gadam noteikto nodokļa summu, kura aprēķināta, 5.rindā noteikto ienākumu reizinot ar taksācijas periodam noteikto nodokļa likmi;

51.8. ja nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības ir guvis ienākumus nepilnu pirmstaksācijas gadu, aizpilda 6.2.rindu. Tajā norāda nodokļa summu, kāda tā būtu, ja nodokļa maksātājs saimniecisko darbību veiktu pilnu kalendāra gadu, un kas aprēķināta, no pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamā ienākuma atņemot attiecīgos atvieglojumus, iegūto rezultātu dalot ar mēnešu skaitu, kuros veikta saimnieciskā darbība, reizinot ar 12 un reizinot ar taksācijas gadam noteikto nodokļa likmi;

51.9. 7.rindā "Avansa maksājums līdz 15.martam" norāda līdz 15.martam maksājamo avansa maksājumu, kas noteikts pirmstaksācijas perioda avansa maksājumu aprēķina 10.rindā;

51.10. 8.rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, no aprēķinātās nodokļa summas atņemot taksācijas gadā samaksāto avansa maksājumu summu un iegūto rezultātu dalot ar 3;

51.11. 9.1., 9.2. un 9.3.rindā norāda 8.rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

51.12. 10.rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas aprēķināta, taksācijas gadam aprēķināto nodokļa summu (6.1. vai 6.2.rinda) dalot ar 4.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

52. Ja avansa maksāšanas periodā nodokļa maksātāja faktiskais ienākuma lielums mainās un nodokļa maksātājs iesniedz precizēto aprēķinu, avansa maksājumu aprēķinā norādītajā attiecīgajā lauciņā ieraksta "x", kā arī:

52.1. 1.2.rindā "Taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" norāda prognozējamo ar nodokli apliekamo ienākumu par taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem;

52.2. 2.rindā "Neapliekamais minimums" norāda minimālo neapliekamo minimumu tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

52.3. 3.rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

52.4. 4.rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir invalīds, politiski represētā persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

52.5. 5.rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma minimālo neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā;

52.6. 6.1.rindā norāda taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozējamo nodokļa summu, kura aprēķināta, 5.rindā noteikto ienākumu reizinot ar taksācijas periodam noteikto nodokļa likmi;

52.7. 7.rindu "Avansa maksājums līdz 15.martam" neaizpilda;

52.8. 8.rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, aprēķināto nodokļa summu dalot ar atlikušo ceturkšņu skaitu;

52.9. 9.1., 9.2. un 9.3.rindā norāda 8.rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

52.10. 10.rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas ir vienāda ar 8.rindā noteikto ceturkšņa avansa maksājumu summu.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

X. Deklarācijas DK aizpildīšanas kārtība

53. Nodokļa maksātājs deklarācijā DK norāda visus pārskata periodā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja šo noteikumu 54.punktā nav noteikts citādi vai ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijā DK norāda pārskata periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā.

54. Ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši tikai darījumi, kuri neveido ar nodokli apliekamu ienākumu no kapitāla pieauguma (ciesti zaudējumi), maksātājs deklarāciju DK par pārskata periodu neiesniedz.

55. Nodokļa maksātājs pārskata perioda deklarācijā DK nenorāda ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, kuri jau tikuši norādīti cita pārskata perioda deklarācijā DK. Šāda kārtība piemērojama arī tad, ja pārskata periods ietver citu – īsāku – pārskata periodu, par kuru nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju DK.

56. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" deklarējami reizi ceturksnī, un tā paša ceturkšņa ietvaros – ienākumus no kapitāla pieauguma, kas saskaņā ar minēto likumu deklarējami reizi mēnesī, un šo ienākumu gūšanas mēneši atšķiras, nodokļa maksātājs ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākuma gūšanas mēnesi, iekļauj mēneša pārskata perioda deklarācijā DK, bet ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākumu gūšanas ceturksni, – ceturkšņa pārskata perioda deklarācijā DK. Šāda kārtība piemērojama arī tad, ja pārskata periods ietver citu – īsāku – pārskata periodu.

57. Deklarāciju DK aizpilda šādi:

57.1. aizpilda 3.rindu par ienākuma gūšanas periodu. Ja deklarācija DK aizpildīta par taksācijas gadu, norāda tikai taksācijas gadu. Ja deklarācija DK aizpildīta par ceturkšņa ienākumu, attiecīgā ceturkšņa lauciņā norāda simbolu "X". Ja deklarācija DK aizpildīta par mēneša ienākumu, norāda attiecīgo mēnesi;

57.2. 3.ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda līgumā noteikto kopējo darījuma summu. Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50.punkts, 3.ailē norāda ar nodokli apliekamā ienākuma daļu;

57.3. 4.ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa" norāda kopējo līgumā noteiktās darījuma summas daļu, kuru saņem 1.ailē norādītajā ienākuma gūšanas dienā;

57.4. 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda tikai tādus izdevumus, kuri ir saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi un tajā veiktajiem ieguldījumiem kapitāla aktīva turēšanas laikā vai, ja tiek atsavināti vērtspapīri, ar vērtspapīru konta uzturēšanu un kurus var dokumentāri pierādīt (persona nodrošina dokumentu saglabāšanu vismaz piecus gadus no deklarācijas DK iesniegšanas dienas, kā arī pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām). Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50.punkts, 5.ailē norāda tikai tos ar iegādi saistītos izdevumus, kas attiecas uz 3.ailē norādīto ienākuma daļu;

57.5. 6.aili "Attiecināmā izdevumu daļa" aizpilda, ja atlīdzība tiek saņemta pa daļām, norādot izdevumu daļu, kas aprēķināta kā saņemtās atlīdzības daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kas reizināts ar konkrētā kapitāla aktīva izdevumiem, kuri saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;

57.6. 7.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādāmā summa nedrīkst pārsniegt summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli pēc 15 % likmes par ārvalstī gūto ienākumu;

57.7. 8.ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda:

57.7.1. starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vienā pārskata periodā;

57.7.2. starpību starp saņemto ieņēmumu daļu un attiecināmo izdevumu daļu, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vairākos pārskata periodos;

57.8. rindas "Kopā" 3.ailē norāda tikai tos ieņēmumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, kuru daļa nav norādīta 4.ailē;

57.9. rindas "Kopā" 5.ailē norāda tikai tos izdevumus, kuru daļa nav norādīta 6.ailē.

58. Deklarāciju DK neaizpilda, ja gūts ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (arī ienākums no parāda instrumentu atsavināšanas).

59. Ja par plānoto darījumu nodokļa maksātājs ir saņēmis avansa maksājumu, kas ir norādīts deklarācijā DK, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis no tā ir ieskaitīts budžetā, bet darījums nenotiek un nodokļa maksātājs atmaksā avansa maksājumu pircējam, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

60. Ja nodoklis no ārvalstī gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma ārvalstī tiek maksāts pēc attiecīgā pārskata perioda deklarācijas DK iesniegšanas, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu.

XI. Deklarācijas DK pielikuma aizpildīšanas kārtība

61. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kuram taksācijas gadā ir uzsākti, bet nav pabeigti darījumi ar kapitāla aktīviem.

62. Nodokļa maksātājs rezidents deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem Latvijas Republikā vai ārvalstīs. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijas DK pielikumā norāda taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus no Latvijas Republikā esošu kapitāla aktīvu atsavināšanas. Deklarācijas DK pielikumu par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam.

63. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda šādi:

63.1. 1.ailē "Darījuma uzsākšanas diena" norāda hronoloģiskā secībā pirmā darījuma elementa dienu, kas apliecina, ka darījums ir uzsākts taksācijas gadā. Darījuma elements, kas var liecināt, ka darījums ir uzsākts, var būt saņemtā rokasnauda, līguma noslēgšana par nodomu atsavināt kapitāla aktīvu, avansam pielīdzināms maksājums un risku pāreja;

63.2. 3.ailē "Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskai personai – personas kods)" norāda informāciju par darījuma partneri. Ja darījuma partneris ir fiziska persona – Latvijas Republikas rezidents, 3.ailē norāda darījuma partnera personas kodu. Ja darījuma partneris ir fiziska persona – Latvijas Republikas nerezidents, 3.ailē norāda darījuma partnera personas kodu, ja tāds ir personai tās rezidences valstī, vai personas dzimšanas gadu, mēnesi un datumu. Ja darījuma partneris ir juridiska persona, 3.ailē norāda darījuma partnera reģistrācijas numuru;

63.3. 4.ailē "Darījuma partnera nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds)" norāda darījuma partnera nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu (fiziskai personai);

63.4. 5.ailē "Informācija par darījuma partneri – Latvijas Republikas nerezidentu" norāda darījuma partnera rezidences valsti;

63.5. 6.ailē "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis" norāda gadu un mēnesi, kad nodokļa maksātājs sagaida ienākumu saistībā ar uzsākto darījumu, ja samaksa ir paredzēta nākamajos taksācijas gados pēc darījuma uzsākšanas.

64. Ja nodokļa maksātājs veicis darījumu ar kapitāla aktīviem (tai skaitā kapitāla daļu un akciju apmaiņu, kā rezultātā ir iegūtas citas kapitāla daļas vai akcijas, nesaņemot cita veida atlīdzību), taču ienākuma gūšanas diena no kapitāla pieauguma atbilstoši kārtībai, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena, ir atlikta uz citu – vēl nezināmu – taksācijas periodu, maksātājs neaizpilda 6.aili "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis), bet sadaļā "Papildu informācija" norāda kapitāla aktīvu veidu, ar kuriem veikts darījums, to iegādes vērtību, veiktā darījuma veidu un vērtību.

XII. Ienākuma precizēšanas deklarācijas GD aizpildīšanas kārtība

65. Nodokļa maksātājs aizpilda ienākuma precizēšanas deklarāciju GD vienā no šādiem gadījumiem:

65.1. kādā no taksācijas gada mēnešiem vai ceturkšņiem (atkarībā no pārskata perioda, par kuru iesniedzama deklarācija DK) ir ciesti zaudējumi, kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā;

65.2. zaudējumi saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma.

66. Ienākuma precizēšanas deklarāciju GD aizpilda šādi:

66.1. 1.ailē "Darījuma periods" norāda darījuma periodu (mēnesi, ceturksni vai gadu) no deklarācijas DK vai periodu (datumu), kurā darījums ir noticis, ja darījums nav deklarēts;

66.2. 3.ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda deklarācijas DK rindā "Kopā" 3. un 4.ailē ierakstīto skaitļu summu vai līgumā noteikto darījuma summu, kas attiecas uz taksācijas gadu, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

66.3. 4.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda deklarācijas DK rindā "Kopā" 5. un 6.ailē ierakstīto skaitļu summu vai tikai tos izdevumus, kuri ir saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi, vai – attiecībā uz vērtspapīriem – vērstpapīru konta uzturēšanas izdevumus, kurus var dokumentāri pierādīt, ja darījums iepriekš nav deklarēts. Nodokļa maksātājs nodrošina dokumentu uzglabāšanu vismaz piecus gadus no ienākuma precizēšanas deklarācijas GD iesniegšanas dienas, kā arī pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām;

66.4. 5.ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas" rindā "Kopā" norāda starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas (3.ailes rinda "Kopā") un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (4.ailes rinda "Kopā");

66.5. 6.ailē "Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK" norāda deklarācijas DK rindas "Kopā" 9.ailē ierakstīto skaitli;

66.6. 7.ailē "Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda nodokli, kuru aprēķina, apliekamo ienākumu (5.aile) reizinot ar nodokļa likmi kapitāla pieaugumam (15 %);

66.7. 8.ailē "Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda 6. un 7.ailes rindu "Kopā" skaitļu starpību, ja tā ir pozitīvs skaitlis. Ja 6. un 7.ailes rindu "Kopā" skaitļu starpība ir negatīvs skaitlis, 8.ailē raksta "0".

67. Ja deklarācija DK par attiecīgo pārskata periodu ir precizēta, atbilstošus precizējumus veic arī ienākuma precizēšanas deklarācijā GD.

XIII. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem:

68.1. Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumus Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35.nr.; 2010, 4.nr.; 2011, 202.nr.);

68.2. Ministru kabineta 2010.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.388 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 72.nr.);

68.3. Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumus Nr.990 "Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas veidlapas paraugs" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205.nr.).

68.1 Deklarācijas D3 pielikuma 01.4. rindu "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" (šo noteikumu 22.1.4. apakšpunkts) neaizpilda par 2014., 2015. un 2016. gadā saņemtajām valsts atbalsta summām un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.544 redakcijā)

68.2 Deklarācijas D3 pielikuma 08. rindā "Neapliekamie ienākumi" (šo noteikumu 22.8. apakšpunkts) norāda 2014., 2015. un 2016. gada ieņēmumus no valsts atbalsta summām un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

(MK 16.09.2014. noteikumu Nr.544 redakcijā)

68.3 Fiksētā nodokļa maksātājs par taksācijas gadu līdz 2016. gadam iesniedz deklarācijas D5 pielikumu. Fiksētā nodokļa maksātājs deklarācijas D5 pielikuma precizējumus par iepriekšējiem taksācijas gadiem var iesniegt saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 400 redakcijā)

69. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.568

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1066; MK 16.09.2014. noteikumiem Nr. 544; MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 400)

Gada ienākumu deklarācija

D
Taksācijas gads
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese taksācijas gada sākumā
Tālruņa numurs


Nodokļa maksātāja deklarētie datiVID dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 6. ailes summa + (D3 19. rinda + 14. a rinda) + D31 31.3 rinda)
01
ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5. aile – D2 6.2 aile) + D21 5. aile)02
kopā (01. + 02.)03
neapliekamie ienākumi
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 04. un 08. rindas summa)04
Attaisnotie izdevumi:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(D1 4. a ailes summa + D2 6.1 ailes summa + D3 14. a rinda vai par pašnodarbināto personu, kura aizpilda D31 pielikumu, veiktās iemaksas)
05
izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi (D4 9. ailes kopsumma)06
ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā (D4 8. ailes kopsumma)07
ziedojumi un dāvinājumi08
ziedojumi un dāvinājumi politiskajai partijai081
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 4. b ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)09
kopā (05. + 06. + 07. + 08. + 08.1 + 09.)10
GADA DIFERENCĒTAIS Neapliekamais minimums11
Gada neapliekamais minimums pensionāram12
Atvieglojumi:
par apgādājamiem13
personām ar invaliditāti14
politiski represētajām personām15
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem16
kopā (13. + 14. + 15. + 16.)17
Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis, kopā
(03. – 10. – 11. – 12. – 17.)18
nodoklis19
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM
(D11 9. ailes kopsumma)191
AvansĀ saMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS
(D1 7. aile + D2 8. vai 10. aile + D21 6. vai 7. aile + D3 16. rinda vai D31 33. rinda)20
PārrēķinA REZULTĀTS (19. + 19.1 – 20.)
Piemaksa (ja 19. + 19.1 ir lielāka nekā 20.)21
Pārmaksa (ja 20. ir lielāka nekā 19. + 19.1)22
nodokļa samaksas termiņš23
nodokļa summa24


Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontuPārskaitāmā summa


Konta Nr. (IBAN 21 simbols)
(datums)(nodokļa maksātāja paraksts)

Ar parakstu apliecinu, ka gada ienākumu deklarācijā ir pilnīgi un pareizi norādīti visi ienākumi un izdevumi. Esmu informēts par atbildību, ja norādīti nepareizi dati.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz ___________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi
(pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

(datums)(nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācija saņemta 20___. gada ____.___________________ un reģistrēta ar Nr. _____________

Nodokļu inspektors
(vārds, uzvārds, paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 – Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 – Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 – Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 – Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 – Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 – Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 – Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Dienesta atzīmi neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Taksācijas gadsD2


Personas kods

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs
(adrese)
Ārvalstī gūtie ienākumiIenākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokliAttaisnotie izdevumiĀrvalstī samaksātais nodoklisNodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijā noteiktās likmes)Piezīmes
ienākumu veidsienākumu saņem-
šanas datums
summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)summa eurovalsts sociālās apdroši-
nāšanas maksājumi
autoru izdevumisumma
ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)
summa euronodokļa likmesumma euro
12345661627891011
Kopā
(datums)(nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Taksācijas gadsD4


Personas kods


Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Maksājuma dokumentaPakalpojuma sniedzējaAttaisnotie izdevumiIzdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 8. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normuUz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. – 9. aile)
datumsnumursreģistrācijas numurs vai personas kodsnosaukums vai vārds, uzvārdspar izglītībupar ārstnie-
ciskajiem pakal-
pojumiem
kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā
12345678910
xxx
xxx
Taksācijas gada attaisnotie izdevumi Kopāxx
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normuxxxxxxxx
1.xxxxx
2.xxxxx
3.xxxxx
4.xxxxx
5.xxxxx
Kopāxxxxxx


Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati1:

Vārds, uzvārds
Personas kods -
Deklarētās dzīvesvietas adrese taksācijas gada sākumā
Radniecības pakāpe


(datums2)(nodokļa maksātāja paraksts2)

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.568

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.568

Finanšu ministrs A.Vilks
PIEZĪME:

MK 21.06.2016. noteikumu Nr. 400 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"" 2. punkts:

"2. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2016. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem."
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 568Pieņemts: 21.08.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 03.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 23.08.2012. OP numurs: 2012/133.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
251000
{"selected":{"value":"30.06.2016","content":"<font class='s-1'>30.06.2016.-02.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2016","iso_value":"2016\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2016.-02.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-29.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"