Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 12. §)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 5.5 daļu un 38. panta otro daļu
(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk – deklarācija), kā arī deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu formu un to aizpildīšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests norāda nodokļa maksātāja deklarācijā tās aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

2. Deklarācijā ietilpst:

2.1. gada ienākumu deklarācija D (turpmāk – deklarācija D);

2.2. deklarācijas D pielikumi:

2.2.1. taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1 (turpmāk – D1 pielikums);

2.2.2. taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (turpmāk – neapliekamais minimums) un atvieglojumus, D11 (turpmāk – D11 pielikums);

2.2.3. fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi D2 (turpmāk – D2 pielikums);

2.2.4. fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi D21 (turpmāk – D21 pielikums);

2.2.5. ienākumi no saimnieciskās darbības D3 (turpmāk – D3 pielikums);

2.2.6. ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, D31 (turpmāk – D31 pielikums);

2.2.7. attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem D4 (turpmāk – D4 pielikums).

3. Deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma ietilpst:

3.1. pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (turpmāk – deklarācija DK);

3.2. deklarācijas DK pielikums "Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā" (turpmāk – deklarācijas DK pielikums);

3.3. gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija (turpmāk – ienākuma precizēšanas deklarācija GD).

4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs), kurš ir Latvijas Republikas rezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā un ārvalstīs gūtos ienākumus (arī ar nodokli neapliekamos ienākumus). Nodokļa maksātājs, kurš ir Latvijas Republikas nerezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus.

5. Deklarācijā nodokļa aprēķinam summas norāda euro un centos. Ārvalstīs gūtos ienākumus un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā ienākuma gūšanas dienas sākumā un nodokļa samaksāšanas dienas sākumā.

6. Nodokļu maksātājs deklarāciju D aizpilda šādā kārtībā:

6.1. aizpilda deklarācijas D pielikumus (izņemot D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 10. un 11. rindu, D31 pielikuma 12. un 13. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili);

6.2. aizpilda deklarācijas D 1., 2. un 3. rindu;

6.3. D11 pielikuma 7. ailes (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. ailes, D21 pielikuma 6. ailes, D3 pielikuma 10. rindas un D31 pielikuma 12. rindas vērtības aprēķināšanai nodokli nosaka šādi: no taksācijas gada bruto ienākumiem (deklarācijas D 3. rinda) un ienākumam pielīdzināto aizdevumu kopsummas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, aprēķināto nodokli dala ar deklarācijas D 3. rindā norādīto ienākumu kopsummu un reizina ar 100. Nodokļa likmi noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

6.4. aizpilda D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 10. un 11. rindu, D31 pielikuma 12. un 13. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili;

6.5. aizpilda deklarāciju D no 4. līdz 23. rindai.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

7. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļa maksātājam ir pieejama šāda deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama informatīva rakstura informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums), privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā informācija par fiziskās personas attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

7.1. dati par ienākuma izmaksātāju un ienākuma saņēmēju;

7.2. ienākuma veids;

7.3. ienākuma gūšanas periods un izmaksas datums;

7.4. bruto ieņēmumi;

7.5. neapliekamie ienākumi;

7.6. darba devēja piemērotais neapliekamais minimums, atvieglojumi un attaisnotie izdevumi;

7.7. ienākums, no kura aprēķināts nodoklis;

7.8. ieturētais nodoklis;

7.9. privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas (atbilstoši informācijai, ko snieguši privātie pensiju fondi, ar kuriem Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.10. veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi (atbilstoši informācijai, ko sniegušas apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.11. neapliekamais minimums;

7.12. solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā (atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);

7.13. veiktie attaisnotie izdevumi par izglītības iegūšanu (atbilstoši informācijai, ko sniegušas vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes);

7.14. veiktie attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītības iegūšanu un bērnu interešu izglītību (atbilstoši informācijai, ko nodokļu maksātājs elektroniski iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā, vai informācijai, ko likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā snieguši attiecīgā pakalpojuma sniedzēji).

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

8. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka mēneša laikā pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas, bet ne agrāk kā pieprasījuma saņemšanas gada 1. martā nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju aizpilda papīra formā, var saņemt šo noteikumu 7. punktā minēto informāciju (izņemot informāciju par solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, – to var saņemt ne agrāk kā pieprasījuma saņemšanas gada 1. aprīlī).

II. Deklarācijas D1 pielikuma aizpildīšanas kārtība

9. D1 pielikumu aizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības un ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus) Latvijas Republikā. D1 pielikumu aizpilda, pamatojoties uz darba devēja vai cita ienākumu izmaksātāja izsniegto paziņojumu, ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kuri apliecina ienākumu saņemšanu.

10. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai šādiem atbalsta veidiem:

10.1. valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;

10.2. valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;

10.3. valsts atbalsts lopkopībai.

11. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda šādiem atbalsta veidiem:

11.1. mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;

11.2. infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;

11.3. lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;

11.4. mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai.

12. D1 pielikumu aizpilda šādi:

12.1. 1. ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda visu taksācijas gadā gūto ienākumu (arī konkursos un sacensībās saņemtās balvas, autoratlīdzību (honorāru), pensijas, slimības pabalstus, kā arī neapliekamos ienākumus) gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu;

12.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda, novērtējot naudas izteiksmē, visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, kas gūti naudā, natūrā un pakalpojumu veidā. Ja deklarācijas aizpildīšanai izmanto paziņojumu, šajā ailē ieraksta paziņojuma 5. rindā norādīto summu;

12.3. 3. ailē "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus (apdrošināšanas atlīdzības, ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm, normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti no budžeta, no mantojuma gūto ienākumu, no budžeta līdzekļiem piešķirtās mācību iestāžu stipendijas, uzturlīdzekļus, no darba devēja saņemto bēru pabalstu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros un citus šā likuma 9. pantā noteiktos neapliekamo ienākumu veidus). Šajā ailē ieraksta paziņojuma 6. rindā norādīto summu, kā arī paziņojuma 13. rindā norādīto dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summu;

12.4. 4. ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 10. rindā norādīto summu;

12.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norāda darba devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 11. un 12. rindā norādīto summu;

12.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi – autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 14. rindā norādīto summu;

12.7. 7. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar maksājumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot D1 pielikuma 2. ailē norādīto summu;

12.8. 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norāda apliekamos ienākumus, kas aprēķināti, no bruto ieņēmumiem (2. aile) atņemot izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (3., 6. un 7. aile);

12.9. 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 16. rindā norādīto summu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

13. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

14. D1 pielikuma rindā "Kopā" norāda visu ienākumu kopsummu.

15. Konkursos un sacensībās saņemto balvu kopsummu norāda D1 pielikuma 2. ailē "Bruto ieņēmumi", bet šo balvu neapliekamo daļu norāda D1 pielikuma 3. ailē "Neapliekamie ienākumi". Apliekamo ienākumu no gūtajām balvām norāda D1 pielikuma 6. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

15.1 Nodokļa maksātājs, kam saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28. panta 18. punktu ir noteikts pienākums palielināt taksācijas gada ar nodokli apliekamo ienākumu, attiecīgo ienākuma palielinājumu norāda D1 pielikuma 2. ailē "Bruto ieņēmumi" un 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

III. Deklarācijas D11 pielikuma aizpildīšanas kārtība

16. D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā ir guvis tādus ar nodokli apliekamus ienākumus Latvijas Republikā un ārvalstī, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, ienākumus no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ienākumam pielīdzināmos aizdevumus, kā arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums).

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

17. D11 pielikumu aizpilda šādi:

17.1. 1. ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda taksācijas gadā gūto ar nodokli apliekamo ienākumu gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu;

17.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē taksācijas gadā gūtos ar nodokli apliekamos ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus;

17.3. 3. aili "Izdevumu norma – 25 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kurš guvis ienākumus no augoša meža pārdošanas. Ailē norāda izdevumu apmēra summu, kura saistīta ar meža atjaunošanu, piemērojot izdevumu normu 25 procentu apmērā no bruto ieņēmumiem (2. aile);

17.4. 4. aili "Izdevumu norma – 50 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kurš guvis ienākumus no kokmateriālu pārdošanas. Ailē norāda izdevumu apmēra summu, kura saistīta ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu, piemērojot izdevumu normu 50 procentu apmērā no bruto ieņēmumiem (2. aile);

17.5. 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar dokumentiem apliecinātus izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, ja nav aizpildīta 3. vai 4. aile;

17.6. 6. ailē "Apliekamie ienākumi" norāda apliekamos ienākumus, kas aprēķināti, no bruto ieņēmumiem (2. aile) atņemot izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (3., 4. vai 5. aile);

17.7. 7. ailē "Nodokļa likme" norāda attiecīgajam ienākumam piemērojamo nodokļa likmi taksācijas gadā. Nodokļa maksātājs, kurš aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, norādot nodokļa likmi ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem, to aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam un iegūtajai likmei pieskaita likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta vienpadsmitajā daļā noteikto papildlikmi;

17.8. 8. ailē "Aprēķinātais nodoklis" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (6. aile) reizinot ar nodokļa likmi (7. aile);

17.9. 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par attiecīgajā pielikuma rindā norādītajiem ienākumiem. Šajā ailē ieraksta arī ārvalstīs samaksāto nodokli, kurš nepārsniedz 8. ailē norādīto aprēķināto nodokli;

17.10. 10. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko nosaka, no aprēķinātā nodokļa (8. aile) atņemot avansā samaksāto (ieturēto) nodokli (9. aile). Pārmaksāto nodokli ieraksta, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Deklarācijas D2 pielikuma aizpildīšanas kārtība

18. D2 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstīs, kuriem piemērojama likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kā arī guvis ienākumus ārvalstīs, kuri Latvijas Republikā nav apliekami ar nodokli. Nodokļa maksātājs, kurš ienākumus guvis vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu D2 pielikuma rindu.

19. D2 pielikumu aizpilda šādi:

19.1. 1. ailē "Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs" norāda ārvalsti, kurā gūti ienākumi, un informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu, ienākuma izmaksātāja adresi un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, ja tāds ir piešķirts Latvijas Republikā;

19.2. 2. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – ienākumu veids" norāda taksācijas gadā ārvalstīs gūto ienākumu veidu;

19.3. 3. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – ienākumu saņemšanas datums" norāda datumu, kurā gūts ienākums. Ja no viena izmaksātāja taksācijas gada laikā vairākkārt gūts viena veida ienākums vai gūts algota darba ienākums, ieraksta pēdējo datumu, kurā ienākums gūts;

19.4. 4. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)" norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, kas izteikti ārvalstu valūtā;

19.5. 5. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro" norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, kas izteikti euro;

19.6. 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norāda algota darba ienākumus par darba pienākumu veikšanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītajai daļai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijas Republikai ir noslēgta un stājusies spēkā Konvencija par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu konvencija), vai ja gūtais ienākums saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvots no nodokļa samaksas Latvijas Republikā vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantu ir neapliekams ienākums. Ja tiek aizpildīta 6. aile, tad 7.–12. aili neaizpilda;

19.7. 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda veiktos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus vai līdzīgus citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajos aktos noteiktos maksājumus;

19.8. 8. ailē "Autoru izdevumi un citi izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu noteiktajam apmēram un citus izdevumus, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu;

19.9. 9. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa ārvalstu valūtā" norāda ārvalstīs samaksāto nodokli un valūtu;

19.10. 10. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa euro" norāda ārvalstīs samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analogu nodokli, izteiktu euro;

19.11. 11. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – nodokļa likme" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam;

19.12. 12. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (5.–8. aile) reizinot ar nodokļa likmi (11. aile).

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

V. Deklarācijas D21 pielikuma aizpildīšanas kārtība

20. D21 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš ir bijis nodarbināts (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa un guvis ienākumus ārvalstīs. D21 pielikumu aizpilda šādi:

20.1. 1. ailē "Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta" norāda valsti, kurā gūti ienākumi (tas ir, valsti, ar kuras karogu kuģis kuģo), kā arī informāciju par ienākuma izmaksātāju (darba devēja – juridiskās personas nosaukumu un adresi);

20.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, ko guvis nodokļa maksātājs, strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;

20.3. 3. ailē "Ienākumu gūšanas periods" norāda ienākumu gūšanas perioda sākuma datumu un beigu datumu. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir bijis nodarbināts vairākus periodus (ar pārtraukumiem), par katru nodarbinātības periodu aizpilda atsevišķu rindu;

20.4. 4. ailē "Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients" norāda mēneša minimālajai darba algai piemērojamo koeficientu, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta ceturtajā daļā noteiktajām normām: virsniekiem – 2,5, pārējam personālam – 1,5;

20.5. 5. ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norāda nodokļa maksātāja nodarbinātības periodā gūto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, ko aprēķina, minimālo mēneša darba algu reizinot ar 4. ailē norādīto koeficientu un reizinot ar nodarbinātības periodu, kas izteikts mēnešos un dienās. Ja nostrādāts nepilns mēnesis, vienas dienas normu aprēķina, mēneša normu dalot ar kalendāra dienu skaitu mēnesī;

20.6. 6. ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – nodokļa likme" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam;

20.7. 7 ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (5. aile) reizinot ar nodokļa likmi (6. aile);

20.8. 8. aili "Ārvalstī samaksātais nodoklis" aizpilda, ja no darbinieka ienākuma ir ieturēts (samaksāts) nodoklis ārvalstī. Norāda ārvalstī samaksātā nodokļa daļu atbilstoši ienākumam, no kura aprēķina nodokli Latvijas Republikā. Ja nodoklis ārvalstī nav ieturēts (samaksāts), 8. aili neaizpilda.

VI. Deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtība

21. D3 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem.

21.1 Ja nodokļa maksātājs papildus lauksaimnieciskajai ražošanai veic arī citu saimniecisko darbību un vēlas lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus segt no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, tad D3 pielikuma attiecīgajā laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka šādas tiesības tiek izmantotas atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

22. D3 pielikuma 1., 2., 3. un 4. rindā norāda datus, kas attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu:

22.1. 1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus, tai skaitā:

22.1.1. 1.1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.1 daļu (izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības);

22.1.2. 1.2. rindā "Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības" norāda taksācijas gada ieņēmumus no zivju audzēšanas privātajās ūdenstilpēs vai nodokļa maksātāja lietošanā nodotās ūdenstilpēs (akvakultūra);

22.1.3. 1.3. rindā "Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda ieņēmumus no lauku tūrisma saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.2 daļu;

22.1.4. 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām, kā arī ieņēmumos pakāpeniski atzītajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

22.2. 2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Ja nodokļa maksātājs veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem;

22.3. 3. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta D3 pielikuma sadaļas "Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem" (turpmāk – zaudējumu pārskats) I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" 3. ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par ieņēmumu (1. rinda) un izdevumu (2. rinda) no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas starpību, no kuras atskaitīti ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai (1.4. rinda);

22.4. 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības (piemēram, valsts un pašvaldību izmaksātās kompensācijas).

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

23. D3 pielikuma 5., 6. un 7. rindā norāda datus par saimniecisko darbību (izņemot lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu):

23.1. 5. rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības;

23.2. 6. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta izdevumus, kas saistīti ar 5. rindā norādīto ieņēmumu gūšanu. Ja nodokļa maksātājs nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, to nosaka proporcionāli šiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;

23.3. 7. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu pārskata II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par ieņēmumu (5. rinda) un izdevumu (6. rinda) no citiem saimnieciskās darbības veidiem starpību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

23.1 Ja nodokļa maksātājs, kas veic lauksaimniecisko ražošanu vai sniedz lauku tūrisma pakalpojumus, nodarbojas arī ar citiem saimnieciskās darbības veidiem un taksācijas gadā zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, tas neaizpilda D3 pielikuma 3. rindu un 7. rindā ietver pirmstaksācijas gada zaudējumu pārskata III daļas "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem" 3. ailē norādīto summu, ievērojot, ka D3 pielikuma 7. rindā norādītais skaitlis nedrīkst pārsniegt ieņēmumu (5. rinda) un izdevumu (6. rinda) no citiem saimnieciskās darbības veidiem starpību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

25. D3 pielikuma 8., 9., 10. un 11. rindu aizpilda visi nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

25.1. 8. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta D3 pielikuma 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaita neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, 2. rindā norādīto izdevumu summu un 3. rindā norādīto iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summu, tai pieskaitot 5. un 6. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 7. rindā ierakstītā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumu summa. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

25.2. 9. rindu "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" aizpilda, ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis. Šajā rindā norāda ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam);

25.3. 10. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot minimālo nodokli 50 euro apmērā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 10. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

25.4. 11. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0".

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

26. Nodokļa maksātājs zaudējumus no saimnieciskās darbības norāda zaudējumu pārskatā atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem (ne vairāk kā par trim pirmstaksācijas gadiem vai, ja nodokļa maksātājs ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, ne vairāk kā par sešiem gadiem):

26.1. saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas – zaudējumu pārskata I daļā "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas";

26.2. saimnieciskās darbības zaudējumus no citas saimnieciskās darbības – zaudējumu pārskata II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem".

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

27. Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, kopējos saimnieciskās darbības zaudējumus (arī no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu pārskata III daļā "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi taksācijas gadā netiek segti pilnā apmērā, tos sedz taksācijas gadam sekojošos gados, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

28. Zaudējumu pārskata I un II daļu aizpilda šādi:

28.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi;

28.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus, kurus aprēķina kā ieņēmumu un izdevumu starpību. Aizpildot zaudējumu pārskata I daļu, 2. ailē ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 1., 1.4. un 2. rindas starpību, ja starpība ir negatīvs skaitlis. Aizpildot zaudējumu pārskata II daļu, 2. ailē ieraksta pirmstaksācijas gada D3 pielikuma 5. un 6. rindas starpību, ja starpība ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "–1";

28.3. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus. Ja saimnieciskās darbības zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, sedzamo apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus;

28.4. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

28.1 Zaudējumu pārskata III daļu aizpilda šādi:

28.11. 1. aili "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" neaizpilda;

28.12. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā;

28.13. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus;

28.14. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

VII. Deklarācijas D31 pielikuma aizpildīšanas kārtība

29. D31 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

30. D31 pielikumu aizpilda šādi:

30.1. 1. rindā "Taksācijas gada ieņēmumi" ieraksta taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības, tai skaitā taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.2. 2. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" ieraksta taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.3. 3. rindā "Taksācijas gada izdevumi" ieraksta taksācijas gada izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu;

30.4. 4. rindā "Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 1. un 3. rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi;

30.5. 5. rindā "Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi" norāda izdevumus, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pantam;

30.6. 6. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) palielinošas (samazinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par pašnodarbināto personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), ja grāmatvedības uzskaitē šī summa ir iekļauta izdevumos, pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu un pārējās apliekamo ienākumu palielinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam, kas nav iekļautas 4. rindā;

30.7. 7. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) samazinošas (palielinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu un 11.5 pantu, un pārējās apliekamo ienākumu samazinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam;

30.8. 8. rindā "Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts" ieraksta 4., 5. un 6. rindā norādīto skaitļu summu, no kuras atskaitīta 7. rindā norādītā summa;

30.9. 9. rindu "Iepriekšējo gadu zaudējumi, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības" aizpilda, ja 8. rindā norādītā summa ir pozitīvs skaitlis. 9. rindā ieraksta D31 pielikuma zaudējumu pārskata 3. ailē norādīto summu, kas nevar būt lielāka par 8. rindā norādīto vērtību;

30.10. 10. rindā "Apliekamais ienākums" ieraksta 8. un 9. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaita neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

30.11. 11. rindu "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" aizpilda, ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis. Šajā rindā norāda ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam);

30.12. 12. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot minimālo nodokli 50 euro apmērā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 12. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

30.13. 13. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 10. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0".

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

31. D31 pielikuma zaudējumu pārskatu aizpilda šādi:

31.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi;

31.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus;

31.3. 3. ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus (8. rinda);

31.4. 4. ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

VIII. Deklarācijas D4 pielikuma aizpildīšanas kārtība

32. D4 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Šā pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības, ārstniecisko izdevumu, ziedojumu un dāvinājumu, ziedojumu un dāvinājumu politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti). Par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu D4 pielikumu. Nodokļa maksātājs par ģimenes locekli iekļauj attaisnotos izdevumus tikai par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

33. D4 pielikumu par taksācijas gadu aizpilda šādi:

33.1. 1. ailē "Attaisnojuma dokumenta datums" norāda attaisnojuma (maksājuma) dokumenta par taksācijas gadā saņemtajiem attaisnotajiem izdevumiem izdošanas datumu – dienu, mēnesi, gadu;

33.2. 2. ailē "Attaisnojuma dokumenta numurs" norāda maksājuma dokumenta numuru;

33.3. 3. ailē "Pakalpojuma sniedzēja/ienākuma saņēmēja reģistrācijas numurs vai personas kods" norāda pakalpojuma sniedzēja vai ienākuma saņēmēja identifikācijas datus – juridiskajai personai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai fiziskajai personai personas kodu vai ārstniecības personas identifikatoru;

33.4. 4. ailē "Pakalpojuma sniedzēja/ienākuma saņēmēja nosaukums vai vārds, uzvārds" norāda juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

33.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi par izglītību" norāda taksācijas gada maksājuma dokumentā norādītos izdevumus par izglītību;

33.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ārstniecisko pakalpojumu. Ja nodokļa maksātājam, iesniedzot attaisnojuma dokumentu, daļu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atmaksājis apdrošinātājs, tad šajā ailē norāda apdrošinātāja neatmaksāto daļu;

33.7. 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem" ieraksta attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ziedojumiem un dāvinājumiem (izņemot ziedojumus un dāvinājumus politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai);

33.8. 9. ailē "Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai" ieraksta attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;

33.9. rindu "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" aizpilda šādi:

33.9.1. 5. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par izglītību;

33.9.2. 6. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

33.9.3. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 5. un 6. ailē norādīto skaitļu summu;

33.9.4. 8. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ziedojumiem un dāvinājumiem;

33.9.5. 9. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;

33.9.6. 10. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 8. un 9. ailē norādīto skaitļu summu atbilstoši šo noteikumu 34. punktam;

33.9.7. 11. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ieraksta rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 7. ailē norādīto summu atbilstoši šo noteikumu 34. punktam;

33.9.8. 12. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" rindā "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" ieraksta 7. un 11. ailē norādīto skaitļu starpību.

34. 10. un 11. ailē norādīto skaitļu kopsumma nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto ierobežojumu, un tās aizpilda šādā kārtībā:

34.1. primāri atskaita nodokļa maksātāja attaisnotos izdevumus par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai. Ja attaisnotie izdevumi par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem pārsniedz 600 euro ierobežojumu, tad attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem. Ja attaisnotie izdevumi par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem nepārsniedz 600 euro ierobežojumu, tad attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem piemēro taksācijas gadā apmērā, kas kopā nepārsniedz noteikto ierobežojumu, bet pārsnieguma daļu attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem;

34.2. pēc nodokļa maksātāja taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas tiek atskaitīti attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par nodokļa maksātāja ģimenes locekļiem, nepārsniedzot 600 euro ierobežojumu par katru ģimenes locekli. Pārsnieguma daļu attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem;

34.3. ja nodokļa maksātāja taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā ar attaisnotajiem izdevumiem par ģimenes locekļiem pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto 50 procentu ierobežojumu no nodokļu maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma (puse no deklarācijas D 3. ailē "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas), attaisnotos izdevumus taksācijas gadā piemēro, nepārsniedzot šo apmēru. Ja minētais ierobežojums ir pārsniegts, tad izdevumus neņem vērā vai ņem vērā daļējā apmērā atbilstoši noteiktajam ierobežojuma apmēram par to nodokļa maksātāja ģimenes locekli, kura dati deklarācijā pievienoti kā pēdējie. Ierobežojuma pārsnieguma daļu no nodokļa maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem.

35. Rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" norāda pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecinātos izdevumus, un to aizpilda šādi:

35.1. 1. ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā;

35.2. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ieraksta iepriekšējā gada deklarācijas D4 pielikuma ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" norādīto summu;

35.3. ja taksācijas gada attaisnoto izdevumu par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai, apmērs nepārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto normu, aizpilda arī 11. aili "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem". 11. ailē ieraksta rindas "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" 7. ailē norādīto summu, kas kopā ar taksācijas gada attaisnotajiem izdevumiem nepārsniedz noteikto normu;

35.4. 12. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" ieraksta 7. un 11. ailē norādīto skaitļu starpību.

36. Rindā "Kopā" ieraksta rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 10. un 11. ailē un rindas "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" 11. ailē norādīto skaitļu kopsummu.

37. D4 pielikuma sadaļu "Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati" aizpilda, ja nodokļa maksātājs apliekamā ienākuma samazināšanai deklarē ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

IX. Deklarācijas D aizpildīšanas kārtība

38. Deklarāciju D aizpilda, pamatojoties uz attiecīgajiem tās pielikumiem.

39. Deklarāciju D aizpilda šādi:

39.1. 1. rindā "Apliekamie ienākumi – Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi" ieraksta šādu deklarācijas pielikumos norādīto skaitļu kopsummu:

39.1.1. D1 pielikuma 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norādīto kopsummu;

39.1.2. D3 pielikuma 11. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;

39.1.3. D31 pielikuma 13. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;

39.2. 2. rindā "Apliekamie ienākumi – ārvalstīs gūtie ienākumi" ieraksta D2 pielikuma 5. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro" norādītās summas, atskaitot minētā pielikuma 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" un 8. ailē "Autoru izdevumi un citi izdevumi" norādītās summas. Šajā rindā ieraksta arī deklarācijas D21 pielikuma 5. ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norādītās summas;

39.2.1 2.1 rindā "Apliekamā ienākuma palielinājums" ieraksta apliekamā ienākuma kopsummu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.6 daļā noteikto kārtību;

39.3. 3. rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" ieraksta deklarācijas D 1., 2. un 2.1 rindā norādīto skaitļu kopsummu;

39.4. 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" ieraksta šādu deklarācijas D pielikumos norādīto skaitļu kopsummu:

39.4.1. D1 pielikuma 3. ailē "Neapliekamie ienākumi" norādīto skaitļu kopsummu;

39.4.2. D2 pielikuma 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norādītās summas, kuras saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septīto daļu vai saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā;

39.4.3. D3 pielikuma 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norādītā skaitļa, neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, un 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" norādītā skaitļa summu;

39.4.4. D31 pielikuma 2. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norādītā skaitļa un neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam apmēram, summu;

39.5. 5. rindā "Attaisnotie izdevumi – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" ieraksta summu, kura aprēķināta, summējot D1 pielikuma 4. ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu, D2 pielikuma 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu un par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no saimnieciskās darbības ienākuma, no kuras atskaitīta solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek atskaitīta;

39.6. 6. rindā "Attaisnotie izdevumi – par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem" ieraksta D4 pielikuma rindas "Kopā" 10. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai" un 11. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norādīto skaitļu kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 11. ailē norādīto skaitļu kopsummu;

39.7. 7. rindā "Attaisnotie izdevumi – privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" ieraksta D1 pielikuma 5. ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norādīto summu un ar dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, nepārsniedzot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.9 daļā noteiktos ierobežojumus;

39.8. 9. rindā "Gada diferencētais neapliekamais minimums" norāda piemērojamo neapliekamo minimumu, kurš aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai noteiktajai formulai;

39.9. 10. rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" nodokļa maksātājam, kuram piešķirta pensija, norāda neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu vai minētā likuma 12. panta četrpadsmito daļu un vienlaikus izdara atzīmi, apstiprinot, ka ir tiesīgs piemērot ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru taksācijas gadā. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensijas neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu piemēro tikai par to taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;

39.10. 11. rindā "Atvieglojumi – par apgādājamiem" norāda nodokļa atvieglojumu summu par apgādājamiem taksācijas gadā. Nodokļa atvieglojumu par apgādājamo personu piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc piemērot ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas;

39.11. 12. rindā "Atvieglojumi – personām ar invaliditāti" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti noteikto papildu atvieglojuma apmēru;

39.12. 13. rindā "Atvieglojumi – politiski represētajām personām" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām;

39.13. 14. rindā "Atvieglojumi – nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām (arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

39.14. (svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8);

39.15. 16. rindā "Nodoklis kopā" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tai skaitā:

39.15.1. 16.1. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 1. punktu;

39.15.2. 16.2. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 2. punktu;

39.15.3. 16.3. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 3. punktu;

39.16. 17. rindā "Nodoklis no citiem ienākumiem un minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" ieraksta deklarācijas D11 pielikuma 10. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norādīto skaitļu kopsummas un minimālā nodokļa no saimnieciskās darbības kopsummu;

39.16.1 18. rindā "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļu. Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, tad, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojami proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram;

39.17. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

39.17.1. D1 pielikuma 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norādīto avansā samaksāto (ieturēto) nodokli;

39.17.2. mazāko no D2 pielikuma 10. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa euro" vai 12. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem – summa euro" norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijas Republikai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa neparedz ārvalstīs gūto ienākumu ar nodokli neaplikt;

39.17.3. mazāko no D21 pielikuma 7. ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" vai 8. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādītajām summām;

39.17.4. D3 pielikuma 9. rindā "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" norādīto summu;

39.17.5. D31 pielikuma 11. rindā "Ārvalstīs samaksātais nodoklis" norādīto summu;

39.17.6. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" pieskaita solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek pieskaitīta;

39.18. 20. rindā "Piemaksa" norāda rezumējošā kārtībā budžetā iemaksājamo summu, kuru aprēķina kā starpību starp avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli (19. rinda) un rezumējošā kārtībā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (16., 17. un 18. rindā norādīto skaitļu kopsumma);

39.19. 21. rindā "Pārmaksa" norāda atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas radusies kā avansā samaksātā (ieturētā) un rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa starpība. Aizpildot 21. rindu "Pārmaksa", ņem vērā D11 pielikuma 10. ailē norādīto pārmaksāto nodokli, kā arī to, ka nav atmaksājama tā pārmaksātā nodokļa daļa, kas samaksāta ārvalstīs;

39.20. 22. rindā "Nodokļa samaksas termiņš" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas datumu atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";

39.21. 23. rindā "Nodokļa summa" norāda iemaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

40. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 4. rindu "Neapliekamie ienākumi", kā arī D1 un D2 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

41. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, drīkst aizpildīt tikai deklarāciju D un D4 pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. un 9. aili, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

42. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par privātajos pensiju fondos izdarītajām iemaksām un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), drīkst aizpildīt attiecīgi tikai deklarācijas D 7. rindu "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)", ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

X. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

(Nodaļa svītrota ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

43. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

44. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

45. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

46. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

47. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

48. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

49. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

XI. Deklarācijas DK aizpildīšanas kārtība

50. Nodokļa maksātājs deklarācijā DK norāda visus pārskata periodā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja šo noteikumu 51. punktā nav noteikts citādi vai ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijā DK norāda pārskata periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā.

51. Ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši tikai darījumi, kuri neveido ar nodokli apliekamu ienākumu no kapitāla pieauguma (ciesti zaudējumi), maksātājs deklarāciju DK par pārskata periodu neiesniedz.

52. Nodokļa maksātājs pārskata perioda deklarācijā DK nenorāda ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, kuri jau ierakstīti cita pārskata perioda deklarācijā DK. Šādu kārtību piemēro arī tad, ja pārskata periods ietver citu – īsāku – pārskata periodu, par kuru nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju DK.

53. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" deklarējami reizi gadā, un tā paša gada ietvaros – ienākumus no kapitāla pieauguma, kas saskaņā ar minēto likumu deklarējami reizi ceturksnī, un šo ienākumu gūšanas ceturkšņi atšķiras, nodokļa maksātājs ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākuma gūšanas ceturksni, iekļauj ceturkšņa pārskata perioda deklarācijā DK, bet ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākumu gūšanas gadu, – gada pārskata perioda deklarācijā DK.

54. Deklarāciju DK aizpilda šādi:

54.1. aizpilda 3. rindu par ienākuma gūšanas periodu. Ja deklarācija DK aizpildīta par taksācijas gadu, norāda tikai taksācijas gadu. Ja deklarācija DK aizpildīta par ceturkšņa ienākumu, attiecīgā ceturkšņa laukā norāda simbolu "X". Nerezidents deklarācijā DK izvēles laukā "Nerezidents" izdara atzīmi un norāda taksācijas gadu un mēnesi, kurā gūts ienākums;

54.1.1 atsevišķi aizpilda deklarācijas sadaļu "Ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu", ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši darījumi ar virtuālo valūtu. Ja nodokļa aprēķina rezultātā no darījumiem ar virtuālo valūtu veidojas negatīva vērtība, tā neietekmē nodokļa aprēķina rezultātu no darījumiem ar citiem kapitāla aktīviem;

54.2. 1. ailē "Ienākuma gūšanas diena" norāda datumu, kurā ir atsavināts kapitāla aktīvs;

54.3. 2. ailē "Ienākuma veids" ieraksta deklarācijas DK sadaļā "Paskaidrojumi" norādīto ienākuma veida kodu;

54.4. 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" ieraksta līgumā noteikto kopējo darījuma summu. Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, 3. ailē norāda ar nodokli apliekamā ienākuma daļu;

54.5. 4. ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa" ieraksta kopējo līgumā noteiktās darījuma summas daļu, kuru saņem 1. ailē norādītajā ienākuma gūšanas dienā;

54.6. 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda tikai tādus izdevumus, kas saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi un tajā veiktajiem ieguldījumiem kapitāla aktīva turēšanas laikā vai, ja tiek atsavināti vērtspapīri, ar vērtspapīru konta uzturēšanu un kurus var dokumentāri pierādīt (persona nodrošina dokumentu saglabāšanu vismaz piecus gadus no deklarācijas DK iesniegšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām). Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, 5. ailē ieraksta tikai tos ar iegādi saistītos izdevumus, kas attiecas uz 3. ailē norādīto ienākuma daļu;

54.7. 6. aili "Attiecināmā izdevumu daļa" aizpilda, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vairākos taksācijas periodos pa daļām, norādot izdevumu daļu, kas aprēķināta kā saņemtās atlīdzības daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kurš reizināts ar konkrētā kapitāla aktīva izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Ja ieņēmumus no kapitāla pieauguma saņem vairākos taksācijas gada periodos, izdevumu daļas pārsniegumu attiecībā pret saņemto atlīdzības daļu no kapitāla aktīva pieskaita pie izdevumu daļas turpmāk saņemtajiem ieņēmumiem no kapitāla aktīva. Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;

54.8. 7. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādāmā nodokļa summa par ārvalstī gūto ienākumu nedrīkst pārsniegt summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli, piemērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta piektajā daļā vai pārejas noteikumu 137. punktā noteikto nodokļa likmi;

54.9. 8. ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda:

54.9.1. starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vienā pārskata periodā;

54.9.2. starpību starp saņemto ieņēmumu daļu un attiecināmo izdevumu daļu, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vairākos pārskata periodos;

54.10. 9. ailē "Aprēķinātais (vai ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda aprēķināto nodokļa summu, kuru iegūst, 8. ailē aprēķināto apliekamo ienākumu reizinot ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto nodokļa likmi ienākumam no kapitāla pieauguma, vai norāda ieturēto nodokļa summu, neizmantojot aprēķina formulu. Ja apliekamais ienākums 8. ailē ir ar negatīvu vērtību, tad aprēķināto nodokļa summu norāda ar negatīvu vērtību;

54.11. rindas "Kopā" 3. ailē ieraksta tikai tos ieņēmumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, kuru daļa nav norādīta 4. ailē;

54.12. rindas "Kopā" 5. ailē ieraksta tikai tos izdevumus, kuru daļa nav norādīta 6. ailē;

54.13. rindas "Kopā" 9. ailē ieraksta visu rindu pozitīvo un negatīvo vērtību kopsummu. Ja kopsumma ir negatīvs skaitlis, minētajā rindas ailē norāda "0".

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

55. Deklarāciju DK neaizpilda, ja gūts ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (arī ienākums no parāda instrumentu atsavināšanas vai ieguldījumu konta).

56. Ja par plānoto darījumu nodokļa maksātājs ir saņēmis avansa maksājumu, kas ir norādīts deklarācijā DK, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis no tā ir ieskaitīts budžetā, bet darījums nenotiek un nodokļa maksātājs atmaksā avansa maksājumu pircējam, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

57. Ja nodokli no ārvalstī gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma ārvalstī maksā pēc attiecīgā pārskata perioda deklarācijas DK iesniegšanas, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu.

XII. Deklarācijas DK pielikuma aizpildīšanas kārtība

58. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kuram taksācijas gadā ir uzsākti, bet nav pabeigti darījumi ar kapitāla aktīviem.

59. Nodokļa maksātājs rezidents deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem Latvijas Republikā vai ārvalstīs. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijas DK pielikumā norāda taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus no Latvijas Republikā esošu kapitāla aktīvu atsavināšanas. Deklarācijas DK pielikumu par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. jūnijam.

60. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda šādi:

60.1. 1. ailē "Darījuma uzsākšanas diena" norāda hronoloģiskā secībā pirmā darījuma elementa dienu, kas apliecina, ka darījums ir uzsākts taksācijas gadā. Darījuma elements, kas var liecināt, ka darījums ir uzsākts, var būt saņemtā rokasnauda, līguma noslēgšana par nodomu atsavināt kapitāla aktīvu, avansam pielīdzināms maksājums un risku pāreja;

60.2. 3. ailē "Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskajai personai – personas kods)" norāda informāciju par darījuma partneri. Ja darījuma partneris ir fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents, 3. ailē norāda darījuma partnera personas kodu. Ja darījuma partneris ir fiziskā persona – Latvijas Republikas nerezidents, 3. ailē norāda darījuma partnera personas kodu, ja tāds ir personai tās rezidences valstī, vai personas dzimšanas gadu, mēnesi un datumu. Ja darījuma partneris ir juridiskā persona, 3. ailē norāda darījuma partnera reģistrācijas numuru;

60.3. 4. ailē "Darījuma partnera nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds)" norāda darījuma partnera nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu (fiziskajai personai);

60.4. 5. ailē "Informācija par darījuma partneri – Latvijas Republikas nerezidentu" norāda darījuma partnera rezidences valsti;

60.5. 6. ailē "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis" norāda gadu un mēnesi, kad nodokļa maksātājs sagaida ienākumu saistībā ar uzsākto darījumu, ja samaksa ir paredzēta nākamajos taksācijas gados pēc darījuma uzsākšanas.

61. Ja nodokļa maksātājs veicis darījumu ar kapitāla aktīviem (tai skaitā kapitāla daļu un akciju apmaiņu, kā rezultātā ir iegūtas citas kapitāla daļas vai akcijas, nesaņemot cita veida atlīdzību), taču ienākuma gūšanas diena no kapitāla pieauguma atbilstoši kārtībai, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena, ir atlikta uz citu – vēl nezināmu – taksācijas periodu, maksātājs neaizpilda 6. aili "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis", bet sadaļā "Papildu informācija" norāda kapitāla aktīvu veidu, ar kuriem veikts darījums, to iegādes vērtību, veiktā darījuma veidu un vērtību.

XIII. Ienākuma precizēšanas deklarācijas GD aizpildīšanas kārtība

62. Nodokļa maksātājs aizpilda ienākuma precizēšanas deklarāciju GD vienā no šādiem gadījumiem:

62.1. kādā no taksācijas gada ceturkšņiem ir ciesti zaudējumi, kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā;

62.2. zaudējumi saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;

62.3. ienākuma izmaksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ir ieturējis ienākuma izmaksas vietā. Šajā gadījumā pazīmes laukā "Nerezidents" izdara atzīmi.

63. Ienākuma precizēšanas deklarāciju GD aizpilda šādi:

63.1. 1. ailē "Ienākuma gūšanas diena" norāda periodu (datumu), kurā darījums ir noticis, ja darījums nav deklarēts;

63.2. 2. ailē "Ienākuma veids" ieraksta ienākuma precizēšanas deklarācijas GD sadaļā "Paskaidrojums" norādīto ienākuma veida kodu;

63.3. 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" ieraksta deklarācijas DK 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norādīto summu, ja šajā rindā nav aizpildīta 4. aile, vai deklarācijas DK 4. ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa" norādīto summu, ja šajā rindā ir aizpildīta 4. aile, vai līgumā noteikto darījuma summu, kas attiecas uz taksācijas gadu, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

63.4. 4. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" ieraksta deklarācijas DK 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi" norādīto summu, ja šajā rindā nav aizpildīta 6. aile, vai deklarācijas DK 6. ailē "Attiecināmā izdevumu daļa" norādīto summu, ja šajā rindā ir aizpildīta 6. aile, vai tikai tos izdevumus, kas saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi, vai – attiecībā uz vērtspapīriem – vērstpapīru konta uzturēšanas izdevumus, kurus var dokumentāri pierādīt, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

63.5. 5. ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas" norāda starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (3.–4. aile);

63.6. 6. ailē "Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK" ieraksta deklarācijas DK rindas "Kopā" 9. ailē norādīto skaitļu kopsummu. Ja deklarāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 62.3. apakšpunktam, 6. ailē norāda nodokļa summu, kuru ienākuma izmaksātājs ieturējis ienākuma izmaksas vietā;

63.7. 7. ailē "Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda nodokli, kuru aprēķina, apliekamo ienākumu (5. aile) reizinot ar nodokļa likmi kapitāla pieaugumam. Rindas "Kopā" 7. ailē ieraksta aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu. Ja aprēķinātā kopsumma ir negatīvs skaitlis, norāda "0";

63.8. 8. ailē "Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" ieraksta 6. un 7. ailes rindā "Kopā" norādīto skaitļu starpību.

63.1 Par darījumiem ar virtuālo valūtu atsevišķi aizpilda ienākuma precizēšanas deklarācijas GD sadaļu "Ienākumi no darījumiem ar virtuālo valūtu". Zaudējumus no darījumiem ar virtuālo valūtu nevar segt no ienākuma no citiem darījumiem ar kapitāla aktīviem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

64. Ja deklarācija DK par attiecīgo pārskata periodu ir precizēta, atbilstošus precizējumus veic arī ienākuma precizēšanas deklarācijā GD.

65. Nodokļa maksātājs nodrošina dokumentu uzglabāšanu vismaz piecus gadus no ienākuma precizēšanas deklarācijas GD iesniegšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām.

XIV. Noslēguma jautājumi

66. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumus Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 133. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 185. nr.; 2016, 123. nr.).

67. (Svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

68. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2023. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

Gada ienākumu deklarācija

D

 

Taksācijas gads

    
      
Vārds, uzvārds 
Personas kods

Tālruņa numurs

  
APLIEKAMIE IENĀKUMI:  
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 8. ailes summa + D3 11. rinda + D31 13. rinda)

1.

 
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8. aile) + D21 5. aile)

2.

 
apliekamā ienākuma palielinājums

2.1

 
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda)

3.

 
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI  
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4. un 4. rindas summa vai D31 2. rindas summa + neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas)

4.

 
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:  
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

((D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā)

5.

 
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem
(D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma)

6.

 
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
(D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7.

 
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda)

8.

 
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS

9.

 
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

 Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta četrpadsmitā daļa

10.

 
ATVIEGLOJUMI:  
par apgādājamiem

11.

 
personām ar invaliditāti

12.

 
politiski represētajām personām

13.

 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

14.

 
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda)

15.

 
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā:

16.

 
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni

16.1.

 
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni

16.2.

 
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni

16.3.

 
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS  
(D11 10. ailes kopsumma + minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības)

17.

 
NODOKLIS NO PROFESIONĀLA SPORTISTA ALGOTĀ DARBA IENĀKUMA

18.

 
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS  
((D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 9. rinda + D31 11. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā)

19.

 
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (16. rinda + 17. rinda + 18. rinda – 19. rinda)  
Piemaksa (ja 16. rinda + 17. rinda + 18. rinda ir lielāka nekā 19. rinda)

20.

 
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 16. rinda + 17. rinda + 18. rinda)

21.

 
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ

22.

   
NODOKĻA SUMMA

23.

   
 

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontu

Pārskaitāmā summa

 
   
Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                     
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi 
 

(pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

 
 
 
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 – Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 – Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 – Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 – Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 – Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 – Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 – Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Taksācijas gads

    

D1

 
Personas kods      

     

TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
(izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids

Bruto ieņēmumi

Neapliekamie ienākumi

Attaisnotie izdevumi

Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu

Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2. – 3. – 6. – 7. aile)

Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis

darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas

autoru izdevumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Kopā

        
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

    

D11

 
Personas kods      

     

TAKSĀCIJAS GADĀ GŪTIE IENĀKUMI, KURIEM NEPIEMĒRO GADA
DIFERENCĒTO NEAPLIEKAMO MINIMUMU UN ATVIEGLOJUMUS

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids

Bruto ieņēmumi

Izdevumu norma

Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu

Apliekamie ienākumi
(2. – 3. vai 4., vai 5. aile)

Nodokļa likme

Aprēķinātais nodoklis
(6. x 7. aile)

Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis

Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis
(8. – 9. aile)

25 %

50 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
          
          
          
          
          

Kopā

 

X

X

  

X

   
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

    

D2

 
Personas kods      

     

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese, reģistrācijas kods)

Ārvalstī gūtie ienākumi

Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli

Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi

Autoru izdevumi un citi izdevumi

Ārvalstī samaksātais nodoklis

Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)

ienākumu veids

ienākumu saņemšanas datums

summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)

summa euro

summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)

summa euro

nodokļa likme

summa euro
((5. – 8.) x 11. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

            
            
            
            
            
            

Kopā

         
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

    

D21

 
Personas kods      

     

FIZISKĀS PERSONAS (JŪRNIEKA), KAS IR NODARBINĀTA (DARBA ATTIECĪBĀS)
UZ STARPTAUTISKOS PĀRVADĀJUMOS IZMANTOJAMA KUĢA,
ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese)

Bruto ieņēmumi

Ienākumu gūšanas periods

Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients
(norādīt 1,5 vai 2,5)

Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums

Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)

Ārvalstī samaksātais nodoklis

no

līdz

nodokļa likme

summa euro
(5. x 6. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

    

       
    

       
    

       
    

       

Kopā

 

X

X

X

X

X

   

X

 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    

D3

 
Personas kods      

     

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā:

1.

 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

1.1.

 
ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības

1.2.

 
ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

1.3.

 
ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai

1.4.

 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu

2.

 
£ Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

3.

 
Neapliekamie ienākumi

4.

 
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

5.

 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

6.

 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem

7.

 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības
((1. rinda – 1.4. rinda – neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas – 2. rinda – 3. rinda) + (5. rinda – 6. rinda – 7. rinda))

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8.

 
Ārvalstīs samaksātais nodoklis

9.

 
Minimālais apliekamais ienākums
(minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības : nodokļa likme)

10.

 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (8. rinda – 10. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

11.

 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem

1

2

3

4

I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

    
    
    

Kopā

   

II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

    
    
    

Kopā

   

III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

X

   
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    

D31

 
Personas kods      

     

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS,
JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

Taksācijas gada ieņēmumi

1.

 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai

2.

 
Taksācijas gada izdevumi

3.

 
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda – 3. rinda)

4.

 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

5.

 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa

6.

 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa

7.

 
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (4. rinda + 5. rinda + 6. rinda – 7. rinda)

8.

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības

9.

 
Apliekamais ienākums
(8. rinda – neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas – 9. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

10.

 
Ārvalstīs samaksātais nodoklis

11.

 
Minimālais apliekamais ienākums
(minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības : nodokļa likme)

12.

 
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (10. rinda – 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13.

 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem

1

2

3

4

    
    
    

Kopā

   

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads

    

D4

 
Personas kods      

     

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU, ĀRSTNIECISKAJIEM PAKALPOJUMIEM,
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM

Attaisnojuma dokumenta

Pakalpojuma sniedzēja/
ienākuma saņēmēja

Attaisnotie izdevumi

Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem

Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. – 11. aile)

datums

numurs

reģistrācijas numurs vai personas kods

nosaukums vai vārds, uzvārds

par izglītību

par ārstnieciskajiem pakalpojumiem

kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu
5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)

par ziedojumiem un dāvinājumiem

par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai

par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai

par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

X

  

X

X

x

      

X

  

X

X

x

Taksācijas gada attaisnotie izdevumi Kopā

X

X

        
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

X

X

X

X

 

X

X

X

  
2.

X

X

X

X

 

X

X

X

  
3.

X

X

X

X

 

X

X

X

  

Kopā

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati*:

Vārds, uzvārds 
Personas kods      

      
Radniecības pakāpe 
  
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīmes.

1. * Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

2. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums svītrots ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 8)

3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

Deklarācija DK

PĀRSKATA PERIODA DEKLARĀCIJA PAR IENĀKUMU NO KAPITĀLA PIEAUGUMA

1. Vārds, uzvārds  
   
2. Personas kods      

      
 
3. Ienākuma gūšanas periods 

. gads/gada

  
   

(mēnesis)

 
     
  1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis
Nerezidents     
 

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids1

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Saņemtā ieņēmumu daļa2

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Attiecināmā izdevumu daļa2
(4. : 3. x 5.)

Ārvalstī samaksātais nodoklis

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas
(3. – 5. vai 4. – 6.)

Aprēķinātais (vai ieturētais3) iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(8. x nodokļa likme – 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         

Kopā

X

       

Ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu

 

X

       
 

X

       

Kopā

X

       

Paskaidrojumi.

1 Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.

2 Aizpilda, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vairākos taksācijas periodos.

3 Norāda ieturēto summu, neizmantojot aprēķina formulu.

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Deklarācijas DK pielikums

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMIEM, KAS UZSĀKTI, BET NAV PABEIGTI VIENĀ TAKSĀCIJAS GADĀ

1. Vārds, uzvārds  
 
2. Personas kods      

      
 

Darījuma uzsākšanas diena

Darījuma veids*

Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskajai personai – personas kods)

Darījuma partnera nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds)

Informācija par darījuma partneri – Latvijas Republikas nerezidentu

Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis

1

2

3

4

5

6

      
      
      

Paskaidrojums. * Norāda darījuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas, V – ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, darījuma kodam pievieno kodu R.

Papildu informācija:

 
 

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ienākuma precizēšanas deklarācija GD

GADA KAPITĀLA PIEAUGUMA IENĀKUMA PRECIZĒŠANAS DEKLARĀCIJA

1. Vārds, uzvārds  
 
2. Personas kods      

      

3. Ienākuma gūšanas periods _________. gads

Nerezidents

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids*

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas
(3. – 4.)

Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(5. x nodokļa likme)

Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(6. – 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

     

X

 

X

     

X

 

X

Kopā

X

X

X

X

   

Ienākumi no darījumiem ar virtuālo valūtu

 

X

   

X

 

X

 

X

   

X

 

X

Kopā

X

X

X

X

   

Paskaidrojums. * Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK vismaz vienam darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz šādu kontu:Konta Nr.                     
 
Kredītiestāde  

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 662Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 03.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
302688
{"selected":{"value":"11.01.2024","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2024","iso_value":"2024\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-10.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2018","iso_value":"2018\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2018.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"