Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.302

Rīgā 2011.gada 19.aprīlī (prot. Nr.26 22.§)
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6.panta 1.punktu un 1.1 punktu
(Grozīta ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.609)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu klasifikatoru;

1.2. īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

1.3. kritērijus blakusproduktiem;

1.4. kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai;

1.5. kārtību, kādā piemērojami kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.609)

II. Atkritumu klasifikators un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

2. Atkritumi ir klasificējami nodaļās, grupās un klasēs atbilstoši šo noteikumu pielikumam. Klases kodu, kura pēdējie cipari ir 99, atkritumu raksturošanai var izmantot tikai tad, ja atkritumus nevar klasificēt atbilstoši citām klasēm.

(Grozīts ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

2.1 Šo noteikumu pielikumā iekļautās vielas vai priekšmetus uzskata par atkritumiem tikai tad, ja tie atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 1. punktā minētajam nosacījumam.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 121 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

2.2 Atkritumus, kuri šo noteikumu pielikumā nav atzīmēti kā bīstamie atkritumi, bet kuriem piemīt viena vai vairākas Eiropas Komisijas 2014. gada 18. decembra Regulas Nr. 1357/2014, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1357/2014), minētās īpašības, uzskata par bīstamajiem atkritumiem.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 121 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

3. Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām. Ja atkritumiem nepiemīt neviena no regulas Nr.  1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām, tos uzskata par atkritumiem, kas nav bīstami.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

3.1 Atkritumu bīstamības īpašības novērtē atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Atkritumu bīstamības īpašības, kuras apzīmētas ar kodu HP4, HP6 un HP8, novērtē, piemērojot katrai vielai noteiktās robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Novērtējumā neiekļauj vielu robežvērtības, kas ir zemākas par regulas Nr. 1357/2014 pielikumā noteiktajām robežvērtībām. Ja atkritumu bīstamības īpašība ir novērtēta gan veicot testus, gan nosakot vielu robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam, izmanto testu rezultātus.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.2 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētās atkritumu bīstamības īpašības H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14 vai H15 novērtē vienā no šādiem veidiem:

3.2 1. ņemot vērā bīstamās ķīmiskās vielas koncentrāciju atkritumos atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam;

3.2 2. ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā Nr. 1272/2008/EK par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006/EK (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) nav norādīts citādi, veic testus saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 30. maija Regulu Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) vai citām starptautiski atzītām testēšanas metodēm un vadlīnijām, ņemot vērā regulas Nr. 1272/2008 7. pantā minētās prasības attiecībā uz izmēģinājumiem ar cilvēkiem un dzīvniekiem.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.3 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minēto atkritumu bīstamības īpašību H9 "Infekciozs" novērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.4 Atkritumus, kas satur polihlordibenzo-p-dioksīnus un polihlordibenzofurānus, 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil)etānu (DDT), hlordānu, heksahlorcikloheksānus (ieskaitot lindānu), dieldrīnu, endrīnu, heptahloru, heksahlorbenzolu, hlordekonu, aldrīnu, pentahlorbenzolu, mireksu, toksafēnu, heksabrombifenilus vai polihlorētos bifenilus koncentrācijās, kas pārsniedz robežvērtības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 850/2004/EK par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK, IV pielikumā, klasificē kā bīstamos atkritumus.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

4. Ir aizliegts atšķaidīt vai sajaukt ar citiem atkritumiem bīstamos atkritumus, lai tajos samazinātu sākotnējo bīstamas ķīmiskas vielas koncentrāciju līdz tādam līmenim, lai šie atkritumi nebūtu klasificējami kā bīstamie atkritumi.

III. Kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai

5. Ja ražošanas procesā iekārtās rodas viela vai priekšmets, kura ražošana nav šā procesa galvenais mērķis, iekārtu operators klasificē attiecīgo vielu vai priekšmetu nevis kā atkritumus, bet kā blakusproduktu tikai tad, ja tas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti lietos;

5.2. vielu vai priekšmetu izmanto uzreiz, bez turpmākas apstrādes, ja vien tāda nav paredzēta ražošanas procesā;

5.3. viela vai priekšmets ir radies kā ražošanas procesa neatņemama daļa;

5.4. vielas vai priekšmeta izmantošana atbilst prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas attiecīgajai vielai vai priekšmetam, kā arī vides un veselības aizsardzības prasībām attiecīgās vielas vai priekšmeta izmantošanai, un attiecīgās vielas vai priekšmeta izmantošana neradīs negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

6. Vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. vielu vai priekšmetu paredzēts izmantot noteiktam nolūkam;

6.2. pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;

6.3. viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;

6.4. vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

6.1 Ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6. punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:

6.1 1. Padomes 2011. gada 31. marta Regulas Nr. 333/2011, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. vai 4. pantam;

6.1 2. Eiropas Komisijas 2012. gada 10. decembra Regulas Nr. 1179/2012, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad stikla lauskas vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. pantam;

6.1 3. Eiropas Komisijas 2013. gada 25. jūlija Regulas Nr. 715/2013, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. pantam.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.609 redakcijā)

7. Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6. punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde) ir veikta atbilstoši šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem, kas noteikti normatīvajos aktos:

7.1. par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru);

7.2. par prasībām nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasībām apstrādes uzņēmumiem;

7.3. par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

7.4. par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr. 121; MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

7.1 Fiziskā vai juridiskā persona nodrošina, ka viela vai priekšmets, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem, atbilst arī normatīvajiem aktiem par ķīmiskajām vielām un preču un pakalpojumu drošību, ja fiziskā vai juridiskā persona:

7.1 1. pirmo reizi lieto vielu vai priekšmetu, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem, un viela vai priekšmets nav laists tirgū;

7.1 2. pirmo reizi laiž tirgū vielu vai priekšmetu, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302
Atkritumu klasifikators

(Pielikums grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr. 121; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

Nr.p.k.

Nodaļa

Grupa

Klase

Atkritumu nosaukums

Norāde par atkritumu bīstamību

1.01Izrakteņu izpētes, ieguves un karjeru izstrādes, fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
2.0101Izrakteņu ieguves atkritumi
3.010101Metālu rūdu ieguves atkritumi
4.010102Nemetālu rūdu ieguves atkritumi
5.0103Metālu minerālu tālākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
6.010304Skābi radoši sulfīdu rūdas apstrādes atlikumi*
7.010305Citas bīstamas vielas1 saturoši atlikumi*
8.010306Citi atlikumi, kuri neatbilst 010304 vai 010305 klasei
9.010307Citi metālisko minerālu fizikālās un ķīmiskās apstrādes atlikumi, kuri satur bīstamas vielas*
10.010308Putekļi un pūderveida atkritumi, kuri neatbilst 010307 klasei
11.010309Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri neatbilst 010307 klasei

11.1

  

010310

Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri satur bīstamas vielas un kuri neatbilst 010307 klasei

*

12.010399Citi šīs grupas atkritumi
13.0104Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
14.010407Nemetālisko minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi, kas satur bīstamas vielas*
15.010408Granti un sasmalcinātus iežus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
16.010409Mālu un smilti saturoši atkritumi
17.010410Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
18.010411Potašas un akmenssāls apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
19.010412Minerālu mazgāšanas un tīrīšanas atkritumi un atlikumi, kuri neatbilst 010407 un 010411 klasei
20.010413Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
21.010499Citi šīs grupas atkritumi
22.0105Urbšanas dubļi un citi urbšanas atkritumi
23.010504Saldūdens urbšanas dubļi un atkritumi
24.010505Naftu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi*
25.010506Citi bīstamas vielas saturoši urbšanas dubļi un atkritumi*
26.010507Barītu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst 010505 un 010506 klasei
27.010508Hlorīdus saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst 010505 un 010506 klasei
28.010599Citi šīs grupas atkritumi
29.02Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi
30.0201Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi
31.020101Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
32.020102Dzīvnieku audu atkritumi10
33.020103Augu audu atkritumi
34.020104Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)
35.  020106Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur11 
36.020107Mežizstrādes atkritumi
37.020108Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
38.020109Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei
39.020110Metāla atkritumi
40.020199Citi šīs grupas atkritumi
41.0202Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi
42.020201Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
43.  020202Dzīvnieku audu atkritumi10
44.020203Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli
45.020204Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
46.020299Citi šīs grupas atkritumi
47.0203Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi
48.020301Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes
49.020302Konservēšanas līdzekļu atkritumi
50.020303Šķīdinātāju ekstrakcijas atkritumi
51.020304Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli
52.020305Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
53.020399Citi šīs grupas atkritumi
54.0204Cukura ražošanas atkritumi
55.020401Biešu tīrīšanas un mazgāšanas atkritumi
56.020402Neizmantojams kalcija karbonāts
57.020403Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
58.020499Citi šīs grupas atkritumi
59.0205Piena produktu ražošanas atkritumi
60.020501Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
61.020502Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
62.020599Citi šīs grupas atkritumi
63.0206Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi
64.020601Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
65.020602Konservēšanas līdzekļu atkritumi
66.020603Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
67.020699Citi šīs grupas atkritumi
68.0207Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas atkritumi
69.020701Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi
70.020702Spirta destilēšanas atkritumi
71.020703Ķīmiskās apstrādes atkritumi
72.020704Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli
73.020705Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
74.020799Citi šīs grupas atkritumi
75.03Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
76.0301Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
77.030101Mizu un korķa atkritumi
78.030104Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras satur bīstamas vielas*
79.030105Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei
80.030199Citi šīs grupas atkritumi
81.0302Koksnes konservācijas atkritumi
82.030201Nehalogenētie organiskie koksnes konservanti*
83.030202Hlororganiskie koksnes konservanti*
84.030203Metālorganiskie koksnes konservanti*
85.030204Neorganiskie koksnes konservanti*
86.030205Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas*
87.030299Citi koksnes konservanti
88.0303Celulozes, papīra un kartona ražošanas un apstrādes atkritumi
89.030301Koku mizas
90.030302Atliekas un zaļā šķidruma atkritumi pēc melnā šķidruma apstrādes
91.030305Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes
92.030307Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi
93.030308Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi
94.030309Dubļi pēc apstrādes ar kaļķi
95.030310Šķiedru atlikumi, šķiedru, filtru un pārklājumu duļķes no mehāniskās atdalīšanas
96.030311Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 030310 klasei
97.030399Citi šīs grupas atkritumi
98.04Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi
99.0401Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi
100.  040101Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi10 
101.040102Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi
102.040103Šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi bez šķidrās frakcijas*
103.040104Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi
104.040105Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi
105.040106Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur hromu
106.040107Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nesatur hromu
107.040108Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi (atgriezumi, putekļi)
108.040109Ādu apstrādes atkritumi
109.040199Citi šīs grupas atkritumi
110.0402Tekstilrūpniecības atkritumi
111.040209Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi
112.040210Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki)
113.040214Apstrādes un apdares organiskos šķīdinātājus saturoši atkritumi*
114.040215Apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 040214 klasei
115.040216Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
116.040217Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri neatbilst 040216 klasei
117.040219Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
118.040220Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 040219 klasei
119.040221Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
120.040222Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
121.040299Citi šīs grupas atkritumi
122.05Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi
123.0501Naftas produktu attīrīšanas atkritumi
124.050102Atsāļotāja dūņas*
125.050103Nogulsnes tvertņu dibenā*
126.050104Skābas vai bāziskas dūņas*
127.050105Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes*
128.050106Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus*
129.050107Skābi darvas produkti*
130.050108Citi darvas produkti*
131.050109Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
132.050110No 050109 klasē minētajām dūņām atšķirīgas dūņas
133.050111Atkritumi pēc degvielas apstrādes ar sārmiem*
134.050112Naftu saturošas skābes*
135.050113Apkures sistēmā izmantotā ūdens dūņas
136.050114Dzesēšanas kolonnu atkritumi
137.050115Izlietoti filtru māli*
138.050116Degvielas desulfurizācijas sēru saturošie atkritumi
139.050117Asfalts (bitumens)
140.050199Citi šīs grupas atkritumi
141.0506Ogļu pirolītiskas apstrādes atkritumi
142.050601Skābi darvas produkti*
143.050603Citi darvas produkti*
144.050604Dzesēšanas kolonnu atkritumi
145.050699Citi šīs grupas atkritumi
146.0507Dabasgāzes attīrīšanas atkritumi
147.050701Dzīvsudrabu saturošas nogulsnes*
148.050702Sēru saturoši atkritumi
149.050799Citi šīs grupas atkritumi
150.06Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu atkritumi
151.0601Skābju ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
152.060101Sērskābe un sērpaskābe*
153.060102Sālsskābe*
154.060103Fluorūdeņražskābe*
155.060104Fosforskābe un fosforpaskābe*
156.060105Slāpekļskābe un slāpekļpaskābe*
157.060106Citas skābes*
158.060199Citi šīs grupas atkritumi
159.0602Sārmu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
160.060201Kalcija hidroksīds*
161.060203Amonjaks*
162.060204Nātrija un kālija hidroksīdi*
163.060205Citi sārmi*
164.060299Citi šīs grupas atkritumi
165.0603Sāļu, to šķīdumu un metālisko oksīdu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
166.060311Cianīdus saturoši sāļi un šķīdumi*
167.060313Smagos metālus2 saturoši sāļi un šķīdumi*
168.060314Citi sāļi un šķīdumi, kuri neatbilst 060311 vai 060313 klasei
169.060315Smagos metālus saturoši metāliskie oksīdi*
170.060316Citi metāliskie oksīdi, kuri neatbilst 060315 klasei
171.060399Citi šīs grupas atkritumi
172.0604Metālus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 0603 grupai
173.060403Arsēnu saturoši atkritumi*
174.060404Dzīvsudrabu saturoši atkritumi*
175.060405Smagos metālus saturoši atkritumi*
176.060499Citi šīs grupas atkritumi
177.0605Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
178.060502Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
179.060503Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 060502 klasei
180.0606Sēru saturošo ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu, sēra ķīmisko procesu un desulfurizācijas procesu atkritumi
181.060602Bīstamus sulfīdus saturoši atkritumi*
182.060603Citus sulfīdus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 060602 klasei
183.060699Citi šīs grupas atkritumi
184.0607Halogēnu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu un halogēnu ķīmisko procesu atkritumi
185.060701Elektrolīzes procesa atkritumi, kas satur azbestu*
186.060702Hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle*
187.060703Dzīvsudrabu saturošas bārija sulfāta dūņas*
188.060704Šķīdumi un skābes (piemēram, ar kontaktmetodi iegūta sērskābe)*
189.060799Citi šīs grupas atkritumi
190.0608Silīcija un silīcija atvasinājumu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
191.  060802Atkritumi, kas satur bīstamus hlorsilānus*
192.060899Citi šīs grupas atkritumi
193.0609Fosforu saturošu ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu un fosfora ķīmisko procesu atkritumi
194.060902Fosforu saturoši izdedži
195.060903Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri satur bīstamas vielas vai ir piesārņoti ar tām*
196.060904Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri neatbilst 060903 klasei
197.060999Citi šīs grupas atkritumi
198.0610Slāpekli saturošu ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu, slāpekļa ķīmisko procesu un minerālmēslu ražošanas atkritumi
199.061002Bīstamas vielas saturoši atkritumi*
200.061099Citi šīs grupas atkritumi
201.0611Neorganisko krāsu pigmentu un pildvielu ražošanas atkritumi
202.061101Titāna dioksīda ražošanas procesa kalciju saturoši atkritumi
203.061199Citi šīs grupas atkritumi
204.0613Citu neorganiskās ķīmijas tehnoloģiju atkritumi
205.061301Neorganisko augu aizsardzības līdzekļu, koksnes konservantu un citu biocīdu ražošanas atkritumi*
206.061302Izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702 klasi)*
207.061303Sodrēji
208.061304Azbesta apstrādes atkritumi*
209.061305Sodrēji (kvēpi)*
210.061399Citi šīs grupas atkritumi
211.07Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi
212.0701Galveno organisko ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
213.070101Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
214.070103Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
215.070104Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
216.070107Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
217.070108Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
218.070109Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
219.070110Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
220.070111Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
221.070112Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070111 klasei
222.070199Citi šīs grupas atkritumi
223.0702Plastikātu, sintētiskā kaučuka un mākslīgās šķiedras ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
224.070201Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
225.070203Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
226.070204Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
227.070207Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
228.070208Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
229.070209Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
230.070210Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
231.070211Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
232.070212Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070211 klasei
233.070213Plastmasas atkritumi
234.070214Bīstamas vielas saturošu piedevu atkritumi*
235.070215Piedevu atkritumi, kuri neatbilst 070214 klasei
236.070216Bīstamus silikonus saturoši atkritumi*
237.070217Citus silikonus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 070216 klasei
238.070299Citi šīs grupas atkritumi
239.0703Organisko krāsvielu un pigmentu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi (izņemot 0611 grupu)
240.070301Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
241.070303Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
242.070304Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
243.070307Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
244.070308Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
245.070309Halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti*
246.070310Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
247.070311Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
248.070312Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070311 klasei
249.070399Citi šīs grupas atkritumi
250.0704Organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 020108 un 020109 klasi), koksnes konservantu (izņemot 0302 grupu) un citu biocīdu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
251.070401Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
252.070403Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
253.070404Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
254.070407Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
255.070408Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
256.070409Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
257.070410Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
258.070411Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
259.070412Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070411 klasei
260.070413Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi*
261.070499Citi šīs grupas atkritumi
262.0705Farmaceitisko preparātu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
263.070501Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
264.070503Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
265.070504Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
266.070507Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
267.070508Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
268.070509Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
269.070510Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
270.070511Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
271.070512Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070511 klasei
272.070513Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi*
273.070514Cietie atkritumi, kuri neatbilst 070513 klasei
274.070599Citi šīs grupas atkritumi
275.0706Taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo un kosmētisko līdzekļu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
276.070601Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
277.070603Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
278.070604Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
279.070607Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
280.070608Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
281.070609Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
282.070610Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
283.070611Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
284.070612Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070611 klasei
285.070699Citi šīs grupas atkritumi
286.0707Citu neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
287.070701Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
288.070703Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
289.070704Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi*
290.070707Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
291.070708Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi*
292.070709Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
293.070710Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti*
294.070711Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
295.070712Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070711 klasei
296.070799Citi šīs grupas atkritumi
297.08Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
298.0801Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
299.080111Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi*
300.080112Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei
301.080113Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas krāsu vai laku nogulsnes*
302.080114Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei
303.080115Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu krāsu vai laku ūdeni saturošas nogulsnes*
304.080116Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei
305.080117Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas*
306.080118Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117 klasei
307.080119Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas*
308.080120Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst 080119 klasei
309.080121Laku un krāsu noņemšanas šķidrumu atkritumi*
310.080199Citi šīs grupas atkritumi
311.0802Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
312.080201Putekļus saturoši atkritumi
313.080202Keramiskos materiālus un ūdeni saturošas nogulsnes
314.080203Keramiskos materiālus saturošas ūdens suspensijas
315.080299Citi šīs grupas atkritumi
316.0803Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
317.080307Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturošas nogulsnes
318.080308Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi
319.080312Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi*
320.080313Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei
321.080314Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes*
322.080315Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei
323.080316Kodināšanas šķīdumu atkritumi*
324.080317Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi*
325.080318Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei
326.080319Disperģēta eļļa*
327.080399Citi šīs grupas atkritumi
328.0804Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
329.080409Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi*
330.080410Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei
331.080411Līmju un tepju nogulsnes, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas*
332.080412Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei
333.080413Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes*
334.080414Līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes, kuras neatbilst 080413 klasei
335.080415Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas*
336.080416Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst 080415 klasei
337.080417Kolofonija eļļa*
338.080499Citi šīs grupas atkritumi
339.0805Citi 08 nodaļā neminēti atkritumi
340.080501Izocianātu atkritumi*
341.09Fotorūpniecības atkritumi
342.0901Fotorūpniecības procesu atkritumi
343.090101Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanai*
344.090102Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi*
345.090103Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi*
346.090104Fiksēšanas šķīdumi*
347.090105Balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi*
348.090106Sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu vietējā apstrādē*
349.090107Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs
350.090108Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs
351.090110Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām
352.090111Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras atbilst 160601, 160602 vai 160603 klasei*
353.090112Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras neatbilst 090111 klasei
354.091113Ūdeni saturošie šķidrie atkritumi pēc sudraba iegūšanas, kuri neatbilst 090106 klasei*
355.090199Citi šīs grupas atkritumi
356.10Termisko procesu atkritumi
357.1001Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu)
358.  100101Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei 
359.100102Ogļu kvēpi
360.100103Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi
361.100104Naftas produktu pelnu vieglās frakcijas*
362.100105Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
363.100107Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
364.100109Sērskābe*
365.100113Degvielai izmantotu emulģētu ogļūdeņražu sodrēji*
366.100114Līdzsadedzināšanas izdedži un katlu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
367.100115Līdzsadedzināšanas izdedži un katlu atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei
368.100116Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas*
369.100117Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei
370.100118Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
371.100119Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei
372.100120Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
373.100121Citas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 100120 klasei
374.100122Katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
375.100123Citas katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras neatbilst 100122 klasei
376.100124Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
377.100125Kurināmā uzglabāšanas un sagatavošanas atkritumi spēkstacijās, kurās tiek dedzinātas ogles
378.100126Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi
379.100199Citi šīs grupas atkritumi
380.1002Čuguna un tērauda ražošanas atkritumi
381.100201Izdedžu apstrādes atkritumi
382.100202Neapstrādāti izdedži
383.100207Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas*
384.100208Cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas, kuri neatbilst 100207 klasei
385.100210Plāva
386.100211Naftas produktus saturoši atkritumi pēc dzesēšanas ūdens attīrīšanas*
387.100212Citi dzesēšanas ūdens attīrīšanas procesa atkritumi, kuri neatbilst 100211 klasei
388.100213Bīstamas vielas saturošas gāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atkritumi*
389.100214Gāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 100213 klasei
390.100215Citas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi
391.100299Citi šīs grupas atkritumi
392.1003Alumīnija metalurģijas atkritumi
393.100302Anodu lūžņi
394.100304Primārie kausēšanas atkritumi*
395.100305Alumīnija oksīda putekļi
396.100308Sāļu nogulsnes pēc sekundārās kausēšanas*
397.100309Melnie sārņi pēc sekundārās kausēšanas*
398.100315Viegli uzliesmojošu vielu sārņi vai sārņi, kuri, nonākot saskarē ar ūdeni, bīstamos daudzumos izdala uzliesmojošas gāzes*
399.100316Sārņi, kuri neatbilst 100315 klasei
400.100317Darvaini anodu ražošanas atkritumi*
401.100318Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100317 klasei
402.100319Bīstamas vielas saturoši izplūdes gāzu putekļi*
403.100320Izplūdes gāzu putekļi, kas neatbilst 100319 klasei
404.100321Citas daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri satur bīstamas vielas*
405.100322Daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri neatbilst 100321 klasei
406.100323Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
407.100324Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 100323 klasei
408.100325Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur bīstamas vielas*
409.100326Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri neatbilst 100325 klasei
410.100327Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
411.100328Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100327 klasei
412.100329Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
413.100330Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100329 klasei
414.100399Citi šīs grupas atkritumi
415.1004Svina metalurģijas atkritumi
416.100401Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)*
417.100402Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)*
418.100403Kalcija arsenāts*
419.100404Dūmgāzu putekļi*
420.100405Citas daļiņas un putekļi*
421.100406Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi*
422.100407Gāzu attīrīšanas nogulsnes*
423.100409Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
424.100410Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100409 klasei
425.100499Citi šīs grupas atkritumi
426.1005Cinka metalurģijas atkritumi
427.100501Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)
428.100503Dūmgāzu putekļi*
429.100504Citas cietās daļiņas un putekļi
430.100505Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi*
431.100506Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi*
432.100508Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
433.100509Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100508 klasei
434.100510Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos*
435.100511Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100510 klasei
436.100599Citi šīs grupas atkritumi
437.1006Vara metalurģijas atkritumi
438.100601Primārās un sekundārās kausēšanas izdedži
439.100602Primārās un sekundārās kausēšanas putas un sārņi
440.100603Dūmgāzu putekļi*
441.100604Citas cietās daļiņas un putekļi
442.100606Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi*
443.100607Gāzu attīrīšanas nogulsnes*
444.100609Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
445.100610Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100609 klasei
446.100699Citi šīs grupas atkritumi
447.1007Sudraba, zelta un platīna metalurģijas atkritumi
448.100701Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)
449.100702Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)
450.100703Dūmgāzu putekļi
451.100704Citas cietās daļiņas un putekļi
452.100705Gāzu attīrīšanas nogulsnes
453.100707Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
454.100708Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100707 klasei
455.100799Citi šīs grupas atkritumi
456.1008Citu krāsaino metālu metalurģijas atkritumi
457.100804Cietās daļiņas un putekļi
458.100808Primārās un sekundārās ražošanas sāļu izdedži*
459.100809Citi izdedži
460.100810Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos*
461.100811Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100810 klasei
462.100812Anodu ražošanas darvainie atkritumi*
463.100813Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100812 klasei
464.100814Anodu lūžņi
465.100815Dūmgāzu putekļi, kuri satur bīstamas vielas*
466.100816Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100815 klasei
467.100817Dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
468.100818Citas dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 100817 klasei
469.100819Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus*
470.100820Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100819 klasei
471.100899Citi šīs grupas atkritumi
472.1009Melnos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
473.100903Krāsns pelni
474.100905Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas*
475.100906Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas un neatbilst 100905 klasei
476.100907Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas*
477.100908Citas izlietas liešanas veidnes, kuras neatbilst 100907 klasei
478.100909Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas*
479.100910Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100909 klasei
480.100911Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas*
481.100912Daļiņas, kuras neatbilst 100911 klasei
482.100913Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
483.100914Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 100913 klasei
484.100915Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
485.100916Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 100915 klasei
486.100999Citi šīs grupas atkritumi
487.1010Krāsainos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
488.101003Krāsns pelni
489.101005Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas*
490.101006Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas un neatbilst 101005 klasei
491.101007Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas*
492.101008Citas izlietas liešanas veidnes, kas neatbilst 101007 klasei
493.101009Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas*
494.101010Citi dūmgāzu putekļi, kas neatbilst 101009 klasei
495.101011Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas*
496.101012Citas daļiņas, kuras neatbilst 101011 klasei
497.101013Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
498.101014Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 101013 klasei
499.101015Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
500.101016Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 101015 klasei
501.101099Citi šīs grupas atkritumi
502.1011Stikla un stikla produktu ražošanas atkritumi
503.101103Stikla šķiedru atkritumi
504.101105Daļiņas un putekļi
505.101109Bīstamas vielas saturoši sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes*
506.101110Sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes, kuri neatbilst 101109 klasei
507.101111Sīku stikla daļiņu un stikla pulvera atkritumi, kuri satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru spuldzēm)*
508.101112Stikla atkritumi, kuri neatbilst 101111 klasei
509.101113Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
510.101114Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 101113 klasei
511.101115Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
512.101116Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101115 klasei
513.101117Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur bīstamas vielas*
514.101118Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri neatbilst 101117 klasei
515.101119Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
516.101120Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri neatbilst 101119 klasei
517.101199Citi šīs grupas atkritumi
518.1012Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu ražošanas atkritumi
519.101201Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
520.101203Citas daļiņas un putekļi
521.101205Gāzu attīrīšanas nogulsnes
522.101206Nederīgas veidnes
523.101208Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi (pēc termiskās apstrādes)
524.101209Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
525.101210Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei
526.101211Glazēšanas atkritumi, kuri satur smagos metālus*
527.101212Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei
528.101213Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes
529.101299Citi šīs grupas atkritumi
530.1013Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi
531.101301Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
532.101304Kaļķu hidratēšanas un kalcinēšanas atkritumi
533.101306Citas daļiņas un putekļi (izņemot 101312 un 101313 klasi)
534.101307Gāzu attīrīšanas nogulsnes
535.101309Azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri satur azbestu*
536.101310Citi azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 101309 klasei
537.101311Citi kompozītu cementa materiāli, kuri neatbilst 101309 vai 101310 klasei
538.101312Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
539.101313Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei
540.101314Cementa atkritumi un nogulsnes
541.101399Citi šīs grupas atkritumi
542.1014Krematoriju atkritumi
543.101401Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu*
544.11Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās apstrādes un pārklāšanas procesu atkritumi, krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
545.1101Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās apstrādes un pārklāšanas (piemēram, galvanizācijas, cinkošanas, kodināšanas, gravēšanas, fosfatizēšanas, sārmainās attaukošanas, anodēšanas) procesu atkritumi
546.110105Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi*
547.110106Citur neklasificētas skābes*
548.110107Kodināšanā izmantotie sārmi*
549.110108Fosfatizēšanas nogulsnes*
550.110109Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
551.110110Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 110109 klasei
552.110111Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas*
553.110112Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri neatbilst 110111 klasei
554.110113Attaukošanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
555.110114Attaukošanas atkritumi, kuri neatbilst 110113 klasei
556.110115Jonu apmaiņas membrānu sistēmu eluāts un nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
557.110116Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi*
558.110198Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
559.110199Citi šīs grupas atkritumi
560.1102Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
561.110202Cinka hidrometalurģijas nogulsnes (arī jarozīts, getīts)*
562.110203Ūdens elektrolīzes procesam paredzēto anodu ražošanas procesa atkritumi
563.110205Vara hidrometalurģijas procesa atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
564.110206Vara hidrometalurģijas atkritumi, kuri neatbilst 110205 klasei
565.110207Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
566.110299Citi šīs grupas atkritumi
567.1103Metālrūdīšanas procesu nogulsnes un cietie atkritumi
568.110301Cianīdus saturoši atkritumi*
569.110302Citi šīs grupas atkritumi*
570.1105Karstās galvanizācijas atkritumi
571.110501Ciets cinks
572.110502Cinka pelni
573.110503Gāzu apstrādes cietie atkritumi*
574.110504Izlietoti kušņi*
575.110599Citi šīs grupas atkritumi
576.12Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi
577.1201Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi
578.120101Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
579.120102Melno metālu putekļi un cietās daļiņas
580.120103Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
581.120104Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas
582.120105Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi
583.120106Halogēnus saturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus)*
584.120107Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus)*
585.120108Halogēnus saturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi*
586.120109Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi*
587.120110Sintētiskās mašīnapstrādes eļļas*
588.120112Izlietoti parafīni un tauki*
589.120113Metināšanas atkritumi
590.120114Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
591.120115Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei
592.120116Virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras satur bīstamas vielas*
593.120117Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei
594.120118Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus*
595.120119Bioloģiski viegli noārdāma mašīneļļa*
596.120120Nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kuri satur bīstamas vielas*
597.120121Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst 120120 klasei
598.120199Citi šīs grupas atkritumi
599.1203Tvaika vai ūdens attaukošanas procesu atkritumi
600.120301Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi*
601.120302Tvaika attaukošanas atkritumi*
602.13Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un 05, 12 un 19 nodaļā minētās eļļas)
603.1301Hidraulisko eļļu atkritumi
604.130101Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus (turpmāk – PHB) vai polihlorētos terfenilus (turpmāk – PHT)3*
605.130104Hlorētas emulsijas*
606.130105Nehlorētas emulsijas*
607.130109Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas*
608.130110Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas*
609.130111Sintētiskās hidrauliskās eļļas*
610.130112Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas*
611.130113Citas hidrauliskās eļļas*
612.1302Motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi
613.130204Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas*
614.130205Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas*
615.130206Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas*
616.130207Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas*
617.130208Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas*
618.1303Izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi
619.130301Izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT*
620.130306Hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kuras neatbilst 130301 klasei*
621.130307Nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas*
622.130308Sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas*
623.130309Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas*
624.130310Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas*
625.1304Kuģu tilpņu naftas produkti
626.130401Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti*
627.130402Molu notekcauruļu naftas produkti*
628.130403Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti*
629.1305Eļļas un ūdens maisījuma atdalīšanas iekārtu atkritumi
630.130501Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu cietie atkritumi*
631.130502Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes*
632.130503Pārtvērēju nogulsnes*
633.130506Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti*
634.130507Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām*
635.130508Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām*
636.1307Šķidrā kurināmā atkritumi
637.130701Degeļļa un dīzeļdegviela*
638.130702Degviela*
639.130703Citi kurināmie (arī to maisījumi)*
640.1308Citi eļļu atkritumi
641.130801Atsāļotāju nogulsnes vai emulsijas*
642.130802Citas emulsijas*
643.130899Citi šīs grupas atkritumi*
644.14Par šķīdinātājiem, aukstumnesējiem un propelentiem lietoto organisko vielu atkritumi (izņemot 07 un 08 nodaļu)
645.1406Organisko šķīdinātāju, aukstumnesēju, putu un aerosolu propelentu atkritumi
646.140601Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC*
647.140602Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi*
648.140603Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi*
649.140604Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus*
650.140605Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur citus šķīdinātājus*
651.15Izlietotais iepakojums, citur neminēti absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un aizsargtērpi
652.1501Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu)
653.150101Papīra un kartona iepakojums
654.150102Plastmasas iepakojums
655.150103Koka iepakojums
656.150104Metāla iepakojums
657.150105Kompozītmateriālu iepakojums
658.150106Jauktais iepakojums
659.150107Stikla iepakojums
660.150109Auduma iepakojums
661.150110Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots4*
662.150111Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu (piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri*
663.1502Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi
664.150202Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām*
665.150203Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei
666.16Citur katalogā neminēti atkritumi
667.1601Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu)
668.160103Nolietotas riepas
669.160104Nolietoti transportlīdzekļi*
670.160106Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus
671.160107Eļļas filtri*
672.160108Dzīvsudrabu saturoši komponenti*
673.160109PHB vai PHT saturoši komponenti*
674.160110Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)*
675.160111Azbestu saturošas bremžu uzlikas*
676.160112Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei
677.160113Bremžu šķidrums*
678.160114Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas*
679.160115Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei
680.160116Sašķidrinātās gāzes tvertnes
681.160117Melnie metāli
682.160118Krāsainie metāli
683.160119Plastmasa
684.160120Stikls
685.160121Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei*
686.160222Citur neminēti komponenti
687.160199Citi šīs grupas atkritumi
688.1602Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
689.160209Transformatori un kondensatori, kuri satur PHB vai PHT*
690.160210Citas nederīgas iekārtas, kuras satur PHB vai PHT vai ir piesārņotas ar tiem un neatbilst 160209 klasei*
691.160211Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC*
692.160212Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu*
693.160213Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5*
694.160214Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei
695.160215No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti*
696.160216No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei
697.1603Nederīgas veidnes un neizmantoti produkti
698.160303Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
699.160304Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei
700.160305Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
701.160306Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei

701.1

  

160307

Metāliskais dzīvsudrabs

*

702.1604Nederīgas sprāgstvielas
703.160401Munīcijas atkritumi*
704.160402Uguņošanas līdzekļu atkritumi*
705.160403Citi sprāgstvielu atkritumi*
706.1605Gāzes balonos (tvertnēs) un nederīgas ķīmiskās vielas
707.160504Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot balonus), kuras satur bīstamas vielas*
708.160505Gāzes augstspiediena konteineros, kuras neatbilst 160504 klasei
709.160506Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi*
710.160507Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas*
711.160508Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas*
712.160509Citas nederīgas ķīmiskās vielas, kuras neatbilst 160506, 160507 vai 160508 klasei
713.1606Baterijas un akumulatori
714.160601Svina akumulatori*
715.160602Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori*
716.160603Dzīvsudrabu saturošas baterijas*
717.160604Sārmu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)
718.160605Citas baterijas un akumulatori
719.160606Atsevišķi savākti elektrolīti no baterijām un akumulatoriem*
720.1607Uzglabāšanas un transporta konteineru, kā arī mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 nodaļu)
721.160708Naftas produktus saturoši atkritumi*
722.160709Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas*
723.160799Citi šīs grupas atkritumi
724.1608Izlietoti katalizatori
725.160801Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)
726.160802Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas metālus vai šo metālu savienojumus6*
727.160803Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus
728.160804Izlietoti šķidri katalītiskās šķelšanas katalizatori (izņemot 160807 klasi)
729.160805Izlietoti katalizatori, kuri satur fosforskābi*
730.160806Izlietoti šķidrumi, kurus izmanto par katalizatoriem*
731.160807Izlietoti katalizatori, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām*
732.1609Oksidējošas vielas
733.160901Permanganāti (piemēram, kālija permanganāts)*
734.160902Hromāti (piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts)*
735.160903Peroksīdi (piemēram, ūdeņraža peroksīds)*
736.160904Citas oksidējošas vielas*
737.1610Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts attīrīt ārpus uzņēmuma
738.161001Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
739.161002Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei
740.161003Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas*
741.161004Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei
742.1611Izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi
743.161101Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
744.161102Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161101 klasei
745.161103Citi metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
746.161104Metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161103 klasei
747.161105Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
748.161106Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei
749.17Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne)
750.1701Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika
751.170101Betons
752.170102Ķieģeļi
753.170103Flīzes, kārniņi un keramika
754.170106Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi vai atsevišķas frakcijas, kuras satur bīstamas vielas*
755.170107Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei
756.1702Koks, stikls, plastmasa
757.170201Koks
758.170202Stikls
759.170203Plastmasa
760.170204Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota*
761.1703Asfalts, darva un darvas produkti
762.170301Asfaltu saturoši maisījumi, kuri satur ogļu darvu*
763.170302Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
764.170303Ogļu darva un darvaini produkti*
765.1704Metāli (arī sakausējumi)
766.170401Varš, bronza, misiņš
767.170402Alumīnijs
768.170403Svins
769.170404Cinks
770.170405Čuguns un tērauds
771.170406Alva
772.170407Jaukti metāli
773.170409Metālu atkritumi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām*
774.170410Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas*
775.170411Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei
776.1705Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas
777.170503Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi*
778.170504Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei
779.170505Bīstamas vielas saturošas gultnes padziļināšanas dūņas*
780.170506Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei
781.170507Balasta smiltis, kuras satur bīstamas vielas*
782.170508Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei
783.1706Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli
784.170601Azbestu saturoši izolācijas materiāli*
785.170603Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur*
786.170604Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei
787.170605Azbestu saturoši būvmateriāli7*
788.1708Būvmateriāli uz ģipša bāzes
789.170801Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām*
790.170802Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei
791.1709Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
792.170901Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu*
793.170902Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri satur PHB vai PHT (piemēram, PHB vai PHT saturošas tepes, grīdas materiāli, iekārtas un transformatori)*
794.170903Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas*
795.170904Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei
796.18Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)
797.1801Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, slimību diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
798.180101Adatas un citi asi priekšmeti, kurus izmanto dažādām medicīniskām manipulācijām, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
799.180102Cilvēka ķermeņa anatomiskās daļas un orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins komponenti un to iepakojums, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
800.180103Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos*
801.  180104Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi) 
802.180106Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām*
803.180107Ķīmiskie produkti, kuri neatbilst 180106 klasei
804.180108Citotoksiski un citostatiski medikamenti*
805.180109Medikamenti, kuri neatbilst 180108 klasei
806.180110Zobārstniecības amalgamas atkritumi*
807.1802Atkritumi, kuri rodas dzīvnieku dzemdību, slimību diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā, kā arī eksperimentos, kuros tiek izmantoti dzīvnieki
808.180201Adatas un citi asi priekšmeti, kuri neatbilst 180202 klasei
809.180202Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos*
810.180203Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi
811.180205Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām*
812.180206Ķīmiskie produkti, kuri neatbilst 180205 klasei
813.180207Citotoksiski un citostatiski medikamenti*
814.180208Citi medikamenti, kuri neatbilst 180207 klasei
815.19Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi
816.1901Atkritumu sadedzināšanas atkritumi vai pirolīzes atkritumi
817.190102No izdedžiem atdalītie melnie metāli
818.190105Gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi*
819.190106Gāzu apstrādes ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi*
820.190107Gāzu apstrādes cietie atkritumi*
821.190110Dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle*
822.190111Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži*
823.190112Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst 190111 klasei
824.190113Bīstamas vielas saturoši sodrēji*
825.190114Sodrēji, kuri neatbilst 190113 klasei
826.190115Katlu putekļi, kuri satur bīstamas vielas*
827.190116Katlu putekļi, kuri neatbilst 190115 klasei
828.190117Bīstamas vielas saturoši pirolīzes atkritumi*
829.190118Pirolīzes atkritumi, kuri neatbilst 190117 klasei
830.190119Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
831.190199Citi šīs grupas atkritumi
832.1902Atkritumu fizikāli ķīmiskās apstrādes (tai skaitā dehromēšana, decianizēšana, neitralizācija) atkritumi
833.190203Jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos atkritumus
834.190204Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids*
835.190205Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
836.190206Citas fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 190205 klasei
837.190207Atdalīšanas eļļas un koncentrāti*
838.190208Šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
839.190209Cieti degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
840.190210Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei
841.190211Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
842.190299Citi šīs grupas atkritumi
843.1903Stabilizēti un saistīti atkritumi8
844.190304Daļēji stabilizēti bīstamie atkritumi9*
845.190305Atkritumi, kuri neatbilst 190304 klasei
846.190306Saistīti bīstamie atkritumi*
847.190307Saistīti atkritumi, kuri neatbilst 190306 klasei

847.1

  

190308

Daļēji stabilizēts dzīvsudrabs

*

848.1904Pārstikloti atkritumi un atkritumu pārstiklošanas atkritumi
849.190401Pārstikloti atkritumi
850.190402Pelnu vieglās frakcijas un atkritumi pēc dūmgāzu apstrādes*
851.190403Nepārstiklota cietā fāze*
852.190404Ūdeni saturoši šķidrie pārstikloto atkritumu atdzesēšanas atkritumi
853.1905Cieto atkritumu aerobās apstrādes atkritumi
854.190501Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija
855.190502Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostētā frakcija
856.190503Nederīgs komposts
857.190599Citi šīs grupas atkritumi
858.1906Atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi
859.190603Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums
860.190604Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts
861.  190605Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums11 
862.  190606Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes komposts11 

862.1

  

190607

Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas11 
863.190699Citi šīs grupas atkritumi
864.1907Izgāztuvju un poligonu filtrāts
865.190702Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas*
866.190703Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei
867.1908Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi
868.190801Atkritumi no sietiem
869.190802Atkritumi no smilšu uztvērējiem
870.190805Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas
871.190806Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi*
872.190807Šķidrumi un dūņas pēc jonu apmaiņas sveķu reģenerācijas*
873.190808Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
874.190809Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus
875.190810Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei*
876.190811Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
877.190812Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei
878.190813Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
879.190814Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei
880.190899Citi šīs grupas atkritumi
881.1909Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi
882.190901Primārās filtrācijas cietie atkritumi
883.190902Ūdens attīrīšanas atkritumi
884.190903Dekarbonizācijas dūņas
885.190904Izlietota aktīvā ogle
886.190905Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi
887.190906Jonu apmainītāju reģenerācijas šķīdumi un dūņas
888.190999Citi šīs grupas atkritumi
889.1910Metālus saturošu atkritumu griešanas, sasmalcināšanas atkritumi
890.191001Čuguna un dzelzs atkritumi
891.191002Krāsaino metālu atkritumi
892.191003Bīstamas vielas saturoša vieglā frakcija*
893.191004Vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei
894.191005Bīstamas vielas saturošas citas frakcijas*
895.191006Citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei
896.1911Naftas produktu reģenerācijas atkritumi
897.191101Izlietots filtru māls*
898.191102Skābi darvas produkti*
899.191103Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi*
900.191104Atkritumi pēc degvielas apstrādes ar sārmiem*
901.191105Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas*
902.191106Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes, kuras neatbilst 191105 klasei
903.191107Dūmgāzu attīrīšanas atkritumi*
904.191199Citi šīs grupas atkritumi
905.1912Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi
906.191201Papīrs un kartons
907.191202Melnie metāli
908.191203Krāsainie metāli
909.191204Plastmasa un gumija
910.191205Stikls
911.191206Koksne, kas satur bīstamas vielas*
912.191207Koksne, kas neatbilst 191206 klasei
913.191208Tekstila atkritumi
914.191209Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)
915.191210Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)
916.191211Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas*
917.191212Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei

917.1.

  

191213

Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei 

917.2

  

191214

Atkritumi, kuri rodas slēgtu vai rekultivētu izgāztuvju atrakšanas un tajās apglabāto atkritumu pāršķirošanas procesā 

917.3

  

191215

Atkritumi no mehāniski bioloģiskās pārstrādes, kas tiek apglabāti poligonā 

917.4

  

191216

Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē) 

917.5

  

191217

Apglabātie atkritumi, kuru pāršķirošanai saņemta atļauja 

917.6

  

191218

Atkritumu apglabāšanas šūnās atlikusī frakcija pēc poligona gāzes iegūšanas

 

918.1913Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi
919.191301Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
920.191302Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei
921.191303Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
922.191304Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191303 klasei
923.191305Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas*
924.191306Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191305 klasei
925.191307Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas*
926.191308Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 190307 klasei
927.20Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi
928.2001Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu)
929.200101Papīrs un kartons
930.200102Stikls
931.200108Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi

931.1

  

200109

Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi

 

932.200110Drēbes
933.200111Tekstilizstrādājumi
934.200113Šķīdinātāji*
935.200114Skābes*
936.200115Sārmi*
937.200117Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas*
938.200119Pesticīdi*
939.200121Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi*
940.200123Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas*
941.200125Pārtikas eļļa un tauki
942.200126Eļļa un tauki, kuri neatbilst 200125 klasei*
943.200127Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi*
944.200128Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri neatbilst 200127 klasei
945.200129Bīstamas vielas saturošie deterģenti*
946.200130Deterģenti, kuri neatbilst 200129 klasei
947.200131Citotoksiski un citostatiski medikamenti*
948.200132Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei
949.  200133Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas*
950.200134Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei
951.200135Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei*
952.200136Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5
953.200137Koksne, kas satur bīstamas vielas*
954.200138Koksne, kas neatbilst 200137 klasei
955.200139Plastmasa
956.200140Metāli
957.200141Skursteņu tīrīšanas atkritumi
958.200199Citi šīs grupas atkritumi
959.2002Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
960.200201Bioloģiski noārdāmi atkritumi
961.200202Augsne un akmeņi
962.200203Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi
963.2003Citi sadzīves atkritumi
964.200301Nešķiroti sadzīves atkritumi
965.200302Tirgus atkritumi
966.200303Ielu tīrīšanas atkritumi
967.200304Septisko tvertņu dūņas
968.200306Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi
969.200307Liela izmēra atkritumi

970.

  

200399

Citur neminēti sadzīves atkritumi

 

Piezīmes.

1 Bīstama viela ir viela, kas klasificēta kā bīstama atbilstoši regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2., 3., 4. vai 5. daļā minētajiem kritērijiem.

2 Smagie metāli ir jebkuri antimona, arsēna, kadmija, sešvērtīgā hroma, vara, svina, dzīvsudraba, niķeļa, selēna, telūra, tallija un alvas savienojumi, kā arī paši minētie metāli, ja tie ir klasificēti kā bīstamas ķīmiskas vielas.

3 Polihlorētie bifenili (PHB) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

4 Iztukšotam augu aizsardzības līdzekļu iepakojumam, kura tilpums ir no viena līdz piecdesmit litriem, nepiemēro bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasības, ja tas pēc iztukšošanas ir ticis izskalots ar lielu ūdens daudzumu vismaz trīs reizes. Amonija nitrātu minerālmēslu iepakojumam nepiemēro bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasības, ja šie iepakojumi ir pilnībā iztukšoti.

5 Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma bīstamie komponenti ir baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 1606 grupā un atzīmēti kā bīstami atkritumi, dzīvsudrabu saturoši slēdži, katodlampu stikli un citi aktivētie stikli.

6 Pārejas metāli ir skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns un tantals. Šie metāli un to savienojumi ir uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstamas ķīmiskas vielas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

7 Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

8 Stabilizācijas process maina atkritumu sastāvdaļu bīstamību, un bīstamie atkritumi vairs nav bīstami. Saistīšanas procesā tiek mainīts tikai atkritumu agregātstāvoklis, pievienojot dažādas vielas, bet nemainās atkritumu ķīmiskās īpašības.

9 Atkritumi ir daļēji stabilizēti, ja pēc stabilizācijas procesa nepilnīgi pārveidojušās atkritumu bīstamās sastāvdaļas var nonākt vidē pēc īsāka vai ilgāka laikposma.

10 Pielikuma 32., 43. un 100. punktā minētos atkritumus klasificē un apsaimnieko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

11 Pielikuma 35., 861., 862. un 862.1 punktā minētos atkritumus klasificē atbilstoši šiem noteikumiem, ja tos neizmanto lauksaimniecībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302
Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

(Pielikums svītrots ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 302Pieņemts: 19.04.2011.Stājas spēkā: 27.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 26.04.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
229148
{"selected":{"value":"31.01.2020","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2016","iso_value":"2016\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2016.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2014","iso_value":"2014\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2014.-25.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2014","iso_value":"2014\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-15.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2011","iso_value":"2011\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2011.-06.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"