Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041

Rīgā 2010.gada 9.novembrī (prot. Nr.59 30.§)
Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā paredzami līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) līdzfinansēto projektu (turpmāk – Eiropas Savienības fonda projekts) īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

2. Valsts budžetā līdzekļus Eiropas Savienības fonda projektam (tai skaitā valsts budžeta dotāciju pašvaldībai un plānošanas reģionam) plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummai.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

3. Par maksimālo pieejamo valsts budžeta finansējuma apmēru vai par civiltiesiska līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) saistību izpildes kārtību, ņemot vērā finanšu resursu pieejamību, lemj Ministru kabinets, apstiprinot normatīvo aktu par aktivitātes īstenošanas kārtību.

4. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu slēdz līgumu ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs), ja Ministru kabinets ir apstiprinājis normatīvo aktu par aktivitātes īstenošanas kārtību.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.577 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

6. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

II. Valsts budžeta līdzekļu plānošana

7. Valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības fonda projektam plāno un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.

8. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" plāno līdzekļus Eiropas Savienības fondu projektiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts lēmums par to apstiprināšanu un kuriem nav paredzētas apropriācijas ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija) budžetā, vai apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu pabeigšanai, ja tiem nav paredzēta apropriācija ministriju budžetos.

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

9. Ministrija ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā par attiecīgās iestādes institucionālajā padotībā esošajiem finansējuma saņēmējiem un atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi. Ministrija valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes, vai finansējuma saņēmēja.

10. Ministrija izstrādā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu atbilstoši apstiprinātajiem Eiropas Savienības fondu projektiem un noslēgtajiem līgumiem.

11. Finanšu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem izvērtē ministrijas iesniegto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ņemot vērā datus par apstiprināto Eiropas Savienības fonda projektu, ko atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ievadījusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par finansējumu projektu īstenošanai izskata saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību.

IV. Finanšu plūsmas nodrošināšana

12. Maksājumu iestāde nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto Eiropas Savienības fondu līdzekļu uzskaiti par katru Eiropas Savienības fondu.

13. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, kuras pārziņā ir attiecīgā Eiropas Savienības fonda aktivitāte vai apakšaktivitāte:

13.1. iesniedz maksājumu iestādē attiecīgā Eiropas Savienības fonda un attiecīgās darbības programmas ietvaros iesniedzamo maksājuma rīkojumu īstermiņa prognozi (1.pielikums) finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījuma (turpmāk – maksājuma pieprasījums) un maksājuma rīkojuma iesniegšanas termiņos, par kuriem atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un maksājumu iestāde rakstiski vienojas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Maksājuma rīkojumu īstermiņa prognozi nosūta uz elektroniskā pasta adresi PFPD@kase.gov.lv. Maksājuma rīkojumu īstermiņa prognozē iekļauj informāciju par maksājuma rīkojumiem, kurus attiecīgā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde plāno iesniegt maksājumu iestādē nākamajos divos maksājuma rīkojumu iesniegšanas datumos;

13.2. katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam iesniedz maksājumu iestādē attiecīgā Eiropas Savienības fonda un attiecīgās darbības programmas izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem (2.pielikums). Eiropas Savienības fonda un darbības programmas izdevumu prognozi nosūta uz elektroniskā pasta adresi PFPD@kase.gov.lv. Eiropas Savienības fonda un darbības programmas izdevumu prognozē iekļauj informāciju par izdevumiem, kurus attiecīgā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde plāno veikt nākamajos 12 mēnešos.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

14. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem, kontrolē:

14.1. administrējamo Eiropas Savienības fonda aktivitāšu vai apakšaktivitāšu darbības programmā un darbības programmas papildinājumā noteikto summu, nepieļaujot aktivitātes vai apakšaktivitātes summas pārsniegšanu;

14.2. virssaistību finansējuma apmēru, ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei tāds ir noteikts.

V. Maksājumu veidi un maksājuma pieprasījuma iesniegšana

15. Ministrija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma piešķiršanu un izpildi apstiprina finansēšanas plānu atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēram.

16. Kārtību, kādā Eiropas Savienības fonda ietvaros tiek veikti maksājumi finansējuma saņēmējam, un īpašos nosacījumus maksājuma dokumentu pārbaudēm nosaka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde līgumā ar finansējuma saņēmēju, ņemot vērā šādus iespējamos maksājumu veidus:

16.1. avansa maksājums finansējuma saņēmējam vai avansa maksājums finansējuma saņēmējam, kurš īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktu vai de minimis atbalsts, ja avansa maksājums ir paredzēts normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanas kārtību un tiek maksāts atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula (EK) Nr. 1083/2006), 78.panta 2.punktam;

16.2. starpposma maksājums, ko veic, pamatojoties uz projekta ietvaros veiktajiem izdevumiem, tai skaitā veiktajiem avansa maksājumiem saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgumu;

16.3. noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas, ja normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701; MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.376)

16.1 Ja finansējuma saņēmējs īsteno Eiropas Savienības fonda projektu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros un tas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktu vai de minimis atbalsts, avansa maksājumu finansējuma saņēmējam var maksāt tādā pašā kārtībā kā finansējuma saņēmējam, kurš īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kas nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

(MK 13.09.2011. noteikumu Nr.701 redakcijā)

17. Ja Eiropas Savienības fonda projektā tiek piemērota netiešo izmaksu nemainīgā likme, finansējuma saņēmējs, sagatavojot maksājuma pieprasījumu, ņem vērā normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un līgumā noteiktās prasības.

18. Finansējuma saņēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts apstiprinātajā Eiropas Savienības fonda projektā, no valsts budžeta finansējuma tiek veikta, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes sagatavoto maksājuma rīkojumu un apstiprinātu maksājuma pieprasījumu (3.pielikums). Pirms maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārliecinās, ka līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā ir saņemts un izskatīts kārtējais Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskats.

19. Maksājuma pieprasījumu sagatavo un finansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1293 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

21. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz maksājumu iestādē to personu parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas apstiprināt avansa maksājuma izmaksu un maksājuma pieprasījumu.

VI. Maksājumu veikšanas un avansa maksājuma izlietošanas kārtība

22. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde:

22.1. tā, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, maksājumus veic no līdzekļiem, kas Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde veic maksājumus Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros no saņemtā valsts budžeta finansējuma, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

22.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

22.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos dokumentus (atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes apstiprinātām vadlīnijām izlases veidā var pārbaudīt maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas) un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst līgumā noteiktajām prasībām, kā arī sagatavo un apstiprina maksājuma rīkojumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

22.4. un tā līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz maksājuma pieprasījumu vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu var pieņemt lēmumu apturēt finansēšanas plānā paredzēto asignējumu projekta īstenošanai;

22.5. atmaksu valsts budžeta ieņēmumos veic saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

23. Ja finansējuma saņēmējs ir plānošanas reģions:

23.1. ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions, ieskaita Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus finansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā kontā. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros no saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem un, ja tas paredzēts Eiropas Savienības fonda projektā, no cita šim mērķim paredzētā finansējuma;

23.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētos dokumentus (atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes apstiprinātajām vadlīnijām izlases veidā var pārbaudīt maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas) un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst līgumā noteiktajām prasībām, kā arī sagatavo un apstiprina maksājuma rīkojumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

23.4. atmaksu valsts budžeta ieņēmumos veic saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

24. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

25. Ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs:

25.1. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā var pārskaitīt pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma saņemšanai pašvaldība atver kontu Valsts kasē, bet cits finansējuma saņēmējs – kontu Valsts kasē vai darījuma kontu kredītiestādē (fiziska persona – darījuma kontu kredītiestādē);

25.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem;

25.3. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētos dokumentus (atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes apstiprinātajām vadlīnijām izlases veidā var pārbaudīt maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas) un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo un apstiprina maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, vai lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu;

25.5. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde veic atmaksu pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam atbilstoši līgumam saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu. Ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu, tā piecu darbdienu laikā pēc atmaksas saņemšanas atmaksā aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai;

25.6. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no Eiropas Savienības fonda projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta finansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.111; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

25.1 Finansējuma saņēmējs, atverot darījuma kontu kredītiestādē šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajā gadījumā, noslēdz trīspusēju līgumu starp finansējuma saņēmēju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un kredītiestādi, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1 1. darījuma konta līgumam ir pievienota starp finansējuma saņēmēju un projektā paredzēto darbu izpildītāju (turpmāk – darbu izpildītājs) noslēgtā līguma apliecināta kopija, kas ir darījuma konta līguma neatņemama sastāvdaļa;

25.1 2. darījuma konta līgumā ir iekļauts nosacījums, ka kredītiestāde maksājumus no darījuma konta veic tikai pēc tam, kad finansējuma saņēmējs kredītiestādē ir iesniedzis šādus dokumentus:

25.1 2.1. pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina veikto darbu izpildi šo noteikumu 25.1 1.apakšpunktā minētā līguma ietvaros, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un darbu izpildītāju;

25.1 2.2. darbu izpildītāja izrakstītu rēķinu par veiktajiem darbiem šo noteikumu 25.1 1.apakšpunktā minētā līguma ietvaros, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un darbu izpildītāju;

25.1 3. darījuma konta līguma darbības laiks nepārsniedz sešus mēnešus pēc avansa maksājuma saņemšanas darījuma kontā. Minēto termiņu var pagarināt, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes lēmumu par avansa maksājuma izlietošanas laika pagarināšanu.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.111 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

26. Ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktu vai de minimis atbalsts:

26.1. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atbilstoši Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 78.panta 2.punktam (ievērojot 16.1 punktā noteikto izņēmumu) un līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita avansa maksājumu, ja tas ir paredzēts normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanas kārtību. Pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs avansa maksājuma saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma atver kontu Valsts kasē vai kredītiestādē (kredītiestādē kontu atver tikai cits finansējuma saņēmējs), kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā;

26.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem;

26.3. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

26.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētos dokumentus (atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes apstiprinātajām vadlīnijām izlases veidā var pārbaudīt maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas) un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst līgumā noteiktajām prasībām, kā arī sagatavo un apstiprina maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, vai lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu;

26.5. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no Eiropas Savienības fonda projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta finansējuma apmēra;

26.6. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde veic atmaksu pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam atbilstoši līgumam saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu. Ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu, tā piecu darbdienu laikā pēc atmaksas saņemšanas atmaksā aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai.

(Grozīts ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701)

27. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz maksājumu iestādē šo noteikumu 22.3., 23.3., 25.4. un 26.4. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu, apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi ESMD@kase. gov.lv ar drošu elektronisko parakstu apstiprinātu maksājuma pieprasījumu, paraksta un datuma rekvizītus noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem par droša elektroniskā paraksta lietošanu, un maksājuma rīkojumu kopsavilkumu (4. pielikums).

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.577 redakcijā)

28. Ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes atbilstoši šo noteikumu 22.3., 23.3., 25.4. un 26.4.apakšpunktam apstiprinātā maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summa atšķiras no finansējuma saņēmēja pieprasītās attiecināmo izdevumu summas, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde kopā ar apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju vai ar drošu elektronisko parakstu apstiprinātu maksājuma pieprasījumu iesniedz maksājumu iestādē sagatavotā pamatojošā dokumenta (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) kopiju. Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, nekā pieprasījis finansējuma saņēmējs, jo finansējuma saņēmējs ir veicis izdevumus, kas ir paredzēti Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros kā attiecināmie izdevumi, bet atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde tos ir atzinusi par neatbilstoši veiktiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

29. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda avansa vai starpposma maksājuma pieprasījumu, tai skaitā maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu pamatojošos dokumentus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma rīkojumu par avansa maksājumu, starpposma maksājumu attiecināmo izdevumu atmaksu vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos 20 darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda noslēguma maksājuma pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos 30 darbdienu laikā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk par 10 darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas saņemšanas dienas.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.577 redakcijā)

30. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai finansējuma saņēmējs, kuram piemēro šo noteikumu 25. un 26.punktā minēto maksājumu kārtību:

30.1. maksājumu iestāde veic atmaksu finansējuma saņēmējam vai pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. un 28.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām);

30.2. neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma rīkojumu maksājumu iestāde divu darbdienu laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde maksājuma pieprasījumu un maksājuma rīkojumu no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pieņem līdz 2016. gada 31. martam.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577; MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.376)

31. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

32. Maksājumu iestāde reizi mēnesī līdz desmitajam datumam salīdzina ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi informāciju par maksājuma pieprasījumā apstiprināto Eiropas Savienības finansējuma summu. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde reizi mēnesī līdz desmitajam datumam informē maksājumu iestādi par pārējo maksājuma pieprasījumā apstiprināto attiecināmo finansēšanas avotu summām.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1293 redakcijā)

33. No Eiropas Komisijas saņemto Eiropas Savienības fonda finansējumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.577 redakcijā)

34. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

35. Ja attiecīgā fonda valsts budžeta ieņēmumos veidojas negatīvs atlikums, maksājumu iestāde par to ziņo Finanšu ministrijai.

36. Ja finansējuma saņēmējam ir piešķirts avansa maksājums Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai:

36.1. finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas;

36.2. un tas īsteno projektu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktu vai de minimis atbalsts, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā 12 mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701)

37. Ja finansējuma saņēmējs nevar izlietot avansa maksājumu šo noteikumu 36.1. vai 36.2.apakšpunktā minētajā termiņā, tas informē atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi.

38. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izvērtē avansa maksājuma atgriešanas lietderību, ņemot vērā finansējuma saņēmēja plānotās Eiropas Savienības fonda projekta aktivitātes, piešķirtā avansa maksājuma neizmantošanas iemeslus, starpposma maksājuma apmēru un nākamo avansa maksājuma termiņu, un var lemt par finansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atgriešanu.

39. Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pieņem lēmumu par finansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atgriešanu (lēmumā nosaka neizmantotā avansa maksājuma atgriešanas termiņu) vai finansējuma saņēmējs nevar izlietot šo noteikumu 36.punktā minēto avansa maksājumu un vēlas to labprātīgi atgriezt:

39.1. budžeta gada ietvaros finansējuma saņēmējs atmaksā neapgūto vai neizmantoto avansa maksājumu tajā kontā, no kura atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir pārskaitījusi avansa maksājumu finansējuma saņēmējam. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nosūta maksājumu iestādei uz elektroniskā pasta adresi ESMD@kase.gov.lv informāciju par veikto atmaksu;

39.2. pēc tā budžeta gada beigām, kurā finansējuma saņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs atmaksā avansa maksājumu atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes kontā Valsts kasē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc atmaksātā avansa maksājuma saņemšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumu par atmaksātā avansa maksājuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un nosūta maksājumu iestādei uz elektroniskā pasta adresi ESMD@kase.gov.lv informāciju par veikto atmaksu.

VII. Izdevumu deklarācijas sagatavošana un izdevumu apliecināšana

40. Sertifikācijas iestāde Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā sagatavo:

40.1. starpposma izdevumu deklarāciju atsevišķi par katru darbības programmu un fondu – līdz kārtējā gada 20. janvārim, 20. martam, 20. maijam, 20. jūlijam, 20. septembrim un 20. novembrim par izdevumiem, kas veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām. Sertifikācijas iestāde pēc vadošās iestādes lūguma sagatavo starpposma izdevumu deklarāciju citā termiņā, ja tas ir nepieciešams efektīvai Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanai. Pēdējo starpposma izdevumu deklarāciju sagatavo līdz 2016. gada 20. janvārim par izdevumiem, kas veikti līdz 2015. gada 31. decembrim;

40.2. noslēguma izdevumu deklarāciju par katru darbības programmu un fondu – līdz 2016.gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

41. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 40.punktā minētajos termiņos sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (5.pielikums) atsevišķi par katru darbības programmu un fondu atbilstoši tās pārziņā esošajām aktivitātēm.

42. Vadošā iestāde šo noteikumu 40.punktā minētajos termiņos par katru darbības programmu iesniedz sertifikācijas iestādē apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā iekļautie dati ir pilnīgi un korekti, ka nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbību, un ka vadošā iestāde nodrošina Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildi. Vadošā iestāde, sniedzot apliecinājumu, informē par sistēmas kļūdām un citiem pārkāpumiem, kam ir vai varētu būt finansiālas sekas, un ierosina veikt finanšu korekciju, norādot to apmēru.

43. Sertifikācijas iestāde pēc šo noteikumu 40. punktā minētās deklarācijas sagatavošanas:

43.1. 35 darbdienu laikā veic starpposma izdevumu deklarācijas pārbaudi (termiņš tiek pagarināts par laiku, kas nepieciešams atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes datu precizēšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai);

43.2. līdz 2016. gada 30. septembrim veic noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudi.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.577 redakcijā)

44. Ja, pārbaudot izdevumu deklarācijā iekļautos datus, tiek konstatētas neprecizitātes izdevumu deklarācijas datos vai rodas nepieciešamība saņemt skaidrojumus vai papildu informāciju, sertifikācijas iestāde par to rakstiski informē atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, kā arī pārtrauc izdevumu deklarācijas apstiprināšanas procesu. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde rakstiski sniedz skaidrojumu vai informē par datu precizēšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas iestādes rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

45. Sertifikācijas iestāde var precizēt saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu izveidoto izdevumu deklarāciju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā sakarā ar pārbaudes laikā vai citu auditu, kontroļu vai pārbaužu laikā konstatētajiem vai norādītajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, iespējamām neatbilstībām, ierosinātajām finanšu korekcijām, kā arī atbilstoši šo noteikumu 42.punktam vadošās iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām.

46. Ja sertifikācijas iestāde apstiprina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā izveidoto izdevumu deklarāciju, tā Eiropas Savienības fondu pārvaldības sistēmā 2007.–2013.gadam:

46.1. attiecībā uz starpposma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās pārbaudes beigām iesniedz to Eiropas Komisijā;

46.2. attiecībā uz noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu (pēc revīzijas iestādes atzinuma par noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma kontroles ziņojuma saņemšanas) un līdz 2017.gada 31.martam iesniedz to Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

47. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

48. Lai nodrošinātu izdevumu deklarācijas pārbaudi un izdevumu apliecināšanu, sertifikācijas iestāde veic maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi, pamatojoties uz riska izvērtējumu, un citas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību noteiktās kontroles.

49. (Svītrots ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701)

50. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

51. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

VII1. Vadošās iestādes tiesības apturēt projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijā

(Nodaļa MK 10.04.2012. noteikumu Nr.260 redakcijā)

51.1 Sertifikācijas iestāde, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai aptur darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā.

51.2 Šo noteikumu 51.1 punktā minēto lēmumu vadošā iestāde var pieņemt, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

51.2 1. revīzijas iestādes vai ārējā audita ziņojumā konstatēts, ka atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

51.2 2. ministrijas (kuras ietvaros izveidota atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde) iekšējā audita struktūrvienības darba salīdzinošajā pārbaudē vai audita lietas kvalitātes pārbaudē konstatēts, ka atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

51.2 3. vadošā iestāde atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pārbaudē ir konstatējusi būtiskus trūkumus tās vadības un kontroles sistēmā;

51.2 4. vadošās iestādes rīcībā ir cita objektīva un pamatota informācija, kas liecina par Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 60.pantā minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei deleģēto uzdevumu nepienācīgu izpildi, un pastāv Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 91. vai 92.pantā minētā gadījuma iestāšanās iespējamība.

51.3 Šo noteikumu 51.1 punktā minēto lēmumu vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta sertifikācijas iestādei, kā arī informācijai attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei, kuras funkcionālā padotībā ir attiecīgā sadarbības iestāde, un revīzijas iestādei.

51.4 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51.1 punktā minētā lēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta vadošajai iestādei saskaņošanai konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāna (turpmāk – rīcības plāns) projektu. Rīcības plāna projektā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde norāda veicamos pasākumus un laika grafiku to īstenošanai (rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus), kā arī par attiecīgā pasākuma īstenošanu atbildīgo amatpersonu.

51.5 Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51.4 punktā minētā rīcības plāna projekta saņemšanas saskaņo to vai sagatavo komentārus par rīcības plāna projektu un rakstiski iesniedz tos atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē.

51.6 Kopējais rīcības plāna saskaņošanas termiņš nepārsniedz vienu mēnesi no rīcības plāna projekta saņemšanas vadošajā iestādē.

51.7 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir atbildīga par rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši rīcības plānā noteiktajam termiņam un kārtībai. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc plānā noteiktā termiņa iestāšanās rakstiski ziņo vadošajai iestādei par pasākumu īstenošanas progresu.

51.8 Vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51.7 punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai attiecīgais pasākums īstenots atbilstoši rīcības plānam.

51.9 Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde pieņem lēmumu atsākt darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijā.

51.10 Šo noteikumu 51.9 punktā minēto lēmumu vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei, kuras funkcionālajā padotībā ir attiecīgā sadarbības iestāde, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei.

51.11 Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un vadošā iestāde šo noteikumu 51.6 punktā minētajā termiņā nespēj vienoties par rīcības plānu vai atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nav īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde par to informē Ministru kabinetu.

VIII. Noslēguma jautājumi

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2008, 175.nr.; 2009, 27., 118.nr.; 2010, 30., 83.nr.).

53. Ja finansējuma saņēmējs ir kapitālsabiedrība, kurā ieguldīta valsts kapitāla daļa, un finansējums Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai tai piešķirts līdz 2008.gada 29.oktobrim:

53.1. ministrija, kura ir finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētāja, ieskaita Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai paredzēto valsts budžeta finansējumu finansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā kontā. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros no saņemtā valsts budžeta finansējuma;

53.2. maksājuma pieprasījumu, tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas un Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

53.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst līgumā noteiktajām prasībām, kā arī sagatavo maksājuma rīkojumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

53.4. un tā noteiktajos termiņos neiesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu un Eiropas Savienības fonda progresa pārskatu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu ierosināt Valsts kasei apturēt attiecīgā projekta konta darbību finansējuma saņēmējam līdz maksājuma pieprasījuma un Eiropas Savienības fonda progresa pārskata iesniegšanas dienai.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041

(Pielikums grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

___________________________________________________ fonda un
___________________________________________________ darbības programmas ietvaros
iesniedzamo maksājuma rīkojumu īstermiņa prognoze

(norādīt valūtu)

Periods

Avansa maksājumi

Veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma

Veikto izdevumu atmaksa no valsts budžeta līdzfinansējuma

deklarējamie

nedeklarējamie

atmaksa valsts pamatbudžeta ieņēmumos1

veikto izdevumu atmaksa citiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem2

nedeklarējamo avansa maksājumu dzēšana

(Aile svītrota ar MK 30.092014. noteikumiem Nr.577)

dd.mm.gg.
dd.mm.gg.

KOPĀ


Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde


Sagatavoja

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(tālrunis)


(datums)

Piezīmes.

1. 1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

2. 2 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestādes.

3. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041

(Pielikums grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

___________________________________________________fonda un
___________________________________________________ darbības programmas ietvaros
veicamo izdevumu prognoze nākamajiem 12 mēnešiem

(norādīt valūtu)

Periods

Avansa maksājumi

Veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma

Veikto izdevumu atmaksa no valsts budžeta līdzfinansējuma

deklarējamie

nedeklarējamie

atmaksa valsts pamatbudžeta ieņēmumos1

veikto izdevumu atmaksa citiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem2

nedeklarējamo avansa maksājumu dzēšana

(Aile svītrota ar MK 30.092014. noteikumiem Nr.577)

mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads
mēnesis.gads

KOPĀ


Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde


Sagatavoja

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(tālrunis)


(datums)

Piezīmes.

1. 1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

2. 2 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestādes.

3. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041
Maksājuma pieprasījums

(Pielikums grozīts ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

Šis maksājuma pieprasījums iesniedzams attiecīgajā atbildīgajā iestādē/sadarbības iestādē atbilstoši atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja noslēgtā līguma nosacījumiem. Ja rodas neskaidrības, vispirms jāvēršas attiecīgajā iestādē.

Maksājuma pieprasījums tiks pieņemts tikai šādā formā.

Izdevumus atmaksā no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma.

1. Informācija par pieprasījumu

Līguma numurs 
Projekta numurs 
Pieprasījuma numurs 
Pieprasītā kopsumma (EUR) 
Pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma (EUR) 
t.sk. šķērsfinansējums (EUR) 
Pieprasītā atmaksa no valsts budžeta finansējuma (EUR) 
t.sk. šķērsfinansējums (EUR) 
Pārskata perioda sākuma datums 
Pārskata perioda beigu datums 
Vai šis ir pēdējais pieprasījums 
Vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu (jā vai nē) 

2. Informācija par projektu

Fonds 
Prioritāte 
Pasākums 
Aktivitāte 
Projekta nosaukums 
Līguma noslēgšanas datums 
Projekta sākuma datums 
Projekta beigu datums 
Vai projekta īstenošanas laikā ir gūti ieņēmumi
(jā vai nē)
 

3. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs

Nosaukums 
Juridiskais statuss 
Reģistrācijas numurs/personas kods 
Adrese 
Faksa numurs 
Projekta kontaktpersona 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
Kontaktpersona finanšu jautājumos 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

 

(datums)

Aizpilda atbildīgā iestāde/sadarbības iestāde

Apstiprinot Eiropas Savienības fonda pieprasījumu, apliecinu, ka nodrošinātās darbības (tai skaitā papildu informācijas pārbaude) liecina, ka atmaksājamā summa ir aprēķināta atbilstoši līgumam ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju un prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei. Projekta ieviešanas gaitā, veicot finanšu kontroli, trūkumi nav konstatēti vai, ja tie ir konstatēti, ir/tiek veikti pasākumi trūkumu novēršanai.

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums iesniegts atkārtoti

Pieprasījums apstiprināts un iesniegts maksājumu iestādē

    

(datums)

    

(vārds, uzvārds un paraksts)

Aizpilda maksājumu iestāde1

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums iesniegts atkārtoti

Pieprasījums apstiprināts maksājumu iestādē

    

(datums)

    

(vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. 1 Maksājumu iestādes darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Attiecināmo izdevumu kopsavilkums2

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam

Noslēgtajā līgumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas
(EUR)

Iepriekšējos pieprasījumos deklarētie attiecināmie izdevumi
(EUR)3

Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi
(EUR)

Visi pieprasījumi kopā
4 = (2 + 3)
(EUR)

1

2

3

4

Attiecināmie izdevumi – kopā    
Gūtie ieņēmumi    
Izdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
t.sk. netiešo izmaksu nemainīgā likme

%

    
Eiropas Savienības finansējums

%

    
Valsts budžeta finansējums

%

    
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

%

    
Pašvaldības budžeta finansējums

%

    
Cits publiskais finansējums

%

    
Privātais finansējums

%

    
 
Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma%4 
EUR 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam samaksātais avanss%4 
EUR 
Pieļaujamais starpposma maksājumu apmērsEUR 
 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
 

(datums)

Piezīmes.

2 Maksājuma pieprasījuma 2. un 4.sadaļā norādītās summas var atšķirties no atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes reāli apstiprināto attiecināmo izdevumu summas, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam nav informācijas par atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes iepriekšējā maksājuma pieprasījumā apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem.

3 Norāda informāciju par atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs vēl nav saņēmis informāciju par atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes apstiprināto maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, ailē norāda maksājuma pieprasījuma summu.

4 Saskaņā ar noslēgto līgumu.

5. Pārskata perioda attiecināmie izdevumi5

Nr. p.k.

Izdevumu pozīcija saskaņā ar noslēgto līgumu

Darbu izpildītājs vai pakalpojumu sniedzējs

Projekta izdevumi

Rēķina samaksa

Rēķina summa (EUR)6

Piezīmes

izdevumu apraksts (izmaksu veids,
preces vai pakalpojuma nosaukums)

ārpakalpojuma statuss7

izdevumus pamatojoša dokumenta numurs

izdevumus pamatojoša dokumenta datums

samaksas dokumenta datums

samaksas dokumenta numurs

rēķina summa bez PVN8

rēķina summa ar PVN9

kopējie attiecināmie izdevumi

t.sk.
PVN kā attiecināmie izdevumi8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

No Eiropas Savienības fonda finansētie projekta izdevumi
              
No šķērsfinansējuma finansētie projekta izdevumi
              

Kopā

     
 
Gūtie ieņēmumi   
Izdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)   
Netiešie attiecināmie izdevumi
(aprēķina no tiešajām attiecināmajām izmaksām (ņemot vērā gūtos ieņēmumus))

%

    
Kopā attiecināmie izdevumi (ņemot vērā gūtos ieņēmumus un netiešos attiecināmos izdevumus)   
Eiropas Savienības finansējums

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
Valsts budžeta finansējums

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
Pašvaldības budžeta finansējums

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
Cits publiskais finansējums

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
Privātais finansējums

%

    
t.sk. šķērsfinansējums

%

    
 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Piezīmes.

5 Finansējuma saņēmēji, kuru projektiem tiek piemērota netiešo izmaksu nemainīgā likme, aizpilda šo tabulu par tiešajiem attiecināmajiem izdevumiem.

6 Norāda tikai attiecināmos izdevumus.

7 Aizpilda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem, kuriem piemēro netiešo izmaksu nemainīgās likmes.

8 Neaizpilda finansējuma saņēmēji, kuri nav PVN maksātāji.

9 Aizpilda finansējuma saņēmēji, kuri īsteno Eiropas Savienības fonda projektus darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" vai 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes "Veselības aprūpes centru attīstība" ietvaros.

6. Norēķina rekvizīti10

Konts, kurā veicams maksājums

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam

valsts budžetam

Konta turētājs 
Konta numurs 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja kods 
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
 
 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Piezīme.

10 Neaizpilda, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

7. Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi (ja attiecināms)

Lūdzam norādīt informāciju par visiem pamatlīdzekļiem, kas maksājuma pieprasījuma pārskata periodā radīti vai iepirkti projekta ietvaros, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Nr.
p.k.

Pamatlīdzekļa nosaukums

Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr.

Atrašanās vieta

Datums, kad nodots ekspluatācijā

Derīgās lietošanas laiks (gados)

Izslēgšanas datums

Izslēgšanas pamatojums

1

2

3

4

5

6

7

8

        
        
        
        
        

Apliecinājums izdevumu sertificēšanai

Saskaņā ar Eiropas Savienības fonda pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem izdevumiem apliecinu, ka:

1) Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļautos izdevumus attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un dzimumu līdztiesības princips (ciktāl tas attiecas uz projektu);

3) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka Eiropas Savienības finansējuma saņēmēja un atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes līgums/vienošanās;

4) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

6) informācija par darījumiem atbilstoši iespējām ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;

7) ir nodrošināta audita izsekojamība;

8) maksājuma pieprasījuma, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija (ja tā jāiesniedz saskaņā ar līgumu) atbilst oriģināliem;

9) visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami līdz 2021.gada 31.decembrim;

10) pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa un izdevumos iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.

Esmu informēts, ka Eiropas Komisija, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, revīzijas iestāde, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ja nepieciešams, veic finanšu kontroli, un piekrītu kontroles veikšanai.

 
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
 

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041
Maksājuma rīkojumu kopsavilkums

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1293)

Prioritāte vai pasākums

Eiropas Savienības projekta numurs vai maksājuma pieprasījuma numurs

Maksājuma rīkojuma numurs

Maksājuma rīkojuma summa
(EUR)

kopējā summa
(EUR)

t.sk. no Eiropas Savienības fonda finansējuma
(EUR)

t.sk. no valsts finansējuma
(EUR)

1

2

3

4

5

6

Prioritāte
Pasākums

Kopā pasākumam

Pasākums

Kopā pasākumam

Kopā prioritātei

Prioritāte
Pasākums

Kopā pasākumam

Pasākums

Kopā pasākumam

Kopā prioritātei

...
...

KOPĀ


Sagatavoja

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041
Apliecinājums izdevumu deklarācijas apstiprināšanai
uz 20___.gada ___.______________
Darbības programma 
Eiropas Savienības fonds 
Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 

 

 

Pārbaudītāja atzīmes

1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā ir ievadīta un apstiprināta informācija par: 
a. projektu ietvaros veiktajiem vai maksājumu iestādes apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem, un šie dati atbilst atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes grāmatvedības uzskaites datiem

 

b. projektu ietvaros konstatētajām neatbilstībām, atgūstamajiem un atgūtajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, un šie dati atbilst atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes grāmatvedības uzskaites datiem

c. projektu īstenošanas vietā veikto pārbaužu konstatētajiem trūkumiem un to novēršanu

2. Nodrošinātās darbības (tai skaitā pārbaudes finansējuma saņēmēju līmenī) sniedz pietiekamu apliecinājumu, ka projektu ietvaros veiktie izdevumi ir korekti, maksājuma pieprasījumā pieprasītās summas attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei un tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu glabāšanu

3. Iepirkumi projektu ietvaros veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā

4. Ir vai nav konstatēti finanšu kontroles trūkumi, risks vai neprecizitātes, pārkāpumi, kā arī saņemta informācija par iespējamām neatbilstībām vai konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi, kas atmaksāti finansējuma saņēmējam vai iepriekš deklarēti Eiropas Komisijai

Ir /

Nav

Ja ir konstatēti šā pielikuma 4.punktā minētie trūkumi, lūdzam norādīt projektu un summu (EUR, sadalījumā pa finansējuma avotiem), kura būtu jāizslēdz no Eiropas Komisijai iesniedzamās izdevumu deklarācijas, kā arī aprakstīt attiecīgo trūkumu būtību:

 
 
 

Pasākumi, kas ir veikti vai tiks veikti minēto trūkumu novēršanai:

 
 
 

Apliecinu, ka šā pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētās prasības ir izpildītas, līdz ar to attiecināmie izdevumi ir korekti.

Atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041
Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognoze kārtējam un nākamajam gadam

(Pielikums svītrots ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.701)

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.novembra noteikumiem Nr.1041
Starpposma/Noslēguma izdevumu deklarācija

(Pielikums svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.577)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1041Pieņemts: 09.11.2010.Stājas spēkā: 25.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 24.11.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
221657
{"selected":{"value":"10.07.2015","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.07.2015","iso_value":"2015\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2014","iso_value":"2014\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2014.-09.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2012","iso_value":"2012\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2012","iso_value":"2012\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2012.-12.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2011","iso_value":"2011\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2011.-21.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2010","iso_value":"2010\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2010.-15.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)