Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 3.§)
Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā paredzami līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu (turpmāk - Eiropas Savienības fonda projekti) īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

2. Valsts budžetā līdzekļus Eiropas Savienības fondu projektiem (tai skaitā valsts budžeta dotācijas pašvaldībai un plānošanas reģioniem) plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummai.

2.1 Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav pieejami finanšu resursi civiltiesiskā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) saistību izpildei, bet Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, vai kas īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kuram piešķirts komercdarbības vai de minimis atbalsts, līguma saistības var izpildīt par saviem līdzekļiem (tai skaitā no sava budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar šādu finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.465)

3. Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar apstiprināto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu novirza Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai, tajā skaitā avansa maksājumu veikšanai vai veikto izdevumu atmaksai.

4. Eiropas Savienības finansējums ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi, ko atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros veikto izdevumu atmaksai un ko, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes iesniegto izdevumu deklarāciju, sertifikācijas iestāde pieprasa no Eiropas Komisijas.

II. Valsts budžeta līdzekļu plānošana

5. Valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai plāno atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā (turpmāk – programma) katram Eiropas Savienības fondam ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – centrālā valsts iestāde) budžetā par tās institucionālajā padotībā esošo Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju. Centrālā valsts iestāde plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības apstiprinātajiem Eiropas Savienības fonda projektiem.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

6. Valsts budžeta līdzekļus avansa maksājumiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem un veikto izdevumu atmaksai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem vai valsts budžeta ieņēmumos plāno atsevišķā programmā katram Eiropas Savienības fondam tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, kura administrē attiecīgos Eiropas Savienības fonda līdzekļus. Atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem un atmaksas valsts budžeta ieņēmumos plāno atsevišķās programmās.

7. Ja centrālajai valsts iestādei pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju plānot Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus atsevišķā programmā, attiecīgā iestāde saskaņo ar Finanšu ministriju programmu, kurā attiecīgie līdzekļi ir plānoti.

8. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" plāno finansējumu Eiropas Savienības fonda projektiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts lēmums par to apstiprināšanu un kuriem nav paredzētas apropriācijas centrālo valsts iestāžu budžetos, vai apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu pabeigšanai, ja tiem nav paredzēta apropriācija centrālo valsts iestāžu budžetos.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.135)

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

9. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījums tiek sagatavots normatīvajos aktos par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem noteiktajā kārtībā.

10. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā par attiecīgās iestādes institucio­nālajā padotībā esošajiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem un atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes, vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja.

11. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā, ievērojot darbības programmās un darbības programmu papildinājumos prioritātēm, pasākumiem, aktivitātēm un apakšaktivitātēm noteikto Eiropas Savienības fonda finansējuma sadalījumu pa gadiem un apstiprinātos Eiropas Savienības fonda projektus.

12. (Svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880.)

13. Centrālā valsts iestāde, sagatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasīju­mu valsts budžeta finansējumam, ievēro nosacījumu, ka esošā finansējuma izlietojuma prioritāte ir finansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanai.

14. Finanšu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem izvērtē centrālās valsts iestādes iesniegto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ņemot vērā atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes informāciju par apstiprinātiem Eiropas Savienības fonda projektiem. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par finansējumu projektu īstenošanai Ministru kabinets izskata kopā ar likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam vai grozījumiem valsts budžeta likumā.

IV. Finanšu plūsmas nodrošināšana

15. Maksājumu iestāde nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto Eiropas Savienības fonda līdzekļu uzskaiti par katru Eiropas Savienības fondu.

16. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, kura administrē attiecīgo Eiropas Savienības fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti, prognozes maksājumu iestādē iesniedz šādos termiņos:

16.1. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma piepra­sījuma (turpmāk - maksājuma pieprasījums) un maksājuma uzdevuma iesnieg­šanas termiņos, par kuriem atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un maksājumu iestāde rakstiski vienojas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā kārtībā, - attiecīgā Eiropas Savienības fonda ietvaros iesniedzamo maksājuma uzdevumu īstermiņa prognozi (2.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par maksājuma uzdevumiem, kurus attiecīgā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde plāno iesniegt maksājumu iestādē nākamajos divos maksājuma uzdevumu iesniegšanas datumos, sadalījumā pa Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju grupām (centrālā valsts iestāde, pašvaldība, citi) un finansējuma avotiem (maksājuma valūtā);

16.2. katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam - attiecīgā Eiropas Savienības fonda izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem (3.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par izdevumiem (maksājuma valūtā), kurus attiecīgā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde paredz veikt no attiecīgā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma nākamajos 12 mēnešos.

17. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot maksājumus Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem, kontrolē:

17.1. administrējamo Eiropas Savienības fonda aktivitāšu vai apakš­aktivitāšu darbības programmas un darbības programmas papildinājumā noteikto summu, nepieļaujot aktivitātes vai apakšaktivitātes summas pārsnieg­šanu;

17.2. virssaistību finansējuma apjomu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par virssaistību uzņemšanos Eiropas Savienības fonda aktivitātei vai apakšaktivitātei tiek noteikts virssaistību finansējuma apjoms, kas pārsniedz darbības programmas papildinājumā konkrētai aktivitātei vai
apakšaktivitātei noteikto summu.

V. Maksājumu veikšanas kārtība

18. Pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam pieņemšanas centrālā valsts iestāde normatīvajos aktos par budžeta izpildi noteiktajā kārtībā apstiprina programmas finansēšanas plānu atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēram. Ja nepieciešams, katram darbības programmas pasākumam, aktivitātei un apakšaktivitātei izstrādā atsevišķu finansēšanas plānu. Valsts budžeta iestāde izstrādā atsevišķu finansēšanas plānu katram tās īstenotajam Eiropas Savienības fonda projektam vai katram plānošanas reģiona īstenotajam Eiropas Savienības fonda projektam.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

18.1 Maksimālo pieejamo valsts budžeta finansējuma apmēru nosaka normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes ieviešanu.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

19. Kārtību, kādā Eiropas Savienības fonda ietvaros tiek veikti maksājumi Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, un īpašos nosacījumus maksājumu dokumentu priekšpārbaudēm nosaka līgums, ņemot vērā šādus iespējamos maksājuma veidus:

19.1. avansa maksājums Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, ja tas ir paredzēts normatīvajā aktā par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 51.1. un 51.2.apakšpunktā noteikto, vai avansa maksājums Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, kurš īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kam piešķirts komercdarbības atbalsts, ja avansa maksājums ir paredzēts normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu un tiek maksāts atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulai (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006);

19.2. starpposma maksājums projekta ietvaros, ko veic, pamatojoties uz veiktajiem izdevumiem, tai skaitā avansa maksājumiem, saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu;

19.3. noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.135)

20. Nosakot maksājuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ievēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta nosacījumu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

21. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma tiek veikta, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes sagatavoto maksājuma uzdevumu un apstiprinātu maksājuma pieprasījumu (4.pielikums). Pirms maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārliecinās, ka līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā ir saņemts un izskatīts aktuālais Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskats par attiecīgo pārskata periodu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

21.1 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē ne biežāk kā reizi ceturksnī un ne retāk kā reizi pusgadā.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

21.2 Maksājuma pieprasījumu sagatavo un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā latos vai Eiropas Savienības vienotajā valūtā, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes ieviešanu. Izdevumus atmaksā no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

22. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz maksājumu iestādei to personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas apstiprināt maksājuma pieprasījumu.

23. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir:

23.1. valsts budžeta iestāde:

23.1.1. tā, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, maksājumus veic no līdzekļiem, kas Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, un iesniedz to Valsts kasē;

23.1.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.1.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 23.1.2.
apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

23.1.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde par maksājuma piepra­sījumā iekļauto izdevumu summu, ko atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atzinusi par neattiecināmu, informē centrālo valsts iestādi, kuras budžetā tika ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli;

23.1.5. un tā līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz maksājuma pieprasījumu vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde normatīvajos aktos par asignējuma apturēšanu noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu apturēt finansēšanas plānā paredzēto asignējumu projekta īstenošanai;

23.2. plānošanas reģions:

23.2.1. centrālā valsts iestāde, kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions, ieskaita valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā kontā. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs veic maksājumus Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros no saņemtā valsts budžeta finansējuma un, ja tas paredzēts līgumā, no cita šim mērķim paredzētā finansējuma;

23.2.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.2.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 23.2.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

23.2.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde par maksājuma pieprasījumā iekļauto un neapstiprināto izdevumu summu informē centrālo valsts iestādi, kuras budžetā tika ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli;

23.2.5. un tas neiesniedz noteiktajos termiņos maksājuma pieprasījumu vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu un ierosināt Valsts kasei apturēt valsts budžeta finansējuma pieejamību Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam līdz maksājuma pieprasījuma vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskata iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880; MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.136)

24. Ja Eiropas Savienības fonda finansējumu saņem pašvaldība vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai pašvaldība (turpmāk – cits finansējuma saņēmējs), ar kuru līgums tiek slēgts pēc tam, kad atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei:

24.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

24.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

24.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

24.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

25. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, ar kuru līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 2.1 punktā noteiktajai kārtībai:

25.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

25.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

25.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

25.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.135; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.465)

26. Ja cits Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kuram ir piešķirts komercdarbības vai de minimis atbalsts:

26.1. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ja līgumā ir paredzēts, atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 1083/2006 un līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita avansa maksājumu. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu Valsts kasē vai kredītiestādē, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā;

26.2. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem;

26.3. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

26.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo un apstiprina maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei un – ja projektā ir paredzēts – valsts budžeta finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

26.5. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no Eiropas Savienības fonda projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un – ja projektā ir paredzēts – valsts budžeta finansējuma apjoma.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.465 redakcijā)

27. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 23.1.3., 23.2.3., 24.3., 24.4., 25.3., 25.4. un 26.4.apakšpunktā minēto maksājuma uzdevumu, apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju un maksājuma uzdevumu kopsavilkumu (5.pielikums) iesniedz maksājumu iestādē. Vienlaikus atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde elektroniski nosūta maksājuma uzdevumu kopsavilkumu uz e-pasta adresēm ESMD@kase.gov.lv un PFPD@kase.gov.lv. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 25.3. un 25.4.apakšpunktā minēto maksājuma uzdevumu iesniedz maksājumu iestādē pēc līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 26.4.apakšpunktā minēto maksājuma uzdevumu, apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju un maksājuma uzdevumu kopsavilkumu (5.pielikums) iesniedz maksājumu iestādē līdz kārtējā gada 25.septembrim.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.465 redakcijā)

28. Ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes atbilstoši šo noteikumu 23.1.3., 23.2.3., 24.3., 24.4., 25.3., 25.4. un 26.4.apakš­punktam apstiprinātā maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summa ir mazāka par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja pieprasīto attiecināmo izdevumu summu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde kopā ar apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju iesniedz maksājumu iestādē sagatavotā pamatojošā dokumenta (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) kopiju. Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, nekā pieprasījis Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, jo Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir veicis izdevumus, kas ir paredzēti Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros kā attiecināmie izdevumi, bet nav attiecināmi finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un neatbilst līgumā noteiktajām prasībām, par minēto summu tiek samazināta kopējā Eiropas Savienības fonda projekta attiecināmo izmaksu summa, un atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina uzskaiti par iepriekšminētajiem gadījumiem.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.787)

29. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojošos dokumentus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos 20 darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas saņemšanas dienas).

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

30. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kuram tiek piemērota šo noteikumu 24. un 26.punktā minētā maksājumu kārtība, maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, aizņēmuma atmaksu vai pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām). Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde vienas darbdienas laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.465)

30.1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, kuram tiek piemērota šo noteikumu 25.punktā minētā maksājumu kārtība, maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai aizņēmuma atmaksu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām) un pēc tam, kad ir saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi no Eiropas Komisijas. Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde divu darbdienu laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.135; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.465)

30.2 (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.465)

31. Maksājumu iestāde reizi mēnesī līdz desmitajam datumam salīdzina informāciju ar atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par maksājuma pieprasījumā apstiprināto Eiropas Savienības finansējuma summu eiro, kas aprēķināta, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 81.pantu.

32. No Eiropas Komisijas saņemtos Eiropas Savienības fonda līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Par Eiropas Savienības finansējuma saņēmējiem, kuriem tiek piemērota šo noteikumu 25.punktā noteiktā maksājumu kārtība, saņemtos līdzekļus Eiropas Savienības vienotajā valūtā maksājumu iestāde triju darbdienu laikā no līdzekļu saņemšanas dienas pārskaita no valsts budžeta ieņēmumiem attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, ja tā šos līdzekļus ir plānojusi atbilstoši šo noteikumu 2.1 punktam. Ieskaitāmās summas apmērs tiek noteikts atbilstoši projekta apstiprinātajam attiecināmajam Eiropas Savienības fonda finansējumam, kas Eiropas Komisijai tika deklarēts Eiropas Savienības vienotajā valūtā, un atbilstošo summu atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārskaita Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

32.1 Ja attiecīgā fonda valsts budžeta ieņēmumos veidojas negatīvs atlikums, maksājumu iestāde par to ziņo Finanšu ministrijai.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

VI. Izdevumu deklarācijas iesniegšana un izdevumu apliecināšana

33. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz sertifikācijas iestādē to personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas parakstīt izdevumu deklarāciju un apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

34. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē:

34.1. starpposma izdevumu deklarāciju (6.pielikums), pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums) līdz nākamā mēneša desmitajam datumam par izdevumiem, kas ir veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām;

34.2. noslēguma izdevumu deklarāciju (6.pielikums) atsevišķi par 1., 2. un 3.darbības programmu atbilstoši tās pārziņā esošajām aktivitātēm, pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums), – līdz 2016.gada 30.jūnijam.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

34.1 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz revīzijas iestādē otru noslēguma izdevumu deklarācijas (6.pielikums) oriģināleksemplāru.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

34.2 Vadošā iestāde šo noteikumu 34.punktā minētajos termiņos par katru darbības programmu iesniedz sertifikācijas iestādē apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā iekļauto datu kvalitāte ir atbilstoša, nav konstatēti būtiski trūkumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmā un ka vadošā iestāde nodrošina Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildi.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

35. Sertifikācijas iestādei ir tiesības pieprasīt, lai atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo un sertifikācijas iestādes noteiktajā termiņā iesniedz starpposma izdevumu deklarāciju, kā arī šo noteikumu 34.2 punktā minēto apliecinājumu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

36. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.787.)

37. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.787.)

38. (Svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880.)

39. (Svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880.)

40. Sertifikācijas iestāde pēc šo noteikumu 34.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

40.1. starpposma izdevumu deklarāciju pārbauda 18 darbdienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku);

40.2. noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauda 40 darbdienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku).

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.787)

41. Ja, pārbaudot izdevumu deklarāciju, tiek konstatētas neprecizitātes izdevumu deklarācijas datos vai rodas nepieciešamība saņemt skaidrojumus vai papildu informāciju, sertifikācijas iestāde informē par to atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un vadošās iestādes, kā arī pārtrauc izdevumu deklarācijas apstiprināšanas procesu līdz skaidrojumu vai precizētās izdevumu deklarācijas (kopā ar atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes un vadošās iestādes aizpildītajiem apliecinājumiem izdevumu deklarācijas apstiprināšanai) saņemšanai. Par izdevumu deklarācijā konstatētajām neprecizitātēm vai nepieciešamību saņemt skaidrojumus vai papildu informāciju sertifikācijas iestāde informē arī revīzijas iestādi.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

42. Sertifikācijas iestāde, sagatavojot izdevumu deklarāciju iesniegšanai Eiropas Komisijā, var labot atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes izdevumu deklarācijā kļūdaini norādīto vispārīgo informāciju (piemēram, nosaukumi, datumi, tehniskās kļūdas). Par veiktajiem labojumiem sertifikācijas iestāde sagatavo izziņu. Izziņu elektroniski saskaņo ar iestādi, kas sagatavojusi izdevumu deklarāciju. Sertifikācijas iestādei ir tiesības bez saskaņošanas labot atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes deklarētos izdevumus, ja izdevumu deklarācijas pārbaudes laikā vai arī citu auditu, kontroļu vai pārbaužu laikā tika konstatēti vai norādīti neattiecināmi izdevumi. Par veiktajiem labojumiem un turpmāko rīcību sertifikācijas iestāde informē iestādi, kas sagatavojusi izdevumu deklarāciju.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

43. Ja sertifikācijas iestāde izdevumu deklarāciju apstiprina, tā apstiprina veiktos izdevumus un:

43.1. attiecībā uz starpposma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētās pārbaudes iesniedz Eiropas Komisijai;

43.2. attiecībā uz noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un kopā ar revīzijas iestādes atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju un noslēguma kontroles ziņojumu līdz 2017.gada 31.martam iesniedz Eiropas Komisijai.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

44. Izdevumu sertifikāta, deklarācijas un maksājuma pieteikuma kopiju sertifikācijas iestāde nosūta atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, vadošajai iestādei un revīzijas iestādei.

45. Lai noteiktu izdevumu deklarācijā iekļaujamo izdevumu summu eiro, to pārrēķina atsevišķi katram finansējuma avotam, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 81.pantu.

46. Lai nodrošinātu izdevumu deklarācijas pārbaudi un izdevumu aplieci­nāšanu, sertifikācijas iestāde veic maksājuma pieprasījuma pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi, pamatojoties uz riska izvērtējumu, un citas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību noteiktās kontroles.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

47. Par attiecīgo Eiropas Savienības fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz vadošajā iestādē pamatotu Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam (9.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par plānotajiem Eiropas Savienības fonda attiecināmajiem izdevumiem, kurus atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde paredz veikt attiecīgā Eiropas Savienības fonda ietvaros kārtējā un nākamajā kalendāra gadā un iekļaut attiecīgā Eiropas Savienības fonda izdevumu deklarācijās, kuras atbildīgā vai sadarbības iestāde plāno iesniegt kārtējā un nākamajā kalendāra gadā.

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 21.10.2008. noteikumu Nr.880 redakcijā)

48. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un finansējums Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai tai piešķirts līdz 2008.gada 29.oktobrim:

48.1. centrālā valsts iestāde, kura ir Eiropas Savienības fonda finansē­juma saņēmēja kapitāla daļu turētāja, ieskaita valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā kontā. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs veic maksājumus Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros no saņemtā valsts budžeta finansējuma;

48.2. maksājuma pieprasījumu, tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas un Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

48.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 48.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par apstiprinātā Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

48.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde par maksājuma pieprasī­jumā iekļauto un neapstiprināto izdevumu summu informē centrālo valsts iestādi, kuras budžetā tika ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli;

48.5. un tā neiesniedz noteiktajos termiņos maksājuma pieprasījumu un Eiropas Savienības fonda progresa pārskatu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu un ierosināt Valsts kasei apturēt valsts budžeta finansējuma pieejamību Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam līdz maksājuma pieprasījuma un Eiropas Savienības fonda progresa pārskata iesniegšanai.

49. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir atvasināta publiska persona, kura tiek daļēji finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta, un finansējums Eiropas Savienības fonda projekta finansēšanai ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, maksājumus veic šo noteikumu 23.punktā noteiktajā kārtībā.

50. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir plānošanas reģions un tā juridiskās personas statuss mainās saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, šo noteikumu 23.punktā noteiktā maksājumu veikšanas kārtība tiek pārskatīta.

51. Eiropas Savienības fonda projektiem:

51.1. kuriem finansējums ir piešķirts pirms 2009.gada 29.jūlija (izņemot Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, 1.1.2.1.1.apakš­aktivitātes “Atbalsts maģistra studiju īstenošanai” un 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts doktora studiju īstenošanai” projektus), piemēro maksājumu plūsmu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

51.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajiem darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts maģistra studiju īstenošanai” un 1.1.2.1.2.apakš­aktivitātes “Atbalsts doktora studiju īstenošanai” projektiem piemēro maksājumu plūsmu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

51.3. par kuriem ir pieņemts lēmums par apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumiem un par kuriem ir iesniegts pieprasījums līdzekļu pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, piemērojamo maksājumu plūsmu nosaka, lemjot par līdzekļu pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

52. Avansa maksājumu var paredzēt, lemjot par normatīvā akta apstiprināšanu attiecīgās aktivitātes īstenošanai. Šādā gadījumā avansa maksājuma saņemšanai, kā arī starpposma maksājumu saņemšanai un visu Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē un, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, visus maksājumus veic no šā konta, izņemot šo noteikumu 26.1.apakšpunktā noteikto gadījumu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.135)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu naudas plūsmas plāns1

(Pielikums svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
…. fonda ietvaros iesniedzamo maksājuma uzdevumu īstermiņa prognoze

 (norādīt valūtu)

 Maksājuma uzdevumu iesniegšanas datumi, Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēji

 Avansa maksājumi

 Veikto izdevumu atmaksa Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam

 no Eiropas Savienības fonda finansējuma

 no valsts budžeta finansējuma

 dd.mm.gggg.

 0

 0

 0

 Valsts budžeta iestādes *

  

  

  

 Pašvaldības

  

  

  

 Citi

  

  

  

 dd.mm.gggg.

 0

 0

 0

 Valsts budžeta iestādes *

  

  

  

 Pašvaldības

  

  

  

 Citi

  

  

  

Piezīme.

* Atmaksa valsts pamatbudžeta ieņēmumos.  

Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ________________________________  

Sagatavoja _______________________________

Tālrunis _________________________________

Datums _________________________________

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
… fonda ietvaros veicamo izdevumu prognoze nākamajiem 12 mēnešiem

 (norādīt valūtu)

 Periods

 Avansa maksājumi

 Veikto izdevumu atmaksa Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem

 no Eiropas Savienības fonda finansējuma

 no valsts budžeta finansējuma

 atmaksa valsts pamatbudžeta ieņēmumos1

 atmaksa citiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējiem2

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 mēnesis.gads

  

  

  

  

 KOPĀ

 0

 0

 0

 0

 Piezīmes.

  

  

  

  

 1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

 2 Eiropas Savienības fonda  finansējuma saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestādes.

  

  

  

  

  

 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ________________________  

 Sagatavoja _____________________________

  

  

 Tālrunis _______________________________

  

  

 Datums _______________________________

  

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418

(Pielikums MK 14.07.2009. noteikumu Nr.787 redakcijā)

Maksājuma pieprasījums

PIE-KN787_PAGE_1.JPG (125901 bytes)

PIE-KN787_PAGE_2.JPG (48944 bytes)

PIE-KN787_PAGE_3.JPG (133664 bytes)

PIE-KN787_PAGE_4.JPG (103660 bytes)

PIE-KN787_PAGE_5.JPG (77096 bytes)

PIE-KN787_PAGE_6.JPG (145598 bytes)

PIE-KN787_PAGE_7.JPG (19858 bytes)

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Maksājumu uzdevumu kopsavilkums

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Starpposma/Noslēguma izdevumu deklarācija (EUR)

(Pielikums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.136 redakcijā)

Darbības programmas numurs (CCI kods)

_______________________________

  

  

Programmas nosaukums

_______________________________

Izdevumu deklarācija par periodu līdz (datums)

_______________________________

Apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma

_______________________________

 

Prioritāte1

2007.–2015.gads

apstiprinātā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju veikto attiecināmo izdevumu kopsumma

t.sk. Eiropas Savienības finansē­jums

t.sk. nacionā­lais publiskais finansē­jums 

t.sk. privātais finansējums 

1.prioritāte

  

  

  

  

pasākums

  

  

  

  

aktivitāte

  

  

  

  

  

  

  

  

2.prioritāte

  

  

  

  

pasākums

  

  

  

  

aktivitāte

  

  

  

  

  

  

  

  

3.prioritāte

  

  

  

  

pasākums

  

  

  

  

aktivitāte

  

  

  

  

  

  

  

  

Tehniskā palīdzība

  

  

  

  

Kopsumma

  

  

  

  

t.sk. šķērs­finansējums2

  

  

  

  

Piezīmes.

1 Ja darbības programma tiek finansēta no vairākiem fondiem, norāda attiecīgo fondu.

Aizpilda, ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006   34.panta 2.punktā paredzētajām iespējām.  

 

Apstiprinātā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju veikto attiecināmo izdevumu kopsumma sadalījumā pa gadiem

Izdevumu kopsumma

Kopsumma 2007.–2015.g.

  

2007.g.

  

2008.g.

  

2009.g.

  

2010.g.

  

2011.g.

  

2012.g.

  

2013.g.

  

2014.g.

  

2015.g.

7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Apliecinājums izdevumu deklarācijas apstiprināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Apliecinājums izdevumu deklarācijas apstiprināšanai

(Pielikums svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.880)

9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418
Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognoze kārtējam un nākamajam gadam

 (eiro)

  

 Eiropas Savienības fonda finansējums

 n gads

 n + 1 gads

 1. Darbības programma (CCI Nr.) (kopā), t.sk.

  

  

Eiropas Sociālais fonds*

  

  

 2. Darbības programma (CCI Nr.) (kopā), t.sk.

  

  

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds*

  

  

 3. Darbības programma (CCI Nr.) (kopā), t.sk.

  

  

Eiropas Reģionālās attīstības fonds*

  

  

 Kohēzijas fonds*

  

  

KOPĀ

  

  

Piezīme.
* Prognozi sagatavo aktivitātes līmenī.

  

  

 Atbildīgā vai sadarbības iestāde ________________________________

  

 Sagatavoja _______________________________________

  

 Tālrunis ______________________________

  

 Datums _______________________________

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 418Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 30.06.2007.Zaudē spēku: 25.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.06.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
159646
{"selected":{"value":"28.05.2010","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-24.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.05.2010","iso_value":"2010\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-24.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2010","iso_value":"2010\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2010.-27.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-23.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2009","iso_value":"2009\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2009.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2008","iso_value":"2008\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2008.-18.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2007","iso_value":"2007\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2007.-11.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.05.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)