Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1026

Rīgā 2010.gada 1.novembrī (prot. Nr.56 22.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" (turpmāk – atbalsts).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" (turpmāk – pasākums) mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākumu īsteno visā Latvijas teritorijā.

5. Atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – saimniecība), kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus (turpmāk – lauksaimniecības produkti), izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

6. Pasākumā atbalstāmās aktivitātes ir:

6.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu ražošanai;

6.2. jaunu kūtsmēslu krātuvju un kautuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju un kautuvju rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

7. Vienā projekta iesniegumā (1.pielikums) var ietvert vairākas aktivitātes. Ja projekta iesniegumā ir iekļauta šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētā aktivitāte, atbalsta pretendents tās īstenošanai var saņemt kredītu fonda aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

8.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

8.3. projekta iesniegumā apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām;

8.4. aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pēdējo noslēgto gadu vidēji par vienu strādājošo ir vismaz 996 euro. Nosacījums neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ir mazāki par 28 457 euro;

8.5. (svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361).

(Grozīts ar MK 24.01.2012. noteikumiem Nr.74; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

9. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

9.1. traktortehnikas, piekabju, lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu (turpmāk – agregāti) vai aprīkojuma iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

9.1.1. ja projektā iegādātā traktortehnika, piekabes vai agregāti papildina saimniecībā esošo traktortehnikas, piekabju vai agregātu parku, saglabājot esošās traktortehnikas, piekabju vai agregātu vienības ne mazāk kā piecus gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Nosacījums neattiecas uz saimniecībā jau esošajām traktortehnikas, piekabju un agregātu vienībām, kas ir vecākas par 10 gadiem (no to izlaides datuma);

9.1.2. ja projektā iegādātās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja;

9.2. iekārtu un to aprīkojuma iegādi, ja ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. projektā iegādātās iekārtas ražošanas jauda ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās iekārtas ražošanas jauda;

9.2.2. projektā iegādātā iekārta tiek iegādāta papildus esošajām iekārtām;

9.2.3. projektā iegādātā iekārta vai agregāts būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

9.3. jaunbūvi un rekonstrukciju, arī vienkāršotu rekonstrukciju.

10. Projekta iesniegumam pievieno:

10.1. vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

10.2. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, ražošanas apjomu un izmaksām. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma pārskatā projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Gadā pēc projekta īstenošanas ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas palielinās vismaz par trijiem procentiem vai izdevumi samazinās par trijiem procentiem salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas gadu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

12. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

III. Pieteikšanās kārtība, projektu iesniegumu vērtēšanas nosacījumi un iesniedzamie dokumenti

13. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

14. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

15. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

16. Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

16.1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

16.2. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

17. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

18.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;

18.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. kopā ar projekta iesniegumu vai viena mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja īsteno šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, un trīs mēnešu laikā, ja īsteno šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

18.4. gada pārskata par pēdējo noslēgto gadu pilna komplekta kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.5. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējo noslēgto gadu kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.6. par jaunu būvniecību, rekonstrukciju vai stacionāro pamatlīdzekļu iegādi – zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības par nekustamo īpašumu kopiju (uzrāda oriģinālu), vai tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, rekonstruēt esošās būves vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus;

18.7. (svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361);

18.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

18.9. par jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem papildus iesniedz:

18.9.1. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

18.9.2. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas (uzrāda oriģinālus), kā arī atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

18.9.3. iegādājoties būvmateriālus, – akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.9.4. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu), būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.10. (svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361).

(Grozīts ar MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.452; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

19. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas ir uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 18.9.apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā (izņemot apliecinājuma karti un plānošanas un arhitektūras uzdevumu) pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20. Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā no Valsts ieņēmumu dienesta saņem informāciju par atbalsta pretendenta iesniegtajiem gada pārskatiem, gada ienākumu deklarācijām, nodokļu samaksu un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja atbalsta pretendents neiesniedz minēto informāciju.

21. Šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā.

22. Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests novērtē projektu iesniegumu atbilstību galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šo noteikumu 3. un 5.punktā, kā arī 10.2.apakšpunktā.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

22.1 Ja šo noteikumu 18.3.apakšpunktā vai 19.punktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu šo noteikumu 18.3.apakšpunktā vai 19.punktā noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

23. Ja, sarindojot projektu iesniegumus pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums), to atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam ir mazāks koeficients - saņemtais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem", "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai" un "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu", attiecinot pret ieņēmumiem no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtā gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan koeficients, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāki ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas.

(MK 14.06.2011. noteikumu Nr.452 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

24. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums).

25. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas vai pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekts tiek īstenots piena liellopu vai cūkkopības nozarē, atbalsta saņēmējs piecu gadu periodā katru gadu līdz 1. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

25.1 Ja atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu piena liellopu vai cūkkopības nozarē, projekta uzraudzības laikā nesasniedz projekta mērķi, tas Lauku atbalsta dienestā ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par grozījumiem projekta iesniegumā, paredzot projekta mērķa maiņu un norādot ekonomiskos vai sociālos apstākļus, kuru dēļ nepieciešams pārorientēt saimniecības darbību uz citu lauksaimniecības nozari. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu projekta iesniegumā, atbalsta saņēmējs atmaksā saņemto publisko finansējumu proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam par investīcijām, kas netiek izmantotas projekta turpmāko mērķu sasniegšanai.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

26. Atbalsta intensitāti nosaka katras aktivitātes izmaksām atsevišķi:

26.1. 25 procentus no attiecināmajām izmaksām, kuras saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai un vispārējām izmaksām;

26.2. 40 procentus no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu iegādei, kā arī šajās būvēs uzstādāmo stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas ir uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, un vispārējām izmaksām.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

27. Šo noteikumu 26.punktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 5 procentiem:

27.1. fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

27.2. juridiskai personai, ja tās dalībnieks - fiziska persona, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

(Grozīts ar MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.452; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

28. Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos, šo noteikumu 26.2.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem, ja, īstenojot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

28.1 Atbalsta pretendentam, kas īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru attiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), III nodaļas III iedaļa, šo noteikumu 26.2.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.60 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.155; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

28.2 Ja projekta iesniegumā paredzētas gan šo noteikumu 6.1., gan 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes, vispārējām izmaksām piemēro lielāko atbalsta intensitāti.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.60 redakcijā)

29. Šo noteikumu 26., 27., 28. un 28.1 punktā noteikto atbalsta intensitāti nepārsniedz, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 7.punktā minēto aizdevumu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.60 redakcijā)

30. Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 984 041 euro un var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

30.1. ne vairāk kā trīs reizes, ja atbalsta pretendents īsteno šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, bet nepārsniedzot 1 992 021 euro šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minēto ražošanas pamatlīdzekļu iegādei;

30.2. ne vairāk kā septiņas reizes, ja atbalsta pretendents īsteno šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

31. Šo noteikumu 30.1. un 30.2.apakšpunktā minētos nosacījumus nepiemēro atbalsta pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 213 431 euro.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

32. Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 euro.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

33. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

34. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Padomes regula Nr. 1698/2005) pielikumā noteiktās atbalsta intensitātes.

35. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā triju mēnešu laikā, bet šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

36.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde:

36.1.1. graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu novākšanas pašgājēja tehnika, kartupeļu, augļu un dārzeņu novākšanas tehnika;

36.1.2. traktoram piekabināmas vai uzkarināmas zāles lopbarības preses, ietinēji lopkopības saimniecībām;

36.1.3. pašgājēji vai traktoram piekabināmi vai uzkarināmi zāles lopbarības zaļās masas smalcinātāji un savācējpiekabes lopbarības novākšanai no lauka lopkopības saimniecībām (izņemot parastās piekabes);

36.1.4. kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionāras mehanizācijas iekārtas;

36.1.5. piena dzesēšanas iekārtas, ja projekta iesniegšanas dienā saimniecībā ir no 15 līdz 50 govīm un pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei;

36.2. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 5.pielikumā minētās izmaksas;

36.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai, nepārsniedzot šo noteikumu 5.pielikumā minētās izmaksas;

36.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz astoņus procentus no kopējām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 36.1., 36.2. un 36.3.apakšpunktā, tai skaitā:

36.4.1. divus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 36.1.apakšpunktā;

36.4.2. astoņus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 36.2. un 36.3.apakšpunktā.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.361 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

37.1 (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

38. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, attiecināmās izmaksas ir arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

39. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

40. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 43.punktā minētās izmaksas). Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā uzrādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 5.pielikumā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.452)

41. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, bet izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

42. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

43. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentu no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

43.1. par jaunu administratīvo telpu būvniecību vai esošo telpu rekonstrukciju;

43.2. par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu;

43.3. par apsardzes signalizācijas ierīkošanu, arī videonovērošanas sistēmām;

43.4. par palīgtelpām, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

43.5. par personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanu;

43.6. par teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu).

44. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

44.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

44.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

44.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

44.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

44.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

44.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

44.7. atlīdzība personālam;

44.8. nodokļi un nodevas;

44.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;

44.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 36.4.apakšpunktā minētās izmaksas;

44.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

45. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta veiktā novērtējuma aprēķinu veikšanas gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

VI. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumus Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.; 2010, 48., 128.nr.).

47. Projektu iesniegumus, kas apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"", īsteno un uzrauga saskaņā ar līgumu par atbalsta saņemšanu.

48. Projektu iesniegumus, par kuriem lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"", īsteno atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

49. Šo noteikumu 27.punktā, 28.1.apakšpunktā un 28.1 punktā noteikto atbalsta intensitāti un 28.2.1.apakšpunktā minētos nosacījumus piemēro arī projektiem, kuri ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu atlases kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā un atbilst šo noteikumu 8.4.apakšpunktā un 37.punktā minētajām prasībām.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.60 redakcijā)

50. Projektu iesniegumiem, kas ir iesniegti līdz 2011.gada 31.martam un par kuriem vēl nav pieņemts lēmums, piemēro tos atbalsta saņemšanas nosacījumus, kādi bija spēkā šo projektu iesniegumu iesniegšanas dienā.

(MK 14.06.2011. noteikumu Nr.452 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026

(Pielikums grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.60; MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.452; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 14.06.2011. noteikumu Nr.452 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

1.tabula

Projektu atlases kritēriji, ja atbalsta saņēmējs ir juridiska vai
fiziska persona, kas ražo vai plāno pirmo reizi uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Maksimālais iespējamais punktu skaits

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.Projektā paredzēta būvniecība

40

Tehniskais projekts vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu1

40

Tehniskais projekts vai apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu vismaz vienai no projektā paredzētajām būvēm1

35

Tehniskais projekts un būvatļauja tiks iesniegta sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu1

30

Pārējie projekti

0

2.Atbalsta pretendenta pēdējo triju noslēgto gadu laikā saņemtais publiskā finansējuma2 apmērs uz katriem 1423 euro ieņēmumu pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimniecības produktu ražošanas

30

0–71 euro

30

72–142 euro

25

143–213 euro

20

214–284 euro

15

285–356 euro

10

357–426 euro

5

Vairāk nekā 426 euro

0

3.Atbalsts lauksaimniecības segmentam

4

Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertifikāts

4

Pārējie atbalsta pretendenti

0

2.tabula

Projektu atlases kritēriji kooperatīviem

(Tabula svītrota ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.361)

Piezīmes.

1 Ja kopējās izmaksas par būvniecību un rekonstrukciju, kā arī par šajās būvēs uzstādāmajām stacionārajām iekārtām un tehniskajā projektā norādīto aprīkojumu ir vismaz 70 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

2 Publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem", "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai" un "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" (kods 121)

Projekta iesnieguma Nr._______

1. Ražošanas rādītāji (nozarē, kurā īstenots projekts)

1.1. laukaugi

1.1.1. graudaugi tonnas
1.1.2. kartupeļi tonnas
1.1.3. rapsis tonnas
1.1.4. lini tonnas
1.1.5. cits tonnas

1.2. dārzkopība

1.2.1. augļkopība

 

tonnas
1.2.2. dārzeņkopība

 

tonnas
1.2.3. dekoratīvā dārzkopība (stādu audzēšana)

 

tūkst. gab.

1.3. vīnkopība

 

tūkst. gab.

1.4. ilggadīgie stādījumi

 

tūkst. gab.

1.5. piena lopkopība

1.5.1. piena liellopi tonnas
1.5.2. kazas tonnas

1.6. ganību dzīvnieki

1.6.1. nobarojamie liellopi tonnas (dzīvmasa)
1.6.2. aitas tonnas (dzīvmasa)
1.6.3. zirgi tonnas (dzīvmasa)

1.7. cūkas tonnas (dzīvmasa)

1.8. putni tonnas (dzīvmasa)

1.9. jaukta tipa (laukkopība/lopkopība) tonnas (dzīvmasa)

1.10. citi tonnas (dzīvmasa)

2. Ražošanas veids

2.1. bioloģiskā ražošana 
2.2. konvencionālā ražošana 

3. Projekta rezultāti

3.1. iegādāta jauna tehnika/tehnoloģija 
3.2. izstrādāts jauns produkts 

4. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

4.1. lauksaimniecībā izmantojamie traktori skaits
4.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, t.sk. akmeņu novākšanas tehnika un iekārtas skaits
4.3. sējas tehnika un iekārtas skaits
4.4. ražas novākšanas tehnika un iekārtas, t.sk. lopbarības novākšanas un smalcināšanas tehnika un iekārtas skaits
4.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, t.sk. mēslošanas, augu aizsardzības iekārtas un tehnika skaits
4.6. kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas skaits
4.7. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, t.sk. aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras skaits
4.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas skaits
4.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), t.sk. mobilie un stacionārie svari skaits
4.10. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas) skaits
4.11. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, t.sk. kūtsmēslu krātuvju iekārtas un tehnika skaits
4.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas skaits
4.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas skaits
4.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas, t.sk. mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas skaits
4.15. enerģētiskās iekārtas un tehnika, t.sk. apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas skaits
4.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika skaits
4.17. laistīšanas tehnika un iekārtas, t.sk. dziļurbuma ierīkošana skaits
4.18. siltumnīcu tehnika un iekārtas skaits
4.19. specializētie transportlīdzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai skaits
4.20. kravas automašīnas, transporta piekabes un puspiekabesskaits
4.21. cita tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanaiskaits
4.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādi, stādījumu balstu sistēmas, žogi (m), žogu balstiskaits

 

5. Lauksaimniecības būves, t.sk.: JaunasRekonstruētas
5.1. lauksaimniecības nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)  platība (m2) platība (m2)
5.2. lauksaimniecības noliktavas un glabātavas  tilpums (m3) tilpums (m3)
5.3. lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas  platība (m2) platība (m2)
5.4. dzīvnieku novietnesDzīvnieku skaits platība (m2) platība (m2)
5.4.1. cūku novietnes     
5.4.2. gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes     
5.4.3. piena māja     
5.5. siltumnīcas  platība (m2) platība (m2)
5.5.1. vasaras     
5.5.2. ziemas     
5.6. graudu un sēklu pirmapstrādes būves  tilpums (m3) tilpums (m3)
5.7. dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves  platība (m2) platība (m2)
5.8. lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes  platība (m2) platība (m2)
5.9. zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)  tilpums (m3) tilpums (m3)
5.10. kautuvesplatība (m2)platība (m2)
5.11. citas būves (piemēram, kūtsmēslu krātuves, skābbarības bedres (laukumi))tilpums (m3) vai platība (m2)tilpums (m3) vai platība (m2)

 Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts

_____.gada ___.__________________

 

(datums*)

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" (kods 121)

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1311)

I. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums
Projekta beigu termiņš
Projekta īstenošanas vieta
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums
atzīmēt ar X, ja projekts īstenots ar ELFLA 411.pasākuma starpniecību

sieviete

vīrietis

jaunāka par 25 gadiem

jaunāks par 25 gadiem

Atbalsta saņēmēja reģistrācijas Nr./personas kods
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese/deklarētā adrese
Reģions, rajons
LAD klienta numurs

II. Finansiālie rādītāji

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītājipar _________.gadu


Saimniecības rādītāji

Kopā

t.sk. no lauksaimnieciskās darbības

Neto apgrozījums

euro

euro

Izmaksas

euro

euro

Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksas

euro

euro

Saņemtais Eiropas Savienības un valsts atbalsts

euro

euro

III. Vispārējie rādītāji – indikatori

Lauksaimniecība ir saimniecības/uzņēmuma:
pamatdarbība
pārējā darbība


Saimniecības/uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) kopējā platība, ha

Aizpilda, ja projekts īstenots ar ELFLA 411.pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" starpniecību.

Darba vietu skaits pārskata periodā kopā (ieskaitot jaunradītās )(skaits)Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā kopā

(skaits)

vīrieši

(skaits)

vīrieši

(skaits)

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

(skaits)

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

(skaits)

sievietes

(skaits)

sievietes

(skaits)

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

(skaits)

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

(skaits)

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts

_____.gada ___.__________________

(datums*)


(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1311 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un rekonstrukcijai par kopējo būves platību (bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību (bez PVN)

1.Lauksaimniecības nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

170,7493,91
2.Lauksaimniecības noliktavas un glabātavas

euro/m3

71,1435,57
3.Lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas

euro/m3

128,0671,14
4.Dzīvnieku novietne

euro/m2

 
4.1.cūku novietne

euro/m2

640,29352,87
4.2.gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

398,40219,12
4.3.piena māja

euro/m2

569,15313,03
5.Siltumnīca

euro/m2

 
5.1.vasaras

euro/m2

99,6054,07
5.2.ziemas

euro/m2

355,72194,93
6.Graudu un sēklu pirmapstrādes būves

euro/m3

92,4938,42
7.Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

euro/m2

512,23281,73
8.Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

213,43116,68
9.Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,13
10.Kautuves

euro/m2

654,52

359,99

11.Kūtsmēslu krātuves

euro/m3

49,80

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1026Pieņemts: 01.11.2010.Stājas spēkā: 06.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 05.11.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
220705
{"selected":{"value":"26.08.2016","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2013","iso_value":"2013\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-09.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2011","iso_value":"2011\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2011.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-22.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2011","iso_value":"2011\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2011.-25.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2010","iso_value":"2010\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2010.-28.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)