Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.987

Rīgā 2010.gada 19.oktobrī (prot. Nr.54 18.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3.aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" (turpmāk – apakšaktivitāte) pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu;

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ar komercdarbības atbalstu nesaistīts projekts – projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.1. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

2.1.2. projekta ietvaros plānotie ieguldījumi tiks izmantoti projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ar saimniecisku darbību nesaistītajā pamatdarbībā un ierobežotas jomas darbībā;

2.1.3. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodala:

2.1.3.1. zinātniskās institūcijas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām;

2.1.3.2. zinātniskās institūcijas pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām;

2.1.1 atbalsta piešķiršanas diena – diena, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 28. punktā noteiktajai definīcijai;

2.1.2 ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai – atbalsts, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 1. punktā noteiktajai definīcijai;

2.1.3 ierobežotas jomas darbība – pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras saimnieciskā pamatdarbība, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.3 1. ir tieši saistīta ar pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras darbību un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā jomā;

2.1.3 2. tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai;

2.1.3 3. katru gadu iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no pētniecības infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē;

2.2. kombinēta atbalsta veida projekts – projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.2.1. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

2.2.2. projekta ietvaros plānotie ieguldījumi tiks izmantoti gan projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ar saimniecisku darbību nesaistītajā pamatdarbībā un ierobežotas jomas darbībā, gan projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera saimnieciskajā pamatdarbībā;

2.2.3. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodala:

2.2.3.1. zinātniskās institūcijas ar saimniecisku darbību nesaistītās pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām;

2.2.3.2. zinātniskās institūcijas pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām;

2.3. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

2.4. mikro, mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai;

2.4.1 materiālie aktīvi – aktīvi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktā noteiktajai definīcijai;

2.4.2 nemateriālie aktīvi – aktīvi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktā noteiktajai definīcijai;

2.5. ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība – zinātniskās institūcijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā noteiktajā darbības jomā;

2.5.1 pārredzama atbalsta kategorija – atbalsta veids, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un ko sniedz dotāciju veidā;

2.5.2 pētniecības infrastruktūra – infrastruktūra, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 91. punktā noteiktajai definīcijai;

2.6. ERAF atbalsta intensitāte – kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma apmērs procentos no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

2.7. saimnieciska darbība – tāda darbība, kura piedāvā preces vai pakalpojumus attiecīgā tirgū;

2.8. saimnieciska pamatdarbība – zinātniskās institūcijas pamatdarbība, kura ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā noteiktajā darbības jomā;

2.9. valsts nozīmes pētniecības centrs – zinātnisko institūciju sadarbības ietvars zinātnes resursu koncentrēšanai Eiropas līmeņa pētniecībai zinātnes prioritārajā virzienā, sekmējot Latvijas tautsaimniecības prioritāro nozaru un sabiedrības attīstību;

2.10. valsts zinātniskā institūcija – šo noteikumu izpratnē valsts zinātniskais institūts, valsts dibināta augstskola vai valsts dibinātas augstskolas zinātniskais institūts, kas reģistrēts zinātnisko institūciju reģistrā;

2.10.1 viens vienots uzņēmums – komersants, kas atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

2.11. zinātniskās institūcijas pamatdarbība – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;

2.12. tirgus cena – cena par pakalpojuma sniegšanu, ievērojot tirgus nosacījumus. Ja tirgus cena nav noteikta, pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra sniedz savu pakalpojumu par tādu cenu, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

2.12.1. cena atspoguļo pakalpojuma izmaksas, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un iekļauj uzcenojumu, kas noteikts, pamatojoties uz tādiem uzcenojumiem, ko piemēro uzņēmumi, kuri darbojas attiecīgā pakalpojuma nozarē;

2.12.2. cena ir godīgas konkurences sarunu rezultāts, ko pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra risina kā pakalpojuma sniedzēja, lai iegūtu maksimālo saimniecisko labumu brīdī, kad tiek noslēgts līgums, un tā sedz vismaz robežizmaksas.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr. 314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 625; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

3. Kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanai finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

4. Apakšaktivitātes mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūs­dienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm vadošajos valsts nozīmes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīs­tību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

5. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, atbalstot šādus valsts nozīmes pētniecības centrus:

5.1. enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību);

5.2. farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs (ietverot arī farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveidi);

5.3. informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs (ietverot arī kosmisko datu apstrādes centra izveidi);

5.4. latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs;

5.5. lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs;

5.6. meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs;

5.7. nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs;

5.8. sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs;

5.9. valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā.

6. Valsts nozīmes pētniecības centra izveides nosacījumi:

6.1. valsts nozīmes pētniecības centru var veidot zinātniskā institūcija, kuras vidējais zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju koeficients valsts nozīmes pētniecības centra atbilstošajā zinātnes virzienā pēdējo triju gadu laikā ir "1,1" vai lielāks. Koeficientu aprēķina saskaņā ar attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām. Minēto koeficientu aprēķina Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz informāciju, ko pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma ir sniegušas zinātniskās institūcijas;

6.2. valsts nozīmes pētniecības centru veido vismaz divas zinātniskās institūcijas, kuras abas kopā atbilst šādām zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju vērtībām:

6.2.1. ja tiek veidots valsts nozīmes pētniecības centrs dabaszinātnēs (fizika, bioloģija, ķīmija), inženierzinātnēs un tehnoloģijās (tai skaitā arhitektūra un būvniecība), veselības, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnēs:

6.2.1.1. gada vidējais zinātniskās darbības finansējums (konkursa kārtībā iegūtais nacionālais publiskais finansējums zinātniskajai darbībai (tai skaitā ieņēmumi no valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību pasūtītiem zinātniskiem pētījumiem, finansējums tirgus orientētiem pētījumiem, Latvijas Zinātnes padomes finansējums), bāzes finansējums, konkursa kārtībā iegūtais starptautiskais finansējums zinātniskās darbības projektiem, zinātniska rakstura līgumpētījumi un zinātniskās izstrādes ar ārvalstu juridiskām personām) uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 20 000 latu;

6.2.1.2. gada vidējais pētījumu veikšanai piesaistītais starptautiskais finansējums (starptautiskie zinātniskās darbības projekti, zinātniska rakstura līgumpētījumi un zinātniskās izstrādes ar ārvalstu juridiskām personām) uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 2 500 latu;

6.2.1.3. gada vidējais starptautiskās datubāzēs (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH) atrodamo zinātnisko publikāciju un zinātnisko mono­grāfiju skaits, kā arī patentu un šķirņu skaits uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 0,5;

6.2.1.4. gada vidējais strādājošo zinātnieku skaits pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 80;

6.2.1.5. strādājošo jauno zinātnieku un strādājošo (noslēgts darba vai prakses līgums) doktorantu skaits uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē šo noteikumu spēkā stāšanās dienā – vismaz 0,5;

6.2.2. ja tiek veidots valsts nozīmes pētniecības centrs humanitārajās vai sociālajās zinātnēs:

6.2.2.1. gada vidējais zinātniskās darbības finansējums (konkursa kārtībā iegūtais nacionālais publiskais finansējums zinātniskajai darbībai (tai skaitā ieņēmumi no valsts pārvaldes institūciju vai pašvaldību pasūtītiem zinātniskiem pētījumiem, finansējums tirgus orientētiem pētījumiem, Latvijas Zinātnes padomes finansējums), bāzes finansējums, konkursa kārtībā iegūtais starptautiskais finansējums zinātniskās darbības projektiem, zinātniska rakstura līgumpētījumi un zinātniskās izstrādes ar ārvalstu juridiskām personām) uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 5 000 latu;

6.2.2.2. gada vidējais starptautiskās datubāzēs (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, ERIH) atrodamo zinātnisko publikāciju un zinātnisko monogrāfiju skaits uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decem­brim, – vismaz 0,5;

6.2.2.3. gada vidējais strādājošo zinātnieku skaits pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kas aprēķināts laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, – vismaz 80;

6.2.2.4. strādājošo jauno zinātnieku un strādājošo (noslēgts darba vai prakses līgums) doktorantu skaits uz vienu zinātnieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē šo noteikumu spēkā stāšanās dienā – vismaz 0,5;

6.3. ir izstrādāta un ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgo nozares ministriju (ja attiecināms) saskaņota valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģija.

7. Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija:

7.1. valsts nozīmes pētniecības centra vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un attīstības virzieni, kas izstrādāti saskaņā ar valsts zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politiku, kā arī veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, to kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji stratēģisko mērķu īstenošanai, tai skaitā to sasaiste ar katras minētā centra veidojošās zinātniskās institūcijas darbības stratēģiju (ja attiecināms);

7.2. kopējie valsts nozīmes pētniecības centra veidojošo zinātnisko institūciju zinātnisko darbību raksturojošie dati, kas atspoguļo informāciju par šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem zinātniskās darbības kvalitātes rādītājiem, kas noteikti, pamatojoties uz šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto zinātnisko institūciju iesniegto informāciju;

7.3. pastāvošo sadarbības formu un jaunizveidojamo sadarbības formu ar zinātniskajām institūcijām, zinātniskajām savienībām un tehnoloģiskajām institūcijām (tai skaitā ārvalstu) raksturojums un analīze, kas pamato starptautiska līmeņa pētniecības sasniegšanu un saglabāšanu;

7.4. informācija par zinātniskajām institūcijām, kurām tiks nodrošināta piekļuve valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūrai, un minētās piekļuves raksturojums, tai skaitā nosacījums, ka zinātniskās institūcijas, kas nav attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra veidotājas, var izmantot valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūru ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību vai saimniecisku pamatdarbību veikšanai, ja valsts nozīmes pētniecības centru veidojošā zinātniskā institūcija ievēro šo noteikumu 30.3. apakšpunktā vai 79.3 punktā minētos nosacījumus;

7.5. pastāvošās sadarbības un plānotās sadarbības ar komersantiem raksturojums, kas pamato valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju ieguldījumu zinātnes komercializācijā un inovatīvu risinājumu ieviešanā komercdarbībā;

7.6. valsts nozīmes pētniecības centram apakšaktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamā finansējuma sadalījums pa valsts nozīmes pētniecības centra veidojošajām zinātniskajām institūcijām;

7.7. informācija par to, kā vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks nodrošināta apakš­aktivitātes ietvaros iegādātās vai izveidotās infrastruktūras uzturēšana un attīstība;

7.8. informācija par zinātnisko institūciju savstarpējās sadarbības nosacījumiem attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra izveidē un darbībā, kā arī informācija par vadošo institūciju, kas būs atbildīga par valsts nozīmes pētniecības centra sadarbības stratēģijas ieviešanu un mērķu sasniegšanu kopumā, un valsts nozīmes pētniecības centra projekta iesnieguma iesniegšanu atbildīgajā iestādē atbilstoši šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 625; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

8. Katram šo noteikumu 5.punktā minētajam valsts nozīmes pētniecības centram, ievērojot šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto prasību, var saskaņot vienu attiecīgo valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģiju.

9. Ja zinātniskā institūcija ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā mazāk nekā pirms trim gadiem, šo noteikumu 6.punktā minēto koeficientu un zinātniskās darbības kvalitātes rādītājus aprēķina par pēdējo gadu (laikposms no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim) vai pēdējiem diviem gadiem (laikposms no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim), ņemot vērā tās reģistrācijas datumu zinātnisko institūciju reģistrā. Ja zinātniskajai institūcijai nav noslēgts vismaz viens pilns gads, bet tā ir vienas vai vairāku tādu zinātnisko institūciju tiesību un saistību pārņēmēja pēc to reorganizācijas vai likvidācijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā ne vēlāk kā 2008.gadā, šo noteikumu 6.punktā minēto koeficientu un zinātniskās darbības kvalitātes rādītājus aprēķina, ņemot vērā reorganizēto vai likvidēto zinātnisko institūciju zinātniskās darbības rādītājus.

10. Kopējais apakšaktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 80 176 147 euro, un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai paredzētais valsts budžeta finansējums sasniedz vismaz 1 479 515 euro, bet nepārsniedz 2 988 031 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1217 redakcijā)

11. Apakšaktivitātes pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par visu kārtas ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu.

12. Projekta minimālais ERAF līdzfinansējums ir 996 010 euro, maksimālais – 24 188 821 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1217 redakcijā)

13. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

13.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

13.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

13.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

13.1.2.1 izstrādā, apstiprina un publicē atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē kombinēta atbalsta veida projekta un labuma guvēja projekta daļas vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes aprēķināšanas metodiku;

13.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

13.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

13.1.5. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus;

13.1.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

13.2. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

13.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes īstenošanu;

13.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 10.punktā minētais apakšaktivitātes īste­nošanai pie­eja­mais publiskais finansējums, un uzrauga pieejamā ERAF finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

13.5. pārbauda atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem;

13.6. mājaslapā internetā publicē informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktu. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības;

13.7. izmantojot komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, nosūta komisijai kopsavilkuma informāciju, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 11. pantā noteiktās prasības;

13.8. šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā:

13.8.1. pirms šo noteikumu 10. punktā minētā finansējuma piešķiršanas pārbauda, vai tas nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

13.8.2. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, pamatojoties uz projekta iesniedzēja, sadarbības partnera, sadarbības iestādes, labuma guvēja vai trešo pušu sniegto informāciju, kas pamato atbilstību Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajai robežvērtībai;

13.9. atbilstoši šo noteikumu 14.21. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (no 2021. gada 1. janvāra līdz 2032. gada 31. decembrim) nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 26. punktā un 31.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja īsteno šo noteikumu 2.1.3 apakšpunktā minētās darbības.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr. 314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 625; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

14. Sadarbības iestā­des funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

14.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu projektu, no­sakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz minēto līguma vai vienošanās projektu saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

14.2. šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) noslēgšanas pārbauda, vai finansējums, ko projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

14.3. pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas pārbauda projekta iesniedzēja un sadarbības partnera atbilstību šo noteikumu 2.1.3. vai 2.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām;

14.4. slēdz līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam. Ja uz infrastruktūru, kurā projekta ietvaros paredzēts veikt ieguldījumus, projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā, infrastruktūras objekta īpašnieku vai tā pilnvaroto personu iekļauj līgumā vai vienošanās nosacījumos kā vienu no līgumslēdzējpusēm;

14.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

14.6. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

14.7. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

14.8. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

14.9. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

14.10. sagatavo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

14.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

14.12. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem un to izpildi;

14.13. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 81.punktā minētos nosacījumus;

14.14. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

14.15. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes ietvaros noslēgto līgumu vai vienošanos;

14.16. uzrauga projekta atbilstību šo noteikumu 2.1.2., 2.1.3., 2.2.2., 2.2.3., 19.8. apakšpunktā, 25. punktā, 30.1 2., 30.1 3. un 31.3.3. apakšpunktā minētajām prasībām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

14.17. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus;

14.18. uzrauga finansējuma saņēmēja sadarbības partnerim veikto ERAF finansējuma atmaksu atbilstību šo noteikumu 83.1 punktam;

14.19. pamatojoties uz šo noteikumu 13.8.2. apakšpunktā minēto lēmumu, aizpilda uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai (papīra dokumenta formā trijos eksemplāros) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Vienu eksemplāru izsniedz atbildīgajai iestādei, otro – glabā sadarbības iestādē, bet trešo – izsniedz de minimis atbalsta saņēmējam;

14.20. veic de minimis atbalsta uzskaiti viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

14.21. izveido publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, nodrošinot Komisijas regulas Nr.  651/2014 26. panta 7. punktā minēto nosacījumu izpildi, veic projekta ikgadēju uzraudzību un uzkrāj datus Komisijas regulas Nr. 480/2014 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 26. punktā un 31.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja īsteno šo noteikumu 2.1.3 apakšpunktā minētās darbības, un 31.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Pēc 2020. gada 31. decembra šajā apakšpunktā minētās funkcijas nodrošina atbilstoši šo noteikumu 13.9. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 487; MK 11.06.2013. noteikumiem Nr. 314; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1217; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 625; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

15. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

16. Projekta iesniedzējs var būt zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts (turpmāk – projekta iesniedzējs).

17. Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim noteiktās prasības:

17.1. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam, aprēķinot zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju koeficientu, un veido vienu vai vairākus šo noteikumu 5.punktā minētos valsts nozīmes pētniecības centrus atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minētajiem valsts nozīmes pētniecības centra izveides nosacījumiem;

17.2. projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim noslēgts vismaz viens pilns kalendāra gads, un par minēto gadu Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegts zinātniskās institūcijas publiskais pārskats, kā arī Centrālās statistikas pārvaldē iesniegts šo noteikumu 47.2.4.apakšpunktā minētais valsts statistikas pārskats. Ja zinātniskajai institūcijai atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajiem nosacījumiem nav noslēgts vismaz viens pilns gads, bet tā ir vienas vai vairāku zinātnisko institūciju tiesību un saistību pārņēmēja pēc to reorganizācijas vai likvidācijas, minētā prasība par Izglītības un zinātnes ministrijā un Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegtajiem dokumentiem attiecīgi attiecināma uz reorganizētajām vai likvidētajām zinātniskajām institūcijām, kuru tiesību un saistību pārņēmējs ir projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris. Ja minētie dokumenti uz projekta iesniegšanas dienu attiecīgi Izglītības un zinātnes ministrijā vai Centrālajā statistikas pārvaldē nav iesniegti, zinātniskā institūcija nevar pretendēt uz finansējumu apakšaktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros;

17.3. projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu (attiecināms uz līguma vai vienošanās noslēgšanas dienu);

17.4. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finan­šu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros;

17.5. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto gadījumu;

17.6. uz projekta iesniedzēju un sadarbības partneri neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā, ja projekta iesniegumu iesniedz kombinēta atbalsta veida projekta īstenošanai.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

18. Projekta iesniedzējs valsts nozīmes pētniecības centra projektu iesniedz un īsteno sadarbības projekta veidā (turpmāk – sadarbības projekts), noslēdzot sadarbības līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības līgums) un ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. sadarbības projekta ietvaros paredzēta ieguldījumu veikšana kādā no šo noteikumu 5.punktā minētajiem valsts nozīmes pētniecības centriem;

18.2. projekta iesniedzējs, ievērojot šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētos nosacījumus, ir attiecīgo valsts nozīmes pētniecības centru veidojošā zinātniskā institūcija, kas noteikta par minētā centra vadošo institūciju. Sadar­bības partneri ir pārējās attiecīgo valsts nozīmes pētniecības centru veidojošās zinātniskās institūcijas.

19. Sadarbības līgumā tiek iekļauts vismaz šāds regulējums:

19.1. sadarbības mērķi un principi;

19.2. pušu saistības un ieguldījumi;

19.3. pušu tiesības, pienākumi un atbildība, tai skaitā apņemšanās finansēt iegūto rezultātu uzturēšanas izmaksas un to izmantošanu projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

19.4. finansiālā un tehniskā sadarbība, tai skaitā līdzfinansējuma un projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtība;

19.5. īpašuma tiesību sadale uz projekta ietvaros iegūtajiem materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem;

19.6. sadarbības līguma darbības termiņš, kārtība attiecībā uz tā laušanu un grozījumu izdarīšanu;

19.7. sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības;

19.8. katra sadarbības partnera projekta daļas kopējais ERAF finansējuma apmērs, tai skaitā de minimis atbalsta apmērs (ja attiecināms) (euro), un ERAF vidējā svērtā atbalsta intensitāte (%);

19.9. kārtība, kādā norēķinās par piekļuvi pētniecības infrastruktūrai, paredzot, ka pakalpojumu sniedz:

19.9.1. par pašizmaksu, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un neiekļaujot uzcenojumu, ja sadarbības partneris pētniecības infrastruktūru izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības veikšanai;

19.9.2. par tirgus cenu, ja sadarbības partneris pētniecības infrastruktūru izmanto saimnieciskās pamatdarbības veikšanai.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr. 314; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1217; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

III. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

20. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra (ēkas, telpas), kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai arī valsts īpašumā un nodota projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā vai arī projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim uz infrastruktūru ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā.

21. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi:

21.1. valsts nozīmes pētniecības centram pieejamo finansējumu atbildīgā iestāde aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajai metodikai;

21.2. finansējumu piešķir šādām atbalstāmām darbībām:

21.2.1. pētniecības infrastruktūras izbūve vai modernizēšana;

21.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumi, ievērojot šo noteikumu 36.1.5., 36.1 4. un 36.1 5. apakšpunkta nosacījumus;

21.2.3. projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, ievērojot šo noteikumu 36.2., 36.1 4 un 36.1 5. apakšpunkta nosacījumus.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

22. Apakšaktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros atbalsts tiek piešķirts ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta vai kombinēta atbalsta veida projekta īstenošanai.

23. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu:

23.1. pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, ja īsteno kombinēta atbalsta veida projektu;

23.2. no dienas, kad ir saņemts uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei, ja īsteno ar komercdarbības atbalstu nesaistītu projektu.

24. Pēc tam kad noslēgts līgums vai vienošanās, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nepārsniedzot 50% no projekta paredzētā ERAF līdzfinansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

25.  Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta ietvaros veiktos ieguldījumus saimniecisku un ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību veikšanai izmanto, ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. pakalpojumu sniedz par pašizmaksu, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un neiekļaujot uzcenojumu, ja pētniecības infrastruktūras lietotājs (trešā puse) ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un pētniecības infrastruktūru izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības veikšanai;

25.2. pakalpojumu sniedz par tirgus cenu, ja pētniecības infrastruktūras lietotājs (trešā puse) pētniecības infrastruktūru izmanto saimnieciskās pamatdarbības veikšanai.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

IV. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta īstenošanas nosacījumi

26. Ja tiek īstenots ar komercdarbības atbalstu nesaistīts projekts, maksimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 89,5 %.

27. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 10,5 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina no šādiem nacionāliem līdzekļiem:

27.1. ja projekta iesniedzējs ir valsts zinātniskā institūcija:

27.1.1. no valsts budžeta finansējuma saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai;

27.1.1.1 no šo noteikumu 10.punktā minētā Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai paredzētā valsts budžeta finansējuma. Zinātniskajai institūcijai valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros pieejamo valsts budžeta finansējumu, kas izmantojams ar komercdarbības atbalstu nesaistītas projekta daļas nacionālā līdzfinansējuma daļējai nodrošināšanai, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

BIC = BA ×

FIC

, kur

∑ FIC

BIC – zinātniskajai institūcijai valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums (euro);

I – zinātniskās institūcijas variante (I = 1, 2, .., n);

C – valsts nozīmes pētniecības centra variante (C = 1, 2, .., 9);

BA – šo noteikumu 10.punktā minētais Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai paredzētais valsts budžeta finansējums (euro);

FIC – zinātniskās institūcijas ar komercdarbības atbalstu nesaistītās projekta daļas ERAF līdzfinansējums valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros (euro);

∑FIC – valsts nozīmes pētniecības centrus veidojošo zinātnisko institūciju kopējais ar komercdarbības atbalstu nesaistīto projekta daļu ERAF līdzfinansējums (euro);

27.1.2. no zinātniskās institūcijas rīcībā esošajiem līdzekļiem, tai skaitā:

27.1.2.1. līdzekļiem, kas gūti saimnieciskās darbības rezultātā;

27.1.2.2. kredītresursu līdzekļiem;

27.1.2.3. valsts aizdevuma līdzekļiem;

27.1.2.4. ieguldījumiem natūrā, ievērojot šo noteikumu 28.punktā minētos nosacījumus. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ieguldījumus natūrā var aizstāt ar šo noteikumu 27.1.1.1 apakšpunktā minēto zinātniskajai institūcijai valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros pieejamo valsts budžeta finansējumu;

27.2. ja projekta iesniedzējs nav valsts zinātniskā institūcija – tikai no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, tai skaitā kredītresursu līdzekļiem vai ieguldījumiem natūrā, ievērojot šo noteikumu 28.punktā minētos nosacījumus. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1217)

28. Ieguldījumus natūrā var veidot zemes vai nekustamā īpašuma, vai tā daļas piešķīrums, nodrošinot šādu nosacījumu izpildi:

28.1. ieguldījumi ir plānoti un norādīti projekta iesniegumā;

28.2. zeme vai nekustamais īpašums ir finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā vai arī valsts īpašumā un nodots finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā;

28.3. zemes vai nekustamā īpašuma vērtība naudas izteiksmē ir novērtēta atbilstoši tā atlikušajai vērtībai ieguldījuma veikšanas dienā;

28.4. zemes vai nekustamā īpašuma, vai tā daļas, kas tiek ieguldīta projekta īstenošanā, vērtību apliecina neatkarīgs kvalificēts novērtētājs;

28.5. īpašuma piešķīrums ir tieši saistīts ar projektu un ir nepieciešams tā īstenošanai;

28.6. nekustamā īpašuma iegādei nav izmantoti Eiropas Savienības, valsts budžeta vai citi publiski līdzekļi, un to vērtība nav bijusi, netiek un netiks iekļauta attiecināmajos izdevumos jebkura cita atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības vai valsts budžeta līdzekļiem;

28.7. nekustamo īpašumu drīkst lietot tikai saskaņā ar projekta mērķiem;

28.8. nekustamais īpašums nedrīkst tikt atsavināts, iznomāts, izīrēts vai ieķīlāts piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

V. Kombinēta atbalsta veida projekta īstenošanas nosacījumi

29. Kombinēta atbalsta veida projektā var īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 21.punktā minētās darbības, kas tiek veiktas, lai:

29.1. izveidotu jaunu pētniecības darbību;

29.2. paplašinātu esošo pētniecības darbību;

29.3. dažādotu esošos pētniecības virzienus ar jauniem papildu pakalpojumiem;

29.4. būtiski mainītu pētījumu veikšanas procesu.

30. Īstenojot kombinēta atbalsta veida projektu, projekta iesniedzējs projektā ietver:

30.1. informāciju par projekta ietvaros plānoto materiālo aktīvu (un to kopējo attiecināmo izmaksu) sadali starp projekta iesniedzēju un vienu vai vairākiem sadarbības partneriem (turpmāk – labuma guvēji);

30.2. procentuālo apmēru (un tā aprēķinu), kādā materiālos aktīvus katrs labuma guvējs plāno izmantot saimnieciskām pamatdarbībām;

30.3. informāciju par katra labuma guvēja projekta izmaksu daļas vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta, pamatojoties uz plānotajām projekta attiecināmajām izmaksām katram labuma guvējam, ievērojot šo noteikumu 31.punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314)

30.1 Finansēšanas nosacījumi kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros:

30.1 1. finansējumu sniedz:

30.1 1.1. pārredzamām atbalsta kategorijām;

30.1 1.2. ja projekta iesniedzējs pamato projekta ietvaros plānotā publiskā atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem;

30.1 2. nav atbalstāmas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajam;

30.1 3. labuma guvējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 2., 3. un 4. punktā noteikto nosacījumu izpildi.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

31. Kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros ERAF finansējuma apmēru un ERAF atbalsta intensitāti nosaka, ņemot vērā šādus nosacījumus:

31.1. projekta ar saimniecisku darbību nesaistītajai daļai, kuras ietvaros plānotos ieguldījumus paredzēts izmantot projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera ar saimniecisku darbību nesaistītajā pamatdarbībā (turpmāk – ar saimniecisku darbību nesaistītā daļa):

31.1.1. piemēro ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta īstenošanas nosacījumus;

31.1.2. maksimāli pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 89,5 %;

31.2. projekta saimnieciskajai daļai, kuras ietvaros plānotos ieguldījumus paredzēts izmantot projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera saimnieciskajā pamatdarbībā (turpmāk – saimnieciskā daļa), piemēro vienu no šādām komercdarbības atbalsta kategorijām:

31.2.1. de minimis atbalsts, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

31.2.2. ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu;

31.3. šo noteikumu 31.2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ievēro šādus nosacījumus:

31.3.1. projekta saimnieciskajai daļai maksimāli pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 100 %;

31.3.2. jebkurā triju fiskālo gadu periodā kopējais de minimis atbalsta apmērs, kas labuma guvējam piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar citās atbalsta programmās piešķirto de minimis atbalstu, nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

31.3.3. nav atbalstāmas tādas nozares un darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajam;

31.3.4. lai saņemtu de minimis atbalstu, labuma guvējs atbildīgajā iestādē un sadarbības iestādē iesniedz:

31.3.4.1. de minimis atbalsta pieprasījumu, ko pamato šo noteikumu 79.1 punktā minētais ERAF atbalsta intensitātes pārrēķins;

31.3.4.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

31.3.4.3. papildu informāciju (ja attiecināms), kas pamato de minimis atbalsta apmēra viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstību šo noteikumu 31.3.2. apakšpunkta nosacījumiem;

31.4. šo noteikumu 31.2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ievēro šādus nosacījumus:

31.4.1. projekta saimnieciskajai daļai publiskā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 6. punktā noteikto robežvērtību. Maksimāli pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 50 %, ja ERAF finansējums netiek kumulēts ar citu publisko finansējumu, tai skaitā valsts vai pašvaldības galvojums, aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem vai cits publiskais finansējums;

31.4.2. publiskais atbalsts vienai pētniecības infrastruktūrai nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "j" apakšpunktā noteikto paziņošanas robežvērtību;

31.5. projekta un katra labuma guvēja projekta daļas ERAF vidējo svērto atbalsta intensitāti aprēķina atbilstoši šo noteikumu 13.1.2.1 apakšpunktā minētajai metodikai;

31.6. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2.apakšpunktā minēto izmaksu ar saimniecisku darbību nesaistīto procentuālo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru, kādā ilgtermiņa ieguldījumus un ieguldījumus natūrā attiecīgais labuma guvējs plāno izmantot ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1217; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

32. Saimnieciskām pamatdarbībām paredzētas kombinēta atbalsta veida projekta daļas ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

32.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

32.2. iekļauj labuma guvēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek labuma guvēja īpašumā;

32.3. izmanto projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem un tie paliek Latvijā un labuma guvēja aktīvos:

32.3.1. vismaz trīs gadus pēc visa attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma veik­šanas, ja labuma guvējs atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

32.3.2. vismaz piecus gadus pēc visa attiecīgā ieguldījuma veikšanas, ja labuma guvējs atbilst lielā komersanta definīcijai;

32.4. iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 487; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

33. Kombinēta atbalsta veida projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina:

33.1. projekta procentuālajai daļai, kuru paredzēts izmantot ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām, – atbilstoši šo noteikumu 27.punktā minētajiem nosacījumiem;

33.2. projekta procentuālajai daļai, kuru paredzēts izmantot saimnie­ciskām pamatdarbībām, – no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rīcībā esošiem līdzekļiem (izņemot valsts budžeta finansējumu saskaņā ar normatī­vajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai), kredītresursu vai valsts aizdevuma līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts publisks atbalsts, tai skaitā aizņēmumiem no citām juridiskām personām.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

34. Atbilstoši šiem noteikumiem kombinēta atbalsta veida projektam piešķirto finansējumu neapvieno ar atbalstu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros.

35. Šo noteikumu 31.2.1. apakšpunktā minētajā gadījumā de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

36.1. tiešās izmaksas:

36.1.1. zinātniskās institūcijas ēku un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, ēku nojaukšanas, ja nepieciešams, jaunas ēkas būvniecības izmaksas, tai skaitā:

36.1.1.1. būvprojektēšanas izmaksas;

36.1.1.2. būvdarbu izmaksas, lai nodrošinātu darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu pētnieciskajā darbā;

36.1.1.3. būvobjekta labiekārtošanas darbu izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no kopējām būvniecības izmaksām;

36.1.2. zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina pētniecības veikšanas procesu projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas uzrādīšanu finanšu pārskatos, tai skaitā:

36.1.2.1. lietotu zinātnisko iekārtu iegādes izmaksas, ja to iegādei nav izmantoti Eiropas Savienības fonda, cita finanšu instrumenta vai publiskā finansējuma līdzekļi un ja iekārtas cena nepārsniedz tās tirgus vērtību un ir mazāka par līdzīgu jaunu iekārtu cenu, kā arī iekārtai ir attiecīgajai darbībai nepieciešamie tehniskie parametri un tā atbilst piemērojamajām normām un standartiem;

36.1.2.2. zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegādes, uzstādīšanas, testēšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;

36.1.3. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā būvuzraudzības izmaksas;

36.1.4. zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma (mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas, kas nepārsniedz 2 846 euro vienam zinātniskajam darbiniekam;

36.1.4.1 nemateriālo aktīvu izmaksas;

36.1.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, un tās nepārsniedz 7 115 euro;

36.1.6. neparedzētās izmaksas, kuras var izmantot tikai projekta tiešo attiecināmo izmaksu segšanai un kas nepārsniedz 5 % no projekta tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas;

36.2. netiešās izmaksas: projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, ja tās saistītas ar šo noteikumu 47.2.1. un 48.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi un nepārsniedz 3 % no projekta tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas;

36.3. neatgūstamie šo noteikumu 36.1. un 36.2.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1217; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

36.1 Kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

36.1 1. materiālo aktīvu izmaksas;

36.1 2. nemateriālo aktīvu izmaksas;

36.1 3. neparedzētās izmaksas, kuras var izmantot tikai šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai un kuras nepārsniedz 5 % no šo noteikumu 36.1 2., 37.1., 37.2. un 37.3. apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas;

36.1 4. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2. apakšpunktā minētās izmaksas pilnā apmērā, ja projekta saimnieciskajai daļai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

36.1 5. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2. apakšpunktā minēto izmaksu nesaimnieciskā daļa, ja projekta saimnieciskajai daļai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu;

36.1 6. nesaimnieciskās daļas neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

37. Šo noteikumu. 36.1 1. apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver:

37.1. zinātniskās institūcijas ēku un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, ja nepieciešams, jaunas ēkas būvniecības izmaksas, tai skaitā:

37.1.1. būvdarbu izmaksas, lai nodrošinātu darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu pētnieciskajā darbā;

37.1.2. būvobjekta labiekārtošanas darbu izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no kopējām būvniecības izmaksām;

37.1.3. būvprojektēšanas izmaksas, kas ir ilgtermiņa ieguldījuma tieši attiecināmas izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas norādīšanu finanšu pārskatos;

37.2. zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina pētniecības procesu projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas norādīšanu finanšu pārskatos, tai skaitā:

37.2.1. lietotu zinātnisko iekārtu un tehnoloģiju iegādes izmaksas, ja to iegādei nav izmantoti Eiropas Savienības fonda, cita finanšu instrumenta vai publiskā finansējuma līdzekļi un ja:

37.2.1.1. iekārta tiek iekļauta tāda labuma guvēja aktīvos, kas atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

37.2.1.2. iekārtas cena nepārsniedz tās tirgus vērtību un ir mazāka par līdzīgu jaunu iekārtu cenu, kā arī iekārtai ir attiecīgajai darbībai nepieciešamie tehniskie parametri un tā atbilst tai piemērojamajām normām un standartiem;

37.2.2. zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegādes, uzstādīšanas, testēšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas, kas nav uzturēšanas izmaksas un kas ir saistītas ar ilgtermiņa ieguldījuma sagatavošanu izmantošanai paredzētajiem mērķiem līdz brīdim, kad to nodod ekspluatācijā;

37.3. zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma (mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas, kas nepārsniedz 2 846 euro vienam zinātniskajam darbiniekam;

37.4. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625);

37.5. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625);

37.6. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625);

37.7. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625).

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.487; MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1217; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

38. Ja projekta iesniegumā paredzēti šo noteikumu 36.1.1.3. vai 37.1.2.apakšpunktā minētie būvobjekta labiekārtošanas darbi, projekta iesniedzējs sniedz būvobjekta labiekārtošanas darbu nepieciešamības pamatojumu, kā arī norāda precīzas labiekārtošanas darbu pozīcijas un to izmaksas.

39. Apakšaktivitātes ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

39.1. šo noteikumu 36.1.1., 36.1.3., 36.1.5. vai 37.1.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās radušās uz darba līguma pamata;

39.2. projekta administrēšanas izmaksas;

39.3. mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas;

39.4. nekustamā īpašuma (ēkas un zemes) iegādes izmaksas;

39.5. būvniecības darbu virsizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie darbi, kas pārsniedz 15 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas;

39.6. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

39.7. transportlīdzekļa iegādes izmaksas;

39.8. izmaksas, kas attiecas uz līzinga un nomas darījumiem;

39.9. apdrošināšanas izmaksas;

39.10. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

39.11. šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās agrāk par 2006.gada 24.oktobri;

39.12. muitas nodokļi un nodevas;

39.13. atgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi;

39.14. citas izmaksas, kas šo noteikumu 36. vai 37.punktā nav noteiktas kā attiecināmas;

39.15. izmaksas, kuras radušās pēc līguma vai vienošanās termiņa beigām vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

39.16. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai ir radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ, tai skaitā lietotu iekārtu iegādes izmaksas, ja attiecīgās iekārtas pārdevējs nav iesniedzis deklarāciju par tās izcelsmi un apliecinājis, ka pēdējo septiņu gadu laikā tā nav tikusi iegādāta, izmantojot Eiropas Savienības fonda, cita finanšu instrumenta vai publiskā finansējuma līdzekļus;

39.17. šo noteikumu 36.1.3., 36.1.5., 36.1.6. un 36.2.apakšpunktā minēto izmaksu saimnieciskā daļa, ja projekta saimnieciskajai daļai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. pantu.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

40. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ilgtermiņa ieguldījumus:

40.1. kas atbilst šo noteikumu 47.2.1. apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģijas 3.1. apakšpunktā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un attīstības virzieniem;

40.2. par kuriem projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts un kas būs finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera aktīvos atbilstoši šo noteikumu 18.punktā minētajā sadarbības līgumā iekļautajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

41. Apakšaktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2002.gada 25.jūnija Regulas (EK, EURATOM) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, prasībām.

VII. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

42. Uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei nosūta zinātniskajām institūcijām, kas atbilst šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam, aprēķinot zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju koeficientu, kā arī šo noteikumu 16.punktā un 17.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

43. Lai izstrādātu zinātnisko institūciju sarakstu, kurām nosūtāms uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu:

43.1. Izglītības un zinātnes ministrija ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz atbildīgajā iestādē zinātnisko institūciju sarakstu, kas atbilst šo noteikumu 42.punktā minētajiem nosacījumiem;

43.2. atbildīgā iestāde ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņo katram šo noteikumu 5. punktā minētajam valsts nozīmes pētniecības centram un to veidojošajām zinātniskajām institūcijām uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu maksimāli pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra aprēķina atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai metodikai.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

44. Uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei atbildīgā iestāde norāda:

44.1. valsts nozīmes pētniecības centru, kura izveidei attiecīgā zinātniskā institūcija ir kvalificējusies atbilstoši šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

44.2. zinātniskās institūcijas, kas kvalificējušās attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra izveidei atbilstoši šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

44.3. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu:

44.3.1. ievērojot šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minēto prasību, termiņš attiecināms uz zinātnisko institūciju, kas apstiprinātajā valsts nozīmes pētniecības centra sadarbības stratēģijā noteikta par attiecīgā centra vadošo institūciju;

44.3.2. termiņš nav īsāks par pieciem mēnešiem un nepārsniedz septiņus kalendāra mēnešus no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei;

44.4. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

44.5. kopējo attiecīgajam valsts nozīmes pētniecības centram pieejamo ERAF līdzfinansējumu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajai metodikai;

44.6. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagata­vošanai izmantojamie dokumenti;

44.7. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.487; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

45. Par katru šo noteikumu 5.punktā minēto valsts nozīmes pētniecības centru tiek iesniegts viens projekta iesniegums.

46. Ja pēc šo noteikumu 44.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas zinātniskās institūcijas tiek apvienotas vai pievienotas citai zinātniskajai institūcijai, projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris var būt attiecīgo zinātnisko institūciju tiesību un saistību pārņēmējs, kas pēc apvienošanas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim.

47. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

47.1. projekta maksimālais ERAF līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 44.punktā minētajā uzaicinājumā norādīto apmēru attiecīgajam valsts nozīmes pētniecības centram;

47.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (2.pielikums) un šādi pielikumi:

47.2.1. zinātniskās institūcijas (projekta iesniedzēja un sadarbības partnera) teritoriāli telpiskās attīstības stratēģija (3.pielikums), kas ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, ja projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir valsts zinātniskā institūcija;

47.2.2. rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu:

47.2.2.1. apliecinājumu par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu no projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem nacionālajiem publiskajiem vai privātajiem līdzekļiem un ieguldījumiem natūrā (ja attiecināms) izsniedz projekta iesniedzējs. Ja projekta iesniedzējs līdzfinansējuma nodrošināšanai plāno izmantot kredītresursu līdzekļus, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz kredītiestādes apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursu līdzekļiem (4.pielikums);

47.2.2.2. apliecinājumu par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu no sadarbības partnera (ja attiecināms) rīcībā esošajiem līdzekļiem izsniedz sadarbības partneris. Ja sadarbības partneris līdzfinansējuma nodrošināšanai plāno izmantot kredītresursu līdzekļus, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu (4.pielikums);

47.2.3. projekta iesniedzēja izziņa par projekta īstenošanas vietām, kurās tiks veikti projektā paredzētie būvdarbi un zinātniskās aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana (norādot attiecīgās vietas adresi un lietošanas pamatu). Ja par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem ieguldījumi tiks veikti infrastruktūrā, uz kuru projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā, projekta iesnieguma pielikumā pievieno ilgtermiņa nomas līguma apliecinātu kopiju;

47.2.4. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto valsts statistikas pārskatu kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem par zinātnisko vai pētniecības darbu izpildi (ja minēto dokumentu apliecinātas kopijas par kādu no pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātnes un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitāšu īstenošanas ietvaros, iesniedz par to rakstisku apliecinājumu, nepievienojot minēto dokumentu apliecinātas kopijas) vai piekrišanas vēstuli, kurā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Centrālās statistikas pārvaldes projekta iesniedzēja un sadarbības partnera Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto valsts statistikas pārskatu kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem par zinātnisko vai pētniecības darbu izpildi;

47.2.5. deklarācija par projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera atbilstību mikro, mazā vai vidējā komersanta kategorijai, ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris pretendē uz atbalstu atbilstoši mikro, mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam (deklarāciju sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mikro, mazo vai vidējo komersantu definīcijai). Lai noteiktu projekta iesniedzēja un sadarbības partnera statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Papildus iesniedz šādus attiecīgo statusu pamatojošus dokumentus:

47.2.5.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (izdota ne agrāk kā 20 darb­dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzēja un sadarbības partnera institūcijā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem) vai piekrišanas vēstuli, kurā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu (6.pielikums);

47.2.5.2. operatīvo finanšu pārskatu, ja projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim finanšu gads nav noslēgts (finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāks par trijiem kalendāra mēnešiem);

47.2.6. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību, ja projekta iesniedzējs iesniedz kombinēta atbalsta veida projektu finansējuma saņemšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

47.2.7. šo noteikumu 18.punktā minētā sadarbības līguma apliecināta kopija vai tā projekts;

47.2.8. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (7.pielikums) (attiecināms, ja atbilstoši šo noteikumu 47.2.7.apakšpunktam projekta iesniegumam tiek pievienots šo noteikumu 18.punktā minētā sadarbības līguma projekts);

47.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.487; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

48. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

48.1. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmuma izrakstu par attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra veidojošo institūciju sadarbības stratēģijas saskaņošanu;

48.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

48.3. tehnisko dokumentāciju aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju iepirkumam, iepirkuma dokumentāciju būvprojekta izstrādei vai izstrādātu tehnisko projektu būvdarbu veikšanai (ja tāda ir izstrādāta);

48.4. izziņu no zemesgrāmatas vai Valsts zemes dienesta kadastra, kas apliecina, ka infrastruktūra, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir valsts īpašumā, kā arī apliecinājumu par to, ka šī infrastruktūra ir nodota valsts zinātniskās institūcijas valdījumā vai lietošanā un ka objekts ir valsts zinātniskās institūcijas bilancē, vai apliecinoša dokumenta kopiju, kas norāda, ka infrastruktūra, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā (izziņu apliecina ar zemesgrāmatā reģistrēta dokumenta kopiju);

48.5. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera Valsts ieņēmumu dienestā vai nozares ministrijā iesniegto gada pārskatu (sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par budžeta izpildi) kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem. Ja minēto dokumentu kopijas par kādu no pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātnes un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitāšu īstenošanas ietvaros, iesniedz par to rakstisku apliecinājumu, nepievienojot minēto dokumentu kopijas. Zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu (kopija) jāiesniedz, ja to nosaka Gada pārskatu likums;

48.6. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamu iesniegt, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

49. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 48.1., 48.2., 48.4. un 48.5.apakšpunktā minētos dokumentus vai izziņas, atbildīgā iestāde tās iegūst normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā.

50. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

50.1. papīra formā (lapas ir caurauklotas, sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektronisko datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un to aizzīmogo;

50.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, tai skaitā:

50.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC (Microsoft Office Word document), XLS (Microsoft Excel format file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā;

50.2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

51. Šo noteikumu 44.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

52. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma iesniegšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

53. Labuma guvēja pienākumi:

53.1. sagatavot un glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – visu projekta pārskata (dzīves cikla) periodu;

53.2. sniegt Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 625 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšana

54. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjus.

55. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts reglaments.

56. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus eksper­tus bez balsstiesībām.

57. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka:

57.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

57.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

58. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums), ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību.

59. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, 2.punktā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, 2.punktā minētajiem projekta atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 3.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

60. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar vērtējumu "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

IX. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

61. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā".

62. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpina tā vērtēšanu, ja ir spēkā kaut viens no šādiem nosacījumiem:

62.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 5.pielikuma 2.14.apakšpunktā minētajām prasībām;

62.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 5.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.15.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

62.3. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā minētais pielikums;

62.4. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 3.6., 3.7. vai 3.8.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums kādā no tiem saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par diviem punktiem.

63. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 5.pielikuma 4.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē".

64. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem attiecīgās kārtas finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms ir projekts, kurš atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 3.2., 3.4. un 3.6.apakšpunktā minē­tajiem kvalitātes kritērijiem kopvērtējumā ir saņēmis lielāku punktu skaitu. Ja minēto kvalitātes kritēriju kopvērtējumā vairāki projekti saņem vienādu lielāko punktu skaitu, tad augstāku novērtējumu saņem projekts ar augstāku vērtējumu šo noteikumu 5.pielikuma 3.5.apakšpunktā minētajā kritērijā.

65. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

66. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

66.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. vai 2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

66.2. šo noteikumu 47.2.2., 47.2.3., 47.2.4., 47.2.5., 47.2.6., 47.2.7. un 47.2.8.apakšpunktā minēto pielikumu iesniegšana;

66.3. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 36.1.1.3., 36.1.4., 36.1.5., 36.1.6., 36.2., 36.1 3., 37.1.2. un 37.3. apakšpunktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

66.4. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz līguma vai vienošanās noslēgšanu.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

67. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

67.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

67.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

68. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām un vienlaikus nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosa­cījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par no­sacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

69. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 68.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto no­sacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

70. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 68.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

70.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

70.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

71. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 68.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

X. Projekta īstenošanas vispārīgie nosacījumi

72. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

73. Labuma guvējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām labuma guvēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja labuma guvējs atbilst šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajai mikro, mazā vai vidējā komersanta definīcijai, un piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja labuma guvējs atbilst šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajai lielā komersanta definīcijai.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314)

74. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs, ievērojot šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētos nosacījumus, projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

75. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros pirmo iepirkuma procedūru par iekārtu piegādi, būvdarbu veikšanu vai būvprojekta izstrādi izsludina ne vēlāk kā 90 kalendāra dienu laikā no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas.

76. Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2015. gada 31. augustu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.625 redakcijā)

77. Labuma guvējam līguma vai vienošanās darbības laikā ir pienākums apdrošināt materiālos ieguldījumus pret zaudējumiem vai bojājumiem ugunsgrēka, vētras postījumu, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā. Ja šādi bojājumi radušies, saņemtā apdrošināšanas atlīdzība ir jāizmanto bojātās vērtības atjaunošanai. Ja ar šādu kompensāciju nepietiek, labuma guvējs zaudējumus sedz no saviem vai sadarbības partnera līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 18.punktā minētajā sadarbības līgumā iekļautajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314)

78. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

79. Sadarbības iestāde var lemt par līguma vai vienošanās izbeigšanu arī šādos gadījumos:

79.1. projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu, bet sešu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās, finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris (ja attiecināms) nav noslēdzis ar kredītiestādi attiecīgu līgumu par summu, ne mazāku kā 75 % no izziņā minētās;

79.2. projekta iesniegumā ir paredzēta šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētā ēku vai telpu rekonstrukcija vai renovācija vai jaunas ēkas būvniecība, bet sešu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus par ēku vai telpu rekonstrukciju vai renovāciju vai jaunas ēkas būvniecību par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām rekonstrukcijas, renovācijas vai būvniecības izmaksām;

79.3. 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 15 % no līgumā vai vienošanās nosacījumos norādītā kopējā publiskā finansējuma;

79.4. 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 30 % no līgumā vai vienošanās nosacījumos norādītā kopējā publiskā finansējuma;

79.5. 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 50 % no līgumā vai vienošanās nosacījumos norādītā kopējā publiskā finansējuma.

79.1 Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs veic projekta un labuma guvēja projekta daļas vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes pārrēķinu (turpmāk – ERAF pārrēķins), nodrošinot šādu nosacījumu izpildi:

79.1 1. ERAF pārrēķinu veic atbilstoši šo noteikumu 13.1.2.1 apakšpunktā minētajai metodikai, ņemot vērā projekta faktiskās ieguldījumu izmaksas un procentuālo apmēru, kādā ieguldījumus plānots izmantot ar saimniecisku darbību nesaistītajām un saimnieciskajām pamatdarbībām;

79.1 2. ERAF pārrēķins ietver projekta un katra labuma guvēja projekta daļas vidējo svērto ERAF atbalsta intensitātes un ERAF finansējuma apmēra aprēķinu, kā arī labuma guvēja saimnieciskās projekta daļas ERAF finansējuma apmēra atbilstības pārbaudi šo noteikumu 31.3.2.apakšpunktam;

79.13. ERAF pārrēķinu iesniedz sadarbības iestādē saskaņošanai ne retāk kā reizi pusgadā kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu;

79.1 4. sadarbības iestāde pārbauda ERAF pārrēķinā izmantotos datus un rezultātus, ievērojot šo noteikumu 13.1.2.1 apakšpunktā minētās metodikas nosacījumus, un sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par pārbaudes rezultātiem;

79.1 5. finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē saskaņošanai iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu, kas paredz projekta un katra labuma guvēja projekta daļas ERAF finansējuma apmēra korekciju, kuru pamato ERAF pārrēķins, ja projekta īstenošanas laikā veikto izmaiņu dēļ konstatē vienu vai vairākas šādas izmaiņas:

79.1 5.1. tiek pārsniegts šo noteikumu 31.3.2. apakšpunktā minētais atbalsta apmērs;

79.1 5.2. tiek mainīts līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktais projekta vai apakšprojekta kopējais ERAF finansējuma vai de minimis atbalsta apmērs.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

79.2 Šo noteikumu 2.1.2., 2.1.3 un 2.2.2. apakšpunktā minētās darbības atbalstāmas un šo noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktā minētie attiecināmības nosacījumi ir piemērojami projekta pārskata (dzīves cikla) periodā.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

79.3 Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina, ka projekta dzīves cikla laikā finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera institūcijā ar komercdarbības atbalstu nesaistītam projektam vai kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisku darbību nesaistītai projekta daļā ierobežotas jomas darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no pētniecības infrastruktūras kopējās gada jaudas finanšu izteiksmē. Ja kādā no kalendāra gadiem projekta pārskata (dzīves cikla) periodā ierobežotas jomas darbībai iedalītā jauda finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no pētniecības infrastruktūras kopējās gada jaudas, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 13.9. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

79.4 Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstā norāda kārtību, kādā institūcija nodrošina projekta atbilstību šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā, 25. un 79.3 punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

79.5 Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris uzkrāj datus par šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto ēku un telpu enerģijas patēriņu, ja šīm telpām ir atsevišķa enerģijas uzskaite.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

80. Sadarbības iestāde var lemt par proporcionālu projekta finansējuma samazinājumu šādos gadījumos:

80.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

80.2. nav īstenota kāda no līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

80.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

80.4. līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

80.5. iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

80.6. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

80.7. (svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314);

80.8. (svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314);

80.9. (svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314);

80.10. (svītrots ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314).

80.1 Sadarbības iestāde piemēro proporcionālu projekta ERAF finansējuma samazinājumu (korekciju) šādos gadījumos:

80.1 1. ja ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta vai projekta daļas ietvaros iegādātu ilgtermiņa ieguldījumu projekta pārskata (dzīves cikla) periodā izmanto saimnieciskai darbībai, finanšu izteiksmē pārsniedzot šo noteikumu 79.3 punktā minēto ierobežotas jomas darbībai iedalītās jaudas apmēru. Finansējuma samazinājuma apmēra noteikšanai piemēro šo noteikumu 14.21. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu;

80.1 2. ja aktivitātes ietvaros kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanas laikā vai laikposmā no projektu īstenošanas uzsākšanas līdz trijiem vai pieciem gadiem (atbilstoši labuma guvēja atbilstībai mikro, mazā, vidējā vai lielā komersanta definīcijai) pēc attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma iekļaušanas konkrētā labuma guvēja aktīvos tiek pārsniegts šo noteikumu 31.3.2.apakšpunktā minētais atbalsta apmērs;

80.1 3. ja kombinēta atbalsta veida projekta saimnieciskās vai ar saimniecisku darbību nesaistītās daļas apmēra (euro vai procentos) izmaiņu rezultātā tiek pārsniegts ERAF finansējuma apmērs, ko nosaka līgums vai vienošanās.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr. 314 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1217; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 625; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 181)

81. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību. Šo noteikumu 79.1 5., 80.1 2. un 80.1 3.apakšpunktā minētajos gadījumos sadarbības iestāde projekta grozījumu pieprasījumu un lēmuma par plānoto ERAF finansējuma samazinājumu projektu iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē. Veicot grozījumus, nodrošina:

81.1. labuma guvēja projekta daļas ERAF finansējuma apmēra atbilstību tam ERAF finansējuma apmēram, ko nosaka līgums vai vienošanās;

81.2. labuma guvējam pieejamā ERAF finansējuma apmēra atbilstību šo noteikumu 31.3.2., 31.4.2. un 79.1 2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

82. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali, ja izmaksu pārdales rezultātā netiek pārsniegts labuma guvējam un projektam pieejamais ERAF finansējuma apmērs, ko nosaka līgums vai vienošanās, vai šo noteikumu 31.3.2.apakšpunktā minētais atbalsta apmērs:

82.1. starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3., 36.1.4., 36.1.5. un 36.2.apakšpunktā vai 37.1., 37.2. un 37.3.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 36.1.1.3., 36.1.4., 36.1.5., 36.1.6., 36.2., 36.1 3., 37.1.2. un 37.3. apakšpunktā minētos izmaksu ierobežojumus;

82.2. šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3., 36.1.4., 36.1.5. un 36.2.apakšpunktā vai 37.1., 37.2. un 37.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

83. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno:

83.1. skaidrojumu par šo noteikumu 82.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu, par to informējot finansējuma saņēmēju;

83.2. ERAF pārrēķinu, kas pamato projekta un katra labuma guvēja projekta daļas ERAF finansējuma apmēru konkrēta maksājuma pieprasījuma ietvaros. Ja iesniegtais ERAF pārrēķins nav veikts atbilstoši šo noteikumu 79.1 punktam, sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu neapstiprināt maksājuma pieprasījumu, par to informējot finansējuma saņēmēju.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314 redakcijā)

83.1 Pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par kopējo maksājuma pieprasījuma ietvaros atmaksājamo ERAF finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa labuma guvējiem, ņemot vērā šo noteikumu 83.2.apakšpunktā minētā ERAF pārrēķina rezultātus.

(MK 11.06.2013. noteikumu Nr.314 redakcijā)

84. Ja, īstenojot projektu, rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs tos sedz no saviem līdzekļiem.

85. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

86. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

87. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 86.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

88. Maksājuma pieprasījumu sagatavo un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1217)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987
Pieejamā finansējuma sadalījuma aprēķināšanas metodika ar komercdarbības atbalstu nesaistītu projektu un kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanai

1. Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē "Zinātnes infrastruktūras attīstība" (turpmāk – apakšaktivitāte) ar komercdarbības atbalstu nesaistītu projektu un kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanai pieejamā finansējuma FCi sadalījumu pa valsts nozīmes pētniecības centriem (turpmāk – centrs) aprēķina, izmantojot šādu formulu (izņemot latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju centram, kuram kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (FLVC) ir 1 800 000 latu):

, kur

FCi – centram pieejamais finansējums (latos);

i – centra variante (i = 1, 2, .., n; n – centru skaits);

F21131 – pirmajai atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (latos);

FFTC finansējums farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveidei – 4 260 341 lats;

FKDC – finansējums kosmisko datu apstrādes centra izveidei – 5 000 000 latu;

FLVC – finansējums latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju centra izveidei – 1 800 000 latu;

∑RCi – centru zinātniskās darbības raksturlielumu summa;

R Ci – centra zinātniskās darbības raksturlielums.

2. Centra zinātniskās darbības raksturlielumu RCi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

RI C – centru veidojošo zinātnisko institūciju zinātniskās darbības raksturlielumu summa;

NCi – centra nozares koeficients;

NC = 2,0 – ja centra darbība saistīta ar šādām zinātnes nozarēm: dabaszinātnes, inženierzinātnes, veselības zinātnes, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnes;

NC = 1,3 – ja centra darbība saistīta ar citām zinātnes nozarēm.

3. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta īstenošanai zinātniskajai institūcijai pieejamo finansējumu FIC centra ietvaros aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

FIC – zinātniskajai institūcijai centra ietvaros pieejamais finansējums (latos);

I – zinātniskās institūcijas variante (I = 1, 2, .., n; n – zinātnisko institūciju skaits);

FCi – centram pieejamais finansējums (latos);

i – centra variante (i = 1, 2, .., n; n – centru skaits);

RIC – centru veidojošo zinātnisko institūciju zinātniskās darbības raksturlielumu summa;

RIC – zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības raksturlielums centram atbilstošajā zinātnes virzienā.

4. Zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības raksturlielumu RI C centram atbilstošajā zinātnes virzienā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

PI – zinātniskajā institūcijā zinātniski pētnieciskajai darbībai konkursa kārtībā piesaistītais publiskais finansējums (Vienotā programmdokumenta 2.5.1.aktivitātes "Atbalsts lietišķiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projektu finansējums, Latvijas Zinātnes padomes finansējums, valsts pētījumu programmu finansējums, ieņēmumi no valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību uzdevumā veiktiem pētījumiem un zinātniskām izstrādēm, tirgus orientēto pētījumu finansējums, ieņēmumi no ārvalstu publisko tiesību juridisko personu uzdevumā veiktiem pētījumiem, Eiropas teritoriālās sadarbības programmas (INTERREG) projektu finansējums) (turpmāk – publiskais finansējums) centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

∑PI kopējais zinātniski pētnieciskajai darbībai konkursa kārtībā piesaistītais publiskais finansējums centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

K I – zinātniskās institūcijas ieņēmumi no Latvijas un ārvalstu komersantu uzdevumā veiktiem līgumpētījumiem un zinātniskām izstrādēm centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

∑K I – kopējie ieņēmumi no Latvijas un ārvalstu komersantu uzdevumā veiktiem līgumpētījumiem centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

TI – zinātniskās institūcijas starptautisko zinātniski tehnisko sadarbības programmu (Eiropas Savienības Ietvarprogrammas, Starptautiskās sadarbības atbalsta programmas zinātniskās un tehniskās pētniecības jomā (COST), Starptautiskās sadarbības veicināšanas programmas inovatīvu, konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādē galvenokārt mazajās un vidējās, kā arī lielajās komercsabiedrībās (EUREKA), Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Komisijas vides finanšu programmas LIFE, Bilaterālās sadarbības programmas un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas) ietvaros piesaistītais finansējums zinātniskiem pētījumiem centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

∑TI – kopējais starptautisko zinātniski tehnisko sadarbības programmu ietvaros piesaistītais finansējums centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

EI – zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības efektivitāte 2007.–2009.gadā;

Sek IC – zinātniskās institūcijas vidējais zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju koeficients centram atbilstošajā zinātnes virzienā, kuru aprēķina atbilstoši kārtībai, kas noteikta attiecīgajā laikposmā spēkā esošajā normatīvajā aktā par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām;

4.1. zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības efektivitāti centram atbilstošajā zinātnes virzienā E I aprēķina, izmantojot šādu formulu (ar nosacījumu, ka maksimālā zinātniskās darbības efektivitāte EI nepārsniedz 16 000 latu gadā uz vienu zinātnisko darbinieku pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē):

, kur

P Ivid. – zinātniskajā institūcijā zinātniskajai darbībai konkursa kārtībā piesaistītais vidējais publiskais finansējums centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

K Ivid. – zinātniskās institūcijas vidējais ieņēmumu apmērs no Latvijas un ārvalstu komersantu uzdevumā veiktiem līgumpētījumiem centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

TIvid. – zinātniskās institūcijas starptautisko zinātniski tehnisko sadarbības programmu ietvaros piesaistītais vidējais finansējums centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā (latos);

DIvid – vidējais zinātniskajā institūcijā zinātnē nodarbināto darbinieku skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) centram atbilstošajā zinātnes virzienā 2007.–2009.gadā;

4.2. zinātnē nodarbināto darbinieku skaitu D aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

D – zinātnē nodarbināto darbinieku skaits pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē;

Z – vidējais zinātniskā personāla skaits (ievēlēti un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē reģistrēti (attiecināms par valsts zinātniskajām institūcijām) vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti) (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) 2007.–2009.gadā;

Zt – vidējais zinātnes tehniskā personāla skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) 2007.–2009.gadā;

Za – vidējais zinātni apkalpojošā personāla skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) 2007.–2009.gadā.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.487; MK 11.06.2013. noteikumiem Nr.314; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:  
   
Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums: Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums: 2.1. prioritāte ״Zinātne un inovācijas״
Pasākuma numurs un nosaukums: 2.1.1.pasākums ״Zinātne, pētniecība un attīstība״
Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.1.1.3.aktivitāte ״Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība״
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״
Projekta iesniedzējs:  
Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:  
Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ / ________/__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums:  
Projektu atlases veids:
ierobežota atklāta  

 

1.  Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

 1.1.   Projekta iesniedzējs:

 1.1.1. Nosaukums:   
 1.1.2. Reģistrācijas numurs:   
 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:   
 1.1.4. Juridiskā adrese:  Iela, mājas Nr.
 Pilsēta, novads
 Valsts
 Pasta indekss
1.1.5. Faktiskā adrese:  Iela, mājas Nr.
   Pilsēta, novads
   Valsts
   Pasta indekss
1.1.6. Tīmekļa vietne, kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā  
       
 1.1.7. Kontaktpersonas:  Tālrunis:  Fakss:  E-pasts:
 Atbildīgā persona*         
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats
 Kontaktpersona:**         
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats

* Kā atbildīgo personu norāda personu, kurai institūcijas nolikumā vai tam pielīdzināmos dokumentos vai citos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības, vai pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt ar projekta iesniegumu saistīto dokumentāciju. Šajā punktā norādītajai atbildīgajai personai ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 7.sadaļas "Apliecinājums" parakstījušo personu;

** Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas. Kā kontaktpersonu norāda personu, kura ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma sagatavošanu vai projekta īstenošanu un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem.

1.1.8. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

    Kods Nosaukums
    I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-2 Akciju sabiedrība
    I-8 Valsts akciju sabiedrība
    I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-10 Valsts aģentūra
    I-11 Pašvaldības aģentūra
     I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību
    I-15 Valsts pārvaldes iestāde
    I-18 Valsts izglītības iestāde
    I-19 Pašvaldību izglītības iestāde
    I-20 Privāta izglītības iestāde
    I-21 Biedrība
    I-22 Nodibinājums
    I-30 Pilnsabiedrība
    I-31 Komandītsabiedrība
    I-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības  un plānošanas reģionus)
    I-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska  Aģentūra

1.1.9. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare (-es) saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     
kods   Nosaukums

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri:

(Ja projekta īstenošanā plānots iesaistīt vairākus partnerus, tad informāciju par Sadarbības partneri Nr.2 norādiet kā 1.2.2.sadaļu, par Sadarbības partneri Nr.3 – kā 1.2.3.sadaļu utt. pēc iepriekš norādītās formas)

1.2.1. Sadarbības partneris Nr.1: 

 1.2.1.1. Nosaukums:  
 1.2.1.2. Reģistrācijas numurs:  
 1.2.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
 1.2.1.4. Juridiskā adrese:  Iela, mājas Nr.
   Pilsēta, novads
   Valsts
   Pasta indekss
 1.2.1.5. tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:  
 
 1.2.1.6. Kontaktpersonas:  Tālrunis:  Fakss:  E-pasts:
 Atbildīgā persona      
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats
 Kontaktpersona      
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats

1.2.1.7. Sadarbības partnera Nr.1 tips (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

    Kods Nosaukums
    I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-2 Akciju sabiedrība
    I-8 Valsts akciju sabiedrība
    I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-10 Valsts aģentūra
     I-11  Pašvaldības aģentūra
    I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību
    I-15 Valsts pārvaldes iestāde
     I-18  Valsts izglītības iestāde
     I-19  Pašvaldību izglītības iestāde
     I-20  Privāta izglītības iestāde
    I-21 Biedrība
    I-22 Nodibinājums
    I-30 Pilnsabiedrība
    I-31 Komandītsabiedrība
    I-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
    I-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.2.1.8. Sadarbības partnera Nr.1 pamatdarbības nozare (-es) saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     
kods   nosaukums

1.3. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera/-u atbilstība pētniecības organizācijas statusam (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pamatdarbība ir zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
projekta iesniedzējs un sadarbības partneris skaidri nodala institūcijas ar saimniecisko darbību nesaistītās pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām, kā arī institūcijas pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām;
projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ieņēmumi no institūcijas ar saimniecisko darbību nesaistītās pamatdarbības veikšanas dominē par ieņēmumiem no institūcijas saimnieciskās pamatdarbības un citas saimnieciskās darbības, kas nav institūcijas pamatdarbība;
pamatdarbību īstenošanas rezultātā iegūto atlīdzību projekta iesniedzējs un sadarbības partneris atkārtoti investē pamatdarbību īstenošanai;
komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem.

1.4. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera/-u atbilstība komersanta kategorijai*: (Šo sadaļu aizpilda, ja plānots īstenot kombinēta atbalsta veida projektu. Atbilstošo komersanta kategoriju lūdzam atzīmēt ar "X" saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapai pievienotajām deklarācijām par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mikro, mazā vai vidējā komersanta kategorijai):

Projekta iesniedzējs –
[nosaukums] 
Mikro vai mazais komersants
Vidējais komersants
Lielais komersants
Sadarbības partneris Nr.1 –
[nosaukums]
Mikro vai mazais komersants
Vidējais komersants
Lielais komersants
Sadarbības partneris Nr.__–
[nosaukums]
Mikro vai mazais komersants
Vidējais komersants
Lielais komersants

*Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.5. Atbilstība projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim/-iem izvirzītajām prasībām (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo par projekta iesniedzēju un sadarbības partneri):

Nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu
Nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros
Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam atbilstoši normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam
Uz projekta iesniedzēju un sadarbības partneri/-iem neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta ״a״ apakšpunktā, ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu kombinēta atbalsta veida projekta īstenošanai
Atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti zinātniskā institūta publiskie pārskati atbilstoši normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam

 

2.  Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta veids (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

Ar komercdarbības atbalstu nesaistīts projekts
  Kombinēta atbalsta veida projekts:
  projekta saimnieciskajai daļai atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.1998/2006
  projekta saimnieciskajai daļai atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 800/2008

2.2. Valsts nozīmes pētniecības centrs, kura darbības virzienā plānota ieguldījumu veikšana projekta ietvaros (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs (minētais centrs tai skaitā ietver Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs (minētais centrs tai skaitā ietver farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveidi)
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs (minētais centrs tai skaitā ietver Kosmisko datu apstrādes centra izveidi)
Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs
Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības centrs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs
Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs
Valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā

2.3. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

2.4. Projekta īstenošanas vieta:

Lūdzam norādīt:
 Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):   
 Pašvaldība:   
Plānošanas reģions (atzīmēt):  Kurzeme   
 Latgale   
 Zemgale   
 Vidzeme   
 Rīga   
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta  
  Visa Latvija  

2.5. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

         
kods   Nosaukums

2.6. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
(Projekta mērķim jābūt reāli sasniedzamam projekta īstenošanas laikā, izmērāmam un vērstam uz apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu)

  

 

2.7. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
(Pamatojumā sniedz pašreizējās situācijas analīzi attiecībā uz projekta iesniedzēja un sadarbības partnera īstenoto zinātnisko darbību, pētniecības virzieniem un zinātniskajai darbībai pieejamo infrastruktūru, kā arī plānoto turpmāko zinātniskās darbības attīstību un tam nepieciešamo infrastruktūru (saskaņā ar attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra sadarbības stratēģijā noteikto), identificē būtiskākās aktuālās problēmas, to cēloņus)

 

2.8. Mērķa grupas apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu
(Pamatot projekta aktivitāšu saistību ar mērķa grupas vajadzībām un projekta atbilstību mērķa grupas problēmu risināšanai) (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

 

2.9. Sniegt konstatētās problēmas risinājuma aprakstu, tai skaitā sniedzot optimālā risinājuma izvēles pamatojumu
(Aprakstīt, kā projekta ietvaros paredzēts risināt 2.7.punktā norādīto konstatēto problēmu, kāpēc projekta iesniegumā paredzētās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt iepriekš aprakstīto problēmu. Problēmas risinājuma aprakstam jāsniedz skaidrs priekšstats par to, ka izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu, ka īstenojamās aktivitātes un to rezultāti ir optimāli un pamatoti) (ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes):

 

2.10. Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

2.10.1. Plānoto aktivitāšu raksturojums:
(Aktivitātēm jābūt pamatotām, samērīgām ar plānoto laika grafiku, vērstām uz projekta mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu. Aktivitātes aprakstam jāsniedz skaidrojums, kas tieši tiks darīts konkrētas aktivitātes ietvaros, kā aktivitātes ieviešana tiks organizēta)

Aktivitātes Nr. Projekta aktivitātes nosaukums Aktivitātes apraksts
1.    
2.    
...    

* Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma A daļa) norādītajām.

2.10.2. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros:

Aktivitātes Nr.* Projekta aktivitātes nosaukums Rezultāts Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits Mērvienība
1.            
2.            
...            

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.10.1.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma A daļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.11. Projektā plānoto ieguldījumu atbilstība sākotnējo ieguldījumu definīcijai (šo sadaļu aizpilda kombinēta atbalsta veida projekta gadījumā)
Atzīmēt ar "X" atbilstošo un sniegt skaidrojumu.

Nr. p.k. Ieguldījums Atbilstība sākotnējā ieguldījuma definīcijai
1.  
  saistīts ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu

Skaidrojums, kā projekta ietvaros plānotais ieguldījums nodrošina jaunas pētniecības darbības izveidi, tai skaitā norādot sasniedzamo rezultātu un tā pielietojumu konkrētā tautsaimniecības nozarē

  saistīts ar esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu

Skaidrojums, kā projekta ietvaros plānotais ieguldījums nodrošina esošās pētniecības darbības paplašināšanu, tai skaitā norādot sasniedzamo rezultātu un tā pielietojumu konkrētā tautsaimniecības nozarē

  saistīts ar esošo pētniecības virzienu dažādošanu ar jauniem papildu pakalpojumiem

Skaidrojums, kā projekta ietvaros plānotais ieguldījums nodrošina esošo pētniecības virzienu dažādošanu ar jauniem pakalpojumiem, tai skaitā norādot sasniedzamo rezultātu un tā pielietojumu konkrētā tautsaimniecības nozarē

  saistīts ar esoša pētījumu veikšanas procesa būtisku maiņu

Skaidrojums, kā projekta ietvaros plānotais ieguldījums nodrošina pētījumu veikšanas procesa būtisku maiņu, tai skaitā norādot sasniedzamo rezultātu un tā pielietojumu konkrētā tautsaimniecības nozarē

...    

2.12. Pamatojums projekta atbilstībai apstiprinātajai attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra sadarbības stratēģijai (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

  

2.13. Kopsavilkums par infrastruktūru (ēkas, ēku daļas (telpu grupas), telpas), kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi* (Aizpildīt un ierakstīt ar "X" atbilstošo):

Nr. p.k. Infrastruktūra, kurā tiks veikti ieguldījumi Lietošanas pamats
1. Ēka/ ēku daļa (telpu grupa), telpa Projekta iesniedzēja īpašumā
  Adrese Sadarbības partnera [nosaukums] īpašumā
  Kadastra numurs Valsts īpašumā, kas nodots projekta iesniedzēja valdījumā
    Valsts īpašumā, kas nodots sadarbības partnera [nosaukums] valdījumā
    Valsts īpašumā, kas nodots projekta iesniedzēja lietošanā
    Valsts īpašumā, kas nodots sadarbības partnera [nosaukums] lietošanā
    Projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un tās ir reģistrētas Zemesgrāmatā
    Sadarbības partnerim [nosaukums] uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un tās ir reģistrētas Zemesgrāmatā
    Cits (lūdzu norādīt)______________
...    

* Informācijai jāsakrīt ar zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģijā iekļautajiem datiem.

2.14. Atbalsta stimulējošās ietekmes pamatojums (aizpilda kombinēta atbalsta veida projekta gadījumā, ja labuma guvējs pretendē uz atbalsta intensitāti atbilstoši lielā komersantu statusam). Var tikt norādīta atbilstība vairākiem atbalsta stimulējošās ietekmes kritērijiem.

projekta darbības jomas paplašināšanās – izveidoti jauni vai paplašināti līdz šim īstenotie pētniecības virzieni, ieviesti jauni pakalpojumi, kas saistīti ar līdz šim īstenotiem pētniecības virzieniem, būtiski tiek mainīti pētniecības veikšanas procesi; (nesamazinoties projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera plānotajiem ieguldījumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuri strādā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā.
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

projekta īstenošanas tempu pieaugums – visas projektā plānotās darbības tiek īstenotas īsākā laika periodā salīdzinājumā ar to, kā šo pašu projektu izpildītu bez publiskā finansējuma;

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

kopējo ieguldījumu pētniecībai, attīstībai un inovācijām pieaugums – finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera ieguldījumu pieaugums, izmaiņas projekta budžetā (pie nosacījuma, ka nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos), izmaiņas izdevumos, ko finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli kopējam apgrozījumam.

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

projekts netiktu īstenots, ja atbalsts netiktu piešķirts.

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

2.15. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību (ne vairāk kā 2000 zīmes)
(Īsi aprakstīt līdz šim paveiktos darbus projekta ieviešanā, aprakstīt dokumentāciju, kas apliecina gatavību projekta īstenošanas uzsākšanai (piemēram, norādot, vai ir izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei vai tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam, sagatavots plānoto būvdarbu vai iepērkamo iekārtu saraksts), norādīt, kādā stadijā ir sagatavotā dokumentācija. Ja tāda dokumentācija ir, projekta iesniedzējs to pievieno projekta iesniegumam, tā apliecinot plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību) Lūdzam aizpildīt tabulu.

 

Projekta gatavība uzsākšanai:

Aktivitāte* Iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija
1.aktivitāte Veicamo būvdarbu saraksts ir sagatavots  
Iepērkamās aparatūras/ aprīkojuma saraksts ir sagatavots  
Iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei ir sagatavota  
Būvdarbu tehniskais projekts ir izstrādāts  
Tehniskā dokumentācija aparatūras/ aprīkojuma iepirkumam ir sagatavota  
2.aktivitāte    

*Aktivitāšu formulējumam un numerācijai jāsakrīt ar 2.10.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma B daļa) norādītajām.

3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāti: projekta ieviešanas, vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
(Raksturo projekta vadības komandu un tās kapacitāti – projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rīcībā esošie cilvēkresursi projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības nodrošināšanai. Norāda katra projekta vadības komandā iesaistītā darbinieka projektā ieņemamo amatu projekta īstenošanas nodrošināšanā un uzraudzībā, skaidri nodefinē katra projekta vadības komandas dalībnieka funkcijas un galvenos pienākumus. Norāda projekta vadībā iesaistītā personāla profesionālo kvalifikāciju un pieredzi (projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves apraksts (CV) projekta iesniegumam nav jāpievieno!))
Lūdzam aizpildīt tabulas.

  

 

Projekta administratīvā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija Galvenie uzdevumi Plānotās izmaksas, to finansēšanas avots
Norāda:
amata/ pozīcijas nosaukums
prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c.  
     

Projekta finanšu vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija Galvenie uzdevumi Plānotās izmaksas, to finansēšanas avots
Norāda:
amata/ pozīcijas nosaukums
prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana u.c.  
     

Projekta tehniskā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija Galvenie uzdevumi Plānotās izmaksas, to finansēšanas avots
Norāda:
amata/ pozīcijas nosaukums
prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā (ja attiecināms), darba progresa atskaišu/ pārskatu sagatavošana u.c.  
     

Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

Tehniskais nodrošinājums Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums
Telpas  
Aprīkojums  
Programmatūra  
...  

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums (projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar 1.pielikumā (laika grafikā) norādīto):

    
 (pilnos mēnešos)

3.3. Projekta īstenošanas uzsākšana (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

 
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir uzsākts* īstenot pēc uzaicinājuma iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei saņemšanas
 
Projekta īstenošana tiks uzsākta pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi

* Plānoto aktivitāšu uzsākšanas brīdis – brīdis, kad tiek parakstīts līgums par iekārtu iegādi, bet, veicot ēku (būvju) būvniecību vai rekonstrukciju – būvdarbu uzsākšana.

3.4. Raksturot projekta iesniedzēja zinātniskā personāla kapacitāti (jauno zinātnieku skaits pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē, norādīt procentos no kopējā zinātniskā personāla skaita):

Kopējais zinātniskā personāla skaits**, kas strādā zinātniskajā institūcijā Jauno zinātnieku skaits* (PLE), kas strādā zinātniskajā institūcijā Jauno zinātnieku skaits procentos no kopējā zinātniskā personāla skaita
     

* Jaunais zinātnieks - fiziska persona, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

** Zinātniskais personāls – ievēlēti un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā vai Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datu bāzē reģistrēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

3.5. Raksturot projekta iesniedzēja zinātnisko potenciālu (vidējais starptautiski citēto zinātnisko publikāciju1 un uzturēto patentu vai licenču skaits iepriekšējos piecos gados. Publikāciju skaitu norāda attiecībā uz vienu pilna laika ekvivalenta zinātnisko darbinieku institūcijā):

Starptautiski citēto zinātnisko publikāciju skaits uz vienu PLE zinātnisko darbinieku institūcijā Uzturētu starptautisko patentu skaits uz zinātnisko institūciju Uzturēto vai pārdoto patentu un licenču uzskaitījums uz zinātnisko institūciju
Norāda skaitu un aprēķina skaidrojumu Ja tādu nav, nepieciešams ierakstīt "nav". Iekļauj sarakstu ar uzturētajiem vai pārdotajiem patentiem un licencēm. Ja tādu nav, nepieciešams ierakstīt "nav"

1 Anonīmi recenzētas, starptautiskajā zinātniskajā literatūrā publicētas un starptautiski atzītās datu bāzēs (Web of Knowledge, SCORPUS, A&HCI, SSCI vai nozaru vadošās datu bāzēs) iekļautas zinātniskās publikācijas.

3.6. Raksturot projekta iesniedzēja starptautisko konkurētspēju (atbalstīto starptautisko pētniecības projektu skaits un veids (Eiropas Savienības Ietvara programma, Starptautiskās sadarbības atbalsta programma zinātniskās un tehniskās pētniecības jomā (COST), Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO), citi starptautiski projekti) iepriekšējos 5 gados):

Sarptautisko pētniecības projektu veids Atbalstīto pētniecības projektu skaits, to nosaukumu un finansējuma apmērs*
ES Ietvara programmas projekti (Coordination and support action)  
ES Ietvara programmas projekti (Specific targeted research project, Intergrated project, Collaborative project, Networks of Excellence, Support for "frontier" research, Support for training and career development of researchers, Research for the benefit of specific groups (in particular small and medium enterprises), Co-operative Research Projects, kopīgo tehnoloģiju ierosmju projekti, Līguma 169. un 171.panta nosacījuma ietvaros realizētie projekti)  
COST starptautiski projekti  
NATO starptautiski projekti  
citi starptautiski projekti  

* Ja attiecīgā veida projektu ir vairāk kā pieci, lūdzam norādīt informāciju par vismaz pieciem nozīmīgākajiem starptautiskās pētniecības projektiem. Ja attiecīgā veida projektu nav, nepieciešams ierakstīt "nav".

3.7. Raksturot projekta iesniedzēja potenciālo ieguldījumu ekonomikas attīstībā - orientācija uz pētījumu komercializāciju un rezultātu praktisku ieviešanu (līdzšinējā sadarbība ar komersantiem, pasūtījuma darbi, Tirgus orientētie pētījumi, Starptautiskās sadarbības veicināšanas programma inovatīvu, konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādē galvenokārt mazajās un vidējās, kā arī lielajās komercsabiedrībās (EUREKA) projekti iepriekšējos 5 gados):

Komercializācijas pētījumu projekti un cita līdzšinējā sadarbība ar komersantiem Īstenoto projektu skaits, to nosaukums un finansējuma apmērs*
Tirgus orientētie pētījumi

 

 
EUREKA projekti

 

 
Komersantu pasūtītie pētījumi

 

 

* Ja attiecīgā veida pētījumu projektu ir vairāk kā pieci, lūdzam norādīt informāciju par vismaz pieciem nozīmīgākajiem pētniecības projektiem. Ja attiecīgā veida projektu nav, nepieciešams ierakstīt "nav".

3.8. Projekta iesniedzēja potenciālā kapacitāte kļūšanai par iespējamo partneri kompetences centrā (projekta iesnieguma savstarpējā vai potenciālā sinerģija (veikti sagatavošanās darbi - izstrādāts stratēģijas projekts, parakstīta vienošanās vai nodomu protokols) ar projektu, kas iesniegts vai kuru ir plānots iesniegt atbalsta saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē "Kompetences centri") (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

  

3.9. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
(Sniegt informāciju par projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas vismaz 5 turpmākos gadus. Norādīt plānotos finanšu resursu avotus, kurus paredzēts izmantot iegādāto pētniecības iekārtu, uzbūvēto, rekonstruēto, renovēto vai labiekārtoto infrastruktūras objektu ekspluatācijai, uzturēšanai un to darbības nodrošināšanai)
Lūdzam aizpildīt tabulu.

  

 

 
Infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums Apraksts
Pamatlīdzekļu piederība  
Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas/ atjaunošanas paredzētie uzkrājumi  
Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu uzturēšanai  
Citi pasākumi  

 3.10. Aprakstīt, kādi ir iespējamie projekta īstenošanas riski, kā arī norādīt to izvērtējumu un iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plānu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes).
(Definēt un novērtēt visus iespējamos projekta īstenošanas riskus, ar kuriem projekta iesniedzējs var saskarties projekta ieviešanas gaitā un kas var apdraudēt, nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu. Piemēram, iespējamais izmaksu pieaugums, būvniecības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, cilvēkresursu pieejamība un profesionalitāte (projektu vadības komandas risks), juridiskie riski u.tml. Izvērtējot riskus, noteikt identificēto risku iestāšanās varbūtību, riska ietekmi (augsta, vidēja vai zema), riska iestāšanās seku negatīvo ietekmi, kā arī aprakstīt pasākuma plānu riska mazināšanai vai novēršanai)

 

 

4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Atzīmēt ar "X" atbilstošos informācijas un publicitātes pasākumu veidus, kurus paredzēts izmantot.

  Plāksne telpās    
  Preses relīzes    
  Informēšana masu medijos    
  Lielformāta informācijas stendi    
  Informācijas plāksnes    
  Informācija tīmekļa vietnē internetā    
  Citi (lūdzu norādīt)    

 

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu noteiktās publicitātes prasības:
(Detalizēti aprakstīt projekta ietvaros plānotos (4.1.punktā norādītos) informācijas un publicitātes pasākumus) Lūdzam aizpildīt tabulu.

  
 
Pasākumu veidi Pasākumu raksturojums Pasākumu īstenošanas skaits un termiņš
Plāksne telpās    
Lielformāta informācijas stends    
Informācijas plāksne    
Preses relīze    
Informēšana masu medijos    
Informācija tīmekļa vietn    
Citi pasākumi    

 

5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
(Apraksts, kā projekts nodrošina specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

  

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība" – konkrēti pasākumi negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti novēršanai vai samazināšanai vai dabas un energoresursu racionālai izmantošanai
Īstenojot projektu tiks sasniegts kāds no šādiem mērķiem (lūdzam atzīmēt ar "X" atbilstošo):

 
vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;
 
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
 
dabas un energoresursu racionāla izmantošana;
 
draudu novēršana iedzīvotāju veselībai;
 
vides apziņas paaugstināšana.
 
Apraksts, kā projekts ietekmē ilgtspējīgas attīstības horizontālo prioritāti, vai ir paredzēti un kādi konkrēti pasākumi negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti novēršanai vai samazināšanai vai dabas un energoresursu racionālai izmantošanai (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

 6.  Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1.   Projekta finansēšanas plāns (skat. 1.pielikuma B daļu).

6.1.1. Kombinēta atbalsta veida projekta vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte:

6.1.1.1. Pamatojums ERAF vidējās svērtās atbalsta intensitātes aprēķināšanai kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros (Pamatojumā sniedz informāciju par visām katra labuma guvēja apakšprojekta izdevumu pozīcijām. Pamatojumu pievieno projekta iesniegumam un gala maksājuma pieprasījumam. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" 79.1punktam  projekta īstenošanas laikā pamatojumu aktualizē, veicot ERAF atbalsta intensitātes pārrēķinu, kuru iesniedz sadarbības iestādē saskaņošanai ne retāk kā reizi pusgadā. Pamatojumu sagatavo un iesniedz Microsoft EXCEL datnes formātā, nodrošinot veikto aprēķinu caurskatāmību.)

Labuma guvējs Objekts
(iekļauj visas attieci-
nāmās izmaksu pozīcijas)
Skaits IZMAKSAS IEGULDĪJUMI Komerc-
darbības atbalsta kate-
gorija3
bez PVN euro ar
PVN euro
NPD1 SPD2 kopējās attieci-
nāmās,
euro
neattie-
cināmās,
euro (atgūs-
tamais PVN)
Kopā, euro ERAF kopā, euro labuma guvēja līdzfinansējums valsts budžets
% euro t. sk. ERAF, euro % euro t. sk. ERAF, euro kopā, euro t. sk. natūrā, euro euro
Labuma guvējs 1 – [nosau-
kums]

 

Projekta daļas kopsavilkums                                
[objekts 1]                                  
[objekts 2]                                  
….                                  
[objekts n]                                  
                                 
pakalpojumi                                  
                                 
Ieguldījumi natūrā n/a     100                          

1 – Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NPD).

2 – Saimnieciska pamatdarbība (SPD).

3De minimis atbalsts (DMA) vai ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai (IAPI)

6.1.1.2. Indikatīvā vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes aprēķināšana (Viena centra ietvaros katrs labuma guvējs, kas plāno īstenot kombinēta atbalsta veida apakšprojektu, piemēro vienu no saimnieciskās pamatdarbības atbalsta veidiem: de minimis atbalsts vai ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai.)

Nr.p.k.

 

 

 

Labuma guvējs
Ieguldījumu izmantošanas veids
Kopējās attiecināmās izmaksas (euro)
ERAF atbalsta intensitāte (%)
[a]
[b]
1.
Labuma guvējs Nr.1 [nosaukums]
A1. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP)
 
89,5
2.
SPD
B1. De minimis atbalsts vai
 
100
3.
C1. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai
 
50
4.
Projekta daļa Nr. 1
   
5.
Labuma guvējs Nr.2 [nosaukums]
A2. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP)
 
89,5
6.
SPD
B2. De minimis atbalsts vai
 
100
7.
C2. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai
 
50
8.
Projekta daļa Nr. 2
   
9.
Labuma guvējs Nr.__ [nosaukums]
A__. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP)
 
89,5
10.
SPD
B_. De minimis atbalsts vai
 
100
11.
C_. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai
 
50
12.
Projekta daļa Nr. __
   
13.
Kopsavilkums
A. Ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība (NSP)
 
89,5
14.
SPD
B. De minimis atbalsts vai
 
100
15.
C. Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai
 
50
16.
VNPC projekta raksturlielumi:
 
 

6.1.2. Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums:

 Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā
 Finansējuma apmērs
LVL % no attiecināmajām izmaksām
1. Nacionālie publiskie līdzekļi:* (kopā)    
1.1.Projekta iesniedzēja rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi    
1.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi    
1.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi    
1.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi    
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: (kopā)    
2.1. Projekta iesniedzēja ieņēmumi no saimnieciskās darbības    
2.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības    
2.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības    
2.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības    
3. Kredītresursu līdzekļi (izņemot valsts aizdevuma līdzekļus): (kopā)    
3.1. Projekta iesniedzēja kredītresursu līdzekļi    
3.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] kredītresursu līdzekļi    
3.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] kredītresursu līdzekļi    
3.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] kredītresursu līdzekļi    
4. Valsts aizdevuma līdzekļi: (kopā)    
4.1. Valsts aizdevums projekta iesniedzējam    
4.2. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.1[nosaukums]    
4.3. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.2[nosaukums]    
4.4. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.__[nosaukums]    
5. Ieguldījums natūrā: (kopā)    
5.1. Projekta iesniedzēja ieguldījums natūrā    
5.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] ieguldījums natūrā    
5.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] ieguldījums natūrā    
5.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] ieguldījums natūrā    
6. Cits finanšu avots (lūdzu norādīt):    
  Kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)     

* Valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai, izņemot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai paredzētie valsts budžeta līdzekļus.

6.1.3. Ieguldījumu natūrā un to vērtības novērtējuma* raksturojums (aizpilda atbilstošo, ja ieguldījums natūrā ir paredzēts):

Ieguldījumu natūrā veids Uz projektu attiecinātā ieguldījuma natūrā vērtība latos atbilstoši novērtējumam* Attiecīgā ieguldījuma natūrā īpašumtiesības**
Zemes piešķīrums (tās kadastra numurs, kā arī adrese, ja tāda ir)    
Nekustamā īpašuma piešķīrums (tā adrese un kadastra numurs)    

* Projekta iesniegumam pievieno ieguldījuma natūrā vērtības novērtējumu, kuru vērtību ir sertificējis neatkarīgs kvalificēts vērtētājs (ja attiecināms).

** Norāda, vai ieguldījums ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valsts īpašumā, kas nodots projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā.

6.2.   Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns (skat. 1.pielikuma C daļu).

6.3. Izmaksu efektivitātes analīze un tās secinājumi (projekta īstenošanas alternatīvu analīze, projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem, un galvenie secinājumi). Gadījumā, ja projekta ietvaros paredzēta jaunas būves būvniecība, iekļauta alternatīvu ekonomiskā izmaksu-ieguvumu analīze, tajā skaitā par esošo ēku renovāciju vai rekonstrukciju:

Apraksta vismaz trīs iespējamās projekta ieviešanas alternatīvas (finanšu, tehniskais risinājums), izņemot ″Nulles″ alternatīvu. Aprakstā katrai alternatīvai norāda tās priekšrocības, trūkumus, nepieciešamās izmaksas projekta ietvaros un ieguvumus vismaz tuvāko piecu gadu periodam (ekonomisko atdevi), izmaksas un ieguvumus pamatojot ar skaitliskiem aprēķiniem.

6.3.1. Projekta īstenošanas alternatīvu apraksts (izņemot ″Nulles″ alternatīvu):

Projekta attiecināmo izmaksu pozīcija Alternatīvas (finanšu, tehnisko risinājumu)* Izvēlētās alternatīvas pamatojums**
     
     

* Alternatīvu analīzē jāietver vispusīgs alternatīvo risinājumu (problēmu novēršanai, tehnisko risinājumu/ tehnoloģiju izvēlei) salīdzinājums no ekonomiskā un tehniskā viedokļa, katras alternatīvas investīciju izmaksu, ekspluatācijas izmaksu, iekārtu funkcionēšanas ilguma izvērtējums.

** Izvēlētā alternatīva jānorāda un jāsniedz pamatojums tās izvēlei.

6.3.2. Analīzes galvenie secinājumi:

  

6.3.3. Projekta izmaksu ekonomiskais pamatojums:
Sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu, pamatot plānoto izmaksu apjomu visām projekta budžeta tāmē minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un sniegt skaidrojumu, kā iegūtas preču vai pakalpojumu (vidējās) cenas, norādīt to veidošanās faktorus un sniegt informāciju par to atbilstību tirgus cenām.

Projekta attiecināmo izmaksu pozīcija* Ekonomiskais pamatojums
   
   
   

* Projekta attiecināmo izmaksu pozīcijām jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.pielikuma C daļas tabulas kolonnā ″Izmaksu pozīcijas nosaukums″ norādīto.

 

7. Sadaļa - Apliecinājums

 

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja    
  projekta iesniedzēja nosaukums  
atbildīgā amatpersona,   ,
  vārds, uzvārds  
    ,
  amata nosaukums  
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,   :
  dd/mm/gggg 

• projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā;

• projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros;

• projekta iesniedzējs un sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;

• projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas (ja tādas prasītas) atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus un nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

       
  Paraksts*:    
  Datums*:    
    dd/mm/gggg  
  Zīmoga vieta*    

* Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

1.pielikuma A daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr.* Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
                                                                      
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

* Jāsakrīt ar 2.10.punktā norādītās aktivitātes numuru un nosaukumu.

 

1.pielikuma B daļa

FINANSĒŠANAS PLĀNS

Projekta Nr.

Gads Kopējās izmaksas Neat-
tieci-
nāmās izmaksas
Kopējās attieci-nāmās izmaksas Kopējās attiecināmās izmaksas Publiskās izmaksas
Publiskās attieci-
nāmās izmaksas
Privātās attieci-
nāmās izmaksas
ERAF finansējums Pārējais finansējums
Attie-
cināmais valsts budžeta finansējums
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām** Attieci-
nāmais pašvaldības budžeta finansējums
Cits publiskais finansējums*
  1=2+3 2 3=4+5 4=6+8+10+12+14 5 6 %
7=6/3
8 %
9=8/3
10 %
11=10/3
12 %
13=12/3
14 %
15=14/3
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
20XX                              
Kopā                              

*  Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

** Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

 

1.pielikuma C daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL (informāciju iesniedz XLS datņu formātā):

1.1. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta budžeta kopsavilkums:

Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējā summa Izmaksas (LVL)
LVL % attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)              
 2.1.                 
 2.2.                  
             
3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)             
 3.1.                 
 3.2.                 
             
4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)          
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 latu) (kopā)          
6.1.            
6.2.            
             
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk kā 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)          
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums          
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums          
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) X        
  KOPĀ     100    

 * Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

1.2. Kombinēta atbalsta veida projekta budžeta kopsavilkums:

Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējā summa Izmaksas (LVL)
LVL % attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN
1. Ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)          
 2.1.            
 2.2.            
             
3. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)**          
3.1.            
3.2.            
             
4. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas** (kopā)          
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas** (kopā) X        
             
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk kā 10 % no projekta ar saimniecisku darbību nesaistītās daļas)          
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums          
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums          
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) X        
             
  KOPĀ     100    

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Proporcionāli apmēram, kādā projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām.

1.2.1. Kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžeta kopsavilkums (norāda katra labuma guvēja ar saimniecisko darbību nesaistītās apakšprojekta daļas budžetu):

Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējā summa Izmaksas (LVL)
LVL % attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN
I. Projekta iesniedzēja (vadošā partnera) ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžets:
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)               
 2.1.                 
 2.2.                  
             
3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)   

 

           
 3.1.                 
 3.2.                 
             
4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz
2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
         
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 latu) (kopā)          
6.1.            
6.2.            
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk kā 10 % no projekta ar saimniecisku darbību nesaistītās daļas)          
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums          
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums          
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) X        
9. Kopā (projekta iesniedzēja ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa)          
II. Sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžets
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
 2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)               
 2.1.                 
 2.2.                  
             
 3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)   

 

           
3.1.                 
3.2.                 
             
4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)          
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 lati) (kopā)          
6.1.            
6.2.            
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk kā 10 % no projekta ar saimniecisku darbību nesaistītās daļas)          
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums          
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums          
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) X        
9. Kopā (Sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa)          
  KOPĀ          

1.2.2. Kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisko darbību saistītās projekta daļas budžeta kopsavilkums (norāda katra labuma guvēja ar saimniecisko darbību saistītās apakšprojekta daļas budžetu):

Nr.
p.k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējā summa Izmaksas
LVL % attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN
I. Projekta iesniedzēja (vadošā partnera) ar saimniecisko darbību saistītās projekta daļas budžets:
1. Ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)          
2.1.            
2.2.            
             
3. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)**          
3.1.            
3.2.            
             
4. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz
2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
         
4.1.            
4.2.            
             
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas** (kopā)          
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas** (kopā) X        
7. Kopā (projekta iesniedzēja ar saimniecisko darbību saistītā projekta daļa)          
II. Sadarbības partnera Nr.1 budžeta kopsavilkums:
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)               
2.1.                 
2.2.                  
             
3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)   

 

           
3.1.                 
3.2.                 
             
4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)          
5.1.            
5.2.            
             
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 latu) (kopā)          
6.1.            
6.2.            
             
7. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) X        
8. Kopā (sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisku darbību saistītā projekta daļa)          
  KOPĀ          

 * Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Proporcionāli apmēram, kādā projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti ar saimniecisku darbību nesaistītajām pamatdarbībām.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987
Zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģijas dokumentā iekļaujamā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.625)

1. Zinātniskās institūcijas rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras raksturojums:

1.1. īpašumā, valdījumā, lietojumā un nomā esošo ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu) un zemes vienību uzskaitījums, norādot to platību, pašreizējo stāvokli, pielietojumu un apgrūtinājumus (A sadaļas 1.tabula);

1.2. institūcijas rīcībā esošo pētniecības iekārtu un aprīkojuma (ar bilances vērtību virs 100 000 latu) uzskaitījums (pētniecības iekārtas un instrumenti, tehnoloģijas, tai skaitā starojumu iekārtas, datubāzes un arhīvi, bibliotēkas, kolek­cijas, biobankas, modeļi, repozitoriji, komunikāciju tīkli, teleskopi, atbalsta laboratorijas, kuģi), to pašreizējā stāvokļa raksturojums (B sa­daļas 2.tabula);

1.3. pēdējo piecu gadu laikā veikto investīciju (vērtībā virs 100 000 latu) raksturojums ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu) un telpu modernizācijā un jauna pētniecības aprīkojuma iegādē un esošā modernizācijā, tai skaitā norādot veikto investīciju finansēšanas avotus (C sadaļas 3. un 4.tabula).

2. Plānoto investīciju apjoms (latos) zinātniskās institūcijas infrastruktūras attīstībā:

2.1. ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta vai kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros;

2.2. komercdarbības atbalsta projekta ietvaros apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā (ja attiecināms).

3. Plānotās teritoriāli telpiskās attīstības raksturojums:

3.1. zinātniskās institūcijas plānotās teritoriāli telpiskās attīstības raksturojums, tai skaitā:

3.1.1. sasniedzamie mērķi un attīstības virzieni teritoriāli telpiskajā struktūrā (teritorija, infrastruktūra) (zinātniskās institūcijas politikas definējums attiecībā uz zinātniskās darbības aktivitāšu veikšanu telpā, kā arī infrastruktūras izvietojumu un funkcionālo izmantošanu, ievērojot vides, sociālos un ekonomiskos aspektus, kā arī nepieciešamību nodrošināt optimālu un resursefektīvu infrastruktūras izmantošanu);

3.1.2. plānotās teritoriāli telpiskās attīstības atbilstības raksturojums un pamatojums attiecīgā valsts nozīmes pētniecības centra veidojošo zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijā definētajiem vidēja un ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un attīstības virzieniem, kā arī Eiropas kopējās pētniecības telpas attīstības plāniem;

3.2. komercdarbības atbalsta projekta ietvaros (apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā) plānotie ieguldījumi zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskajā attīstībā (ja attiecināms), tai skaitā:

3.2.1. plānoto būvdarbu raksturojums un pamatojums ieguldījumu veikšanai (D sadaļas 5.tabula) (ja attiecināms);

3.2.2. iegādājamo pētniecības iekārtu (vērtībā virs 100 000 latu) uzskaitījums un pamatojums to iegādei (D sadaļas 6.tabula);

3.3. ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta vai kombinēta atbalsta veida projekta ietvaros plānotie ieguldījumi zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskajā attīstībā, tai skaitā:

3.3.1. plānoto būvdarbu raksturojums un pamatojums ieguldījumu veikšanai (D sadaļas 5.tabula);

3.3.2. iegādājamo pētniecības iekārtu (vērtībā virs 100 000 latu) uzskaitījums un pamatojums to iegādei (D sadaļas 6.tabula);

3.4. šā pielikuma 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minētā(-o) projekta(-u) ietekme uz vairāku zinātnisko institūciju teritoriāli telpisko attīstību:

3.4.1. ietekme uz ieguldījumu koncentrāciju un infrastruktūras optimizāciju (pamatojums, kā tiks nodrošināta modernizēto ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu), telpu un iekārtu izmantošana vairāku zinātnisko institūciju vajadzībām, lai mazinātu sadrumstalotību modernizējamo objektu izvēlē un nepamatotu atkārtošanos iekārtu iegādē, kā arī sekmētu ieguldījumu koncentrāciju un intensīvāku telpu un iekārtu izmantošanu vairāku zinātnisko institūciju vajadzībām);

3.4.2. ietekme uz cilvēkresursu izvietojuma teritoriāli telpisko organizāciju (pamatojums, kā tiks sekmēta lielāka vairāku zinātnisko institūciju darbinieku skaita pieeja modernizētajiem infrastruktūras objektiem, sekmēta ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu), telpu un iekārtu noslodzes efektivitāte, ja nepieciešams, plānojot zinātnisko darbinieku darba vietu optimizāciju).


A sadaļa

1.tabula

Zinātniskās institūcijas rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras1 raksturojums

Nr. p.k.

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma lietošanas pamats

Adrese

Platība (m²/ ha)

Īss pašreizējā stāvokļa rakstu­rojums
[6]

Pašreizējā pielietojuma rakstu­rojums
[7]

Plānotais pielietojuma raksturojums

Piezīmes
[8]

objekts
[1]

kadastra numurs

lietošanas mērķis
[2]

apgrūti-nājumi
[3]

īpašums, valdījums, lietojums vai noma

īpašnieks
[4]

nomas vai lietojuma līguma termiņš
(mm/gggg–mm/gggg)
[5]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Norāda nekustamā īpašuma objektu: (1) ēka (būve); (2) ēkas (būves) daļa (telpu grupa); (3) zemes vienība.

[2] Lietošanas mērķis – nekustamā īpašuma atļautais (atļautie) izmantošanas veids (veidi) vai likumīgi uzsāktā tā lietošana, vai teritoriālplānojumā noteiktā vai likumīgi uzsāktā izmantošana (lietošana) saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

[3] Norāda nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu(-us) (ja attiecināms) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", kā arī apgrūtinājuma(-u) sasaisti ar iespējamo ieguldījumu veikšanu nekustamā īpašuma objektā. Piemēram, norāda, ka attiecīgajam nekustamajam īpašumam ir lietošanas tiesību apgrūtinājums, kas nosaka, ka netiek pieļauta jaunas piebūves celšana.

[4] Norāda nekustamā īpašuma objekta īpašnieku (persona, kuras īpašuma tiesības ir ierakstītas zemesgrāmatā):

1) ja īpašnieks ir fiziska persona, norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu;

2) ja īpašnieks ir juridiska persona, norāda juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru.

[5] Aizpilda, ja nekustamā īpašuma objekts tiek nomāts. Atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem 2.1.1.3.1.apakšaktivitātei "Zinātnes infrastruktūras attīstība", ja infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumus, nav projekta iesniedzēja īpašumā vai arī valsts īpašumā un nodota projekta iesniedzēja valdījumā vai lietošanā, projekta iesniedzējam uz minēto infrastruktūru ir jābūt ilgtermiņa nomas tiesībām vismaz vēl piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un tām ir jābūt reģistrētām zemesgrāmatā.

[6] Aizpilda, ja nekustamā īpašuma objekts ir ēka (būve) vai ēkas (būves) daļa (telpu grupa). Atbilstoši pieejamajai informācijai raksturo ēkas (būves) vai ēkas (būves) daļas (telpu grupas) vispārējo tehnisko stāvokli, piemēram, sniedzot šādu informāciju:

1) ja ir veikta ēkas (būves) un inženierkomunikāciju vispārīga vizuālā apskate, norāda, vai apskatē ir konstatētas ēkas (būves) nesošo konstrukciju vai inženierkomunikāciju problēmas, un raksturo minētās problēmas;

2) ja ir veikta ēkas (būves) tehniskā apsekošana, norāda apsekojuma galvenos rezultātus vai slēdzienu;

3) ja ir veikts ēkas (būves) energoaudits, norāda energoaudita pārskata galvenos rezultātus.

[7] Raksturo nekustamā īpašuma objekta faktisko izmantojumu.

[8] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.

B sadaļa

2.tabula

Zinātniskās institūcijas rīcībā esošā pētniecības aprīkojuma raksturojums

Nr.
p.k.

Pētniecības iekārtas vai aprīkojuma (ar bilances vērtību virs 100 000 latu) nosaukums
[1]

Pielietojuma raksturojums
[2]

Iekārtas vai aprīkojuma pašreizējā stāvokļa raksturojums un noslodze
[3]

Informācija par ārējiem lietotājiem no Latvijas un ārvalstīm
[4]

Piezīmes
[5]

1

2

3

4

5

6

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Var tikt norādīta pētniecības iekārta vai aprīkojums ar bilances vērtību, mazāku par 100 000 latu, ja attiecīgais aprīkojums vai iekārta ir unikāla Latvijā un tiek izmantota vairāku viena profila zinātnisko institūciju pētījumiem.

[2] Raksturo iekārtas vai tehnoloģijas pašreizējo izmantojumu, tai skaitā norādot, kādu zinātņu nozaru pētniecībā un uzdevumu veikšanā tā tiek izmantota.

[3] Raksturo iekārtas vai aprīkojuma tehnisko stāvokli un noslodzi vidēji mēnesī un vidēji gadā.

[4] Norāda aptuveno ārējo lietotāju īpatsvaru (procentos) no kopējā iekārtas vai tehnoloģijas lietotāju skaita gadā. Ārējie lietotāji – citu Latvijas vai ārvalstu zinātnisko institūciju darbinieki. Iekšējie lietotāji – attiecīgās zinātniskās institūcijas darbinieki.

[5] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.

C sadaļa

3.tabula

Pēdējo piecu gadu laikā veikto investīciju raksturojums pētniecības infrastruktūras2 (ēkas, telpas) modernizācijā

Nr. p.k.

Objekts, tā adrese

Investīciju apmērs latos
[1]

Finansējuma avoti

Piezīmes
[5]

finansējuma sniedzējs
[2]

finansējuma veids/ attiecināmās izmaksas
[3]

projekta numurs (ja piešķirts) un nosaukums, piešķirtais kopējais finansējuma apjoms latos

sniegtā atbalsta intensitāte (%), ko veido vietējais, reģionālais, valsts vai Eiropas Savienības atbalsts (no kopējā piešķirtā finansējuma)

projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg–mm/gggg) vai datums, kad piešķirts atbalsts
[4]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Norāda atbalsta summu, kas piešķirta zinātniskajai institūcijai ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu) vai telpu modernizācijai. Atbalsta summa grantiem – attaisnotās projekta izmaksas, no kurām tiek aprēķināta subsīdija. Atbalsta summa aizdevumiem – atbalsta kredīta summa.

[2] Norāda institūciju, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija (programmas "Augstākā izglītība", "Zinātne"), Eiropas Savienība (ES Ietvara programma, EUREKA, Eurostars, COST un citu programmu ietvaros), valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", valsts aģentūra "Lauku atbalsta dienests", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra", valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un citas (papildu informācija saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 2.punktu).

[3] Norāda atbalsta veidu un attiecināmās izmaksas. Atbalsta veids: (1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; (2) ES struktūrfondu līdzfinansējums; (3) privātā sektora investīcijas; (4) ES finansējums pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu sadarbības projektiem; (5) aizdevumi; (6) granti (subsīdijas, ko bez atmaksāšanas saistībām noteiktā reģionā investējošiem komersantiem izmaksā valsts iestādes, lai veicinātu to izveidi vai paplašināšanos); (7) garantijas; (8) cita finansiāla palīdzība. Attiecināmās izmaksas – izmaksas, kuras tiek segtas (pilnībā vai daļēji) atbalsta programmas ietvaros. Lūdzam sniegt galvenos attiecināmo izdevumu posteņus, piemēram, kapitālais remonts, iekārtu iegāde.

[4] Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, vai datums, kad ir noslēgts līgums ar atbalsta sniedzēju.

[5] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.

4.tabula

Pēdējo piecu gadu laikā veikto investīciju raksturojums jauna pētniecības aprīkojuma iegādei (vērtībā virs 100 000 latu3)

Nr. p.k.

Pētniecības aprīkojuma nosaukums un izvietojums
[1]

Investīciju apmērs latos
[2]

Finansējuma avoti

Piezīmes
[6]

finansējuma sniedzējs
[3]

finansējuma veids/ attiecināmās izmaksas
[4]

projekta numurs (ja piešķirts) un nosaukums, piešķirtais kopējais finansējuma apjoms (latos)

sniegtā atbalsta intensitāte (%), ko veido vietējais, reģionālais, valsts vai Eiropas Savienības atbalsts (no kopējā piešķirtā finansējuma)

projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg–mm/gggg) vai datums, kad piešķirts atbalsts
[5]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Pētniecības aprīkojuma izvietojums – nekustamā īpašuma objekts (tai skaitā tā adrese un kadastra apzīmējums), kurā izvietots vai iebūvēts pētniecības aprīkojums.

[2] Norāda atbalsta summu, kas piešķirta zinātniskajai institūcijai pētniecības aprīkojuma iegādei vai uzlabošanai. Atbalsta summa grantiem – attaisnotās projekta izmaksas, no kurām tiek aprēķināta subsīdija. Atbalsta summa aizdevumiem – atbalsta kredīta summa.

[3] Norāda institūciju, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija (programmas "Augstākā izglītība", "Zinātne"), Eiropas Savienība (ES Ietvara programma, EUREKA, Eurostars, COST un citu programmu ietvaros), valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", valsts aģentūra "Lauku atbalsta dienests", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra", valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un citas.

[4] Norāda atbalsta veidu un attiecināmās izmaksas. Atbalsta veids: (1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; (2) ES struktūrfondu līdzfinansējums; (3) privātā sektora investīcijas; (4) ES finansējums pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu sadarbības projektiem; (5) aizdevumi; (6) granti (subsīdijas); (7) garantijas; (8) cita finansiāla palīdzība. Attiecināmās izmaksas – izmaksas, kuras tiek segtas (pilnībā vai daļēji) atbalsta programmas ietvaros. Lūdzam sniegt galvenos attiecināmo izdevumu posteņus, piemēram, kapitālais remonts, iekārtu iegāde.

[5] Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, vai datums, kad ir noslēgts līgums ar atbalsta sniedzēju.

[6] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.

D sadaļa

5.tabula

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros plānoto būvdarbu raksturojums un pamatojums ieguldījumu veikšanai*

Nr. p.k.

Objekts, tā adrese
[1]

Plānotie būvdarbi
[2]

Būvdarbu uzsākšanas gatavība
[3]

Būvdarbu indikatīvās izmaksas latos

Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums plānoto būvdarbu veikšanai
[4]

Investīciju ieguldījumu lietderīgais pamatojums
[5]

Ieguldījumu izmantošanas veids
[6]

Plānotais ēkas (būves), ēkas (būves) daļas (telpu grupas) vai jaunbūves noslogojums
[7]

Piezīmes
[8]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Tabulu aizpilda katram projekta veidam atsevišķi.

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Norāda nekustamā īpašuma objektu, kurā plānots veikt ieguldījumus vai kuru plānots uzbūvēt 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros.

[2] Īsi raksturo plānotos būvdarbus, piemēram, jaunas būves būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas darbi, tai skaitā norādot, vai ir izstrādāts renovācijas projekts (ja attiecināms).

[3] Norāda veiktos priekšdarbus būvdarbu uzsākšanai, tai skaitā norādot, vai ir izstrādāts būvprojekts un ir saņemta būvatļauja (ja attiecināms).

[4] Norāda plānoto būvdarbu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanas avotus: (1) valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai; (2) pašu finansējums; (3) aizņēmums no kredītiestādes; (4) ieguldījums natūrā; (5) privātā sektora investīcijas; (6) citi finansējuma avoti.

[5] Sniedz pamatojumu ieguldījumu veikšanai attiecīgajā nekustamā īpašuma objektā, vēlams no tehniskā, ekonomiskā un institucionālā viedokļa. Tehniskais pamatojums ietver izvēlēto risinājumu un tehnoloģiju atbilstību prognozētajam pieprasījumam un zinātniskās institūcijas attīstības mērķiem. Ekonomiskais pamatojums ietver izvēlēto risinājumu piemērošanas pamatojumu. Institucionālais pamatojums ietver zinātniskās institūcijas pētnieciskās darbības un pētniecības pakalpojumu sniegšanas organizācijas optimizāciju un kapacitātes paaugstināšanu.

[6] Norāda, vai ieguldījumus plānots izmantot: (1) saimniecisku darbību veikšanai; (2) ar saimniecisku darbību nesaistītai darbību veikšanai; (3) gan saimniecisku, gan ar saimniecisku darbību nesaistītai darbību veikšanai.

[7] Norāda plānoto nekustamā īpašuma objekta (kurā plānots veikt ieguldījumus) vai jaunbūves noslogojumu zinātniskajai darbībai laika vienībās (piemēram, stundas diennaktī).

[8] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt, piemēram, iespējamie riski.


6.tabula

Pētniecības iekārtu (vērtībā virs 100 000 latu) uzskaitījums un pamatojums to iegādei 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros*

Nr. p.k.

Iegādājamās iekārtas nosaukums un plānotais izvietojums
[1]

Pielietojuma raksturojums un noslodze
[2]

Iegādes mērķis
[3]

Indikatīvie iekārtas lietotāji
[4]

Indikatīvās iekārtas iegādes izmaksas latos

Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums plānotās pētniecības iekārtas iegādes veikšanai
[5]

Investīciju ieguldījumu lietderības pamatojums
[6]

Iekārtas izmantošanas veids
[7]

Piezīmes
[8]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Tabulu aizpilda katram projekta veidam atsevišķi.

Paskaidrojumi tabulas aizpildīšanai.

[1] Plānotais izvietojums – nekustamā īpašuma objekts (tā adrese un kadastra apzīmējums), kurā plānots izvietot vai iebūvēt 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros iegādājamo pētniecības iekārtu.

[2] Raksturo iegādājamās pētniecības iekārtas izmantojumu, tai skaitā norādot, (1) kādu zinātņu nozaru pētniecībā un uzdevumu veikšanā tā tiek izmantota; (2) kāda ir tās plānotā noslodze laika vienībās (piemēram, stundas diennaktī).

[3] Norāda:

1) iegādes mērķi: (1) veicināt jaunu pētniecības darbību; (2) paplašināt esošo pētniecības darbību; (3) dažādot esošos pētniecības virzienus ar jauniem papildu pakalpojumiem; (4) būtiski mainīt pētījumu veikšanas procesu;

2) vai attiecīgās iekārtas iegāde klasificējas vai neklasificējas kā atjaunošanai vai aizvietošanai paredzēts ieguldījums.

[4] Norāda iegādājamās pētniecības iekārtas iekšējos un ārējos lietotājus, ja iespējams, norādot to aptuveno procentuālo īpatsvaru iekārtas noslodzē mēnesī un gadā. Ārējie lietotāji – citu Latvijas vai ārvalstu zinātnisko institūciju darbinieki. Iekšējie lietotāji – (pašas) zinātniskās institūcijas darbinieki.

[5] Norāda plānotās pētniecības iekārtas iegādes nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanas avotus: (1) valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai; (2) pašu finansējums; (3) aizņēmums no kredītiestādes; (4) ieguldījums natūrā; (5) privātā sektora investīcijas; (6) citi finansējuma avoti.

[6] Sniedz pamatojumu pētniecības iekārtas iegādei, vēlams no tehniskā, ekonomiskā un institucionālā viedokļa. Tehniskais pamatojums ietver izvēlēto risinājumu un tehnoloģiju atbilstību prognozētajam pieprasījumam un zinātniskās institūcijas attīstības mērķiem. Ekonomiskais pamatojums ietver izvēlēto risinājumu piemērošanas pamatojumu. Institucionālais pamatojums ietver zinātniskās institūcijas pētnieciskās darbības un pētniecības pakalpojumu sniegšanas organizācijas optimizāciju un kapacitātes paaugstināšanu.

[7] Norāda, vai ieguldījumus plānots izmantot: (1) saimniecisku darbību veikšanai; (2) ar saimniecisku darbību nesaistītai darbību veikšanai; (3) gan saimniecisku, gan  ar saimniecisku darbību nesaistītai darbību veikšanai.

[8] Cita informācija, kuru zinātniskā institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt, piemēram, iespējamie riski.


1 Infrastruktūra, kurā tiek plānota vai jau notiek zinātniskā darbība.

2 Infrastruktūra, kurā tiek plānota vai jau notiek zinātniskā darbība.

3 Var tikt norādīts pētniecības aprīkojums ar bilances vērtību, mazāku par 100 000 latu, ja attiecīgais aprīkojums ir unikāls Latvijā un tiek izmantots vairāku viena profila zinātnisko institūciju pētījumiem.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu
   
  (komercsabiedrības nosaukums, kurai kredītiestāde sniedz izziņu)
   
(datums)  
Par kredīta piešķiršanu  
  (komercsabiedrības nosaukums)
  apliecina, ka ir piešķīrusi
(kredītiestādes nosaukums)  
  ,
(komercsabiedrības nosaukums)  
reģistrācijas numurs komercreģistrā ____________________________, aizdevumu
  (   )
(valūta un summa cipariem)   (valūta un summa vārdiem)
apmērā projekta   īstenošanai.
  (projekta nosaukums)  

Lēmums par aizdevuma piešķiršanu ir spēkā līdz  20___.gada ___. __________.

        
(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)    (vārds, uzvārds un paraksts)
  
(kredītiestādes kontaktpersona, kas varētu sniegt papildu informāciju par projektu:
vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums 2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums 2.1. Zinātne un inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums 2.1.1.3. Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežotā projektu un iesniegumu atlase (1.atlases kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

 

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris atbilst normatīvā akta par apakšaktivitātes īstenošanu 16. un 17.punktā, kā arī 2.1.1. vai 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim  

N

1.2. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei  

N

1.3. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā  

N

1.4. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots un aizpildīts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai  

P

1.7. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu  

P

1.8. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona  

P

1.9. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi  

P

1.10. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu minētajam projekta īstenošanas periodam  

P

1.11. Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos  

P

1.12. Projektam pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāte nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto pieļaujamo apmēru  

P

1.13. Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nav mazāks par normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto minimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru un nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru  

P

1.14. Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām  

P

1.15. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

1.16. Projektā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus  

P

1.17. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)  

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1. Projekts atbilst apakšaktivitātes mērķim – pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāl­tehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm vadošajos valsts nozī­mes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelek­tuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos infor­mācijas resursus un to pieejamību  

N

2.2. Projekta ietvaros ir plānots atbalsts pētniecības infrastruktūras attīstībai kādam no normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajiem valsts nozīmes pētniecības centriem  

N

2.3. Projektā paredzēts īstenot normatīvajā aktā par apakš­aktivitātes īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības  

N

2.4. Ja projekta iesniegumā ir paredzēta jaunas būves būvniecība, ir veikta alternatīvu ekonomiskā izmaksu–ieguvumu analīze, tajā skaitā par esošo ēku renovāciju vai rekonstrukciju, un izvēlēta ekonomiski pamatotākā alternatīva  

P

2.5. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības  

P

2.6. Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmie­rināšanu  

P

2.7. Projekta iesnieguma pielikumā ir pievienota zinātniskās institūcijas teritoriāli telpiskās attīstības stratēģija (saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, ja projekta iesniedzējs ir valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts)  

N

2.8. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu  

P

2.9. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi  

P

2.10. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesais­tāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām  

P

2.11. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas  

P

2.12. Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai  

P

2.13. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu noteiktajām publicitātes prasībām  

P

2.1. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 
2.14. Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija (zinātniskais institūts, augstskola, augstskolas zinātniskais institūts), kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā  

N

2.15. Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:  

N

2.15.1. ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā;
2.15.2. ir valsts īpašumā un nodota projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā;
2.15.3. nav projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai arī valsts īpašumā un nodota projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā, bet projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktos)
Min. – 8 punkti (jāsaņem vismaz 8 punkti visu kritēriju kopsummā)

3.1. Projekta iesniedzēja zinātniskā personāla kapacitāte – jauno zinātnieku skaits1 (pilnā laika ekvivalenta izteiksmē (turpmāk – PLE)):  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1.1. mazāk par 10 % no kopējā zinātniskā personāla2 skaita

0

3.1.2. no 10 % līdz 20 % (neieskaitot) no kopējā zinātniskā perso­nāla skaita

1

3.1.3. no 20 % līdz 35 % no kopējā zinātniskā personāla skaita

2

3.1.4. vairāk par 35 % no kopējā zinātniskā personāla skaita

3

3.2. Projekta iesniedzēja zinātniskais potenciāls – vidējais starptautiski citēto zinātnisko publikāciju3 un uzturēto patentu vai licenču skaits iepriekšējos piecos gados:  

Jāsasniedz vismaz 2 punkti

3.2.1. līdz 0,5 publikācijām uz vienu zinātnisko personālu PLE

0

3.2.2. vairāk nekā 0,5 publikācijas uz vienu zinātnisko personālu PLE

2

3.2.3. vairāk nekā 0,5 publikācijas uz vienu zinātnisko personālu PLE un vismaz viens uzturēts starptautisks patents uz zinātnisko institūciju

3

3.2.4. vairāk nekā 0,5 publikācijas uz vienu zinātnisko personālu PLE un vismaz viena uzturēta vai pārdota starptautiska licence uz zinātnisko institūciju

4

3.3. Projekta iesniedzēja starptautiskā konkurētspēja – atbalstīto starptautisko pētniecības projektu skaits un veids (Eiropas Savienības Ietvara programma, Starptautiskās sadarbības atbalsta programma zinātniskās un tehniskās pētniecības jomā (turpmāk – COST), Ziemeļatlantijas līguma organizācija (turpmāk NATO) un citi starptautiski projekti) iepriekšējos piecos gados:  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.3.1. COST, NATO vai citi starptautiski projekti

1

3.3.2. Eiropas Savienības Ietvara programmas (Coordination and support action) un COST, NATO vai citi starptautiski projekti

2

3.3.3. Eiropas Savienības Ietvara programmas (Specific targeted research project, Intergrated project, Collaborative project, Networks of Excellence, Support for "frontier" research, Support for training and career development of researchers, Research for the benefit of specific groups (in particular small and medium enterprises), Co-operative Research Projects, kopīgo tehnoloģiju ierosmju projekti, Līguma 169. un 171.panta nosacījuma ietvaros īstenotie projekti), COST un NATO vai citi starptautiski projekti

3

3.4. Projekta iesniedzēja potenciālais ieguldījums ekonomikas attīstībā – orientācija uz pētījumu komercializāciju un rezultātu praktisku ieviešanu (līdzšinējā sadarbība ar komersantiem, pasūtījuma darbi, tirgus orientētie pētījumi, Starptautiskās sadarbības veicināšanas programma inovatīvu, konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādē galvenokārt mazajās un vidējās, kā arī lielajās komercsabiedrībās (turpmāk – EUREKA) – projekti iepriekšējos piecos gados):  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.4.1. tirgus orientētie pētījumi vai EUREKA vai komersantu pasūtītie pētījumi

1

 
3.4.2. tirgus orientētie pētījumi un EUREKA vai tirgus orientētie pētījumi, un komersantu pasūtītie pētījumi vai EUREKA un komersantu pasūtītie pētījumi

2

3.4.3. tirgus orientētie pētījumi un EUREKA un komersantu pasūtītie pētījumi

3

3.5. Projekta iesniedzēja potenciālā kapacitāte, lai kļūtu par iespējamo partneri kompetences centrā – projekta iesniegumā ir savstarpējā vai potenciālā sinerģija (veikti sagatavošanās darbi – izstrādāts stratēģijas projekts, parakstīta vienošanās vai nodomu protokols) ar projektu, kas iesniegts vai kuru ir plānots iesniegt atbalsta saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē "Kompetences centri":  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.5.1.

0

3.5.2.

2

3.6. Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.6.1. projekts nav gatavs uzsākšanai (iepērkamās aparatūras saraksts un veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

3.6.2. projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots iepērkamās aparatūras un veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

3.6.3. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots iepērkamās aparatūras un veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei, sagatavota tehniskā dokumentācija aparatūras iepirkumam)

2

3.6.4. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam)

3

3.7. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.7.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums vai projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

0

3.7.2. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

3.7.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

3.8. Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem:  

Jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.8.1. nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze vai ir veikta alternatīvu analīze vai projekta ekonomiskā analīze

0

 
3.8.2. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

1

3.8.3. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir saimnieciski izdevīgākā

2

3.9. Projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:  

Kritērijs

nav izslēdzošs

3.9.1. Rīgas plānošanas reģionā

1

3.9.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā

2

3.10. Projekta tiešā pozitīvā ietekme uz ilgtspējīgas attīstības horizontālo prioritāti – ir paredzēti konkrēti pasākumi negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti novēršanai vai sama­zināšanai vai dabas un energoresursu racionālai izmantošanai:  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.10.1.

0

3.10.2.

2

3.11. Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.11.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai

0

3.11.2. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai

2

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

Projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.14. un 2.15.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 3.2.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 9 punktus, un attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma, kas noteikts normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu  

N1 Jaunais zinātnieks – fiziska persona, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

2 Zinātniskais personāls – ievēlēti un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā vai Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē reģistrēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

3 Anonīmi recenzētas, starptautiskajā zinātniskajā literatūrā publicētas un starptautiski atzītās datubāzēs (Web of Knowledge, SCORPUS, A&HCI, SSCI vai nozaru vadošās datubāzēs) iekļautas zinātniskās publikācijas.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
6. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

20___.gada ____.______________

 
(komersanta firma)
(reģistrēta komercreģistrā   , vienotās reģistrācijas numurs _________)
  (dd.mm.gggg.)  
tās pārstāvja  
  (amats, vārds, uzvārds)
personā, kas rīkojas saskaņā ar ______________________________, piekrīt, ka Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests izsniedz izziņu par vidējo uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem) un par to, ka minētajam komersantam nav nodokļu parāda (ir nodokļu parāds).

Komersanta pārstāvis

         
(amats)   (paraksts)   (vārds, uzvārds)
Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
7. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19. oktobra noteikumiem Nr.987
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

20___.gada ____.______________

 
(partnera nosaukums)
tā pārstāvja  
  (amats, vārds, uzvārds)
 
personā, kas rīkojas saskaņā ar  
  ,
apliecina, ka ir iepazinies ar darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3.aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projekta iesniegumu
 
(projekta nosaukums)
pirms tā iesniegšanas Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) un izpratis sadarbības partnera uzdevumus, tiesības, pienākumus un saistības projekta īstenošanā un tā sasniegto rezultātu uzturēšanā.
Sadarbības partneris pilnvaro  
  (projekta iesniedzēja nosaukums)
iesniegt projekta iesniegumu ministrijā, pārstāvēt partnerībā iesaistīto sadarbības partneri sarunās ar ministriju, slēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu un iesniegt finanšu plānus un pārskatus ministrijā vai Valsts izglītības attīstības aģentūrā, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts.

Sadarbības partneris apliecina, ka, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts, piedalīšos projekta īstenošanā un nodrošināšu sadarbības partnerim uzticēto uzdevumu veikšanu, ievērojot labas partnerības principus.

Pilnvara ir izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga no šā apliecinājuma apstiprināšanas dienas līdz projekta gala pārskata apstiprināšanai.

Sadarbības partnera pārstāvis

         
 (amats)    (paraksts*)  

 (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 987Pieņemts: 19.10.2010.Stājas spēkā: 04.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
220558
{"selected":{"value":"04.04.2018","content":"<font class='s-1'>04.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.04.2018","iso_value":"2018\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2014","iso_value":"2014\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2014.-03.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-27.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.04.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)