Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 8.§)
Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta sesto un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo un iesniedz Valsts kasē mēneša pārskatu, un mēneša pārskata apjomu;

1.2. termiņu, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasē konsolidēto mēneša pārskatu.

2. Vispārīgie pārskatu sagatavošanas principi:

2.1. šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētos pārskatus sagatavo pēc naudas plūsmas principa, bet 3., 4. un 5.pielikumā minētos pārskatus – pēc uzkrāšanas principa;

2.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā veiktie Valsts kases darījumi, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, pašvaldību budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, Valsts kases izsniegto aizdevumu atmaksu un pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem citām pašvaldībām, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi par naudas plūsmu;

2.3. pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem;

2.4. datus pārskatos norāda euro;

2.5. ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuru izpildes rezultātā sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana, uzskaitītas citā valūtā:

2.5.1. pārskata perioda beigās (izņemot pārskata gada beigās) pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas sākumā;

2.5.2. iesniedzot decembra pārskatu, pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;

2.5.3. tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro attiecīgā pārskata perioda beigās.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478)

2.1 Valsts kase katru mēnesi sešpadsmitajā datumā Valsts kases tīmekļa vietnē publicē pašvaldību konsolidētos mēneša pārskatus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestāžu un valsts budžeta iestāžu mēneša pārskatus, kurus sagatavo atbilstoši šiem noteikumiem.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.710 redakcijā)

II. Pārskatu apjoms, iesniegšanas kārtība un termiņi

3. Mēneša pārskatā ietilpst:

3.1. pārskats par budžeta izpildi – veidlapa Nr.1 (1.pielikums);

3.2. pārskats par aizņēmumiem – veidlapa Nr.2-AIZN (3.pielikums);

3.3. pārskats par galvojumiem – veidlapa Nr.3-GALV (4.pielikums);

3.4. pārskats par saistību apmēru – veidlapa Nr.4-SAI (5.pielikums);

3.5. pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai – veidlapa Nr. 1-ES_pasv (2. pielikums).

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

4. Mēneša pārskata sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.710 redakcijā)

5. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem šajā jomā un iesniedz augstākai iestādei, kas veic konsolidāciju.

6. Mēneša pārskatus (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu) iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

6.1. desmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

6.2. vienpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 (Rīgas dome).

7. Gada pēdējā mēneša pārskatu iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

7.1. četrpadsmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

7.2. piecpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 (Rīgas dome).

8. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.

III. Konsolidētais mēneša pārskats

9. Konsolidētajā mēneša pārskatā ietilpst:

9.1. iestāžu mēneša pārskatu kopsavilkums (vienādu posteņu summēšana);

9.2. konsolidācijas posteņu izklāsts (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē);

9.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summa.

10. Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto mēneša pārskatu sagatavo, konsolidējot iestāžu mēneša pārskatus:

10.1. ministrijas konsolidētajā mēneša pārskatā iekļauj valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu mēneša pārskatus;

10.2. pašvaldības konsolidētajā mēneša pārskatā iekļauj pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu mēneša pārskatus. Kopīgās iestādes pārskatu konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai tas noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

11. Konsolidācijā iekļauto iestāžu mēneša pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

12. Sagatavojot konsolidēto mēneša pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

13. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē:

13.1. summējot vienādos ieņēmumu un izdevumu posteņus viena budžeta ietvaros;

13.2. izslēdzot transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai viena budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei.

IV. Pārskatu sagatavošana

14. Veidlapas Nr.1 "Pārskats par budžeta izpildi" sagatavošanas kārtība:

14.1. pārskatu par budžeta izpildi sagatavo par šādiem budžeta veidiem:

14.1.1. pamatbudžets;

14.1.2. speciālais budžets;

14.1.3. ziedojumi un dāvinājumi;

14.2. pārskatu par budžeta izpildi sagatavo par katru budžeta veidu atsevišķi;

14.3. pārskatu par pamatbudžeta izpildi sagatavo:

14.3.1. pašvaldības budžeta iestādes;

14.3.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes par pamatdarbības izpildi;

14.4. pārskatu par speciālā budžeta izpildi sagatavo pašvaldības budžeta iestādes;

14.5. pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi sagatavo:

14.5.1. pašvaldības budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes;

14.5.2. valsts budžeta iestādes par kontiem, kas atrodas ārpus Valsts kases (izņemot kontus ārvalstīs);

14.6. ailē "Klasifikācijas kods" norāda klasifikācijas kodus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

14.7. ailē "Rādītāju nosaukums" norāda klasifikācijas kodu nosaukumus atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

14.8. ailes "Gada plāns" rindas aizpilda atbilstoši kārtējā saimnieciskā gada budžetā apstiprinātajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām un apstiprinātajām prognozētajām ieņēmumu pozīcijām saimnieciskajā gadā. Aili "Gada plāns" neaizpilda pārskatam par ziedojumu un dāvinājumu izpildi;

14.9. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda budžeta izpildi saskaņā ar grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

14.10. ailē "Izpilde procentos (%) pret gada plānu (2. / 1.)" norāda budžeta izpildes rādītāju procentuālo izteiksmi attiecībā pret plānoto budžetu gadam. Ailes "Izpilde procentos (%) pret gada plānu (2. / 1.)" datus aprēķina kā ailes "Izpilde no gada sākuma" un ailes "Gada plāns" datu dalījumu, izteiktu procentos;

14.11. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību;

14.12. budžeta ieņēmumu izpildi kodificē piecās zīmēs;

14.13. budžeta izdevumu izpildi atbilstoši funkcionālajai kategorijai kodificē pirmajās divās zīmēs, bet izdevumus atbilstoši ekonomiskajai kategorijai kodificē četrās zīmēs;

14.14. budžeta finansēšanas izpildi kodificē pirmajās trijās zīmēs un piektajā zīmē;

14.15. izziņā par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem norāda budžeta naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu atbilstošajā finansēšanas postenī gada sākumā un perioda beigās;

14.16. sniedzot informāciju par līdzekļu atlikumiem, ailē "Klasifikācijas kods" atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu uz gada sākumu papildina ar apzīmējumu "AS", uz perioda beigām – ar apzīmējumu "AB".

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

15. Veidlapas Nr.2-AIZN "Pārskats par aizņēmumiem" sagatavošanas kārtība:

15.1. pārskatu par aizņēmumiem sagatavo pašvaldības un valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes;

15.2. pārskatā par aizņēmumiem norāda saņemtos aizņēmumus un finanšu līzinga saistības;

15.3. datus norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu – mēnesi;

15.4. ailē "Kods" klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 – finanšu stabilizācijas aizņēmums; 02 – finanšu līzings; 03 – aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai; 04 – aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu piemēro, klasificējot tādu aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un to nav iespējams klasificēt 03 vai 09 kodā); 09 – pārējie aizņēmumi;

15.5. ailē "Aizdevējs" norāda kredīta devēja nosaukumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, minētajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

15.6. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

15.7. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

15.8. ailē "Parakstīšanas datums" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

15.9. ailē "Atmaksas termiņš" norāda aizņēmuma līgumā minēto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizdevumu;

15.10. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu;

15.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā izsniegts aizņēmums;

15.12. ailē "Aizņēmuma līguma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma summu euro. Ja aizņēmums saņemts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;

15.13. ailēs "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: palielinājums (+): pārskata periodā", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): pārskata periodā", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma", "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): pārskata periodā" norāda datus atbilstoši uzskaites datiem un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

15.14. ailes "Parāds uz pārskata perioda beigām (2. + 3. + 5. + 7. + 9.)" datus aprēķina kā aiļu "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" datu summu;

15.15. ailē "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma" norāda no gada sākuma samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

15.16. ailē "Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

15.17. ailē "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām atmaksājamo aizņēmuma pamatsummas daļu:

15.17.1. ja aizņēmums saņemts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;

15.17.2. datus norāda kā pozitīvu skaitli;

15.17.3. pārskata gada pēdējā mēneša pārskatā ailes dati ir "0";

15.18. sniedz skaidrojumu par ailēs "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā" norādītajiem datiem;

15.19. izziņā norāda atvasinātos finanšu instrumentus, kurus izmanto finanšu risku ierobežošanai parāda portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem, un pārējos atvasinātos finanšu instrumentus;

15.20. pārskata perioda beigās pārvērtē atvasinātos finanšu instrumentus, ņemot vērā tirgus cenu perioda pēdējā dienā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, uzskaita attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas un īstermiņa aktīvus vai saistības. Parāda portfelī iekļauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efektu specifiski attiecina uz parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētos atvasinātos finanšu instrumentus attiecina uz parāda apkalpošanas izdevumiem;

15.21. atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtību aprēķina, pamatojoties uz ietekmējošo faktoru tirgus cenām un izstrādāto atvasināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanas procedūru.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

16. Veidlapas Nr.3-GALV "Pārskats par galvojumiem" sagatavošanas kārtība:

16.1. pārskatu par galvojumiem sagatavo pašvaldības un valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes;

16.2. pārskatā par galvojumiem norāda informāciju par galvojumiem:

16.2.1. kuri iekļauti zembilances postenī – izsniegtie galvojumi (tai skaitā galvojumus studiju un studējošo kredītiem);

16.2.2. kurus atmaksā galvotājs;

16.3. datus norāda par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu – mēnesi;

16.4. ailē "Uzskaites konts" norāda:

16.4.1. zembilances postenī iekļautajiem galvojumiem – kodu 9560;

16.4.2. galvojumiem, kurus atmaksā galvotājs un kuri iekļauti saistību sastāvā, – kontu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5114 un 5214 kontu līmenim;

16.5. ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja nosaukumu;

16.6. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā;

16.7. ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

16.8. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir fiziska persona, ieraksta nosaukumu "Fiziska(-as) persona(-as);

16.9. ailē "Parakstīšanas datums" norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu (dd.mm.gggg.);

16.10. ailē "Atmaksas termiņš" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.);

16.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā sniegts galvojums;

16.12. ailē "Galvojuma līguma summa" norāda galvoto summu euro no kopējā aizņēmuma apjoma. Ja galvojums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;

16.13. ailē "Galvotā aizņēmuma līguma summa" norāda kopējo aizņēmuma apjomu euro saskaņā ar galvojuma līgumu. Ja galvotais aizņēmums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;

16.14. ailēs "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: palielinājums (+): pārskata periodā", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): pārskata periodā", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā", "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): pārskata periodā" norāda datus atbilstoši uzskaites datiem un saskaņā ar galvojuma līguma nosacījumiem;

16.15. ailes "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (3. + 4. + 6. + 8. + 10.)" datus aprēķina kā aiļu "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Darījumi: palielinājums (+): no gada sākuma", "Darījumi: samazinājums (–): no gada sākuma", "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,–): no gada sākuma" datu summu;

16.16. ailē "Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām plānoto galvotā aizņēmuma atmaksājamo pamatsummas daļu. Pārskata gada pēdējā mēneša pārskatā ailes dati ir "0";

16.16.1 sniedz skaidrojumu par ailēs "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): no gada sākuma" un "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+): pārskata periodā" norādītajiem datiem;

16.17. galvojumus pārskatā var grupēt pēc mērķa un aizņēmēja:

16.17.1. ailē "Parakstīšanas datums" norāda līguma datumu, kurš noslēgts pirmais šajā grupā;

16.17.2. ailē "Atmaksas termiņš" norāda līguma datumu aizņēmumam, kurš tiks atmaksāts pēdējais šajā grupā;

16.17.3. aizņēmuma kustības ailēs norāda grupas līgumu darījumu izpildes kopsummas.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

17. Veidlapas Nr.4-SAI "Pārskats par saistību apmēru" sagatavošanas kārtība:

17.1. pārskatu par saistību apmēru sagatavo pašvaldības budžeta iestādes;

17.2. pārskatā par saistību apmēru norāda:

17.2.1. saņemtos aizņēmumus detalizēti par katru līgumu (izņemot finanšu līzingu);

17.2.2. izsniegtos galvojumus (detalizēti par katru līgumu);

17.2.3. citas ilgtermiņa saistības, kuras pašvaldība uzņēmusies atbilstoši domes lēmumam (ja noslēgti līgumi par preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumi, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu īstenošanā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas atbilstoši budžeta gadam, un līgumā ir norādīta kopējā saistību summa). Norāda minēto saistību kopējo summu;

17.3. rindā "Citas ilgtermiņa saistības" norāda bilances kreditoru sastāvā iekļautās ilgtermiņa saistības un iespējamās nākotnes saistības, kā arī finanšu līzinga saistības (izņemot šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētās saistības);

17.4. datus norāda par periodu "n" – saimnieciskais gads, "n + 1" – nākamais saimnieciskais gads utt.;

17.5. ja saistībās notikušas izmaiņas (noslēgts jauns līgums, veikti grozījumi esošajos līgumos), tās norāda nākamajā pārskata periodā pēc saistību apjoma izmaiņām;

17.6. ailē "Kods/Uzskaites konts":

17.6.1. sadaļā "Aizņēmumi" norāda informāciju atbilstoši šo noteikumu 15.4.apakšpunktam;

17.6.2. sadaļā "Galvojumi" norāda informāciju atbilstoši šo noteikumu 16.4.apakšpunktam;

17.7. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu:

17.7.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai, izņemot finanšu līzingu;

17.7.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.8. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā:

17.8.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.8.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

17.9. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) vai galvojuma (atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) līgumā norādīto mērķi;

17.10. ailē "Līguma noslēgšanas datums" norāda datumu, kurā parakstīts attiecīgais līgums:

17.10.1. sadaļā "Aizņēmumi" – atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pārskats par aizņēmumiem" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

17.10.2. sadaļā "Galvojumi" – atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pārskats par galvojumiem" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

17.11. ailē "Saistību apmērs: n" norāda kopējo kārtējā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu – attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam, neveicot korekcijas par pārskata periodā veikto saistību pamatsummas un procentu atmaksu;

17.12. ailēs "Saistību apmērs: n + 1", "Saistību apmērs: n + 2", "Saistību apmērs: n + 3", "Saistību apmērs: n + 4", "Saistību apmērs: n + 5" un "Saistību apmērs: n + 6" norāda attiecīgajā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu – attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

17.13. ailē "Saistību apmērs: turpmākajos gados" norāda kopsummu, kas jāatmaksā līdz pilnīgai attiecīgo saistību dzēšanai – saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

17.14. ja šo noteikumu 17.11., 17.12. un 17.13.apakšpunktā minēto procentu maksājumu aprēķinam piemēro mainīgo procentu likmi, aizņēmuma procentu maksājumus kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem aprēķina atbilstoši prognozētajai procentu likmei. Ja atbilstoši aizņēmuma līgumam pārskata periodā procentu likme ir fiksēta nākamajam procentu maksāšanas periodam, aizņēmuma procentu maksājumus attiecīgajam periodam pārrēķina atbilstoši faktiskajai procentu likmei;

17.15. ailē "Saistību apmērs: pavisam" norāda kopējo saistību apmēru. Ailes "Pavisam" datus aprēķina kā aiļu "n", "n + 1", "n + 2", "n + 3", "n + 4", "n + 5", "n + 6" un "turpmākajos gados" datu summu;

17.16. rindas "Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem" datus aprēķina kā rindas "Kopā saistības" un rindas "Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" dalījumu, izteiktu procentos;

17.17. rindā "Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" norāda mēneša pārskata par pamatbudžeta izpildi plānoto pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto transferta ieņēmumu no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānoto iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā starpību.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

18. Veidlapas Nr. 1-ES_pasv "Pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai" sagatavošanas kārtība:

18.1. pārskatu sagatavo pašvaldību budžeta iestādes;

18.2. pārskatā sniedz informāciju par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (turpmāk – ES projekti) īstenošanu;

18.3. pārskatā norāda kopējos projekta izdevumus, neizdalot finanšu resursus (piemēram, pašu resursi vai ES līdzfinansējums, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas);

18.4. ailē "Projektu kopsumma" norāda informāciju par visu projektu kopējām izmaksām;

18.5. ailē "Plānots īstenot pārskata gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem saimnieciskajā gadā;

18.6. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda informāciju par budžeta izpildi pārskata gadā;

18.7. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību;

18.8. ailē "Plānots īstenot n+1 gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem nākamajā pārskata gadā;

18.9. ailē "Plānots īstenot n+2 gadā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem aiznākamajā pārskata gadā;

18.10. ailē "Plānots īstenot turpmākajos gados kopā" norāda informāciju par plānotajiem projekta kopējiem izdevumiem turpmākajos gados līdz projekta pabeigšanai.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.710 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumus Nr.1071 "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 153.nr.).

20. Mēneša pārskatu par 2010.gada decembri iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1071 "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību".

20.1 Mēneša pārskatā par 2013.gada decembri datus norāda latos.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.478 redakcijā)

20.2 Sagatavojot šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētos pārskatus par 2014.gada janvāri, atlikumus uz perioda sākumu norāda, pārrēķinātus euro atbilstoši Eiropas Savienības Padomes noteiktajam euro maiņas kursam un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā minētajiem noapaļošanas principiem.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.478 redakcijā)

21. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478)

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.1

Pārskats par budžeta izpildi

 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata mēnesis 
Budžeta veids 

 

(euro)

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada sākuma

Izpilde % pret gada plānu
(2. / 1.)

Pārskata mēneša izpilde

A

B

1

2

3

4

 KOPĀ IEŅĒMUMI    
xx.x.x.x.Klasifikācijas koda nosaukums    
xx.x.x.x.Klasifikācijas koda nosaukums    
 KOPĀ IZDEVUMI    
 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām    
xx.000Klasifikācijas koda nosaukums    
xx.000Klasifikācijas koda nosaukums    
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām    
xxxxKlasifikācijas koda nosaukums    
xxxxKlasifikācijas koda nosaukums    
 Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (–)    
 Finansēšana    
F xx 0x 00 00Klasifikācijas koda nosaukums    
F xx 0x 00 00Klasifikācijas koda nosaukums    

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada sākuma

F xx 0x 00 00 ASNaudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 
F xx 0x 00 00 ABNaudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās
Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.776

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.710 redakcijā)

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30. panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. 1-ES_pasv
Pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai
 KODI
Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata mēnesis 

(euro)

Klasifikācijas grupas kodsRādītāju nosaukumsProjektu kopsummaPlānots īstenot pārskata gadāIzpilde no gada sākumaPārskata mēneša izpilde
(3. – n–1 3.)
Plānots īstenot n+1 gadāPlānots īstenot n+2 gadāPlānots īstenot turpmākajos gados kopā
AB1234567
KKopējie izdevumi       
1.0.Uzturēšanas izdevumi       
2.0.Kapitālie izdevumi       
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.776

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.2-AIZN

Pārskats par aizņēmumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis


(euro)

Kods

Aiz-devējs

Institu-cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Mērķis

Pa-rakstī-šanas datums

At-maksas termiņš

% likme

Valūtas apzī-mējums

Aizņēmuma līguma summa

Parāds uz pār-skata gada sākumu

Darījumi

Cits samazinājums/
palielinājums, kas nav darījums
(–,+)

Valūtas kursa izmaiņas (+,–)

Parāds uz pārskata perioda beigām (2. + 3. +
5. + 7. + 9.)

Aizņē-muma apkal-pošanas izdevumi no gada sākuma

Aizņē-muma neiz-maksātā daļa pārskata perioda beigās

Aizņē-muma atmak-sājamā daļa līdz pārskata gada beigām

palielinājums (+)

samazinājums (–)

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KOPĀSkaidrojumi par 7. un 8.ailē "Cits parāda samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+)" norādītajiem datiem

Kods

Darījuma apraksts

No gada sākuma

Pārskata periodā

FILIFinanšu līzinga saņemšana
DZESAizņēmuma dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem
REINReinvestīcijas Pasaules Bankas kredītam
PALAizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet samaksā rēķinus
SAMAizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde
STARPSaņemts/nodots starp iestādēm
PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/
Kopā

Izziņa
(Svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.776

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.3-GALV

Pārskats par galvojumiem

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

(euro)

Uzskaites
konts

Aizdevējs

Institu-cionālā sektora klasifi-kācijas kods

Mērķis

Aizņē-mējs

Parakstī-šanas datums

At-maksas termiņš

Valūtas apzī-mējums

Galvojuma līguma summa

Galvotā aizņēmuma līguma summa

Neat-maksātā summa, kurai nav iestājies maksā-šanas termiņš
(uz pārskata gada sākumu)

Darījumi

Cits samazinājums/
palielinājums,
kas nav darījums
(–,+)

Valūtas kursa izmaiņas
(+,–)

Neat-maksātā summa, kurai nav iestājies maksā-šanas termiņš
(uz pārskata perioda beigām) (3. + 4. +
6. + 8. +
10.)

Galvo-juma atmak-sājamā daļa līdz pārskata gada beigām

palielinājums (+)

samazinājums (–)

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KOPĀ

Skaidrojumi par 8. un 9. ailē "Cits samazinājums/palielinājums, kas nav darījums (–,+)" norādītajiem datiem:

KodsDarījuma aprakstsNo gada sākumaPārskata periodā
PRECGalvotā aizņēmuma atlikumu precizēšana  
DZESGalvotā aizņēmuma dzēšana  
STARPSaņemts/nodots starp iestādēm  
PAR/katra darījuma detalizēts apraksts/  
 Kopā 
Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta
noteikumiem Nr.776

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.478; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.710)

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr.4-SAI

Pārskats par saistību apmēru

KODI

Pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

(euro)

Kods/ Uzskaites konts

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Līguma noslēgšanas datums

Saistību apmērs

n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5

n + 6

turpmākajos gados

pavisam (1. + 2. + 3. + 4. + 5.+ 6. +
7. + 8.)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Aizņēmumi
KOPĀ

x

x

x


Galvojumi
KOPĀ

x

x

x


Citas ilgtermiņa saistības

x

x

x


Kopā saistības

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim
(izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 776Pieņemts: 17.08.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
215319
{"selected":{"value":"01.02.2015","content":"<font class='s-1'>01.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2015","iso_value":"2015\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)