Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.602

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 46.§)
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 24.05.2011. noteikumu Nr.404 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta trešo, sesto un 7.1 daļu
(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 721 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pabalstu un izdevumu kompensāciju apmērus diplomātiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām un darbiniekiem, specializētajiem atašejiem, valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem (turpmāk – darbinieks) atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem ārvalstī un to izmaksas kārtību.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.404 redakcijā)

2. Saeima, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, prokuratūra un nozares ministrija vai tās padotības iestāde (turpmāk – nosūtītāja institūcija) pabalstus pārskaita uz darbinieka norādīto personīgo kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.404; MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.373)

3. Algas pabalsta par dienestu ārvalstī (turpmāk – algas pabalsts), pabalsta par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsta par bērna uzturēšanos ārvalstī apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem, reizinot pabalsta apmēru ar Eiropas Savienības noteikto dzīves dārdzības (korekcijas) koeficientu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam (turpmāk – dzīves dārdzības koeficients).

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

3.1 Ja dzīves dārdzības koeficients tiek mainīts, nosūtītāja institūcija, aprēķinot šo noteikumu 3.punktā minētos pabalstus, attiecīgo dzīves dārdzības koeficientu piemēro ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc mēneša, kad stājušās spēkā attiecīgās izmaiņas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

3.2 Algas pabalstam par dienestu ārvalstī, pabalstam par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalstam par bērna uzturēšanos ārvalstī darbiniekiem, kuriem dienesta vieta ir Beļģijā, piemēro dzīves dārdzības koeficientu 1.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

4. Izdevumu kompensācijas nosūtītāja institūcija pārskaita uz darbinieka norādīto personīgo kontu kredītiestādē vai tieši pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz izdevumu apmēru un samaksu apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (piemēram, īres līgums, komunālo maksājumu apmēru apliecinoši rēķini, līgums ar skolu, čeki, kvītis).

5. Dienesta vieta ir pilsēta vai administratīvā teritorija, kurā darbinieks strādā un dzīvo dienesta laikā ārvalstī.

II. Algas pabalsts par dienestu ārvalstīs

6. Algas pabalstu darbiniekam nosaka atbilstoši amatam vai dienesta pakāpei un izmaksā, sākot ar pirmo kalendāra dienu, kad viņš ieradies dienesta vietā, lai pildītu dienesta pienākumus, bet ne agrāk kā ar rīkojumā noteikto pārcelšanās datumu. Algas pabalstu izmaksā par laiku, ko darbinieks pavada ceļā uz dienesta vietu vai atgriežoties no tās, bet ne vairāk kā par divām ceļā pavadītām dienām katrā virzienā. Algas pabalstu pārtrauc maksāt ar dienu, kad tiek atstāta dienesta vieta, bet ne vēlāk kā ar rīkojumā noteikto pārcelšanās datumu. Karavīram par laiku, ko tas pavada ceļā uz dienesta vietu vai atgriežoties no tās, algas pabalsta vietā maksā komandējuma naudu.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

7. Algas pabalstu izmaksā reizi mēnesī, gadā noteikto summu dalot ar 12. Ja algas pabalstu izmaksā par nepilnu mēnesi, izmaksājamo summu aprēķina, mēneša pabalsta summu dalot ar kalendāra dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar apmaksājamo dienu skaitu.

8. Algas pabalstu neizmaksā par laiku, kad darbinieks:

8.1. atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

8.2. ir atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;

8.3. atstādināts no dienesta pienākumu pildīšanas.

8.1 Ja karavīrs nosūtīts dienēt Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, Eiropas Savienības institūcijās vai šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos un saskaņā ar minēto organizāciju lēmumu tiek nosūtīts uz starptautiskajām operācijām, algas pabalstu attiecīgajam karavīram aprēķina par karavīra ģimenes locekļu faktisko uzturēšanās laiku ārvalstī, no kuras viņš nosūtīts uz starptautisko operāciju, ņemot vērā karavīra ģimenes locekļu skaitu:

8.1 1. par vienu ģimenes locekli – 30 procentu apmērā;

8.1 2. par diviem un vairāk ģimenes locekļiem – 50 procentu apmērā.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.438 redakcijā)

III. Pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsts par bērna uzturēšanos ārvalstī

(Nodaļas nosaukums 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

9. Pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī darbinieks sāk saņemt ar pirmo kalendāra dienu, kad laulātais un bērns (turpmāk – ģimenes locekļi) ierodas viņa dienesta vietā. Pabalstus par ģimenes locekļu uzturēšanos ārvalstī izmaksā reizi mēnesī, gadā noteikto summu dalot ar 12. Ja pabalstu izmaksā par nepilnu mēnesi, izmaksājamo summu aprēķina, mēneša pabalsta summu dalot ar kalendāra dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar apmaksājamo dienu skaitu.

10. Ja ģimenes locekļi dienesta vietā uzturas pastāvīgi, pabalstus par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī darbinieks saņem par to pašu periodu, par kuru saņem algas pabalstu, izņemot šo noteikumu 10.1 punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 721)

10.1 Ja karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem un viņa ģimenes locekļi dienesta vietā uzturas pastāvīgi, pabalstus par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstīs karavīrs saņem līdz dienai, kad tiek atstāta dienesta vieta, bet ne ilgāk kā līdz rīkojumā norādītajam mācību komandējuma beigu datumam.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 721 redakcijā)

11. Laulātais un bērns dienesta vietā uzturas pastāvīgi, ja viņu prombūtne ārpus dienesta vietas kalendāra gada laikā nepārsniedz 120 dienas, ieskaitot darbinieka atvaļinājumu. Atsevišķos gadījumos, ja ir attaisnojoši iemesli (piemēram, slimība, mācības akreditētā izglītības iestādē), ar nosūtītājas institūcijas vadītāja rakstisku atļauju, saglabājot statusu, prombūtnes termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 150 dienām.

12. Ja laulātais vai bērns dienesta vietā sāk vai beidz uzturēties pastāvīgi kalendāra gada laikā, pieļaujamās prombūtnes dienas ārpus dienesta vietas aprēķina proporcionāli kalendāra dienu skaitam, kas seko pēc uzturēšanās sākuma līdz kalendāra gada beigām vai no kalendāra gada sākuma līdz uzturēšanās beigām. Šādos gadījumos uzturēšanās dienu skaitu, par kurām darbinieks saņem pabalstu, dala ar 365 un reizina ar 120 vai 150 (dienām), ievērojot šo noteikumu 11.punktā minētos nosacījumus.

12.1 Aprēķinot laulātā vai bērna prombūtni attiecīgajā kalendāra gadā, netiek ņemts vērā ārvalstī izsludinātā karastāvokļa laikposms.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 409 redakcijā)

13. Pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī darbiniekam izmaksā līdz brīdim, kamēr bērns sasniedz 18 gadu vecumu vai pabeidz vidējās izglītības iestādi. Par vidējās izglītības turpināšanu pēc 18 gadu vecuma iestāšanās darbinieks rakstiski informē nosūtītāju institūciju un līdz kalendāra gada beigām iesniedz arī izglītības iestādes izsniegtu izziņu.

14. Ja laulātais vai bērns dienesta vietā neuzturas pastāvīgi, pabalstu darbiniekam izmaksā par faktisko laulātā vai bērna uzturēšanās laiku, kas nepārsniedz darbinieka dienesta laiku dienesta vietā.

15. Darbinieks 10 dienu laikā no laulātā vai bērna uzturēšanās sākuma vai beigām rakstiski paziņo nosūtītājai institūcijai datumu, ar kuru sākot laulātais vai bērns uzturēsies dienesta vietā pastāvīgi, kā arī datumu, ar kuru sākot laulātais vai bērns dienesta vietā pastāvīgi vairs neuzturēsies. Darbinieks 10 dienu laikā pēc algota darba uzsākšanas vai beigšanas rakstiski informē nosūtītāju institūciju par laiku, kad laulātais uzsāk vai beidz strādāt algotu darbu.

16. Pabalstu par laulātā vai bērna uzturēšanos ārvalstī neizmaksā šo noteikumu 8. punktā minētajos gadījumos. Pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī neizmaksā arī tādos gadījumos, ja laulātais ir nodarbināts, saglabājot diplomātisko rangu, vai arī ir nodarbināts Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

IV. Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei

17. Darbiniekam, dodoties uz dienesta vietu, izmaksā vienreizēju pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

18. Pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei neizmaksā, ja:

18.1. dienesta vietas valsts līdz nosūtīšanai ir bijusi darbinieka pastāvīgā dzīvesvieta;

18.2. darbinieks darbā uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

19. Ja darbinieks uz dienesta vietu pārceļas kopā ar laulāto, kas tajā uzturēsies pastāvīgi, pabalsta apmērs tiek palielināts par 20 %. Par katru nepilngadīgu bērnu, kas dienesta vietā uzturēsies pastāvīgi, pabalsta apmērs tiek palielināts par 10 %.

20. Mājsaimniecības inventārs, kas iegādāts par pabalstu, paliek darbinieka īpašumā.

21. Atkārtotas pārcelšanās gadījumā pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei tiek izmaksāts, ja starp pārcelšanās datumiem, kas noteikti rīkojumos, ir pagājuši ne mazāk kā pilni divi gadi.

22. Ja darbinieki ir laulātie un viņi dodas uz vienu dienesta vietu atsevišķos laika periodos, pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei izmaksā tam darbiniekam, kurš uz dienesta vietu dodas pirmais, apmērā, kāds pienākas laulātajam ar augstāku amatu. Ja nosūtītājas institūcijas ir dažādas, pabalstu izmaksā institūcija, kuras darbinieks ieņem augstāku amatu. Ja darbinieku nosūtītājas institūcijas ir dažādas un institūcija, kuras darbinieks ieņem zemāku amatu un pirmais pārceļas uz dienesta vietu, savam darbiniekam jau ir izmaksājusi pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, tad institūcija, kuras darbinieks ieņem augstāku amatu, izmaksā savam darbiniekam attiecīgo pabalstu summas starpību.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

23. Ja darbinieks pēc savas iniciatīvas vai pēc disciplinārlietas izskatīšanas, vai dienesta izmeklēšanas tiek atsaukts no dienesta, pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei atmaksā šādā apmērā:

23.1. 100 % apmērā, ja no pārcelšanās brīža nav pagājis gads;

23.2. 40 % apmērā, ja no pārcelšanās brīža ir pagājis vairāk par gadu, bet mazāk par diviem gadiem.

V. Pabalsts dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai

24. Pabalsta apmērs dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai ir 71,14 euro mēnesī. Pabalstu izmaksā par laiku, kad darbinieks pilda dienesta pienākumus. Ja pabalsts jāizmaksā par nepilnu mēnesi, izmaksājamo summu aprēķina, mēneša pabalsta summu dalot ar kalendāra dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar apmaksājamo dienu skaitu. Pabalstu izmaksā par laiku, kad tiek izmaksāts algas pabalsts.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1291)

25. Pabalstu neizmaksā pārstāvniecības vadītājam un citiem darbiniekiem, kuri tiek nodrošināti ar dienesta transportu.

26. Kārtību, kādā tiek izmantoti specializēto atašeju un sakaru virsnieku lietošanā esošie dienesta transportlīdzekļi, ja tie ir nosūtītāju institūciju īpašums vai tiek nomāti, nosaka nosūtītāja institūcija atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

VI. Dzīvokļa īres izdevumu un komunālo maksājumu kompensācija, kā arī ar dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistīto izdevumu kompensācija

27. Nosūtītāja institūcija darbinieku nodrošina ar dzīvojamo platību. Ja nosūtītājas institūcijas rīcībā nav dzīvojamās platības (brīva dzīvokļa vai mājas), darbiniekam kompensē īres un komunālos izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

27.1 Izņēmuma gadījumā, ja darbinieku pārceļ uz dienesta vietu ārvalstī uz īslaicīgu termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, un nosūtītājas institūcijas rīcībā nav brīvas dzīvojamās platības, kā arī atbilstoši dienesta vietas īpašajiem apstākļiem un praksei nav iespējams vai ir ekonomiski nepamatoti izīrēt dzīvojamo platību uz īslaicīgu termiņu, nosūtītāja institūcija sedz darbinieka viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus saskaņā ar normatīvajos aktos par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu noteiktajām viesnīcas maksas normām. Katru šādu gadījumu apstiprina nosūtītājas institūcijas vadītājs, ņemot vērā pārstāvniecības vadītāja vai darbinieka, ja pārstāvniecības vadītāja nav, sniegto ekonomisko pamatojumu.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

28. Ja faktiskie izdevumi par īri un komunālajiem izdevumiem ir mazāki par šajos noteikumos noteikto maksimālo īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru vai nosūtītājas institūcijas noteikto apmēru, darbiniekam kompensē faktiskos izdevumus.

29. Īres un komunālo izdevumu kompensācijas summu vienam darbiniekam nosaka divu cilvēku ģimenei (laulātajiem). Par katru nākamo ģimenes locekli, kurš dienesta vietā uzturas pastāvīgi, īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru palielina par 5 %.

30. Nosakot īres un komunālo izdevumu atbilstību noteiktajam limitam, par pamatu ņem grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu īres līguma noslēgšanas dienā. Lai noteiktu īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru nepilnam gadam, kalendāra gadā noteikto kompensācijas apmēru dala ar 12 un reizina ar apmaksājamo mēnešu skaitu. Īres un komunālo izdevumu maksimālo apmēru aprēķina par laikposmu, kad attiecīgie izdevumi faktiski radušies.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1291)

30.1 Īres izdevumos ieskaitāmi izdevumi par mēbelēta vai nemēbelēta dzīvokļa īri, kā arī mēbeļu īres izdevumi.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.438 redakcijā)

31. Ja darbiniekam vai viņa laulātajam dienesta vietā īpašumā ir māja vai dzīvoklis, kurā viņš pastāvīgi uzturas, īres un komunālie izdevumi netiek kompensēti.

32. Pārstāvniecību vadītājiem, tai skaitā ģenerālkonsulātu, konsulātu un vēstniecību atsevišķo kanceleju vadītājiem vai specializētajiem atašejiem, prokuroriem, augstāko un vecāko virsnieku sastāva karavīriem vai sakaru virsniekiem, atsevišķos gadījumos, ja tas ir pamatots ar reprezentācijas vajadzībām, var palielināt kompensācijas apmēru, saskaņojot ar nosūtītājas institūcijas vadītāju.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1214; MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.404)

33. Ar īres līguma slēgšanu saistītos izdevumus (piemēram, māklera pakalpojumi, depozīta iemaksas), iepriekš saskaņojot ar nosūtītājas institūcijas vadītāju, kompensē saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, nepārsniedzot piecu mēnešu īres maksas apmēru. Nosūtītājas institūcijas vadītājs var lemt par izdevumu kompensēšanu, kas saistīti ar īres līguma izbeigšanu (piemēram, sertificēta dzīvojamo telpu novērtētāja pakalpojumi), ņemot vērā darbinieka iesniegumu, kurā sniegts ekonomiskais pamatojums.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.438 redakcijā)

VII. Darbinieka un viņa ģimenes locekļu ceļa un pārcelšanās izdevumu kompensācija

34. Darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem ceļa izdevumus kompensē saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem. Ceļa izdevumus kompensē neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida attiecīgajā maršrutā nosūtītājas institūcijas vadītāja rīkojumā noteiktajā laikposmā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē.

35. Darbiniekam nodrošina personīgo mantu transportēšanu ar nosūtītājas institūcijas transportlīdzekli, dodoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās.

36. Ja nav iespējams nogādāt personīgās mantas ar nosūtītājas institūcijas transportlīdzekli, izdevumus par kravas nogādāšanu ar citiem transportlīdzekļiem kompensē saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, nepārsniedzot konteinera (12 m x 2,4 m x 2,6 m) transportēšanai paredzēto izdevumu apmēru, kā arī sedzot ar konteinera iekraušanu un izkraušanu saistītos izdevumus, iepriekš saskaņojot ar nosūtītājas institūcijas vadītāju.

VIII. Darbinieka un viņa ģimenes locekļu apdrošināšanas un transportēšanas izdevumu kompensācija

37. Darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem kompensē izdevumus, kas saistīti ar:

37.1. veselības apdrošināšanu;

37.2. apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem;

37.3. transportēšanu smagas slimības vai nāves gadījumā.

38. Šo noteikumu 37.1. un 37.2.apakšpunktā paredzētos izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 1708 euro gadā pieaugušajiem un 997 euro gadā bērniem līdz 18 gadu vecumam.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1291)

39. Nosūtītājas institūcijas vadītājs var lemt par šo noteikumu 38.punktā minēto apdrošināšanas prēmiju limitu paaugstināšanu, ņemot vērā pārstāvniecības vadītāja, specializētā atašeja vai sakaru virsnieka motivētu iesniegumu, apdrošināšanas prēmiju limitu detalizētu pamatojumu un piešķirto finanšu līdzekļu apmēru.

IX. Bērna skolas un pirmsskolas izdevumu kompensācija

40. Darbiniekam kompensē šādus bērna skolas un pirmsskolas izdevumus:

40.1. bērna pirmsskolas izdevumus (izņemot gadījumus, ja laulātais uzturas dienesta vietā pastāvīgi un nav nodarbināts algotā darbā, bet ne gadījumā, ja laulātais veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt bērnu);

40.2. sagatavošanas klases un skolas izglītības iestādes izdevumus, lai iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību, ja bērns apmeklē dienesta vietas valsts skolu, pašvaldību, starptautisko institūciju darbinieku un diplomātu bērniem paredzēto skolu vai privātu skolu un skolā ir noteikta mācību maksa.

(Grozīts ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.646)

41. Pirms pirmsskolas izglītības iestādes, sagatavošanas klases un skolas (turpmāk – skola) izvēles darbinieks iesniedz nosūtītājas institūcijas vadītājam izvērtēšanai informāciju par dienesta vietā esošajām skolām un skolas izdevumus apliecinošus dokumentus. Nosūtītājas institūcijas vadītājs pieņem lēmumu par skolas izdevumu kompensāciju, pamatojoties uz nosūtītājas institūcijas vadītāja noteiktiem skolas izvēles apstiprināšanas kritērijiem. Izņēmuma gadījumā nosūtītājas institūcijas vadītājs var pieņemt lēmumu par kopējā mācību maksā neiekļautu izdevumu segšanu, kas ir objektīvi nepieciešami izglītības iegūšanai (piemēram, mācību programmā iekļautie obligātie pasākumi, centralizēti iegādājamie mācību materiāli, skolas transporta izdevumi).

(MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

42. Ja bērns pārtrauc mācības skolā laikposmā, par kuru segta bērna skolas izdevumu kompensācija, un no izglītības iestādes nav iespējams atgūt naudu par laikposmu, kurā darbinieka bērns nemācās minētajā iestādē, jaunu bērna skolas izdevumu kompensāciju darbiniekam par jau kompensēto laikposmu neizmaksā. Šis punkts neattiecas uz Valsts civildienesta likuma 37.pantā, Militārā dienesta likuma 26.pantā un Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 14.panta trešajā daļā minētajiem gadījumiem.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1214, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

43. Ja darbinieks tiek atbrīvots no dienesta, viņa pienākums ir atmaksāt mācību maksas daļu par atlikušo mācību periodu, par kuru saņemta kompensācija. Šis punkts neattiecas uz Valsts civildienesta likuma 37.pantā un Militārā dienesta likuma 26.pantā minētajiem gadījumiem, kā arī uz citiem no darbinieka neatkarīgiem apstākļiem.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1214, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

X. Darbinieka un viņa ģimenes locekļu ceļa izdevumu kompensācija

(Nodaļas nosaukums 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

44. Reizi kalendāra gadā darbiniekam, viņa laulātajam un bērnam, kuri uzturas dienesta vietā pastāvīgi, sedz ceļa izdevumus, dodoties atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties atpakaļ dienesta vietā no Latvijas, ja ir iesniegti atbilstoši izdevumus attaisnojoši dokumenti. Ceļa izdevumus kompensē neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida attiecīgajā maršrutā nosūtītājas institūcijas vadītāja rīkojumā noteiktajā laikposmā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē.

45. Ja darbinieka laulātais vai bērns pastāvīgi neuzturas dienesta vietā, reizi kalendāra gadā viņiem var segt ceļa izdevumus no to pastāvīgās uzturēšanās vietas uz darbinieka dienesta vietu un atpakaļ, ja ir iesniegti atbilstoši izdevumus attaisnojoši dokumenti. Ceļa izdevumus kompensē neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida attiecīgajā maršrutā nosūtītājas institūcijas vadītāja rīkojumā noteiktajā laikposmā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē maršrutā no Latvijas uz darbinieka dienesta vietu un no darbinieka dienesta vietas uz Latviju.

46. Ja darbinieks pilda dienestu valstī, kurā ir īpaši vai bīstami apstākļi, darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem ar nosūtītājas institūcijas rīkojumu var noteikt ceļa izdevumu kompensāciju biežāk nekā reizi kalendāra gadā atvaļinājuma laikā.

46.1 Darbiniekam sedz ceļa izdevumus sakarā ar ierašanos uz ģimenes locekļa vai apgādājamā bērēm, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. Aviobiļetes izdevumi biznesa klasē ir pieļaujami, ja nav pieejama aviobiļete ekonomiskajā klasē.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.646 redakcijā)

46.2 Ja darbinieka bērnam ir nepieciešams doties kārtot iestājpārbaudījumus darbinieka dienesta vietas skolā, kuras izvēle apstiprināta saskaņā ar šo noteikumu 41. punktu, vai Latvijas skolā, atgriežoties no darbinieka dienesta vietas, darbinieka bērnam un, ja nepieciešams, vienam no vecākiem var kompensēt ceļa izdevumus, pamatojoties uz darbinieka iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. Ceļa izdevumus kompensē vienu reizi, pārceļoties uz darbinieka dienesta vietu un atgriežoties Latvijā, neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida nosūtītājas institūcijas vadītāja rīkojumā noteiktajā laikposmā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē maršrutā no Latvijas uz darbinieka dienesta vietu, no darbinieka esošās dienesta vietas uz nākamo dienesta vietu vai no darbinieka dienesta vietas uz Latviju, un attiecīgi atgriežoties dienesta vietā vai Latvijā.

(MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 235 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

47. Šo noteikumu 44. un 45. punktā minētos ceļa izdevumus darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem sedz, ja kopš darbinieka ierašanās dienesta vietā pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, izņemot šādus gadījumus:

47.1. darbinieks pārceļas no vienas dienesta vietas ārvalstī uz citu dienesta vietu ārvalstī;

47.2. karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 721 redakcijā)

48. Ja darbinieki ir laulātie un dienē vienā dienesta vietā, šajos noteikumos noteiktos pabalstus (izņemot algas pabalstu, pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei šo noteikumu 22. punktā noteiktajā gadījumā un pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai) un kompensācijas maksā tam darbiniekam, kurš ieņem augstāku amatu, arī gadījumā, ja nosūtītājas institūcijas ir dažādas. Ja darbinieki ieņem vienādu amatu, par šajos noteikumos noteikto pabalstu un kompensāciju izmaksu nosūtītājas institūcijas savstarpēji vienojas.

(Grozīts ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.646)

49. Ārlietu ministrija nodrošina aktuālo dzīves dārdzības koeficientu publicēšanu Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā, norādot atsauci uz Eiropas Savienības normatīvo aktu vai lēmumu.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

50. Darbinieki, kuru pabalstu vai kompensāciju apmērs vai to izmaksas kārtība saskaņā ar šiem noteikumiem pasliktina uzturēšanās apstākļus dienesta vietā, līdz dienesta beigām esošajā amatā turpina saņemt pabalstus un kompensācijas tādā apmērā, kāds tika noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai (izņemot gadījumu, ja tiek mainīts dzīves dārdzības koeficients). Ja grozījumi šajos noteikumos pasliktina uzturēšanās apstākļus darbiniekiem, kas jau atrodas dienesta vietā, attiecīgos grozījumus šiem darbiniekiem līdz dienesta beigām nepiemēro.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.404)

50.1 Pamatojoties uz militārā dienesta specifiku, šo noteikumu 19. un 29.punktu nepiemēro karavīram, kurš uz dienesta vietu ārvalstīs tiek pārcelts uz laiku, kas nepārsniedz gadu, un viņam neizmaksā:

50.1 1. pabalstu par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstīs;

50.1 2. ģimenes locekļu ceļa un pārcelšanās izdevumu kompensāciju;

50.1 3. ceļa izdevumu kompensāciju, reizi gadā dodoties atvaļinājumā uz Latviju;

50.1 4. bērnu skolas un pirmsskolas izdevumu kompensāciju;

50.1 5. kompensāciju par izdevumiem ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un viņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu veselībai.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1214 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

50.2 Piemērojot šo noteikumu nosacījumus, karavīram kompensē izdevumus par bērnu mācībām privātā izglītības iestādē 60 % apmērā, ja karavīra dienesta vieta atrodas valstī, kurā ir iespēja mācīties valsts izglītības iestādē vai starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētā izglītības iestādē, nemainot iepriekšējo mācību valodu, izņemot gadījumu, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi tādēļ, lai varētu turpināt izglītību valodā, kurā viņš jau mācījies karavīra iepriekšējā dienesta vietā vai Latvijā, vai ja attiecīgajā privātajā izglītības iestādē jau mācās kāds no karavīra bērniem.

(MK 22.04.2015. noteikumu Nr.198 redakcijā)

50.3 Ja karavīrs nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem, šo noteikumu VII un VIII nodaļas normas, izņemot šo noteikumu 35. un 36. punktu, attiecina tikai uz karavīra ģimenes locekļiem.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 721 redakcijā)

50.4 Šo noteikumu 50.1 punkts neattiecas uz karavīru, kurš nosūtīts mācību komandējumā atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 36. panta 7.1 daļas nosacījumiem.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 721 redakcijā)

50.5 Šo noteikumu  12.1 punktā minēto nosacījumu par laulātā un bērna prombūtni attiecina no 2022. gada 1. janvāra, ja, ievērojot ārlietu dienesta specifiku, diplomāts vai diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersona vai darbinieks dienē ārvalstī, kurā ir izsludināts karastāvoklis, bet viņa laulātais un bērns atstāj dienesta vietu drošības risku dēļ. Šajā gadījumā uz laulāto un bērnu netiek attiecināts nosacījums par pabalsta izmaksas pārtraukšanas dienu, atstājot dienesta vietu. 

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 409 redakcijā)

51. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs A.Ronis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602
Darbinieka algas pabalsts, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalsts

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr. 1291 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 381)

1. Noteikt šādus maksimālos darbinieka algas pabalstus, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstus kalendāra gadā:

(euro)

Nr.
p.k.

Amats/dienesta pakāpe/
mēnešalgu grupa

Algas pabalsts

Pabalsts
par laulātā uzturēšanos ārvalstī

Pabalsts par bērna uzturēšanos ārvalstī

līdz 12 gadu vecumam

no 12 gadu vecuma

1.1.Vēstnieks, prokurors – Eirojusta pārstāvis, ģenerālleitnants (Jūras spēkos – viceadmirālis), valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai

30 023

10 530

3 700

4 127

1.2.Pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, Konsulārās nodaļas vadītājs vēstniecībā Krievijas Federācijā, 1. ranga aizsardzības atašejs ASV un aizsardzības padomnieks ANO, ģenerālmajors (Jūras spēkos – kontradmirālis), brigādes ģenerālis (Jūras spēkos – flotiles admirālis)

25 897

9 107

3 700

4 127

1.3.Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, pulkvedis (Jūras spēkos – kapteinis), konsulāta vadītājs, nozares padomnieks, nodaļas vadītājs, konsulārās nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 13.mēnešalgu grupai

23 193

8 111

3 700

4 127

1.4.Pirmais sekretārs, 2.ranga aizsardzības atašejs, pulkvežleitnants (Jūras spēkos – komandkapteinis), konsuls, nozares atašejs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 11. vai 12.mēnešalgu grupai

21 628

7 399

3 700

4 127

1.5.Otrais sekretārs, informācijas sistēmu administrators, 3.ranga aizsardzības atašejs, majors (Jūras spēkos – komandleitnants), vicekonsuls, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais grāmatvedis, vecākais lietvedis, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 10.mēnešalgu grupai

19 778

6 830

3 700

4 127

1.6.Trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, jaunāko virsnieku sastāva karavīrs, nozares atašeja palīgs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, lietvedis, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs

18 213

6 403

3 700

4 127

1.7.Atašejs, instruktoru sastāva karavīrs, vecākais referents, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 7., 8. vai 9.mēnešalgu grupai

17 502

6 119

3 700

4 127

1.8.Kareivju sastāva karavīrs

16 506

5 834

3 700

4 127

1.9.Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.mēnešalgu grupai

8 395

2 989

3 700

4 127

2. Darbinieku algas pabalstu, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstu apmērus nosaka nosūtītājas institūcijas vadītājs ar rīkojumu, ņemot vērā institūcijas finanšu līdzekļus, bet ne mazākā apmērā, kādi tika noteikti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

3. Pabalsta galīgo apmēru aprēķina, reizinot nosūtītājas institūcijas vadītāja noteiktā pabalsta apmēru ar dzīves dārdzības koeficientu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602
Dzīves dārdzības koeficienti

(Pielikums svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1214, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602
Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr. 1291 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 381)

Noteikt pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei šādā apmērā:

(euro)

Nr.
p.k.

Amats/dienesta pakāpe

Pabalsta apmērs

1.Vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, prokurors – Eirojusta pārstāvis, 1. ranga aizsardzības atašejs ASV un aizsardzības padomnieks ANO, augstāko virsnieku sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai

1 280,58

2.Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, nozares padomnieks, konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks, vecāko virsnieku sastāva karavīrs, 2.ranga aizsardzības atašejs, 3.ranga aizsardzības atašejs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 13.mēnešalgu grupai

1 067,15

3.Nozares atašejs

996,01

4.Pirmais sekretārs, nozares atašeja palīgs, konsuls, konsulāta vadītājs, otrais sekretārs, informācijas sistēmu administrators, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmas uzturētājs, lietvedis, vecākais referents, jaunāko virsnieku un instruktoru sastāva karavīrs, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 7., 8., 9., 10., 11. vai 12.mēnešalgu grupai

853,72

5.Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, kareivju sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.mēnešalgu grupai

711,44

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602
Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr. 1291 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr. 646; MK 22.04.2015. noteikumiem Nr. 198; MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 235; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 721; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 381)

1. Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai darbinieki atbilstoši amatiem tiek sadalīti šādās grupās:

1.1. I grupa – vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, prokurors – Eirojusta pārstāvis, 1. ranga aizsardzības atašejs ASV un aizsardzības padomnieks ANO, augstāko virsnieku sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai;

1.2. II grupa – padomnieks, nozares padomnieks, sakaru virsnieks, pirmais sekretārs, nozares atašejs, konsuls, konsulāta vadītājs, konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 11., 12. vai 13.mēnešalgu grupai;

1.3. III grupa – 1.ranga aizsardzības atašejs, 2.ranga aizsardzības atašejs, 3.ranga aizsardzības atašejs, vecāko virsnieku sastāva karavīrs;

1.4. IV grupa – jaunāko virsnieku sastāva karavīrs, aizsardzības atašeja palīgs;

1.5. V grupa – otrais sekretārs, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, informācijas sistēmu administrators, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, nozares atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs, lietvedis, automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, vecākais referents, instruktoru un kareivju sastāva karavīrs, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10.mēnešalgu grupai.

2. Noteikt šādu maksimālo dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru kalendāra gadā:

(euro)

Nr.
p.k.
ValstsI grupaII grupaIII grupaIV grupaV grupa
2.1.Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona)54 15536 31236 53432 47527 078
2.2.Amerikas Savienotās Valstis (Sanfrancisko)79 89053 43951 01645 34939 956
2.3.Amerikas Savienotās Valstis (Losandželosa)79 89053 43951 01645 34939 956
2.4.Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)79 89053 43951 01645 34939 956
2.5.Apvienotie Arābu Emirāti52 70435 20235 71031 74226 452
2.6.Austrālija61 45441 10742 28737 30230 735
2.7.Austrija40 53827 07827 38524 34220 348
2.8.Azerbaidžāna30 36520 34820 55618 27215 183
2.9.Baltkrievija (Minska)27 07818 00017 68715 72213 461
2.10.Baltkrievija (Vitebska)23 63415 80915 91314 14411 896
2.11.Beļģija40 53827 07827 38524 34220 348
2.12.Brazīlija52 70435 20235 71031 74226 452
2.13.Bulgārija30 36520 34820 55618 27215 183
2.14.Čehija33 80822 53922 71520 19116 904
2.15.Dānija43 95329 31229 67026 37421 984
2.16.Ēģipte52 70435 20235 71031 74226 452
2.17.Francija (Parīze)52 70435 20235 71031 74226 452
2.18.Francija (Strasbūra)40 53827 07827 52424 46820 348
2.19.Grieķija40 53827 07827 38524 34220 348
2.20.Gruzija30 36520 34820 55618 27215 183
2.21.Igaunija30 36520 34820 55618 27215 183
2.22.Itālija52 70435 20234 70930 85326 452
2.23.Izraēla52 70435 20235 71031 74226 452
2.24.Indija52 70435 20235 71031 74226 452
2.25.Īrija54 15536 31234 80130 93327 078
2.26.Japāna61 45441 10742 28737 30230 735
2.27.Kanāda40 53827 07827 26024 23120 348
2.28.Kazahstāna54 15536 31237 42233 01127 078
2.29.Korejas Republika52 70435 20235 71031 74226 452
2.30.Krievija (Maskava)54 15536 31234 80630 93927 078
2.31.Krievija (Sanktpēterburga)33 80822 53921 30316 81916 904
2.32.Krievija (Kaļiņingrada)33 80822 53921 30316 81916 904
2.33.Krievija (Pleskava)23 63415 80915 21513 52211 896
2.34.Ķīna61 45441 10742 10937 04230 735
2.35.Lielbritānija74 34249 46247 30242 04537 032
2.36.Lietuva30 36520 34820 55618 27215 183
2.37.Moldova30 36520 34820 55618 27215 183
2.38.Nīderlande43 95329 31229 67026 37421 984
2.39.Norvēģija52 70435 20235 71031 74226 452
2.40.Polija30 36520 34820 55618 27215 183
2.41.Portugāle40 53827 07827 26024 23120 348
2.42.Rumānija30 36520 34820 55618 27215 183
2.43.Singapūra61 45441 10742 28737 30230 735
2.44.Slovēnija33 80822 53922 48319 98516 904
2.45.Somija43 95329 31229 67026 37421 984
2.46.Spānija40 53827 07827 38524 34220 348
2.47.Šveice52 70435 20235 71031 74226 452
2.48.Turcija40 53827 07827 38524 34220 348
2.49.Ukraina30 36520 34820 55618 27215 183
2.50.Ungārija33 80822 53922 48319 98516 904
2.51.Uzbekistāna27 07818 00017 68715 72213 461
2.52.Vācija40 53827 07827 38524 34220 348
2.53.Zviedrija43 95329 31229 67026 37421 984

3. Ņemot vērā nosūtītājas institūcijas finanšu līdzekļus, dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmērus var samazināt institūcijas vadītājs ar rīkojumu.

4. Šajā pielikumā neminētajām valstīm piemēro Beļģijai noteikto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 602Pieņemts: 29.06.2010.Stājas spēkā: 03.07.2010.Piemērojams ar: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 02.07.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
212624
{"selected":{"value":"08.07.2022","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.07.2022","iso_value":"2022\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2020","iso_value":"2020\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-19.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2016","iso_value":"2016\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2016.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2015","iso_value":"2015\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-21.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2015","iso_value":"2015\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2015.-09.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2014","iso_value":"2014\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2014.-28.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2011","iso_value":"2011\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2011.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2010","iso_value":"2010\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2010.-05.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)