Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumus Nr. 791 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.70

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 8.§)
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām

1. Noteikumi nosaka:

1.1. hidroelektrostaciju (turpmāk – HES) hidrotehnisko būvju drošuma programmā (turpmāk – programma) ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību;

1.2. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saturu, iesniegšanas termiņus un kārtību.

2. HES hidrotehnisko būvju valdītājs nodrošina programmas izstrādi un saskaņo to ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas HES hidrotehniskās būves un objekti, kurus var ietekmēt avārija, un Valsts vides dienestu. Saskaņojot programmu, pašvaldības un Valsts vides dienests sniedz rakstisku atzinumu par HES hidrotehnisko būvju valdītāja iesniegto programmu. Pašvaldības atzinumā norāda programmas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un būvniecības prasībām. HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedz programmas kopiju Ekonomikas ministrijā vismaz mēnesi pirms būvatļaujas saņemšanas A drošuma klases būvēm un vismaz mēnesi pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā B un C drošuma klases būvēm.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.870 redakcijā)

3. Tiesības izstrādāt programmu ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu. Programmu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

4. Ekonomikas ministrija pārliecinās, vai HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedzis programmu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.870 redakcijā)

5. Ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizētās programmas kopiju nosūta Ekonomikas ministrijai.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.870)

6. Tiesības izstrādāt deklarāciju ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu. Deklarāciju izstrādā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

7. HES hidrotehnisko būvju valdītājs ar parakstu apstiprina deklarāciju un katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz to Ekonomikas ministrijā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.870 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.04.2013. noteikumiem Nr.219)

8. Programmu un deklarāciju HES valdītājs sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie HES valdītāja, otrs – Ekonomikas ministrijā.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.870)

9. Izdevumus, kas saistīti ar programmas izstrādi, tās izpildi, kā arī deklarācijas sastādīšanu, sedz HES valdītājs.

10. Programmu kopiju un deklarāciju savlaicīgu iesniegšanu kontrolē Ekonomikas ministrija.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.870 redakcijā)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumus Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.; 2004, 24.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.70

(Pielikums grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr. 866; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 870; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 561)

Hidrotehnisko būvju drošuma programmas paraugs

A daļa. Pases dati

1. HES atrašanās vieta

1.1. Novads, pagasts

1.2. Ūdenstece, tās attālums no grīvas, ūdenssaimnieciskais kods un teritoriālais kods

2. HES hidrotehniskās būves, to raksturojums

2.1. Aizsprosts

2.1.1. materiāls, tips

2.1.2. virsas atzīme

2.1.3. virsas platums

2.1.4. garums pa asi

2.1.5. augšbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.6. lejasbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.7. pretfiltrācijas pasākumi un drenāža

2.2. Plūdu novadbūve

2.2.1. materiāls, tips, konstruktīvais risinājums

2.2.2. maksimālais caurplūdums, kādam tā dimensionēta

2.3. Pievadkanāls vai derivācijas kanāls (caurules) (garums un tehniskais raksturojums)

2.4. Hidroelektrostacija

2.4.1. tips

2.4.2. ēka

2.4.3. turbīnas, to tips, skaits, jauda

2.4.4. aprēķina spiediens

2.4.5. aprēķina caurplūdums

2.5. Atvadkanāls (garums un tehniskais raksturojums)

2.6. Zivju aizsardzības un pārvades būves (tehniskais raksturojums un zivju aizsardzības restu spraugu izmēri)

3. HES hidrotehnisko būvju pamatnes ģeoloģiskais raksturojums

4. HES ūdenskrātuve, tās hidroloģiskais un fiziskais raksturojums

4.1. Sateces baseins

4.2. Maksimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.3. Minimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.4. Normālais uzstādinājuma līmenis (NUL)

4.5. Virsmas laukums normālā uzstādinājuma līmenī

4.6. Kopējais tilpums normālā uzstādinājuma līmenī

4.7. Lietderīgais tilpums

5. Būvatļaujas izdevējs, izsniegšanas datums un numurs

6. HES hidrotehnisko būvju būvprojekta izstrādātājs

7. HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs

8. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijā pieņemšanas datums

9. HES atbilstība drošuma klasei saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 3.pantu

B daļa. HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošana un pārbaude

1. Ūdenslīmeņa un ūdensteces hidroloģiskā stāvokļa (vižņu un ledus veidošanās un iešana) novērošana

1.1. Mērīšanas metodes un normatīvā bāze

1.2. Kontrolmēraparatūra un tās izvietojums, mērlatu piesaiste EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, augstuma kontrolatzīmes (repera) novietojums un tā augstuma atzīme

1.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

2. HES hidrotehnisko būvju un to pamatņu novērošana un pārbaude

2.1. Mērīšanas metodes, normatīvā bāze un kontrolmēraparatūras izvietojums

2.1.1. zemes būvju novērošana, tai skaitā vertikālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.2. betona būvju un dzelzsbetona konstrukciju novērošana, tai skaitā vertikālo un horizontālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.3. filtrācijas novērojumi un mērījumi1

2.1.4. deformācijas šuvju novērošana1

2.2. Būvju apsekošana

2.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

3. Brīdināšanas aparatūra, ja notikusi HES hidrotehnisko būvju avārija1

C daļa. HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji

1. Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē un citu ūdens lietotāju prasības

1.1. Augstākais uzstādinājuma līmenis (AUL)

1.2. Virsmas laukums augstākajā uzstādinājuma līmenī

1.3. Zemākais uzstādinājuma līmenis (ZUL)

1.4. Pieļaujamais ūdenskrātuves ūdenslīmeņa pazemināšanas ātrums

1.5. Minimālais līmenis lejasbjefā

1.6. Minimālais caurplūdums gultnē un tā nodrošinājums caur novadbūvi

1.7. Zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības

2. HES ēku un hidrotehnisko būvju galēji pieļaujamās deformācijas un citi kritēriji

2.1. Vertikālās deformācijas2

2.2. Horizontālās deformācijas2

2.3. Pieļaujamie rādītāji spriegumu un deformāciju mērīšanas iekārtās un pjezometros2

2.4. Maksimālās pieļaujamās slodzes transporta būvēm un pārsegumiem

D daļa. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija

1. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija normālos apstākļos

1.1. Standarti un noteikumi, kas jāievēro hidrotehnisko būvju ekspluatācijā

1.2. Instrukcijas un norādījumi atsevišķu hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijai, tai skaitā aizvaru, zivju aizsardzības un pārvades būvju ekspluatācijai

1.3. Kvalifikācijas prasības hidrotehnisko būvju ekspluatācijas personālam

E daļa. Pastāvīgas glabāšanas drošuma kartotēka

1. HES hidrotehnisko būvju būvprojekts

2. Būvniecības darbu izpilddokumentācija

3. Akts par HES hidrotehnisko būvju nodošanu ekspluatācijā

4. Ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi vai ūdens lietošanas atļauja

5. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (pēc to sastādīšanas)

6. Pārskati, ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti (pēc to sastādīšanas)

Piezīmes.
1
Šos novērojumus paredzēts veikt tikai A drošuma klases būvēm.
2
Šie kritēriji attiecas tikai uz A drošuma klases būvēm.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.70

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.870)

Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas paraugs

A daļa. Ūdensteces hidroloģiskais režīms salīdzinājumā ar ilggadīgiem vidējiem rādītājiem

1. Ūdensteces hidroloģiskais režīms

1.1. Ledus un vižņu režīms

1.2. Augšbjefā un lejasbjefā maksimālais reģistrētais ūdenslīmenis

1.3. Noteces raksturojums (caurplūdumi)

B daļa. HES hidrotehnisko būvju, to atsevišķu daļu stāvoklis, filtrācijas režīms salīdzinājumā ar pieļaujamām normām

1. Zemes būvju deformācijas

1.1. Zemes būvju vertikālās deformācijas

1.2. Zemes būvju horizontālās deformācijas

2. Betona būvju deformācijas

2.1. Betona būvju vertikālās deformācijas

2.2. Betona būvju horizontālās deformācijas

3. Dzelzsbetona konstrukciju stāvokļa novērojumi

4. Deformāciju šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis

5. Filtrācijas režīms hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs

C daļa. Ārkārtas situācijas (ja tādas ir bijušas) un to likvidēšana

D daļa. HES hidrotehnisko būvju uzturēšana un remonts

E daļa. Zinātnisko darbu tēmas un to izpildītāji

F daļa. Secinājumi un atzinumi par atsevišķu HES hidrotehnisko būvju vai to daļu drošumu un priekšlikumi turpmākajām darbībām, kas saistītas ar HES hidrotehnisko būvju drošumu

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 70Pieņemts: 26.01.2010.Stājas spēkā: 30.01.2010.Zaudē spēku: 01.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 29.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
204322
{"selected":{"value":"09.10.2015","content":"<font class='s-1'>09.10.2015.-30.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.10.2015","iso_value":"2015\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2015.-30.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2013","iso_value":"2013\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2013.-08.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2013","iso_value":"2013\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2013.-25.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2011","iso_value":"2011\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2011.-07.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2010","iso_value":"2010\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2010.-17.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"