Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 791

Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 8. §)
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu
" 5. un 9. pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. hidroelektrostaciju (turpmāk – HES) hidrotehnisko būvju drošuma programmā (turpmāk – programma) ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas, iesniegšanas un izpildes kontroles kārtību;

1.2. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saturu un iesniegšanas kārtību.

2. HES hidrotehnisko būvju valdītājs nodrošina programmas izstrādi. Tiesības izstrādāt programmu ir juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo regulējumu ir tiesības sniegt hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības pakalpojumu. Programmu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

3. Izstrādāto programmu apstiprina pašvaldība, kuras teritorijā atrodas HES hidrotehniskā būve, ko var ietekmēt avārija, un Valsts vides dienests. Apstiprinot programmu, pašvaldība un Valsts vides dienests sniedz rakstisku atzinumu par HES hidrotehnisko būvju valdītāja iesniegto programmu. Pašvaldība atzinumā norāda programmas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam. HES hidrotehnisko būvju valdītājs apstiprināto programmu iesniedz:

3.1. Būvniecības valsts kontroles birojam vismaz mēnesi pirms būvatļaujas saņemšanas A drošuma klases būvēm;

3.2. attiecīgās pašvaldības noteiktajai institūcijai vai amatpersonai, kura pilda būvvaldes funkcijas un kuras teritorijā atrodas HES hidrotehniskā būve (turpmāk – attiecīgās pašvaldības būvvalde), vismaz mēnesi pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā B un C drošuma klases būvēm.

4. Būvniecības valsts kontroles birojs pārliecinās, vai HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedzis apstiprināto programmu par A drošuma klases būvēm, bet attiecīgās pašvaldības būvvalde – par B un C drošuma klases būvēm.

5. Ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu par A drošuma klases būvēm iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam, bet par B un C drošuma klases būvēm – attiecīgās pašvaldības būvvaldei.

6. Tiesības izstrādāt deklarāciju ir juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo regulējumu ir tiesības sniegt hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības pakalpojumu. Deklarāciju izstrādā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

7. Deklarāciju iesniegšanu kontrolē Būvniecības valsts kontroles birojs par A drošuma klases būvēm un attiecīgās pašvaldības būvvalde par B un C drošuma klases būvēm.

8. Programmu un deklarāciju HES hidrotehnisko būvju valdītājs sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie HES hidrotehnisko būvju valdītāja, otrs – par A drošuma klases būvēm – Būvniecības valsts kontroles birojā, bet par B un C drošuma klases būvēm – attiecīgās pašvaldības būvvaldē.

9. Izdevumus, kas saistīti ar programmas un deklarācijas izstrādi, sedz HES hidrotehnisko būvju valdītājs.

10. Līdz 2024. gada 1. decembrim šo noteikumu 2. punktā minēto drošuma deklarāciju var izstrādāt arī hidrotehnisko būvju būvinženieri ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumus Nr. 70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 16. nr.; 2011, 182. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 80. nr.; 2015, 197. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 791
Hidrotehnisko būvju drošuma programmas paraugs
 SAŅEMTS
  
 (amats, paraksts, vārds un uzvārds)
  
 (datums)
 

HES,

(nosaukums) 
kas atrodas

 

valdījumā
   
un kuras ūdenskrātuves īpašnieks ir  

Hidrotehnisko būvju drošuma programma
______. gads

Programma apstiprināta šādās institūcijās:

Pašvaldībā(-ās) 
Valsts vides dienestā 
Par programmas izpildi atbildīgā persona 
Programmas izstrādātājs 

A daļa. Pases dati

1. HES atrašanās vieta:

1.1. novads, pagasts;

1.2. ūdenstece, HES attālums no grīvas, ūdens saimnieciskā iecirkņa kods un teritoriālais kods.

2. HES hidrotehniskās būves, to raksturojums:

2.1. aizsprosts:

2.1.1. materiāls, tips;

2.1.2. virsas atzīme;

2.1.3. virsas platums;

2.1.4. garums pa asi;

2.1.5. augšbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums;

2.1.6. lejasbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums;

2.1.7. pretfiltrācijas pasākumi un drenāža;

2.2. plūdu novadbūve:

2.2.1. materiāls, tips, konstruktīvais risinājums;

2.2.2. maksimālais caurplūdums, kādam tā dimensionēta;

2.3. pievadkanāls vai derivācijas kanāls (tips, garums un tehniskais raksturojums);

2.4. hidroelektrostacija:

2.4.1. tips;

2.4.2. ēka;

2.4.3. turbīnas, to tips, skaits, jauda;

2.4.4. aprēķina spiediens;

2.4.5. aprēķina caurplūdums;

2.5. atvadkanāls (garums un tehniskais raksturojums);

2.6. zivju aizsardzības un pārvades būves (tehniskais raksturojums un zivju aizsardzības restu spraugu izmēri).

3. HES hidrotehnisko būvju pamatnes ģeoloģiskais raksturojums.

4. HES ūdenskrātuve, tās hidroloģiskais un fiziskais raksturojums:

4.1. sateces baseins;

4.2. maksimālais caurplūdums, pārsniegšanas varbūtība;

4.3. minimālais caurplūdums, pārsniegšanas varbūtība;

4.4. normālais uzstādinājuma līmenis (NUL);

4.5. virsmas laukums normālā uzstādinājuma līmenī;

4.6. kopējais tilpums normālā uzstādinājuma līmenī;

4.7. lietderīgais tilpums.

5. Būvatļaujas izdevējs, izsniegšanas datums un numurs.

6. HES hidrotehnisko būvju būvprojekta izstrādātājs.

7. HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs.

8. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijā pieņemšanas datums.

9. HES atbilstība drošuma klasei saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 3. pantu.

B daļa. HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošana un pārbaude

1. Ūdenslīmeņa un ūdensteces hidroloģiskā stāvokļa (vižņu un ledus veidošanās un iešana) novērošana:

1.1. mērīšanas metodes un normatīvā bāze;

1.2. kontrolmēraparatūra un tās izvietojums, mērlatu piesaiste EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, augstuma kontrolatzīmes (repera) novietojums un tā augstuma atzīme;

1.3. informācijas uzkrāšana un analīze.

2. HES hidrotehnisko būvju un to pamatņu novērošana un pārbaude:

2.1. mērīšanas metodes, normatīvā bāze un kontrolmēraparatūras izvietojums;

2.1.1. zemes būvju novērošana, tai skaitā vertikālo deformāciju novērošana un mērījumi;

2.1.2. betona būvju un dzelzsbetona konstrukciju novērošana, tai skaitā vertikālo un horizontālo deformāciju novērošana un mērījumi;

2.1.3. filtrācijas novērojumi un mērījumi1;

2.1.4. deformācijas šuvju novērošana1;

2.2. būvju apsekošana;

2.3. informācijas uzkrāšana un analīze.

3. Brīdināšanas aparatūra, ja notikusi HES hidrotehnisko būvju avārija1.

C daļa. HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji

1. Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē un citu ūdens lietotāju prasības:

1.1. augstākais uzstādinājuma līmenis (AUL);

1.2. virsmas laukums augstākajā uzstādinājuma līmenī;

1.3. zemākais uzstādinājuma līmenis (ZUL);

1.4. pieļaujamais ūdenskrātuves ūdenslīmeņa pazemināšanas ātrums;

1.5. minimālais ūdens līmenis lejasbjefā;

1.6. minimālais caurplūdums gultnē un tā izvadīšanas caur HES hidrotehniskajām būvēm tehniskais nodrošinājums;

1.7. zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības.

2. HES ēku un hidrotehnisko būvju galēji pieļaujamās deformācijas un citi kritēriji:

2.1. vertikālās deformācijas2;

2.2. horizontālās deformācijas2;

2.3. pārējie pieļaujamie rādītāji deformāciju mērīšanas iekārtās un pjezometros2;

2.4. maksimālās pieļaujamās slodzes transporta būvēm un pārsegumiem.

D daļa. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija

1. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija normālos apstākļos:

1.1. standarti un noteikumi, kas jāievēro hidrotehnisko būvju ekspluatācijā;

1.2. instrukcijas un norādījumi atsevišķu hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijai, tai skaitā aizvaru, zivju aizsardzības un pārvades būvju ekspluatācijai;

1.3. kvalifikācijas prasības hidrotehnisko būvju ekspluatācijas personālam.

E daļa. Pastāvīgas glabāšanas drošuma kartotēka

1. HES hidrotehnisko būvju būvprojekts.

2. Būvniecības darbu izpilddokumentācija.

3. Akts par HES hidrotehnisko būvju nodošanu ekspluatācijā.

4. Ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi un ūdens lietošanas atļauja.

5. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācija (pēc tās sastādīšanas) un drošuma programma (pēc tās sastādīšanas).

6. Pārskati, ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti (pēc to sastādīšanas).

Piezīmes.

1 Šos novērojumus paredzēts veikt tikai A drošuma klases būvēm.

2 Šie kritēriji attiecas tikai uz A drošuma klases būvēm.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 791
Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas paraugs
 APSTIPRINU
  
 (HES valdītāja paraksts, vārds un uzvārds)
  
 (datums)
 

HES

(nosaukums)

Hidrotehnisko būvju drošuma deklarācija
(pārskats par HES hidrotehnisko būvju drošuma programmas izpildi laikposmā
no _____________ līdz ________________)

Deklarāciju sastādīja 
 (paraksts, vārds un uzvārds)
Deklarāciju pieņēma 
 (paraksts, vārds un uzvārds)

A daļa. Ūdensteces hidroloģiskais režīms salīdzinājumā ar ilggadējiem vidējiem rādītājiem

1. Ūdensteces hidroloģiskais režīms:

1.1. ledus un vižņu režīms;

1.2. maksimālais reģistrētais ūdenslīmenis augšbjefā un lejasbjefā;

1.3. noteces raksturojums (caurplūdumi).

B daļa. HES hidrotehnisko būvju, to atsevišķu daļu stāvoklis, filtrācijas režīms salīdzinājumā ar pieļaujamām normām

1. Zemes būvju deformācijas:

1.1. zemes būvju vertikālās deformācijas;

1.2. zemes būvju horizontālās deformācijas.

2. Betona būvju deformācijas:

2.1. betona būvju vertikālās deformācijas;

2.2. betona būvju horizontālās deformācijas.

3. Dzelzsbetona konstrukciju stāvokļa novērojumi.

4. Deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējums.

5. Filtrācijas režīms hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs.

C daļa. Ārkārtas situācijas (ja tādas ir bijušas) un to likvidēšana

D daļa. HES hidrotehnisko būvju uzturēšana un remonts

E daļa. Zinātnisko darbu tēmas un to izpildītāji

F daļa. Secinājumi un atzinumi par atsevišķu HES hidrotehnisko būvju vai to daļu drošumu un priekšlikumi turpmākajām darbībām, kas saistītas ar HES hidrotehnisko būvju drošumu

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 791Pieņemts: 07.12.2021.Stājas spēkā: 09.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 08.12.2021. OP numurs: 2021/237.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328241
09.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"