Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.883

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 55.§)
Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk – atļauja), kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību.

2. Iesniedzējs aizpilda iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk – iesniegums) (1.pielikums) un iesniedz to par enerģētiku atbildīgajā ministrijā (turpmāk – ministrija). Iesniegumam pievieno:

2.1. plānotās elektrostacijas izvietojuma plānu nekustamajā īpašumā mērogā 1:500. Ja saskaņā ar Aizsargjoslu likumu elektroenerģijas ražošanas iekārtai ir noteikta aizsargjosla, plānā norāda elektroenerģijas ražošanas iekārtas augstumu un aizsargjoslas izvietojumu pilnā apmērā;

2.2. uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehnisko aprakstu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

2.3. valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju par nekustamo īpašumu, kurā plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav iesniedzēja īpašumā vai viņa valdījuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā. Ja plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, iesniegumā norāda tiesību akta nosaukumu, numuru un datumu, ar ko elektroenerģijas ražotājam ir piešķirtas tiesības attiecīgajam mērķim izmantot Latvijas Republikas teritoriālo jūru vai Latvijas Republikas ekskluzīvo ekonomisko zonu saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu” 11.pantu.

3. Ministrija izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda tajos norādītās informācijas patiesumu un 30 dienu laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

4. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama, nepareiza vai neprecīza, ministrija informē iesniedzēju par konstatētajām nepilnībām un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

5. Ja iesniedzējs ministrijas noteiktajā termiņā nesniedz visu nepieciešamo informāciju vai dokumentus, ministrija lemj par atteikumu izsniegt atļauju.

6. Iesniedzējs 24 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas palielināšanu un par to rakstiski informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu (3.pielikums). Ministrija pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas patiesumu, kā arī ir tiesīga pārbaudīt, vai attiecīgās elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta.

7. Ja iesniedzējs neizpilda šo noteikumu 6.punktā minēto pienākumu vai ministrija pārbaudē konstatē, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecība vai jaudas palielināšana nav uzsākta, ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par šo noteikumu 3.punktā minētā lēmuma atcelšanu un nosūta to elektroenerģijas ražotājam, regulatoram, publiskajam tirgotājam un elektroenerģijas sistēmas operatoram.

8. Atļaujas saņēmējs 30 dienu laikā pēc lēmumā atļautās darbības īstenošanas par to rakstiski informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas tīklam (4.pielikums) un akta kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas tīklam.

9. Atļaujas derīguma termiņš ir:

9.1. trīs gadi, ja ministrija ir izsniegusi atļauju ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kuras jauda ir viens megavats vai mazāk, vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda tiek palielināta par vienu megavatu vai mazāk;

9.2. pieci gadi, ja ministrija ir izdevusi atļauju ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kuras jauda ir vairāk nekā viens megavats, vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda tiek palielināta vairāk nekā par vienu megavatu.

10. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedzējs ir tiesīgs lūgt pagarināt atļaujas derīguma termiņu, ja viņš sniedz informāciju par elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanas projekta īstenošanas gaitu, pamatojot, kāpēc atļaujā projekta īstenošana nav iespējama noteiktajā termiņā. Ministrija ir tiesīga pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem.

11. Atļaujas, kurās atļauts ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu vairāk nekā par vienu megavatu, ministrija nekavējoties nosūta regulatoram un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram.

12. Ministrija apkopo atļaujas, kurās atļauts ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu par vienu megavatu vai mazāk, un reizi gadā (līdz 31.martam) apkopoto informāciju nosūta regulatoram un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram.

13. Ministrija reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 3.punktā minētos lēmumus. Ministrija savā interneta vietnē publicē un katra mēneša pirmajā darbdienā atjauno minēto lēmumu sarakstu, norādot to izsniegšanas datumu, komersanta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektrostacijas veidu un uzstādīto jaudu.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumus Nr.695 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 140.nr.).

15. Iesniegumus atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.695 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883
Iesniegums atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.883 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” 2.punktu,

iesniedz iesniegumu

(komersanta firma)

elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai/jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Elektroenerģijas ražošanas jauda paredzēta (vajadzīgo atzīmēt):

komercdarbībai

ražošanai kā autonomajam ražotājam, lai patērētu saražoto elektroenerģiju paša vajadzībām

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. reģistrācijas numurs komercreģistrā ________________________________________ 

1.2. juridiskā adrese ___________________________________________________________

1.3. pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, amats) ___________________________________

1.4. pilnvarotās personas tālruņa numurs ________________________________________ 

1.5. faksa numurs (ja ir) ________________________________________________________

1.6. e-pasta adrese (ja ir) _______________________________________________________

2. Informācija par esošajām elektroenerģijas ražošanas jaudām, kuras plānots palielināt1:

2.1. elektrostacijas adrese _________________________________________________________

2.2. elektroenerģijas sistēmas operators, kura sistēmai elektrostacija ir pieslēgta

________________________________________________________________

2.3. elektrostacijas pieslēguma spriegums ____________________________kV

2.4. elektrostacijas veids (vajadzīgo atzīmēt)

Kondensācijas elektrostacija

Koģenerācijas elektrostacija

Vēja elektrostacija

Hidro­elektro­stacija

Cita veida elektrostacija
(norādīt veidu)

     

2.5. elektrostacijas darbības rādītāji iepriekšējā gadā:

2.5.1. uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda _____________________ MW

2.5.2. saražotais elektroenerģijas apjoms __________________________ MWh

2.5.3. tīklā nodotais elektroenerģijas apjoms _______________________ MWh

2.5.4. izmantotā kurināmā veids (ja elektrostacija izmanto vairākus kurināmā veidus, jāinformē par katru kurināmā veidu) ____________________________

________________________________________________________________

2.5.5. kurināmā patēriņš ____________________________________________

2.5.6. uzstādītā siltumenerģijas ražošanas jauda _____________________ MW2

2.5.7. saražotās siltumenerģijas apjoms __________________________ MWh2

2.6. informācija par elektrostaciju pēc jaudas palielināšanas:

2.6.1. elektrostacijas pieslēguma spriegums pēc jaudas palielināšanas _____kV

2.6.2. lielums, par kādu plānots palielināt uzstādīto elektroenerģijas ražošanas jaudu, _______________________________________________________MW

2.6.3. plānotā uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda pēc palielināšanas ____________________________________________________________MW

2.6.4. plānotā siltumenerģijas ražošanas jauda pēc palielināšanas ________MW2

2.6.5. plānotais elektroenerģijas ražošanas apjoms gadā pēc jaudas palielināšanas _______________________________________________ MWh

2.6.6. plānotais tīklā nodotais elektroenerģijas apjoms gadā pēc jaudas palielināšanas _______________________________________________ MWh

2.6.7. plānotais kurināmais un tā siltumspēja pēc jaudas palielināšanas ________________________________________________________________

2.6.8. plānotais kurināmā patēriņš gadā pēc jaudas palielināšanas (ja elektrostacija izmanto vairākus kurināmā veidus, jāinformē par katru kurināmā veidu) ___________________________________________________________

2.6.9. plānotais siltumenerģijas ražošanas apjoms gadā pēc jaudas palielināšanas ___________________________________________________________MWh2

3. Informācija par plānotajām jaunajām elektroenerģijas ražošanas iekārtām3:

3.1. elektrostacijas veids (vajadzīgo atzīmēt)

Kondensācijas elektrostacija

Koģenerācijas elektrostacija

Vēja elektrostacija

Hidroelektro­stacija

Cita veida elektrostacija (norādīt veidu)

     

3.2. elektrostacijas plānotā atrašanās vieta:

3.2.1. administratīvā teritorija ________________________________________

3.2.2. adrese un nekustamā īpašuma kadastra numurs. Ja elektrostaciju plānots būvēt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, norāda laukuma virsotņu koordinātas 1984.gada Pasaules ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84)______________________________________

3.2.3. normatīvais akts, ar kuru iesniedzējam piešķirtas tiesības ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, Nr._____, datums______4

3.3. sistēmas operators, kura sistēmai elektrostaciju ir plānots pieslēgt _______

3.4. elektrostacijas pieslēguma spriegums ____________________________kV

3.5. plānotā uzstādāmā elektroenerģijas ražošanas jauda _______________ MW

3.6. plānotais elektroenerģijas ražošanas apjoms gadā________________ MWh

3.7. plānotais tīklā nodotais elektroenerģijas apjoms gadā _____________ MWh

3.8. plānotais kurināmais un tā siltumspēja ______________________________

3.9. plānotais kurināmā patēriņš gadā (ja elektrostacijā plānots izmantot vairākus kurināmā veidus, informācija jāsniedz par katru kurināmā veidu) ____________

________________________________________________________________

3.10. plānotā siltumenerģijas ražošanas jauda ______________________ MW2

3.11. plānotais siltumenerģijas ražošanas apjoms gadā ______________ MWh2

 

Komersanta pilnvarotā amatpersona

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts5)

Datums5________________________________________________________

________________________________________________________________

Sagatavoja

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja tiek plānots palielināt esošās jaudas.

2 Aizpilda koģenerācijas elektrostacijām.

3 Aizpilda tikai tad, ja tiek plānots uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

4 Aizpilda, ja plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

5 Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883
Plānotās uzstādāmās jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai iekārtas jaudu palielināšanai tehniskie rādītāji

1. Vēja elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

1.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits _____________________________

1.2. maksimālā elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) _____________ kW

1.3. rotora diametrs (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ________________ m

1.4. iekārtām ar horizontālu rotācijas asi – augstums no zemes virsmas līdz rotora asij (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ___________________ m

1.5. iekārtām ar vertikālo rotācijas asi – augstums no zemes virsmas līdz iekārtas augstākajam punktam (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______________ m

1.6. iekārtas standarta klase (IEC) _____________________________________

2. Koģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

2.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits_____________________________

2.2. kurināmā veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi)__________________

2.3. koģenerācijas tehnoloģijas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ___________________________________

2.4. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ________________________________kW

2.5. siltumenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ________________________________kW

2.6. lietderības koeficients (par katru ģenerētājvienību atsevišķi)_____________

3. Kondensācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie radītāji:

3.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits _____________________________

3.2. kurināmā veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) __________________

3.3. tehnoloģijas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______________________________________________

3.4. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ________________________________kW

3.5. lietderības koeficients (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ___________________________________________

3.6. dzesēšanas tehnoloģija __________________________________________

4. Hidroelektrostacijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

4.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits_____________________________

4.2. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ________________________________kW

4.3. hidroturbīnas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) _____________________________________________

4.4. caurplūdums (par katru ģenerētājvienību atsevišķi)_________________m3/s

4.5. kritums (par katru ģenerētājvienību atsevišķi)______________________m

5. Saules elektrostacijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

5.1. elektroenerģijas ražošanas jauda ________________________________kW

5.2. tehnoloģijas veids______________________________________________

5.3. lietderības koeficients___________________________________________

5.4. laukums, ko aizņem iekārta ________________________________ m2

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883

05.JPG (43746 bytes)

06.JPG (10263 bytes)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883

07.JPG (54591 bytes)

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 883Pieņemts: 11.08.2009.Stājas spēkā: 15.08.2009.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
196123
15.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"