Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 42.§)
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24.panta piekto un 5.1 daļu,
likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu
Latvijas Republikā
3.panta ceturto un piekto daļu
(Grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām;

1.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktā minētajām personām;

1.3. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā3.panta pirmajā daļā minētajām personām;

1.4. valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai (turpmāk – valsts nodeva), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

2. Valsts valodas prasmes pārbaudē (turpmāk – pārbaude) izvērtē un nosaka personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

3. Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

4. Valsts valodas likuma 6.panta otrajā un trešajā daļā minētajām personām nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi nosaka darba devējs, individuālajam komersantam un pašnodarbinātajai personai – pati persona. Minimālais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe profesionālo un amata pienākumu veikšanai noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Valsts valodas likuma 6. panta otrajā un trešajā daļā minētās personas, kuru profesija vai amats nav minēts šo noteikumu 2. pielikumā, bet kuru darbības skar likumīgas sabiedriskās intereses, nodrošina informācijas saņemšanu valsts valodā.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

6. Triju mēnešu laikā pēc darbības reģistrēšanas darba devējs saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un šo noteikumu 4.punktu izveido institūcijas, organizācijas vai uzņēmuma profesiju un amatu sarakstu, kurā norādīts attiecīgajam amatam un profesijai atbilstošais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe.

7. Darba devējs, kura darbība reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kurš nav izveidojis institūcijas, organizācijas vai uzņēmuma profesiju un amatu sarakstu, veic šo noteikumu 6.punktā minētās darbības triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

8. Valsts valodas centrs mēneša laikā pēc darba devēja pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu par attiecīgo profesiju un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

9. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas.

10. Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

11. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

II. Atbrīvojums no pārbaudes un atvieglojumi pārbaudes kārtošanā

12. Pārbaudi nekārto personas:

12.1. kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;

12.2. kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12.klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

12.3. kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

13. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 12.3.apakšpunktu ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda ārsta rehabilitologa atzinumu.

14. Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā.

III. Valsts valodas zināšanu apjoms

15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:

15.1. pamata līmenis – A;

15.2. vidējais līmenis – B;

15.3. augstākais līmenis – C.

16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:

17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;

17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;

17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;

17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;

17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

18. Izglītojamiem mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:

18.1. vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;

18.2. vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;

18.3. vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;

18.4. vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;

18.5. vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;

18.6. vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

IV. Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti

19. Valsts valodas prasmi apliecina:

19.1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (turpmāk – centrs) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (4.pielikums), kurā norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Valsts valodas prasmes apliecību persona uzrāda darba devējam. Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes, kas minētas valsts valodas prasmes apliecībās, kuras izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atbilst šādiem šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm:

19.1.1. no 2001.gada līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītie līmeņi un pakāpes atbilst (5.pielikums):

19.1.1.1. pirmā līmeņa A pakāpe (1A) – pamata līmeņa 1.pakāpei (A1); 19.1.1.2. pirmā līmeņa B pakāpe (1B) – pamata līmeņa 2.pakāpei (A2); 19.1.1.3. otrā līmeņa A pakāpe (2A) – vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1);

19.1.1.4. otrā līmeņa B pakāpe (2B) – vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2);

19.1.1.5. trešā līmeņa A pakāpe (3A) – augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1); 19.1.1.6. trešā līmeņa B pakāpe (3B) – augstākā līmeņa 2.pakāpei (C2);

19.1.2. no 1992.gada līdz 2000.gadam izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst (5.pielikums):

19.1.2.1. pirmā (zemākā) pakāpe – pamata līmeņa 1. un 2.pakāpei (A1 un A2);

19.1.2.2. otrā (vidējā) pakāpe – vidējā līmeņa 1. un 2.pakāpei (B1 un B2);

19.1.2.3. trešā (augstākā) pakāpe – augstākā līmeņa 1. un 2.pakāpei (C1 un C2);

19.2. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā atbilstoši centralizētā eksāmena latviešu valodā (akreditētās mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) kopējam procentuālajam vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā. Sertifikātu persona uzrāda darba devējam. Pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāta izsniegšanas kārtība noteikta izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

19.3. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegti šādi izglītības dokumenti:

19.3.1. 2000.gadā centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Tajā norādītais valsts valodas centralizētajā eksāmenā iegūtais A un B līmenis atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei, C un D līmenis atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei, E un F līmenis atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei;

19.3.2. līdz 2003.gada 1.septembrim izsniegtas apliecības par pamatizglītību sekmju izraksts – izglītojamajiem, kuri apgūst akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu. Valsts valodas prasmes pakāpi piešķir atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā. Sekmju izrakstu uzrāda darba devējam pēc tā pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles – otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles – pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles – pirmā līmeņa A pakāpei. Centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe;

19.3.3. no 2004.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

19.3.4. no 2001.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

19.3.5. no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas A līmeņa 1.pakāpei, E līmenis – A līmeņa 2.pakāpei, D līmenis – B līmeņa 1.pakāpei, C līmenis – B līmeņa 2.pakāpei, B līmenis – C līmeņa 1.pakāpei, A līmenis – C līmeņa 2.pakāpei;

19.4. dokuments, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, un kuru persona uzrāda darba devējam.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

20. No 1992.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda.

V. Pārbaudes kārtošana

21. Centra vadītājs ar rīkojumu apstiprina pārbaužu vietas un laikus un attiecīgo informāciju ievieto centra mājaslapā internetā.

22. Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkrētās pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu (turpmāk – iesniegums) (6.pielikums). Persona iesniedz iesniegumu personīgi centra darbiniekam pilsētā, kurā vēlas kārtot pārbaudi, vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 dienas pirms konkrētās pārbaudes) uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, iesniegumu aizpilda personas likumiskais pārstāvis.

23. Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, tā iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi (3.pielikums).

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

24. Ja persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda:

24.1. derīgu personu apliecinošu dokumentu;

24.2. ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.

25. Ja persona iesniegumu nosūta elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus uzrāda, ierodoties uz konkrēto pārbaudi.

26. Personai konkrētās pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas centra darbinieks paziņo:

26.1. rakstiski, ja persona iesniedz iesniegumu personīgi. Persona parakstās par attiecīgās informācijas saņemšanu;

26.2. rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu), ja persona iesniegumu atsūtījusi pa pastu;

26.3. elektroniska dokumenta formā, ja persona iesniegusi iesniegumu elektroniska dokumenta formā.

27. Ja persona nevar ierasties uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā, viņa ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pārbaudes paziņo par to centra darbiniekam pilsētā, kur tā reģistrējusies pārbaudei.

28. Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, viņa atkārtoti reģistrējas pārbaudei un atkārtoti maksā valsts nodevu.

29. Personas valsts valodas prasmi pārbauda Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, vērtētāji un pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji. Komisija darbojas saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātu komisijas reglamentu.

30. Centra vadītājs ar rīkojumu izveido katras konkrētās pārbaudes komisiju un apstiprina tās sastāvu.

31. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir centra vadītāja norīkotas centra amatpersonas. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

32. Personas valsts valodas prasmi vērtē konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā. Pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji ir konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība.

33. Pārbaudei ir divas daļas – rakstveida un mutvārdu daļa. Pārbaudes norisi fiksē pārbaudes protokolā. Rakstveida daļā persona aizpilda klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes testus. Rakstveida daļas izpildes ilgums valsts valodas prasmes pamata līmenim ir 60 minūtes, vidējam un augstākajam līmenim – 90 minūtes. Mutvārdu daļā novērtē personas runātprasmi, ko pārbauda intervijā un ar speciāliem runas uzdevumiem. Mutvārdu daļas ilgums katrai personai ir 10–15 minūtes.

34. Ja persona atsakās kārtot kādu pārbaudes daļu (klausīšanās prasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi vai runātprasmi) un nav atbrīvota no attiecīgās prasmes kārtošanas saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums), personas valsts valodas prasmi nevērtē.

35. Rakstveida daļas laikā pārbaudes telpā atrodas divi pārbaudes norises vadītāji. Mutvārdu pārbaudi veic divi vērtētāji. Viens vērtētājs vada mutvārdu pārbaudi, otrs vērtē. Mutvārdu pārbaudi ieraksta diktofonā.

36. Ierodoties pārbaudes telpā, persona attiecīgi rakstveida daļas norises vadītājiem vai mutvārdu pārbaudes vērtētājiem uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

37. Sākot pārbaudi, rakstveida daļas norises vadītāji iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:

37.1. pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus;

37.2. pārbaudi kārto patstāvīgi;

37.3. pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu.

38. Ja persona pārkāpj pārbaudes norises noteikumus, rakstveida daļas norises vadītāji sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Personas pārbaudes darbu anulē. Personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt aktā norādīto pārkāpumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra vadītājam.

39. Persona pārbaudes norises protokolā ar parakstu apliecina, ka ir kārtojusi pārbaudes rakstveida un mutvārdu daļu, izņemot šādus gadījumus:

39.1. ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, pārbaudes norises protokolā parakstās personas likumiskais pārstāvis;

39.2. ja persona kādu pārbaudes daļu atsakās kārtot vai neierodas uz to, pārbaudes rakstveida daļas norises vadītājs vai mutvārdu daļas vērtētājs pārbaudes protokolā pie personas datiem attiecīgi ieraksta “Atteicās kārtot” vai “Nav ieradies(-usies)”.

VI. Personas valsts valodas prasmes novērtēšana un valsts valodas prasmes apliecības izsniegšana

40. Personas valsts valodas prasmi vērtē saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem komisijai.

41. Persona iegūst vērtējumu par klausīšanās prasmi, lasītprasmi, runātprasmi un divus neatkarīgus vērtējumus par rakstītprasmi. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, aprēķinot vidējo punktu skaitu. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes testu vērtē trešais vērtētājs un lēmumu par personas rakstītprasmes vērtējumu pieņem komisijas priekšsēdētājs.

42. Vērtējumu par katru prasmi centra darbinieki ievada datubāzē un datorizēti apstrādā, lai iegūtu kopējo personas valsts valodas prasmes vērtējumu.

43. Par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks, pamatojoties uz iegūtajiem vērtējumiem, datorizēti noformē pārbaudes rezultātu protokolu. Pamatojoties uz minēto protokolu, komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Pārbaudes rezultātu protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks.

44. Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un visās prasmēs kopā tas nav mazāks par 50 procentiem no maksimālā punktu skaita (100 punktiem). 1.pakāpe atbilst 50 līdz 74,99 procentiem, 2.pakāpe – 75 līdz 100 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem).

45. Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā pārbaudītajā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un kopējais vērtējums nav mazāks par 50 procentiem no punktu skaita, kas iegūti tajā(-ās) valodas prasmē(-ēs), kuru(-as) persona kārtojusi.

46. Pārbaudes rezultātu protokolā norāda:

46.1. personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus (punktos un procentos) katrā prasmē. Ja persona saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums) ir atbrīvota no kādas prasmes pārbaudes, protokolā attiecīgi ieraksta “Atbrīvots(-a)”;

46.2. valodas prasmes kopējo rezultātu (punktos un procentos) un atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ja persona ir nokārtojusi pārbaudi;

46.3. atzīmi “Nav nokārtojis(-usi)”, ja persona nav nokārtojusi pārbaudi.

47. Centra darbinieks saskaņā ar pārbaudes rezultātu protokolā ierakstīto personas valsts valodas prasmes vērtējumu noformē valsts valodas prasmes apliecību. Valsts valodas prasmes apliecību paraksta komisijas priekšsēdētājs.

48. Centrs 15 darbdienu laikā rakstiski (vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) informē personu par pārbaudes rezultātiem.

49. Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt personīgi centrā, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona, kas saņem valsts valodas apliecību centrā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar rakstisku informāciju par pārbaudes rezultātiem.

50. Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

51. Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.

52. Ja konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, centrs neizsniedz personai valsts valodas prasmes apliecību un anulē pārbaudes rezultātus. Šādā gadījumā persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

53. Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā personīgi vai nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Personas iesniegumu izskata centra vadītāja izveidota apelācijas komisija.

54. Apelācijas komisijas sastāvā ir centra vadītājs un ne mazāk kā trīs centra darbinieki, kas ir attiecīgās jomas speciālisti.

55. Apelācijas komisija pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Centrs apelācijas komisijas lēmumu 10 darbdienu laikā rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) paziņo iesniedzējam. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56. Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi centrā vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi.

57. Pamatojoties uz personas iesniegumu par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu, centrs pārbauda, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un izsniedz valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Uz valsts valodas prasmes apliecības dublikāta ir norāde “Dublikāts” (7.pielikums). Valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var saņemt centrā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var nosūtīt ierakstītā vēstulē.

58. Ja persona saņem valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību atzīst par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

59. Samaksas apmēru par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

60. Informāciju par valsts valodas prasmes apliecības datu autentiskumu darba devējam vai citām normatīvajos aktos noteiktajām personām sniedz Valsts valodas centrs (ja apliecība izsniegta līdz 2001.gada 31.janvārim) vai centrs (ja apliecība izsniegta, sākot ar 2001.gada 1.februāri).

61. Darba devējs vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas informāciju par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāta datu autentiskumu var iegūt centrā.

62. Ja personas uzrādītā valsts valodas prasmes apliecība neatbilst Valsts valodas centra vai centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecībai, centrs pieņem lēmumu par personai izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības atzīšanu par nederīgu. Centra lēmumu persona var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā. Ja valsts valodas prasmes apliecība tiek atzīta par nederīgu, par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

VII. Valsts nodeva par pārbaudi

63. Valsts nodeva ir 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.758)

64. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

65. Valsts nodevu persona maksā ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes:

65.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

65.2. centrā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

66. Ja persona nenokārto pārbaudi, valsts nodeva netiek atmaksāta.

67. Ja persona ir pārkāpusi pārbaudes norises noteikumus vai tiek konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, valsts nodeva netiek atmaksāta.

VIII. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem:

68.1. Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.296 “Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.; 2001, 17., 99., 105., 174.nr.; 2004, 32.nr.; 2006, 41., 57., 204.nr.; 2008, 103., 127.nr.; 2009, 99.nr.);

68.2. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.252 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57., 200.nr.);

68.3. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.109 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28.nr.).

69. Personas, kuru profesija un amats iekļauts šo noteikumu 2.pielikumā (izņemot ar simbolu “*” atzīmētās profesijas un amatus) un kurām darba devējs līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav noteicis atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu apgūst:

69.1. valodas prasmes pamata līmenī – līdz 2010.gada 1.septembrim;

69.2. valodas prasmes vidējā līmenī – līdz 2011.gada 1.martam;

69.3. valodas prasmes augstākajā līmenī – līdz 2011.gada 1.septembrim.

69.1 Personas, kuru profesijas un amati iekļauti šo noteikumu 2.pielikumā (to profesiju uzskaitījumā, kurās nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1)) un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar kodiem 1211 04, 1211 05, 2221 02–2221 43, 2222 02, 2230 02, 2250 01–2250 03, 2269 01–2269 10, 2411 01, 3221 01, 3221 02, 3240 02 un kurām darba devējs līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav noteicis atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu apgūst līdz 2016.gada 1.janvārim.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.8 redakcijā)

70. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

(Pielikums MK 03.01.2012. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr. 714; MK 07.01.2014. noteikumiem Nr. 8; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 95)

Amati un profesijas iedalītas atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto amatu un profesiju raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu.

A līmeņa 1.pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar nekvalificēta roku darba veikšanu, ievērojot elementāru darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS
6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS
6112 03 Augļu koku POTĒTĀJS
6112 04 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 05 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 06 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 07 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 08 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 09 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6114 01 LaukSAIMNIEKS
6114 02 LaukSTRĀDNIEKS
6121 01 LOPKOPIS
6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 04 Aitu CIRPĒJS
6121 05 GANS
6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS
6121 08 Liellopu LOPKOPIS
6121 09 CŪKKOPIS
6121 10 AITKOPIS
6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS
6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS
6121 16 Sporta zirgu TRENERIS
6121 17 Jaunlopu KOPĒJS
6121 18 ZIRGKOPIS
6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)
6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6122 03 Inkubatora OPERATORS
6122 04 PUTNKOPIS
6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS
6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS
6130 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
6130 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6210 21 ATSVEĶOTĀJS
6210 22 OGĻDEĢIS
8344 05 Lidostas KRĀVĒJS
9111 01 MĀJKALPOTĀJS
9112 01 APKOPĒJS
9112 02 TĪRĪTĀJS (roku darba)
9121 01 Veļas MAZGĀTĀJS
9121 02 Veļas GLUDINĀTĀJS
9121 03 Veļas PĀRZINIS
9121 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)
9122 01 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS
9122 02 Automobiļu MAZGĀTĀJS
9129 01 Trauku MAZGĀTĀJS
9129 02 MAZGĀTĀJS (roku darba)
9129 03 TĪRĪTĀJS
9211 01 Saimniecības STRĀDNIEKS
9211 02 Sezonas lauksaimniecības STRĀDNIEKS
9212 01 ZIRGKOPĒJS
9212 02 LOPKOPĒJS
9212 03 SLAUCĒJS
9213 02 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS
9215 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS
9216 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS
9311 01 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS
9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS
9312 02 Dzelzceļa STRĀDNIEKS
9312 03 APGAITNIEKS
9312 04 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS
9312 07 Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS
9313 01 BūvSTRĀDNIEKS
9313 02 RemontSTRĀDNIEKS
9321 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)
9321 02 KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS)
9321 08 KOMPLEKTĒTĀJS
9329 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)
9329 02 MONTĒTĀJS (roku darba)
9329 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS
9329 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)
9329 06 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)
9329 08 Ceha STRĀDNIEKS
9329 09 PalīgSTRĀDNIEKS
9329 10 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS
9329 11 Naftas produktu LĒJĒJS
9329 12 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS
9329 13 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS
9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)
9329 17 Paraugu NOŅĒMĒJS
9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)
9333 02 STROPĒTĀJS
9333 03 REKVIZITORS
9333 04 Skatuves STRĀDNIEKS
9333 05 Transporta STRĀDNIEKS
9333 06 Noliktavas STRĀDNIEKS
9333 07 SIGNALIZĒTĀJS
9333 08 Tehniskais STRĀDNIEKS
9412 02 Virtuves DARBINIEKS
9510 01 Apavu TĪRĪTĀJS
9510 02 Plakātu LĪMĒTĀJS
9510 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS
9611 01 Atkritumu SAVĀCĒJS
9611 02 Izgāztuves DEŽURANTS
9613 01 SĒTNIEKS
9613 03 Dzīvnieku ĶĒRĀJS
9621 01 Logu MAZGĀTĀJS
9622 01 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

A līmeņa 2.pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas darba procesā saistīti ar instrukciju un tehnoloģiju ievērošanu, mašīnu un iekārtu izmantošanu un apkalpošanu, ievērojot darba drošību, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

2659 01 AKROBĀTS
2659 02 Cirka MĀKSLINIEKS
2659 04 KLAUNS
2659 05 KOMIĶIS
2659 06 HIPNOTIZĒTĀJS
2659 07 ILUZIONISTS
2659 08 IMITĒTĀJS
2659 09 ŽONGLIERIS
2659 10 Burvju MĀKSLINIEKS
2659 11 Triku MEISTARS
2659 12 Leļļu MEISTARS
2659 13 DRESĒTĀJS
3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS
3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS
3131 03 Elektrospēkstacijas/komutatora OPERATORS
3131 04 Atomenerģijas/reaktora OPERATORS
3131 05 Elektroģeneratora/turbīnas OPERATORS
3131 06 Spēkstacijas/turbīnas OPERATORS
3131 07 Tvaika/spēkstacijas OPERATORS
3131 08 Vēja/elektrostacijas OPERATORS
3131 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS
3132 01 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS
3132 02 Karsēšanas iekārtas OPERATORS
3132 03 Kompresora OPERATORS
3132 04 Atkritumu sadedzināšanas/krāsns OPERATORS
3132 05 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 06 Saldēšanas iekārtas OPERATORS
3132 07 Ūdens aizsprosta OPERATORS
3132 08 Ventilācijas iekārtas OPERATORS
3132 09 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 10 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS
3132 11 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS
3132 12 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS
3132 13 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS
3132 14 Slāpekļa/ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 15 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
3132 16 Spiedieniekārtu OPERATORS
3133 01 Ķīmisko vielu/karstās apstrādes OPERATORS
3133 02 Ķīmisko vielu/filtrpreses OPERATORS
3133 03 Ķīmisko vielu/separatora OPERATORS
3133 04 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS
3133 05 Reaktora OPERATORS
3133 06 Radioaktīvo atkritumu/pārstrādes OPERATORS
3134 01 Benzīna/kontrolierīču OPERATORS
3134 02 Gāzes/kontrolierīču OPERATORS
3134 03 Benzīna/pārsūknēšanas OPERATORS
3134 04 Gāzes/pārsūknēšanas OPERATORS
3135 01 Kausēšanas OPERATORS
3135 02 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS
3135 03 Metāla LĒJĒJS
3135 04 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS
3139 01 Papīra masas/ražošanas iekārtas OPERATORS
3139 02 Papīra masas/pārstrādāšanas OPERATORS
3139 03 Papīra masas/rafinēšanas OPERATORS
3139 04 Papīra masas/sijāšanas OPERATORS
3139 05 Papīra masas/vārīšanas OPERATORS
3139 08 Automatizētās/montāžas līnijas OPERATORS
3214 01 Protēžu MEISTARS
3214 05 Zobu/protēžu MEISTARS
3521 26 VideoOPERATORS
4311 09 INVENTARIZATORS
4323 09 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS
4323 10 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS
4323 11 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS
4323 27 Videonovērošanas OPERATORS
4323 28 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā
4323 29 TĀLMANIS
4323 30 Kuģu AĢENTS
4323 31 BRIGADIERIS (ostās)
4411 03 Kopēšanas mašīnu OPERATORS
5163 01 BALZAMĒTĀJS
5163 02 IEZĀRKOTĀJS
5163 03 KAPRACIS
5164 02 Suņu PAVADONIS
5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS
5164 04 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS
5164 05 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS
5164 06 Suņu audzētavas UZRAUGS
5164 07 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS
6113 01 DĀRZNIEKS
6113 02 Dārzniecības LAUKKOPIS
6113 03 Parka DĀRZNIEKS
6113 04 Siltumnīcas DĀRZNIEKS
6113 05 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS
6113 06 Puķu AUDZĒTĀJS
6113 07 Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 08 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)
6113 09 Apstādījumu KOPĒJS
6113 10 DaiļDĀRZNIEKS
6113 11 KokKOPIS (arborists)
6122 03 Inkubatora OPERATORS
6123 01 BIŠKOPIS
6123 02 DRAVNIEKS
6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6129 02 Savvaļas/putnu AUDZĒTĀJS
6129 03 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS
6129 04 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 05 Dzīvnieku KĀVĒJS
6210 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS
6210 02 Koku ATZAROTĀJS
6210 03 Koku VEDĒJS
6210 04 MEŽCIRTĒJS
6210 05 MEŽSTRĀDNIEKS
6210 06 PLOSTNIEKS
6210 07 Koku PLUDINĀTĀJS
6210 08 Malkas SKALDĪTĀJS
6210 09 ZĀĢĒTĀJS
6210 10 Plostu SĒJĒJS
6210 11 Meža STĀDĪTĀJS
6210 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS
6210 13 Koku KRĀVĒJS
6210 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS
6210 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS
6210 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS
6210 17 Vinčas VADĪTĀJS
6210 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS
6210 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS
6210 20 Motorzāģa VADĪTĀJS
6221 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS
6221 03 Zivsaimniecības SAIMNIEKS
6221 04 Zivju/inkubatora STRĀDNIEKS
6222 01 Saldūdens un piekrastes zivju APSTRĀDĀTĀJS
6222 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS
6222 03 ŠĶIPERIS
6223 01 Zivju apstrādes OPERATORS (dziļūdens zvejā)
6223 02 Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS
6223 03 Vecākais TRAĻMEISTARS
6223 04 TRAĻMEISTARS
6223 05 Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS
6224 01 Medību DZINĒJS
6224 02 MEDNIEKS
7111 01 Ēku CELTNIEKS
7111 02 BŪVNIEKS
7111 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 04 Sausās būves CELTNIEKS
7112 01 BRUĢĒTĀJS
7112 02 Krāšņu PODNIEKS
7112 03 MŪRNIEKS
7112 04 Akmeņu MŪRNIEKS
7112 05 Kausu ODERĒTĀJS
7112 06 Kamīnu LICĒJS
7113 01 AKMEŅKALIS
7114 01 BETONĒTĀJS
7114 02 STIEGROTĀJS
7115 01 NAMDARIS
7115 02 Guļbūves ēku CELTNIEKS
7115 03 Koka ēku CELTNIEKS
7115 04 BūvGALDNIEKS
7115 05 Skatuves MONTĒTĀJS
7115 06 Skatuves MEISTARS
7115 07 Sausās būves MONTIERIS
7119 01 Drenu LICĒJS
7119 02 Sastatņu MONTĒTĀJS
7119 03 BRIGADIERIS
7119 04 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS
7119 05 Rūpnieciskais ALPĪNISTS
7119 06 Koka kuģu BŪVĒTĀJS
7119 08 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS
7119 09 Cauruļvadu MONTĒTĀJS
7121 01 JUMIĶIS
7122 01 Grīdas KLĀJĒJS
7122 02 FLĪZĒTĀJS
7122 03 Mozaīkas KLĀJĒJS
7122 04 Parketa KLĀJĒJS
7123 01 APMETĒJS
7123 02 Apdares darbu STRĀDNIEKS
7123 03 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
7124 01 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS
7124 02 Akustikas IZOLĒTĀJS
7124 03 Ēku SILTINĀTĀJS
7125 01 STIKLINIEKS
7126 01 SANTEHNIĶIS
7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS
7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 03 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 05 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7131 01 KRĀSOTĀJS
7131 02 BALSINĀTĀJS
7131 03 Tapešu LĪMĒTĀJS
7132 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS
7132 02 LAKOTĀJS
7132 03 TONĒTĀJS
7133 01 Būvju TĪRĪTĀJS
7133 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS
7133 03 SKURSTEŅSLAUĶIS
7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS
7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS
7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS
7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS
7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS
7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW)
7212 02 LODĒTĀJS
7212 03 KontaktMETINĀTĀJS
7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)
7212 05 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
7212 06 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MAG)
7212 07 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
7212 08 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām
7212 09 LāzerMETINĀTĀJS
7212 10 TermoGRIEZĒJS
7212 11 Plastmasas METINĀTĀJS
7212 12 Metālmateriālu METINĀTĀJS
7212 13 Dzelzceļa METINĀTĀJS
7213 01 Skārda VALCĒTĀJS
7213 02 SKĀRDNIEKS
7213 03 Jumtu SKĀRDNIEKS
7213 04 Skārda LIECĒJS
7213 06 Automobiļu SKĀRDNIEKS
7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS
7214 04 KNIEDĒTĀJS
7214 05 Metāla GRIEZĒJS
7214 06 AIZZĪMĒTĀJS
7214 07 Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS
7215 01 TAKELĒTĀJS
7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS
7215 03 Trošu VIJĒJS
7221 01 KALĒJS
7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS
7221 03 Metāla PRESĒTĀJS
7221 04 VELMĒTĀJS
7221 05 ATSPEROTĀJS
7221 07 METĀLLĒJĒJS
7221 08 VARKALIS
7222 01 ATSLĒDZNIEKS
7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7223 01 FRĒZĒTĀJS
7223 02 URBĒJS
7223 03 VIRPOTĀJS
7223 04 ĒVELĒTĀJS
7223 05 TĒSĒJS
7223 06 Darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 07 MetālAPSTRĀDĀTĀJS
7223 08 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 09 BRIGADIERIS (dzelzceļā)
7223 10 Sliežu ceļu BRIGADIERIS
7223 11 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS
7223 12 Zāģripu LABOTĀJS
7223 13 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS
7223 14 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS
7223 15 Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS
7223 16 Metāla gravēšanas OPERATORS
7223 17 Metāla griešanas OPERATORS
7223 18 Kabeļu ražošanas OPERATORS
7223 19 Kniedēšanas OPERATORS
7223 20 Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS
7223 21 Štancēšanas OPERATORS
7223 22 Ciparu vadības virpošanas OPERATORS
7223 23 Metāla zāģēšanas OPERATORS
7223 24 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
7223 25 Vītņu griešanas OPERATORS
7223 26 Gratēšanas iekārtas OPERATORS
7223 27 Lodēšanas iekārtu OPERATORS
7223 28 ELEKTROEROZISTS
7224 01 PULĒTĀJS
7224 02 Instrumentu ASINĀTĀJS
7224 03 SLĪPĒTĀJS
7224 04 SMIRĢELĒTĀJS
7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS
7231 02 AutoMEHĀNIĶIS
7231 03 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS
7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS
7231 05 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7231 06 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS
7231 07 Sliežu ceļu/mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS
7231 08 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS
7231 09 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS
7231 10 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS
7232 01 Lidmašīnas MEHĀNIĶIS
7233 01 MEHĀNIĶIS
7233 02 REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 03 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 04 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 05 MONTĒTĀJS
7233 06 EĻĻOTĀJS
7233 07 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 08 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 09 Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 10 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS
7233 11 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 12 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7233 13 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 14 MEISTARA PALĪGS
7233 15 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 16 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 18 Mežsaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
7234 01 Motociklu MEHĀNIĶIS
7234 02 Velosipēdu MEHĀNIĶIS
7311 01 PulksteņMEISTARS
7311 02 Optikas ierīču MEISTARS
7311 03 Instrumentu MEISTARS
7311 04 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS
7312 01 Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS
7312 02 Akordeonu MEISTARS
7312 03 Koka pūšaminstrumentu TEHNIĶIS
7312 04 Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS
7312 05 Klavieru BŪVĒTĀJS
7312 06 Ērģeļu MEISTARS
7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS
7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS
7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS
7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS
7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS
7312 12 Vijoļu BŪVĒTĀJS
7313 01 JUVELIERIS
7313 02 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS
7313 03 SUDRABKALIS
7313 04 ROTKALIS
7313 05 Dārgmetālu KALĒJS
7313 06 ZELTKALIS
7314 01 PODNIEKS
7314 02 Māla PRESĒTĀJS
7314 03 KERAMIĶIS
7315 01 Stikla PŪTĒJS
7315 02 Stikla SLĪPĒTĀJS
7316 01 Stikla GRAVIERIS
7316 02 Stikla MATĒTĀJS
7316 03 APGLEZNOTĀJS
7316 04 EMALJĒTĀJS
7316 05 DaiļKRĀSOTĀJS
7317 01 AMATNIEKS
7317 02 KokGRIEZĒJS
7317 03 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7317 04 PINĒJS
7317 05 MUCINIEKS
7317 06 RATNIEKS
7317 07 Akmens GRIEZĒJS
7317 08 AKMEŅKALIS AMATNIEKS
7317 09 Kapu/akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS
7318 01 Paklāju AUDĒJS
7318 02 Ādas AMATNIEKS
7318 03 Apģērbu AMATNIEKS
7318 04 Tautas tērpu DARINĀTĀJS
7318 05 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS
7318 06 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS
7318 07 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7318 08 Žalūziju IZGATAVOTĀJS
7318 09 Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7318 10 Šķiedru KĀRSĒJS
7318 11 Dzijas VĒRPĒJS
7318 12 Šķiedru GRIEZĒJS
7318 15 ADĪTĀJS
7318 16 AUDĒJS
7318 17 IESTATĪTĀJS
7318 18 TINĒJS
7318 19 Spoļu TĪRĪTĀJS
7318 20 MEZGLOTĀJS
7318 21 Mežģīņu DARINĀTĀJS
7318 22 KNIPELĒTĀJS
7318 23 TAMBORĒTĀJS
7318 25 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS
7319 01 FLORISTS
7319 02 Floristikas SPECIĀLISTS
7321 01 Iespieddarbu SALICĒJS
7321 02 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS
7321 04 Iespiedformu IZGATAVOTĀJS
7321 07 BURTLICIS
7321 08 STEREOTIPISTS
7321 09 GRAVIERIS
7322 01 AUGSTSPIEDĒJS
7322 02 Ofseta IESPIEDĒJS
7322 03 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS
7322 05 SietSPIEDĒJS
7322 06 IESPIEDĒJS
7322 07 Iespiedmašīnas OPERATORS
7322 08 Audumu/apdrukāšanas iekārtas OPERATORS
7323 01 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS
7323 02 Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS
7323 03 BROŠĒTĀJS
7323 04 Iesiešanas iekārtas OPERATORS
7323 06 GRĀMATSĒJĒJS
7323 07 Grāmatu LABOTĀJS
7411 01 ELEKTRIĶIS
7411 02 ElektroMONTIERIS
7411 03 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS
7411 04 Apgaismes ELEKTRIĶIS
7411 05 BūvELEKTRIĶIS
7411 06 AutoELEKTRIĶIS
7411 07 Kuģa ELEKTRIĶIS
7412 01 ElektroATSLĒDZNIEKS
7412 02 Liftu elektroMEHĀNIĶIS
7412 03 Dzelzceļa elektroMONTIERIS
7412 04 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7412 05 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS
7412 06 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS
7413 01 Gaisa kabeļu LICĒJS
7413 02 Vadu VILCĒJS
7413 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
7413 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS
7413 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS
7413 06 LīnijSTRĀDNIEKS
7413 07 Pazemes kabeļu LICĒJS
7413 08 Lauku elektroMONTIERIS
7413 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS
7413 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS
7413 11 Kabeļu trašu UZRAUGS
7413 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS
7413 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS
7421 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS
7421 02 Elektronikas MONTĒTĀJS
7421 03 Signāliekārtu MONTĒTĀJS
7421 04 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS
7421 05 Radio MEHĀNIĶIS
7421 06 Televizoru MEHĀNIĶIS
7421 07 RadioELEKTRONIĶIS
7421 08 KinoMEHĀNIĶIS
7421 09 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS
7421 11 Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS
7422 01 Datortehnikas MEHĀNIĶIS
7422 02 Telefonu MEHĀNIĶIS
7422 03 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS
7422 04 Telegrāfa MEHĀNIĶIS
7511 01 MIESNIEKS
7511 02 Zivju APSTRĀDĀTĀJS
7511 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS
7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS
7511 05 Gaļas KULINĀRS
7511 06 Zivju KŪPINĀTĀJS
7511 07 Zivju KULINĀRS
7511 08 Desu IZGATAVOTĀJS
7511 09 Lopu KĀVĒJS
7512 01 MAIZNIEKS
7512 06 KONDITORS
7512 07 Mīklas GATAVOTĀJS
7512 08 Konfekšu RAŽOTĀJS
7512 09 MALĒJS
7512 10 KONDITORA PALĪGS
7512 11 Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu SPECIĀLISTS
7513 01 Sviesta MEISTARS
7513 02 Siera IZGATAVOTĀJS
7513 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS
7513 04 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS
7514 01 Augļu KONSERVĒTĀJS
7514 02 Sulas SPIEDĒJS
7514 03 Eļļas SPIEDĒJS
7514 04 VĀRĪTĀJS
7514 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS
7514 06 ALDARIS
7514 07 VĪNDARIS
7515 01 ŠĶIROTĀJS
7515 02 DEGUSTĒTĀJS
7516 01 Tabakas STRĀDNIEKS
7521 01 Apaļkoku ŠĶIROTĀJS
7521 02 Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS
7521 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS
7522 01 GALDNIEKS
7522 02 Mēbeļu GALDNIEKS
7522 03 Transporta GALDNIEKS
7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS
7522 05 GALDNIEKA PALĪGS
7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS
7522 07 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS/LAKOTĀJS
7522 08 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS
7522 09 Laivu IZGATAVOTĀJS
7522 10 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7522 11 Koka INKRUSTATORS
7522 12 Parketa IZGATAVOTĀJS
7522 13 Zārku IZGATAVOTĀJS
7522 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS
7522 15 Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7523 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS
7523 02 Koka SLĪPĒTĀJS
7523 03 Koka ZĀĢĒTĀJS
7523 04 Koka URBĒJS
7523 05 Koka VIRPOTĀJS
7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu OPERATORS
7523 07 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS
7523 08 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS
7523 09 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS
7523 10 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS
7523 11 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS
7523 12 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS
7523 14 Kokapstrādes OPERATORS
7523 18 Plastikāta (PVC) un alumīnija logu un durvju izgatavošanas OPERATORS
7531 01 ŠUVĒJS
7531 02 CEPURNIEKS
7531 03 DRĒBNIEKS
7531 04 MODISTS
7531 05 Kostīmu MEISTARS
7531 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7531 09 Kažokādu DRĒBNIEKS
7532 01 LEKĀLISTS
7532 02 PIEGRIEZĒJS
7532 03 Apģērbu un citu izstrādājumu piegriešanas KOPĒTĀJS
7532 04 Modeļu IZGATAVOTĀJS
7532 05 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS
7532 06 Audumu IZKLĀJĒJS
7532 07 Lekālu IZKLĀJĒJS
7533 01 Apģērbu ŠUVĒJS
7533 02 IZŠUVĒJS
7533 03 Pārsegu/telšu IZGATAVOTĀJS
7533 04 MašīnIZŠUVĒJS
7533 05 Ādas apģērbu ŠUVĒJS
7533 06 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7533 07 PalīgŠUVĒJS
7534 01 TAPSĒTĀJS
7534 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS
7534 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS
7534 04 Matraču ŠUVĒJS
7534 05 Segu ŠUVĒJS
7535 01 ĀDMINIS
7535 02 Ādu ŠĶIROTĀJS
7535 03 Ādu MIECĒTĀJS
7535 04 Ādu ATGAĻOTĀJS
7535 05 Ādu KRĀSOTĀJS
7535 06 Kažokādu KRĀSOTĀJS
7535 07 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS
7536 01 KURPNIEKS
7536 02 Apavu PIEGRIEZĒJS
7536 03 Apavu LĪMĒTĀJS
7536 04 Apavu KRĀSOTĀJS
7536 05 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS
7536 06 KURPNIEKA PALĪGS
7536 07 Apavu LABOTĀJS
7536 08 Apavu LABOTĀJA PALĪGS
7536 09 Koka apavu KURPNIEKS
7536 10 SEGLINIEKS
7542 01 SPRIDZINĀTĀJS
7543 01 KONTROLIERIS
7543 02 DEFEKTOSKOPISTS
7543 03 IZMĒĢINĀTĀJS
7543 04 DOZIMETRISTS
7543 05 RADIOMETRISTS
7543 06 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS
7543 07 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS
7544 01 DEZINFEKTORS
7549 01 LABORANTS
8111 01 Karjera STRĀDNIEKS
8111 02 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)
8111 03 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS
8112 01 Akmens/apstrādes iekārtas OPERATORS
8112 02 Drupināšanas OPERATORS
8112 03 Šķirošanas OPERATORS
8113 01 Aku/urbšanas OPERATORS
8114 01 Betona ražošanas OPERATORS
8114 02 Cementa dzirnavu OPERATORS
8114 03 Cementa dzirnavu MAŠĪNISTA PALĪGS
8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS
8121 02 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS
8121 03 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS
8121 04 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS
8121 05 Liešanas iekārtas OPERATORS
8121 06 Velmēšanas stāva OPERATORS
8121 07 Metāla KAUSĒTĀJS
8122 01 ANODĒTĀJS
8122 02 CINKOTĀJS
8122 03 ALVOTĀJS
8122 04 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)
8122 05 Attaukošanas OPERATORS
8122 06 Kodināšanas OPERATORS
8122 07 Metāla krāsošanas OPERATORS
8122 08 Oksidēšanas OPERATORS
8122 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS
8122 10 Metāla/smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
8131 01 Ķīmisko vielu/malšanas iekārtas OPERATORS
8131 02 Ķīmisko vielu/pulverizēšanas iekārtas OPERATORS
8131 03 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 04 Ķīmisko procesu/autoklāva OPERATORS
8131 05 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS
8131 06 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS
8131 07 Rotējošās krāsns OPERATORS
8131 08 Rotējošās krāsns OPERATORA PALĪGS
8131 09 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS
8131 10 Ķīmisko vielu/centrbēdzes separatora OPERATORS
8131 11 Ķīmisko vielu/ekstraktu pagatavošanas OPERATORS
8131 12 Naftas produktu/pārsūknēšanas OPERATORS
8131 13 Smaržu/destilēšanas iekārtas OPERATORS
8131 14 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8131 15 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS
8131 16 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS
8131 17 Ķīmisko/šķīdumu sagatavošanas OPERATORS
8132 01 FOTOGRĀFS
8132 02 Fotogrāfiju/iespiedmašīnas OPERATORS
8141 01 Gumijas/veidošanas OPERATORS
8141 02 Gumijas/apstrādes OPERATORS
8141 03 Gumijas/ražošanas OPERATORS
8141 04 Gumijas/karstās presēšanas OPERATORS
8141 05 Riepu/restaurācijas (apstrādes) OPERATORS
8141 06 Gumijas izstrādājumu/vulkanizācijas OPERATORS
8141 07 VULKANIZĒTĀJS
8142 01 Veidošanas OPERATORS
8142 02 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS
8142 03 Spiedliešanas OPERATORS
8142 04 Celofāna, polietilēna/iesaiņojuma ražošanas OPERATORS
8143 01 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS
8143 02 Kartona/izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8143 03 Papīra/izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8151 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS
8151 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS
8151 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS
8151 04 Diegu un dzijas/vērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)
8151 06 Spoļu LICĒJS
8151 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS
8151 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS
8151 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS
8151 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS
8151 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS
8151 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS
8151 14 ŠĶĒRĒTĀJS
8151 15 Teksturēšanas OPERATORS
8151 16 Apvīšanas iekārtas OPERATORS
8152 01 Aušanas OPERATORS
8152 02 Izšūšanas OPERATORS
8152 03 Adīšanas OPERATORS
8153 01 Šūšanas iekārtu OPERATORS
8153 02 Izšūšanas iekārtu OPERATORS
8154 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS
8154 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS
8154 03 Žāvēšanas OPERATORS
8154 04 Krāsošanas OPERATORS
8154 05 Gludināšanas OPERATORS
8154 06 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS
8154 07 Tvaikošanas OPERATORS
8154 08 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS
8154 09 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8155 01 Jēlādas apstrādes OPERATORS
8156 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS
8156 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8157 01 Mazgāšanas OPERATORS
8157 02 Veļas mazgājamās mašīnas OPERATORS
8159 01 Dalīšanas mašīnas OPERATORS
8160 03 Piena produktu ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 04 Zivju apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 05 Gaļas apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 06 Maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 08 Šokolādes ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 09 Graudu apstrādes OPERATORS
8171 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS
8171 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS
8171 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8172 02 Koksnes/drupināšanas iekārtas OPERATORS
8172 03 Šķeldas smalcināšanas OPERATORS
8172 05 Kokzāģētavas OPERATORS
8172 06 Lentzāģa OPERATORS
8172 07 Gatera MAŠĪNISTS
8172 08 Finieru/lobīšanas OPERATORS
8172 09 Zāģēšanas OPERATORS
8172 10 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8172 11 Šķirošanas līnijas OPERATORS
8172 12 Preses OPERATORS
8172 13 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS
8172 19 Līmes sagatavošanas un formēšanas līnijas OPERATORS
8172 21 Koksnes slīpēšanas/līnijas OPERATORS
8181 01 Ķieģeļu un dakstiņu/apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8181 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas/ražošanas OPERATORS
8181 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas/ražošanas OPERATORS
8181 04 Māla/ražošanas OPERATORS
8181 05 Stikla šķiedras/ražošanas OPERATORS
8181 06 Keramikas GLAZĒTĀJS
8182 01 Rūpnīcas/katlu KURINĀTĀJS
8182 02 Tvaika mašīnas OPERATORS
8182 03 Katlu MAŠĪNISTS
8182 04 Apkures/krāšņu KURINĀTĀJS
8182 05 Siltumtīklu OPERATORS
8182 06 Turbīnu iekārtu OPERATORS
8182 07 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS
8182 08 Filtrēšanas OPERATORS
8182 09 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS
8182 10 Rezervuāra OPERATORS
8182 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS
8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS
8182 13 Apkures iekārtas OPERATORS
8183 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS
8183 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS
8183 03 Etiķešu līmēšanas OPERATORS
8183 04 Saiņošanas OPERATORS
8183 05 Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8183 06 Konteineru/pildīšanas iekārtas OPERATORS
8183 07 Pudeļu uzpildes OPERATORS
8183 08 Robota OPERATORS
8189 01 Presēšanas iekārtas OPERATORS
8189 02 Šķidrumu iekārtas OPERATORS
8189 03 Sniega ģeneratoru OPERATORS
8211 01 Rūpniecisko iekārtu MONTĒTĀJS
8211 02 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
8211 03 Sliežu ceļu MONTIERIS
8212 01 Elektroiekārtu MONTIERIS
8212 02 Uztīšanas iekārtas MONTIERIS
8212 03 AKUMULATORISTS
8212 04 Audiovideoiekārtu MONTIERIS
8212 05 Elektronisko iekārtu MONTIERIS
8212 06 Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS
8212 07 Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS
8212 08 Radioaparatūras MONTIERIS
8219 01 Metāla/mēbeļu MONTIERIS
8219 02 Metāla izstrādājumu MONTIERIS
8219 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 05 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 06 Koka/mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 07 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 08 Kompozīto ražojumu MONTIERIS
8272 05 Siera/ražošanas OPERATORS
8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS
8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS
8311 03 Lokomotīves MAŠĪNISTS
8311 04 Lokomotīves MAŠĪNISTA PALĪGS
8311 05 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 06 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 08 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 09 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 10 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 11 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 12 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 13 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 14 Dīzeļvilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 15 Elektrovilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 16 Sliežu motortransporta VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 17 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS (MAŠĪNISTS)
8311 18 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS
8312 02 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS
8312 03 Vilcienu SARGS
8312 04 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS
8312 05 Dzelzceļa šķirotavas DEŽURANTS
8312 06 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS
8312 07 Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)
8312 08 Vagonu parka DEŽURANTS
8312 09 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS
8312 10 Vilcienu PIEŅĒMĒJS
8312 11 Kravas vilcienu KONDUKTORS
8312 12 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS
8312 13 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 14 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS
8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS
8321 02 Motocikla VADĪTĀJS
8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS
8322 02 Furgona VADĪTĀJS
8322 03 Sanitārautomobiļu VADĪTĀJS
8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS
8332 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS
8332 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS
8332 04 Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS
8332 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
8332 06 Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS
8332 07 Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS
8332 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS
8332 10 Betona maisītāja/sūkņa VADĪTĀJS
8341 01 Kombaina VADĪTĀJS
8341 02 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS
8341 03 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS
8341 04 Baļķvedēja VADĪTĀJS
8341 05 Traktora VADĪTĀJS
8341 06 Traktortehnikas VADĪTĀJS
8341 07 Meža mašīnu OPERATORS
8342 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
8342 02 Betona ieklājēja VADĪTĀJS
8342 03 Betona ieklājēja OPERATORS
8342 04 Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS
8342 05 Asfalta ieklājēja OPERATORS
8342 06 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)
8342 07 Buldozera VADĪTĀJS
8342 08 Pamatu veltņa VADĪTĀJS
8342 10 Ekskavatora VADĪTĀJS
8342 11 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS
8342 12 Pāļdziņa VADĪTĀJS
8342 13 Gudronatora VADĪTĀJS
8342 14 Autogreidera VADĪTĀJS
8342 15 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
8342 20 Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8342 26 Cauruļlicēja VADĪTĀJS
8343 01 Celtņa OPERATORS
8343 02 Elevatora OPERATORS
8343 03 Eskalatora OPERATORS
8343 04 Kuģa/celtņa OPERATORS
8343 05 Vinčas OPERATORS
8343 06 Autoceltņa/automobiļa VADĪTĀJS
8343 07 Transportiera APKALPOTĀJS
8343 08 Pacēlāja MAŠĪNISTS
8343 09 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS
8343 10 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS
8343 11 Metalurģiskās iekārtas/celtņa OPERATORS
8343 12 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS
8343 13 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS
8343 14 DOKERS
8344 01 Lifta/platformas OPERATORS
8344 02 Autokrāvēja VADĪTĀJS
8344 03 Elektrokrāvēja OPERATORS
8344 04 Elektrokāra VADĪTĀJS
8350 01 BOCMANIS
8350 03 Kuģa MATROZIS
8350 04 Iekšējo ūdeņu kuģa MATROZIS
8350 05 MATROZIS MOTORISTS
8350 06 Kuģa MOTORISTS
8350 07 Kuģa sūkņu MAŠĪNISTS
8350 09 Kuģu TAUVOTĀJS
9214 01 Dārzniecības STRĀDNIEKS
9214 02 Siltumnīcas STRĀDNIEKS
9214 03 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS
9613 01 SĒTNIEKS2
9621 01 KURJERS
9621 02 Preču PIEGĀDĀTĀJS
9623 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS
9623 02 Uzskaites rādījumu REĢISTRĒTĀJS
9629 01 ŠVEICARS
9629 02 Biļešu KONTROLIERIS
9629 03 GARDEROBISTS
9629 04 Ēkas UZRAUGS
9629 05 Ēkas DEŽURANTS
9629 06 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS
9629 07 Ēkas un teritorijas UZRAUGS

B līmeņa 1.pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

0310 01 DIŽKAREIVIS/DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)
0310 02 Vecākais ZEMESSARGS
0310 03 KAREIVIS/MATROZIS (Jūras spēkos)
0310 04 ZEMESSARGS
2163 03 Modes DIZAINERS
2166 02 Interjera DIZAINERS
2651 02 GLEZNOTĀJS
2651 03 GRAFIĶIS
2651 04 KARIKATŪRISTS
2651 05 MĀKSLINIEKS
2651 07 MULTIPLIKATORS
2651 08 RESTAURĒTĀJS
2651 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)
2651 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS
2651 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2651 14 MODELĒTĀJS
2651 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2651 18 KokTĒLNIEKS
2651 19 INSTALATORS
2651 20 INTERJERISTS
2651 21 JuvelierMĀKSLINIEKS
2651 22 Mākslas KERAMIĶIS
2651 25 PLAKĀTISTS
2651 26 SCENOGRĀFS
2651 28 TekstilMĀKSLINIEKS
2651 29 VideoMĀKSLINIEKS
2651 30 Vides MĀKSLINIEKS
2651 32 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS
2652 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS
2652 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2652 10 SOLISTS
2652 11 Operas VOKĀLISTS
2652 15 Kora MĀKSLINIEKS
2652 19 MŪZIĶIS
2652 20 DZIEDĀTĀJS
2652 26 VOKĀLISTS
2653 01 Baleta SOLISTS
2653 02 DEJOTĀJS
2653 03 HOREOGRĀFS
2653 04 Baleta MĀKSLINIEKS
2653 08 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS
3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS
3211 02 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS
3211 03 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS
3211 04 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS
3214 03 Ortopēdijas TEHNIĶIS
3214 04 Protēžu PIELĀGOTĀJS
3240 01 VeterinārĀRSTA ASISTENTS
3240 03 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS
3251 03 ZOBĀRSTA ASISTENTS
3255 01 MASIERIS
3255 03 Bērnu MASIERIS
3255 06 Akupresūras SPECIĀLISTS
3255 07 Siatsu SPECIĀLISTS
3259 06 Solārija DARBINIEKS
3344 02 Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS
3421 01 ATLĒTS
3421 02 Sacīkšu BRAUCĒJS
3421 04 Profesionāls SPORTISTS
3421 05 ALPĪNISTS
3431 01 MikroFOTOGRĀFS
3431 02 Mākslas FOTOGRĀFS
3432 01 DEKORĒTĀJS
3432 02 Izstādes DEKORĒTĀJS
3432 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS
3432 04 Dizaina SPECIĀLISTS
3432 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS
3432 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS
3432 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 09 ILUSTRATORS
3432 10 Teātra DEKORĒTĀJS
3432 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS
3432 12 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
3432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS
3432 14 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS
3432 15 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 16 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 17 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 18 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 19 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 20 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 21 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3432 22 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 23 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 24 Rokdarbu MODELĒTĀJS
3432 25 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS
3432 26 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 27 Vides DIZAINERS
3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS
3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS
3432 36 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS
3432 37 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 38 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS
3432 39 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 40 Stikla dizaina SPECIĀLISTS
3432 41 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 43 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 44 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS
3432 45 Dāvanu NOFORMĒTĀJS
3432 46 Skatlogu NOFORMĒTĀJS
3432 47 Foto dizaina SPECIĀLISTS
3432 49 Apģērbu MODELĒTĀJS
3435 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS
3435 02 Stājgleznu RESTAURATORS
3435 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS
3435 04 Grafikas RESTAURATORS
3435 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS
3435 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS
3435 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS
3435 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS
3435 09 Tekstiliju RESTAURATORS
3435 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS
3435 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS
3435 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS
3435 13 Koka būvju RESTAURATORS
3435 14 Akmens būvju RESTAURATORS
3435 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS
3435 16 RESTAURATORS
3435 17 ZELTĪTĀJS
3435 18 RESTAURATORA ASISTENTS
3521 03 KinoOPERATORA ASISTENTS
3521 04 KinoOPERATORS
3521 05 Audio iekārtu OPERATORS
3521 06 Kinofilmu/skaņu REDAKTORS
3521 07 Televīzijas OPERATORS
3521 08 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3521 09 Mikrofona OPERATORS
3521 10 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3521 11 Skaņu OPERATORS
3521 12 Kuģa RADISTS
3521 13 Pārraides iekārtas OPERATORS
3521 14 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3521 15 Morzes alfabēta OPERATORS
3521 16 Aviācijas/radioiekārtas OPERATORS
3521 17 Sauszemes/radioiekārtas OPERATORS
3521 18 Jūras/radioiekārtas OPERATORS
3521 19 Telegrāfa OPERATORS
3521 20 KinoPROJICĒTĀJS
3521 21 TELEGRĀFISTS
3521 22 Kuģa radioOPERATORS
3522 06 Tālsakaru OPERATORS
4211 01 Bankas KASIERIS
4211 02 Naudas MAINĪTĀJS
4211 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS
4211 04 Valūtas KASIERIS
4211 06 Naudas SADALĪTĀJS
4211 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS
4211 08 Kases kontu OPERATORS
4211 09 Galvenais KASIERIS
4211 11 Pasta OPERATORS
4211 12 INKASENTS
4211 13 Naudas izmaksas KASIERIS
4211 14 Veikala KASIERIS
4211 15 Bagāžas KASIERIS
4211 16 Preču KASIERIS
4211 18 KASIERIS OPERATORS
4212 01 BUKMEIKERS
4212 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS
4212 05 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS
4213 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)
4214 01 Parāda PIEDZINĒJS
4214 02 Ziedojumu VĀCĒJS
4222 02 Izziņu SNIEDZĒJS
4222 03 INFORMĒTĀJS (transportā)
4222 04 Klientu apkalpošanas OPERATORS
4222 05 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS
4222 06 Telefonbankas KONSULTANTS
4223 01 Telefona komutatora OPERATORS
4223 02 TELEFONISTS
4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)
4224 01 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS
4226 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS
4321 01 Noliktavu EKSPEDITORS
4321 02 MANTZINIS
4321 03 Noliktavas PĀRZINIS
4321 04 SVĒRĀJS
4321 05 Kravas NOFORMĒTĀJS
4321 06 PREČZINIS
4321 07 Produkcijas (preces) PIEŅĒMĒJS
4321 08 Noliktavas DARBINIEKS
4321 09 Komplektēšanas KONTROLIERIS
4322 01 Materiālu PLĀNOTĀJS
4322 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS
4322 03 Ražošanas DISPEČERS
4322 04 Darbu RĪKOTĀJS
4322 05 Ražošanas KONTROLIERIS
4323 07 Maršruta PĀRRAUGS
4323 08 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS
4412 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS
4412 02 Pasta KURJERS
4412 03 PASTNIEKS
4412 04 Tiesas ZIŅNESIS
4412 05 Pasta ŠĶIROTĀJS
4412 06 Pasta DARBINIEKS
5111 03 Vilciena PAVADONIS
5111 04 Kuģa vecākais STJUARTS
5111 05 Kuģa STJUARTS
5111 06 Gaisa kuģa STJUARTS
5111 07 Vagonu PAVADONIS
5112 01 Autobusa KONDUKTORS
5112 02 Pārceltuves KONDUKTORS
5112 03 Tramvaja KONDUKTORS
5112 04 Trošu vagona KONDUKTORS
5120 02 PAVĀRS
5120 03 Kuģa PAVĀRS
5131 01 VIESMĪLIS
5131 02 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS
5131 03 Bufetes KALPOTĀJS
5132 01 SANITĀRS
5132 02 BĀRMENIS
5141 01 FRIZIERIS
5141 02 Parūku MEISTARS
5141 03 Frizūru MODELĒTĀJS
5141 04 Dāmu FRIZIERIS
5141 05 Kungu FRIZIERIS
5142 01 STILISTS
5142 02 Vizuālā tēla STILISTS
5142 03 ĢĒRBĒJS
5142 04 GRIMĒTĀJS
5142 05 VIZĀŽISTS
5142 07 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS
5142 08 MANIKĪRS
5142 09 PEDIKĪRS
5142 12 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS
5142 13 PIRTNIEKS
5153 04 Uzkopšanas darbu MEISTARS
5162 01 PAVADONIS
5211 01 Kioska PĀRDEVĒJS
5211 02 Tirgus PĀRDEVĒJS
5212 01 Preču/ielas PĀRDEVĒJS
5212 02 Bufetes PĀRDEVĒJS
5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 02 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 03 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS
5223 04 Mazumtirdzniecības AĢENTS
5230 01 Biļešu kases KASIERIS
5230 02 Biļešu PĀRDEVĒJS
5241 03 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS
5242 01 Preču DEMONSTRĒTĀJS
5245 01 Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS
5311 01 AUKLIS
5311 02 GUVERNANTS
5311 03 Skolēnu PAVADONIS
5311 05 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)
5321 02 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS
5321 03 MĀSAS PALĪGS
5321 04 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
5322 01 Slimu bērnu AUKLIS
5322 02 APRŪPĒTĀJS
5329 01 FARMACEITA PALĪGS
5411 01 UGUNSDZĒSĒJS
5411 02 Meža UGUNSDZĒSĒJS
5413 08 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS
5413 10 Ieslodzījuma vietas APSARGS
5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS
5414 06 Apsardzes pults DEŽURANTS
5414 08 Apsardzes INSPEKTORS
5414 10 Apsardzes DEŽURANTS
5414 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS
5414 18 Miesassargs
5414 19 PATRUĻNIEKS
5419 10 Rezervāta UZRAUGS
5419 11 DEŽURANTS
5419 12 Eksponātu UZRAUGS
5419 13 Caurlaižu INSPEKTORS
5419 14 Režīma UZRAUGS
5419 16 Drošības INSPEKTORS
5419 17 Bruņojuma INSPEKTORS
7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS
7321 05 Reproiekārtas OPERATORS
7321 06 Lāzergravēšanas OPERATORS
7412 07 Sakaru elektroMEHĀNIĶIS
7523 17 BRIGADIERIS (kokapstrādē)
7541 01 ŪDENSLĪDĒJS
7541 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS
7541 03 Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS
8322 05 Taksometra VADĪTĀJS
8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS
8331 01 Autobusa VADĪTĀJS
8331 02 Tramvaja VADĪTĀJS
8331 03 Trolejbusa VADĪTĀJS
8331 04 Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS (MANEVRĒTĀJS)
8332 02 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS
9112 03 Viesnīcas ISTABENIS
9412 01 PAVĀRA PALĪGS
9520 01 Laikrakstu PĀRDEVĒJS
9520 02 Preču IZNĒSĀTĀJS
9520 03 KOLPORTIERIS
9520 04 Teātra programmu PĀRDEVĒJS

B līmeņa 2.pakāpe nepieciešama profesijām un amatiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, tehnoloģisko procesu izpildi un uzraudzību, grāmatvedību un uzskaiti un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar šādiem kodiem:

0210 01 Augstākais VIRSSERŽANTS/Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 02 Galvenais VIRSSERŽANTS/Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 03 Štāba VIRSSERŽANTS/Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 04 VIRSSERŽANTS/BOCMANIS (Jūras spēkos)
0210 05 SERŽANTS
0210 06 KAPRĀLIS
2143 02 Vides TEHNOLOGS
2144 47 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
2144 48 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
2144 49 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
2144 50 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
2144 51 Mehāniķis (inženieris)
2145 20 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
2146 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS
2149 31 Darba NORMĒTĀJS
2149 32 Tāmju INŽENIERIS
2151 16 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
2151 17 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
2152 09 Radioelektronikas INŽENIERIS
2511 03 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
2512 06 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2513 03 DATORGRAFIĶIS
2519 03 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS
2521 05 Datu bāzu INŽENIERIS
2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS
2522 02 Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS
2522 03 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
2522 04 Informācijas tīkla UZTURĒTĀJS
2523 03 Operāciju sistēmu INŽENIERIS
2523 04 Informācijas sistēmINŽENIERIS
2529 05 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS
2529 06 Interneta bankas ADMINISTRATORS
3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02 Fizikas TEHNIĶIS
3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS
3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS
3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10 Hidroloģijas TEHNIĶIS
3111 11 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS
3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS
3112 02 BūvTEHNIĶIS
3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS
3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS
3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS
3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS
3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS
3112 15 ĢeoTEHNIĶIS
3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS
3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS
3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS
3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS
3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS
3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS
3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02 ElektroTEHNIĶIS
3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)
3113 10 Tehniskais SPECIĀLISTS
3113 11 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS
3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS
3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS
3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS
3114 02 Elektronikas TEHNIĶIS
3114 03 Elektronikas/kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 04 Aerokosmisko/iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 05 Informātikas/elektronikas TEHNIĶIS
3114 06 Pusvadītāju/elektronikas TEHNIĶIS
3114 07 Televīzijas komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 08 Telefona komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 09 Telegrāfa komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3114 11 Elektronisko sakaru SPECIĀLISTS
3114 12 Elektronikas SPECIĀLISTS
3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju TEHNIĶIS
3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS
3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS
3115 06 Mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 07 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
3115 08 Gaisa kondicionēšanas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 09 Automobiļu MEHĀNIĶIS
3115 10 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
3115 11 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS
3115 12 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 13 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS
3115 14 Instrumentu MEHĀNIĶIS
3115 15 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 16 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 17 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 18 Eļļošanas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 19 Jūras/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 20 Dzinēju/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 21 Ostas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 22 Atomenerģijas/mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 23 Kuģu būves MEHĀNIĶIS
3115 24 Motoru MEHĀNIĶIS
3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS
3115 26 Ceha/iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 27 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 28 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 29 Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 30 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 31 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 32 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 33 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS
3115 34 Mēriekārtu TEHNIĶIS
3115 36 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS
3115 37 MEHATRONIĶIS
3115 38 Autoapkopes SPECIĀLISTS
3115 39 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS
3115 40 Transporta vagonu TEHNIĶIS
3115 41 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS
3115 42 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)
3115 43 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS
3115 44 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS
3115 45 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS
3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS
3115 47 Kuģa TEHNIĶIS
3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS
3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 50 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS
3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS
3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS
3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS
3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS
3116 05 Naftas TEHNIĶIS
3116 06 Ķīmijas LABORANTS
3116 07 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS
3116 08 Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS
3117 01 Naftas un gāzes/urbumu CEMENTĒTĀJS
3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS
3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS
3117 05 Naftas un gāzes/urbumu URBĒJS
3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS
3118 01 RASĒTĀJS
3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS
3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS
3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS
3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11 Kuģu/tehnikas RASĒTĀJS
3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS
3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS
3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS
3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS
3118 19 Tehniskais REDAKTORS
3118 20 KARTOGRĀFS
3118 21 FOTOGRAMMETRISTS
3119 01 Metožu TEHNIĶIS
3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS
3119 05 Nedatorizēto/sistēmu TEHNIĶIS
3119 06 Telesakaru (darba normēšanas) TEHNIĶIS
3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11 TEHNOLOGA PALĪGS
3119 12 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 13 Kvalitātes TEHNIĶIS
3119 14 Krimināllietu TEHNIĶIS
3119 15 Ieroču TEHNIĶIS
3119 18 Kokapstrādes TEHNOLOGS
3119 19 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS
3119 20 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS
3119 21 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 22 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 23 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS
3119 25 Projektu ASISTENTS
3119 26 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS
3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS
3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)
3119 30 EnergoDISPEČERS
3119 44 TEHNIĶIS
3121 01 Ieguves rūpniecības UZRAUGS
3121 02 Karjera UZRAUGS
3121 04 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3122 01 Apstrādes rūpniecības UZRAUGS
3122 02 Montāžu UZRAUGS
3135 05 Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS
3141 01 TAKSIDERMISTS
3141 02 Dabaszinātņu LABORANTS
3141 03 Anatomijas TEHNIĶIS
3141 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3141 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS
3141 06 Biofizikas TEHNIĶIS
3141 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS
3141 08 Botānikas TEHNIĶIS
3141 09 Citoloģijas TEHNIĶIS
3141 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS
3141 11 Ģenētikas TEHNIĶIS
3141 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS
3141 13 Histoloģijas TEHNIĶIS
3141 14 Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3141 15 Fizioloģijas TEHNIĶIS
3141 16 Seroloģijas TEHNIĶIS
3141 17 Audu TEHNIĶIS
3141 18 Zooloģijas TEHNIĶIS
3141 19 MikroBIOLOGA PALĪGS
3141 20 VIRUSOLOGA PALĪGS
3141 21 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS
3141 22 PARAZITOLOGA PALĪGS
3141 24 Lopkopības PĀRRAUGS
3141 25 Vides TEHNIĶIS
3141 26 BioTEHNOLOGS
3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS
3141 28 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS
3141 29 Vides iekārtu TEHNIĶIS
3141 30 Dzīvnieku PĀRRAUGS
3141 31 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS
3142 01 Agronomijas TEHNIĶIS
3142 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 03 Puķkopības TEHNIĶIS
3142 04 Dārzkopības TEHNIĶIS
3142 05 Sakņkopības TEHNIĶIS
3142 06 Pomoloģijas TEHNIĶIS
3142 07 Augsnes TEHNIĶIS
3142 08 MĒRNIEKS
3142 09 ZOOTEHNIĶIS
3142 10 Ainavu TEHNIĶIS
3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS
3142 12 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS
3142 13 Dārzkopības SPECIĀLISTS
3142 14 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 15 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS
3142 16 Zemes lietu SPECIĀLISTS
3142 17 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS
3142 18 Zemkopības LABORANTS
3142 19 Sēklkopības TEHNIĶIS
3142 20 Lauksaimniecības ORGANIZATORS
3142 21 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS
3142 22 Zemnieku KONSULTANTS
3142 23 Lauku attīstības SPECIĀLISTS
3142 24 Augu aizsardzības SPECIĀLISTS
3143 01 Meža TEHNIĶIS
3143 02 Mežkopības TEHNIĶIS
3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS
3143 04 Mežsaimniecības LABORANTS
3151 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku
3151 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 3000 kW un lielāku
3151 05 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 06 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 07 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW un lielāku
3151 08 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW
3151 09 Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW
3151 10 Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW
3151 11 mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 12 mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW
3151 13 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 14 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 15 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem
3151 16 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW
3152 14 Tāljūras LOCIS
3152 15 LOCIS
3152 21 Kuģu satiksmes OPERATORS
3155 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS
3155 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3155 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS
3155 06 Radiolokācijas un radionavigācijas MEHĀNIĶIS
3155 07 Radiolokācijas INŽENIERIS
3155 08 Radionavigācijas INŽENIERIS
3155 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS
3155 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS
3155 11 Radiolokācijas OPERATORS
3155 12 Radionavigācijas OPERATORS
3155 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS
3155 14 Radiokontroles punkta OPERATORS
3155 15 LIDOTĀJS (kravas operators)
3155 16 Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS
3155 17 Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS
3155 18 Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS
3155 19 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) INŽENIERIS
3155 20 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) TEHNIĶIS
3155 21 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) OPERATORS
3212 01 Patoloģijas TEHNIĶIS
3212 02 Medicīnas LABORANTS
3212 04 Laboratorijas SPECIĀLISTS
3212 18 Mežsaimniecības TEHNOLOGS
3252 01 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS
3252 02 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS
3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3313 02 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3313 03 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3313 04 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3313 05 Kontu OPERATORS
3313 06 Kontu ADMINISTRATORS
3313 07 Finanšu SPECIĀLISTS
3313 08 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)
3313 09 Finanšu DARBINIEKS
3313 10 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS
3314 01 STATISTIĶA PALĪGS
3314 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS
3314 03 STATISTIĶIS
3314 04 AKTUĀRA ASISTENTS
3322 03 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS
3322 04 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS
3322 05 Ceļojošais PĀRDEVĒJS
3432 48 Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS
3511 01 Skaitļotāja OPERATORS
3511 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS
3511 03 Datora OPERATORS
3511 04 S.W.I.F.T. OPERATORS
3511 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS
3511 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS
3512 01 DatorTEHNIĶIS
3512 02 Datu bāzu TEHNIĶIS
3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS
3512 04 Informācijas vadības SPECIĀLISTS
3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS
3513 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3513 03 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
3513 05 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3513 06 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3513 07 Datorsistēmu TESTĒTĀJS
3514 01 Informācijas tīkla PĀRZINIS
3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS
3514 03 Mājas lapas ADMINISTRATORS
3521 01 Radio (elektronikas) TEHNIĶIS
3521 02 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3521 25 Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS
3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS
3522 02 Aerokosmisko telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3522 03 Radara telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS
3522 04 Signālsistēmu telesakaru (elektronikas) INŽENIERIS
3522 05 Telekomunikāciju SPECIĀLISTS
4131 03 Telefaksa OPERATORS
4131 04 Teleksa OPERATORS
4131 05 Teletaipa OPERATORS
4131 06 Datu ievades OPERATORS
4131 07 Teksta redaktora OPERATORS
4132 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS
4132 02 Elektroniskā pasta OPERATORS
4132 03 Pārkodēšanas OPERATORS
4132 04 Signalizācijas pults OPERATORS
4132 05 Energosistēmas vadības pults OPERATORS
4132 07 Uzskaites OPERATORS
4132 08 Kalkulatoru OPERATORS
4132 09 Summatoru OPERATORS
4211 05 KontrolKASIERIS
4211 10 Kases VADĪTĀJS
4227 01 INTERVĒTĀJS
4232 06 Teksta MAKETĒTĀJS
4311 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
4311 02 KASIERIS
4311 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS
4311 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS
4311 05 Remontdarbu DISPEČERS
4311 06 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS
4311 07 RĒĶINVEDIS
4311 08 TĀMĒTĀJS
4312 01 TAKSĒTĀJS
4312 02 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS
4313 01 Algu GRĀMATVEDIS
4313 02 Algu RĒĶINĀTĀJS
4323 03 Transporta INSPEKTORS
4323 04 Transporta KONTROLIERIS
4323 13 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS
4323 32 Ostas UZRAUGS
4419 01 TABEĻVEDIS
4419 02 UZSKAITVEDIS
5111 01 Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS
5111 02 Ielidošanas servisa AĢENTS
5120 01 Vecākais PAVĀRS
5132 01 Vecākais BĀRMENIS
5141 04 APSARGS
5162 03 ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem
5222 01 Vecākais PĀRDEVĒJS
5243 01 KOMIVOJAŽIERIS
5311 04 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5311 06 Sociālais AUDZINĀTĀJS
5411 03 GLĀBĒJS
5411 05 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS
5411 06 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)
5411 08 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS
5411 09 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS
5411 11 GLĀBĒJS MOTORISTS
5411 12 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)
5412 01 Sabiedriskās kārtības SARGS
5413 07 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS
5413 09 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS
5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS
5414 01 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS
5414 02 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 05 Apsardzes DARBINIEKS
5414 07 Apsardzes galvenais INSPEKTORS
5414 09 Apsardzes DISPEČERS
5414 12 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS
5414 13 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 14 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS
5414 15 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS
5414 16 Dzelzceļa apbruņots SARGS
5419 15 Drošības galvenais INSPEKTORS
7412 08 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS
7412 10 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
8332 08 Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

C līmeņa 1.pakāpe nepieciešama iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un to struktūrvienību vadītāju, augsti kvalificētu speciālistu, medicīnas un sociālās aprūpes darbinieku, augstskolu mācību spēku un pedagogu profesijām, kuras Profesiju klasifikatorā klasificētas ar šādiem kodiem:

0110 06 MAJORS/KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)
0110 07 KAPTEINIS/KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)
0110 08 VIRSLEITNANTS
0110 09 LEITNANTS
1111 21 Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS
1111 22 Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS
1112 29 Iestādes VADĪTĀJS/ĢENERĀLDIREKTORS/DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1112 30 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS7
1120 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/ĢENERĀLDIREKTORS/PĀRVALDNIEKS/PREZIDENTS/VICEPREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS/RĪKOTĀJDIREKTORS/IZPILDDIREKTORS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1120 03 Tehniskais DIREKTORS
1120 04 KOMERCDIREKTORS
1120 05 Ekonomikas DIREKTORS
1120 06 Ražošanas DIREKTORS
1120 07 Apgādes DIREKTORS
1120 08 Loģistikas DIREKTORS
1120 09 PĀRZINIS
1120 10 Valdes VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 11 Valdes VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1120 12 Padomes VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 13 Komisijas VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 14 Valdes LOCEKLIS
1120 15 Padomes LOCEKLIS
1120 16 Kolēģijas LOCEKLIS
1120 17 PROKŪRISTS
1120 18 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS
1211 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)
1211 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)
1211 03 Finanšu DIREKTORS
1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS
1211 05 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
1211 06 Administratīvais DIREKTORS
1211 07 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS
1211 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1211 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)
1211 10 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 11 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 12 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 13 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 14 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 15 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 20 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 21 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 22 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 23 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 24 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 25 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 26 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 27 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 28 Reklamācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 29 Reklamācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1211 30 Galvenās kases VADĪTĀJS
1211 31 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS
1211 32 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 33 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 34 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 35 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1211 36 Kancelejas VADĪTĀJS/PĀRVALDNIEKS/DIREKTORS
1211 38 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS/PĀRVALDNIEKS/DIREKTORS
1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1212 01 Personāla DIREKTORS
1212 04 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1212 05 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1212 06 Personāla mācību VADĪTĀJS
1213 01 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 02 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1213 12 VIRSUZRAUGS (muitas jomā)
1213 14 Muitas maiņas VADĪTĀJS
1213 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 20 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)
1213 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)
1219 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1219 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1219 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)
1219 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1219 05 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 06 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 07 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 08 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 10 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 11 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 12 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 13 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 15 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 16 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 17 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 18 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 19 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 22 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 23 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 24 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 25 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 26 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 27 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (apsardzes jomā)
1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)
1221 01 Tirdzniecības DIREKTORS
1221 02 Tirgvedības DIREKTORS
1221 03 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1221 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1221 07 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1221 08 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1222 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1222 02 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1222 03 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1222 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS
1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS
1311 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 03 Saimniecības VADĪTĀJS/DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 04 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS/DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 06 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)
1311 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)
1311 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā)
1312 01 Saimniecības VADĪTĀJS/DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)
1315 01 Viesnīcas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1315 08 VIESNĪCNIEKS
1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1321 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā)
1321 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (enerģētikā)
1321 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā)
1321 07 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS
1323 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS (būvniecībā)
1323 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)
1323 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (būvniecībā)
1323 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā)
1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS
1324 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (transportā)
1324 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (transportā)
1324 03 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (sakaros)
1324 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (sakaros)
1324 05 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (noliktavās)
1324 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (noliktavās)
1324 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (transportā)
1324 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (transportā)
1324 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (sakaros)
1324 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)
1324 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (noliktavās)
1324 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās)
1324 13 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
1324 14 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 15 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS
1324 16 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 17 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)
1324 18 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)
1324 19 Vilciena PRIEKŠNIEKS
1324 20 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS
1324 21 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 22 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKS
1324 23 Lokomotīvju/vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 24 Filiāles DIREKTORS
1324 25 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS
1324 26 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS
1324 27 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1324 28 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)
1324 29 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)
1324 30 Ceha PRIEKŠNIEKS
1324 31 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 32 Ostas KAPTEINIS
1324 33 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)
1324 34 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)
1324 35 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1324 36 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1324 37 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1324 38 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1330 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS
1330 06 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1342 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1342 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1342 03 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS
1342 04 Veselības aprūpes VADĪTĀJS
1342 05 Galvenā medicīnas MĀSA
1342 06 Galvenā VECMĀTE
1345 01 REKTORS
1345 02 PROREKTORS
1345 03 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)
1345 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)
1345 05 DEKĀNS
1345 06 ProDEKĀNS
1345 07 Skolas PĀRZINIS
1345 08 Skolas DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
1345 15 Mācību centra VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS
1345 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (izglītības jomā)
1345 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)
1349 01 Vides PĀRVALDNIEKS
1349 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (farmācijas jomā)
1349 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)
1349 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/KOMANDIERIS/PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/KOMANDIERA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 25 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)
1411 01 Viesnīcas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1411 02 Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1411 03 Nometnes VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1411 05 Pansijas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1411 06 Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1411 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)
1411 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)
1412 01 Restorāna VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1412 02 Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1412 03 Kafejnīcas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1412 04 Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS
1412 06 Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS
1412 07 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS
1412 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)
1412 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)
1413 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (sporta jomā)
1420 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1420 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1420 03 VADĪTĀJS/DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1420 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1420 05 VEIKALVEDIS
1420 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1420 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)
1420 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1420 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)
1431 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)
1431 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)
1431 03 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)
1431 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)
1431 05 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)
1431 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)
1431 07 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS
1431 08 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS
1431 09 PRODUCENTS (kultūras jomā)
1431 10 IMPRESĀRIJS
1431 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (kultūras jomā)
1431 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)
1431 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)
1431 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1431 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1439 01 VADĪTĀJS/DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1439 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1439 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)
1439 08 Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)
2111 01 Vadošais PĒTNIEKS
2111 02 PĒTNIEKS
2111 03 ASISTENTS
2111 04 AERODINAMIĶIS
2111 05 ASTRONOMS
2111 06 RadioASTRONOMS
2111 07 AstroFIZIĶIS
2111 08 BALLISTIĶIS
2111 09 HIDRODINAMIĶIS
2111 10 FIZIĶIS
2111 11 Akustikas FIZIĶIS
2111 12 AtomFIZIĶIS
2111 13 ElektromagnetoFIZIĶIS
2111 14 Elektronikas FIZIĶIS
2111 15 SiltumFIZIĶIS
2111 16 Gaismas FIZIĶIS
2111 17 Mehānikas FIZIĶIS
2111 18 MolekulārFIZIĶIS
2111 19 KodolFIZIĶIS
2111 20 Optikas FIZIĶIS
2111 21 Cietvielu FIZIĶIS
2111 22 Skaņas FIZIĶIS
2111 23 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS
2111 24 TERMODINAMIĶIS
2111 25 Radioloģijas FIZIĶIS
2111 26 METROLOGS
2111 27 Medicīnas FIZIĶIS
2112 01 KLIMATOLOGS
2112 02 METEOROLOGS
2112 03 SINOPTIĶIS
2112 04 AgroMETEOROLOGS
2112 05 HidroMETEOROLOGS
2112 06 AEROLOGS
2112 07 OKEANOLOGS
2112 08 RADIOMETEOROLOGS
2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS
2112 10 AeroMETEOROLOGS
2113 01 KRISTALOGRĀFS
2113 02 ĶĪMIĶIS
2113 03 ANALĪTIĶIS
2113 04 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS
2113 05 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 06 Krāsošanas ĶĪMIĶIS
2113 07 Pārtikas ĶĪMIĶIS
2113 08 Stikla ĶĪMIĶIS
2113 09 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 10 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS
2113 11 Metalurģijas ĶĪMIĶIS
2113 12 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS
2113 13 Organisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 14 Krāsvielu ĶĪMIĶIS
2113 15 Naftas ĶĪMIĶIS
2113 16 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 17 Radioloģijas ĶĪMIĶIS
2113 18 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS
2113 19 Ražošanas FARMACEITS
2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS
2114 02 GLACIOLOGS
2114 03 ĢEODĒZISTS
2114 04 ĢeoFIZIĶIS
2114 05 ĢEOLOGS
2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS
2114 07 ĢeoMORFOLOGS
2114 08 HidroAKUSTIĶIS
2114 09 HidroĢEOLOGS
2114 10 HIDROLOGS
2114 11 MikroPALEONTOLOGS
2114 12 MINERALOGS
2114 13 OKEANOGRĀFS
2114 14 PALEONTOLOGS
2114 15 SEISMOLOGS
2114 16 STRATOGRĀFS
2114 17 HIDROGRĀFS
2120 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2120 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS
2120 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 05 MATEMĀTIĶIS
2120 06 AKTUĀRS
2120 07 BIOMETRISTS
2120 08 DEMOGRĀFS
2120 09 Vecākais STATISTIĶIS
2120 10 Lauksaimniecības STATISTIĶIS
2120 11 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS
2120 12 Biometrijas STATISTIĶIS
2120 13 Demogrāfijas STATISTIĶIS
2120 14 Ekonomikas STATISTIĶIS
2120 15 Izglītības STATISTIĶIS
2120 16 Tehnikas STATISTIĶIS
2120 17 Finanšu STATISTIĶIS
2120 18 Veselības aprūpes STATISTIĶIS
2120 19 Pārskatu STATISTIĶIS
2120 20 Medicīnas STATISTIĶIS
2131 01 ANATOMS
2131 02 BAKTERIOLOGS
2131 03 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 08 Medicīnas BAKTERIOLOGS
2131 09 Farmācijas BAKTERIOLOGS
2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS
2131 11 Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS
2131 12 BIOFIZIĶIS
2131 13 BIOĶĪMIĶIS
2131 14 BIOLOGS
2131 15 Saldūdens BIOLOGS
2131 16 Jūras BIOLOGS
2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2131 18 BOTĀNIĶIS
2131 19 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 20 Histoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 21 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 22 Augsnes BOTĀNIĶIS
2131 23 CITOLOGS
2131 24 Dzīvnieku CITOLOGS
2131 25 Augu CITOLOGS
2131 26 EKOLOGS
2131 27 Dzīvnieku EKOLOGS
2131 28 Augu EKOLOGS
2131 29 EMBRIOLOGS
2131 30 Ģenētikas INŽENIERIS
2131 31 ENTOMOLOGS
2131 32 EPIDEMIOLOGS
2131 33 FARMAKOLOGS
2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS
2131 35 FIZIOLOGS
2131 36 Augu FIZIOLOGS
2131 37 Dzīvnieku FIZIOLOGS
2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS
2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS
2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS
2131 42 PsihoFIZIOLOGS
2131 43 ĢENĒTIĶIS
2131 44 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS
2131 45 Augu ĢENĒTIĶIS
2131 46 HISTOLOGS
2131 47 Dzīvnieku HISTOLOGS
2131 48 Augu HISTOLOGS
2131 49 HidroBIOLOGS
2131 50 IHTIOLOGS
2131 51 IMUNOLOGS
2131 52 MikroBIOLOGS
2131 53 MIKOLOGS
2131 54 ORNITOLOGS
2131 55 PARAZITOLOGS
2131 56 PATOLOGS
2131 57 Augu PATOLOGS
2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS
2131 59 HistoPATOLOGS
2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS
2131 61 NeiroPATOLOGS
2131 62 Medicīnas PATOLOGS
2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS
2131 64 SISTEMĀTIĶIS
2131 65 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS
2131 66 Augu SISTEMĀTIĶIS
2131 67 ZOOLOGS
2131 68 VIRUSOLOGS
2131 69 HIPOLOGS
2131 70 NEMATOLOGS
2131 71 TOKSIKOLOGS
2131 72 ĢEOGRĀFS
2132 01 Sēklkopības AGRONOMS
2132 02 AGRONOMS
2132 03 Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS
2132 04 Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS
2132 05 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS
2132 06 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS
2132 07 POMOLOGS
2132 08 Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS
2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS
2132 10 Zemkopības KONSULTANTS
2132 11 Lauksaimniecības KONSULTANTS
2132 12 Mežsaimniecības KONSULTANTS
2133 01 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2133 02 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2141 01 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS
2141 02 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS
2141 03 Robotu INŽENIERIS
2141 04 Darba organizācijas INŽENIERIS
2141 05 Cementa TEHNOLOGS
2141 06 Keramikas TEHNOLOGS
2141 07 Stikla TEHNOLOGS
2141 08 Ādas TEHNOLOGS
2141 09 Iesaiņošanas TEHNOLOGS
2141 10 Iespiešanas TEHNOLOGS
2141 11 Audumu TEHNOLOGS
2141 12 Kokapstrādes INŽENIERIS
2141 13 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS
2141 14 Darba normēšanas INŽENIERIS
2141 15 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS
2141 16 Vērpšanas TEHNOLOGS
2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS
2141 18 Apģērbu KONSTRUKTORS
2141 19 Šūšanas TEHNOLOGS
2141 20 TEHNOLOGS
2141 21 KONSTRUKTORS
2141 22 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS
2141 23 Projektēšanas INŽENIERIS
2141 24 Ražošanas INŽENIERIS
2141 25 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS
2142 01 BūvINŽENIERIS
2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS
2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS
2142 05 Ēku būvINŽENIERIS
2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS
2142 07 Energoauditors INŽENIERIS
2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS
2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS
2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS
2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS
2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS
2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS
2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS
2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS
2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
2142 17 Zemes būvju/mehānikas būvINŽENIERIS
2142 18 Konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 19 Torņu būvINŽENIERIS
2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS
2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS
2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS
2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS
2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS
2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS
2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS
2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS
2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS
2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS
2142 30 Būvmateriālu INŽENIERIS
2142 31 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS
2142 32 Būvniecības tāmju INŽENIERIS
2142 33 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS
2142 34 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS
2143 01 Vides INŽENIERIS
2143 14 ENERĢĒTIĶIS
2144 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS
2144 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS
2144 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS
2144 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS
2144 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
2144 06 Automātu INŽENIERIS
2144 07 Dīzeļu INŽENIERIS
2144 08 Gāzes turbīnu INŽENIERIS
2144 09 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS
2144 10 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS
2144 11 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS
2144 12 Eļļošanas INŽENIERIS
2144 13 Kuģu būves INŽENIERIS
2144 14 Mehānikas INŽENIERIS
2144 15 Aeronautikas/mehānikas INŽENIERIS
2144 16 Lauksaimniecības/mehānikas INŽENIERIS
2144 17 Gaisa kondicionēšanas/mehānikas INŽENIERIS
2144 18 Pašgājējmehānismu/mehānikas INŽENIERIS
2144 19 Dīzeļu/mehānikas INŽENIERIS
2144 20 Gāzes turbīnu/mehānikas INŽENIERIS
2144 21 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas INŽENIERIS
2144 22 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas INŽENIERIS
2144 23 Instrumentu/mehānikas INŽENIERIS
2144 24 Sauszemes motoru un mašīnu/mehānikas INŽENIERIS
2144 25 Ostas mehānismu/mehānikas INŽENIERIS
2144 26 Kodolenerģētikas/mehānikas INŽENIERIS
2144 27 Saldēšanas iekārtu/mehānikas INŽENIERIS
2144 28 Motoru INŽENIERIS
2144 29 Mehānikas TEHNOLOGS
2144 30 Metināšanas TEHNOLOGS
2144 31 Aprīkojuma INŽENIERIS
2144 32 Mehānikas KONSTRUKTORS
2144 33 Siltumenerģijas/pārvades un sadales INŽENIERIS
2144 34 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS
2144 35 Dzelzceļa lokomotīvju/remonta INŽENIERIS
2144 36 Vagonu/remonta INŽENIERIS
2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS
2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS
2144 39 Siltumenerģētikas INŽENIERIS
2144 40 Siltumtehnikas INŽENIERIS
2144 41 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 42 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 43 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS
2144 44 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS
2144 45 Transportsistēmu INŽENIERIS
2144 46 Kuģu mehānikas INŽENIERIS
2145 01 Ķīmijas INŽENIERIS
2145 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS
2145 03 Naftas un dabasgāzes/ķīmijas INŽENIERIS
2145 04 Dabasgāzes ieguves un sadales/ķīmijas INŽENIERIS
2145 05 Naftas INŽENIERIS
2145 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS
2145 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)
2145 08 Ķīmijas TEHNOLOGS
2145 09 Šķiedru TEHNOLOGS
2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS
2145 11 Degvielas TEHNOLOGS
2145 12 Krāsu TEHNOLOGS
2145 13 Papīra TEHNOLOGS
2145 14 Plastmasas TEHNOLOGS
2145 15 Polimēru TEHNOLOGS
2145 16 Gumijas TEHNOLOGS
2145 17 Riepu TEHNOLOGS
2145 18 Plastmasas INŽENIERIS
2145 19 Farmācijas TEHNOLOGS
2146 01 Iežguves INŽENIERIS
2146 02 Metalurģijas INŽENIERIS
2146 03 Iežguves ĢEODĒZISTS
2146 05 Ieguves METALURGS
2146 06 Lietuves METALURGS
2146 07 Fizikālo procesu METALURGS
2146 08 Radioaktīvo minerālu METALURGS
2146 09 METALURGS (analītiķis)
2146 10 Ieguves TEHNOLOGS
2146 11 Velmju KALIBRĒTĀJS
2149 01 Komunikāciju/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 02 Sistēmu/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 03 Sistēmu/izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS
2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS
2149 05 Plānošanas INŽENIERIS
2149 06 Sistēmu/izņemot skaitļotāju INŽENIERIS
2149 07 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS
2149 08 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS
2149 09 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS
2149 10 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS
2149 11 Standartizācijas INŽENIERIS
2149 12 Energotīklu DISPEČERS
2149 13 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS
2149 14 Energosistēmu INŽENIERIS
2149 15 Kvalitātes INŽENIERIS
2149 16 Meža TEHNOLOGS
2149 17 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 17 Adīšanas TEHNOLOGS
2149 18 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 19 Metroloģijas inženieris
2149 20 Naftas avāriju TEHNOLOGS
2149 21 Sertifikācijas INŽENIERIS
2149 22 KomunālINŽENIERIS
2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS
2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS
2149 26 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS
2149 27 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS
2149 28 Automobiļu transporta INŽENIERIS
2149 29 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS
2149 30 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS
2149 33 Vecākais PARFIMĒRS
2149 34 PARFIMĒRS
2149 35 Darba aizsardzības INŽENIERIS
2149 36 INŽENIERINSPEKTORS
2149 37 INŽENIERKONTROLIERIS
2149 38 Ugunsdrošības INŽENIERIS
2149 39 Civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 40 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 41 Virsmežniecības INŽENIERIS
2149 44 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS
2149 45 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 46 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS
2149 47 Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 48 Dzelzceļa avāriju izmeklētājs
2149 49 Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 50 Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS
2149 52 Sistēmu vadības INŽENIERIS
2151 01 ElektroINŽENIERIS
2151 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS
2151 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
2151 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS
2151 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS
2151 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
2151 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS
2151 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS
2151 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
2151 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS
2151 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS
2151 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS
2151 20 Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS
2152 01 Elektronikas INŽENIERIS
2152 02 Skaitļotāju/elektronikas INŽENIERIS
2152 03 Informācijas/elektronikas INŽENIERIS
2152 04 Mērinstrumentu/elektronikas INŽENIERIS
2152 05 Pusvadītāju/elektronikas INŽENIERIS
2152 06 Elektronikas TEHNOLOGS
2152 07 Datortehnikas INŽENIERIS
2152 08 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS
2153 01 Telekomunikāciju INŽENIERIS
2153 02 Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS
2153 03 Radara komunikāciju INŽENIERIS
2153 04 Radiosakaru INŽENIERIS
2153 05 Signālsistēmas (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 06 Telegrāfa (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 07 Telefona (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 08 Televīzijas (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 09 Telekomunikāciju TEHNOLOGS
2153 10 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS
2161 01 ARHITEKTS
2161 02 ARHITEKTA PALĪGS
2162 01 Ainavu ARHITEKTS
2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS
2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS
2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS
2164 03 Transporta/tīklu INŽENIERIS
2164 04 Aeronavigācijas VADĪTĀJS
2164 05 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS
2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS
2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS
2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS
2164 09 Attīstības plānošanas INŽENIERIS
2165 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS
2165 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS
2165 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS
2165 04 Kadastra INŽENIERIS
2165 05 Ģeodēzijas INŽENIERIS
2165 06 Hidrogrāfijas INŽENIERIS
2165 07 Zemes ierīcības INŽENIERIS
2165 08 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS
2165 09 Ģeoinformātikas INŽENIERIS
2166 01 DatorDIZAINERS
2211 01 ĀRSTS
2211 02 ĀRSTS (STAŽIERIS)
2211 03 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS
2211 04 REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2211 05 Kuģa ĀRSTS
2212 01 ALERGOLOGS
2212 02 Bērnu ALERGOLOGS
2212 03 ALGOLOGS
2212 04 ANDROLOGS
2212 05 ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS
2212 06 Arodslimību ĀRSTS
2212 07 Arodveselības ĀRSTS
2212 09 ĀRSTS (CITOLOGS)
2212 10 ĀRSTS (DIETOLOGS)
2212 11 ĀRSTS (EKSPERTS)
2212 12 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)
2212 13 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)
2212 14 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)
2212 15 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)
2212 16 Fizikālās medicīnas ĀRSTS
2212 17 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS
2212 18 Kara medicīnas ĀRSTS
2212 19 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)
2212 20 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2212 21 ĀRSTS (IMUNOLOGS)
2212 22 Intensīvās terapijas ĀRSTS
2212 23 Katastrofu medicīnas ĀRSTS
2212 24 Laboratorijas ĀRSTS
2212 25 ĀRSTS (klīniskais mikroBIOLOGS)
2212 26 ĀRSTS (MIKROBIOLOGS)
2212 27 Mikrobioloģijas ĀRSTS
2212 29 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS
2212 30 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)
2212 31 ĀRSTS (PATOLOGS)
2212 32 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)
2212 33 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)
2212 34 ProtēžORTOPĒDS
2212 36 Sporta ĀRSTS
2212 37 DERMATOLOGS, VENEROLOGS
2212 38 Bērnu ENDOKRINOLOGS
2212 39 Tiesu medicīnas EKSPERTS
2212 40 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS
2212 41 FLEBOLOGS
2212 42 FONIATRS
2212 43 FTIZIOPNEIMONOLOGS
2212 44 GASTROENTEROLOGS
2212 45 Bērnu GASTROENTEROLOGS
2212 46 GERIATRS
2212 47 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists
2212 48 Bērnu GINEKOLOGS
2212 49 Onkoloģijas GINEKOLOGS
2212 50 HEMATOLOGS
2212 51 HEPATOLOGS
2212 52 Bērnu HEMATOONKOLOGS
2212 53 HipnoTERAPEITS
2212 54 INFEKTOLOGS
2212 55 Bērnu INFEKTOLOGS
2212 56 KARDIOLOGS
2212 57 Bērnu KARDIOLOGS
2212 58 KOMBUSTIOLOGS
2212 59 KOSMETOLOGS
2212 60 BALNEOLOGS (KURORTOLOGS)
2212 61 ĶIRURGS
2212 62 Ambulatorais ĶIRURGS
2212 63 Asinsvadu ĶIRURGS
2212 64 Bērnu ĶIRURGS
2212 65 Endovazālais ĶIRURGS
2212 66 Plastiskais ĶIRURGS
2212 67 Rokas ĶIRURGS
2212 68 Sirds ĶIRURGS
2212 69 Torakālais ĶIRURGS
2212 70 NARKOLOGS
2212 71 NEFROLOGS
2212 72 Bērnu NEFROLOGS
2212 73 NEIROĶIRURGS
2212 74 NEIROLOGS
2212 75 Bērnu NEIROLOGS
2212 76 NEONATOLOGS
2212 77 OFTALMOLOGS
2212 78 Onkoloģijas ĶIRURGS
2212 79 ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS
2212 80 ONKOLOGS
2212 81 ĀRSTS (OSTEOPĀTS)
2212 82 OTOLARINGOLOGS
2212 83 PEDIATRS
2212 84 PNEIMONOLOGS
2212 85 Bērnu PNEIMONOLOGS
2212 86 PSIHIATRS
2212 87 Bērnu PSIHIATRS
2212 88 RADIOLOGS
2212 89 RADIOLOGS (TERAPEITS)
2212 90 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)
2212 91 REHABILITOLOGS
2212 92 REIMATOLOGS
2212 93 Bērnu REIMATOLOGS
2212 94 REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2212 95 SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS
2212 96 PSIHOTERAPEITS
2212 97 Manuālais TERAPEITS
2212 99 TRANSPLANTOLOGS
2212 100 TRANSFUZIOLOGS
2212 101 TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS
2212 103 UROLOGS
2212 104 INTERNISTS
2212 105 Veselības aprūpes ĀRSTS
2221 01 Vecākā medicīnas MĀSA
2221 02 VirsMĀSA
2221 03 Ambulatorās aprūpes MĀSA
2221 04 Ambulatorās medicīnas MĀSA
2221 05 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA
2221 06 Bērnu aprūpes MĀSA
2221 07 Bērnu MĀSA
2221 08 Dermatoveneroloģijas MĀSA
2221 09 Diabēta aprūpes MĀSA
2221 10 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
2221 11 Diētas MĀSA
2221 12 Endoskopijas MĀSA
2221 13 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA
2221 14 Fizikālās terapijas MĀSA
2221 15 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA
2221 16 Funkcionālās diagnostikas MĀSA
2221 17 Garīgās veselības aprūpes MĀSA
2221 18 Ginekoloģijas MĀSA
2221 19 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA
2221 20 Infektoloģijas MĀSA
2221 21 Internās aprūpes MĀSA
2221 22 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
2221 23 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA
2221 24 Ķirurģijas MĀSA
2221 25 Narkoloģijas MĀSA
2221 26 Neatliekamās palīdzības MĀSA
2221 27 Neiroķirurģijas MĀSA
2221 28 Neiroloģijas MĀSA
2221 29 Oftalmoloģijas MĀSA
2221 30 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA
2221 31 Onkoloģijas MĀSA
2221 32 Operāciju MĀSA
2221 33 Peritoneālās dialīzes MĀSA
2221 34 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
2221 35 Podiatrijas MĀSA
2221 36 Psihiatrijas MĀSA
2221 37 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
2221 38 Sabiedrības veselības MĀSA
2221 39 Terapijas MĀSA
2221 40 Transfuzioloģijas MĀSA
2221 41 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
2221 42 Zobārstniecības MĀSA
2221 43 Uroloģijas MĀSA
2222 01 Vecākā VECMĀTE
2222 02 VECMĀTE
2230 01 Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS
2230 02 ĀRSTS (HOMEOPĀTS)
2230 03 Akupunktūras ĀRSTS
2230 04 NEIROPĀTS
2240 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)
2240 02 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS
2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS
2250 01 VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS
2250 02 VeterinārĀRSTS ĶIRURGS
2250 03 VeterinārĀRSTS
2261 01 Zobu PROTĒZISTS
2261 02 ZOBĀRSTS
2261 03 ORTODONTS
2261 04 ENDODONTISTS
2261 05 Bērnu ZOBĀRSTS
2261 06 PARADONTOLOGS
2261 07 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS
2262 01 FARMACEITS
2262 02 Klīniskais FARMACEITS
2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2263 02 Vides veselības ANALĪTIĶIS
2263 03 Sabiedrības veselības ĀRSTS
2263 04 Higiēnas ĀRSTS
2263 05 HIGIĒNISTS
2263 06 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)
2264 01 ElektroTERAPEITS
2264 02 FizioTERAPEITS
2264 03 KINEZOTERAPEITS
2264 04 ERGOTERAPEITS
2264 05 Fizikālais TERAPEITS
2264 06 REITTERAPEITS
2265 01 Uztura SPECIĀLISTS
2265 02 Uzturzinātnes SPECIĀLISTS
2266 01 AudioLOGOPĒDS
2266 02 Runas TERAPEITS
2266 03 LOGOPĒDS
2266 04 AUDIOLOGS
2266 05 Bērnu AUDIOLOGS
2266 06 PEDAUDIOLOGS
2267 01 OPTOMETRISTS
2269 01 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS
2269 02 Sabiedrības veselības METODIĶIS
2269 03 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2269 04 Veselības veicināšanas KONSULTANTS
2269 05 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS
2269 06 PODOLOGS
2269 07 Darba TERAPEITS
2269 08 Mākslas TERAPEITS
2269 09 Mūzikas TERAPEITS
2269 10 Neredzīgo TERAPEITS
2269 11 RADIOGRĀFERS
2269 12 Mākslas terapijas SPECIĀLISTS
2269 13 BIONIĶIS PROTĒZISTS
2269 14 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS
2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)3
2310 02 DOCENTS3
2310 03 LEKTORS3
2310 04 PROFESORS3
2310 05 Asociētais PROFESORS3
2310 06 Katedras VADĪTĀJS
2320 01 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 02 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS
2330 01 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS
2341 01 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS
2341 02 Sākumizglītības SKOLOTĀJS
2342 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2342 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
2342 03 Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS
2351 01 Izglītības METODIĶIS
2351 02 METODIĶIS
2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS
2351 04 Izglītības valsts INSPEKTORS
2351 05 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS
2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS
2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2352 02 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS
2352 03 Speciālais PEDAGOGS
2356 01 Aviācijas INSTRUKTORS
2356 02 Kuģu INSTRUKTORS
2356 03 Glābšanas darbu INSTRUKTORS
2356 04 Dzelzceļa INSTRUKTORS
2356 05 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)
2356 06 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS
2356 07 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS
2356 08 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS
2356 09 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS
2356 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS
2356 11 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)
2356