Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumus Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 42.§)
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

(Noteikumu nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu,
Imigrācijas likuma 24.panta piekto un 5.1 daļu,
likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu
Latvijas Republikā” 3.panta ceturto un piekto daļu
(Grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām;

1.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktā minētajām personām;

1.3. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” 3.panta pirmajā daļā minētajām personām;

1.4. valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai (turpmāk – valsts nodeva), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

2. Valsts valodas prasmes pārbaudē (turpmāk – pārbaude) izvērtē un nosaka personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi.

3. Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām personām profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

4. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

5. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

6. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

7. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

8. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

9. Par valsts valodas lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir atbildīgas Valsts valodas likuma 6.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās personas.

10. Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

11. (Svītrots ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

II. Atbrīvojums no pārbaudes un atvieglojumi pārbaudes kārtošanā

12. Pārbaudi nekārto personas:

12.1. kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;

12.2. kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12.klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

12.3. kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā;

12.4. kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr. 16; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

13. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 12.3.apakšpunktu ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda ārsta rehabilitologa atzinumu.

14. Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā.

III. Valsts valodas zināšanu apjoms

15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:

15.1. pamata līmenis – A;

15.2. vidējais līmenis – B;

15.3. augstākais līmenis – C.

16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:

17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;

17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;

17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;

17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;

17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

18. Izglītojamiem mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:

18.1. vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;

18.2. vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;

18.3. vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;

18.4. vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;

18.5. vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;

18.6. vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

IV. Valsts valodas prasmi apliecinošie dokumenti

19. Valsts valodas prasmi apliecina:

19.1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (turpmāk – centrs) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (4.pielikums), kurā norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe. Valsts valodas prasmes apliecību persona uzrāda darba devējam. Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes, kas minētas valsts valodas prasmes apliecībās, kuras izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atbilst šādiem šajos noteikumos noteiktajiem valsts valodas prasmes līmeņiem un pakāpēm:

19.1.1. no 2001.gada līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītie līmeņi un pakāpes atbilst (5.pielikums):

19.1.1.1. pirmā līmeņa A pakāpe (1A) – pamata līmeņa 1.pakāpei (A1); 19.1.1.2. pirmā līmeņa B pakāpe (1B) – pamata līmeņa 2.pakāpei (A2); 19.1.1.3. otrā līmeņa A pakāpe (2A) – vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1);

19.1.1.4. otrā līmeņa B pakāpe (2B) – vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2);

19.1.1.5. trešā līmeņa A pakāpe (3A) – augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1); 19.1.1.6. trešā līmeņa B pakāpe (3B) – augstākā līmeņa 2.pakāpei (C2);

19.1.2. no 1992.gada līdz 2000.gadam izsniegtajās valsts valodas prasmes apliecībās norādītās pakāpes atbilst (5.pielikums):

19.1.2.1. pirmā (zemākā) pakāpe – pamata līmeņa 1. un 2.pakāpei (A1 un A2);

19.1.2.2. otrā (vidējā) pakāpe – vidējā līmeņa 1. un 2.pakāpei (B1 un B2);

19.1.2.3. trešā (augstākā) pakāpe – augstākā līmeņa 1. un 2.pakāpei (C1 un C2);

19.2. centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā atbilstoši centralizētā eksāmena latviešu valodā (akreditētās mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) kopējam procentuālajam vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe, vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādīts vērtējums centralizētajā eksāmenā latviešu valodā. Sertifikātu persona uzrāda darba devējam. Pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāta izsniegšanas kārtība noteikta izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

19.3. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegti šādi izglītības dokumenti:

19.3.1. 2000.gadā centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Tajā norādītais valsts valodas centralizētajā eksāmenā iegūtais A un B līmenis atbilst valsts valodas prasmes trešajai (augstākajai) pakāpei, C un D līmenis atbilst valsts valodas prasmes otrajai (vidējai) pakāpei, E un F līmenis atbilst valsts valodas prasmes pirmajai (zemākajai) pakāpei;

19.3.2. līdz 2003.gada 1.septembrim izsniegtas apliecības par pamatizglītību sekmju izraksts – izglītojamajiem, kuri apgūst akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu. Valsts valodas prasmes pakāpi piešķir atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā. Sekmju izrakstu uzrāda darba devējam pēc tā pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles – otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles – pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles – pirmā līmeņa A pakāpei. Centrs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta, ka izglītojamajam, kurš apguvis akreditētas mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi 2000./2001.mācību gadā, nokārtojis latviešu valodas eksāmenu, piešķirta attiecīgā valsts valodas prasmes pakāpe;

19.3.3. no 2004.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

19.3.4. no 2001.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.augustam centra izsniegts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas pirmā līmeņa A pakāpei (1A), E līmenis – pirmā līmeņa B pakāpei (1B), D līmenis – otrā līmeņa A pakāpei (2A), C līmenis – otrā līmeņa B pakāpei (2B), B līmenis – trešā līmeņa A pakāpei (3A), A līmenis – trešā līmeņa B pakāpei (3B);

19.3.5. no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam centra izsniegts pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, kurā norādītais F līmenis atbilst valsts valodas A līmeņa 1.pakāpei, E līmenis – A līmeņa 2.pakāpei, D līmenis – B līmeņa 1.pakāpei, C līmenis – B līmeņa 2.pakāpei, B līmenis – C līmeņa 1.pakāpei, A līmenis – C līmeņa 2.pakāpei;

19.4. dokuments, kas apstiprina, ka persona ir ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, un kuru persona uzrāda darba devējam.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.16)

20. No 1992.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai, un, ja apliecība personai nepieciešama tikai šādam mērķim, valsts valodas prasmi atkārtoti nepārbauda.

V. Pārbaudes kārtošana

21. Centra vadītājs ar rīkojumu apstiprina pārbaužu vietas un laikus un attiecīgo informāciju ievieto centra mājaslapā internetā.

22. Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms konkrētās pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu (turpmāk – iesniegums) (6.pielikums). Persona iesniedz iesniegumu personīgi centra darbiniekam pilsētā, kurā vēlas kārtot pārbaudi, vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 dienas pirms konkrētās pārbaudes) uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, iesniegumu aizpilda personas likumiskais pārstāvis.

23. Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, tā iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi (3.pielikums).

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

24. Ja persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda:

24.1. derīgu personu apliecinošu dokumentu;

24.2. ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā, – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.

25. Ja persona iesniegumu nosūta elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus uzrāda, ierodoties uz konkrēto pārbaudi.

26. Personai konkrētās pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas centra darbinieks paziņo:

26.1. rakstiski, ja persona iesniedz iesniegumu personīgi. Persona parakstās par attiecīgās informācijas saņemšanu;

26.2. rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu), ja persona iesniegumu atsūtījusi pa pastu;

26.3. elektroniska dokumenta formā, ja persona iesniegusi iesniegumu elektroniska dokumenta formā.

27. Ja persona nevar ierasties uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā, viņa ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pārbaudes paziņo par to centra darbiniekam pilsētā, kur tā reģistrējusies pārbaudei.

28. Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, viņa atkārtoti reģistrējas pārbaudei un atkārtoti maksā valsts nodevu.

29. Personas valsts valodas prasmi pārbauda Valsts valodas prasmes pārbaudes komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, vērtētāji un pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji. Komisija darbojas saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātu komisijas reglamentu.

30. Centra vadītājs ar rīkojumu izveido katras konkrētās pārbaudes komisiju un apstiprina tās sastāvu.

31. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir centra vadītāja norīkotas centra amatpersonas. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

32. Personas valsts valodas prasmi vērtē konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā. Pārbaudes rakstveida daļas norises vadītāji ir konkursa kārtībā centra izvēlētas personas, kurām ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība.

33. Pārbaudei ir divas daļas – rakstveida un mutvārdu daļa. Pārbaudes norisi fiksē pārbaudes protokolā. Rakstveida daļā persona aizpilda klausīšanās prasmes, lasītprasmes un rakstītprasmes testus. Rakstveida daļas izpildes ilgums valsts valodas prasmes pamata līmenim ir 90 minūtes, vidējam un augstākajam līmenim – 120 minūtes. Mutvārdu daļā novērtē personas runātprasmi, ko pārbauda intervijā un ar speciāliem runas uzdevumiem. Mutvārdu daļas ilgums katrai personai ir 10–15 minūtes.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

34. Ja persona atsakās kārtot kādu pārbaudes daļu (klausīšanās prasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi vai runātprasmi) un nav atbrīvota no attiecīgās prasmes kārtošanas saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums), personas valsts valodas prasmi nevērtē.

35. Rakstveida daļas laikā pārbaudes telpā atrodas divi pārbaudes norises vadītāji. Mutvārdu pārbaudi veic divi vērtētāji. Viens vērtētājs vada mutvārdu pārbaudi, otrs vērtē. Mutvārdu pārbaudi ieraksta diktofonā.

36. Ierodoties pārbaudes telpā, persona attiecīgi rakstveida daļas norises vadītājiem vai mutvārdu pārbaudes vērtētājiem uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

37. Sākot pārbaudi, rakstveida daļas norises vadītāji iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:

37.1. pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus;

37.2. pārbaudi kārto patstāvīgi;

37.3. pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu.

38. Ja persona pārkāpj pārbaudes norises noteikumus, rakstveida daļas norises vadītāji sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Personas pārbaudes darbu anulē. Personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt aktā norādīto pārkāpumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra vadītājam.

39. Persona pārbaudes norises protokolā ar parakstu apliecina, ka ir kārtojusi pārbaudes rakstveida un mutvārdu daļu, izņemot šādus gadījumus:

39.1. ja personai ir konstatēti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ persona nespēj rakstīt, pārbaudes norises protokolā parakstās personas likumiskais pārstāvis;

39.2. ja persona kādu pārbaudes daļu atsakās kārtot vai neierodas uz to, pārbaudes rakstveida daļas norises vadītājs vai mutvārdu daļas vērtētājs pārbaudes protokolā pie personas datiem attiecīgi ieraksta “Atteicās kārtot” vai “Nav ieradies(-usies)”.

VI. Personas valsts valodas prasmes novērtēšana un valsts valodas prasmes apliecības izsniegšana

40. Personas valsts valodas prasmi vērtē saskaņā ar centra vadītāja apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem komisijai.

41. Persona iegūst vērtējumu par klausīšanās prasmi, lasītprasmi, runātprasmi un divus neatkarīgus vērtējumus par rakstītprasmi. Rakstītprasmes galīgo vērtējumu iegūst, aprēķinot vidējo punktu skaitu. Ja starpība starp rakstītprasmes pirmo un otro vērtējumu ir lielāka par trim punktiem, konkrēto personas rakstītprasmes testu vērtē trešais vērtētājs un lēmumu par personas rakstītprasmes vērtējumu pieņem komisijas priekšsēdētājs.

42. Vērtējumu par katru prasmi centra darbinieki ievada datubāzē un datorizēti apstrādā, lai iegūtu kopējo personas valsts valodas prasmes vērtējumu.

43. Par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks, pamatojoties uz iegūtajiem vērtējumiem, datorizēti noformē pārbaudes rezultātu protokolu. Pamatojoties uz minēto protokolu, komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Pārbaudes rezultātu protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un par pārbaudes rezultātu apstrādi atbildīgais centra darbinieks.

44. Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un visās prasmēs kopā tas nav mazāks par 50 procentiem no maksimālā punktu skaita (100 punktiem). 1.pakāpe atbilst 50 līdz 74,99 procentiem, 2.pakāpe – 75 līdz 100 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem).

45. Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā pārbaudītajā prasmē nav mazāks par 20 procentiem no maksimālā punktu skaita (25 punktiem) un kopējais vērtējums nav mazāks par 50 procentiem no punktu skaita, kas iegūti tajā(-ās) valodas prasmē(-ēs), kuru(-as) persona kārtojusi.

46. Pārbaudes rezultātu protokolā norāda:

46.1. personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus (punktos un procentos) katrā prasmē. Ja persona saskaņā ar šiem noteikumiem (3.pielikums) ir atbrīvota no kādas prasmes pārbaudes, protokolā attiecīgi ieraksta “Atbrīvots(-a)”;

46.2. valodas prasmes kopējo rezultātu (punktos un procentos) un atbilstošo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ja persona ir nokārtojusi pārbaudi;

46.3. atzīmi “Nav nokārtojis(-usi)”, ja persona nav nokārtojusi pārbaudi.

47. Centra darbinieks saskaņā ar pārbaudes rezultātu protokolā ierakstīto personas valsts valodas prasmes vērtējumu noformē valsts valodas prasmes apliecību. Valsts valodas prasmes apliecību paraksta komisijas priekšsēdētājs.

48. Centrs 15 darbdienu laikā rakstiski (vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) informē personu par pārbaudes rezultātiem.

49. Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt personīgi centrā, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona, kas saņem valsts valodas apliecību centrā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar rakstisku informāciju par pārbaudes rezultātiem.

50. Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

51. Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.

52. Ja konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, centrs neizsniedz personai valsts valodas prasmes apliecību un anulē pārbaudes rezultātus. Šādā gadījumā persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

53. Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā personīgi vai nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi. Personas iesniegumu izskata centra vadītāja izveidota apelācijas komisija.

54. Apelācijas komisijas sastāvā ir centra vadītājs un ne mazāk kā trīs centra darbinieki, kas ir attiecīgās jomas speciālisti.

55. Apelācijas komisija pieņem lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Centrs apelācijas komisijas lēmumu 10 darbdienu laikā rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā) paziņo iesniedzējam. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56. Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Lai saņemtu valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi centrā vai nosūta elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu uz centra mājaslapā internetā norādīto adresi.

57. Pamatojoties uz personas iesniegumu par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu, centrs pārbauda, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un izsniedz valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Uz valsts valodas prasmes apliecības dublikāta ir norāde “Dublikāts” (7.pielikums). Valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var saņemt centrā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecības dublikātu var nosūtīt ierakstītā vēstulē.

58. Ja persona saņem valsts valodas prasmes apliecības dublikātu, iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību atzīst par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

59. Samaksas apmēru par valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšanu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

60. Informāciju par valsts valodas prasmes apliecības datu autentiskumu darba devējam vai citām normatīvajos aktos noteiktajām personām sniedz Valsts valodas centrs (ja apliecība izsniegta līdz 2001.gada 31.janvārim) vai centrs (ja apliecība izsniegta, sākot ar 2001.gada 1.februāri).

61. Darba devējs vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas informāciju par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāta datu autentiskumu var iegūt centrā.

62. Ja personas uzrādītā valsts valodas prasmes apliecība neatbilst Valsts valodas centra vai centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecībai, centrs pieņem lēmumu par personai izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības atzīšanu par nederīgu. Centra lēmumu persona var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā. Ja valsts valodas prasmes apliecība tiek atzīta par nederīgu, par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā.

VII. Valsts nodeva par pārbaudi

63. Valsts nodeva ir 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.758)

64. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

65. Valsts nodevu persona maksā ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes:

65.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

65.2. centrā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

(MK 03.01.2012. noteikumu Nr.16 redakcijā)

66. Ja persona nenokārto pārbaudi, valsts nodeva netiek atmaksāta.

67. Ja persona ir pārkāpusi pārbaudes norises noteikumus vai tiek konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, valsts nodeva netiek atmaksāta.

VIII. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem:

68.1. Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.296 “Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.; 2001, 17., 99., 105., 174.nr.; 2004, 32.nr.; 2006, 41., 57., 204.nr.; 2008, 103., 127.nr.; 2009, 99.nr.);

68.2. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.252 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57., 200.nr.);

68.3. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.109 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28.nr.).

69. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

69.1 (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

69.2 Personas, kuru profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 233 "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" paaugstināts vismaz par vienu pakāpi, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu apgūst līdz 2021. gada 1. jūlijam.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 402 redakcijā)

70. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Profesiju grupas
atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei

(Pielikums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 499; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

Profesiju grupām (arodiem, amatiem, specialitātēm) nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe noteikta, izmantojot Profesiju klasifikatorā1 minēto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) raksturojumu un ņemot vērā profesionālo pienākumu pildīšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu personām, kas minētas Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.

Profesiju grupas trīsciparu vai sešciparu kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

Profesiju grupas (vai profesijas) nosaukums

Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe

011VIRSNIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

0110 01

ĢENERĀLLEITNANTS/VICEADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

C2

0110 02

ĢENERĀLMAJORS/KONTRADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 03

Brigādes ĢENERĀLIS/Flotiles ADMIRĀLIS
(Jūras spēkos)

0110 04

PULKVEDIS/Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05

PULKVEŽLEITNANTS/KOMANDKAPTEINIS
(Jūras spēkos)
021INSTRUKTORI

B2

031KAREIVJI UN ZEMESSARGI

B1

111LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI2

C2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1111 29

Pašvaldības domes DEPUTĀTS

C1

1114 01

Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORSC1

1114 02

Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/PREZIDENTA VIETNIEKS/VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1114 03

Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 04

Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS

1114 05

Arodbiedrības VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 06

Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/VICEPREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114 07

Arodorganizācijas VADĪTĀJS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 08

Politiskās partijas VADĪTĀJS/PREZIDENTS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ĢENERĀLSEKRETĀRS

1114 09

Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
112RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

C1

121KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

1213 05

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

C2

1213 06

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 15

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 16

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 19

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 23

Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS
122TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

131LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

C1

132APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

133INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

C1

134SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

1345 23

Katedras VADĪTĀJS3

1349 12

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)C2

1349 13

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/
PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 17

Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
141VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

142MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

C1

143CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

C1

211ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

212MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

C1

213DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

214INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)

C1

215ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI

C1

216ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI, MĒRNIEKI UN DIZAINERI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2166 02

Interjera DIZAINERS

B1

2166 03

Grafikas DIZAINERS

2166 04

Mājaslapu DIZAINERS

2166 05

DATORGRAFIĶIS
221ĀRSTI

C1

222MEDICĪNAS MĀSAS UN VECMĀTES PROFESIJAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

223ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

224ĀRSTU PALĪGI

C1

225VETERINĀRĀRSTI

C1

226CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

231UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

C1

2310 01

ASISTENTS (izglītības jomā)3

2310 02

DOCENTS3

2310 03

LEKTORS3

2310 04

PROFESORS3

2310 05

Asociētais PROFESORS3
232PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

233VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

C1

234PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

C1

235CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

241FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

242PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

243TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas: 

2432 03

Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

C2

2432 04

Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432 05

Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432 06

MINISTRA preses SEKRETĀRS

2434 01

Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)

B2

251PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2513 01

Skaitļotāju/sakaru/komunikāciju ANALĪTIĶIS

B2

2513 04

Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS
252DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2523 01

Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

C1

2523 02

Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2529 01

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529 02

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529 03

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2529 04

Interneta portāla REDAKTORS

2529 07

Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

2529 08

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
261JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C2

262BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

263SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

C1

264RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2642 03

KOREKTORS4

C2

2642 05

REDAKTORS4

2642 06

Galvenais REDAKTORS4

2642 08

Literārais REDAKTORS4
265RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

2652 05

Instrumentu MŪZIĶIS

B1

2652 06

Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 07

Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 08

Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652 09

Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652 10

SOLISTS

2652 11

Operas VOKĀLISTS

2652 15

Kora DZIEDĀTĀJS

2652 19

MŪZIĶIS

2652 20

DZIEDĀTĀJS

2652 26

VOKĀLISTS

2653 01

Baleta SOLISTS

2653 02

DEJOTĀJS

2653 03

HOREOGRĀFS

2653 04

BaletDEJOTĀJS

2653 08

Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2656 01

Televīzijas DIKTORS5

C2

2656 02

Radio DIKTORS5

2659 01

Cirka AKROBĀTS

A2

2659 02

Cirka izrādes VADĪTĀJS

2659 03

Striptīza MĀKSLINIEKS

2659 04

KLAUNS

2659 05

KOMIĶIS

2659 06

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

2659 07

ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)

2659 09

ŽONGLIERIS

2659 12

Leļļu MEISTARS

2659 13

DRESĒTĀJS

2659 14

VēderRUNĀTĀJS

2659 15

Cirka VINGROTĀJS

2659 16

Cirka ATLĒTS

2659 17

EKVILIBRISTS
311FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

312IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

B2

313TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

A2

314DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

B2

315KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3151 01

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

B2

3151 02

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 03

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 04

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 05

Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 06

Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 07

Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3151 08

MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 09

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 10

Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 11

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 12

MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 13

Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 14

Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 15

Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151 16

MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 18

Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 21

Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)

3151 22

Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)

3151 23

Kuģu INSTRUKTORS

3152 22

Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

C2

321MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3211 01

RADIOLOGA ASISTENTS

B1

3211 02

Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211 03

Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211 04

Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3213 01

FARMACEITA asistents

C1

322MEDICĪNAS MĀSAS PROFESIJAS SPECIĀLISTI

C1

323ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

B2

324VETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTI

B2

325CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3254 01

OPTIĶIS

C1

3254 02

OPTOMETRISTA ASISTENTS

3257 01

Valsts darba INSPEKTORS

3257 02

Darba INSPEKTORS

3257 03

Vides aizsardzības INSPEKTORS

3257 06

Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257 07

ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3258 01

Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/FELDŠERIS

3259 01

ORTOĒPISTS

3259 02

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

3259 03

ORTOOPTIĶIS

3259 04

Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)
331FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3313 01

GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

B2

3313 02

Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313 03

Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313 04

Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313 07

Finanšu SPECIĀLISTS

3313 08

GRĀMATVEDIS KONSULTANTS

3313 09

Finanšu DARBINIEKS

3313 10

Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3313 11

Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

3314 01

STATISTIĶA PALĪGS

3314 02

GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314 04

AKTUĀRA ASISTENTS
332TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI

C1

333KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI

C1

334ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3343 34

PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)C2

3343 35

Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
335VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

C1

341JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

3412 06

Bāriņtiesas LOCEKLIS

C2

342SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3421 01

ATLĒTS

B1

3421 02

Sacīkšu BRAUCĒJS

3421 03

ŽOKEJS

3421 04

Profesionāls SPORTISTS

3421 05

ALPĪNISTS
343MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI

C1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3431 01

MikroFOTOGRĀFS

B1

3431 02

Mākslas FOTOGRĀFS
351INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

B2

352TELESAKARU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

3521 23

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

3521 24

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

3522 01

Telesakaru/telekomunikāciju TEHNIĶIS

B2

3522 02

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

3522 03

Radara telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 04

Signālsistēmu telesakaru/telekomunikāciju/elektronikas TEHNIĶIS

3522 05

Telesakaru/telekomunikāciju SPECIĀLISTS

3522 06

Tālsakaru OPERATORS

3522 07

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

3522 08

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)
411IESTĀŽU KALPOTĀJI

C1

412SEKRETĀRI

C1

413KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4131 02

STENOGRĀFS

C2

4131 08

Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS

C1

4131 09

Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS
421KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

422KLIENTU INFORMĒTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4221 01

Ceļojumu KONSULTANTS

C1

4221 02

Ceļojumu ORGANIZATORS

4221 03

Tūrisma informācijas KONSULTANTS

4221 04

Ceļojumu AĢENTS

4221 05

Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

4221 06

Ekotūrisma SPECIĀLISTS

4222 01

PASZINIS

C2

4222 07

Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS

C1

4222 08

Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS

C2

4222 09

Telefonbankas OPERATORS

4224 01

Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

B2

4224 02

Viesnīcas ADMINISTRATORS

4224 03

Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

4224 04

Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

4224 05

Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

4227 01

INTERVĒTĀJS
431UZSKAITES DARBINIEKI

B2

4311 01

GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)6
Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4311 02

KASIERIS

B1

4311 03

Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4311 04

Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4311 06

Nodokļu/nodevu ADMINISTRATORS

4311 07

RĒĶINVEDIS

4311 08

TĀMĒTĀJS

4311 10

Kontu OPERATORS

4311 09

INVENTARIZATORS

A2

432MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4323 09

Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

A2

4323 10

Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4323 11

Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4323 27

Videonovērošanas OPERATORS

4323 28

Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4323 29

TĀLMANIS

4323 30

Kuģu AĢENTS

4323 31

BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)

4323 34

Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

4323 01

Transporta DISPEČERS

B2

4323 02

Galvenais transporta INSPEKTORS

4323 03

Transporta INSPEKTORS

4323 04

Transporta KONTROLIERIS

4323 05

Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4323 06

Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4323 12

Stacijas DEŽURANTS

4323 14

Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4323 23

Dzelzceļa DEŽURANTS

4323 24

Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4323 25

Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4323 32

Ostas UZRAUGS

4323 33

Trases DISPEČERS

4323 35

Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS

4323 15

Dzelzceļa DISPEČERS

C1

4323 16

Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4323 17

Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4323 21

Dzelzceļa OPERATORS

4323 26

Transporta PĀRRAUGS

4323 36

Lidlauka DISPEČERS
441CITI KALPOTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

4412 01

Pasta NOSŪTĪTĀJS

B1

4412 02

Pasta KURJERS

4412 03

PASTNIEKS

4412 04

Tiesas ZIŅNESIS

4412 05

Pasta ŠĶIROTĀJS

4412 06

Pasta DARBINIEKS

4413 01

Informācijas KODĒTĀJS

4413 02

Informācijas KOREKTORS

4413 03

Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4413 04

Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4414 01

RAKSTVEDIS

C1

4415 01

ARHIVĀRS

4415 02

KOPĒTĀJS

A2

4415 03

Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

B1

4415 04

Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS

A2

4415 05

Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS

B1

4415 06

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

4415 07

Kopēšanas mašīnu OPERATORS

A2

511CEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5111 01

Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

B2

5111 02

Ielidošanas servisa AĢENTS

5111 08

Dienesta vagona PAVADONIS

5112 05

Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

B1

5113 01

Tūristu grupas VADĪTĀJS

B2

5113 02

Ekskursiju GIDS

5113 03

Tūrisma GIDS

5113 04

Kultūras tūrisma GIDS

5113 05

Tūristu GIDS
512PAVĀRI

B1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5120 01

Vecākais PAVĀRS

B2

513VIESMĪĻI UN BĀRMEŅI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5131 06

Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5132 01

Vecākais BĀRMENIS

B2

514FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5142 11

TETOVĒTĀJS

A2

5142 19

KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)

C1

515NAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5153 01

Namu PĀRZINIS

C1

5153 02

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5153 03

Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5153 04

Uzkopšanas darbu MEISTARS

B1

516CITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5162 01

PAVADONIS

B1

5162 02

ASISTENTS personām ar invaliditāti

5162 04

Sociālais MENTORS

5163 01

BALZAMĒTĀJS

A2

5163 02

IEZĀRKOTĀJS

5163 03

KAPRACIS

5163 04

Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

C1

5163 05

Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5164 01

Zirgu TRENERIS

A2

5164 02

Suņu pavadonis

5164 03

Zooloģiskā dārza UZRAUGS

5164 04

Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

5164 05

Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5164 06

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

5164 07

Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

5164 08

Suņu un kaķu KOPĒJS

5164 09

KINOLOGS

5164 10

Suņu FRIZIERIS

5169 01

Kluba SAIMNIEKS

B1

5169 02

PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)

5169 03

Deju PARTNERIS
521IELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

B1

522VEIKALU PĀRDEVĒJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5222 01

VECĀKAIS PĀRDEVĒJS

B2

5222 02

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

C1

5222 03

Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS

B2

523KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

B1

524CITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

B1

531BĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGI

B2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

5312 01

SKOLOTĀJA PALĪGS

C1

532INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5329 01

FARMACEITA PALĪGS

B2

5329 02

Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
541APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

B2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

5413 01

Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

C2

5413 02

Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

5413 03

INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 04

Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5413 08

Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

B1

5413 10

Ieslodzījuma vietas APSARGS

5413 11

(Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 402)

5414 18

MIESASSARGS

B1

5414 23

INKASENTS
611KULTŪRAUGU AUDZĒTĀJI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6113 01

DĀRZNIEKS

A2

6113 02

Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 03

Parka DĀRZNIEKS

6113 04

Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 05

Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 06

Puķu AUDZĒTĀJS

6113 07

Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 08

DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 09

Apstādījumu kopējs

6113 10

Daiļdārznieks

6113 11

KOKKOPIS (arborists)

6113 12

DĀRZKOPIS

6113 13

AUGKOPIS
612LOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

6123 01

BIŠKOPIS

A2

6123 02

DRAVNIEKS

6129 01

Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 02

(Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 253)

6129 03

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 04

Savvaļas/kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 08

Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
613JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

621MEŽKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

A2

622ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI

A2

633PERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI

A1

711BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

712APDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

713KRĀSOTĀJI, BŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

721VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

722KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

723MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI

A2

731AMATNIEKI

A2

732IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI

A2

741ELEKTROIEKĀRTU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJI

A2

742ELEKTRONISKO UN TELESAKARU IEKĀRTU MEHĀNIĶI UN LABOTĀJI

A2

751PĀRTIKAS PĀRSTRĀDES STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

752KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, MĒBEĻU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

753APĢĒRBU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

754CITI AMATNIEKI UN STRĀDNIEKI

A2

811IEGUVES UN MINERĀLU APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

812METĀLA APSTRĀDES UN METĀLA VIRSMAS APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

A2

813ĶĪMISKO UN FOTOIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

814GUMIJAS, PLASTMASAS UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

815TEKSTILA, KAŽOKĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

816PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

817KOKSNES APSTRĀDES UN PAPĪRA RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

818CITU RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

A2

821MONTIERI

A2

831VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI) UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

832TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJI

A2

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8322 05

Taksometra VADĪTĀJS

B1

8322 06

Mikroautobusa VADĪTĀJS
833SMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU UN AUTOBUSU VADĪTĀJI

B1

Izņemot šādas profesiju grupā iekļautās profesijas:

8332 01

Atkritumvedēja VADĪTĀJS

A2

8332 02

Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332 03

Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8332 04

Paškrāvēja/automobiļa VADĪTĀJS

8332 05

Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8332 06

Ielu laistīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 07

Ielu kaisīšanas/automobiļa VADĪTĀJS

8332 08

Specializētā/automobiļa VADĪTĀJS

8332 09

Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8332 10

Betona maisītāja/sūkņa VADĪTĀJS

8332 11

Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

8332 12

Lidmašīnas servisa iekārtu un lidostas tehnikas OPERATORS
834LAUKSAIMNIECĪBAS, ZEMES DARBU, CELŠANAS UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI

A2

835KUĢA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A2

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

8350 02

Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

C1

911MĀJU, VIESNĪCU UN BIROJU APKOPĒJI UN PALĪGI

A1

912TRANSPORTLĪDZEKĻU, LOGU UN VEĻAS MAZGĀTĀJI UN CITU AR ROKĀM VEICAMU TĪRĪŠANAS DARBU IZPILDĪTĀJI

A1

921LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

931RAKTUVJU UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

A1

932RŪPNIECĪBAS UN CITI STRĀDNIEKI

A1

933TRANSPORTA STRĀDNIEKI UN KRĀVĒJI

A1

941PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI

A1

Izņemot šādu profesiju grupā iekļauto profesiju:

9412 01

PAVĀRA PALĪGS

B1

951IELU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

952IELU PĀRDEVĒJI (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRECES)

A2

961ATKRITUMU SAVĀCĒJI

A1

962CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI

A1

Piezīmes.

1 Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

2 Mazākumtautību kultūras biedrības valdes locekļa valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi saskaņo ar Valsts valodas centru.

3 Prasības neattiecas uz ārvalstniekiem, ja viņi strādā studiju programmās, kurās Augstskolu likuma 56. panta trešajā daļā paredzēti izņēmumi attiecībā uz studiju valodu.

4 C2, ja darbs saistīts ar tekstu sagatavošanu latviešu valodā.

5 C2, ja darbs saistīts ar tekstu lasīšanu latviešu valodā valsts radio un televīzijā.

6 C2, ja strādā iekšlietu jomā.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Amatu un profesiju iedalījums atbilstoši minimālajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei privāto iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, ja tie veic noteiktas publiskas funkcijas vai to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses

(Pielikums svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 233)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Funkcionēšanas ierobežojumu un diagnožu saraksti atvieglojumiem un atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes

I. Funkcionēšanas ierobežojumu saraksts (atbilstoši starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK) kategorijām)

Nr.
p.k.

SFK kods un apraksts

Funkcionēšanas ierobežojumu pakāpe

Prasmes pārbaude, no kuras persona tiek atbrīvota

1.

b110 Apziņas funkcijas

1.1.

b1100 Apziņas stāvoklis

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

1.2.

b1101 Apziņas nepārtrauktība

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

1.3.

b1102 Apziņas kvalitāte

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

2.

b114 Orientēšanās funkcijas

2.1.

b1140 Orientēšanās laikā

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

2.2.

b1141 Orientēšanās vietā

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

2.3.

b1142 Orientēšanās personā

2.4.

b11420 orientēšanās sevī

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

2.5.

b11421 orientēšanās citos

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

3.

b117 Intelektuālās funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

4.

b122 Vispārīgās psihosociālās funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

5.

b140 Uzmanības funkcijas

5.1.

b1400 Uzmanības noturība

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

5.2.

b1401 Uzmanības maiņa

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

5.3.

b1440 Īslaicīga atmiņa

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

5.4.

b1441 Ilglaicīga atmiņa

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

5.5.

b1442 Atmiņā esošā atsaukšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

6.

b156 Uztveres funkcijas

6.1.

b1560 Dzirdes uztvere

Mērena un augstāka

Atbrīvota no klausīšanās prasmes un runātprasmes pārbaudes

6.2.

b1561 Redzes uztvere

Mērena un augstāka

Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās pārbaudes

7.

b160 Domāšanas funkcijas

7.1.

b1600 Domāšanas temps

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

7.2.

b1601 Domāšanas veids

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

7.3.

b1602 Domāšanas saturs

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

7.4.

b1603 Domāšanas kontrole

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.

b164 Augstākā līmeņa kognitīvās funkcijas

8.1.

b1640 Abstrahēšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.2.

b1641 Organizēšana un plānošana

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.3.

b1642 Laika pārvaldīšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.4.

b1643 Kognitīvais elastīgums

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.5.

b1644 Izpratnes spēja

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.6.

b1645 Spriestspēja

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

8.7.

b1646 Problēmu risināšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

9.

b167 Ar valodu saistītas garīgās funkcijas

9.1.

b1670 Valodas uztvere

9.2.

b16700 runātas valodas uztvere

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

9.3.

b16701 rakstītas valodas uztvere

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasīt­prasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

9.4.

b1671 Izteikšanās ar valodas palīdzību

9.5.

b16710 izteikšanās ar runātas valodas palīdzību

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

9.6.

b16711 izteikšanās ar rakstītas valodas palīdzību

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

9.7.

b1672 Integratīvas valodas funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

10.

b176 Garīgās funkcijas secīgu sarežģītu kustību veikšanai

Mērena un augstāka

Atbrīvota pilnībā

11.

b210 Redzes funkcijas

11.1.

b2100 Redzes asuma funkcijas

11.2.

b21002 binokulārās redzes asums tuvumā

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

11.3.

b21003 monokulārās redzes asums tuvumā

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

11.4.

b21008 citas precizētas redzes asuma funkcijas

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

11.5.

b2102 Redzes kvalitāte

11.6.

b21022 kontrasta jutība

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

11.7.

b21023 redzes attēla kvalitāte

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

11.8.

b21028 cita precizēta redzes kvalitāte

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

12.

b215 Acij pieguļošo struktūru funkcijas

12.1.

b2150 Acs iekšējo muskuļu funkcijas

Mērena un augstāka

Atbrīvota no lasītprasmes pārbaudes

13.

b230 Dzirdes funkcijas

13.1.

b2300 Skaņas uztvere

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

13.2.

b2304 Runas izšķirtspēja

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

14.

b310 Balss funkcijas

14.1.

b3100 Balss veidošana

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

14.2.

b3101 Balss kvalitāte

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

14.3.

b320 Artikulācijas funkcijas

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

15.

b330 Runas plūduma un ritma funkcijas

15.1.

b3300 Runas plūdums

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

15.2.

b3301 Runas ritms

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

15.3.

b3302 Runas ātrums

Mērena un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

16.

b410 Sirds funkcijas

16.1.

b4100 Sirdsdarbības frekvence

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

16.2.

b4101 Sirdsdarbības ritms

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

16.3.

b4102 Sirds kambaru kontrakciju spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

16.4.

b4103 Sirds asinsapgāde

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

17.

b420 Asinsspiediena funkcijas

17.1.

b4200 Paaugstināts arteriālais asinsspiediens

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

18.

b440 Elpošanas funkcijas

18.1.

b4402 Elpošanas dziļums

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

19.

b445 Elpošanas muskuļu funkcijas

19.1.

b4450 Krūškurvja elpošanas muskuļu funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

19.2.

b4451 Diafragmas funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

19.3.

b460 Ar asinsrites un elpošanas funkcijām saistītas sajūtas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

20.

b710 Locītavu kustību funkcijas

20.1.

b7100 Vienas locītavas kustīgums. Vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

20.2.

b7101 Vairāku locītavu kustīgums. Vairāk nekā vienas locītavas kustību apjoma un viegluma funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

21.

b720 Kaulu kustību funkcijas

21.1.

b7202 Plaukstpamata kaulu kustīgums. Plaukstpamata kaulu kustību apjoma un viegluma funkcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

22.

b730 Muskuļu spēka funkcijas

22.1.

b7300 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

22.2.

b7301 Viena locekļa muskuļu spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

22.3.

b7302 Vienas ķermeņa puses muskuļu spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

22.4.

b7304 Visu locekļu muskuļu spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

22.5.

b7306 Visu ķermeņa muskuļu spēks

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

23.

b735 Muskuļu tonusa funkcijas

23.1.

b7350 Izolētu muskuļu un muskuļu grupu tonuss

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

23.2.

b7351 Viena locekļa muskuļu tonuss

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

23.3.

b7352 Vienas ķermeņa puses muskuļu tonuss

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

23.4.

b7354 Visu locekļu muskuļu tonuss

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

24.

b740 Muskuļu izturības funkcijas

24.1.

b7400 Atsevišķu muskuļu izturība

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

24.2.

b7401 Muskuļu grupu izturība

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

24.3.

b7402 Visu ķermeņa muskuļu izturība

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

25.

b750 Motorisko refleksu funkcijas

25.1.

b7500 Stiepes izraisīts motoriskais reflekss

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

25.2.

b7501 Kaitīgu kairinātāju izraisīti refleksi

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

25.3.

b7502 Citu eksteroceptīvu kairinātāju izraisīti refleksi

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

26.

b760 Patvaļīgo kustību kontroles funkcijas

26.1.

b7601 Sarežģītu patvaļīgo kustību kontrole

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

26.2.

b7602 Patvaļīgo kustību koordinācija

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

27.

b765 Nepatvaļīgo kustību funkcijas

27.1.

b7650 Nepatvaļīgas muskuļu kontrakcijas

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

27.2.

b7651 Trīce

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

27.3.

b7652 Rauste (tiks) un manierīgums

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes un lasītprasmes pārbaudes

27.4.

d110 Skatīšanās

Smaga un augstāka

Atbrīvota no lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudes

27.5.

d115 Klausīšanās

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

27.6.

d166 Lasīšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota no lasītprasmes, rakstītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

27.7.

d170 Rakstīšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

28.

d210 Atsevišķa uzdevuma izpilde

28.1.

d2100 Vienkārša uzdevuma izpilde

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

29.

d240 Stresa pārvarēšana un citas psiholoģiskas vajadzības

29.1.

d2400 Atbildība

Smaga un augstāka

Atbrīvota pilnībā

30.

d310 Mutisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

31.

d325 Rakstisku ziņojumu uztvere komunikācijas laikā

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes, lasītprasmes un klausīšanās prasmes pārbaudes

32.

d330 Runāšana

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

33.

d345 Rakstīta ziņojuma veidošana

Smaga un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

34.

d350 Saruna

34.1.

d3503 Sarunāšanās ar vienu cilvēku

Smaga un augstāka

Atbrīvota no runātprasmes pārbaudes

35.

d440 Precīzu plaukstas kustību izmantošana

35.1.

d4400 Pacelšana

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstītprasmes pārbaudes

35.2.

d4401 Satveršana

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

35.3.

d4402 Manipulēšana

Mērena un augstāka

Atbrīvota no rakstīt­prasmes pārbaudes

II. Slimību diagnožu saraksts (atbilstoši starptautiskās statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10.redakcijai) atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes pilnībā

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

1.

I 20

Stabila stenokardija ar 4.FK

2.

I 50

Sirds mazspēja ar 4.FK

F00–F99

Psihiski un uzvedības traucējumi

F00

Alcheimera demence (G30–)

3.

F00.00

Agrīnā Alcheimera demence bez papildu simptomātikas (G30.0+)

4.

F00.01

Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (G30.0+)

5.

F00.02

Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (G30.0+)

6.

F00.03

Agrīnā Alcheimera demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (G30.0+)

7.

F00.04

Agrīnā Alcheimera demence ar citu jauktu simptomātiku (G30.0+)

F01

Vaskulāra demence

8.

F01.0

Vaskulāra demence ar atklātu sākumu

9.

F01.00

Vaskulāra demence ar akūtu sākumu bez papildu simptomātikas

10.

F01.01

Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

11.

F01.02

Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

12.

F01.03

Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

13.

F01.04

Vaskulāra demence ar akūtu sākumu, ar citu jauktu simptomātiku

F01.1

Multiinfarktu demence

14.

F01.10

Multiinfarktu demence bez papildu simptomātikas

15.

F01.11

Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

16.

F01.12

Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

17.

F01.13

Multiinfarktu demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

18.

F01.14

Multiinfarktu demence ar citu jauktu simptomātiku

F01.2

Subkortikāla vaskulāra demence

19.

F01.20

Subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

20.

F01.21

Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

21.

F01.22

Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

22.

F01.23

Subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

23.

F01.24

Subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

F01.3

Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence

24.

F01.30

Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

25.

F01.31

Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

26.

F01.32

Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

27.

F01.33

Jaukta kortikāla un subkortikāla demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

28.

F01.34

Jaukta kortikāla un subkortikāla vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

F01.8

Cita veida vaskulāra demence

29.

F01.80

Cita veida vaskulāra demence bez papildu simptomātikas

30.

F01.81

Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

31.

F01.82

Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

32.

F01.83

Cita veida vaskulāra demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

33.

F01.84

Cita veida vaskulāra demence ar citu jauktu simptomātiku

F02

Demence citu citur klasificētu slimību dēļ

F02.0

Pika demence (G31.0+)

34.

F02.00

Pika demence (G31.0+) bez papildu simptomātikas

35.

F02.01

Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

36.

F02.02

Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

37.

F02.03

Pika demence (G31.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

38.

F02.04

Pika demence (G31.0+) ar citu jauktu simptomātiku

F02.1

Kreicfelta-Jakoba demence (A81.0+)

39.

F02.10

Kreicfelta-Jakoba demence bez papildu simptomātikas (A81.0+)

40.

F02.11

Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem (A81.0+)

41.

F02.12

Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām (A81.0+)

42.

F02.13

Kreicfelta-Jakoba demence ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju (A81+)

43.

F02.14

Kreicfelta-Jakoba demence ar citu jauktu simptomātiku (A81.0+)

F02.2

Hentingtona demence (G10+)

44.

F02.20

Hentingtona demence (G10+) bez papildu simptomātikas

45.

F02.21

Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

46.

F02.22

Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku

47.

F02.23

Hentingtona demence (G10+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

48.

F02.24

Hentingtona demence (G10+) ar citu jauktu simptomātiku

F02.3

Parkinsona demence (G20+)

49.

F02.30

Parkinsona demence (G20+) bez papildu simptomātikas

50.

F02.31

Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

51.

F02.32

Parkinsona demence (G20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

52.

F02.33

Parkinsona demence (G+20+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

53.

F02.34

Parkinsona demence (G20+) ar citu jauktu simptomātiku

F02.4

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+)

54.

F02.40

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) bez papildu simptomātikas

55.

F02.41

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

56.

F02.42

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

57.

F02.43

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

58.

F02.44

Demence humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimības dēļ (B22.0+) ar citu jauktu simptomātiku

F02.8

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ

59.

F02.80

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ bez papildu simptomātikas

60.

F02.81

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ (+) ar citu simptomātiku, pārsvarā murgiem

61.

F02.82

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā halucinācijām

62.

F02.83

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu simptomātiku, pārsvarā depresiju

63.

F02.84

Demence citu precizētu citur klasificētu slimību dēļ ar citu jauktu simptomātiku

64.

F02.8+ G40

Demence ar epilepsiju

65.

F03

Neprecizēta demence

66.

F04

Organisks amnestisks sindroms

67.

F06

Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ

F20

Šizofrēnija

F20.0

Paranoīda šizofrēnija

68.

F20.00

Paranoīda šizofrēnija – nepārtraukta

69.

F20.01

Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

70.

F20.02

Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām

71.

F20.03

Paranoīda šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

72.

F20.04

Paranoīda šizofrēnija – nepilnīga remisija

73.

F20.05

Paranoīda šizofrēnija – pilnīga remisija

74.

F20.08

Paranoīda šizofrēnija – cita

75.

F20.09

Paranoīda šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

F20.1

Hebefrēna šizofrēnija

76.

F20.10

Hebefrēna šizofrēnija – nepārtraukta

77.

F20.11

Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

78.

F20.12

Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām

79.

F20.13

Hebefrēna šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

80.

F20.14

Hebefrēna šizofrēnija – nepilnīga remisija

81.

F20.15

Hebefrēna šizofrēnija – pilnīga remisija

82.

F20.18

Hebefrēna šizofrēnija – cita

83.

F20.19

Hebefrēna šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

F20.2

Katatona šizofrēnija

84.

F20.20

Katatona šizofrēnija – nepārtraukta

85.

F20.21

Katatona šizofrēnija – epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām

86.

F20.22

Katatona šizofrēnija – epizodiska ar stabilām reziduālām parādībām

87.

F20.23

Katatona šizofrēnija – epizodiska, remitējoša

88.

F20.24

Katatona šizofrēnija – nepilnīga remisija

89.

F20.25

Katatona šizofrēnija – pilnīga remisija

90.

F20.28

Katatona šizofrēnija – cita

91.

F20.29

Katatona šizofrēnija – novērošanas laiks mazāks par vienu gadu

92.

F20.3

Nediferencēta šizofrēnija

93.

F20.4

Postšizofrēniska depresija

94.

F20.5

Reziduāla šizofrēnija

95.

F20.6

Vienkārša šizofrēnija

96.

F20.8

Cita veida šizofrēnija

97.

F20.9

Neprecizēta šizofrēnija

98.

F22

Persistējoši murgi

99.

F25

Šizoafektīvi traucējumi

100.

F70

Viegla garīga atpalicība

101.

F71

Vidēji smaga garīga atpalicība

102.

F71.0

Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

103.

F71.1

Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

104.

F71.8

Citas uzvedības pārmaiņas

105.

F71.9

Bez norādes par uzvedības pārmaiņām

F72

Smaga garīgā atpalicība

106.

F72.0

Uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

107.

F72.1

Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

108.

F72.8

Citas uzvedības pārmaiņas

109.

F72.9

Bez norādes par uzvedības pārmaiņām

F73

Dziļa garīga atpalicība

110.

F73.0

Dziļa garīga atpalicība, uzvedības pārmaiņu nav vai tās ir minimālas

111.

F73.1

Dziļa garīga atpalicība ar būtiskām uzvedības pārmaiņām, kas prasa uzmanību vai ārstēšanu

112.

F73.8

Dziļa garīga atpalicība ar citām uzvedības pārmaiņām

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Valsts valodas prasmes apliecības paraugs
KN733P4.JPG (135459 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
Valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

Nr.
p.k.

No 1992.gada 1.janvāra līdz 2000.gada 31.augustam

No 2000.gada 1.septembra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai

Pēc šo noteikumu stāšanās spēkā

1.

Pirmā (zemākā) pakāpe

1 A

A1

1 B

A2

2.

Otrā (vidējā) pakāpe

2 A

B1

2 B

B2

3.

Trešā (augstākā) pakāpe

3 A

C1

3 B

C2

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
6. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733

(Pielikums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

  
 

(vārds (vārdi))
 

 

(uzvārds (uzvārdi))
 

 

(personas kods)
 

 

(dzimšanas datums)
 

 

(dzīvesvietas adrese, pasta indekss)
 

 

(tālruņa numurs)
 

 

(e-pasta adrese)

iesniegums
valsts valodas prasmes pārbaudei

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" vēlos kārtot ___________ līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudi

________. gada ___. _____________  

(norādīt datumu)

 

(norādīt pilsētu, kurā vēlas kārtot pārbaudi).

Valsts valodas prasmes pārbaude nepieciešama (vajadzīgo atzīmēt ar X):

– profesionālo un amata pienākumu veikšanai  
– pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai 
– Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai 

Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

– ierakstītā vēstulē pa pastu  
– elektroniskā dokumenta formā 

Valsts valodas prasmes apliecību vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt ar X):

– personīgi  
– ierakstītā vēstulē pa pastu 
   
Iesniegumam pievienoju ārsta rehabilitologa atzinumu pārbaudes kārtošanai ar atvieglojumiem (ja pievieno, atzīmēt ar X)  

Esmu informēts/a un piekrītu, ka:

šajā iesniegumā minēto personas datu apstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 2. punktam;

personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības satura centrs (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālrunis 67216500, fakss 67223801, e-pasts visc@visc.gov.lv);

personas dati tiks glabāti pastāvīgi;

man ir tiesības iepazīties ar personas datiem un pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personas datiem vai tiesības iebilst pret nepamatotu datu apstrādi;

man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

   

(iesnieguma aizpildīšanas vieta)

 

(iesniedzēja paraksts*)

 

  

(iesnieguma aizpildīšanas datums*)

  

Aizpilda iesnieguma reģistrētājs

 

(iesnieguma reģistrācijas numurs, vieta, datums)

 

(reģistrētāja vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.733
KN733P7.JPG (135473 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 733Pieņemts: 07.07.2009.Stājas spēkā: 01.09.2009.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 14.07.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
194735
{"selected":{"value":"23.04.2021","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-22.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-07.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2014","iso_value":"2014\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2012","iso_value":"2012\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2012","iso_value":"2012\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2012.-25.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-06.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2021
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"