Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 56.§)
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta
otro un septīto daļu un 28.1panta otro un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kādiem tiek kvalificētas koģenerācijas elektrostacijas, lai tās iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

1.2. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību;

1.3. obligātā iepirkuma izmaksu segšanas kārtību;

1.4. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā;

1.5. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.6. kārtību, kādā komersants var saņemt izcelsmes apliecinājumu, ka tā īpašumā esošā koģenerācijas elektrostacijā ražotā elektroenerģija atbilst šajos noteikumos noteiktajām efektivitātes prasībām;

1.7. kārtību, kādā nosakāma maksa par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas, izmantojamā kurināmā un koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, kā arī kārtību, kādā šī maksa veicama;

1.8. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. koģenerācijas elektrostacija – tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju;

2.2. koģenerācijas iekārta – iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai;

2.3. lietderīgā siltumenerģija – koģenerācijas iekārtā saražota siltum­enerģija, ko komersants pārdod siltumenerģijas lietotājam par cenu, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem (ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par lietderīgo siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Lietderīgās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos):

2.3.1. ja siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā ir tikai viens siltumenerģijas ražotājs, siltumenerģijas pārdošanas cenu ir noteikusi vai apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators);

2.3.2. ja siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā ir vairāk nekā viens siltumenerģijas ražotājs, siltumenerģijas pārdošanas cena nav zemāka par kurināmā izmaksām siltumenerģijas vienas vienības saražošanai katlumājā, ja izmanto to pašu kurināmā veidu, ko koģenerācijas iekārtā, un katlumājas neto lietderības koeficients nav mazāks par 92 %, izmantojot gāzi vai šķidro kurināmo, un nav mazāks par 80 %, izmantojot cieto kurināmo;

2.4. garantēta maksa par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu – gada maksa, kuru pārvades sistēmas operators maksā koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas atsevišķai koģenerācijas iekārtai par katru uzstādītās elektriskās jaudas megavatu (EUR/MW);

2.5. mazas jaudas koģenerācijas elektrostacija – koģenerācijas elektrostacija, kurā uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda nav lielāka par vienu megavatu;

2.6. uzstādītā elektriskā jauda – koģenerācijas elektrostacijas koģenerācijas iekārtas vai vairāku koģenerācijas iekārtu summārā (bruto) elektriskā jauda, kuru nosaka saskaņā ar koģenerācijas elektrostacijas tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

II. Kvalifikācijas kritēriji elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, un atteikšanās kārtība no minētajām tiesībām

3. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu (ja šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētās elektrostacijas nav ieviestas vai tās nav plānots ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā) var komersants:

3.1. kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus;

3.2. kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus;

3.3. kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētā elektrostacija elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Kvalificēties, lai iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, var koģenerācijas elektrostacijas, kas sastāv no koģenerācijas iekārtas un atsevišķiem siltumenerģijas ražošanas katliem vai tikai no koģenerācijas iekārtas un kas vienlaikus ražo elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas šādas ražošanas tehnoloģijas:

4.1. kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

4.2. tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku;

4.3. tvaika pretspiediena turbīna;

4.4. gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

4.5. iekšdedzes dzinējs;

4.6. mikroturbīnas;

4.7. Sterlinga dzinēji;

4.8. kurināmā elementi;

4.9. tvaika dzinēji;

4.10. organiskais Renkina cikls;

4.11. citas tehnoloģijas vai to kombinācijas, ja, tās izmantojot, vienlaikus iespējams ražot elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju.

5. Lai noteiktu koģenerācijas elektrostacijas efektivitāti, aprēķina primāro energoresursu ietaupījumu, ko iegūst, koģenerācijas elektrostacijai ražojot enerģiju koģenerācijā (PEI). Aprēķiniem izmanto šādu formulu:

ηelCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskais lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 7.punktā minēto formulu;

ηthCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 8.punktā minēto formulu;

ηthref – lietderības koeficients atsevišķai siltumenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (1.pielikums);

ηelref – lietderības koeficients atsevišķai elektroenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (ja koģenerācijas elektrostacijā izmanto koksnes kurināmo vai biogāzi, pieņem ηelref = ηelharm), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηelref = ηelharm × (epašp × zpašp + (1– epašp) × znod), kur

ηelharm – harmonizētais lietderības koeficients ar klimata korekciju atsevišķai elektroenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā un gada, kad koģenerācijas elektrostacija nodota ekspluatācijā (1.pielikums);

epašp – koģenerācijas elektrostacijas paš­patēriņa koeficients, ko aprēķina, dalot koģenerācijas elektrostacijas gadā patērēto elektroenerģijas apjomu ar koģenerācijas elektrostacijas gadā saražotās elektroenerģijas apjomu;

zpašp – korekcijas koeficients novērstajiem tīkla zudumiem attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta koģenerācijas elektrostacijā (2.pielikums);

znod – korekcijas koeficients novērstajiem tīkla zudumiem attiecībā uz elektroenerģiju, kas nodota tīklā (2.pielikums).

6. Koģenerācijas elektrostacija atbilst efektivitātes kritērijiem un ir tiesīga pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja aprēķinātais primāro energoresursu ietaupījums ir:

6.1. lielāks par 1 % mazas jaudas koģenerācijas elektrostacijām;

6.2. ne mazāks par 10 % pārējām koģenerācijas elektrostacijām.

7. Koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektrisko lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηelCHP = ECHP , kur
B

ECHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais elektroenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B – kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh).

8. Koģenerācijas elektrostacijas uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηthCHP = QCHP , kur
B

QCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B – kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh).

9. Kvalificēties tiesību iegūšanai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu var koģenerācijas elektrostacija vai atsevišķa šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta ar uzstādīto elektrisko jaudu 20 megavati un vairāk, kas vienlaikus ražo elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas šādas ražošanas tehnoloģijas:

9.1. kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

9.2. tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku;

9.3. tvaika pretspiediena turbīna;

9.4. gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

9.5. citas tehnoloģijas vai to kombinācijas, ja, tās izmantojot, vienlaikus iespējams ražot elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju.

10. Koģenerācijas elektrostacija vai atsevišķa šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta kvalificējas tiesību iegūšanai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja ir izpildīti šādi kritēriji:

10.1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas primāro resursu ietaupījums, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, ir ne mazāks par 10 %;

10.2. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā (TMAX) pārsniedz 3000 stundu. Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas elektrostacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai un iekļautas dispečervadības grafikā, uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā nosaka, summējot kopā. Komersants rakstiski informē Ekonomikas ministriju par atbilstību šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

11. Lai noteiktu koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, izmanto šādu formulu:

TMAX = E , kur
P

E – koģenerācijas elektrostacijā vai atsevišķā šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā saražotais elektroenerģijas daudzums gadā (MWh);

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).

12. Komersants, kas vēlas iegūt tiesības pārdot koģenerācijas elektro­stacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

13. Par ekspluatācijā esošu koģenerācijas elektrostaciju, kurai jau ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, iesniegumu iesniedz tad, ja tiek izmainītas uzstādītās jaudas, lai novērtētu koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem pēc uzstādītās jaudas izmaiņām.

14. Komersants iesniegumu sagatavo datorrakstā bez labojumiem atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona un iesniedz to ministrijā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Visas iesnieguma lapas numurē, un katru lapu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604);

15.2. komersanta apliecinājumu par nodokļu parādu neesību;

15.3. tās elektrostacijas, kura ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju koģenerācijā, aprakstu brīvā formā, kurā pamato iesniegumā iekļautos rādītājus (norāda būtiskāko informāciju par elektrostaciju: izmantojamais energoresursu veids, atrašanās vieta, uzstādītā vai plānotā uzstādāmā elektriskā jauda, izmantojamās tehnoloģijas, esošie vai plānotie darba režīmi);

15.4. lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma vai nodomu protokola par lietderīgās siltumenerģijas pārdošanu apliecinātu kopiju. Šajos dokumentos jābūt norādītiem lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas apjomiem un pārdošanas cenai.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

16. Komersants, kas vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošas koģenerācijas elektrostacijas saražoto elektroenerģiju vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, iesniegumam pievieno dokumentu vai tā apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā.

17. Ministrija izskata iesniegumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 15.punktā minēto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti.

18. Ja iesniegums nesatur visu informāciju, kas minēta šo noteikumu 3.pielikumā, vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šo noteikumu 15. un 16.punktam, vai pārbaudē kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

19. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 9. un 10.punktā minētajām prasībām.

20. Ja komersants un tā iesniegums atbilst attiecīgajām prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu un izsniedz to komersantam atbilstoši šo noteikumu 21.punktam. Minēto lēmumu ministrija komersantam izsniedz trijos eksemplāros.

21. Šo noteikumu 20.punktā minētajā lēmumā norāda:

21.1. komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

21.2. reģistrācijas numuru elektroenerģijas ražotāju reģistrā;

21.3. koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vietu;

21.4. koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

21.5. ja tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu tiek piešķirtas koģenerācijas iekārtai, – šīs iekārtas operatīvo apzīmējumu;

21.6. ka komersants ir ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu;

21.7. ja komersants ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, – elektroenerģijas iepirkuma apjomu kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros;

21.8. ja komersants ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu, – elektrostacijas uzstādīto jaudu, par kuru iegūtas šīs tiesības, un uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

21.9. atbilstoši šo noteikumu 5., 7. un 8.punktam aprēķināto primāro energoresursu ietaupījumu;

21.10. termiņu, līdz kuram komersantam ir jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

21.1 Saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto termiņu, kādā jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, nevar pagarināt.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

22. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu šādos gadījumos:

22.1. koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta neatbilst šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem;

22.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti vai ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, nosakot koģenerācijas elektrostacijas vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem;

22.3. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

23. Ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Obligātā iepirkuma un garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu īstenošana un uzraudzība

24. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz publiskā tirgotāja (turpmāk – tirgotājs) un komersanta vai tā pilnvarotas personas līgumu.

25. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz tirgotājam vienu šo noteikumu 20.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāru. Komersanta plānotajai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta diena, kad elektrostacija nodota ekspluatācijā un saņemts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

26. Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar:

26.1. koģenerācijas elektrostacijā un tajā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaites mēr­aparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) noteiktajām un publicētajām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu sastāda sistēmas operators un paraksta koģenerācijas elektrostacijas un sistēmas operatora pārstāvji;

26.2. siltumenerģijas uzskaites mēr­aparātu vai mēraparātu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un lietotājam pārdotās lietderīgās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti;

26.3. mēraparātu vai mērlīdzekļu sis­tēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

27. Norēķinu periods par elektroenerģijas pārdošanu un pirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

28. Tirgotājs no koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektro­enerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām. Atlikušo elektroenerģijas daudzumu aprēķina šo noteikumu 29.punktā minētajā kārtībā.

29. Norēķinu periodā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, nosaka šādi:

29.1. aprēķina faktisko kopējo koģenerācijas elektrostacijas enerģijas ražošanas lietderības koeficientu, izmantojot šādu formulu:

ηfaktCHP = Ernp + Qnp × 100%, kur
Bnp

Ernp – norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotais elektroenerģijas daudzums, kas noteikts saskaņā ar uzskaites mēraparātu rādījumiem ģeneratora izejā (MWh);

Qnp norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Bnp norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās patērētais kurināmā daudzums (MWh);

29.2. pieņem, ka koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, norēķinu periodā ir vienāds ar elektrotīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu, ja ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

29.2.1. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto šo noteikumu 4.1. vai 4.2.apakš­punktā minēto tehnoloģiju, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients ir 80 % vai lielāks;

29.2.2. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto kādu no šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.11.apakšpunktā minētajām tehnoloģijām, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients ir 75 % vai lielāks;

29.3. ja aprēķinātais koģenerācijas elektrostacijas faktiskais kopējais lietderības koeficients ir mazāks nekā šo noteikumu 29.2.1. vai 29.2.2.apakšpunktā minētās vērtības, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

EnpCHP = Qnp × α, kur

α – attiecība starp koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu saskaņā ar tehniskās pases datiem. Ja šādi dati nav pieejami, minēto lielumu nosaka atkarībā no izmantotās koģenerācijas tehnoloģijas (4.pielikums).
(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

30. Elektroenerģijas daudzumu, kas saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu nav atzīstams par saražotu koģenerācijā, komersants pārdod tirgotājam par vienošanās cenu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

31. Komersanti, kas ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdod saražoto elektroenerģiju tirgotājam:

31.1. atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem nākamajam norēķinu periodam, ja koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir 15 MW vai lielāka;

31.2. atbilstoši faktiskajai ģenerācijai, ja koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 15 MW.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

32. Laikā, kad koģenerācijas elektrostacija ražo mazāk elektroenerģijas, nekā patērē savām vajadzībām, vai neražo nemaz, tā pērk elektroenerģiju no tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

33. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs atrunā līgumā, ņemot vērā Tīkla kodeksa prasības. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektroenerģiju par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

34. Obligātā iepirkuma kārtībā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam. Minētās izmaksas sedz šādā kārtībā:

34.1. regulators nosaka kārtību, kādā aprēķina obligātā iepirkuma komponentes no koģenerācijas elektrostacijām un apstiprina komponenti, kas kompensē tirgotājam obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

34.2. saistītais lietotājs proporcionāli tā elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti tirgotājam vai attiecīgajam sistēmas operatoram kopā ar elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu;

34.3. galalietotāji – elektroenerģijas tirgus dalībnieki – proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu;

34.4. sistēmas operatori uzskaita to sistēmām pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošo obligātā iepirkuma komponenti katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar tirgotāju par to sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošo komponenti.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

35. Komersants, kas ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās nodrošina, lai koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda būtu nodota ekspluatācijā un būtu darboties spējīga.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

35.1 Ja komersants neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73.punktā minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

36. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu veic, pamatojoties uz pārvades sistēmas operatora un komersanta līgumu, ko slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par 15 gadiem no koģenerācijas stacijas vai šīs stacijas koģenerācijas iekārtas nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz pārvades sistēmas operatoram vienu šo noteikumu 20.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāru.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

37. Komersanta plānotai koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai par līguma spēkā stāšanos dienu uzskata dienu, kad koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta nodota ekspluatācijā.

38. Pārvades sistēmas operators maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu komersantam maksā reizi mēnesī.

39. Pārvades sistēmas operators pārtrauc maksāt par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta nepārtraukti ilgāk nekā sešus mēnešus nav darboties spējīga. Pārvades sistēmas operators atjauno maksu par koģenerācijas elektrostacijas uzstādīto elektrisko jaudu no brīža, kad komersants pierāda, ka koģenerācijas elektro­stacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta ir darboties spējīga.

40. Komersants katru gadu līdz 1.martam iesniedz ministrijā pārskatu par katras tā īpašumā esošas koģenerācijas elektrostacijas darbību (5.pielikums). Pārskatā sniegtos datus apliecina sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatā sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors. Pārskatu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.466, sk. 75.punktu)

40.1 Šo noteikumu 40.punktā minētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju". Akreditēto auditoru sarakstu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

40.2 Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, ministrija brīdina komersantu, līdz 1.aprīlim nosūtot tam attiecīgu paziņojumu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

40.3 Ja komersants mēneša laikā pēc ministrijas brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 20 dienu laikā pēc brīdinājumā minētā termiņa beigām pieņem lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam un sistēmas operatoram.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

41. Ja tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir saņēmusi atsevišķa šīs elektrostacijas iekārta, pārskatu atbilstoši šo noteikumu 40.punktam sniedz tikai par šīs iekārtas darbību.

42. Pārskatam pievieno lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju, kā arī regulatora lēmuma kopiju par siltumenerģijas tarifu.

42.1 Ministrija reģistrē un uzskaita visus lēmumus, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Ministrija savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

42.1 1. visu lēmumu sarakstu un to pieņemšanas datumu;

42.1 2. komersanta firmu;

42.1 3. izmantojamā kurināmā veidu;

42.1 4. uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

42.1 5. līdz katra gada 1.martam – summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma vai garantētās maksas ietvaros.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

43. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kontrolē koģenerācijas elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet sistēmas operators – elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaites ierīču stāvokli.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1362; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

44. Pamatojoties uz šo noteikumu 40.punktā minētā pārskata datiem, ministrija triju mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem. Izvērtējot komersanta iesniegto gada pārskatu, ministrijai ir tiesības pieprasīt komersantam iesniegt detalizētu informāciju, lai izvērtētu atbilstību šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem. Komersantam ir pienākums 20 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma iesniegt ministrijā pieprasīto informāciju. Ministrija ir tiesīga pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sagatavot izziņu par komersanta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parādu neesību, ja minētā informācija nav iegūstama publiskajā datubāzē, par periodu, par kuru iesniegts pēdējais gada pārskats.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

44.1 Ministrija izvērtē šo noteikumu 44.punktā minēto pārskatu, tai skaitā pārliecinās, ka attiecīgajā gada pārskata periodā:

44.1 1. komersants ievēro būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

44.1 2. komersantam nav bijuši nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

44.1 3. koģenerācijas elektrostacijā enerģijas ražošanai ir ticis izmantots gada pārskatā norādītais kurināmā veids.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

45. Ja koģenerācijas elektrostacija neatbilst šo noteikumu 6. vai 10.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem vai arī šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

45.1 Ministrija ir tiesīga izveidot kontroles grupu, kas pēc nepieciešamības pārbauda koģenerācijas stacijas atbilstību šo noteikumu 6., 10. un 44.1 punktā minētajiem kritērijiem un informācijas un datu ticamību, kas sniegti komersanta gada pārskatā vai šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā. Kontroles grupa apseko koģenerācijas staciju visā norēķinu periodā. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā no ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas noteikt apsekojuma datumu, kas nav vēlāk par 20 dienām no ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Apsekojuma ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju, kā arī rakstiskus un mutiskus paskaidrojumus.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

45.2 Ja ministrija pēc kontroles grupas apsekojuma konstatē, ka koģenerācijas stacija neatbilst šo noteikumu 6., 10. vai 44.1 punktā minētajiem kritērijiem vai komersants sniedzis nepatiesu informāciju šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, ministrija 20 dienu laikā pēc kontroles grupas apsekojuma brīdina komersantu, nosūtot tam paziņojumu par koģenerācijas stacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Minēto brīdinājumu ministrija nosūta arī tirgotājam un sistēmas operatoram.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

46. Deviņu mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jāatjauno koģenerācijas elektrostacijas atbilstība šo noteikumu 6. vai 10.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajai veidlapai.

46.1 Sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību šo noteikumu 44.1 1. un 44.1 3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu. Atbilstību šo noteikumu 44.1 2.apakšpunktā minētajam kritērijam komersants nodrošina deviņu mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

46.2 Ja ministrija konstatējusi, ka komersants sniedzis nepatiesu informāciju gada pārskatā vai šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā, komersants sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 45.2 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas iesniedz ministrijā pārskatu par attiecīgo laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajai veidlapai.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

47. Ja šo noteikumu 46.punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas stacija joprojām neatbilst efektivitātes kritērijiem, vai pēc komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 46.2 punktam un neatbilstība nav novērsta sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

48. Pamatojoties uz šo noteikumu 40.3, 45.1 vai 47.punktā minēto lēmumu, tirgotājs vai pārvades sistēmas operators pārtrauc šo noteikumu 24. vai 36.punktā minētā līguma darbību. Pēc līguma pārtraukšanas koģenerācijas stacija drīkst turpināt darbu un pārdot saražoto elektroenerģiju jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

49. Ja komersants vēlas atteikties no tiesībām pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, tas iesniedz tirgotājam, ministrijai un sistēmas operatoram attiecīgu iesniegumu. Ministrija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par tiesību atņemšanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai lēmumu par tiesību atņemšanu saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu. Šo noteikumu 24.punktā minētā līguma darbība pārtraucama ne agrāk kā trīs mēnešus pēc ministrijas lēmuma spēkā stāšanās par tiesību atņemšanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja komersants atsakās no tiesībām pārdot koģenerācijā saražotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Šo noteikumu 36.punktā minētā līguma darbība pārtraucama ne agrāk kā sešus mēnešus pēc ministrijas lēmuma spēkā stāšanās par tiesību atņemšanu saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, ja komersants atsakās no tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu pēc komersanta paziņojuma par attiecīgu lēmumu.

50. Pēc šo noteikumu 24. vai 36.punktā noteiktā līguma darbības pārtraukšanas komersantam joprojām ir pienākums iesniegt šo noteikumu 40.punktā minēto pārskatu.

51. Komersantiem, kas ir ieguvuši tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, pārvades sistēmas operators kontrolē koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) jaudu pieejamību šādā kārtībā:

51.1. pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību – katras koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) gatavību palaišanai noteiktā ar komersantu saskaņotā laikā un pārvades sistēmas operatora pieprasītās jaudas uzņemšanai;

51.2. pārvades sistēmas operators veic koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) darbgatavības uzraudzību, tai skaitā pieprasot koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi. Ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi, operators kompensē komersantam papildus radītos izdevumus, vienojoties ar komersantu par to apmēru. Ja koģenerācijas stacija (vai tās atsevišķa iekārta) nespēj izpildīt pārvades sistēmas operatora dispečera komandu vai to izpilda daļēji, ar to saistītos izdevumus kompensē komersants, trīskāršā apmērā atlīdzinot pārvades sistēmas operatoram radītos izdevumus;

51.3. pārvades sistēmas operators aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) šajos noteikumos noteiktajā apmērā. Pārvades sistēmas operators atsāk jaudas komponentes maksāšanu, ja koģenerācijas elektrostacija pierāda jaudas pieejamību (darbgatavību).

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

III1. Nosacījumi gada pārskata akreditācijas veicējam

(Nodaļa MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

51.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot institūciju, kas apstiprina sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju (5.pielikums), apliecina institūcijas atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajām prasībām.

51.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic akreditētā auditora ikgadēju uzraudzību.

51.3 Ja ministrija akreditētas institūcijas auditora apstiprinātajā gada pārskatā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības esošajai informācijai vai datiem un auditors šādas neatbilstības nav konstatējis vai nav ņēmis vērā, ministrija par to ziņo Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

51.3 1. attiecīgās akreditētas institūcijas nosaukums un informācija par auditoru;

51.3 2. konstatētās neatbilstības;

51.3 3. informācijas vai datu neatbilstību sekas.

51.4 Ministrija ir tiesīga iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par akreditēto institūciju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs to izskata saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteikto kārtību.

51.5 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību pieņem lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu, ja:

51.5 1. apstiprinot šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, akreditētas institūcijas auditors nav ievērojis standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktās prasības;

51.5 2. izvērtējot šo noteikumu 51.3 punktā minēto ministrijas ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums akreditētās institūcijas darbībās.

51.6 Šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu par piešķirtās akreditācijas atsaukšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs paziņo adresātam un publicē savā tīmekļa vietnē.

51.7 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno institūcijas akreditāciju, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu, ja:

51.7 1. akreditētā institūcija ir novērsusi neatbilstības un veikusi nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

51.7 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka akreditētā institūcija ievēro visas standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" akreditētam auditoram noteiktās prasības.

IV. Cenas vai garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu noteikšana

52. No koģenerācijas elektrostacijām, kas saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, tirgotājs iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju par cenu, kuru nosaka šādā kārtībā:

52.1. enerģijas komponente ir vienāda ar attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu (EUR/MWh). Elektroenerģijas tirgotājs maksā enerģijas komponenti, pamatojoties uz ikstundas datiem par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju;

52.2. jaudas komponente:

52.2.1. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, bet mazāka par 20 MW, jaudas komponente ir 153 527 euro par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā (EUR/MW gadā);

52.2.2. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 20 MW, bet mazāka par 100 MW, jaudas komponente ir 119 237 euro par vienu uzstādīto elektrisko megavatu (EUR/MW gadā);

52.2.3. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW, jaudas komponente ir 102 304 euro par vienu uzstādīto elektrisko megavatu (EUR/MW gadā);

52.3. koģenerācijas elektrostacijām, kas ir pieslēgtas pārvades sistēmai un ir saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir vismaz 1200 stundu;

52.4. tirgotājs jaudas komponenti par uzstādīto elektrisko jaudu (neatkarīgi no elektroenerģijas izstrādes) maksā reizi mēnesī, sadalot gada maksājumu 12 daļās;

52.5. tirgotājs aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) vismaz 4500 stundu. Pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību šo noteikumu 51.punktā minētajā kārtībā;

52.6. par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tirgotājam pārdoto elektroenerģiju, kas pārsniedz šo noteikumu 7.pielikumā minēto apjomu, komersants veic šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto jaudas komponentes korekciju. Komersants katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz tirgotājam jaudas komponentes korekcijas aprēķinu (elektroniskā formā) par iepriekšējo kalendāra mēnesi saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Tirgotājs norēķinos ar komersantu ņem vērā jaudas komponentes korekciju, attiecīgi samazinot izmaksājamo summu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

52.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

52.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

52.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā; piemērojams ar 01.07.2017., sk. 76.punktu)

53. Koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas cenu nosaka, izmantojot šādas formulas:

53.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus vai kūdru:

C= Tg × k × 4,5, kur
9,3

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju (EUR/MWh);

Tg – regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n.m3);

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

53.2. pārējām koģenerācijas elektrostacijām:

C = Tg × k × 3,4
9,3

53.3. ja koģenerācijas iekārtā izmanto atjaunojamo energoresursu vai kūdras un citu kurināmo maisījumu, elektroenerģijas cenu aprēķina kā vidējo svērto lielumu proporcionāli dažādu veidu kurināmā patēriņam. Šādā gadījumā koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja atjaunojamie energoresursi veido vismaz 90 % no koģenerācijas iekārtas patērētā kurināmā apjoma, pieņem, ka visa koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamajiem energoresursiem.
(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

53.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 10 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

53.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

53.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā; piemērojams ar 01.07.2017., sk. 76.punktu)

54. Lai aprēķinātu cenu, par kādu tirgotājs iepērk atbilstoši šo noteikumu 29.punktam noteikto koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, izmantojot šo noteikumu 52. un 53.punktā minētās formulas:

54.1. lieto šo noteikumu 6.pielikumā minētās koeficienta k vērtības atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

54.2. lieto regulatora apstiprinātos dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus Tg dabasgāzes patēriņa apjomiem (6.pielikums) atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

54.1 Šo noteikumu 53.1., 53.2. un 54.2. apakšpunktā un 7. pielikuma 4. piezīmē norādītais regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n.m3) nepārsniedz summu, kas aprēķināta, ja dabasgāzes tirdzniecības cena ir 277,46 EUR/tūkst. n.m3.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr.208 redakcijā)

54.2 Ja dabasgāzes tirdzniecības cena ir zemāka par 277,46 EUR/tūkst. n.m3, šo noteikumu 53.1., 53.2. un 54.2. apakšpunktā un 7. pielikuma 4. piezīmē norādītais regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n.m3) tiek noteikts atbilstoši dabasgāzes attiecīgajai tirdzniecības cenai.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr.208 redakcijā)

55. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī koģenerācijas elektrostacijām vai šo elektrostaciju koģenerācijas iekārtām aprēķina, izmantojot šādas formulas:

55.1. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā izmanto cieto kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 224 459) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

M = 224459 × P  
12

55.2. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā par kurināmo izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 136 186) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

M = 136186 × P , kur
12

M – garantētā maksa par koģenerācijas elektrostacijā vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā uzstādīto elektrisko jaudu (EUR/mēnesī);

P – koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).
(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

55.1 Pārvades sistēmas operators maksā komersantam garantētu maksu 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

55.1 1. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju;

55.1 2. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.466; piemērojams ar 01.07.2017., sk. 76.punktu)

56. Komersanti, kas saņem garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju pārdod elektroenerģijas tirgū par tādu cenu, par kādu komersants vienojas ar elektroenerģijas pircēju.

V. Koģenerācijā ražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam

57. Komersants var saņemt izcelsmes apliecinājumu, ka tā īpašumā esošā koģenerācijas elektrostacijā vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā ražotā elektroenerģija atbilst šajos noteikumos noteiktajām efektivitātes prasībām.

58. Šo noteikumu 57.punktā minēto izcelsmes apliecinājumu izsniedz ministrija.

59. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz par elektroenerģijas apjomu, kas saražots šo noteikumu 6.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem atbilstošā koģenerācijas elektrostacijā vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā un ir noteikts saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu.

60. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas saražota gada laikā, tas, iesniedzot šo noteikumu 40.punktā minēto pārskatu, norāda, ka vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu.

61. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par īsākā laikposmā (bet ne mazākā kā trīs mēneši) koģenerācijā saražotu elektroenerģijas daudzumu, tas iesniedz ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno informāciju par koģenerācijas elektrostacijas vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas darbību attiecīgajā laikposmā (5.pielikums).

62. Ministrija izsniedz izcelsmes apliecinājumu vai arī sniedz pamatotu atteikumu 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā pārskata vai šo noteikumu 61.punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.).

64. Tirgotājs turpina iepirkt elektroenerģiju no komersantiem, kuriem tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā”, ievērojot minētajos lēmumos ietvertos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

65. Iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas elektrostacijā, obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” noteiktajā kārtībā.

66. Koģenerācijas stacija, kura ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuras uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, un kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir nodota ekspluatācijā vai atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmajai daļai ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas atļauju ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunas ražošana iekārtas ieviešanai, pārdod tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

67. Šo noteikumu 66.punktā minētā koģenerācijas stacija ir tiesīga izvēlēties pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, kura noteikta saskaņā ar šo noteikumu 52.2.1., 52.2.2. un 52.2.3.apakšpunktu. Šādā gadījumā tā zaudē tiesības pārdot tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai. Tirgotājs 30 dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas informē regulatoru par komersanta izvēlēto cenas noteikšanas kārtību.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.466)

68. Komersants, kas līdz 2010.gada 31.oktobrim saskaņā ar šiem noteikumiem vai Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā" ir ieguvis tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, saglabā tiesības pārdot elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā)

69. Komersants, kas līdz 2010.gada 31.oktobrim saskaņā ar šiem noteikumiem vai Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā" ir ieguvis tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, var pretendēt uz kvalificēšanos garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu atbilstoši 2010.gada 31.oktobrī spēkā esošajiem nosacījumiem par kvalificēšanās kritērijiem garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā)

70. No 2012.gada 10.septembra līdz 2020. gada 1.janvārim komersants nav tiesīgs kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 604 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 741)

71. Ja iesniegumi par tiesību iegūšanu pārdot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas elektrostacijā, obligātā iepirkuma ietvaros un par tiesību iegūšanu saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu iesniegti līdz 2012.gada 9.septembrim, ministrija tos izskata šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, kas ir spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

72. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav norādīts termiņš elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai un komersants nav uzsācis elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

72.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

72.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

72.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

72.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

73. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas nav norādīts termiņš, līdz kuram jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

73.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

73.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

73.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

73.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

74. Šo noteikumu 72. un 73.punktā minētie termiņi ir attiecināmi arī uz ministrijas izdotajiem lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā".

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

75. Šo noteikumu 40.punktā minētās prasības par akreditēta auditora apstiprinājumu pārskatā sniegtajiem datiem attiecībā uz pārdoto lietderīgo siltumenerģiju piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

76. Šo noteikumu 52.1, 53.1 un 55.1 punktu piemēro ar 2017.gada 1.jūliju.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

77. Ekonomikas ministrija var ierosināt pārskatīt šajos noteikumos iekļauto formulu pamatotību un atbilstību elektroenerģijas tirgus situācijai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

78. Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kurš vēl nav nodevis staciju ekspluatācijā, un kura plānotā koģenerācijas elektrostacijas elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz ministrijā:

78.1. kredītiestādes izziņu par tās pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ja komersantam projekta īstenošanai nepieciešams kredīts;

78.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu būvatļaujas kopiju.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

79. Ja komersants šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minētos dokumentus ir iesniedzis kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu, komersants atkārtoti attiecīgos dokumentus neiesniedz. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minēto dokumentu autentiskumu, kā arī to, vai attiecīgās koģenerācijas elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju (vai atsevišķu tās iekārtu) vai, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

80. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka komersantam ir pietiekami naudas līdzekļi visa projekta īstenošanai pilnā apmērā, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

81. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt citas personas finanšu līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka investors nodrošinās naudas līdzekļus visa projekta īstenošanai, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un investoram adresētu kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

82. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minētos pienākumus, ministrija līdz 2014.gada 1.februārim pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu, izņemot gadījumu, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem, norādot šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minēto pienākumu izpildes termiņu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

83. Uz komersantu, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kuram stacija jānodod ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.decembrim, šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. un 81.punktā minētie pienākumi neattiecas.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK;

2) Eiropas Komisijas 2006.gada 21.decembra Lēmuma par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Lietderības koeficienti

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

I. Harmonizētie lietderības koeficienti ar klimata korekciju atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

Kurināmā veids

Koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas gads

2001. un agrāk

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.–2011.

2012.–2015.

Cietais kurināmais

Akmeņogles/kokss

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Lignīts/lignīta briketes

0,412

0,416

0,420

0,423

0,427

0,427

0,427

Kūdra/kūdras briketes

0,390

0,393

0,395

0,397

0,399

0,399

0,399

Koksnes kurināmais

0,313

0,320

0,326

0,331

0,339

0,339

0,339

Lauksaimniecības biomasa

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Bioloģiski noārdāmie (sadzīves) atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Neģeneratīvie (sadzīves un rūpnieciskie) atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Degslāneklis

0,398

0,398

0,398

0,398

0,399

0,399

0,399

Šķidrais kurināmais

Nafta (gāzeļļa + gudrons), SNG

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Biodegviela

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Nereģeneratīvie atkritumi

0,240

0,244

0,249

0,253

0,259

0,259

0,259

Gāzveida kurināmais

Dabasgāze

0,526

0,528

0,530

0,532

0,534

0,534

0,534

Rafinēšanas gāze/ūdeņradis

0,436

0,440

0,444

0,447

0,451

0,451

0,451

Biogāze

0,410

0,415

0,419

0,423

0,429

0,429

0,429

Koksa gāze, domnas gāze, citas dūmgāzes, rekuperētais nelietderīgais siltums

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

0,359

II. Lietderības koeficienti atsevišķai siltumenerģijas ražošanai

Kurināmā veids

Siltumenerģijas izmantošanas veids

Tvaiks vai karsts ūdens

Dūmgāzu tiešā izmantošana

Cietais kurināmais

Akmeņogles/kokss

0,88

0,80

Lignīts/lignīta briketes

0,86

0,78

Kūdra/kūdras briketes

0,86

0,78

Koksnes kurināmais

0,86

0,78

Lauksaimniecības biomasa

0,80

0,72

Bioloģiski noārdāmie (sadzīves atkritumi)

0,80

0,72

Nereģeneratīvie (sadzīves un rūpnieciskie) atkritumi

0,80

0,72

Degslāneklis

0,86

0,78

Šķidrais kurināmais

Nafta (gāzeļļa + gudrons), Sašķidrinātā naftas gāze

0,89

0,81

Biodegviela

0,89

0,81

Bioloģiski noārdāmie atkritumi

0,80

0,72

Nereģeneratīvie atkritumi

0,80

0,72

Gāzveida kurināmais

Dabasgāze

0,90

0,82

Rafinēšanas gāze/ūdeņradis

0,89

0,81

Biogāze

0,70

0,62

Koksa gāze, domnas gāze + citas dūmgāzes

0,80

0,72

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Korekcijas koeficienti z novērstajiem tīkla zudumiem, kas piemērojami lietderības koeficienta atsevišķai elektroenerģijas ražošanai aprēķinam

Spriegums tīklā, kuram pieslēgta koģenerācijas elektrostacija

Attiecībā uz elektroenerģiju, kas nodota tīklā

Attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta koģenerācijas elektrostacijā

Lielāks kā 200 kV

1

0,985

Lielāks par 100, bet nepārsniedz 200 kV

0,985

0,965

Lielāks par 50, bet nepārsniedz 100 kV

0,965

0,945

Lielāks par 0,4, bet nepārsniedz 50 kV

0,945

0,925

Nepārsniedz 0,4 kV

0,925

0,860

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221

(Pielikums grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

KN221P3_PAGE_2.JPG (125205 bytes)

KN221P3_PAGE_3.JPG (125938 bytes)

KN221P3_PAGE_4.JPG (112275 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Attiecība starp koģenerācijas iekārtas uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu dažādām koģenerācijas tehnoloģijām

Nr.
p.k.

Koģenerācijas tehnoloģija

Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju α

1.

Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,95

2.

Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku

0,45

3.

Tvaika pretspiediena turbīna

0,45

4.

Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,55

5.

Iekšdedzes dzinējs

0,75

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.60; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

KN221P5_PAGE_2.JPG (104033 bytes)

KN221P5_PAGE_3.JPG (44321 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Koeficienta k vērtības un dabasgāzes patēriņa apjoms atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

Nr.p.k.

Koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā, n.m3

1. Nepārsniedz 0,08 MW

1,240

25000–126000

2. Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15

1,231

126000–1260000

3. Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

1,202

4. Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

1,131

5. Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

1,086

6. Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

1,072

7. Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

1,055

8. Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

1,035

1260000–12600000

9. Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

1,008

10. Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

0,992

11. Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

0,982

12. Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

0,974

13. Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 4,00 MW

0,965

14. Lielāka par 4,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW

12600000–20000000

15. Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW

20000000–100000000

16. Lielāka par 40 MW

virs 100000000

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Jaudas komponentes korekcijas aprēķins

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Diena, mēnesis, gads, stunda1

Pārdotās elektroenerģijas apjoms2
(MWh)

Elektroenerģijas biržas
spot cena3 (EUR/MWh)

Koģenerācijas mainīgās izmaksas4 (EUR/MWh)

Papildus ieņēmumu aprēķins5
(EUR)
[(3) – (4)] x (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dd.mm.gggg. 00:00
dd.mm.gggg. 01:00
dd.mm.gggg. 02:00
dd.mm.gggg. 03:00
dd.mm.gggg. 04:00
dd.mm.gggg. 05:00
dd.mm.gggg. 06:00
dd.mm.gggg. 07:00
dd.mm.gggg. 08:00
dd.mm.gggg. 09:00
dd.mm.gggg. 10:00
dd.mm.gggg. 11:00
dd.mm.gggg. 12:00
dd.mm.gggg. 13:00
dd.mm.gggg. 14:00
dd.mm.gggg. 15:00
dd.mm.gggg. 16:00
dd.mm.gggg. 17:00
dd.mm.gggg. 18:00
dd.mm.gggg. 19:00
dd.mm.gggg. 20:00
dd.mm.gggg. 21:00
dd.mm.gggg. 22:00
dd.mm.gggg. 23:00
Kopā dienā
[…]
Jaudas komponentes korekcija mēnesī (EUR)6

Piezīmes.

1 Iesniedz, sākot ar stundu, kurā koģenerācijas stacijas saražotās un tirgotājam pārdotais elektroenerģijas apjoms pārsniedz lielumu, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

× 1200 , kur

P – koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW).

Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas stacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai, pārdotās elektroenerģijas apjomu, pēc kura sasniegšanas jāsāk veikt jaudas komponentes korekcijas aprēķins, nosaka summāri, reizinot koģenerācijas staciju kopējo uzstādīto elektrisko jaudu ar 1200 stundām. Elektroenerģijas apjoma uzskaiti uzsāk katra gada 1.novembrī.

2 Apjomu norāda MWh ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

3 Stundas elektroenerģijas biržas spot cenu nosaka saskaņā ar Nordpoolspot biržas Latvijas cenu apgabala spot cenu EUR/MWh ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

4 Koģenerācijas mainīgās izmaksas (EUR/MWh) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tg + Ta  × 1.2 + CO2 × 0.17 +3.55, kur
9,3

 

Tg – regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes patēriņa apjomiem (6.pielikums) atkarībā no koģenerācijas stacijā uzstādītās elektriskās jaudas (EUR/tūkst.n.m3);

Ta – dabasgāzes akcīzes nodoklis (EUR/tūkst.n.m3), ja tāds koģenerācijas stacijai tiek piemērots;

CO2 – ICE biržā noteiktā EUA cena (EUR/t).

5 Papildu ieņēmumus (EUR) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina katrai stundai, no elektroenerģijas biržas cenas (3.aile) atņemot koģenerācijas mainīgās izmaksas (4.aile) un rezultātu reizinot ar pārdotās enerģijas apjomiem (2.aile).

6 Jaudas komponentes korekciju aprēķina, reizinot mēneša kopējo papildu ieņēmumu summu (5.aile) ar koeficientu 0,75. Ja jaudas komponentes korekcija ir negatīvs skaitlis, to pieņem vienādu ar nulli.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 221Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 18.03.2009. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 42 (4028), 17.03.2009.
Tulkojums:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Tulkojums
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
189260
{"selected":{"value":"23.12.2015","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"23.12.2015","iso_value":"2015\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2014","iso_value":"2014\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2014.-22.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2012","iso_value":"2012\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2012.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2010","iso_value":"2010\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2010.-07.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2010","iso_value":"2010\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2010.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-22.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2009","iso_value":"2009\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2009.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)