Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.828

Rīgā 2008.gada 6.oktobrī (prot. Nr. 71 27.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zveja iekšējos ūdeņos”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zveja iekšējos ūdeņos” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir zvejas attīstība iekšējos ūdeņos un konkurētspējas veicināšana, modernizējot zvejas infrastruktūru un iekārtas, uzlabojot zvejas produktu kvalitāti un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

3. Projektus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

II. Pieteikšanās kārtība

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorijas iekšējie ūdeņi, kuros veic komerciālo zveju, izņemot ostas un ostu iekšējos ūdeņos ietilpstošās daļas. Ja pasākumu īsteno pašvaldība, tad tā īstenošanas vieta ir iekšējie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij un kuros attiecīgā pašvaldība pārzina zivju resursus, vai iekšējie ūdeņi, kuri ir pašvaldības īpašumā.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei (kurā notiek komerciālā zveja un kurā tiks īstenots projekts) piegulošās zemes īpašnieks vai nomnieks, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuram pieder rūpnieciskās zvejas tiesības vai kurš ir pilnvarots tās izmantot, vai kurš tās nomā;

5.2. pašvaldība;

5.3. iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks, kurš pretendē uz atbalstu šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4. un 16.2.5.apakš­punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

6. Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas krastā bāzētas infrastruktūras būvniecībai, rekonstrukcijai un aprīkošanai, tai skaitā iekārtu un tehnikas iegādei un uzstādīšanai, lai veiktu zveju iekšējos ūdeņos komerciālos nolūkos.

7. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šā pasākuma mērķi.

8. Šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti vismaz pēdējos trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir nodarbojušies ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas:

8.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējā ūdenstilpē, par kuru tika saņemts atbalsts;

8.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

III. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā), tajā skaitā vienkāršotu biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

9.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā;

9.3. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.4. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.5. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

9.5.1. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

9.5.2. plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

9.5.3. ja paredzēta vienkāršota rekon­strukcija, kopā ar projekta iesnie­gumu iesniedz apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas apliecinātas kopijas. Ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējoša­jiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

9.5.4. iegādājoties būvmateriālus, – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā apliecinātu kopiju, bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

9.5.5. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai apliecinātu tā kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.6. būvatļaujas apliecinātu kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.5.7. ja projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā NATURA 2000, – Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmuma apliecinātu kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai atzinuma apliecinātu kopiju par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav jānovērtē ietekme uz vidi;

9.6. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628)

10. Papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

10.1. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

10.1.1. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma apliecinātu kopiju, ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij (šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

10.1.2. rūpnieciskās zvejas atļaujas (licences) apliecinātu kopiju, kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaita vai nozvejas limits;

10.1.3. komerciālajai zvejai attiecīgajā pašvaldībā saņemtās speciālās atļaujas (licences) apliecinātu kopiju komercdarbībai zvejniecībā un mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

10.1.4. pilnvarojuma vai nomas līguma kopiju par zvejas veikšanu privātajā ūdens­tilpē, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, ja zvejas tiesību īpašnieks pats neveic komerciālo zveju;

10.1.5. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628);

10.1.6. iekšējās ūdenstilpes nomas līguma apliecinātu kopiju, ja rūpnieciskā zveja notiek ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij, un atbalsta pretendents ir iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas nomnieks (nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

10.1.7. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

10.2. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

10.2.1. attiecīgās ūdenstilpes zvejnieku sarakstu, kuriem ir izsniegtas li­cences komercdarbībai zvejniecībā un ir piešķirts zvejas limits (zvejas rīku veids un to skaits vai nozvejas apjoms un zvejā izmantojamā mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas numurs), uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;

10.2.2. pašvaldības domes (padomes) lēmumu par piedalīšanos projektā un visām ar projekta īstenošanu saistītajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus. Ja tiks ņemts aizņēmums, norāda aizņēmuma izņemšanas laika grafiku.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

10.1 Ja investīcijas paredzētas esošā zvejas produktu izkraušanas vietā, atbalsta pretendents to ir reģistrējis Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

10.2 Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

10.3 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz:

10.3 1. izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādiem valsts budžetā vai šādu parādu neesību;

10.3 2. atbalsta pretendenta gada ienākumu deklarācijas pielikumu D3 "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikumu D31 "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā".

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

11. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajā vienkāršotajā biznesa plānā iekļauj šādu informāciju:

11.1. nozares analīze, tajā skaitā iekšējo ūdeņu zvejai nepieciešamā krastā bāzētā infrastruktūra un tehniskais nodro­šinājums;

11.2. stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

11.3. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

11.4. saistība ar citiem projektiem;

11.5. projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

11.6. (svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108);

11.7. (svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108).

11.1 Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajai informācijai biznesa plānā ietver projekta naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam, kā arī naudas plūsmai jāpierāda iespēja projektu īstenot un sasniegt mērķi.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.2 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

11.21. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

11.22. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.3 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot šo noteikumu 12.punktā minētajā kārtībā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.4 Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests vispirms novērtē projektu iesniegumu atbilstību šādiem galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

11.41. projekta mērķa atbilstība pasākuma mērķim;

11.42. atbalsta pretendenta atbilstība atbalsta saņēmēja statusam;

11.43. šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu atbilstība ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.628 redakcijā)

11.5 Ja šo noteikumu 10.1.7.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

12. Lauku atbalsta dienests pēc valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" sniegtās informācijas projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritērijam (2.pielikums). Ja par atbilstību projektu atlases kritērijam saņemts vienāds punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš projektu īsteno pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu. Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.19; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1515)

12.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

12.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

13. Publiskā finansējuma apmērs:

13.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

13.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

13.3. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam – 60 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

14. 2007.–2013.gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz:

14.1. 28 458 euro – šo noteikumu 5.1.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam;

14.2. 85 373 euro – šo noteikumu 5.2.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam;

14.3. 7 115 euro – šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētajam atbalsta pretendentam.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.697)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

16. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

16.1. krastā bāzētās infrastruktūras būvniecības un rekonstrukcijas izmak­sas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

16.1.1. būves izkrauto zivju uzglabāšanai;

16.1.2. piestātnes vai zivju izkraušanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;

16.1.3. laivu novietnes būvniecība vai rekonstrukcija;

16.1.4. zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;

16.2. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde:

16.2.1. ūdensapgādes iekārtas un sistēmas;

16.2.2. elektropadeves iekārtas un sistēmas;

16.2.3. zivju taras iegāde;

16.2.4. ledus izgatavošanas iekārtas, aukstuma iekārtas, agregāti un aprī­kojums;

16.2.5. konteineri dzīvu zivju uzglabāšanai;

16.2.6. pontonu piestātne, kura stacionāri nostiprināta attiecīgajā ūdens­tilpē;

16.2.7. iekārtas atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;

16.3. jaunu būvmateriālu iegāde saskaņā ar būvprojektu (tehniskā projekta stadijā), kas izstrādāts šo noteikumu 16.1.apakš­punktā minētajiem būvniecības vai rekon­strukcijas darbiem;

16.4. vispārējas izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru, konsultantu un juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 8 % no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3.apakšpunktā.

17. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstā­dīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

18. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tieši saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

19. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesais­tītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo iz­maksu kopsummas:

19.1. administratīvo telpu būvniecība vai rekonstrukcija;

19.2. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistē­mas;

19.3. personāla atpūtas telpu ierīkošana;

19.4. palīgtelpu ierīkošana, pamatojot to funkcionālo izmantošanu;

19.5. teritorijas labiekārtošana, kas ietver teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma izveidošanu, zāliena ierīkošanu, ārējo apgaismošanu un žoga izbūvi.

20. Publisko finansējumu piešķir tikai par atbalsta pretendenta īpašumā esošajām precēm. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām publisko finansējumu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

21. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas, kuras atbalsta pretendents projekta iesniegumā neiekļauj:

21.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valū­tas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

21.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izde­vumi;

21.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet ne­pievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

21.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

21.5. būvju uzturēšanas izmaksas;

21.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

21.7. atlīdzība personālam;

21.8. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

21.9. īpašuma vai pamatkapitāla daļu vai akciju iegāde;

21.10. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtu darbu izmaksas;

21.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.ga­da 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

VI. Dokumenti, kas iesniedzami pēc projekta īstenošanas

22. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām (ja attiecināms).

23. Ja investīcijas veiktas jaunas zvejas produktu izkraušanas vietas izveidošanai, pirms publiskā finansējuma saņemšanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu zvejas produktu izkraušanas vietas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu).

24. Pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" sniedz informāciju:

24.1. par šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta nozveju komerciālā zvejā;

24.2. par zvejnieku nozveju komerciālā zvejā šo noteikumu 5.2.apakš­punktā minētā atbalsta pretendenta ūdenstilpē, kurā veiktas investīcijas.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.19; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1515)

25. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam pievienotā protokola apliecinātu kopiju, kurā norādīts nomniekam iedalīto zvejas rīku skaits vai zvejas limits iepriekšējā gadā ūdenstilpē, kurā veiktas investīcijas.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1108)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.697)

Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam
Pasākuma "Zveja iekšējos ūdeņos"
projekta iesniegums

Atbalsta pretendents: 
Klienta numurs: 
Projekta iesnieguma Nr. 
 

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) darbinieks):

Klienta numurs: 
Projekta iesnieguma Nr. 
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks: 
LAD RLP darbinieka vārds, uzvārds un paraksts: 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu:

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums: Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds: 
Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija:

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese:

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums: Pagasts, novads: 
Pilsēta: Statistikas reģions (ATVK kods): 
Pasta indekss:   

A.2.2. (Svītrota ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.622)

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija:

Tālruņa numurs: Fakss: 
E-pasta adrese:

 

Interneta mājas lapa:

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs):

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Projekta vadītāja ieņemamais amats: 
Tālrunis, fakss: E-pasta adrese: 
 

A.4. Aizpilda RLP darbinieks:

Darbinieka vārds: Apkalpojošā RLP: 
Darbinieka uzvārds: Projekta iesnieguma reģistrācijas datums un laiks: 

B. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU UZ PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU:

B.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 

B.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie radītāji

Atbalsta pretendenta statuss 
Vidējais pēdējo trīs gadu nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē (komerciālajā zvejā) 

B.3. Informācija par atbalsta pretendentu

Amatpersonu vārds, uzvārds, personas kodsIeņemamais amatsPārstāvības/ paraksttiesības (Ir; Nav)
   
   
   
   
   
   

B.4. Atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Nr.p.k. Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelisĪpašumā, skaitsNomā esošās, skaitsIzlaides vai izveidošanas gadsJauda, ietilpība/Mērvienība
 Ražošanas ēkas un būves     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Tehnika un iekārtas     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

B.5. Atbalsta pretendenta zeme:

Atbalsta pretendenta zemeMērvienībaPlatība
1.Īpašumā -
2.Pastāvīgā lietošanā -
3.Nomātā -
4.Citiem iznomātā -
KOPĀ:-

B.6. Šī projekta saistība ar citiem finansētiem projektiem (Eiropas Savienības finansētie, valsts subsidētie, vietējās pašvaldības finansētie projekti)

Vai projekts, par kuru tiek iesniegts šis projekta iesniegums, ir saistīts ar citiem projektiem (Eiropas Savienības finansētiem, valsts subsidētiem un vietējās pašvaldības finansētiem u.c.)? 
 

B.6.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, uzrādiet informāciju par citiem ar šo projektu saistītajiem projektiem (Eiropas Savienības finansētie, valsts subsidētie, vietējās pašvaldības finansētie projekti)

Nr.p.k.Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadijaProjekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)Projekta iesniegšanas datums (dd/mm/gggg)Saistītā projekta saturiskā saistība ar šajā projekta iesniegumā aprakstīto projektu
ES finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (vietējās pašvaldības finansētie, valsts subsidētie projekti u.tml.)
         
         
         

B.7. Citi atbalsta pretendenta iesniegtie projekta iesniegumi Eiropas Savienības fondos, valsts subsidētajās un vietējās pašvaldības finansētajās programmās

Vai divu iepriekšējo gadu laikā, pirms šī projekta iesnieguma iesniegšanas, ir iesniegti un/vai realizēti citi projekta iesniegumi (Eiropas Savienības finansēti, valsts subsidēti un vietējās pašvaldības finansēti u.c.) ? 
 

B.7.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, uzrādiet informāciju par citiem divu iepriekšējo gadu laikā, pirms šī projekta iesnieguma iesniegšanas, iesniegtajiem vai realizētajiem projektiem (Eiropas Savienības finansētie, valsts subsidētie, vietējās pašvaldības finansētie projekti)

Nr.p.k.Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadijaProjekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)
ES finansētie projekti   
       
       
       
       
       
       
Citi projekti (vietējās pašvaldības finansētie, valsts subsidētie projekti u.tml.) 
       
       
       
       
       

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Projekta nosaukums

 

C.2. Projekta mērķis

 

C.3. Projekta apraksts, sagaidāmie rezultāti, īstenošanas shēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (papildus norādīt nozveju iepriekšējā gadā (kilogramos))

 

C.4. Projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas

 

C.5. Projekta īstenošanas laiks

 datumsmēnesisgads datumsmēnesisgads
Projekta sākuma termiņš   Projekta beigu termiņš   

C.6. Projekta īstenošanas vieta

Statistikas reģions – NUTS III kods: 
Statistikas reģions – ATVK kods: 
Pilsēta: 
Novads, pagasts: 
Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums: 
Kadastra numuri zemesgrāmatā ēkām, būvēm un zemei: 

C.7. Sasniedzamie projekta rezultātu indikatori

Nr.p.k.Rezultātu indikatoriGadā pēc projekta īstenošanas
 .gads
Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji
1.Iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma būvniecības ieguldījumi (vienība, kas guvusi labumu) 
2.Ieguldījumi iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma attīstīšanai un modernizācijai (vienība, kas guvusi labumu) 

C.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Tehnika un iekārtas
Nr.Nosaukums, modelis vai marka SkaitsJauda, ietilpība / MērvienībaIzmaiņas darbībā vai tehnoloģiju raksturā (īss apraksts)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

C.9. Projekta laikā tiks veikta šāda jauna būvniecība, rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija

Jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršotā rekonstrukcija
Nr.Būvju tipiPlatība, kv.m./ kub.m./mIzmaksas, euro uz kv.m./kub.m./mKopējās izmaksas, euro
12345=3x4
Jauna būvniecība
     
     
     
Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā 
Rekonstrukcija
     
     
     
Izmaksas par rekonstrukciju, kopā 
Vienkāršotā rekonstrukcija
     
     
     
Izmaksas par vienkāršoto rekonstrukciju, kopā 
Izmaksas par jaunu būvniecību, rekonstrukciju, vienkāršoto rekonstrukciju, kopā 

C.10. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksasAttiecināmās izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotām projekta darbībām un projekta posmiemCena par vienību, euroVienību skaitsKopā izmaksas, euroAttiecināmās izmaksas, euroAtbalsta intensitāte %Publiskais finansējums, euroPrivātais finansējums, euroĪstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada mēnesi/šus)
ar PVNbez PVNar PVNbez PVN 1234
12345=2x46=3x478910
1.Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru) iegāde
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
kopā---X  X
2.Jaunbūves, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
kopā---X  X
3. Jaunu būvniecības materiālu iegāde
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
kopā---X  X
4. Vispārējās izmaksas
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
 ------        
kopā---X  X
KOPĀ---X  

C.11. Neattiecināmās izmaksas

Plānotās aktivitātesSumma, euro
PVN 
  
  
  
KOPĀ-

C.12.Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro-Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro-

C.13. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avotsSumma, euro
1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi-
2. Aizņēmumi-
3. Citi līdzekļi-
KOPĀ-

C.14. Maksājumu pieprasījumu (par projekta attiecināmām izmaksām) iesniegšanas laika grafiks (viens gala maksājums par visām projekta izmaksām vai ne vairāk par 3 daļu maksājumiem)

Nr.Maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas (sadalījumā pa projekta posmiem)Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laiksSumma, euro
datumsmēnesisgads
1.    -
2.    -
3.    -
KOPĀ-

C.15. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Vai projekts atstās pozitīvu ietekmi uz vidi? (Jā, Nē) 

C.15.1. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi (pozitīva, neitrālā) apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
 

C.15.2. Projekta ietekme uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000

Vai projekta aktivitātes tiks veiktas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000? (Jā, Nē) 

C.16. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts
 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)Aizpilda atbalsta pretendentsAizpilda LAD RLP darbinieks
Atzīmē ar X atbilstošo atbildiLapu skaitsAtzīmē ar X atbilstošo atbildiLapu skaits
NeattiecasNeattiecas
1.Projekta iesniegums divos eksemplāros, no kuriem viens ar atzīmi par saņemšanu tiek atdots atbalsta pretendentam (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu), kopā ar biznesa plānu atbilstoši projekta iesnieguma 3.pielikumā norādītajai struktūrai (tas ietver visu projekta iesnieguma 2.pielikumā norādīto finanšu informāciju)oriģināli         
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībaioriģināls        
Ja atbalsta pretendents ir iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei (kurā notiek komerciālā zveja un kurā tiks īstenots projekts) piegulošās zemes īpašnieks vai nomnieks, kuram izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuram pieder rūpnieciskās zvejas tiesības vai kurš ir pilnvarots tās izmantot, vai kurš tās nomā, kā arī ja atbalsta pretendents ir iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks
3.Lēmums par kredīta piešķiršanu no kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)oriģināls        
4.Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamībuoriģināls        
5.Ja zveja notiek ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, – rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumskopija*        
6.Rūpnieciskās zvejas atļauja (licence), kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaita vai nozvejas limitskopija*        
7.Komerciālajai zvejai attiecīgajā pašvaldībā saņemtā speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībakopija*        
8.Pilnvarojums vai nomas līgums par zveju privātajā ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, ja zvejas tiesību īpašnieks pats nenodarbojas ar komerciālo zvejukopija*        
9.Iekšējās ūdenstilpes nomas līgums, ja rūpnieciskā zveja notiek ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij, un uz atbalstu pretendē iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas nomniekskopija*        
Ja atbalsta pretendents ir pašvaldība
10.Attiecīgās ūdenstilpes zvejnieku saraksts, kuriem ir izsniegtas licences komercdarbībai zvejniecībā un piešķirts zvejas limits (zvejas rīku veids un to skaits vai nozvejas apjoms un zvejā izmantojamā mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas numurs) projekta iesnieguma iesniegšanas dienāoriģināls        
11.Pašvaldības domes (padomes) lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu (norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus, aizņēmuma gadījumā – aizņēmuma saņemšanas laika grafiku)oriģināls        
Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem**
12.Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta)kopija *        
13.Vienkāršotas rekonstrukcijas projektiem – apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiemkopija *        
14.Būvmateriālu iegādei (ja būvmateriāli paredzēti jaunai būvniecībai un rekonstrukcijai) – akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijākopija *        
15.Atbalsta pretendenta sastādīta būvniecības tāme, ja paredzēts iegādāties būvmateriālus (vienkāršotas rekonstrukcijas projektiem)oriģināls        
16.Akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)kopija *        
17.Būvatļauja (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)kopija *        
18.Ja projektā paredzētās aktivitātes notiks Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000, – Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN noslēguma ziņojumu vai lēmums par IVN procedūras nepiemērošanu, vai atzinums par paredzētās darbības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000, ja šīs darbības īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējumskopija *        
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas paredzētas pasūtītāja finansētiem projektiem***
19.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls        
20.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiemkopija*        
21.Brīvas formas apraksts, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitātioriģināls        
22.Ja ir saņemts tikai viens piedāvājums, – brīvas formas apraksts par piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitātioriģināls        
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu***
23.Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiemkopijas *        
Citi iesniegtie dokumenti
           
           
           
 Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā         

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

** Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņemot būvmateriālu iegādi).

*** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņemot būvmateriālu iegādi).

D.2. Piezīme. Ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Elektronisko dokumentu noformēšanu, D.2. tabula nav jāaizpilda

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumentiNav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
1. Piekrītu
Atbalsta
pretendents:
  2. Piekrītu
Atbalsta
pretendents:
  
 (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)  (paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 
  
LAD RLP darbinieka paraksts:LAD RLP darbinieka paraksts:
    
 (paraksts, paraksta atšifrējums, datums) (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Projekta iesniegums iesniegts   
 (datums)(mēnesis)(gads)

2 eksemplāros uz _______ lapām ar pievienotiem _________ (skaits) dokumentiem

Atbalsta pretendents 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

1.pielikums
projekta iesniegumam

(Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.628)

 

2.pielikums
projekta iesniegumam

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados, gadā pēc projekta īstenošanas)

 Gadi
 012345
1.Naudas atlikums perioda sākumā      
2.Ienākošā naudas plūsma KOPĀ      
3.Ieņēmumi no (norādīt veidu)       
4.       
5.       
6.Saņemti aizņēmumi (kredīti) projekta īstenošanai      
7.Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums      
8.Izejošā naudas plūsma KOPĀ      
9.Izdevumi (norādīt veidu)      
10.Projekta īstenošanas izmaksas      
11.       
12.       
13.       
14.Projekta īstenošanai saņemtā aizņēmuma (kredīta) atmaksa      
15. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem (kredītiem)      
16.Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās      
17.Naudas atlikums perioda sākumā      

 

3.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā vienkāršotajā biznesa plānā iekļaujamā informācija:

1) nozares analīze, tostarp iekšējo ūdeņu zvejai nepieciešamā krastā bāzētā infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums;

2) stipro un vājo pušu, iespēju un apdraudējumu analīze;

3) projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

4) saistība ar citiem projektiem;

5) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828
Projektu atlases kritērijs

Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

Vidējais pēdējo triju gadu nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē (komerciālajā zvejā)

Par katriem nozvejotajiem 100 kilogramiem

1

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1108 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Zveja iekšējos ūdeņos"
Projekta numurs 
 datumsmēnesisgads 
Projekta beigu termiņš    
  
Projekta īstenošanas vieta 
   
1. Iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma būvniecības ieguldījumi (attiecināmi būvniecības un rekonstrukcijas darbi) vienību skaits
   
2. Ieguldījumi iekšzemes zvejai paredzēto iekārtu/aprīkojuma attīstīšanai un modernizēšanai (attiecināma jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā arī saistīto materiālu iegāde) vienību skaits
 
3. Ūdenstilpe, kurā veiktas investīcijas (aizpilda, ja projektu īstenojis šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents)
   
4. Ūdenstilpe, kurā veikta komercdarbība zvejniecībā (aizpilda, ja projektu īstenojis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents)
   
   
Atbalsta saņēmējs 
 (vārds, uzvārds un paraksts*)

Pārskats iesniegts* ____ . gada ___ . _____________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.828

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr.622 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Zveja iekšējos ūdeņos"
Atbalsta saņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
LAD klienta numurs 

1. Nozvejoto zivju daudzums (kilogramos) ūdenstilpē, par kuru saņemts atbalsts, sadalījumā pa sugām (aizpilda, ja projektu īstenojis iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks)

Ūdenstilpe 
 (nosaukums)
Zivju suga Daudzums (kg)
   
   
   

2. Zvejnieku skaits, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un kuri izmanto ieguldītās investīcijas (aizpilda, ja projektu īstenojusi pašvaldība)

Atbalstītā projekta numurs Zvejnieku skaits
   
   
   
Atbalsta saņēmējs 
 (vārds, uzvārds un paraksts*)

 

Pārskats iesniegts  
 (datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 828Pieņemts: 06.10.2008.Stājas spēkā: 16.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 15.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182376
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-11.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2009","iso_value":"2009\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2009.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2008","iso_value":"2008\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2008.-15.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)