Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.606

Rīgā 2008.gada 28.jūlijā (prot. Nr.53 40.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

3. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošana:

3.1. apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000;

3.2. apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī autonomas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (skolas un citi) attīstība, ja ir būtiski:

3.2.1. vides piesārņojuma riski;

3.2.2. sabiedrības veselības riski;

3.2.3. ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai.

4. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamo publisko finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 143 493 781 euro apmērā, nacionālais publiskais finansējums un privātais finansējums. Nacionālā publiskā finansējuma minimālais apjoms ir 20 091 814 euro, un to veido projekta iesniedzēju un pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 2 997 987 euro apmērā. Privātā finansējuma minimālais apjoms ir 5 230 620 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 65.punktu)

4.2 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, ir 224 699 euro (turpmāk – virssaistību finansējums). Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes mērķa grupa ir pašvaldības un to teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji.

7. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

7.1. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) atlasi, vērtējot projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai;

7.2. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.3. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv) iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus;

7.4. piedalīties civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums) vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk –vienošanās) izstrādē;

7.5. plānot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu un publiskot informāciju, tai skaitā par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.6. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

8. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

8.1. izstrādāt un slēgt civiltiesisku līgumu vai vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

8.2. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā un atbildīgajā iestādē;

8.3. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma plānošanu un līdzekļu izlietošanu saskaņā ar vienošanos vai civiltiesisko līgumu, kas noslēgts ar finansējuma saņēmēju;

8.4. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un pārbaudīt maksājumu pieprasījumus, apstiprināt maksājumu pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

8.5. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās vadošajā iestādē;

8.6. sagatavot Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksājuma prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

8.7. nodrošināt informācijas iesniegšanu atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apguvi;

8.8. nodrošināt informācijas uzkrāšanu par projektiem un šīs informācijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

8.9. plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tai skaitā sniegt informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par civiltiesiskā līguma vai vienošanās nosacījumu izpildi un projektu īstenošanas vietās uzraudzīt publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas savā mājaslapā internetā (www.cfla.gov.lv) publicēt informāciju par projektiem;

8.10. nodrošināt aktivitātes uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī, kā arī izvērtēt projektu riskus un sagatavot ikgadējo plānu par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, sadarbībā ar atbildīgo iestādi veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

8.11. izvērtēt civiltiesiskā līguma vai vienošanās grozījumus, pieņemt lēmumu par grozījumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un saskaņot tos ar atbildīgo iestādi, ja grozījumi ietver izmaiņas projekta:

8.11.1. uzraudzības rādītājos;

8.11.2. aktivitātēs, paredzot jaunu aktivitāšu iekļaušanu projektā vai tādas aktivitāšu izmaiņas, kas finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no projekta kopējām izmaksām;

8.11.3. izmaksās vairāk par 20 procentiem no projekta kopējām izmaksām.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Aktivitātes ietvaros atbalsta:

9.1. kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanu, piegādes nodrošināšanu un ūdens resursu aizsardzību;

9.2. ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanu;

9.3. normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu.

10. Aktivitātes ietvaros neatbalsta:

10.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecību vai rekonstrukciju, ciktāl tā nav tieši saistīta ar lietus notekūdeņu kanalizācijas atdalīšanu no kopējās komunālo notek­ūdeņu kanalizācijas sistēmas;

10.2. ūdensapgādes sadales un kanalizācijas savākšanas tīklu izbūvi ārpus esošās apbūves teritorijām saskaņā ar spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

10.3. darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kas paredz kvalitātes mērķu sasniegšanu augstākā līmenī, nekā tas paredzēts normatīvajos aktos, ja tas sadārdzina projektā paredzēto objektu izbūvi un ekspluatāciju, salīdzinot ar tehnoloģijām, kas nodrošina normatīvo aktu prasību ievērošanu minimālā līmenī.

11. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999; Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu; Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu; kā arī Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

11.1. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas, ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas), būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 10 procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.2. (svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53);

11.3. būvdarbu izmaksas, ieskaitot ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumus, ja šo objektu atrašanās vietā projekta infrastruktūras veidošana ir ekonomiski un tehniski pamatota;

11.4. speciālās ūdenssaimniecības tehnikas (vakuummašīna) piegāžu izmaksas;

11.5. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

11.6. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta;

11.7. elektrības pieslēgumu rekonstrukcijas vai izbūves izmaksas (no maģistrālās līnijas līdz projekta ietvaros izbūvējamās infrastruktūras objektiem).

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189; MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.263; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.701; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

11.1 Šo noteikumu 11.1., 11.3. un 11.5.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (apvienotā būvdarbu un projektēšanas līguma gadījumā), izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

12. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 11.3. un 11.4.apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgos grozījumus civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos.

(Grozīts ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.263; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.701)

12.1 Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā būves ir pieņemtas ekspluatācijā un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā)

13. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

13.1. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas, ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas), būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas un autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 10 procentu no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.2. (svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53);

13.3. iegādes izmaksas aprīkojumam, kas attiecas uz tīklu uzturēšanas un izbūves pasākumiem;

13.4. nekustamā īpašuma (esošas ēkas un zeme, uz kuras tās uzbūvētas) iegādes izdevumi;

13.5. elektrības pieslēgumu rekonstrukcijas vai izbūves izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 11.7.apakšpunktā minētās izmaksas;

13.6. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.701; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

14. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā minētās izmaksas.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam

(Nodaļas nosaukums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējs ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes lēmumu, pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai pašvaldības un kapitālsabiedrības pakalpojumu līgumu (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

16. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

17. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz kapitālsabiedrība, tā ar pašvaldību noslēdz pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 35.punktam.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

18. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde, pieņem pārvaldes lēmumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 36.punktam.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

19. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu izdod pašvaldības saistošos noteikumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 37.punktam.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

20. Projekta iesniedzējs analizē izmaksas un ieguvumus atbilstoši 1.pielikumam.

21. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt šādos gadījumos:

21.1. ja projekta iesniedzējam uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu ir nodokļu parādi;

21.2. ja projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs atrodas sanācijas procesā, tam tiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes;

21.3. ja projekta iesniedzējs ir saņēmis no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros;

21.4. ja infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā noteiktajam nav projekta iesniedzēja īpašumā.

(Grozīts ar MK 05.02.2013. noteikumiem Nr.83)

IV. Projektu iesniegumu atlase

(Nodaļas nosaukums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

22. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 65.punktu)

22.1 Projektu iesniegumu atlasi izsludina septiņās atlases kārtās. No pirmās līdz sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai projektu iesniegumu atlasi izsludina atbilstoši attiecīgajai kārtai plānošanas reģionam pieejamai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļu kvotai (2.pielikums), septīto projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina par pirmo sešu projektu iesniegumu atlases kārtu atlikumu. Septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu veido ERAF līdzfinansējums vismaz 8 256 871 euro apmērā, kā arī šo noteikumu 4.1 punktā minētais virssaistību finansējums.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina:

23.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

23.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2009.gada 1.septembrim;

23.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2010.gada 15.decembrim;

23.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 15.jūnijam;

23.5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 15.decembrim;

23.6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 15.jūnijam;

23.7. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 15.decembrim.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.263 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.701)

23.1 Ja projektu iesniegumu atlases kārtā paredzētais finansējums netiek piešķirts vai izlietots, to novirza nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

24. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un izbeigšanu atbildīgā iestāde izsludina:

24.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

24.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā – www.varam.gov.lv.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

25. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”:

25.1. ja Uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

25.2. ja pēc paziņojuma par projektu iesniegumu iesniegšanu šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.22 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

V. Projekta iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

(Nodaļas nosaukums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

26. Maksimālā atbalsta intensitāte no Eiropas Reģionālās attīstības fonda nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem projekta iesniedzējs nodrošina finansējumu vismaz piecu procentu apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām un finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, pārējo atlases kārtu projektiem projekta iesniedzējs nodrošina finansējumu vismaz 15 procentu apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām un finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.263 redakcijā)

27. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam nav noteiktas, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir 500 000 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

28. Projekta iesniegumā drīkst iekļaut tikai vienu apdzīvotu vietu. Projekta iesniedzējam aktivitātes, kā arī atbilstošās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir tiesības iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par vienu apdzīvotu vietu projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

29. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu (3.pielikums) sagatavo atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.53 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

31. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

32. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

33. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

34. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

35. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

(Nodaļas nosaukums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

36. Atbildīgā iestāde izveido atklātas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji, kā arī viens pārstāvis no biedrības vai nodibinājuma, kura darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā ūdens apsaimniekošanas jomu. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvis piedalās novērotāja statusā bez balsstiesībām. Ja biedrība vai nodibinājums 15 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma ievietošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē neizvirza pārstāvi vērtēšanas komisijā, atbildīgās iestādes vadītājs izveido vērtēšanas komisiju bez to pārstāvja. Ja savus pārstāvjus dalībai vērtēšanas komisijā pilnvaro vairākas biedrības vai nodibinājumi, atbildīgā iestāde iekļauj vērtēšanas komisijā biedrības vai nodibinājuma pārstāvi, kurš tiek novērtēts visaugstāk atbilstoši šādiem kritērijiem:

36.1. augstākā izglītība jomā, kas saistīta ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā ūdens apsaimniekošanas jomu;

36.2. pieredze projekta iesnieguma sagatavošanā vai projekta vadībā.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

37. Atbildīgā iestāde:

37.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

37.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto savā mājaslapā internetā (www.varam.gov.lv) atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (4.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;

37.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

37.1 Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (4.pielikums).

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

38. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

39. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

39.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2., 3., 5. un 6.punktā minētajam kritērijam jāsaņem vismaz viens punkts;

39.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.punktā minētajiem kritērijiem var saņemt papildu punktus.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

41. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

41.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 44., 45., 46., 47. un 48.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

41.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 14., 15., 16., 17., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 38., 40., 41., 41.1, 42., 43., 43.1, 51., 52., 53., 54. un 55.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

41.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 41.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 18., 19., 20., 21., 23., 30., 31., 32., 35., 36., 37., 39., 49., 50. un 56.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 39.1.apakšpunktam, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

41.4. ja projekta iesniegums atbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 39.1.apakšpunktu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 57. un 58.punktā minētajam kritērijam.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.53 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

42. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tos projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā sarindo šādā secībā:

42.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

42.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 10.punktā minētajam kritērijam;

42.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 12.punktā minētajam kritērijam;

42.4. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 13.punktā minētajam kritērijam;

42.5. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam;

42.6. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 7.punktā minētajam kritērijam.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

43. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

43.1. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

43.2. tas atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 57. un 58.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53)

44. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt civiltiesisku līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu:

44.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (3.pielikums);

44.2. precizēt šo noteikumu 4.pielikuma 56.punktā minētos iesniegtos dokumentus;

44.3. noformēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 49. un 50.punktam;

44.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attie­cināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11. un 27.punktam;

44.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 13.punktam;

44.6. precizēt projekta finansējuma sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 26.punktam;

44.7. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (4.pielikuma 23.punkts);

44.8. precizēt naudas plūsmas prognozi (4.pielikuma 30.punkts);

44.9. precizēt plānoto projekta ieviešanu un plānotos cilvēkresursus finansējuma saņēmēja funkciju nodrošināšanai (4.pielikuma 31.punkts);

44.10. precizēt plānotos publicitātes un vizuālās identitātes pasākumus (4.pielikuma 32.punkts);

44.11. precizēt līgumu, pārvaldes lēmumu vai pašvaldības saistošos noteikumus (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (4.pielikuma 35., 36. un 37.punkts);

44.12. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.53; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

45. Šo noteikumu 44.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

46. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45.punktā minētā termiņa beigām vērtēšanas komisija vērtē, kā izpildīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

47. Ja projekta iesniedzējs lēmumā ietvertos nosacījumus nav izpildījis noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 46.punktā minētais atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Projekta iesniegumā norādīto finansējumu, ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, novirza nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.842 redakcijā)

47.1 Ja pēdējā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtie projektu iesniegumi atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem, kā arī šo noteikumu 4.pielikuma 57.punktā minētajam kritērijam un minēto projektu iesniegumu īstenošanai nepieciešamais finansējums pārsniedz aktivitātei pieejamo finansējumu, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 42.punktu izveidotajā projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā iekļautais projekta iesniedzējs atsakās no vienošanās vai civiltiesiskā līguma noslēgšanas vai arī nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietvertos nosacījumus, projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā iekļauj nākamos projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 41.3.apakšpunktam un 42.punktam. Pēc tam kad projekta iesniegums iekļauts projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par nosacījumiem, kas viņam ir jāizpilda, lai noslēgtu vienošanos vai civiltiesisko līgumu.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

48. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Projekta īstenošanas noteikumi

(Nodaļas nosaukums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.189 redakcijā)

49. Finansējuma saņēmējs – ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes lēmumu, pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai pašvaldības un kapitālsabiedrības pakalpojumu līgumu (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā, – visas projekta aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

49.1 Ja sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi, otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu projektiem sadarbības iestāde civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā)

50. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta īstenošanas procesu.

51. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.842)

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu.

53. Civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos grozījumus neizdara:

53.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret sākotnējām projektā noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem;

53.2. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas nepārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

53.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

54. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos.

VIII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

55. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

56. Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta īstenošanas reizi gadā sniedz sadarbības iestādei informāciju par:

56.1. projekta ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību projekta iesniegumā noteiktajiem mērķiem;

56.2. projekta ietvaros sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultātu rādītājiem;

56.3. projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu atbilstību vides kvalitātes mērķiem un vides normatīvo aktu prasībām;

56.4. ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības atbilstību plānotajam;

56.5. radīto pamatlīdzekļu īpašnieka statusu;

56.6. īstenotās pakalpojumu tarifu politikas atbilstību plānotajai;

56.7. projekta īstenošanā radušos ieņēmumu atbilstību plānotajam;

56.8. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statusu un statusa izmaiņām;

56.9. sabiedrības informēšanas pasākumiem par projekta rezultātiem un ieguvumiem sabiedrībai.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

57. Pirmo reizi šo noteikumu 56.punktā minēto informāciju iesniedz gada laikā pēc projekta pabeigšanas un turpmāk reizi gadā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

58. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanas aktivitātes ietvaros, ja civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās noteikumos nav noteikts ilgāks laikposms.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 28.07.2009. noteikumu Nr.842 redakcijā)

59. Šo noteikumu 4.pielikuma 21.punktā minētais vērtēšanas kritērijs ir attiecināms tikai uz pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu.

(MK 16.03.2010. noteikumu Nr.263 redakcijā)

60. (Svītrots ar MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.263)

61. Pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas par pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanu sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam var pārskaitīt avansa maksājumu līdz 20 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs apņemas līdz 2009.gada 30.decembrim veikt maksājumus projekta attiecināmo izmaksu segšanai vismaz par šo avansa summu un līdz 2010.gada 31.janvārim iesniegt sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu vismaz par visu pārskaitītā avansa summu.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1156 redakcijā)

62. Šo noteikumu 11.1 punkts nav attiecināms uz pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumiem.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.701 redakcijā)

63. Šo noteikumu 11.1. un 13.1. apakšpunkts ir attiecināms uz ceturto un nākamajām projektu iesniegumu atlases kārtām.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.53 redakcijā)

64. Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā)

65. Šo noteikumu 4.1 un 22.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606
Norādījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta izmaksu un ieguvumu analīzei

(Pielikums grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189)

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas:

1.1. finanšu analīze;

1.2. risku analīze;

1.3. alternatīvu analīze.

2. Finanšu analīzi veic, piemērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktos makroekonomiskos rādītājus. Finanšu analīzes galvenais mērķis ir pārliecināties par principa “piesārņotājs maksā” ievērošanu un projekta finansiālo dzīvotspēju.

3. Finanšu analīzē ietver šādas sadaļas:

3.1. finansējuma likmes aprēķins saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu
Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 3.pielikums);

3.2. tarifu aprēķins. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nav mazāki par diviem procentiem no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem;

3.3. darbības izdevumu un ieguvumu analīze. Analīzi sagatavo naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam. Pārskata perioda sākums ir gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā;

3.4. pamatlīdzekļu nolietojums. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks tiek noteikts, pamatojoties uz alternatīvu analīzi.

4. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver šādus rādītājus:

4.1. ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

4.2. izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

5. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē neietver pamatlīdzekļu nolietojumu, maksājumus par kredītiem un ar tiem saistītajiem procentiem. Tos ietver peļņas vai zaudējuma aprēķinā un pievieno darbības izdevumu un ieguvumu analīzei par tādu pašu laikposmu.

6. Darbības izdevumu un ieguvumu analīzē ietver vismaz šādas sadaļas:

6.1. investīciju izmaksas un esošie pamatlīdzekļi;

6.2. saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas, faktiskajās cenās, t.sk. projekta iesniedzēja ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem par pēdējiem trim gadiem;

6.3. finanšu avoti;

6.4. kredītsaistības, to analīze triju gadu laikposmam;

6.5. darbības tehniskā analīze, pakalpojumu patērētāju grupas. Pakalpojumu apjoms un prognozētās patēriņa izmaiņas;

6.6. iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādu analīze;

6.7. tarifi. Pašreizējie tarifi, atsevišķi norādot tarifu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, un tarifu plāns pārskata periodam.

6.8. projekta naudas plūsma, kas ir pozitīva visos gados.

7. Analizējot izmaksas un ieguvumus, ievēro šādus nosacījumus:

7.1. patēriņa cenu indeksa inflācija ir piemērojama projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido darba samaksa;

7.2. iekšzemes kopprodukta deflators piemērots jaukta tipa izmaksu projektiem dažādās nozarēs. Tas ir atbilstošs rādītājs, lai diskontētu sagaidāmās finanšu plūsmas no uzņēmējdarbības;

7.3. kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators ir piemērots projektiem, kuros lielu izmaksu daļu veido investīciju ieguldījumi pamatkapitālā.

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606
Pieejamo finanšu līdzekļu un kvotu sadalījums pa plānošanas reģioniem

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1124 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Plānošanas reģioniem ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai tiek noteikta pieejamo līdzekļu kvota, kas ir proporcionāla attiecīgajā plānošanas reģionā esošo apdzīvoto vietu skaitam, kurās iedzīvotāju skaits ir no 200 līdz 2000.

I. Finansējuma kvotu sadalījums pa plānošanas reģioniem

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

Apdzīvotās vietas* (skaits)

Apdzīvoto vietu* īpatsvars (%)

Kvota (EUR)

1.

Rīga

105

18

25 828 881

2.

Vidzeme

114

19

27 263 818

3.

Kurzeme

95

16

22 959 005

4.

Zemgale

134

23

33 003 570

5.

Latgale

140

24

34 438 507

Kopā

588

100

143 493 781

Piezīme. * Ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000.

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma sadalījums projektu iesniegumu atlases kārtās

Plānošanas reģions

I kārta

II kārta

III kārta

IV kārta

V kārta

VI kārta

VII kārta

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Rīga

9 274 634

7 636 825

2 972 473

1 486 237

1 486 237

1 486 237

Vismaz
8 256 871

Vidzeme

9 789 892

8 061 094

3 137 612

1 568 806

1 568 806

1 568 806

Kurzeme

8 244 119

6 788 289

2 642 199

1 321 099

1 321 099

1 321 099

Zemgale

11 850 921

9 758 166

3 798 161

1 899 080

1 899 080

1 899 080

Latgale

12 366 179

10 182 434

3 963 298

1 981 649

1 981 649

1 981 649

Kopā

51 525 745

42 426 808

16 513 743

8 256 871

8 256 871

8 256 871

Vismaz
8 256 871

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606

(Pielikums grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.189; MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.842; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.701; MK 05.02.2013. noteikumiem Nr.83; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1124; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

KN606P3_PAGE_03.JPG (80247 bytes)

KN606P3_PAGE_04.JPG (136677 bytes)

KN606P3_PAGE_05.JPG (109574 bytes)

KN606P3_PAGE_06.JPG (99237 bytes)

KN606P3_PAGE_07.JPG (106818 bytes)

KN606P3_PAGE_08.JPG (91650 bytes)

KN606P3_PAGE_09.JPG (86736 bytes)

KN606P3_PAGE_15.JPG (24295 bytes)

KN606P3_PAGE_16.JPG (38320 bytes)

KN606P3_PAGE_17.JPG (42195 bytes)

KN606P3_PAGE_18.JPG (11650 bytes)

Vides ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606
Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.741 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1124; pielikuma 20.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

Jāiegūst vismaz
1 punkts

1.1.projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

1.3.projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija tehniskā projekta izstrādei vai ir noslēgts līgums tehniskā projekta izstrādei)

3

1.4.projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (akceptēts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam)

5

2.Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums:

Jāiegūst vismaz
1 punkts

2.1.projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.2.projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums):

Jāiegūst vismaz

1 punkts

3.1.nav veikta alternatīvu analīze

0

3.2.alternatīvu analīze veikta tikai vienam no parametriem

1

3.3.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

3.4.ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

4.Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (iedzīvotāju skaits, kuriem projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un nodrošināta to pieejamība attiecībā pret sākotnējām kopējām izmaksām):

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā uz projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu

Kritērijs dod papildu punktus

4.1.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

1

4.2.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10 līdz 20 procentiem

2

4.3.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo aprēķināto vai par 10 procentiem (neieskaitot) to pārsniedz, vai ir par 10 procentiem (neieskaitot) mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju

3

4.4.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir no 10 līdz 20 procentiem

4

4.5.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 20 procentiem

5

5.Ilgtermiņa ieguldījuma novērtējums ūdenssaimniecības sistēmai pēc projekta īstenošanas:

Jāiegūst vismaz
1 punkts

5.1.nav veikts novērtējums par plānotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem vai ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā līdz 1 gadam (neieskaitot)

0

5.2.ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā no 1 līdz 5 gadiem (neieskaitot)

1

5.3.ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā no 5 līdz 10 gadiem

2

5.4.ilgtermiņa ieguldījumi plānoti termiņā, kas pārsniedz 10 gadus

3

6.Pēc projekta īstenošanas nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgāde vai kanalizācija) kvalitāte:

Jāiegūst vismaz
1 punkts

6.1.mazāk nekā 50 procentiem apdzīvotās vietas iedzīvotāju

0

6.2.no 50 līdz 60 procentiem (neieskaitot) apdzīvotās vietas iedzīvotāju

1

6.3.no 60 līdz 75 procentiem (neieskaitot) apdzīvotās vietas iedzīvotāju

2

6.4.no 75 līdz 90 procentiem (neieskaitot) apdzīvotās vietas iedzīvotāju

3

6.5.no 90 līdz 95 procentiem (neieskaitot) apdzīvotās vietas iedzīvotāju

4

6.6.no 95 līdz 100 procentiem apdzīvotās vietas iedzīvotāju

5

7.Projekta nozīmība teritorijas attīstībā:

Kritērijs dod papildu punktus

7.1.projekta īstenošanas rezultātā plānots uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu līdz 500 (ieskaitot)

1

7.2.projekta īstenošanas rezultātā plānots uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu no 501 līdz 1000

3

7.3.projekta īstenošanas rezultātā plānots uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu no 1001 līdz 2000

5

8.Pašvaldībai, kuras teritorijā tiks īstenots ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts, ir piešķirts vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāts:

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāts nav piešķirts

0

8.2.vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāts ir piešķirts

1

1.1. kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

9.Pieprasītā atbalsta intensitāte.

Samazinot atbalsta intensitāti par diviem procentpunktiem no maksimālās atbalsta intensitātes saskaņā ar finanšu analīzi, vērtējums tiek palielināts par vienu punktu.

Ja atbalsta intensitāti samazina vairāk nekā par 10 procentpunktiem, tiek piešķirts maksimālais vērtējums

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

10.Projekta ietekme uz riska ūdens objektiem – ūdens objektiem, kuros biogēno elementu slodzes dēļ ir risks līdz 2015.gadam nesasniegt labu ūdens kvalitāti (ilgtspējīga attīstība):

Kritērijs dod papildu punktus

10.1.nav pozitīvas ietekmes uz riska ūdens objektiem

0

10.2.ir pozitīva ietekme uz riska ūdens objektiem

5

11.Projekta īstenošanai ir pozitīva ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ilgtspējīga attīstība):

Kritērijs dod papildu punktus

11.1.nav pozitīvas ietekmes

0

11.2.ir pozitīva ietekme

5

12.Projekta ietvaros plānots būvēt vai rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (ilgtspējīga attīstība):

Kritērijs dod papildu punktus

12.1.projekta ietvaros nav paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība vai rekonstrukcija

0

12.2.projekta ietvaros plānots būvēt jaunas vai rekonstruēt tādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru darbība atbilst reģionālās vides pārvaldes noteiktajām prasībām, bet kuras ir nolietotas un neefektīvas

3

12.3.projekta ietvaros plānots būvēt jaunas vai rekonstruēt tādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru darbība neatbilst reģionālās vides pārvaldes noteiktajām prasībām, vai vispār nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu

5

13.Projekta īstenošanas rezultātā plānota normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un dzeramā ūdens kvalitāte (ilgtspējīga attīstība):

Kritērijs dod papildu punktus

13.1.projektā nav plānota normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un dzeramā ūdens kvalitāte

0

13.2.projektā plānots nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti vai notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti

3

13.3.projektā plānots nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti

5

13.4.projektā plānota viena ūdenssaimniecības komponente (ūdensapgāde vai notekūdeņu savākšana un attīrīšana), kuru īstenojot ir nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

5

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

14.Iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā nepārsniedz 2000

N

15.Ja attiecīgajā apdzīvotajā vietā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 200 vai projekts plānots atsevišķā objektā (piemēram, skolā) ar autonomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, projekta iesniegumā sniegts projekta pamatojums vides piesārņojuma riskam, sabiedrības veselības riskam vai ieguvumiem reģionālās attīstības veicināšanai (pievienots kompetentās institūcijas atzinums)

N (NA)

16.Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu

N

17.Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības atbilst vismaz vienai no aktivitātes atbalstāmajām darbībām:

N

17.1.kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība

17.2.ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana

17.3.normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

18.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām:

P

18.1.tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas, ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas un autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 10 procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām, ja šādas izmaksas paredzētas

18.2.būvdarbu izmaksas

18.3.piegāžu līgumu izmaksas, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādes, montāžas un noregulēšanas izmaksas, ja tādas paredzētas projekta iesniegumā

18.4.publicitātes pasākumu izmaksas
18.5.pievienotās vērtības nodokļa izmaksas
19.Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst aktivitātes neattiecināmajām izmaksām

P

20.Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 500 000 euro

P

21.Valsts budžeta finansējums ir 10 procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības budžeta finansējums – vismaz pieci procenti no plānotajām projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (kritērijs attiecināms uz pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumiem)

P (NA)

22.Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām:

N

22.1.ir veicamo darbību tehniskais raksturojums

22.2.norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim

22.3.norādīts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā

22.4.norādīti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi

22.5.norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi

22.6.norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā vides aizsardzības un ūdenssaimniecības jomā

22.7.paredzēta principa "piesārņotājs maksā" ievērošana, īstenojot projektu

23.Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

24.Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju:

N

24.1.ir atbilstoša institucionālā struktūra

24.2.ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas

24.3.ir plānota atbilstoša tarifu politika, kas nodrošinās nepieciešamos ekspluatācijas un attīstības izdevumus (ja ņemts aizņēmums, – arī aizdevuma atmaksāšanu)

24.4.ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta īstenošanas rezultātā radīto pamatlīdzekļu atbilstošu ekspluatāciju

25.Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji (piemēram, tīklu garums, infrastruktūras objekti, piegādājamā tehnika) atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto projekta mērķu sasniegšanu

N

26.Projekta finanšu analīze veikta, ievērojot:

N

26.1.reālo sociālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi

(NA)

26.2.reālo finansiālo diskonta likmi vai atbilstošu nominālo diskonta likmi

26.3.atbilstošus konversijas faktoru rādītājus

26.4.atbilstošas vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes

27.Projekta finanšu analīzes rezultāti apliecina projekta finansiālo stabilitāti

N

28.Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte pamatota ar projekta finanšu analīzes rezultātiem

N (NA)

29.Projekta budžetā iekļautās izmaksas:

N

29.1.ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas

29.2.ir saskaņā ar būvdarbu tāmi

29.3.ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam

29.4.ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai

29.5.atbilst prognozētajām vidējām tirgus cenām pusgada laikā pirms projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas

30.Projekta naudas plūsmas prognoze:

P

30.1.parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi

30.2.ir atbilstoša plānotajam laika grafikam

30.3.ir atbilstoša projekta finanšu plānam

31.Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas:

P

31.1.projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai

31.2.projekta finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai

31.3.projekta tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai

32.Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē/NA

33.Projekta iesniedzējs – pašvaldība, pašvaldības iestāde vai aģentūra, kapitālsabiedrība – sniedz sabiedriskos pakalpojumus projekta iesniegumā norādītajā teritorijā

N

34.Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par vienu apdzīvotu vietu projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu

N

35.Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz kapitālsabiedrība, ar pašvaldību ir noslēgts līgums, kurā nosaka:

P (NA)

35.1.konkrētus sniedzamos ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
35.2.prasību ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām
35.3.līguma darbības laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem, bet nepārsniedz 10 gadu darbības termiņu
35.4.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju
35.5.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības
35.6.iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai
35.7.atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
36.Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldība vai tās iestāde, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir pieņemts pārvaldes lēmums, kura darbības ilgums nepārsniedz 10 gadus un kurā nosaka:

P (NA)

36.1.konkrētus sniedzamos ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
36.2.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju
36.3.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifus
36.4.atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
37.Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības aģentūra, par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, kuru darbības termiņš nepārsniedz 10 gadus un kuros nosaka:

P (NA)

37.1.pašvaldības aģentūrai uzdotās funkcijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā konkrētus sniedzamos ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
37.2.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju
37.3.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifus
37.4.prasību ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām
37.5.ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības
37.6iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumi atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai
37.7.atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
38.Projekta iesniedzēja īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajam līgumam, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība

N (NA)

39.Projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā darbdienā nav nodokļu parādu

P

40.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes

N (NA)

41.Projekta iesniedzēja finanšu situācijas novērtējums apliecina finansiālo stabilitāti pēc projekta īstenošanas

N

41.1Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 miljonus eiro gadā

N

42.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

N

43.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi

N

43.1Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

44.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

45.Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai

N

46.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

47.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

48.Projekta iesniegumu parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona vai pilnvarota persona

N

49.Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija, kuras pielikumā ir tikai projekta iesnieguma veidlapa un izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)

P (NA)

50.Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas ir numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)

P (NA)

51.Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

52.Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

53.Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

54.Projekta iesnieguma pielikumi ir izstrādāti un noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

N (NA)

55.Projekta iesnieguma veidlapā ir aizpildītas visas sadaļas

N

56.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie pielikumi:

P (NA)

56.1.ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums (tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomisko pamatojumu, ja tāda nepieciešama)

56.2.projekta kartogrāfiskais materiāls ir atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā

56.3.būvdarbu tāme

56.4.pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam

56.5.Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams

56.6.ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepts tehniski ekonomiskajam pamatojumam saskaņā ar ūdenssaimniecības objektu būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

56.7.pārvaldes lēmuma, pašvaldības saistošo noteikumu vai pašvaldības un kapitālsabiedrības līguma (atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija

56.8.licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība

(NA)

56.9.noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma

(NA)

56.10.pašvaldības lēmums par finansējuma piešķiršanu vai nodrošināšanu

(NA)

56.11.pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums

(NA)

56.12.pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu
56.13.projekta naudas plūsmas prognoze

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

57.Ja projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tad 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 13.kritērija kopējais vērtējums ir vismaz 10 punktu

N

58.Sarindojot 57.punktā minētajā kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma aktivitātes ietvaros

N

Apzīmējumi.

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606
Uzraudzība pēc projekta īstenošanas

(Pielikums svītrots ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.741)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 606Pieņemts: 28.07.2008.Stājas spēkā: 27.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 26.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
180167
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2013","iso_value":"2013\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2013","iso_value":"2013\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2013.-25.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2012","iso_value":"2012\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2012.-11.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2011","iso_value":"2011\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2011.-07.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2010","iso_value":"2010\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2010.-25.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2010","iso_value":"2010\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2010.-12.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2009","iso_value":"2009\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2009.-19.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2009","iso_value":"2009\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2009.-16.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2009","iso_value":"2009\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2009.-26.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2009","iso_value":"2009\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2009.-10.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2008","iso_value":"2008\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2008.-13.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)