Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.664

Rīgā 2008.gada 18.augustā (prot. Nr.59 17.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumiem, kas tiek īstenoti atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1974/2006), Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

II. Pieteikšanās nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” mēnesi iepriekš izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām, un attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru.

3. Iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents apliecina, ka:

3.1. dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

3.2. šā projekta iesnieguma finansēšanai nav saņēmis citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējumu;

3.3. ir iepazinies ar visiem publiskā finansējuma saņemšanas nosa­cījumiem, kas ietverti normatīvajos aktos par atbalstu lauku vai zivsaimniecības attīstībai, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

3.4. glabās un uzrādīs Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī nodrošinās iespēju Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienības un citu pilnvaroto institūciju pārstāvjiem veikt kontroli pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

3.5. nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts;

3.6. nav spēkā esoša tiesas sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu, ar ko atbalsta pretendents atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai dalībā (līdzdalībā) noziedzīgā organizācijā, kā arī nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

3.7. nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nav spēkā esoša tiesas sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu, ar ko atbalsta pretendents atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

3.8. iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, nav pārkāpis līguma nosacījumus, kuru rezultātā pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta svītrošanu no atbalsta saņēmēju loka;

3.9. nav centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu.

4. Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:

4.1. projekta iesnieguma finanšu datu aprēķinu veic aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem;

4.2. nodrošina, ka saistībā ar iesniegto projektu nav iesniegti citi projekta iesniegumi finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām.

5. Saņemtos projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienests izvērtē šādā secībā:

5.1. atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

5.2. sarindošana pēc punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Priekšroka publiskā finansējuma saņemšanai tiek dota projekta iesniegumiem ar lielāku piešķirto punktu skaitu. Ja pieejamais publiskais finansējums attiecīgajā kārtā ir pietiekams, sarindošana pēc punktu skaita atbilstoši projektu atlases kritērijiem nav nepieciešama;

5.3. atbilstība publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1080)

6. Projektu iesniegumu administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

6.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā (ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas). Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja starpniekinstitūcija apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato;

6.2. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam, un iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti;

6.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

6.4. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

6.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

6.6. iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

6.7. projekta budžets ir aprēķināts latos;

6.8. projekta finansējums ir izstrādāts atbilstoši pasākuma nosacījumiem;

6.9. projekta iesnieguma izmaksu aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi;

6.10. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

7. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un ja trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta izvērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai vai labošanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto lēmumu.

8. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc tās kārtas noslēgšanās, kurā projekta iesniegums iesniegts, Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

8.2. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

8.3. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

8.4. lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ pēc sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1080 redakcijā)

9. Pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par publiskā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai (ja līguma slēgšana paredzēta normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētajam pasākumam). Ja atbalsta pretendents bez attaisnojoša iemesla 10 darbdienu laikā pēc atkārtota uzaicinājuma neierodas slēgt līgumu, projekta iesniegums uzskatāms par atsauktu.

10. Laužot noslēgto līgumu saistību periodā, atbalsta saņēmējs atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem par atbalsta piešķiršanu konkrētajam pasākumam atmaksā saņemto publiskā finansējuma apjomu.

III. Pārskatu noformēšana un maksājumu veikšana

11. Ja normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētajam pasākumam ir prasība atbalsta saņēmējam iesniegt Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārskatu par iepriekšējo gadu, maksājums kārtējam gadam tiek veikts pēc pārskata izvērtēšanas. Maksājums tiek veikts, ja pārskats atbilst šo noteikumu 13.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Saņemtos pārskatus Lauku atbalsta dienests izvērtē šādā secībā:

12.1. atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

12.2. atbilstība publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

13. Pārskatu administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

13.1. pārskats Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir iesniegts noteiktajā termiņā;

13.2. pārskats ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši pārskata veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam, un iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti;

13.3. pārskats ir aizpildīts skaidri un salasāmi valsts valodā;

13.4. pārskata oriģināls ir cauršūts (caur­auklots), ar sanumurētām lapām (izņemot gadījumu, ja pārskatu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

13.5. pārskatā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

13.6. iesniegts pieprasītais pārskata eksemplāru skaits (izņemot gadījumu, ja pārskatu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

13.7. finanšu aprēķins pārskatā ir veikts aritmētiski pareizi.

14. Saistību laikā iesniedzamos dokumentus un pārskatus atbalsta saņēmējs iesniedz tajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā tika iesniegts projekta iesniegums.

14.1 Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc to iesniegšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.11. lēmumu par pārskata atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par kārtējā maksājuma piešķiršanu;

14.12. lēmumu par pārskata neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu;

14.13. lēmumu par pārskata neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts attiecīgā pasākuma nosacījumos.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1080 redakcijā)

15. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atbalsta saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu, iesniedzot maksājuma uzdevumu Valsts kasē. Valsts kase veic pārskaitījumu uz atbalsta saņēmēja kontu triju darbdienu laikā.

16. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1974/2006 47.pantam par ārkārtas apstākļiem, kuru rezultātā atbalsta saņēmējs nevar izpildīt savas saistības, Lauku atbalsta dienests atzīst:

16.1. atbalsta saņēmēja nāvi;

16.2. atbalsta saņēmēja ilgstošu darbnespēju;

16.3. lielas saimniecības daļas ekspro­priāciju, ja to nevarēja paredzēt saistību uzņemšanās dienā;

16.4. nopietnu dabas katastrofu, kas būtiski ietekmē saimniecības zemi;

16.5. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai paredzēto ēku nejaušu nopostīšanu saimniecībā;

16.6. epizootisku slimību, kas skārusi visus lauksaimnieka lauksaimniecības dzīvniekus vai daļu no tiem.

17. Ja iestājušies šo noteikumu 16.punktā minētie ārkārtas apstākļi, atbalsta saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona par tiem rakstiski 10 darbdienu laikā (sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas) informē Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā iesniegts projekta iesniegums, kā arī iesniedz detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļu iestāšanos un ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 664Pieņemts: 18.08.2008.Stājas spēkā: 22.08.2008.Zaudē spēku: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 21.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180015
{"selected":{"value":"30.12.2008","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2008","iso_value":"2008\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2008","iso_value":"2008\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2008.-29.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)