Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumus Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.734

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 20.§)
Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz un reģistrē sertifikātu zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai (turpmāk - sertifikāts);

1.2. sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas kārtību;

1.3. sertifikāta anulēšanas kārtību;

1.4. sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību;

1.5. valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību;

1.6. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru.

2. Sertificēšanas institūcija, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši valsts standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām, izsniedz fiziskai personai sertifikātu, ja tā ir izpildījusi šo noteikumu prasības.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā, sk. 73.punktu)

3. Ja fiziska vai juridiska persona citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir saņēmusi speciālu atļauju šo noteikumu 1.1.apakš­punktā minēto darbu veikšanai un prasības speciālās atļaujas saņemšanai ir pielīdzināmas šo noteikumu prasībām, fiziska vai juridiska persona pastāvīgi attiecīgus pakalpojumus Latvijas Republikā var sniegt bez sertificēšanas institūcijas izsniegta sertifikāta. Fiziska vai juridiska persona piesaka darbību Latvijas Republikā, iesniedzot sertificēšanas institūcijā savas pilnvaras apliecinošus dokumentus. Ja prasības speciālās atļaujas izsniegšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir pielīdzināmas šo noteikumu prasībām, informāciju par fizisko vai juridisko personu iekļauj šo noteikumu 23.punktā minētajā reģistrā. Iekļaušanu reģistrā pielīdzina sertifikāta izsniegšanai.

4. Ja sertifikāts vai sertifikāta apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, sertificētajai personai izsniedz dublikātu. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod sertificēšanas iestādē.

II. Sertifikāta izsniegšana

5. Fiziska persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu:

5.1. zemes ierīcības darbu veikšanai, ja tā atbilst kādai no šādām prasībām:

5.1.1. ir ieguvusi pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakš­nozarēm vai citām ģeodēzijas specialitātēm;

5.1.2. ir ieguvusi pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību specialitātē vai nozarē, kas ir saistīta ar projektēšanu, piemēram, pilsētplānotājs, arhitekts, un tai ir pieredze teritorijas plānošanā vai detālplānojumu izstrādē vismaz pēdējā gada laikā;

5.2. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, ja tā atbilst kādai no šādām prasībām:

5.2.1. ir ieguvusi vidējo profesionālo izglītību jomā, kas saistīta ar zemes uzmērīšanu, un tai ir nepārtraukta darba pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā vismaz pēdējo divu gadu laikā;

5.2.2. ir ieguvusi pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā, kādā būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarē vai citā ģeodēzijas specialitātē un tai ir vismaz divu gadu pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo piecu gadu laikā.

6. Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk - pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu un paziņojumu, ka tā piekrīt izpildīt sertificēšanas prasības un sniegt nepieciešamo informāciju, kā arī norāda dzīvesvietu un personas kodu. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

6.2. profesionālās darbības aprakstu (CV);

6.3. darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju, piemēram, darbu sarakstu, darba līgumu;

6.4. divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);

6.5. šo noteikumu 9.punktā minētajā gadījumā - dokumentu, kas apliecina mācību kursa noklausīšanos.

7. Pēc sekmīgi nokārtota sertificēšanas pārbaudījuma pretendents sertificēšanas institūcijā iesniedz valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis pats maksātājs. Ja ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, pretendents to var nosūtīt arī uz sertificēšanas institūcijas oficiālo elektroniskā pasta adresi.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

8. Sertificēšanas institūcija:

8.1. izsniedz sertifikātu, ja pretendents:

8.1.1. atbilst šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētajām prasībām un sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētās informācijas izvērtēšanas konstatē, ka pretendents ir tiesīgs saņemt sertifikātu;

8.1.2. ir iesniedzis šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus;

8.1.3. ir veiksmīgi nokārtojis sertificēšanas pārbaudījumu atbilstoši šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām;

8.2. sertifikātu personai neizsniedz:

8.2.1. ja tai jau ir izsniegts sertifikāts;

8.2.2. divus gadus pēc sertifikāta anulēšanas, ja tas ir anulēts par zemes ierīcību un kadastrālo uzmērīšanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

8.2.3. ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju. Šādā gadījumā persona nevar pretendēt uz sertifikāta saņemšanu četrus gadus pēc minētā fakta konstatēšanas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

9. Ja sertifikāts trīs reizes ir anulēts par zemes ierīcību un kadastrālo uzmērīšanu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu, pretendentam pirms sertificēšanas pārbaudījuma kārtošanas jānoklausās mācību kurss 40 astronomisko stundu apjomā par profesionālo darbību šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto jautājumu apguvei. Informāciju par personām, kuras veic apmācību, publicē sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā.

10. Sertificēšanas institūcija:

10.1. izskata pretendenta iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu, izvērtē tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām valsts iestādēm vai valsts reģistriem;

10.2. (svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653);

10.3. mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pretendenta uzaicināšanu uz sertificēšanas pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku, vai pamatotu atteikumu;

10.4. sertificēšanas pārbaudē novērtē pretendenta zināšanas atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

10.5. pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, norādot atteikuma pamatojumu. Lēmumu nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

11. Sertificēšanas pārbaude ir eksāmens testa veidā, kurā pretendentam jāatbild uz 30 jautājumiem. Pretendenta teorētiskās un praktiskās iemaņas zemes ierīcībā noskaidro divās jautājumu grupās, bet zemes kadastrālajā uzmērīšanā - trijās jautājumu grupās. Eksāmenu pretendents kārto 60 minūtes.

12. Jautājumus sagatavo sertificēšanas institūcija un saskaņo tos ar augstāko mācību iestādi, kurā ir akreditēta mācību programma zemes ierīcības specialitātē vai attiecīgajā būvzinātnes ģeodēzijas specialitātē. Katrā jautājumu grupā ir vismaz 60 jautājumu. Sertificēšanas pārbaudes jautājumiem jābūt publicētiem, kā arī pieejamiem sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā.

13. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja pretendents ir sniedzis vismaz 24 pareizas atbildes (80 %).

14. Sertificēšanas pārbaudē:

14.1. pretendentiem, kas vēlas saņemt sertifikātu zemes ierīcības darbu veikšanai, ir vismaz:

14.1.1. 10 jautājumi par zemes vienību robežu projektēšanu un zemes izmantošanas ilgtspējību;

14.1.2. 10 jautājumi par normatīvo aktu prasībām zemes ierīcības jomā;

14.2. pretendentiem, kas vēlas saņemt sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, ir vismaz:

14.2.1. 10 jautājumi ģeodēzijas jomā;

14.2.2. 10 jautājumi par normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā;

14.2.3. pieci jautājumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastru.

15. Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā sertificēšanas pārbaudē obligāti iekļauj jautājumus par:

15.1. zemes robežu projektēšanu - minimālajām un optimālajām platībām, platības noteiktību, robežu konfigurāciju (izdevīgumu), piekļuves iespējām, teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas iespējām, konsolidāciju, robežu taisnošanu (regulēšanu);

15.2. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - zemes ierīcības projekta noformēšanu un saturu, ceļa servitūtiem, zemes lietošanas veidiem, zemes vienības pirms­reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apbūves zemes projektēšanu, aizsargjoslām un citiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, to noteikšanas kārtību.

16. Šo noteikumu 14.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā sertificēšanas pārbaudē obligāti iekļauj jautājumus par:

16.1. ģeodēziju - ģeodēziskajiem mērījumiem, uzmērīšanas metodēm, ģeodēziskajiem instrumentiem, tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, mērījumu rezultātu novērtēšanu, Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu LKS-92 un brīvajām koordinātu sistēmām;

16.2. normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālajā uzmērīšanā - zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu, noteikšanu, zemes robežu plāna, apgrūtinājumu plāna un situācijas plāna sastādīšanu, ceļa servitūtiem un zemes lietošanas veidiem;

16.3. Nekustamā īpašuma valsts kadastru - kadastra objektu identifi­kācijas sistēmu, zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai veiktu kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu.

17. Sertificēšanas institūcija ne retāk kā reizi mēnesī organizē sertificēšanas pārbaudi. Sertificēšanas pārbaudi neorganizē, ja nav pieteicies neviens pretendents.

18. Pretendents, kurš nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, to var kārtot vēlreiz. Ja sertificēšanas pārbaudi nenokārto arī otrajā reizē, uz nākamo sertificēšanas pārbaudi var pieteikties ne agrāk kā divus mēnešus pēc pēdējās sertificēšanas pārbaudes datuma. Pēc nenokārtotas sertificēšanas pārbaudes sertificēšanas institūcija informē pretendentu par jautājumiem, uz kuriem sniegtas nepareizas atbildes, kā arī to pareizajām versijām.

19. Ja pretendents noteiktajā laikā nav ieradies uz sertificēšanas pārbaudi un iepriekš nav lūdzis noteikt citu sertificēšanas pārbaudes laiku, pretendents sertificēšanas pārbaudi var kārtot ne agrāk kā pēc mēneša vai citā laikā, vienojoties ar sertificēšanas institūciju.

20. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanas atteikumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

21. Sertifikātam piešķir unikālu numuru, ko veido burtu sērija un kārtas numurs pieaugošā secībā, sākot ar skaitli viens. Burtu sēriju veido divi lielie latīņu alfabēta burti. Sertificēšanas institūcija lieto burtu sēriju "AA". Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, tās savstarpēji vienojas par lietojamām burtu sērijām, lai tās neatkārtotos un būtu unikālas. Katra nākamā sertificēšanas institūcija attiecīgi lieto sēriju "AB", "AC" un tamlīdzīgi. Anulēta sertifikāta numuru atkārtoti nepiešķir.

22. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

III. Sertifikāta reģistrācija

23. Informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem reģistrē publiski pieejamā Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistru izveido un uztur sertificēšanas institūcija. Reģistra dati ir publiski pieejami sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā. Reģistrēto informāciju glabā pastāvīgi. Ja reģistru likvidē, reģistrā esošo informāciju nodod glabāšanā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

24. Dienā, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta anulēšanu, vai sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, vai sertifikāta darbības apturēšanas uz laiku atcelšanu, sertificēšanas institūcija reģistrā iekļauj šādu informāciju:

24.1. sertifikāta izdevēja nosaukums;

24.2. sertifikāta numurs;

24.3. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

24.4. sertifikāta izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigu datums;

24.5. sertifikāta darbības apturēšanas sākuma vai beigu datums vai sertifikāta anulēšanas datums.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

25. Sertificēšanas institūcija saglabā informāciju, kas rodas, dzēšot vai aizstājot kādu no reģistra ierakstiem.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

IV. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

26. Sertificēšanas institūcija dienā, kad beidzas sertifikāta derīguma termiņš, vai mēneša laikā pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to pagarināt, norādot atteikuma iemeslus. Lēmumu pa pastu ierakstītā vēstulē nosūta sertificētajai personai.

27. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina, ja:

27.1. sertificētā persona noteiktajā termiņā ir iesniegusi šo noteikumu 40.punktā minētos dokumentus;

27.2. sertificēšanas institūcija sertifikāta derīguma termiņa laikā nav konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus personas profesionālajā darbībā, kā arī ja persona ir novērsusi iepriekš konstatētos pārkāpumus un pēc atkārtotu brīdinājumu izteikšanas nav pieļāvusi tos savā profesionālajā darbībā;

27.3. sertificēšanas institūcija sertifikāta derīguma termiņa laikā nav konstatējusi citus pārkāpumus;

27.4. sertificētā persona nav sniegusi nepatiesas ziņas vai nav citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju.

28. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

29. Sertificēšanas institūcija noteikta parauga sertifikātu (1.pielikums) un sertificētās personas apliecību (2.pielikums) izsniedz personīgi sertificētajai personai dienā, kad beidzas iepriekšējā sertifikāta un apliecības derīguma termiņš, vai nosūta tos pa pastu ierakstītā sūtījumā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pagarinot sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta numuru nemaina un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

V. Sertifikāta anulēšana

30. Sertificēšanas institūcija:

30.1. izskata sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai sertifikāta anulēšanu;

30.2. izskata iesniegumu (sūdzību) par sertificētās personas pieļautajiem pārkāpumiem un, ja nepieciešams, uzdod sertificētajai personai novērst normatīvo aktu pārkāpumus;

30.3. lemj par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, ja sešu mēnešu laikā pēc sertificēšanas institūcijas dotā uzdevuma saņemšanas par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu vai citas kompetentas institūcijas (piemēram, tiesas) lēmuma pieņemšanas par normatīvo aktu pārkāpumiem sertificētās personas profesionālajā darbībā sertificētā persona nav novērsusi konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus;

30.4. lemj par sertifikāta anulēšanu, ja sertificētā persona termiņā, uz kādu apturēta sertifikāta darbība, nav novērsusi konstatētos pārkāpumus;

30.5. izsaka brīdinājumu par konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu. Brīdinājums neatbrīvo sertificēto personu no pienākuma novērst konstatētos pārkāpumus.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

31. Sertificēšanas institūcija anulē sertifikātu, ja:

31.1. sertificētā persona veic profesionālo darbību bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas;

31.2. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta anulēšanu;

31.3. ir beidzies termiņš, uz kādu tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav novērsusi normatīvo aktu pārkāpumus, par kuriem tika apturēta sertifikāta darbība;

31.4. ir saņemts tiesas spriedums par dokumentos norādītās informācijas neatbilstību faktiskajai situācijai vai sertificētā persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju;

31.5. sertificētā persona nav izpildījusi šo noteikumu 34., 40. vai 52.punktā minētās prasības.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

33. Sertifikāta darbību aptur uz laiku, ja:

33.1. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu;

33.2. noteiktajā termiņā nav novērsti normatīvo aktu pārkāpumi, kurus sertificēšanas institūcija ir uzdevusi novērst, vai citas kompetentas institūcijas (piemēram, tiesas) lēmumā par normatīvo aktu neievērošanu sertificētās personas profesionālajā darbībā minētie pārkāpumi;

33.3. to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde;

33.4. sertificētajai personai ir izteikts brīdinājums un viņa atkārtoti ir izdarījusi tādu pašu vai līdzīgu pārkāpumu, par kādu tā tikusi brīdināta;

33.5. zemes robežu strīdā iesaistīta persona sertificēšanas institūcijai ir iesniegusi iesniegumu (sūdzību) par to, ka sertificētā persona 10 dienu laikā pēc zemes robežu strīda rašanās nav iesniegusi pieteikumu Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai vai nepamatoti ir atsaukusi iesniegto pieteikumu, un iesnieguma (sūdzības) izskatīšanas rezultātā ir konstatēts, ka sertificētā persona normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nav iesniegusi pieteikumu vai to nepamatoti ir atsaukusi.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

34. Sertifikāta darbību aptur uz laiku, kādu sertificētā persona ir norādījusi iesniegumā par sertifikāta darbības apturēšanu, vai uz sešiem mēnešiem, ja darbību aptur sertificēšanas institūcija. Persona, kuras sertifikāta darbība ir apturēta, var iesniegt sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanas termiņa pagarinājumu vai, ja sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, - tā darbības atjaunošanu. Laikā, uz kuru ir apturēta sertifikāta darbība, sertificētā persona ir tiesīga veikt vienīgi tos darbus, kas saistīti ar konstatēto pārkāpumu novēršanu un to pasūtījumu izpildi, kuri ir pieņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu pieņemšanai, bet nav tiesīga pieņemt un veikt jaunus pasūtījumus. Sertificētā persona iesniedz sertificēšanas institūcijā nepabeigto darbu sarakstu.

35. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu un sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

36. Persona anulēto sertifikātu un apliecību nodod sertificēšanas institūcijā.

37. Sertifikāta anulēšana sertificēto personu neatbrīvo no atbildības par profesionālo darbību un tās sekām.

38. Pirms lēmuma par sertifikāta anulēšanu spēkā stāšanās sertificētajai personai ir tiesības iesniegt sertificēšanas institūcijā nepabeigto darbu sarakstu ar lūgumu atļaut pabeigt iesāktos darbus pirms sertifikāta anulēšanas. Sertificēšanas institūcija nosaka termiņu, līdz kuram ir atļauts pabeigt iesāktos darbus.

VI. Sertificēto personu uzraudzība

39. Zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzību veic sertificēšanas institūcija:

39.1. pārbaudot un uzkrājot informāciju par sertificētās personas profesionālo darbību;

39.2. izskatot iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas darbību;

39.3. izskatot sertificētās personas iesniegto izpildīto darbu sarakstu par iepriekšējo gadu (sarakstā norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu, pilnu adresi, ja tāda ir, veiktā darba īsu aprakstu, ģeodēzisko instrumentu, ar kuru izpildīti mērījumi, un tā sērijas numuru);

39.4. kontrolējot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises esību.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

40. Sertificētā persona katru gadu līdz 1.maijam sertificēšanas institūcijā iesniedz šo noteikumu 39.3. un 39.4.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja dokuments ir jau iesniegts un tajā nav veiktas izmaiņas, to atkārtoti neiesniedz. Sertificētā persona informē sertificēšanas institūciju par adresi, kur tā ir sasniedzama, kā arī par adreses maiņu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

41. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

42. Veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi, sertificēšanas institūcijai ir tiesības veikt kontrolmērījumus, uzaicināt sertificēto personu piedalīties zemes vienības robežu apskatē un kontrolmērījumu veikšanā, kā arī pasūtīt citai sertificētajai personai veikt kontrolmērījumus, pieprasīt paskaidrojumus, dokumentus un citu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Sertificētajai personai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

42.1 Valsts zemes dienests nodrošina sertificēšanas institūcijai iespēju pēc tās pieprasījuma iepazīties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietām vai saņemt šo lietu kopijas.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

43. Sertificēšanas institūcija sertificētās personas veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi veic, pamatojoties uz:

43.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā esošo dokumentu analīzi;

43.2. apvidū veiktajiem pārbaudes darbiem un kontrolmērījumiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

44. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

45. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

46. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

VII. Valsts nodevas likme un valsts nodevas maksāšanas kārtība

47. Par sertifikāta saņemšanu maksā valsts nodevu - piecus latus.

48. Persona pēc sekmīgi nokārtota sertificēšanas pārbaudījuma samaksā valsts nodevu. Valsts nodevu maksā Valsts kasē ar kredītiestāžu vai citu iestāžu starpniecību, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības atvērt kontu.

49. Sertificēšanas institūcija informē pretendentu par valsts nodevas samaksas kārtību un norēķinu rekvizītiem.

VIII. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība

50. Apdrošināšanas objekts ir sertificētās personas civiltiesiskā atbildība par tās nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kas radušies sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības dēļ zemes kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes.

51. Sertificētās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredz sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības vai nolaidības dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tie ir tiešie zaudējumi, kas nodarīti trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai vai dzīvībai vai sakarā ar trešajām personām piederošās mantas bojājumiem vai bojāeju, kā arī citi tiešie zaudējumi, kas nodarīti trešajai personai, bet kuri neizriet no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma vai trešās personas mantai nodarītā bojājuma vai bojāejas.

52. Sertificētā persona līgumu par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu slēdz pirms zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanas. Zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus nedrīkst veikt, ja nav apdrošināta sertificētās personas civiltiesiskā atbildība.

53. Ja nav apdrošināta sertificētās personas civiltiesiskā atbildība un ir veikti zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, kuru dēļ trešajai personai ir radušies zaudējumi, sertificētā persona tos pilnībā atlīdzina.

54. Pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājs kopā ar apdrošināšanas polisi apdrošinājuma ņēmējam izsniedz apliecinātas polises kopijas, kuras apdrošinājuma ņēmējs iesniedz sertificēšanas institūcijā.

55. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz uz gadu par visiem zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem vai par konkrētu objektu.

56. Persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību (turpmāk - atlīdzības pretendents), nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski informē sertificēto personu par tās darbības vai bezdarbības dēļ radītajiem zaudējumiem.

57. Ja iestājies iespējamais apdrošināšanas gadījums, sertificētā persona:

57.1. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par jebkuru pret sertificēto personu vērsto pretenziju vai tiesā iesniegto prasību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem kļūdainas profesionālās darbības dēļ;

57.2. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par apstākļiem, kas varētu būt iespējamais cēlonis pretenzijas vai prasības izvirzīšanai pret apdrošināto par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz noslēgtais apdrošināšanas līgums;

57.3. rakstiski paziņo atlīdzības pretendentam par nepieciešamību vērsties pie apdrošinātāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, kā arī rakstiski paziņo apdrošinātājam, ka trešā persona par to ir informēta.

58. Sertificētā persona iesniedz apdrošinātājam iesniegumu (paziņojumu par zaudējumiem), kurā detalizēti aprakstīts notikušais apdrošināšanas gadījums. Iesniegumam pievieno:

58.1. apdrošināšanas polises kopiju;

58.2. dokumentus, kas apliecina apdrošinātā vainu zaudējumu izraisīšanā, ja tādi ir. Par šādiem dokumentiem uzskata:

58.2.1. izmeklēšanas, tiesu iestādes vai citas kompetentas institūcijas nolēmumu, ar kuru apdrošinātais ir atzīts par vainīgu zaudējumu nodarīšanā trešajai personai;

58.2.2. administratīvo aktu, kas satur informāciju par zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas noteikumu pārkāpumiem, ja tāds ir;

58.2.3. citu dokumentu, kas apliecina apdrošinātā vainu.

IX. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits

59. Noslēdzot līgumu par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētam objektam, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 100 % no līgumā (līgumos) noteiktās summas, kas noslēgts (noslēgti) starp sertificēto personu un pasūtītāju par zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu konkrētajā objektā.

60. Noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz gadu par visiem zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10000 latu.

61. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai sertificētās personas pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības apdrošinā­šanas līguma minimālo atbildības limitu iepriekšējā apmērā.

X. Noslēguma jautājumi

62. Pretendentam, kurš veicis zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus vai to kontroli, pamatojoties uz darba attiecībām ar komersantu, kam izsniegta licence zemes kadastrālās uzmērīšanas vai mērniecības darbu veikšanai, par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam uzskata darba attiecību ilgumu ar licencēto personu. Pretendentam, kurš veicis zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, pamatojoties uz licenci zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, kā arī tā licencētās komercsabiedrības valdes loceklim un struktūrvienības vadītājam par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam uzskata licences darbības termiņu. Pretendentam, kurš sertificēšanas institūcijā vai Valsts zemes dienestā veicis zemes kadastrālajā uzmērīšanā licencēto un sertificēto personu uzraudzību, par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam uzskata attiecīgajā amatā nostrādāto laiku.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

63. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

64. Sertificēti zvērināti mērnieki, kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir bijis izsniegts sertifikāts mērniecības darbu vai zemes ierīcības darbu veikšanai, pēc tā derīguma termiņa beigām var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktam uzskata sertifikāta kopējo darbības laiku.

65. Persona, kura ir ieguvusi augstāko izglītību un nepārtrauktu darba pieredzi pēdējos trijos gados zemes ierīcībā vai zemes kadastrālajā uzmērīšanā (mērniecības darbu veikšanā), var saņemt sertifikātu pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un sertificēšanas pārbaudes sekmīgas nokārtošanas līdz 2014.gada 31.decembrim, arī tādā gadījumā, ja tai nav šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.2.1. un 5.2.2.apakšpunktā noteiktās speciālās izglītības.

66. Valsts zemes dienests, veicot zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzību attiecībā uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas (mērniecības) darbu veikšanai (turpmāk – licencētās personas), līdz 2010.gada 31.decembrim īsteno šādus pienākumus un tiesības:

66.1. pienākumi:

66.1.1. izskatīt licencēto personu iesniegumus;

66.1.2. izskatīt personas iesniegumu par licencētas personas, kurai ir spēkā esoša licence, veikto zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas prasībām un sniegt konstatējošu atzinumu par pārkāpumiem;

66.2. tiesības:

66.2.1. pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja komersants:

66.2.1.1. nav ievērojis šo noteikumu 67.punktā minētās prasības;

66.2.1.2. ir pārtraucis darba attiecības ar darbinieku un minētā iemesla dēļ vienai ceturtajai daļai no komersanta nodarbinātajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbā nav augstākās izglītības zemes ierīcībā vai ģeodēzijā vai nav piecu gadu darba pieredzes zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos vai ir sniedzis Valsts zemes dienestam nepatiesas ziņas, vai citādi to maldinājis;

66.2.1.3. 10 dienu laikā pēc zemes robežu strīda rašanās neiesniedz pieteikumu Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai vai nepamatoti atsauc iesniegto pieteikumu un par to zemes robežu strīdā iesaistītā persona ir iesniegusi sūdzību;

66.2.2. pārbaudīt licencētās personas sniegto ziņu patiesumu vai, ja nepieciešams, bez maksas iegūt papildu informāciju no valsts reģistriem;

66.2.3. veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi, izdarīt kontrolmērījumus, uzaicināt licencēto personu piedalīties zemes vienības robežu apskatē un kontrolmērījumu veikšanā, kā arī pasūtīt citai sertificētajai vai licencētai personai veikt kontrolmērījumus, pieprasīt no licencētās personas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt paskaidrojumus, dokumentus un citu informāciju, kas nepieciešama zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudei.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

67. Licencētā persona līdz kārtējā gada 1.februārim Valsts zemes dienestā iesniedz un Valsts zemes dienests pieņem šādu informāciju par iepriekšējo gadu:

67.1. izpildīto zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sarakstu, kas teritoriāli sistematizēts (kadastra apzīmējums vai adrese, datums, darba apraksts), un nodarbināto sarakstu, norādot amatpersonas ar paraksta tiesībām, darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītību un darbinieku, kura izglītība vai pieredze ir pamats izsniegtajai licencei;

67.2. deklarāciju par īpašumā vai lietošanā esošajiem mērīšanas līdzekļiem un to pārbaudēm, kā arī par mērījumu apstrādes un rasēšanas programmatūru;

67.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1653)

68. Šo noteikumu 67.punkts ir spēkā līdz 2011.gada 1.februārim.

69. Valsts zemes dienests līdz 2010.gada 31.decembrim pārbauda un uzkrāj informāciju par personām, kuras ir nodarbinājusi licencētā persona un par kuru izpildītajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem Valsts zemes dienests ir sniedzis atzinumu.

70. Sertificēšanas institūcijas izsniegtie sertifikāti ir derīgi arī gadījumā, ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt.

71. Pēc Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas komisijas darbības izbeigšanas, ja tās pieņemtais lēmums ir atcelts, atzīts par spēkā neesošu vai prettiesisku, jautājumus par licences izsniegšanu zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanai izskata Valsts zemes dienests.

(MK 11.03.2008. noteikumu Nr.172 redakcijā)

72. Līdz 2009.gada 31.decembrim uzsāktās pārbaudes par licencēto personu profesionālo darbību, personu iesniegumu izskatīšanu, kā arī uzsākto licenču anulēšanu vai apturēšanu Valsts zemes dienests veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kuras bija spēkā iesnieguma saņemšanas dienā vai, ja administratīvā lieta nav uzsākta uz iesnieguma pamata, dienā, kad tika uzsākta administratīvā lieta par licences anulēšanu vai apturēšanu uz laiku.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

73. Šo noteikumu 2.punkts attiecas arī uz sertificēšanas institūciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2009.gada 1.jūlijam ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.734

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.734

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1653 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 734Pieņemts: 30.10.2007.Stājas spēkā: 03.11.2007.Zaudē spēku: 04.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 02.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
165717
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2008","iso_value":"2008\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2007","iso_value":"2007\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2007.-14.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)