Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību aktā vēl nav iekļauti grozījumi 12.2. apakšpunktā un informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām, jo tie stāsies spēkā pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts Regulas (ES) Nr. 536/2014 82. panta 3. punktā minētais paziņojums.
Ministru kabineta noteikumi Nr.436

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 35.§)
Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zāļu ievešanas un izvešanas kārtību;

1.2. muitas kontroles punktus (turpmāk – robežšķērsošanas vietas), caur kuriem atļauts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu imports un eksports;

1.3. zāļu ievešanas un izvešanas uzraudzību.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

2. Šie noteikumi attiecas uz šādu zāļu un papildzāļu (turpmāk – zāles) ievešanu Eiropas Savienības muitas teritorijā (zāļu imports) un izvešanu no Eiropas Savienības muitas teritorijas (zāļu eksports):

2.1. to zāļu importu, kuras reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā vai centralizētā reģistrācijas procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 726/2004);

2.2. to zāļu importu, kuras nav reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā vai centralizētā reģistrācijas procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 726/2004, bet ir reģistrētas trešajās valstīs (turpmāk – nereģistrētas zāles no trešajām valstīm);

2.3. zāļu importu, ko veic budžeta iestādes vai sabiedriskā labuma organizācijas vārdā veic zāļu importētājs saskaņā ar Padomes 2009. gada 16. novembra Regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (neattiecas uz papildzālēm);

2.4. zāļu paraugu, tai skaitā vielu, kuras izmanto kā salīdzināmās vielas zāļu testēšanā (turpmāk – standartparaugi), importu;

2.5. zāļu un zāļu paraugu, tai skaitā standartparaugu, eksportu;

2.6. pētāmo zāļu importu un eksportu.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

2.1 Brīvostās, speciālajās ekonomiskajās zonās un  muitas noliktavās, kā arī citās šo noteikumu 2. punktā minēto zāļu uzglabāšanas vietās zāļu ievešana (imports) un izvešana (eksports) ir pakļauta uzraudzībai saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

2.2 To pētāmo zāļu importu, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa (EK) Regulas Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 536/2014), 2. panta 2. punkta 5. apakšpunktā (turpmāk – pētāmās zāles), un papildzāļu importu, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 536/2014 2. panta 2. punkta 8. apakšpunktā (papildzāles), veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 536/2014 IX nodaļu un šiem noteikumiem.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. zāļu ievešanu no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un zāļu izvešanu uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm;

3.2. zāļu ievešanu un izvešanu personīgai lietošanai, ko veic fiziska persona, piemēram, uz zālēm ceļotāja bagāžā;

3.3. zālēm, ko fiziska persona saņem vai nosūta pasta sūtījumos;

3.4. veterinārajām zālēm.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.849; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

4. Šo noteikumu 2. punktā minēto zāļu (ieskaitot zāles, kuru sastāvā ir Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II sarakstā iekļautās vielas (narkotiskās zāles) un III sarakstā iekļautās vielas (psihotropās zāles)) imports un eksports atļauts caur robežšķērsošanas vietām, kurās Pārtikas un veterinārais dienests veic pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli attiecībā uz temperatūras režīma ievērošanu, kas noteiktas normatīvajos aktos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

5. Muitas iestādes kontrolē zāļu importu un eksportu saskaņā ar Muitas likumu un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē muitošanas un muitas kontroles kārtību.

5.1 Veselības inspekcija veic tirgus uzraudzību attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm saskaņā ar Farmācijas likumu, normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanu un kvalitātes kontroli un šiem noteikumiem.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

6. Pārtikas un veterinārais dienests veic dokumentārās kontroles, kā arī, pamatojoties uz riska analīzi, identitātes un fiziskās kontroles saskaņā ar:

6.1. šiem noteikumiem;

6.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija regulu Nr. 2016/793 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/793);

6.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 816/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas, 14. pantu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 816/2006).

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

7. (Zaudējis spēku ar 01.01.2023.; sk. 56.3 punktu)

7.1 Veselības inspekcija pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas vai pārreģistrācijas pārbauda tās muitas noliktavas, kurā paredzēts uzglabāt zāles ilgāk par 72 stundām, telpu, aprīkojuma, iekārtu un personāla atbilstību normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu noteiktajām prasībām. Pēc pārbaudes Veselības inspekcija sagatavo un izsniedz muitas noliktavas atļaujas turētājam pārbaudes aktu, kā arī iesniedz to Zāļu valsts aģentūrā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

7.2 Ja zāles uzglabā muitas noliktavā līdz 72 stundām vai pagaidu uzglabāšanas vietā, attiecīgās muitas noliktavas turētāja un pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja pienākums pirms šāda pakalpojuma uzsākšanas paziņot par to Veselības inspekcijai. Minētais paziņojums neattiecas uz tām muitas noliktavām, kurām ir izsniegts Veselības inspekcijas atzinums par noliktavas atbilstību zāļu uzglabāšanas prasībām, un tām muitas noliktavām, kuras norādītas zāļu lieltirgotavas speciālajā atļaujā (licencē).

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 56.4 punktu)

8. Zāļu kravas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk - zāļu valdītājs):

8.1. iesniedz muitas noliktavas atļaujas turētājam un pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam instrukciju, kurā norādītas prasības zāļu uzglabāšanai atbilstoši zāļu ražotāja noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem (zāļu lietošanas instrukcijās, zāļu aprakstos). Muitas noliktavas atļaujas turētājs un pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs nodrošina zāļu uzglabāšanas apstākļus attiecīgi muitas noliktavā un pagaidu uzglabāšanas vietā saskaņā ar zāļu valdītāja instrukciju un zāļu uzglabāšanas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas publicētajām zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēm (valsts valodā pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē);

8.2. sedz izdevumus, kas saistīti ar zāļu uzglabāšanas apstākļu nodrošināšanu muitas noliktavā;

8.3. ievedot zāles,  šo noteikumu 4. punktā minētajās kontroles vietās uzrāda tās Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei un nodrošina Veselības inspekcijas amatpersonu brīvu pieeju zāļu uzglabāšanas vietai muitas noliktavās un pagaidu uzglabāšanas vietās.

(Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 415; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr. 1106; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 849; MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

9. Zāļu kravai, kuru importē, zāļu valdītājs pievieno attiecīgās ārvalsts izdotu pavaddokumentu, kurā norāda šādu informāciju:

9.1. zāļu piegādes datumu, zāļu nosaukumu, zāļu formu, zāļu stiprumu vai koncentrāciju un katras piegādātās zāļu ražošanas sērijas numuru un daudzumu, zāļu piegādātāja (nosūtītāja) firmu un adresi, zāļu ražotāja firmu, zāļu ražotājvalsts nosaukumu un zāļu saņēmēja firmu un adresi;

9.2. cenu, par kādu zāles pārdotas zāļu saņēmējam.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

10. Ja zāļu valdītājs kravas importam uz līguma pamata izmanto transporta pakalpojumus, ko sniedz cita persona (turpmāk - komercpārvadātājs), tad komercpārvadātājs papildus šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām uzrāda muitas iestādē līgumu, kas noslēgts starp zāļu valdītāju un komercpārvadātāju par transporta pakalpojumu sniegšanu, vai zāļu valdītāja pilnvarojumu veikt attiecīgo darbību.

II. Zāļu imports

11. Zāles drīkst importēt persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai ar atļauto darbību − zāļu importēšana (neattiecas uz nereģistrētām zālēm, zāļu paraugiem un zāļu tranzītu − zāļu kravu, kuru ieved no trešajām valstīm šo noteikumu 2.1 punktā minētajās vietās un izved uz trešajām valstīm). Pētāmās zāles drīkst importēt persona, kuras speciālajā atļaujā (licencē) zāļu ražošanai/importēšanai norādīts, ka atļauta pētāmo zāļu importēšana.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

11.1 Zāļu kravai, kuru ieved no trešajām valstīm, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegtu licenci zāļu ražošanai un importēšanai, un transportē cauri Latvijas teritorijai tranzītā (tai skaitā novieto muitas noliktavā), Zāļu valsts aģentūras izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai un importēšanai nav nepieciešama.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

12. Persona, kas iesaistīta darbībās, kuru veikšanai nepieciešama šo noteikumu 11.punktā minētā speciālā atļauja (licence) zāļu ra­žo­šanai/importēšanai (turpmāk - zāļu importētājs), nodrošina šādu prasību izpildi:

12.1. importētās zāles, tai skaitā pētāmās zāles, ir ražotas saskaņā ar prasībām, kas ir līdzvērtīgas vai augstākas par Farmācijas likumā un normatīvajos aktos par zāļu ražošanas un kontroles kārtību noteiktajiem labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm. Uz pētāmajām zālēm attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  536/2014 63. pantā minētie labas ražošanas prakses principi un pamatnostādnes saskaņā ar Komisijas 2017. gada 23. maija Deleģētās regulas Nr. 2017/1569, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  536/2014, sīkāk norādot pētāmo cilvēkiem paredzēto zāļu labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes un inspekciju kārtību (turpmāk – Komisijas deleģētā regula Nr. 2017/1569), II nodaļu;

12.2. zāļu ražotājam attiecīgajā valstī ir atbilstoša atļauja zāļu ražošanai;

12.3. tās rīcībā pastāvīgi un nepārtraukti ir vismaz viena atbildīgā amatpersona ar atbilstošu izglītību un profesionālo pieredzi (turpmāk - kvalificētā persona). Par kvalificētās personas maiņu nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā rakstiski informē Zāļu valsts aģentūru;

12.4. tās rīcībā ir personāls, kas atbilst normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli noteiktajām prasībām;

12.5. nodrošina iespēju Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas amatpersonām jebkurā diennakts laikā apmeklēt zāļu importētāja telpas;

12.6. nodrošina iespēju kvalificētajai personai pildīt šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā minētos pienākumus (attiecībā uz pētāmajām zālēm - šo noteikumu 21. un 22.punktā minētos pienākumus), piemēram, nododot tās rīcībā visu nepieciešamo aprīkojumu;

12.7. importēto zāļu kvalitātes kontrolē un sērijas izlaidē ievēro labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes, kas noteiktas normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli;

12.8. zāļu izplatīšanā ievēro labas izplatīšanas prakses principus, kas noteikti Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs (valsts valodā pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē). Attiecībā uz pētāmajām zālēm ievēro normatīvajos aktos par zāļu klīnisko pētījumu veikšanu noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 610; MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433)

13. Kvalificētās personas izglītība un profesionālā pieredze atbilst kvalifikācijas un profesionālās pieredzes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli.

14. Kvalificētā persona, neierobežojot tās attiecības ar zāļu importētāju, ir atbildīga par to, ka katrai importēto zāļu sērijai (arī tad, ja zāles ir ražotas Eiropas Kopienā (Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstis), eksportētas uz trešajām valstīm un importētas atpakaļ) veic pilnu kvalitatīvo analīzi un visu aktīvo vielu kvantitatīvo analīzi, kā arī veic visus citus testus un pārbaudes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu zāļu kvalitāti saskaņā ar zāļu reģistrācijas dokumentācijas prasībām. Zāļu kvalitātes kontroli neveic importēto zāļu sērijām, kuras ir pārbaudītas kādā citā Eiropas Kopienas dalībvalstī, un zāles ir piegādātas no citas dalībvalsts kopā ar kvalificētās personas parakstītu kontroles ziņojumu.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto zāļu kvalitātes kontroli var neveikt, ja zāles importē no valstīm, kas ar Eiropas Kopienu ir noslēgušas zāļu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanas savstarpējās atzīšanas līgumu, un šis līgums paredz, ka eksportētājvalstī veic katras zāļu sērijas testēšanu (kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi). Šādā gadījumā katrai importēto zāļu sērijai pievieno šo noteikumu 34.punktā minēto zāļu sērijas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

15.1 Šo noteikumu 15. punktā minētais izņēmums piemērojams tikai tām ražošanas darbībām vai zāļu formām, kas norādītas līgumā starp Eiropas Savienību un attiecīgo valsti.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

16. Kvalificētā persona visos gadījumos zāļu sērijas sertificē, izdarot precīzus ierakstus reģistrācijas žurnālā vai citā šim nolūkam paredzētā līdzvērtīgā dokumentā un apliecinot ar parakstu, ka katra zāļu sērija ražota un kontrolēta atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktā minētajām prasībām. Pēc noteiktām darbībām reģistrācijas žurnālu vai attiecīgo dokumentu papildina un glabā uzņēmumā ne mazāk kā piecus gadus kopš pēdējā ieraksta veikšanas, nodrošinot Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas amatpersonām pieeju minētajam žurnālam vai dokumentam.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

16.1 Ja zāles ir paredzēts laist tirgū Eiropas Savienībā, kvalificētā persona nodrošina, lai uz attiecīgo zāļu iepakojuma ir zāļu drošuma pazīmes, kas minētas Komisijas 2015. gada 2. oktobra deleģētās Regulas Nr.  2016/161, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (turpmāk – deleģētā regula Nr.  2016/161), 3. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 39 redakcijā; punktu piemēro ar 09.02.2019., ievērojot deleģētās regulas Nr. 2016/161 48. un 50. pantā noteiktos pārejas pasākumus, sk. 56.2 punktu)

17. Lai veiktu šo noteikumu 14.punktā minēto zāļu kvalitātes kontroli, var izmantot citas personas (turpmāk - līgumdarba izpildītājs) kvalitātes kontroles laboratoriju, ja zāļu importētājs un līgumdarba izpildītājs noslēdz rakstisku līgumu, ievērojot šo noteikumu 18., 19. un 20.punkta nosacījumus.

18. Līgumā precīzi nosaka pušu pienākumus, īpaši uzsverot līgumdarba izpildītāja pienākumu ievērot labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes, kā arī veidu, kādā kvalificētā persona, kura ir atbildīga par katras sērijas sertificēšanu, izpilda savus pienākumus.

19. Līgumdarba izpildītājs nodrošina šādu prasību izpildi:

19.1. ja nav saņemta zāļu importētāja rakstiska atļauja, apakšlīgumu ar trešo personu par darbu, kas saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minēto līgumu uzticēts līgumdarba izpildītājam, neslēdz;

19.2. ievēro labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes, kas noteiktas normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli, kā arī pakļaujas Zāļu valsts aģentūras kontrolei.

20. Pirms līguma slēgšanas par zāļu kvalitātes kontroles veikšanu zāļu importētājs nodrošina, ka Zāļu valsts aģentūra sniedz atzinumu par laboratorijas atbilstību labas ražošanas prakses prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas norādījumos par zāļu un pētāmo zāļu labu ražošanas praksi. Ja laboratorija atrodas citā valstī, Zāļu valsts aģentūrai ir jākonstatē, ka konkrētajai laboratorijai Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem (EudraGMDP datubāze) ir spēkā esošs labas ražošanas prakses sertifikāts, kas ietver kvalitātes kontroli attiecīgajam testēšanas veidam, par kuru paredzēts slēgt līgumu.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

21. Attiecībā uz pētāmajām zālēm, kas ražotas trešajās valstīs, kvalificētā persona ir atbildīga par to, ka katra zāļu sērija ir ražota un pārbaudīta saskaņā ar labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm, kas noteiktas Komisijas deleģētās regulas Nr. 2017/1569 II nodaļā, kā arī saskaņā ar produkta specifikāciju un informāciju, ko sponsors norādījis iesniegumā Zāļu valsts aģentūrai, lai saņemtu atļauju zāļu klīniskai pārbaudei. Pētāmajām zālēm no trešās valsts, kuras klīniskajā pārbaudē izmanto salīdzināšanai un kuras ir reģistrētas trešajās valstīs, bet par kurām nevar iegūt dokumentāru apliecinājumu, ka katra sērija ir ražota apstākļos, kas ir vismaz līdzvērtīgi labas ražošanas prakses principiem, kas noteikti Komisijas deleģētās regulas Nr. 2017/1569 II nodaļā, un pamatnostādnēm, kvalificētā persona ir atbildīga par analīžu veikšanu, testiem un pārbaudēm katrai preparāta sērijai, lai apliecinātu, ka to kvalitāte atbilst informācijai, ko sponsors sniedzis Zāļu valsts aģentūrai, lai saņemtu normatīvajos aktos par zāļu klīniskajiem pētījumiem minēto zāļu klīniskās pārbaudes atļauju vai atļauju ar nosacījumu.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

22. Attiecībā uz pētāmajām zālēm kvalificētā persona visos gadījumos reģistrācijas žurnālā vai citā šim nolūkam paredzētā līdzvērtīgā dokumentā izdara precīzus ierakstus un ar parakstu apliecina, ka katra zāļu sērija atbilst šo noteikumu 21. punktā minētajām prasībām. Pēc noteiktām darbībām reģistrācijas žurnālu vai attiecīgo dokumentu papildina un glabā uzņēmumā ne mazāk kā piecus gadus kopš tā pēdējā pētījuma pabeigšanas vai formālas pārtraukšanas, kurā tika lietota pētāmo zāļu konkrētā sērija, un nodrošina Zāļu valsts aģentūras amatpersonām pieeju minētajam žurnālam vai dokumentam.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

24. Šo noteikumu 11.punktā minētā speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai/importēšanai attiecas tikai uz zālēm (attiecībā uz pētāmajām zālēm - uz zāļu veidiem un zāļu formām), kuras zāļu importētājs ir norādījis iesniegumā speciālas atļaujas (licences) zāļu ražošanai/importēšanai saņemšanai un kuras Zāļu valsts aģentūra, izsniedzot minēto speciālo atļauju (licenci), ir iekļāvusi datu bāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

25. Zāļu importētājs drīkst importēt narkotiskās un psihotropās zāles, kuras ir norādītas iesniegumā speciālas atļaujas (licences) zāļu ražošanai vai importēšanai saņemšanai un kuras Zāļu valsts aģentūra, izsniedzot minēto speciālo atļauju (licenci), ir iekļāvusi datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību, ja konkrēto zāļu importam saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumu ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstoša ikreizēja atļauja. Papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām narkotisko un psihotropo zāļu importēšanā ievēro prasības, kas noteiktas Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

26. Zāļu importētājs drīkst importēt budžeta iestādes vai sabiedriskā labuma organizācijas vārdā bezrecepšu zāles, kas iekļautas Latvijas Republikas zāļu reģistrā vai reģistrētas centralizēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.  726/2004.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

III. Zāļu paraugu un nereģistrētu zāļu imports no trešajām valstīm

27. Nereģistrētas zāles no trešajām valstīm drīkst importēt persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu speciālu atļauju (licenci) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā un kurai ir normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu un kvalitātes kontroli noteiktajā kārtībā izsniegta Zāļu valsts aģentūras nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauja individuāli piešķirtām zālēm.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

27.1 Nereģistrētas narkotiskās un psihotropās zāles no trešajām valstīm drīkst importēt persona, ja papildus šo noteikumu 27. punktā minētajām prasībām konkrēto zāļu importam saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumu ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstoša ikreizēja atļauja.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

27.2 Prasības, kas noteiktas šo noteikumu 27. punktā, piemēro arī nereģistrētām bezrecepšu zālēm, kas minētas šo noteikumu 26. punktā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

28. Zāļu paraugus, pamatojoties uz šo noteikumu 28.1 punktā minēto atļauju, drīkst importēt,  ja tie paredzēti:

28.1. zāļu reģistrēšanai, iesniedzot tos Zāļu valsts aģentūrā;

28.2. izmantošanai pētniecībā vai izstrādes pārbaudei Latvijā vai citās valstīs (nav attiecināms uz pētāmajām zālēm, tai skaitā zālēm, ko izmanto salīdzināšanai, arī placebo);

28.3. izmantošanai mācību vajadzībām;

28.4. izmantošanai par standartparaugiem zāļu testēšanai.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

28.1 Zāļu paraugus (izņemot narkotisko un psihotropo zāļu paraugus) no trešajām valstīm drīkst importēt persona, kurai ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta atļauja zāļu paraugu importam Latvijas Republikā (1. pielikums). Pēc minētajā atļaujā norādītā zāļu iepakojumu skaita importēšanas atkārtotai zāļu importēšanai nepieciešama jauna atļauja.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

28.2 Narkotisko un psihotropo zāļu paraugus drīkst importēt persona, kurai saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumu ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstoša ikreizēja atļauja. Šajā gadījumā šo noteikumu 28.punktā minētā Zāļu valsts aģentūras izsniegta atļauja zāļu paraugu importam Latvijas Republikā nav nepieciešama.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

29. Lai saņemtu atļauju zāļu paraugu importam, atļaujas pieprasītājs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajām prasībām. Iesniegumā ir iekļauts apliecinājums, kurā ir pamatota zāļu paraugu importa nepieciešamība izmantošanai iesniegumā norādītajam konkrētajam mērķim.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

29.1 Lai saņemtu atļauju zāļu paraugu importam, iesniegumu ir tiesīga iesniegt:

29.11. persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu speciālu atļauju (licenci) zāļu ražošanai vai importēšanai vai speciālu atļauju (licenci) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā;

29.12. Farmācijas likuma 25.1 pantā minētā persona, kurai Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī ir izsniegta speciālā atļauja (licence), kas dod tiesības veikt zāļu vairumtirdzniecību vai ražošanu.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

29.2 Atļaujā zāļu paraugu importam attiecīgi norāda, kam atļaujas īpašnieks ir tiesīgs izplatīt zāļu paraugus:

29.21. paraugus zāļu reģistrācijai – personai, kura iesniedz zāles reģistrēšanai Zāļu valsts aģentūrā;

29.22. paraugus pētniecībai vai izstrādes pārbaudei – personai, kas nodarbojas ar pētniecību vai izstrādes pārbaudi Latvijā vai citās valstīs;

29.23. paraugus mācību vajadzībām – mācību iestādei;

29.24. testēšanai – testēšanas laboratorijai Latvijā vai citās valstīs.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

30. Zāļu valsts aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai sniegtā informācija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina, Zāļu valsts aģentūra rakstiski pieprasa papildu informāciju.

31. Zāļu valsts aģentūra pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju zāļu paraugu importam, ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētās papildu informācijas pieprasīšanas nesaņem no iesnieguma iesniedzēja pieprasīto informāciju (pamatojumu).

32. (Svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

32.1 Izdevumus, kas saistīti ar atļaujas izsniegšanu zāļu paraugu importam, sedz iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Zāļu valsts aģentūra atļauju zāļu paraugu importam atļaujas pieprasītājam izsniedz elektroniska dokumenta formā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot to uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Papīra dokumenta formā atļauju izsniedz pēc pieprasījuma triju darbdienu laikā par papildu maksu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

IV. Zāļu eksports

33. Zāles, tai skaitā pētāmās zāles un zāļu paraugus, drīkst eksportēt persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu speciālu atļauju (licenci) zāļu ražošanai vai importēšanai vai speciālu atļauju (licenci) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā, kurā ir norādīts speciālās darbības nosacījums – zāļu eksports (speciālu atļauju (licenci) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai)). Zāļu kravai, kuru izved uz trešajām valstīm, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegtu licenci zāļu ražošanai/importēšanai, un transportē cauri Latvijas teritorijai tranzītā (tai skaitā novieto muitas noliktavā), Zāļu valsts aģentūras izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai/importēšanai nav nepieciešama.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

33.1 Narkotiskās un psihotropās zāles un zāļu paraugus drīkst eksportēt persona, kurai papildus šo noteikumu 33. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) ir konkrēto zāļu eksportam Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā noteiktajā kārtībā Zāļu valsts aģentūras izsniegta ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstoša ikreizēja atļauja.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

33.2 Persona, kura eksportē zāles, nodrošina, ka:

33.2 1. tiek ievērotas Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs (valsts valodā pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē) noteiktās prasības;

33.2 2. zāles piegādā tām personām trešajās valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt zāles izplatīšanai vairumtirdzniecībā vai piegādāt tās iedzīvotājiem trešajās valstīs. Visās piegādēs zāļu kravai pievieno dokumentu, kurā ir norādīts:

33.2 2.1. piegādes datums;

33.2 2.2. zāļu nosaukums, zāļu forma un stiprums vai koncentrācija;

33.2 2.3. piegādātais daudzums (par katrām zālēm);

33.2 2.4. saņēmēja un piegādātāja nosaukums un adrese;

33.2 2.5. katras piegādātās zāļu ražošanas sērijas numurs.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

33.3 Persona, kura ir saņēmusi šo noteikumu 28. punktā minētos zāļu paraugus izmantošanai pētniecībai vai izstrādes pārbaudei, vai kā standartparaugus testēšanai, bet šo paraugu izmantošana pētniecībai vai izstrādes pārbaudei, vai testēšanai ir paredzēta trešajā valstī, drīkst šo paraugus eksportēt uz attiecīgo valsti izplatīšanai atļaujā norādītajam zāļu paraugu saņēmējam trešajā valstī.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

34. Ja Latvijā reģistrēts zāļu ražotājs eksportē zāles uz valsti, ar kuru Eiropas Kopiena ir noslēgusi zāļu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanas savstarpējās atzīšanas līgumu, katrai eksportējamo zāļu sērijai pievieno kvalificētās personas parakstītu zāļu sērijas sertifikātu, kurā norādīta informācija saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

35. Zāļu valsts aģentūra, pamatojoties uz zāļu ražotāja, eksportētāja vai importētājas valsts kompetentās institūcijas iesniegumu, izsniedz:

35.1. produkta sertifikātu (4.pielikums). Produkts šī punkta izpratnē ir tādas cilvēkiem paredzētās zāles to galīgajā zāļu formā un aktīvās vielas lietošanai šajās zāļu formās, kuras farmāciju reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pakļautas kontrolei gan eksportētājvalstī, gan importētājvalstī. Produkta sertifikāts atbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteiktajai formai un nosaka produkta statusu, kā arī sertifikāta pieprasītāja statusu eksportētājvalstī. Sertifikāts ir paredzēts tikai viena veida produktam;

35.2. paziņojumu par produkta reģistrācijas statusu (5.pielikums). Šis paziņojums ir paredzēts zāļu importētāja pārstāvim, kurš piedalās starptautiskos piedāvājumos (tenderos) saskaņā ar uzaicinājuma nosacījumiem. Šis paziņojums nozīmē, ka konkrētās zāles Latvijas Republikā (eksportētājvalstī) ir reģistrētas un tās ir atļauts izplatīt. Katram paziņojumā minētajam produktam pēc iesniedzēja un zāļu reģistrācijas īpašnieka, ja tās ir dažādas personas, pieprasījuma Zāļu valsts aģentūra izsniedz šo noteikumu 35.1.apakš­punktā minēto produkta sertifikātu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

35.1 Zāļu valsts aģentūra, pamatojoties uz zāļu vai aktīvās vielas (produkta) Latvijā reģistrēta ražotāja iesniegumu vai trešās valsts kompetentās institūcijas pieprasījumu, izsniedz produkta sertifikātu saīsinātā formātā – farmaceitiskā produkta sertifikātu vai brīvās tirdzniecības sertifikātu (turpmāk –saīsinātais sertifikāts). Saīsināto sertifikātu izsniedz viena veida produktam (latviešu un angļu valodā). Ja vienām zālēm ir atšķirīgi stiprumi, tās uzskatāmas par viena veida produktu. Ja vienām zālēm ir atšķirīgas zāļu formas (piemēram, tabletes, šķīdums), katrai zāļu formai iesniedz atsevišķu iesniegumu un izsniedz atsevišķu saīsināto sertifikātu.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1106 redakcijā)

35.2 Saīsināto sertifikātu noformē, ņemot vērā iesniegumā norādītās trešās valsts prasības, ciktāl tās nav pretrunā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijām farmaceitisko produktu kvalitātes sertifikācijas shēmai starptautiskajā tirdzniecībā. Saīsinātajā sertifikātā norāda vismaz šādu informāciju:

35.2 1. sertifikāta nosaukumu: “Farmaceitiskā produkta sertifikāts” vai “Brīvās tirdzniecības sertifikāts” atbilstoši trešās valsts prasībām;

35.2 2. produkta nosaukumu. Zālēm norāda stiprumu (aktīvās(-o)
vielas(-u) daudzumu vienā dozējuma, tilpuma vai masas vienībā) un zāļu formu. Aktīvajai vielai norāda starptautisko nepatentēto nosaukumu (INN) vai, ja tāda nav, ķīmisko nosaukumu. Latvijā reģistrētajām zālēm norāda reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un derīguma termiņu, ja tāds ir noteikts;

35.2 3. produkta sastāvu. Aktīvajai vielai norāda dozējumu vienā dozējuma vienībā (iepakojuma vienībā);

35.2 4. ražotāja nosaukumu (komersanta firmu), vienoto reģistrācijas numuru Komercreģistrā, juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) (ja tāda ir) nosaukumu, numuru, izdevēju, izdošanas datumu, derīguma termiņu un ražotnes adresi;

35.2 5. par zāļu laišanu tirgū atbildīgās personas vārdu, uzvārdu vai firmu un juridisko adresi (attiecas uz Latvijā reģistrētām zālēm);

35.2 6. tās personas vārdu, uzvārdu vai firmu un juridisko adresi, uz kuras vārda paredzēts reģistrēt zāles (attiecas uz reģistrācijai iesniegtajām zālēm Latvijā vai citā valstī);

35.2 7. ja zāles ir reģistrācijas procesā, to norāda. Ja zāles nav paredzēts reģistrēt, norāda “nav paredzēts reģistrēt laišanai tirgū Latvijā” vai “paredzēts tikai eksportēšanai”. Ja zāles vai aktīvo vielu nav atļauts izplatīt Latvijā, norāda atbilstošo iemeslu, piemēram, “reģistrācija apturēta”, “reģistrācija anulēta” vai “reģistrācija ir atteikta”. Aktīvajai vielai norāda “nav jāreģistrē” vai “paredzēts tikai eksportēšanai”;

35.2 8. apliecinājumu, ka attiecīgo produktu var brīvi tirgot konkrētās trešās valsts tirgū saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pamatojoties uz konkrētā ražotāja (norāda tā nosaukumu) kvalitātes specifikācijām un ka par minētā produkta kvalitāti ir atbildīgs konkrētais ražotājs, kurš ir pakļauts regulārai labas ražošanas prakses pārbaudes un sertifikācijas procedūrai (norāda pārbaužu veikšanas biežumu saskaņā ar normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli noteikto kārtību).

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1106 redakcijā)

35.3 Saīsinātajā sertifikātā norāda, ka atbilstošā produkta kvalitātes specifikācija ir izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Farmakopejas kvalitātes rādītājiem un aktīvās vielas ražotāja kvalitātes specifikāciju, ja saīsinātā sertifikāta pieprasītājs iesniegumā ir norādījis šādas informācijas nepieciešamību, pamatojot to ar trešās valsts prasībām. Minētā informācija nav jānorāda, ja aktīvajai vielai ir Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāta izsniegts atbilstības sertifikāts.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

35.4 Saīsinātajam sertifikātam pievieno zāļu apraksta, lietošanas instrukcijas un marķējuma kopiju. Minētā prasība neattiecas uz sertifikātu saīsināto formu, kuru izsniedz aktīvajai vielai.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1106 redakcijā)

36. Lai saņemtu šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minēto produkta sertifikātu, zāļu ražotājs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu, kurā norāda:

36.1. sertifikāta pieteicēja vārdu, uzvārdu vai firmu un adresi, kā arī kontaktinformāciju (tālruni, faksu un elektroniskā pasta adresi);

36.2. sertifikāta pieteicēja statusu:

36.2.1. ražo zāļu formu;

36.2.2. iepako un marķē zāļu formu, kuru ražo cits neatkarīgs ražotājs;

36.2.3. nav iesaistīts šo noteikumu 36.2.1. un 36.2.2.apakšpunktā minē­tajās darbībās;

36.3. ja sertifikāta pieteicējs nav zāļu formas ražotājs, norāda zāļu formas ražotāja firmu un adresi;

36.4. produkta nosaukumu, devu un zāļu formu:

36.4.1. Latvijā;

36.4.2. citās valstīs;

36.5. aktīvo vielu nosaukumu (lietojot starptautisko nepatentēto nosaukumu (INN) vai nacionālo nepatentēto nosaukumu) un to daudzumu vienā devā;

36.6. pilnu sastāvu, ieskaitot palīgvielas (norāda arī kvantitatīvo sastāvu, ja ir pievienots saskaņojums ar zāļu reģistrācijas īpašnieku);

36.7. vai produkts ir reģistrēts Latvijā;

36.8. vai produktu izplata Latvijā;

36.9. produkta reģistrācijas apliecības numuru un piešķiršanas datumu (ja nepieciešams, norāda, vai reģistrācijas apliecība ir pagaidu vai arī produkts vēl nav apstiprināts);

36.10. produkta zāļu reģistrācijas īpašnieka nosaukumu un adresi;

36.11. produkta zāļu reģistrācijas īpašnieka statusu saskaņā ar šo noteikumu 36.2.1., 36.2.2. un 36.2.3.apakšpunktu;

36.12. ja zāļu reģistrācijas īpašnieks nav zāļu formas ražotājs, norāda zāļu formas ražotāja firmu un adresi un pievieno dokumentu, kas apliecina, ka zāļu reģistrācijas īpašnieks piekrīt publiskot šo informāciju;

36.13. ja reģistrācijas apliecība produktam nav pieprasīta, norāda vienu no iemesliem, kāpēc tā nav nepieciešama:

36.13.1. produkts radīts tikai speciālas ārstēšanas apstākļiem, galvenokārt tropisku slimību ārstēšanai, kurām nav endēmisks raksturs Latvijā;

36.13.2. produkts pārstrādāts, lai uzlabotu tā stabilitāti tropiskajos apstākļos;

36.13.3. produkts pārstrādāts, lai tā sastāvā nebūtu palīgvielu, kuru lietošana importētājvalstī nav atļauta;

36.13.4. produkts pārstrādāts, lai izveidotu citu maksimāli iespējamo aktīvās vielas devu;

36.13.5. citi iemesli (norāda, kādi);

36.14. ja produkta zāļu reģistrācijas īpašnieka vai sertifikāta pieteicēja statuss atbilst šo noteikumu 36.2.2. vai 36.2.3.apakšpunktā minētajam statusam (īpaši, ja produkta ražošanā iesaistīts ārvalstu ražotājs), sertifikāta pieteicējs Zāļu valsts aģentūrā iesniedz informāciju, kurā norāda katras ražošanā iesaistītās puses atbildību attiecībā uz katru ražošanas procesa posmu un galaproduktu, kā arī katras puses veiktās kontroles veidu un apjomu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

37. Lai saņemtu šo noteikumu 35.2.apakš­punktā minēto paziņojumu par produkta reģistrācijas statusu, persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu, kurā norāda:

37.1. sertifikāta pieteicēja vārdu, uzvārdu vai firmu un adresi, kā arī kontaktinformāciju (tālruni, faksu un elektroniskā pasta adresi);

37.2. importētājvalsti;

37.3. produkta nosaukumu, devu un zāļu formu, aktīvo vielu nosaukumu (lietojot starptautiskos nepatentētos nosaukumus (INN) vai nacionālos nepatentētos nosaukumus) un to daudzumu vienā devā, reģistrācijas apliecības numuru un piešķiršanas datumu. Ja produkts nav reģistrēts, attiecīgi norāda - "netiek prasīta" vai "nav pieprasīta", vai "ir reģistrācijas procesā", vai "reģistrācija ir atteikta".

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

37.1 Lai saņemtu šo noteikumu 35.1 punktā minēto saīsināto sertifikātu, Latvijā reģistrēts zāļu ražotājs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

37.1 1. sertifikāta pieteicēja vārdu, uzvārdu vai firmu un adresi, kā arī kontaktinformāciju (tālruni, faksu un elektroniskā pasta adresi);

37.1 2. trešo valsti, kompetento iestādi un prasības saīsinātajā sertifikātā norādāmajai informācijai, kā arī trešās valsts prasības labas ražošanas prakses sertifikāta derīgumam, ja tādas ir noteiktas;

37.1 3. šo noteikumu 35.2 1., 35.2 2., 35.2 3., 35.2 4., 35.2 5., 35.2 6. un 35.1 7.apakšpunktā minēto informāciju. Ja zāles ir iesniegtas reģistrācijai, norāda valsti(-is), kurā(-ās) iesniegts reģistrācijas iesniegums. Ja produkts nav reģistrēts Latvijā, norāda valsti(-is),
kurās produkts ir reģistrēts;

37.1 4. ja saīsinātajā sertifikātā iekļaujama šo noteikumu 35.3 punktā minētā informācija, iesniegumam pievieno produkta kvalitātes specifikāciju. Zālēm iesniedz arī aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja kvalitātes specifikāciju(-as).

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1106 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

38. Zāļu valsts aģentūra šo noteikumu 35.punktā minēto produkta sertifikātu un paziņojumu par produkta reģistrācijas statusu izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Izdevumus, kas saistīti ar produkta sertifikāta izsniegšanu, sedz iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi. Zāļu valsts aģentūra sertifikātu un paziņojumu par produkta reģistrācijas statusu izsniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot to uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Papīra dokumenta formā sertifikātu un paziņojumu vai tā dublikātu izsniedz pēc pieprasījuma triju darbdienu laikā par papildu maksu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 540; MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

38.1 Zāļu valsts aģentūra šo noteikumu 35.1 punktā minēto saīsināto sertifikātu izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja produktam ir izsniegts šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētais produkta sertifikāts un nav nepieciešama atkārtota labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšana vai šo noteikumu 35.3 punktā minēto datu novērtēšana, šo noteikumu 35.1 punktā minēto saīsināto sertifikātu Zāļu valsts aģentūra izsniedz 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Izdevumus, kas saistīti ar saīsinātā sertifikāta izsniegšanu, saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi sedz iesnieguma iesniedzējs.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr. 1106 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

38.2 Zāļu valsts aģentūra saīsināto sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot to uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Papīra dokumenta formā sertifikātu un paziņojumu vai tā dublikātu izsniedz pēc pieprasījuma triju darbdienu laikā par papildu maksu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr. 540 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

38.3 Iesniegumu šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā produkta sertifikāta, šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētā paziņojuma par produkta reģistrācijas statusu un šo noteikumu 35.1 punktā minētā saīsinātā sertifikāta izsniegšanai var iesniegt elektroniska dokumenta formā, to sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.540 redakcijā)

39. Ja šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā sertifikāta izsniegšanai produktam, kas ir aktīvā viela lietošanai zāļu formā, nepieciešama aktīvās vielas ražošanas vietas pārbaude un aktīvo vielu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšana, sertifikāta pieprasītājs lūdz Zāļu valsts aģentūru veikt aktīvo vielu ražošanas atbilstības novērtēšanu. Minēto pārbaudi veic un labas ražošanas prakses sertifikātu Zāļu valsts aģentūra izsniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli noteikto kārtību.

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.415 redakcijā)

39.1 Ja šo noteikumu 35.1 punktā minētā saīsinātā sertifikāta izsniegšanai nepieciešama produkta ražošanas vietas pārbaude un labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšana, sertifikāta pieprasītājs lūdz Zāļu valsts aģentūru novērtēt produkta labas ražošanas prakses atbilstību un izsniegt labas ražošanas prakses sertifikātu. Zāļu valsts aģentūra minēto pārbaudi veic un labas ražošanas prakses sertifikātu izsniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli noteikto kārtību.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1106 redakcijā)

V. Uzraudzība un sankcijas

40. Pārtikas un veterinārais dienests:

40.1. kontrolē zāļu importa atbilstību šo noteikumu 8.3. un 9.1. apakšpunktā un 6.11.25., 27., 27.1, 27.2, 28., 28.1, 28.2, 43. un 43.punktā noteiktajām prasībām;

40.2. kontrolē zāļu ievešanu, kā arī transportēšanas un uzglabāšanas apstākļu (tai skaitā temperatūras režīma) atbilstību zāļu ražotāja norādījumiem;

40.3. sniedz Veselības inspekcijai informāciju par šajos noteiku­mos noteikto prasību pārkāpumiem.

(Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 415; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr. 1106; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 849; MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

41. Pārtikas un veterinārais dienests ir tiesīgs liegt zāļu importu:

41.1. šādos gadījumos:

41.1.1. kravas pavaddokumenti neatbilst šo noteikumu 9.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām vai zāles nav identificējamas (nav marķējuma);

41.1.2. importētās zāles nav norādītas Zāļu valsts aģentūras datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību;

41.1.3. zālēm nav šo noteikumu 11., 25., 27., 27.1, 27.2, 28., 28.un 28.2 punktā minētās attiecīgās licences vai atļaujas vai tās nav spēkā;

41.1.4. ir pārkāptas zāļu transportēšanas prasības (tai skaitā uzglabāšanas temperatūras režīms);

41.1.5. zālēm ir beidzies derīguma termiņš;

41.1.6. zāļu kravas nosūtītājs un saņēmējs nav identificējams;

41.2. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/793  9. pantu, ja konstatē, ka importētās zāles ir diferencētas cenas produkti, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/793  I pielikumā; 

41.3. saskaņā ar Padomes regulas Nr. 816/2006 14. pantu, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāpts Padomes regulas Nr. 816/2006 13. panta 1. punktā noteiktais importēšanas aizliegums attiecībā uz zālēm, kas ražotas saskaņā ar piespiedu licenci;

41.4. ja komersantam, kurš importē šo noteikumu 41.1.2. apakšpunktā minētās zāles, izsniegtā speciālā atļauja (licence) farmaceitiskajai darbībai nav spēkā;

41.5. ja uz importētajām zālēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību attiecas Veselības inspekcijas ātrās reaģēšanas paziņojums par kvalitātes defektu un zāļu izņemšanu no tirgus;

41.6. ja ir aizdomas par iespējami viltotām zālēm.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

42. Pārtikas un veterinārais dienests lēmumu tā pieņemšanas dienā paziņo Veselības inspekcijai.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

43. (Zaudējis spēku ar 01.01.2023.; sk. 56.5 punktu)

43.1 Zāles, kuras saskaņā ar  šo noteikumu 41. punktu liegts importēt, novirza uz muitas noliktavu, kura ir saņēmusi šo noteikumu 7.1 punktā minēto speciālo atļauju (licenci).

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 56.6 punktu)

44. Ja Pārtikas un veterinārais dienests ir liedzis zāļu importu saskaņā ar šo noteikumu 41. punktu, Veselības inspekcija pēc apstākļu galīgas noskaidrošanas pieņem lēmumu par zāļu importa apturēšanas atsaukšanu vai par zāļu tālāku virzību un par pieņemto lēmumu paziņo muitas iestādei.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

46. Izdevumus, kas saistīti ar konkrētās zāļu kravas iznīcināšanu vai atpakaļizvešanu, sedz persona, uz kuru attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 765/2008 29. pantā minētais aizliegums zāles laist tirgū (zāļu valdītājs).

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

47. Zāļu valsts aģentūra kontrolē zāļu importētāja atbilstību šo noteikumu 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktā noteiktajām prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroli noteikto kārtību.

48. Zāļu importētājs kontroles laikā sniedz Zāļu valsts aģentūras amatpersonām šādus datus:

48.1. datus par katras zāļu sērijas kvalitātes kontroli (kas veikta Eiropas Ekonomikas zonas valstī) saskaņā ar zāļu reģistrācijas dokumentāciju;

48.2. par imunoloģiskajiem preparātiem un no cilvēka asinīm un plazmas iegūtām zālēm - visu kvalificētās personas apstiprinātu kontroles ziņojumu kopijas.

49. Veselības inspekcija, pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras ziņojumu, ir tiesīga apturēt konkrētu zāļu vai visu importētāja speciālajā atļaujas (licences) lietā norādīto zāļu importu, vai, sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, lemt par zāļu importa apturēšanu, ja:

49.1. zāļu kvalitātes kontrole un sērijas izlaide neatbilst šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā noteiktajām prasībām;

49.2. kvalificētā persona neveic šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā (attiecībā uz pētāmajām zālēm - šo noteikumu 21. un 22.punktā) noteiktos pienākumus;

49.3. zāļu importētājs kontroles laikā neuzrāda šo noteikumu 48.punktā noteiktos datus un dokumentāciju;

49.4. zāļu importētājs savu darbību veic farmaceitiskās darbības vietā (adresē) un telpās, kas nav norādītas attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) un iesniegumā šīs licences saņemšanai, kā arī licences lietā;

49.5. zāļu importētājs importē zāles, kas nav norādītas attiecīgajā iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un licences lietā (neattiecas uz zāļu paraugiem un nereģistrētām zālēm);

49.6. zāļu importētāja rīcībā nav kvalificētas personas, kuras kvalifikācija un profesionālā pieredze atbilst normatīvajos aktos par zāļu ražošanu un kontroles kārtību noteiktajām prasībām;

49.7. importēto zāļu ražošana vai zāļu aktīvo vielu ražošana neatbilst labas zāļu vai aktīvo vielu ražošanas prakses prasībām;

49.8. zāles vai zāļu aktīvās vielas ir viltotas.

(Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 415; MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82)

50. Zāļu valsts aģentūra pilda Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 726/2004 19.pantā minētos kompetentās uzraudzības iestādes pienākumus attiecībā uz zālēm, kas saskaņā ar minēto regulu reģistrētas centralizētā reģistrācijas procedūrā un importētas no trešajām valstīm.

51. Veselības inspekcija:

51.1. pārrauga, vai zāļu izplatīšana un transportēšana šo noteikumu 2.1 punktā minētajās vietās atbilst šajos noteikumos, normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu un Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs (valsts valodā pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē) noteiktajām prasībām;

51.2. (zaudējis spēku ar 01.01.2023.; sk. 56.7 punktu);

51.3. ir tiesīga pieprasīt un saņemt no Zāļu valsts aģentūras, Pārtikas un veterinārā dienesta un citām kompetentām valsts iestādēm informāciju, kas saistīta ar šo noteikumu izpildi;

51.4. sniedz Zāļu valsts aģentūrai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un citām kompetentām valsts iestādēm nepieciešamo informāciju;

51.5. informē Eiropas Komisiju par visiem lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/793 prasību izpildi;

51.6. informē Eiropas Komisiju par jebkuriem lēmumiem attiecībā uz produktu konfiskāciju vai iznīcināšanu, kas ir pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 816/2006.

(Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 415; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr. 1106; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 849; MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 82; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433; sk. 56.7 punktu)

52. Attiecīgo iestāžu amatpersonas neizpauž kontrolētās personas komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem.

53. Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests un muitas iestādes savas kompetences ietvaros nodrošina operatīvu savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī, lai nepieļautu zāļu novirzīšanu nelegālā apritē, sniedz tiesībaizsardzības iestādēm un Veselības ministrijai informāciju par faktiem, kas tām kļuvuši zināmi.

(Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.415; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1106)

53.1 Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra un Pārtikas un veterinārais dienests sadarbojas savas kompetences ietvaros, lai nodrošinātu, ka zāles, kuras ieved un kuras nav paredzēts laist Eiropas Savienības tirgū, nenokļūst apritē, ja ir pamatotas aizdomas, ka tās ir viltotas.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.540 redakcijā)

53.2 Muitas iestādes nekavējoties ziņo Veselības inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai, ja ir aizdomas par iespējami viltotām zālēm.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.540 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.88 "Zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumi un zāļu lieltirgotavu atvēršanas un darbības prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35., 52.nr.; 2003, 114.nr.; 2004, 69.nr.).

55. Zāļu lieltirgotavas, kurām uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ir izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai ar speciālās darbības nosacījumu - zāļu ievešana Latvijā no valsts, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, un Zāļu valsts aģentūras izsniegta atļauja attiecīgo zāļu ievešanai Latvijas Republikā no trešajām valstīm, ir tiesīgas importēt zāles līdz normatīvajos aktos, kas nosaka speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai izsniegšanas, apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību, minētās speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai/importēšanai saņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim.

56. Sponsors, kuram uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta atļauja klīniski pētāmo cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanai Latvijas Republikā, ir tiesīgs importēt pētāmās zāles līdz normatīvajos aktos, kas nosaka speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai izsniegšanas, apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību, minētās speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai/importēšanai saņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim.

56.1 Prasība, kas attiecas uz šo noteikumu 32.1, 38., 38.2 un 38.3 punktā minēto dokumentu izsniegšanu papīra dokumenta formā par papildu maksu, piemērojama ar 2014.gada 1.jūliju.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.540 redakcijā)

56.2 Šo noteikumu 16.1 punktu piemēro ar 2019. gada 9. februāri, ievērojot deleģētās regulas Nr.  2016/161 48. un 50. pantā noteiktos pārejas pasākumus.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

56.3 Šo noteikumu 7. punkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

56.4 Šo noteikumu 7.2 punkts  stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

56.5 Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

56.6 Šo noteikumu 43.1 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

56.7 Šo noteikumu 51.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

57. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.augustu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1106; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 610; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots no 31.01.2022. ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 610; sk. grozījumu 2. punktu);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm;

3) (svītrots no 31.01.2022. ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 610; sk. grozījumu 2. punktu);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/27/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu);

5) (svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 433)

6) (svītrots no 31.01.2022. ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 610; sk. grozījumu 2. punktu);

7) Komisijas 2017. gada 15. septembra Direktīvas Nr. 2017/1572, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK papildina attiecībā uz cilvēkiem paredzētu zāļu labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 2011/62/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētajām zālēm, groza attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālās piegādes ķēdē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
1. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr. 436

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

Atļauja zāļu paraugu importam Latvijas Republikā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

 

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Rīgā

  

Nr. _______

(datums)

  
   
Pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras lēmumu Nr. 
 

(datums)

  

par atļaujas izsniegšanu zāļu paraugu importam no trešajām valstīm

 

(juridiskās personas nosaukums, veids, reģistrācijas numurs)

 
(atļaujas saņemšanas iesnieguma Nr. ),
 

(reģistrācijas numurs Zāļu valsts aģentūrā, iesniegšanas un reģistrācijas datums)

 

ir atļauts šādu zāļu paraugu imports Latvijas Republikā no trešajām valstīm:

Zāļu parauga nosaukums, forma, stiprums, iepakojuma lielums

Zāļu paraugu skaits

Zāļu paraugu izmantošanas mērķis

Zāļu paraugus atļauts saņemt

Zāļu ražotājs, valsts

1

2

3

4

5

     
     
Zāļu valsts aģentūras direktors 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v.

Datums _____________________________

Piezīmes.

1. Tabulas ailē vai rindā, kuru neaizpilda, ievelk svītru.

2. Tabulas 3. ailē norāda zāļu paraugu izmantošanas mērķi "Iesniegt Zāļu valsts aģentūrā saistībā ar zāļu reģistrāciju", "Izmantot zinātniskiem mērķiem", "Izmantot mācību vajadzībām" vai "Izmantot kā standartparaugu zāļu testēšanā".

3. Tabulas 4. ailē norāda personu, kurai atļaujas īpašnieks ir tiesīgs izplatīt atļaujā norādītos zāļu paraugus, iekļaujot norādi:

3.1. "Pretendentam zāļu reģistrācijas apliecības saņemšanai", un norāda tā nosaukumu un valsti;

3.2. "Zāļu reģistrācijas īpašniekam", un norāda tā nosaukumu un valsti;

3.3. "Zinātniski pētnieciskai institūcijai", un norāda tās nosaukumu, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja apliecības numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

3.4. "Mācību iestādei", un norāda tās nosaukumu, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja apliecības numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

3.5. "Testēšanas laboratorijai", un norāda tās nosaukumu, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja apliecības numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr. 436

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 433 redakcijā)

Iesniegums atļaujas saņemšanai zāļu paraugu importam Latvijas Republikā

Lūdzam Zāļu valsts aģentūru izsniegt atļauju šādu zāļu paraugu ievešanai Latvijas Republikā no trešajām valstīm, kurus paredzēts

(vajadzīgo atzīmēt ar X):

iesniegt Zāļu valsts aģentūrā saistībā ar zāļu reģistrāciju

 izmantot pētniecībai vai izstrādes pārbaudei

izvešanai uz citu  valsti

 izmantot mācību vajadzībām

 izmantot kā standartparaugu zāļu testēšanā

izvešanai uz citu  valsti

Atļauju vēlamies saņemt papīra formā

(vajadzīgo atzīmēt ar X):

 jā

 nē

I daļa
Ziņas par iesniedzēju un zālēm

1. Iesniedzējs:

1.1. nosaukums ______________________________________________________________

pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ______________________________________________________

1.2. juridiskā adrese __________________________________________________________

1.3. darbības vietas adrese _________________________________________

1.4. tālruņa numurs ___________________________ faksa numurs ___________________

1.5. oficiālā elektroniskā adrese (ja iesnieguma iesniedzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese) _________________________________________________

2. Zāļu paraugi:

2.1. nosaukums_______________________________________________________________

2.2. zāļu forma____________________________________________________________

2.3. aktīvā viela un stiprums vai koncentrācija_____________________________________

2.4. iepakojuma lielums ________________________________________________________

2.5. reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā (reģistrētām zālēm) ______________________

2.6. iepakojumu daudzums (skaits) _____________________________________________

3. Zāļu paraugu nosūtītājs, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese _______________________________________________________________

4. Zāļu ražotājs:

4.1. nosaukums ____________________________________________________

4.2. juridiskā adrese un uzņēmuma darbības vietas adrese _______________________________________

4.3. tālruņa numurs ___________________ faksa numurs _________________

5. Persona, ar kuru sazināties sakarā ar iesniegumu (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, oficiālā elektroniskā adrese (ja iesnieguma iesniedzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))________________________________________________

II daļa
Pievienotie dokumenti

Pievienotie dokumenti

Vajadzīgo atzīmēt ar X, lp. skaits

1. Apliecinājums, ka zāļu paraugi saņemti no zāļu ražotāja (ja paraugus ieved zāļu reģistrēšanai) vai no personas, kurai eksportētājvalstī ir tiesības izplatīt zāles 
2. Apliecinājums, ka zāļu paraugi paredzēti iesniegšanai Zāļu valsts aģentūrā saistībā ar zāļu reģistrāciju 

3. Apliecinājums, ka zāļu paraugi paredzēti izmantošanai pētniecībai vai izstrādes pārbaudei

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(pētījuma nosaukums un pētījuma/izstrādes pārbaudes norises vietas adrese)

 

4. Apliecinājums, ka zāļu paraugi paredzēti izmantošanai mācību vajadzībām

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(mācību iestādes nosaukums, atrašanās vieta, specialitāte (studiju programma))

 

5. Apliecinājums, ka zāļu paraugi paredzēti izmantošanai par standartparaugiem zāļu testēšanā

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(testēšanas laboratorijas nosaukums un adrese)

 

6. Ja zāļu paraugu pētniecība vai izstrādes pārbaude vai standartparaugu testēšana paredzēta citā valstī:

6.1. attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegta atļauja vai apliecinājums vai kompetentās iestādes publiski pieejama informācija (piemēram, vai komersantam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence), kas ļauj iegādāties konkrētās zāles), ka iesniedzēja norādītais zāļu paraugu saņēmējs ir tiesīgs saņemt zāļu paraugus

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 

6.2. saņēmēja nosaukums

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(identifikācijas numurs attiecīgās valsts uzņēmumu reģistrā vai nodokļu maksātāju reģistrā)

 

6.3. adrese,  speciālās atļaujas (licences) numurs (ja tāds ir), pētījuma identifikators (ja tāds ir)

_____________________________________________

 
  
Es, 
 

(vārds, uzvārds, atbildīgās amatpersonas (pretendenta pilnvarotā pārstāvja) amats)

apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas.

Atbildīgā amatpersona
(pretendenta pilnvarotais pārstāvis)

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 
Datums 
 

(iesnieguma saņemšanas datums Zāļu valsts aģentūrā)

Piezīmes.

1. Ailē vai rindā, kuru neaizpilda, ievelk svītru.

2. Ja veidlapu nosūta, neizmantojot elektroniskos datu nesējus, pretendents paraksta katru veidlapai klāt pievienoto lapu.

3. Ja iesniegumu noformē uz vairākām lapām, atbildīgā amatpersona paraksta katru lapu.

4. Dokumentu rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.436
04.JPG (97848 bytes)
Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.436

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

06.JPG (85228 bytes)

07.JPG (127173 bytes)

08.JPG (124254 bytes)

09.JPG (132490 bytes)

Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.436

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.540)

13.JPG (95233 bytes)

Veselības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 436Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 01.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.06.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
159642
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2022","iso_value":"2022\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2022.-18.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-30.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-11.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2008","iso_value":"2008\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2008.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2007","iso_value":"2007\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2007.-13.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"