Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.59

Rīgā 2006.gada 14.novembrī (prot. Nr.54, 8.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu
(Rīgas domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.187 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. Dokumenti, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai – tāme, ja nepieciešams, arī sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa rekonstrukcijas projekts vai vienkāršotās rekonstrukcijas vai renovācijas apliecinājuma karte, kas saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē;

1.2. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (adoptētāji), brāļi, māsas, bērni, mazbērni un vecvecāki;

1.3. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas un palīgtelpas;

1.4. mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, ko saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu veic reģistrēts komersants. Mājokļa pielāgošana neietver ārpus mājokļa esošu komunikāciju sistēmu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju;

1.5. persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas pārvietošanās spējas un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo vai elektronisko riteņkrēslu (turpmāk – Persona);

1.6. tāme – mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru sastādījis sertificēts tāmētājs;

1.7. vides pieejamība – iespēja Personai pārvietoties mājoklī atbilstoši tā plānotajai funkcijai;

1.8. ārkārtas apstākļi – izņēmuma gadījumi, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un kuru rezultātā klients vairs nevar lietot pielāgoto mājokli.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 187; Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

2. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta mājokļa pielāgošanai (turpmāk – Pabalsts) pieprasīšanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību Personām, kurām ir tiesības saņemt Pabalstu.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

3. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības.

4. Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas.

5. Tiesības saņemt Pabalstu ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai Personai, kas pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu, vai bērnu invalīdu.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

6. Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

7. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir:

7.1. Personas deklarētā dzīvesvieta;

7.2. Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašumā un Personai ir beztermiņa īres līgums vai īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no Pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

7.1 Pabalstu nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.

(Rīgas domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.187 redakcijā)

8. Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai.

8.1 Pabalstu var saņemt atkārtoti, tomēr ne biežāk kā vienu reizi piecos gados, ja:

8.11. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā Persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli;

8.12. Personai ir iestājušies ārkārtas apstākļi, ko apliecina Dienesta ergoterapeita atzinums.

(Rīgas domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 187 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

9. Pabalstu piešķir:

9.1. dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izstrādes izdevumu apmaksai, izņemot renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi, ja mājoklī iepriekš veikta nesaskaņota būvniecība;

9.2. mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

10. Lai saņemtu Pabalstu dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izdevumu apmaksai, Persona vēršas Dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), un iesniedz:

10.1. rakstisku iesniegumu Pabalsta saņemšanai;

10.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;

10.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks;

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

11. Pēc 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests:

11.1. izvērtē Personas atbilstību šo saistošo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām;

11.2. piecpadsmit darba dienu laikā novērtē Personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

11.3. trīs darba dienu laikā pēc novērtējuma veikšanas pieņem lēmumu par dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izdevumu apmaksu;

11.4. trīs darba dienu laikā rakstiski paziņo Personai par pieņemto lēmumu;

11.5. ja nepieciešams, nodrošina Personai palīdzību dokumentu, kas vajadzīgi mājokļa pielāgošanai, noformēšanā.

12. Lai saņemtu Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai, Persona pēc dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, saņemšanas iesniedz tos Dienestā.

13. Pēc dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, saņemšanas Dienests:

13.1. piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai;

13.2. trīs darba dienu laikā rakstiski paziņo Personai par pieņemto lēmumu.

13.1 Mājokļa pielāgošana Personai jāuzsāk ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas. Ja sešu mēnešu laikā mājokļa pielāgošana nav uzsākta, atkārtoti pieteikties Pabalsta saņemšanai persona var ne ātrāk kā vienu gadu pēc tiesību uz Pabalstu zaudēšanas.

(Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

III. Pabalsta apmērs un tā izmaksāšanas kārtība

14. (Svītrots ar Rīgas domes 22.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.117)

15. Dienests izmaksā Pabalstu dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izstrādei pēc sertificēta tāmētāja un nepieciešamības gadījumā sertificēta arhitekta izrakstīto rēķinu saņemšanas.

16. Dienests nosaka mājokļa pielāgošanas izdevumu apmēru, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai. Pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai, t.sk. dokumentu sagatavošanai, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, nedrīkst pārsniegt 4000,00 euro.

(Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

16.1 Ja pieprasījums pēc Pabalsta pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta gadā plānoto finansējumu, Dienests veido rindu Pabalsta saņemšanai.

(Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

17. Pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu, Dienests, Persona, mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks) un reģistrēts komersants slēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

18. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

18.1. Persona;

18.2. mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks);

18.3. reģistrētā komersanta pārstāvis;

18.4. Dienesta pārstāvis.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

19. Pielāgotā mājokļa nodošanu ekspluatācijā veic mājokļa īpašnieks Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

20. Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai Dienests izmaksā pēc mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21. Dienesta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

22. Rīgas domes Labklājības departamenta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss”.

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

25. (Svītrots ar Rīgas domes 25.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.187)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 14.11.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Zaudē spēku: 08.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
149701
{"selected":{"value":"21.02.2018","content":"<font class='s-1'>21.02.2018.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2018","iso_value":"2018\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2018.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-24.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2008","iso_value":"2008\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2008.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-21.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.02.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)