Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumus Nr. 594 "Azartspēļu un izložu organizēšanas, uzraudzības un kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.512

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 15.§)
Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - inspekcija) uzrauga un kontrolē, kā izložu un azartspēļu organizētāji ievēro Azartspēļu un izložu likumu (turpmāk - likums), citus normatīvos aktus un attiecīgās azartspēles vai izlozes noteikumus.

2. (Svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 374)

3. Ja izlozes vai azartspēles organizēšanas vietu pārbauda laikā, kad izlozes biļešu tirdzniecības vietas vai azartspēļu un izložu organizēšanas vieta ir slēgta spēlētājiem (apmeklētājiem), inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas veikt pārbaudi tikai tad, ja tajā piedalās inspekcijas apstiprināta azartspēles vai izlozes atbildīgā persona vai darbinieks, kurš pilnvarots sniegt kontroles institūcijām paredzēto informāciju (turpmāk - atbildīgā persona).

4. Atbildīgā persona nodrošina, lai vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā būtu un pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma nekavējoties tiktu uzrādīti šādi dokumenti:

4.1. inspekcijas izsniegta licence vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanai;

4.2. inspekcijā apstiprināta izlozes noteikumu kopija;

4.3. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kuras darbības teritorijā izlozes organizētājs stājies uzskaitē kā nodokļu maksātājs);

4.4. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kuras darbības teritorijā tiek organizēta izloze);

4.5. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (iesniegts pašvaldībā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze).

5. Veicot pārbaudi vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

5.1. šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;

5.2. izlozes organizēšanas atbilstību izlozes noteikumiem un likumā noteiktajām prasībām.

6. Atbildīgā persona nodrošina, lai valsts mēroga izlozes biļešu tirdzniecī­bas vietā būtu inspekcijas izsniegtās valsts mēroga izlozes organizēšanas licences kopija un izlozes noteikumu kopija. Minētos dokumentus nekavējoties uzrāda pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma.

7. Veicot pārbaudi valsts mēroga izlozes organizēšanas vietā, biļešu tirdzniecības vietā vai organizētāja biroja telpās, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

7.1. šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus;

7.2. izlozes organizēšanas atbilstību izlozes noteikumiem un likumā noteiktajām prasībām.

8. Azartspēļu organizētājs spēļu zāles, bingo zāles un kazino darba laikā nodrošina atbildīgās personas klātbūtni. Atbildīgā persona pēc inspekcijas amatpersonu pieprasījuma:

8.1. uzrāda inspekcijas izsniegto licenci spēļu zāles, bingo zāles vai kazino atvēršanai;

8.2. uzrāda inspekcijā apstiprinātu azartspēļu noteikumu kopiju;

8.3. demonstrē vai iesniedz izskatīšanai inspekcijā pārbaudei nepiecie­šamos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles videonovērošanas sistēmas ierakstus (pēc rakstiska pieprasījuma);

8.4. uzrāda azartspēļu organizētāja līguma kopiju, kas noslēgts ar licencē­tu apsardzes kapitālsabiedrību vai sertificētu apsardzes darbinieku par apsardzes pakalpojumiem;

8.5. uzrāda azartspēļu vietas apmeklētājiem adresētus brīdinošus uzrakstus, ka azartspēles var izraisīt atkarību.

9. Atbildīgā persona nodrošina, lai totalizatora vai derību likmju pieņem­šanas vietās būtu pieejami un pēc inspekcijas amatpersonu pieprasījuma nekavējoties tiktu uzrādīti šādi dokumenti:

9.1. inspekcijas izsniegtā licence totalizatora vai derību likmju pieņem­šanas vietas atvēršanai;

9.2. inspekcijā apstiprināto azartspēļu noteikumu kopija.

10. (Zaudējis spēku ar 02.01.2007.; sk. 26. punktu)

11. Veicot pārbaudi azartspēļu organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

11.1. šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos dokumentus;

11.2. spēles dalības maksas likmes atbilstību azartspēles noteikumiem;

11.3. kopējās laimesta vērtības atbilstību likumā noteiktajām prasībām, atbildīgās personas klātbūtnē pārbaudot azartspēļu automātu skaitītāju rādīju­mus;

11.4. azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību likumā noteiktajām prasī­bām;

11.5. vai azartspēlēs nepiedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

11.6. normatīvajos aktos noteiktās azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšanas prasību ievērošanu;

11.7. azartspēļu organizētāja sniegtās informācijas par azartspēļu auto­mātu un iekārtu uzstādīšanu vai demontēšanu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

11.8. kazino apmeklētāju reģistrācijas prasību ievērošanu;

11.9. videonovērošanas prasību ievērošanu;

11.10. vai azartspēļu automāts vai iekārta ir reģistrēta inspekcijā un vai tam redzamā vietā ir piestiprināts piešķirtais identifikācijas numurs;

11.11. vai katram azartspēļu automātam ir inkasācijas akts par pēdējo inkasāciju;

11.12. vai ievērotas normatīvajos aktos vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 374; 11.11. apakšpunkta jaunā redakcija un 11.12. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas atbildīgā persona pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma uzrāda:

12.1. inspekcijas izsniegtās azartspēļu organizēšanas licences kopiju;

12.2. interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci;

12.3. inspekcijā apstiprinātu azartspēļu noteikumu kopiju;

12.4. dokumentus, kas apliecina, ka interaktīvo azartspēļu organizēšanai izmantojamā aparatūra un datorprogrammas atbilst normatīvajiem aktiem par interaktīvo spēļu organizēšanas programmām.

13. Ja izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā nav atbildīgās personas, inspekcijas amatpersonām ir tiesības veikt pārbaudi, pieaicinot jebkuru citu pilngadīgu personu un iepriekš iepazīstinot to ar pārbaudes būtību. Pieaicinātā persona nedrīkst būt inspekcijas amatpersona.

14. Par izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā veikto pārbaudi inspekcijas amatpersonas sastāda izložu vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudes aktu (turpmāk - pārbaudes akts).

15. Pārbaudes aktā norāda šādu informāciju:

15.1. pārbaudes akta sastādīšanas vieta, adrese, datums un laiks;

15.2. inspekcijas amatpersona (vārds, uzvārds un amats), kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi;

15.3. izlozes vai azartspēļu organizētāja nosaukums;

15.4. izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas adrese;

15.5. izlozes vai azartspēles nosaukums;

15.6. pārbaudes būtība un rezultāti;

15.7. atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats;

15.8. pieaicinātās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.

16. Pārbaudes aktu paraksta:

16.1. inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organi­zēšanas vietas pārbaudi;

16.2. atbildīgā vai pieaicinātā persona.

17. Ja atbildīgā persona atsakās parakstīt pārbaudes aktu, inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi, to norāda pārbaudes aktā.

18. Ja pieaicinātā persona pēc pārbaudes akta sastādīšanas atsakās to parakstīt, veic atkārtotu pārbaudi, pieaicinot citu personu.

19. Atbildīgajai personai vai pieaicinātajai personai ir tiesības ierakstīt pārbaudes aktā piezīmes par izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietā veiktās pārbaudes gaitu.

20. Inspekcijas amatpersona piedalās (klātienē vai attālināti, izmantojot elektronisko sakaru starpniecību) visās ar kazino inkasāciju saistītajās darbībās, aizpildot šo noteikumu 22. punktā minēto protokolu.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 374 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 374)

22. Par katru kazino inkasāciju inspekcijas amatpersona sastāda kazino inkasācijas protokolu. Protokolā norāda šādu informāciju:

22.1. kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

22.2. kazino nosaukums un adrese;

22.3. kazino inkasācijas datums;

22.4. kazino inkasācijas sākšanas laiks un beigšanas laiks;

22.5. kazino kases bilances un kazino galdu rezultāta akta veidlapas numurs;

22.6. (svītrots ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 374);

22.7. kazino žetonu vērtība euro kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

22.8. naudas kopsumma kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

22.9. kazino darba dienā kapitālsabiedrības centrālajā kasē un kredītiestā­des kazino kasē saņemtā un izdotā skaidrā nauda euro ;

22.10. kāršu, kauliņu vai ruletes spēļu galdu rezultāts euro;

22.11. citi ieņēmumi euro (piemēram, pateicības dāvanas, balvas kazino darbiniekiem);

22.12. kazino kases bilances summa kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

22.13. saņemtā valūta, pārrēķināta euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā;

22.14. bezskaidrās naudas norēķinos iegūtā naudas summa euro;

22.15. piezīmes par kazino inkasāciju.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr. 1010)

23. Šo noteikumu 22.punktā minēto protokolu paraksta inspekcijas amat­persona, inkasents, kasieris un kazino darbinieks - pitboss, kurš uzrauga spēļu norisi pie visiem spēļu galdiem un nosaka, pie kura spēļu galda tiks norīkots konkrētais dīleris.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 19.decem­bra noteikumus Nr.435 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 466./469.nr.; 2001, 117.nr.; 2003, 18.nr.; 2004, 90.nr.).

25. Šo noteikumu 8.5. un 11.9.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

26. Šo noteikumu 10.punkts ir spēkā līdz 2007.gada 1.janvārim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 512Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 13.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138770
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2007","iso_value":"2007\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-01.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"