Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.435

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60, 2.§)
Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 39.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk — inspekcija) uzrauga un kontrolē, kā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai, kā arī sabiedriskās organizācijas, to apvienības un reliģiskās organizācijas, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 25.pantā noteiktajos gadījumos (turpmāk — atļaujas saņēmējs), ievēro likumu "Par izlozēm un azartspēlēm", citus normatīvos aktus un attiecīgās izlozes vai azartspēles noteikumus.

(Grozīts ar MK 28.01.2003. noteikumiem Nr. 52)

2. Lai veiktu atļaujas saņēmēju uzraudzību un kontroli, inspekcija rīko pārbaudes vietās, kur tirgo izlozes biļetes vai citus apliecinājumus līdzdalībai izlozē, vietās, kur notiek izloze vai izsniedz laimestus, kā arī vietās, kur ir uzstādīti vai tiek ekspluatēti azartspēļu automāti un iekārtas, tirgo spēles žetonus vai citus apliecinājumus līdzdalībai azartspēlē, pieņem likmes līdzdalībai totalizatorā vai derībās vai izsniedz laimestus (turpmāk — azartspēļu organizēšanas vieta).

2.1 Lai veiktu atļaujas saņēmēju uzraudzību un kontroli, inspekcija azartspēļu organizētāja darba laikā rīko pārbaudes arī vietās, kur atrodas atļaujas saņēmējam piederošās azartspēļu iekārtas un automāti, kā arī atļaujas saņēmēja biroja telpās, kur atrodas ar azartspēļu organizēšanu saistītie grāmatvedības dokumenti.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

3. Ja izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaude notiek laikā, kad izlozes vai azartspēļu organizēšanas vieta ir slēgta spēlētājiem (apmeklētājiem), inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas veikt pārbaudi tikai inspekcijas apstiprināta izlozes vai azartspēles vadītāja (turpmāk — atbildīgā persona) klātbūtnē.

4. Atbildīgā persona nodrošina, lai vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā būtu un pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma nekavējoties tiktu uzrādīti šādi dokumenti:

4.1. inspekcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanai vai inspekcijas apstiprināts attiecīgās speciālās atļaujas (licences) noraksts;

4.2. inspekcijas apstiprināts izlozes plāna noraksts;

4.3. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kuras darbības teritorijā atļaujas saņēmējs stājies uzskaitē kā nodokļu maksātājs);

4.4. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kuras darbības teritorijā tiek organizēta izloze);

4.5. paziņojuma kopija par izlozes organizēšanas uzsākšanu (iesniegts pašvaldībā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze).

5. Atbildīgā persona nodrošina, lai valsts mēroga izlozes biļešu tirdzniecības vietā būtu inspekcijas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) valsts mēroga izlozes organizēšanai noraksts. Minēto norakstu nekavējoties uzrāda pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

6. Azartspēļu organizētājs spēļu zālēs un kazino nodrošina atbildīgās personas klātbūtni. Atbildīgā persona pēc inspekcijas amatpersonu pirmā pieprasījuma:

6.1. uzrāda inspekcijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) spēļu zāles vai kazino atvēršanai;

6.2. uzrāda inspekcijā apstiprinātus azartspēļu noteikumus (norakstu);

6.3. demonstrē kazino videonovērošanas sistēmas ierakstus, kas nav uzņemti agrāk kā septiņas dienas pirms pārbaudes veikšanas.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

6.1 Atbildīgā persona nodrošina, lai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās un bingo zālēs būtu pieejami un pēc inspekcijas amatpersonu pieprasījuma nekavējoties tiktu uzrādīti šādi dokumenti:

6.1 1. inspekcijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) bingo zāles vai totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai;

6.1 2. inspekcijā apstiprināti azartspēļu noteikumi (noraksts).

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

6.2 Azartspēļu organizētājs nodrošina, lai vietās, kur azartspēļu automāti ir uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, būtu par azartspēļu automātiem atbildīgs darbinieks. Darbinieks pēc inspekcijas amatpersonu pirmā pieprasījuma uzrāda:

6.2 1. inspekcijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) spēļu automātu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai;

6.2 2. inspekcijā apstiprinātus azartspēļu noteikumus (norakstu);

6.2 3. līgumu (norakstu) par azartspēļu automātu nodošanu apkalpošanā, ja tāds ir noslēgts, vai līgumu (norakstu) par telpu nomu azartspēļu automātu uzstādīšanai;

6.2 4. par likuma “Par izlozēm un azartspēlēm21.panta 9.punktā noteiktā aizlieguma un normatīvajos aktos, kuri reglamentē izložu un azartspēļu organizēšanas kārtību, noteikto prasību ievērošanu atbildīgās personas darba līgumu (norakstu) ar licencēto kapitālsabiedrību, kuras automāti uzstādīti šajā azartspēļu organizēšanas vietā.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2003. noteikumiem Nr. 507)

6.3 Atbildīgā persona nodrošina, lai azartspēļu organizēšanas vietās, kur uzstādīti azartspēļu automāti, katram azartspēļu automātam būtu stingrās uzskaites dokuments — inspekcijā reģistrēts azartspēļu automāta skaitītāju uzskaites pārskats (pielikums). Azartspēļu automāta skaitītāju uzskaites pārskatu aizpilda, uzstādot azartspēļu automātu azartspēļu organizēšanas vietā, demontējot to, kā arī vienlaikus ar azartspēļu automāta inkasāciju. Azartspēļu automātu skaitītāju uzskaites pārskatu aizpilda ne retāk kā divas reizes mēnesī, turklāt intervāls starp pirmo un pēdējo mēneša laikā veikto pārskata aizpildīšanu nedrīkst būt mazāks par 10 dienām.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2004. noteikumiem Nr. 507)

7. Veicot pārbaudi vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

7.1. šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;

7.2. izlozes organizēšanas atbilstību izlozes plānam un likumā noteiktajām prasībām;

7.3. izlozes biļešu cenas un skaita, kā arī laimestu vērtības un skaita atbilstību izlozes plānam.

8. Veicot pārbaudi valsts mēroga izlozes organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

8.1. šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;

8.2. izlozes organizēšanas atbilstību izlozes plānam un likumā noteiktajām prasībām.

9. Veicot pārbaudi azartspēļu organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

9.1. šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus;

9.2. spēles dalības maksas likmes atbilstību azartspēles noteikumiem;

9.3. kopējās laimesta vērtības atbilstību likumā noteiktajām prasībām;

9.4. azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību likumā noteiktajām prasībām;

9.5. vai azartspēlēs nepiedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

9.6. Ministru kabineta noteiktās azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtības ievērošanu;

9.7. atļaujas saņēmēja sniegtās informācijas par azartspēļu automātu un iekārtu uzstādīšanu vai demontēšanu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

9.8. kazino apmeklētāju reģistrācijas prasību ievērošanu;

9.9. vai azartspēļu automāts vai iekārta ir reģistrēta inspekcijā un vai tam redzamā vietā ir piestiprināts piešķirtais identifikācijas numurs.

(Grozīts ar MK 07.08.2001. noteikumiem Nr. 360, MK 28.01.2003. noteikumiem Nr. 52; MK 25.05.2004. noteikumiem Nr. 507)

9.1 Veicot pārbaudi izložu un azartspēļu organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersonas pieaicina izlozes biļešu tirgotāja pārstāvi (valsts mēroga izlozes biļešu tirdzniecības vietās) vai atļaujas saņēmēja pārstāvi (darbinieku) (turpmāk — pieaicinātā persona).

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

9.2 Ja izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā nav atļaujas saņēmēja pārstāvja (darbinieka), inspekcijas amatpersonām ir tiesības veikt pārbaudi, pieaicinot jebkuru citu personu un iepriekš iepazīstinot to ar pārbaudes būtību.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

9.3 Izložu un azartspēļu organizētāji un rīkotāji pārbaudes laikā pēc inspekcijas amatpersonu pirmā pieprasījuma nodrošina tās ar šajos noteikumos minētajiem dokumentiem un informāciju.

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

10. Par izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā veikto pārbaudi inspekcijas amatpersonas sastāda izložu vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudes aktu (turpmāk — pārbaudes akts).

(MK 28.01.2003. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

11. Pārbaudes aktā norādāma šāda informācija:

11.1. pārbaudes akta sastādīšanas vieta, adrese, datums un laiks;

11.2. inspekcijas amatpersona (vārds, uzvārds un amats), kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi;

11.3. atļaujas saņēmēja nosaukums;

11.4. (svītrots ar MK 28.01.2003. noteikumiem Nr. 52);

11.5. izlozes un azartspēļu organizēšanas vietas adrese;

11.6. izlozes vai azartspēles nosaukums;

11.7. pārbaudes būtība un rezultāti;

11.8. pieaicinātās personas vārds, uzvārds, personas kods, darbavieta un amats.

12. Pārbaudes aktu paraksta:

12.1. inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi;

12.2. pieaicinātā persona.

13. Ja pieaicinātā persona atsakās parakstīt pārbaudes aktu, inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi, to norāda pārbaudes aktā.

14. Pieaicinātajai personai ir tiesības ierakstīt pārbaudes aktā piezīmes par izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietā veiktās pārbaudes gaitu.

15. Inspekcijas amatpersona piedalās ar kazino inkasāciju saistītās darbībās, piemēram, galdu naudas kastu atvēršanā, kazino kases bilances, galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskata, galdu rezultāta akta un kazino kases dienas pārskata veidlapu aizpildīšanā.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

16. Ar kazino inkasāciju saistītās darbības notiek vietās, kur to norisi var fiksēt kazino videonovērošanas sistēma.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

17. Kazino inkasācijas beigās vietu, kur glabājas spēļu galdu visu naudas un žetonu kastu atslēgas, inspekcijas amatpersona noslēdz ar nodrošinājuma zīmi. Nodrošinājuma zīmi inspekcijas amatpersona noņem nākamās kazino inkasācijas sākumā.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

18. Par katru kazino inkasāciju inspekcijas amatpersona sastāda kazino inkasācijas protokolu, kurā norāda šādu informāciju:

18.1. kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

18.2. kazino nosaukums un adrese;

18.3. kazino inkasācijas datums;

18.4. kazino inkasācijas sākšanas laiks un beigšanas laiks;

18.5. kazino kases bilances un kazino galdu rezultāta akta veidlapas numurs;

18.6. nodrošinājuma zīmes numurs;

18.7. kazino žetonu vērtība latos, atverot un aizverot kazino;

18.8. naudas kopsumma, atverot un aizverot kazino;

18.9. kapitālsabiedrības centrālajā kasē un/vai kredītiestādes kazino kasē saņemtā un izdotā skaidrā nauda latos;

18.10. galdu rezultāts;

18.11. citi ieņēmumi latos;

18.12. kazino kases bilances summa, atverot un aizverot kazino;

18.13. saņemtā valūta, pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā;

18.14. naudas summa latos no bezskaidrās naudas norēķiniem;

18.15. piezīmes par kazino inkasāciju.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

19. Noteikumu 18.punktā minēto protokolu paraksta inspekcijas amatpersona, inkasators, kasieris un kazino darbinieks (pitboss), kurš uzrauga spēļu norisi pie visiem spēļu galdiem un nosaka, pie kura spēļu galda tiks norīkots konkrētais dīleris.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 435
Azartspēļu automāta skaitītāju uzskaites pārskats

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 435Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 23.12.2000.Zaudē spēku: 01.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 466/469, 22.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
13854
{"selected":{"value":"05.06.2004","content":"<font class='s-1'>05.06.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.06.2004","iso_value":"2004\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2003","iso_value":"2003\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2003.-04.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2001","iso_value":"2001\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2001.-04.02.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2000","iso_value":"2000\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2000.-30.09.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.06.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"