Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.80

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 65.§)
Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kuģu apkalpes minimālā sastāva noteikšanas kārtību Latvijas kuģiem.

2. Kuģu apkalpes komplektēšana notiek saskaņā ar 1974.gada Starp­tautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk — SOLAS 74 konvencija) V-14.1 un V-14.2 noteikumu, 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) (turpmāk — STCW konvencija) un 1995.gada Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – STCW-F konvencija), 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un 2004.gada Starptautisko kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksu.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

II. Kuģa apkalpes minimālais sastāvs

3. Kuģiem, kuri veic starptautiskus reisus, kuģa apkalpes minimālo sastā­vu nosaka atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām starptautiskajos reisos iesaistīto kuģu apkalpes minimālā sastāva normām.

4. Zvejas kuģiem un kuģiem, kuri neveic starptautiskus reisus, kuģa apkalpes minimālo sastāvu nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām zvejas kuģu, kabotāžas kuģu un iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes minimālā sastāva normām.

5. Pasažieru kuģu apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3. vai 4.punktā noteiktajam iekļauj:

5.1. sertificētu pasažieru dienesta vadītāju, ja pasažieru skaits ir lielāks par 50;

5.2. vienu stjuartu uz 50pasažieriem.

6. Ja uz kuģa ir 100 apkalpes locekļu vai vairāk un kuģis veic starp­tautiskus reisus ilgāk par 72 stundām, apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3.punktā noteiktajam iekļauj sertificētu ārstu.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

6.1 Uz kuģiem, uz kuriem nav sertificēta ārsta, ir jābūt vismaz vienam jūrniekam, kas papildus saviem pamata pienākumiem ir atbildīgs arī par medicīnisko aprūpi un medikamentu izsniegšanu, vai vismaz vienam jūrniekam, kas ir kompetents sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Personām, kuras ir atbildīgas par medicīnisko aprūpi uz kuģa, bet nav ieguvušas ārsta kvalifikāciju, jāapgūst medicīniskās aprūpes mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-2 standarta prasībām. Jūrniekiem, kas izraudzīti, lai sniegtu pirmo medicīnisko palīdzību, jāapgūst pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu programma atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-VI/4-1 standarta prasībām.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

7. Ja kuģa apkalpes sastāvā ir 10 apkalpes locekļu vai vairāk, kuģa apkalpes minimālajā sastāvā papildus šo noteikumu 3. vai 4.punktā noteiktajam iekļauj sertificētu pavāru. Ja kuģa apkalpes sastāvā ir mazāk nekā 10 apkalpes locekļu un apkalpes sastāvā nav sertificēta pavāra, tad jebkurai personai, kas kambīzē gatavo ēdienu, jābūt apmācītai vai instruētai, ievērojot 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā prasības par pārtikas un personīgo higiēnu, kā arī par pārtikas apstrādi un glabāšanu uz kuģa.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

8. Ja kuģa pārgājiena laiks līdz nākamajai ostai nepārsniedz 24stundas, šī pārgājiena laikā uz kuģa var atrasties mazāks apkalpes locekļu skaits, nekā noteikts šo noteikumu 1. un 2.pielikumā, ja apkalpes locekļu skaits ir saskaņots ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk — Latvijas Jūras administrācija).

8.1 Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu zvejas laivu vada šķiperis, kuram atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" noteikta minimālā kvalifikācija.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

III. Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu

9. Latvijas Jūras administrācija izsniedz apliecību par kuģa apkalpes minimālo sastāvu (turpmāk — apliecība) (3.pielikums) atbilstoši kuģa tilpībai, galveno dzinēju jaudai, kuģošanas rajonam un ekspluatācijas režīmam.

10. Lai saņemtu apliecību, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Jūras admi­nistrā­cijā aizpildītu noteikta parauga iesniegumu (4.pielikums).

11. Ja kuģa īpašnieks, izvērtējot šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktās kuģa apkalpes minimālā sastāva normas, uzskata tās par nepiemērotām konkrētajam kuģim, kuģošanas rajonam vai citiem apstākļiem un vēlas, lai tiktu noteikts cits apkalpes minimālais sastāvs, viņš to norāda iesniegumā (sniedzot pamatojumu rindā "Īpašas atzīmes") un iesniedz Latvijas Jūras administrācijā dokumentus, kas apliecina apkalpes spēju nodrošināt kuģošanas drošību un vides aizsardzību, kuģa ekspluatāciju un rīcību avārijas situācijās, kuģa aizsardzības un drošības funkciju nodrošināšanu, kā arī šo noteikumu 2.punktā minētajos starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas laika normu ievērošanu.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

11.1 Ja kuģim saistībā ar tā ekspluatācijas īpatnībām periodiski ir dīkstāve, apliecībā papildus norāda kuģa apkalpes minimālo sastāvu dīkstāves laikā.

(MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

12. Latvijas Jūras administrācija piecu darbdienu laikā izskata kuģa īpaš­nieka iesniegumu, izvērtē attiecīgā kuģa dienesta organizāciju, kuģa aprīkojuma un ekspluatācijas īpatnības, kā arī apkalpes kvalifikācijas līmeni un pieņem lēmumu par apliecības izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

13. Apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi. Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā esošajiem kuģiem apliecības derīguma termiņš ir piesaistīts kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņam.

(Grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

14. Lēmumu par kuģa apkalpes minimālo sastāvu kuģa īpašnieks var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Latvijas Jūras administrācijas direktoram mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

15. Ja mainīta kuģa konstrukcija, kuģa aprīkojums vai ekspluatācijas noteikumi, apliecība zaudē spēku. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks iesniedz jaunu iesniegumu un saņem jaunu apliecību.

IV. Kuģa īpašnieka un kuģa kapteiņa atbildība

16. Kuģa īpašnieka pienākums ir nodrošināt kuģa apkalpes komplek­tēšanu atbilstoši kuģim noteiktajām apkalpes minimālā sastāva normām.

17. Kuģim noteiktās apkalpes minimālā sastāva normas neatbrīvo kuģa īpašnieku un kuģa kapteini no atbildības par kuģa, cilvēku un vides drošību, kā arī par apkalpes komplektēšanu atbilstoši faktiskajiem kuģošanas apstākļiem un nosacījumiem.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

18. Līdz 2016.gada 31.decembrim uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kuģiem kvalificēta sardzes matroža amatu var ieņemt persona, kurai ir STCW konvencijas II/4 vai II/5 noteikumā paredzētā kvalifikācija.

19. Līdz 2016.gada 31.decembrim uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kuģiem kvalificēta sardzes motorista amatu var ieņemt persona, kurai ir STCW konvencijas III/4 vai III/5 noteikumā paredzētā kvalifikācija.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.80
Starptautiskos reisos iesaistīto kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

(Pielikums MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

I. Kapteinis un klāja apkalpe uz pasažieru kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

3000 BT un lielāki

500 BT−3000 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2 IV/2

1

1

1 (II/3)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2 IV/2

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1 IV/2

3

2

1 (II/3)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

3

2

5.

Sardzes matrozis

II/4

3

1

II. Kapteinis un klāja apkalpe uz kravas* kuģiem

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

3000 BT un lielāki

1500 BT−3000 BT

500 BT−1500 BT

līdz 500 BT

1.

Kapteinis

II/2 IV/2

1

1

1

1 (II/3)

2.

Vecākais stūrmanis

II/2 IV/2

1

1

1

3.

Sardzes stūrmanis

II/1 IV/2

2

1

1**

1 (II/3)

4.

Kvalificēts sardzes matrozis

II/5

3

2

2

1

5.

Sardzes matrozis

II/4

2

1

1

Piezīmes.
1. * Kravas kuģu kategorijā ietilpst arī jūras velkoņi.
2. ** Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pietiekamu pamatojumu par to, kā nodrošinās kuģa ekspluatāciju atbilstoši starptautiskajām prasībām par minimālo apkalpi un starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas stundu ievērošanu.

III. Kuģu mašīntelpas apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas noteikums

Skaits

galvenā dzinēja jauda lielāka par 6000 kW

galvenā dzinēja jauda 3000 kW−6000 kW

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

1.

Vecākais mehāniķis

III/2 vai III/3 atkarībā no galvenā dzinēja jaudas

1

1

1

1

1

1

2.

Otrais mehāniķis

III/2

1

1

1

1

3.

Sardzes mehāniķis

III/1

2

2

2

1

2

1

2

2

4.

Kvalificēts sardzes motorists

III/5

2

1

1

1

5.

Sardzes motorists

III/4

1

1

1

1

Piezīme. Mašīntelpas apkalpošana bez pastāvīgas sardzes atļauta, ja kuģa automatizācijas līmenis atbilst SOLAS 74 konvencijas I-2 daļas E sadaļas prasībām.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.80
Zvejas kuģu, kabotāžas kuģu un iekšējo ūdeņu kuģu apkalpes minimālā sastāva normas

(Pielikums MK 28.01.2014. noteikumu Nr.52 redakcijā)

I. Zvejas kuģi

1. Kapteinis un klāja apkalpe* uz zvejas kuģiem neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas (STCW) vai STCW-F konvencijas (STCW-F) noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

1.1. kapteinis STCW-F II/1 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW II/2 noteiktā kvalifikācija

1

1.2. vecākais stūrmanis** STCW-F II/2 vai STCW II/2 noteiktā kvalifikācija

1

1.3. sardzes stūrmanis STCW-F II/2 atbilstoši kuģa garumam noteiktā kvalifikācija vai STCW II/1 noteiktā kvalifikācija

1
(2, ja kuģa bruto tilpība >3000)

1.4. sardzes matrozis 143.2.apakšpunktā vai 41.9.apakšpunktā (STCW II/4) vai 41.10.apakšpunktā (STCW II/5) noteiktā kvalifikācija

3

Piezīmes.
1.* Kapteinim un visiem stūrmaņiem nepieciešams globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk − GMDSS) universālā operatora sertifikāts.
2.** Šo pozīciju var neņemt vērā, ja kuģa īpašnieks sniedz pietiekamu pamatojumu par to, kā nodrošinās kuģa ekspluatāciju atbilstoši starptautiskajām prasībām par minimālo apkalpi un normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas stundu ievērošanu.

2. Mašīntelpas apkalpe uz zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, lielāku par 3000 kW, neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas (STCW) vai STCW-F konvencijas (STCW-F) noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

2.1.

vecākais mehāniķis STCW-F II/5 vai STCW III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.2.

otrais mehāniķis STCW-F II/5 vai STCW III/2 noteiktā kvalifikācija

1

1

2.3.

sardzes mehāniķis STCW-F II/5 vai STCW III/1 noteiktā kvalifikācija

2

1

2.4.

sardzes motorists 143.3.apakšpunktā vai 55.9.apakšpunktā (STCW III/4) vai 55.10.apakšpunktā (STCW III/5) noteiktā kvalifikācija

3

2

3. Mašīntelpas apkalpe zvejas kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 3000 kW neierobežotā zvejas rajonā ārpus Baltijas jūras

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas (STCW) vai STCW-F konvencijas (STCW-F) noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

3.1.

vecākais mehāniķis STCW-F II/5 vai STCW III/3 noteiktā kvalifikācija

1

1

3.2.

sardzes mehāniķis STCW-F II/5 vai STCW III/1 noteiktā kvalifikācija

2

1

3.3.

sardzes motorists 143.3.apakšpunktā vai 55.9.apakšpunktā (STCW III/4) vai 55.10.apakšpunktā (STCW III/5) noteiktā kvalifikācija

1

1

4. Apkalpe uz zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar neierobežotu reisa ilgumu Baltijas jūrā

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas (STCW) vai STCW-F konvencijas (STCW-F) noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

4.1.

kapteinis STCW-F II/1 vai STCW II/3 noteiktā kvalifikācija

1

4.2.

sardzes stūrmanis STCW-F II/2 vai STCW II/3 noteiktā kvalifikācija

1

4.3.

mehāniķis 135.6. vai 135.7.apakšpunktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 55.6.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija

1

4.4.

sardzes matrozis vai zvejnieks 143.1. vai 143.2.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija vai 41.9.apakšpunktā (STCW II/4) vai 55.10.apakšpunktā (STCW II/5) noteiktā kvalifikācija

1

Piezīme. Kapteinim un sardzes stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts vai tāljūras radiooperatora sertifikāts.

5. Apkalpe zvejas kuģiem ar garumu līdz 45 metriem un ar reisa ilgumu līdz 16 stundām* Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

Nr.
p.k.

Amats

Kvalifikācijas sertifikāta STCW konvencijas (STCW) vai STCW-F konvencijas (STCW-F) noteikums vai minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

5.1.

kapteinis** 126.3.apakšpunktā (STCW-F II/3) vai 41.4.apakšpunktā (STCW II/3) noteiktā kvalifikācija

1

5.2.

mehāniķis 135.6. vai 135.7.apakšpunktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija vai 55.6.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija

1

5.3.

sardzes matrozis vai zvejnieks 143.1. vai 143.2.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija vai 41.9.apakšpunktā (STCW II/4) vai 41.10.apakšpunktā (STCW II/5) noteiktā kvalifikācija

1

Piezīmes.
1.* Pēc kuģa īpašnieka iesnieguma un pamatojuma.
2.** Kapteinim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts vai piekrastes radiooperatora sertifikāts.

II. Kabotāžas kuģi piekrastes kuģošanā

6. Kapteinis un klāja apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

500 BT un lielāki

līdz 500 BT

6.1.

kapteinis 41.2. vai 41.3.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija vai 41.4.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.2.

sardzes stūrmanis 41.7. vai 41.8.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija atbilstoši kuģa BT

1

1

6.3.

sardzes matrozis 41.9. vai 41.10.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija

2

1

Piezīme. Kapteinim un stūrmanim nepieciešams GMDSS universālā operatora sertifikāts. Kuģojot tikai jūras rajonā A1, kapteinim un stūrmanim nepieciešams GMDSS ierobežotā operatora sertifikāts.

7. Mašīntelpas apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits

galvenā dzinēja jauda 750 kW−3000 kW

galvenā dzinēja jauda mazāka par 750 kW

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

ar pastāvīgu sardzi

bez pastāvīgas sardzes

7.1.

vecākais mehāniķis 55.1. vai 55.2.apakšpunktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija

1

1

7.2.

sardzes mehāniķis 55.5. vai 55.6.apakšpunktā atbilstoši galvenā dzinēja jaudai noteiktā kvalifikācija

1

1

1

7.3.

sardzes motorists 41.9. vai 41.10.apakšpunktā noteiktā kvalifikācija

1

1

1*

Piezīme. * Kuģiem piekrastes kuģošanā ar reisa ilgumu līdz 12 stundām šo pozīciju var neņemt vērā.

III. Iekšējo ūdeņu kuģi

8. Kapteinis un apkalpe

Nr.
p.k.

Amats

Minimālā kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"

Skaits*

8.1.

kapteinis 171.1.apakšpunkts (atbilstoši kuģa BT)

1

8.2.

mehāniķis 171.4.apakšpunkts (atbilstoši galvenā dzinēja jaudai)

1

8.3.

matrozis 183.punkts

1

8.4.

motorists** 184.punkts

1

Piezīmes.
1. Kapteinim nepieciešams GMDSS piekrastes radiooperatora sertifikāts.
2. * Uz kuģiem ar bruto tilpību, mazāku par 200, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā speciālistus, kuriem ir apvienotās kvalifikācijas dokumenti.
3. ** Kuģiem, kuru galvenā dzinēja jauda ir mazāka par 300 kW, kā arī ja kuģa automatizācijas pakāpe pieļauj kuģa ekspluatāciju bez pastāvīgas sardzes mašīntelpā, šo pozīciju var neņemt vērā.
4. Uz kuģiem ar bruto tilpību, mazāku par 20, un galveno dzinēju jaudu, mazāku par 20 kW, apkalpi var samazināt, iekļaujot tajā tikai kapteini.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.80

(Pielikums grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

CET1.JPG (62954 bytes)

CET2.JPG (27947 bytes)

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.80

(Pielikums grozīts ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.52)

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 80Pieņemts: 24.01.2006.Stājas spēkā: 08.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 07.02.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
127427
{"selected":{"value":"31.01.2014","content":"<font class='s-1'>31.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2014","iso_value":"2014\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2006","iso_value":"2006\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2006.-30.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)