Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas ostas maksas aktuālajā redakcijā pieejamas šeit.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas brīvostas pārvaldes 2020. gada 19. novembra lēmumu Nr. 105 "Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu".

Rīgas brīvostas valdes lēmums Nr.185

2005.gada 13.decembrī (prot.Nr.17, 20.p)

Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz "Likumu par ostām", "Rīgas brīvostas likumu", Rīgas brīvostas pārvaldes nolikumu, ņemot vērā:

1) ka saskaņā ar "Likuma par ostām" 13.panta trešo daļu "ostas maksas un tarifus nosaka ostas pārvalde un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ostas maksas paaugstinājumi stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas", 15.panta pirmo daļu ostas pārvalde apstiprina tarifu robežlīmeņus pakalpojumiem, ko sniedz ostā un 15.panta otro daļu "ostas maksas pakalpojumu tarifu robežlīmeņi stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"",

2) ka saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes nolikuma 6.1.4.punktu brīvostas valde apstiprina ostas maksas un maksimālos tarifu robežlīmeņus par pakalpojumiem, ko sniedz kuģiem ostā; lemj par ostas maksu atlaižu piešķiršanu,

3) Rīgas ostas maksas, kas apstiprinātas ar Rīgas brīvostas valdes 16.06.2000. lēmumu Nr.38 "Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu" un ir spēkā no 22.09.2000.,

4) iepazīstoties ar Rīgas brīvostas pārvaldes Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamenta 08.12.2005. ziņojumu Nr.SD/307-n un iesniegto Rīgas ostas maksu projektu,

brīvostas valde nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas ostas maksas saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātās Rīgas ostas maksas stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. No šī lēmuma 1.punktā apstiprināto Rīgas ostas maksu spēkā stāšanas brīža atzīt par spēku zaudējušām ar Rīgas brīv­ostas valdes 16.06.2000. lēmumu Nr.38 apstiprinātās Rīgas ostas maksas.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs A.Ārgalis

 

Apstiprināts ar
2005.gada 13.decembra Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.185

Rīgas ostas maksas

Izdots saskaņā ar "Likuma par ostām" 13.panta trešo daļu un 15.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas ostas maksas (turpmāk - noteikumi) nosaka Rīgas brīvostā iekasējamās ostas maksas un to likmes, ostas maksu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību, kā arī maksimālo tarifu robežlīmeņus ostas pakalpojumiem par velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanu, ugunsdzēsēju pakalpojumiem, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un dzeramā ūdens piegādi (turpmāk - ostas pakalpojumi).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. hospitāļu kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.2. jahta - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām;

2.3. kalendārais gads - laika periods no 1.janvāra plkst. 00.00 līdz 31.decembra plkst. 24.00;

2.4. konteineru kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā un kurš pārvadā konteineru kravu ne mazāk kā 50 % apmērā no kopējā kravas daudzuma;

2.5. kruīza kuģis - pasažieru kuģis, kurš veic starptautisku reisu ar ilgumu ne mazāku par 60 stundām izklaides nolūkos. Kruīza kuģis pārvadā tikai pasažierus, neveicot nekādas kravas operācijas. Kruīza maršrutā bez sākuma un gala ostas ir iekļauti vismaz vēl divu citu ostu apmeklējumi;

2.6. kuģa GT - kuģa kopējās ietilpības rādītājs, kas noteikts saskaņā ar 1969.gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu;

2.7. kuģošanas grafiks - kuģu satiksmes saraksts starp divām vai vairākām ostām, kurā norādīts kuģa pienākšanas un atiešanas datums katrā no attiecīgajā kuģošanas maršrutā ietvertajām ostām;

2.8. kuģošanas līnija - šajos noteikumos noteiktā kārtībā Brīvostas pārvaldes apstiprināts regulārs kravas vai pasažieru pārvadājumu maršruts, pēc iepriekš paziņota kuģošanas grafika (noteiktā kalendārā vai nedēļas dienā) ar viena vai vairāku līnijkuģu satiksmi starp Rīgu un vienu vai vairākām citām ostām;

2.9. labdarības misijas kuģis - kuģis, kurš veic labdarības braucienus vai pārvadā humānās palīdzības kravas Latvijas valstij, pie noteikuma, ka labdarības kravas svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par 50% no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;

2.10. līnijkuģis - konteineru, ro-ro vai pasažieru kuģis, kurš veic kravas vai pasažieru pārvadājumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Brīvostas pārvaldes apstiprinātas kuģošanas līnijas ietvaros;

2.11. mazais kuģis - kuģis ar tilpību mazāku par 200 GT;

2.12. mācību kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.13. ostas flotes kuģis - ledlauzis, velkonis, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdens­līdēju kuģis un citi kuģi, kuri pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji apkalpošanas darbu nodrošināšanai ostā;

2.14. pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš paredzēts un tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem, ir pilnībā aprīkots ar ne mazāk kā 250 pasažieru vietām, un kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš paredzēts un tiek izmantots tikai pasažieru pārvadājumiem neatkarīgi no pasažieru vietu skaita pie noteikuma, ka tas neveic nekādas kravas operācijas;

2.15. ro-ro kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā un kurš paredzēts un tiek izmantots kravas un/vai kravas un pasažieru pārvadājumiem, ir aprīkots ar mehānismu horizontālai kravas iekraušanai un izkraušanai;

2.16. refrižeratorkuģis - kuģis, kura kravas tilpnes ir apgādātas ar saldēšanas iekārtām kravas ilgstošai uzglabāšanai un kurš pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus);

2.17. specializētie kuģi - velkonis ar liellaivu, velkonis ar kuģi, kuram nedarbojas dzinējs;

2.18. tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.19. valsts dienestu kuģis - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības vai glābšanas kuģis, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic attiecīgo Latvijas vai ārvalsts dienestu uzdevumus;

2.20. vietējās satiksmes kuģis - kuģis, kurš uztur satiksmi valsts iekšējos ūdeņos;

2.21. zvejas kuģis - kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;

2.22. zivrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi;

3. Ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņi ostas pakalpojumiem ir noteikti eiro (EUR).

4. Ostas maksas saņem Brīvostas pārvalde.

5. Brīvostas pārvaldei ir tiesības, slēdzot individuālu līgumu uz noteiktu laika periodu, izņēmuma gadījumos izmainīt kuģim piemērojamās ostas maksas un atlaides ostas maksām, kā arī ostas pakalpojumiem piemērojamos maksimālo tarifu robežlīmeņus. Katra izņēmuma piemērošanai ir jābūt ekonomiski pamatotai un saistītai ar ostas attīstības nodrošināšanu - nepieciešamību paplašināt ostas sniegto pakalpojumu klāstu, jaunu pārvadājumu vai kuģošanas līniju ieviešanu vai izmaksu nerentablu kravu vai pasažieru pārvadājumu stabilizēšanu. Piemērojot izņēmumus ostas maksām un ostas pakalpojumu maksimālajiem tarifu robežlīmeņiem, ievēro kuģa karoga un izcelsmes valsts diskriminācijas aizlieguma principu.

6. Līnijkuģim šajos noteikumos noteiktās atlaides piemēro tikai tad, ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir apstiprināta kuģošanas līnija un noslēgts līnijas līgums ar Brīvostas pārvaldi. Līnijas līgumu slēdz uz vienu kalendāro gadu. Līnijas līgumu automātiski pagarina uz nākamo kalendāro gadu, ja kuģošanas līnijas operators ievēro šo noteikumu un līnijas līguma prasības.

7. Kuģošanas līniju apstiprina Brīvostas pārvalde. Lēmumu par kuģošanas līnijas noteikšanu Brīvostas pārvalde ir tiesīga pārskatīt jebkurā laikā, bet ne retāk kā reizi gadā.

8. Kuģošanas līniju, pamatojoties uz operatora iepriekšēju rakstveida pieteikumu, var apstiprināt, ja kuģis apmeklē ostu vismaz vienu reizi mēnesī pēc iepriekš saskaņota kuģošanas grafika laika periodam ne mazākam par trim mēnešiem.

9. Pieteikumu kuģošanas līnijas apstiprināšanai operators iesniedz vismaz vienu mēnesi pirms paredzētās kuģošanas līnijas darbības uzsākšanas, norādot līnijas nosaukumu, kuģošanas grafiku vismaz trim mēnešiem, pārvadājamās kravas veidu un līniju apkalpojošo kuģu sarakstu. Kuģa nomaiņa neietekmē kuģošanas līnijas statusu. Kuģošanas līnijas operators ir tiesīgs samazināt kuģošanas grafikā noteikto ostas apmeklējumu skaitu tikai ar Brīvostas pārvaldes rakstveida piekrišanu. Šādas izmaiņas ir saistošas attiecībā uz šo noteikumu piemērošanu ar brīdi, kad tās iekļautas līnijas līgumā.

10. Kuģošanas līnijas operators nodrošina kuģošanas grafika publicēšanu vismaz divos vietējos dienas laikrakstos un grafika aktualizēšanu ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Novirze no kuģošanas grafika pieļaujama ne lielāka par 12 stundām satiksmē ar Eiropas ostām un 36 stundām satiksmē ar citu kontinentu ostām. Kuģošanas līnijas operators nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā, rakstveidā informē Brīvostas pārvaldi par jebkurām izmaiņām kuģošanas grafikā.

11. Brīvostas pārvalde reizi gadā pārbauda līnijkuģa darbības atbilstību līnijas līgumā noteiktajam kuģošanas grafikam (turpmāk - noslēguma pārbaude), savstarpēji salīdzinot kuģošanas grafikā noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu kalendārā gada laikā.

12. Brīvostas pārvalde pārskata līnijkuģim piemērotās atlaides, ja noslēguma pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā noteikto un līnijkuģa reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu. Ostu maksu pārrēķinu veic tikai gadījumā, ja līnijkuģa novirze no grafika neatbilst līnijas līgumā un šo noteikumu 45.punktā noteiktajai atlaižu kategorijas robežai. Kuģošanas līnijas operators apmaksā kuģošanas grafikā noteikto, bet reāli neienākušo kuģu ostas maksu pārrēķinu atbilstoši noslēguma pārbaudes slēdzienam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no tā izrakstīšanas brīža.

13. Gadījumā, ja noslēguma pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu, nākamajā gadā līnijkuģim piemērojamo atlaižu apmēru nosaka atbilstoši līnijkuģa reāli veiktajam ostas apmeklējumu skaitam iepriekšējā gadā.

II. Ostas maksu un ostas pakalpojumu aprēķināšana un iekasēšana

14. Rīgas brīvostā ir noteikta kravas maksa, kanāla maksa, sanitārā maksa, piestātnes maksa, pasažieru maksa un mazo kuģu maksa.

15. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos izmanto kuģa GT. Ja tankkuģa mērgrāmatā ir atsevišķi uzrādīta bruto tilpība, kas tiek izmantota izolētajam balastam, tad ostas maksas un maksas par pakalpojumiem aprēķina attiecīgi samazinot kopējo kuģa GT.

16. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiku ostā noapaļo līdz veselām stundām. Laiku mazāku par 30 minūtēm samazina līdz veselai stundai, bet laiku virs 30 minūtēm palielina līdz veselai stundai.

17. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un ostas maksas no kuģa iekasē kuģu aģents atbilstoši ar Brīvostas pārvaldi noslēgtā līguma noteikumiem.

18. Ostas maksas un maksu par ostas pakalpojumiem kuģis apmaksā līdz iziešanai no ostas. Ostas maksu nenomaksāšanas gadījumā ostas kapteinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs aizturēt kuģa iziešanu no ostas.

A. OSTAS MAKSAS

III. Kravas maksa

19. Kravas maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no ostas.

20. Kravas maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

20.1. tankkuģim 0.9 EUR/GT;

20.2. specializētajam kuģim 0.4 EUR/GT;

20.3. pārējiem kuģiem 0.8 EUR/GT.

21. Kuģim ienākot ostā vai izejot no ostas balastā, kā arī gadījumos, kad kuģī iekrautās vai no tā izkrautās kravas daudzums nepārsniedz 50% no kuģa pilnas kravnesības, kravas maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

21.1. tankkuģim 0.5 EUR/GT;

21.2. specializētajam kuģim 0.2 EUR/GT;

21.3. pārējiem kuģiem 0.4 EUR/GT.

22. Kravas maksu neiekasē no:

22.1. konteinerkuģa;

22.2. pasažieru kuģa;

22.3. kruīza kuģa;

22.4. ro-ro kuģa;

22.5. refrižeratorkuģa;

22.6. kuģa, kurš ienāk ostā, neveicot kravas operācijas;

22.7. kuģa, kurš iziet no ostas, neveicot kravas operācijas.

IV. Kanāla maksa

23. Kanāla maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā, kuģa pārtauvošanos no vienas piestātnes uz citu piestātni un kuģa iziešanu no ostas.

24. Kuģim ienākot ostā un izejot no ostas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

24.1. konteinerkuģim 0.38 EUR/ GT;

24.2. pasažieru kuģim 0.12 EUR/GT;

24.3. kruīza kuģim 0.10 EUR/GT;

24.4. ro-ro kuģim 0.19 EUR/ GT;

24.5. refrižeratorkuģim 0.19 EUR/GT.

25. Par kuģa pārtauvošanos no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz citu piestātni vai stāvēšanas vietu kanāla maksu aprēķina pēc likmes 0.1 EUR/GT.

26. Kanāla maksu neiekasē no kuģa, kurš maksā kravas maksu, izņemot šo noteikumu 25.punktā noteiktos gadījumus.

27. Kuģim, kurš ienāk ostā vai iziet no ostas, neveicot kravas un/vai pasažieru operācijas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

27.1. konteinerkuģim 0.19 EUR/ GT;

27.2. pasažieru kuģim 0.06 EUR/GT;

27.3. kruīza kuģim 0.05 EUR/GT;

27.4. ro-ro kuģim 0.095 EUR/ GT;

27.5. refrižeratorkuģim 0.095 EUR/GT;

27.6. specializētajam kuģim 0.095 EUR/GT;

27.7. pārējiem kuģiem 0.22 EUR/GT.

V. Sanitārā maksa

28. Sanitāro maksu nosaka kuģim atsevišķi par katru ostas apmeklējumu. Sanitārā maksa ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņotos balasta ūdeņus un tanku mazgājamos ūdeņus.

29. Sanitāro maksu aprēķina pēc likmes 0.1 EUR/GT.

30. Kuģim, kurš aprīkots ar atkritumu un piesārņojuma utilizācijas iekārtām, sanitāro maksu aprēķina pēc likmes 0.06 EUR/GT.

31. Sanitāro maksu neiekasē no pasažieru kuģa, kruīza kuģa un zvejas kuģa.

VI. Piestātnes maksa

32. Piestātnes maksu nosaka ikvienam kuģim, kurš atrodas pie piestātnes, par katru piestātnes izmantošanas gadījumu vai piemērojot piestātnes izmantošanas stundas likmi šo noteikumu 36.punktā noteiktajos gadījumos.

33. Piestātnes maksu aprēķina pēc likmes 0.085 EUR/GT.

34. Piestātnes maksu pie piestātnēm JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4 aprēķina pēc likmes 0.26 EUR/GT.

35. Kuģim, kurš viena ostas apmeklējuma laikā izmanto viena nomnieka vai īpašnieka valdījumā esošas vairākas piestātnes, tikai par otrās piestātnes izmantošanu piestātnes maksu nosaka 50% apmērā no piestātnes maksas standartlikmes.

36. Kuģim, kurš neveic kravas un/vai pasažieru operācijas, piestātnes maksu aprēķina, par pamatu ņemot piestātnes izmantošanas stundas likmi:

36.1. ro-ro kuģim 0.007 EUR/GT;

36.2. pasažieru kuģim 0.007 EUR/GT;

36.3. kruīza kuģim 0.007 EUR/GT;

36.4. zvejas vai zivrūpniecības kuģim 0.005 EUR/GT;

36.5. pārējiem kuģiem 0.011 EUR/GT.

37. Piestātnes maksas aprēķināšanai piemēro 0 % likmi šādos gadījumos:

37.1. kuģa remonta laikā pie Brīvostas pārvaldes noteiktām piestātnēm. No kuģa iekasē piestātnes maksu gadījumā, ja kuģis pirms un/vai pēc piestātnes izmantošanas veicis kravas un/vai pasažieru operācijas;

37.2. ostā ienākoša vai no ostas izejoša kuģa īslaicīgas piespiedu novietošanas gadījumā, kas pamatota ar no kuģa neatkarīgu ārkārtas apstākļu (force majeure) iestāšanos. Par ārkārtas apstākļiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīta situācija, kad pastāv reāli draudi kuģa, tā apkalpes, pasažieru vai kravas drošībai. Šādā gadījumā kuģi ar Brīvostas pārvaldes saskaņojumu novieto pie tuvākās brīvās piestātnes;

37.3. ostas flotes kuģim gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu ostā.

VII. Mazo kuģu maksa

38. Mazo kuģu maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.

39. Mazo kuģu maksu aprēķina pēc likmes 0.04 EUR/GT.

40. Mazie kuģi no citām ostas maksām ir atbrīvoti.

VIII. Pasažieru maksa

41. Pasažieru maksu nosaka par katru pasažieri, kas atrodas uz kuģa, kuģim ienākot ostā un kuģim izejot no ostas.

42. Pasažieru maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

42.1. 1 EUR par katru pasažieri, kuģim ienākot ostā;

42.2. 1 EUR par katru pasažieri, kuģim izejot no ostas.

43. Bērni līdz 12 gadu vecumam ir atbrīvoti no pasažieru maksas.

IX. Ostas maksu atlaides

44. No ostas maksām ir atbrīvoti šādi kuģi:

44.1. Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģis;

44.2. ārvalstu kuģis, kurš uzaicināts oficiālā vizītē;

44.3. hospitāļu kuģis;

44.4. vietējās satiksmes pasažieru kuģis un jahta;

44.5. ostas flotes kuģis gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu ostā;

44.6. mācību kuģis;

44.7. zinātniski pētnieciskais kuģis;

44.8. labdarības misijas kuģis;

44.9. buru kuģis;

44.10. mazais kuģis ar dzinēja jaudu mazāku par 100kW;

44.11. kuģis, kurš ienāk ostā ārkārtas apstākļu (force majeure) spiests.

45. Līnijkuģim saskaņā ar līnijas līgumā noteikto kuģošanas grafiku piemēro atlaidi no visām ostas maksām atkarībā no ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā gada ietvaros, sākot ar pirmo līnijkuģa ostas apmeklējumu šādos apmēros:

45.1. 10% - 10 līdz 20 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaides);

45.2. 20% - 21 līdz 50 ienākšanas reizes (2.kategorijas atlaides);

45.3. 40% - vairāk par 50 ienākšanas reizēm (3.kategorijas atlaides);

45.4. 60% - vairāk par 150 ienākšanas reizēm (4.kategorijas atlaides).

46. Līnijkuģim, kurš izmanto piestātnes JPS-1, JPS-2, MK-3, MK-4, piemēro atlaidi 60 % apmērā no piestātnes maksas.

47. Līnijkuģim, kurš neievēro kuģošanas grafiku, šajos noteikumos noteiktās atlaides nepiemēro, izņemot gadījumus, kad kuģošanas grafika neievērošana ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem un par šo apstākļu iestāšanos ir rakstveidā informēta Brīvostas pārvalde.

48. Zvejas un zivrūpniecības kuģim piemēro atlaidi 50% apmērā no visām ostu maksām.

49. Gadījumos, kad kuģim šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var piemērot vairākas atlaides, piemēro tikai vienu - lielāko atlaidi.

B. OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI

X. Ostas velkoņu izmantošana

50. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos aprēķina neatkarīgi no tauvošanā izmantoto velkoņu skaita pēc šādām likmēm:

50.1. pietauvošana vai attauvošana - EUR 0.17 par katru GT;

50.2. pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru - EUR 0.22 par katru GT;

50.3. pārtauvošana vienas piestātnes robežās - EUR 0.17 par katru GT.

51. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas velkoņa izmantošanu samazina par 25% no piemērojamās standartlikmes, ja velkoņa pakalpojumus pietauvojoties izmanto:

51.1. šo noteikumu 44.punktā noteiktie kuģi;

51.2. līnijkuģis.

52. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa vai cita pašgājēja peldoša līdzekļa izmantošanu ar kuģa tauvošanu nesaistītos darbos aprēķina, par pamatu ņemot dzinēja jaudu pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.1):

Tabula Nr.1

Dzinēja jauda (ZS)

EUR/h

līdz 100

45

no 101 līdz 200

75

no 201 līdz 300

85

no 301 līdz 400

100

no 401 līdz 500

120

no 501 līdz 600

150

no 601 līdz 700

180

no 701 līdz 1000

200

no 1001 līdz 1500

300

no 1501 līdz 2000

350

no 2001 līdz 2500

420

no 2501 līdz 3000

470

no 3001 līdz 3500

500

no 3501 līdz 4000

550

vairāk nekā 4000

700

53. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas velkoņa izmantošanu pasažieru kuģim visos gadījumos aprēķina, par pamatu ņemot stundas likmi.

XI. Ostas peldošo līdzekļu izmantošana

54. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas peldošā celtņa izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot kuģa bez dzinēja celtspēju pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.2):

Tabula Nr.2

Kuģa bez dzinēja celtspēja (t)

EUR/t /h

līdz 50

7

no 51 līdz 100

11

no 101 līdz 250

16

no 251 līdz 500

25

no 501 līdz 1000

34

vairāk nekā 1000

38

55. Kuģa apmaksāto darba laiku skaita no brīža, kad kuģis atstāj piestātni vai savu faktisko atrašanās vietu līdz brīdim, kad kuģis atgriežas savā pastāvīgajā stāvvietā.

56. Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas peldošā celtņa darbu, tā pārvietošanu ar velkoni vai bez tā uz darba vietu un atpakaļ aprēķina, par pamatu ņemot peldošā celtņa celtspēju pēc šādām stundas likmēm (tabula Nr.3):

Tabula Nr.3

Peldošā celtņa celtspēja (t)

Maksa EUR/h

Par peldošā celtņa darbu

Par celtņa
pārvietošanu

bez velkoņa

ar velkoni

līdz 10

43

64.5

139

no 11 līdz 15

70

105

139

no 16 līdz 25

86

129

164

no 26 līdz 40

108

162

229

no 501 līdz 1000

128

192

229

vairāk nekā 1000

149

223.5

243

XII. Ugunsdzēsēju pakalpojumi

57. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēsēju personāla dežūru uz kuģa vai pie kuģa aprēķina pēc likmes 9 EUR/h.

58. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēšanai aprīkotas tehnikas dežūru pie kuģa aprēķina pēc šādas stundas likmes:

58.1. uguns dzēšanai aprīkota kutera dežūra 324 EUR/h;

58.2. uguns dzēšanai aprīkotas mašīnas dežūra 30 EUR/h.

XIII. Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana

59. Maksimāli pieļaujamo maksu par piesārņoto balasta, sateču un naftu saturošo ūdeņu nodošanu speciāli aprīkotiem kuģiem vai ostas piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:

59.1. sateču, fekālo un naftu saturošo ūdeņu nodošana:

59.1.1. speciāli aprīkotam kuģim - 12EUR/kbm;

59.1.2. attīrīšanas iekārtās - 7 EUR/kbm.

59.2. piesārņoto balasta ūdeņu nodošana:

59.2.1. speciāli aprīkotam kuģim - 12EUR/kbm;

59.2.2. attīrīšanas iekārtās - 6 EUR/kbm.

59.3. tanku mazgājamo ūdeņu nodošana:

59.3.1. speciāli aprīkotam kuģim - 12EUR/kbm;

59.3.2. attīrīšanas iekārtās - 7 EUR/kbm.

60. Kuģa, no kura neiekasē sanitāro maksu, cietos atkritumus iesaiņotā veidā savāc piestātnē, kurā kuģis atrodas pēc likmes 20 EUR/kbm.

61. Maksu par šajā nodaļā noteikto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu piemēro jebkuram kuģim, ieskaitot kuģi, kurš ir atbrīvots no ostas maksām.

XIV. Dzeramā ūdens piegāde

62. Maksimāli pieļaujamo maksu par dzeramā ūdens piegādi kuģim aprēķina pēc šādas likmes:

62.1. ja ūdeni piegādā no krasta piestātnes - 2 EUR/t;

62.2. ja ūdeni piegādā ar ostas peldošiem līdzekļiem - 4.50 EUR/t;

62.3. ja ūdeni piegādā reidā stāvošam kuģim - 2 EUR/t, neskaitot ostas velkoņa izmaksas.

63. Dzeramā ūdens piegādi kuģim ar ostas peldošiem līdzekļiem nodrošina pēc kuģa kapteiņa iepriekšējā pieprasījuma.

64. Dzeramā ūdens minimālais daudzums, ko kuģim piegādā, izmantojot ostas peldošos līdzekļus, ir 15 t. Ja kuģa kapteinis pieprasa mazāku dzeramā ūdens daudzumu, maksa par dzeramā ūdens piegādi tiek aprēķināta, pieņemot, ka piegādātas 15 t.

XV. Noslēguma jautājumi

65. Noteikumus publicē latviešu un angļu valodā. Noteikumu versija latviešu valodā ir autentiska un to izmanto jebkuru ar šo noteikumu interpretāciju saistītu domstarpību gadījumā.

66. Gadījumā, ja rodas strīds par šo noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no tā veicamās funkcijas ostā un konkrētā pārvadājuma veida.

67. Noteikumu interpretācijā un jebkuru domstarpību risināšanā saistībā ar šo noteikumu piemērošanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

68. Jebkuri strīdi un domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, risināmi pārrunu ceļā ar Brīvostas pārvaldi. Gadījumā, ja radušās domstarpības atrisināt neizdodas, strīds izšķirams Latvijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

69. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai trans­porta nozarē, ostas maksas un ostu pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata reizi gadā novembrī.

70. Noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā 45 dienas pēc to publikācijas.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs A.Ārgalis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas brīvostas valde Veids: lēmums Numurs: 185Pieņemts: 13.12.2005.Stājas spēkā: 13.12.2005.Zaudē spēku: 08.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 15.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
125787
13.12.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)