Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas brīvostas pārvalde

Rīgas ostas maksas

Apstiprināts ar 16.06.2000.

Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.38

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Rīgas ostas maksas (turpmāk "Ostas maksas") nosaka kuģa maksājumu apjomu par kuģa ienākšanu un iziešanu no ostas, kā arī 3.punktā minēto pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus.

2. Lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Kuģa GT - kuģa kopējās ietilpības rādītājs, kas noteikts saskaņā ar 1969.gada konvenciju par kuģu mērīšanu un uzrādīts kuģa mērīšanas apliecībā;

2.2. Jahta - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām;

2.3. Hospitāļu kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.4. Kalendārais gads - laika posms no l.janvāra pulksten 00 līdz 31. decembrim pulksten 24;

2.5. Kabotāžas kuģis -Latvijas karoga kuģis, kas veic pārvadājumus, vai iet balastā starp Latvijas ostām;

2.6. Konteineru kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.7. Kuģošanas grafiks - kuģu satiksmes saraksts starp divām vai vairākām ostām, kurā norādīts kuģa pienākšanas datums katrā no attiecīgajā kuģošanas maršrutā ietvertajām ostām;

2.8. Kuģošanas līnija - brīvostas pārvaldes apstiprināts kuģošanas maršruts ar noteiktu kuģu satiksmi starp Rīgu un divām vai vairākām aizjūras ostām atbilstoši apstiprinātiem kuģošanas grafikiem;

2.9. Līnijas grafiks - līnijkuģu satiksmes saraksts, kurā norāda kuģa pienākšanas un iziešanas nedēļas dienu vai datumu;

2.10. Labdarības misiju kuģis - kuģis, kas veic labdarības braucienus vai pārvadā humānas palīdzības kravas Latvijas valstij, kuras svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par pusi no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;

2.11. Latvijas valsts dienestu kuģis - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes - pētniecības kuģis, glābšanas kuģis;

2.12. Līnijkuģis ir kuģis , kurš uztur satiksmi starp kuģošanas līnijā iekļautajām ostam;

2.13. Mazais kuģis - kuģis, kura ietilpība ir mazāka par 200 bruto tonnām;

2.14. Mācību kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.15. Ostas flotes kuģis - kuģis, kurš veic apkalpošanas funkcijas ostā - ledlauzis, velkonis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdenslīdēju un citi kuģi, kuri pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji;

2.16. Nepārvarama vara - reāli draudi kuģa apkalpes, kravas, pasažieru vai kuģa drošībai force majeure );

2.17. Pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība;

2.18. Ro-Ro kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.19. Specializētie kuģi - velkonis ar liellaivu, kā arī velkonis ar kuģi, kuram nedarbojas dzinējs;

2.20. Starptautiskā kuģošana - kuģu satiksme, kura savieno Rīgas ostu ar kādu no ostām ārvalstīs;

2.21. Tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.22. Transporta refrižeratori - kuģi, kuru kravas tilpnes ir apgādātas ar saldēšanas iekārtām kravas ilgstošai uzglabāšanai un kuri pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus);

2.23. Vietējās satiksmes kuģis - kuģis, kurš uztur satiksmi starp ostām valsts teritorijā;

2.24. Zvejas kuģis ir jebkura lieluma kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;

2.25. Zivrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi.

3. Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk "Brīvostas pārvalde") nosaka maksimālo tarifu robežlīmeņus šādiem ostas pakalpojumiem:

3.1. Par tauvošanas darbu izpildi;

3.2. Par ostas velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanu;

3.3. Par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu;

3.4. Par ugunsdzēsēju pakalpojumiem.

4. Ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņi 3.punktā minētajiem pakalpojumiem ir noteikti ASV dolāros.

5. Ostas maksas saņem Brīvostas pārvalde.

6. Brīvostas pārvaldei ir tiesības izmainīt šeit noteiktās ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņus pakalpojumiem vai atlaides ostas maksai.

7. Ostas maksas, tarifi un to grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8. Ostas maksas pakalpojumu tarifu robežlīmeņi stājas spēka 45 dienas pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. "Rīgas ostas maksas" Brīvostas pārvalde izdod latviešu un angļu valodā. Domstarpību gadījumos izmanto tekstu latviešu valodā.

II. OSTAS MAKSU UN PAKALPOJUMU MAKSU

APRĒĶINĀŠANA UN IEKASĒŠANA

10. Rīgas ostā ir noteikta: tonnāžas maksa, kanāla maksa, enkura maksa, mazo kuģu maksa, sanitārā maksa, ledus maksa, piestātnes maksa, kravas maksa, loču maksa un pasažieru maksa.

11. Ostas maksu un pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos tiek izmantota kuģa bruto tonnāža, saskaņā ar "1969.gada 23.jūnija konvenciju par kuģu mērīšanu".

12. Krastaprūpes rēķinos tiek uzrādītas visas Ostas maksas un sniegto pakalpojumu maksu aprēķini.

13. Ostas maksas un pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiks ostā tiek noapaļots līdz veselām stundām. Laiks mazāks par 30 minūtēm tiek samazināts līdz veselai stundai, bet laiks virs 30 minūtēm - palielināts līdz veselai stundai.

14. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un Ostas maksas no kuģiem iekasē kuģu aģents, ar kuru Brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu.

15. Līnijas statusu kuģošanas maršrutiem var piešķirt Brīvostas pārvalde viena kalendārā gada robežās, noslēdzot līgumu, pēc tam, kad Brīvostas pārvalde no kuģa īpašnieka, operatora vai līnijas operatora ir saņēmusi šādus dokumentus:

15.1. Līnijas pieprasītāja iesniegumu ar norādi par līnijas nosaukumu un kuģošanas maršrutu;

15.2. Līnijas grafiku vismaz 3 mēnešiem;

15.3. Pārvadājamās kravas veidu;

15.4. Kuģu, kas apkalpo attiecīgo Iīniju, sarakstu.

16. Kuģu īpašniekiem vai operatoriem katru gadu Brīvostas pārvaldes noteiktajā termiņā ir jāiesniedz Iīnijkuģu saraksts, kuģošanas līniju maršruts un grafiks nākamajam gadam, lai noslēgtu līgumu nākamajam kalendārajam gadam.

17. Brīvostas pārvalde piešķir atlaides līnijkuģiem no gada sākuma, ja kuģošanas līnijas īpašnieks vai operators saglabā iepriekšējā gada līniju un noslēdz līgumu ar Brīvostas pārvaldi, apņemoties saglabāt iepriekšējā gada līmenī vai palielināt ostā ienākušo kuģu skaitu un/vai ienākušo kuģu bruto tonnāžu attiecīgajā līnijā.

18. Kuģis var saņemt Iīnijkuģim paredzētās atlaides, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

18.1. Līnijas grafiks ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai citā dienas laikrakstā;

18.2. Kuģis ir iekļauts publicētajā līnijas grafikā vai līnijas grafika grozījumos;

18.3. Līnijkuģis pienāk ostā un atstāj ostu atbilstoši kuģošanas Iīnijas satiksmes grafikam vai novirze no grafika nav lielāka par 12 stundām satiksmē ar Eiropas ostām un 36 stundas satiksmē ar citu kontinentu ostām.

19. Līnijkuģis saglabā savu statusu un noteikto ostas maksas atlaidi šādos gadījumos:

19.1. Ja viens līniju apkalpojušais kuģis tiek nomainīts ar citu kuģi;

19.2. Ja tā ienākšanas laiks ostā vai iziešanas laiks no ostas neatbilst iesniegtajam grafikam nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

20. Maksu par pakalpojumiem un Ostas maksas tankkuģiem ar izolētā balasta tankiem aprēķina, ņemot vērā Starptautiskajā tilpības apliecībā norādīto samazināto bruto tilpību.

21. Kuģim noteiktās ostas maksas un maksa par pakalpojumiem jāapmaksā līdz iziešanai no ostas.

22. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem Ostas kapteinis var aizturēt kuģi Jūras kodeksā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

23. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem Ostas kapteinim ir tiesības kuģim aizliegt iziet no ostas, ja nav samaksāta ostas maksa un maksa par pakalpojumiem.

III. TONNĀŽAS MAKSA

24. Tonnāžas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no ostas.

25. Rīgas ostā ir noteikta tonnāžas maksas standartlikme šāda tipa kuģiem:

25.1. Konteinerkuģiem - 0,16 USD/GT;

25.2. Refrižeratorkuģiem - 0,16 USD/GT;

25.3. Ro-Ro kuģiem - 0,13 USD/GT;

25.4. Pasažieru kuģiem - 0,02 USD/GT;

25.5. Pārējiem kuģiem - 0,28 USD/GT;

25.6. Specializētajiem kuģiem - 0,13 USD/GT.

IV. KANĀLA MAKSA

26. Kanāla maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu, kuģa pārvietošanos pa ostas akvatoriju un kuģa iziešanu no ostas.

27. Rīgas ostā ir noteikta kanāla maksas standartlikme šāda tipa kuģiem:

27.1. Konteinerkuģiem - 0,11 USD/GT;

27.2. Refrižeratorkuģiem - 0,11 USD/GT;

27.3. Ro-Ro kuģiem - 0,08 USD/GT;

27.4. Pasažieru kuģiem - 0,01 USD/GT;

27.5. Pārējiem kuģiem - 0,19 USD/GT;

27.6. Specializētajiem kuģiem - 0,08 USD/GT.

V. SANITĀRĀ MAKSA

28. Sanitārā maksa tiek aprēķināta par vienu kuģa apmeklējuma reizi.

29. Rīgas ostā ir noteikta sanitārā maksa 0,093 USD/GT.

VI. PIESTĀTNES MAKSA

30. Maksa par piestātnes izmantošanu tiek iekasēta par katru piestātnes izmantošanas gadījumu no visiem kuģiem, kuri atrodas pie piestātnes.

31. Rīgas ostā ir noteikta piestātnes maksa 0,10 USD/GT.

32. Par piestātnes izmantošanu, neveicot kravas un/vai pasažieru operācijas, ir noteikta šāda papildu ostas maksa par piestātnes izmantošanu vienā stundā:

-Ro-Ro kuģiem - 0,008 USD/GT;

-Pasažieru kuģiem - 0,008 USD/GT;

-Zvejas un zivrūpniecības kuģiem 0,006 USD/GT;

-Pārējiem kuģiem - 0,012 USD/GT.

VII. LOČU MAKSA

33. Loču maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu, kuģa pārvietošanos pa ostas akvatoriju un kuģa iziešanu no ostas.

34. Rīgas ostā ir noteikta loču maksa 0,10 USD/GT.

VIII. MAZO KUĢU MAKSA

35. Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.

36. Rīgas ostā ir noteikta mazo kuģu maksa 0,05 USD/GT.

37. Mazie kuģi Rīgas ostā no citām ostas maksām ir atbrīvoti.

IX. ENKURA MAKSA

38. Enkura maksa Rīgas ostā netiek iekasēta.

X. LEDUS MAKSA

39. Ledus maksa Rīgas ostā netiek iekasēta.

XI. KRAVAS MAKSA

40.Kravas maksa Rīgas ostā netiek iekasēta.

XII. PASAŽIERU MAKSA

41. Pasažieru maksa tiek iekasēta no pasažieriem, kuri uzrādīti pasažieru un kruīza kuģa kapteiņa iesniegtajā pasažieru sarakstā, kuģim ienākot ostā un kuģim atstājot ostu atsevišķi, neatkarīgi no tā, vai ir notikusi pasažieru izkāpšana ostā vai uzkāpšana uz kuģa.

42. Rīgas ostā ir noteikta šāda pasažieru maksa:

- 1,50 USD par katru pasažieri, kuģim ienākot ostā;

- 1,50 USD par katru pasažieri, kuģim atstājot ostu.

43. Pasažieru kruīza kuģiem ir noteikta šāda pasažieru maksa:

- 1,00 USD par katru pasažieri, kuģim ienākot ostā;

- USD 1,00 par katru pasažieri, kuģim atstājot ostu.

44. Bērni līdz 12 gadiem ir atbrīvoti no pasažieru maksas.

XIII. OSTAS MAKSU ATLAIDES

45. No ostas maksām tiek atbrīvoti šādi kuģi:

45.1. Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģi;

45.2. Ārvalstu kuģi, kuri uzaicināti oficiālā vizītē;

45.3. Hospitāļu kuģi;

45.4. Vietējās satiksmes pasažieru kuģi un jahtas;

45.5. Ostas flotes kuģi;

45.6. Mācību iestāžu kuģi;

45.7. Zinātniski pētnieciskie kuģi;

45.8. Labdarības misijas kuģi;

45.9. Burukuģi;

45.10. Mazie kuģi ar dzinēja jaudu mazāku par 100kW;

45.11.Kuģi, kuri ienāk ostā ārkārtas apstākļu spiesti.

46. Atlaides Iīnijkuģiem tiek piešķirtas no visām ostas maksām:

-no 10. līdz 20.ienākšanas reizei ostā - 10%;

-no 21.1īdz 50. ienākšanas reizei ostā - 20%;

-sākot ar 51 .ienākšanas reizi ostā - 40%.

47. Zivrūpniecības un zvejas kuģiem zem Latvijas karoga ar nozvejotām zivīm, balastā vai pārstrādātu zivju produkciju ir noteikta 50% atlaide no visām ostas maksām.

48. Tonnāžas maksa tiek samazināta:

Konteinerkuģiem un Ro-Ro kuģiem

48.1. par 25%, ja kuģī iekrautās vai izkrautās kravas daudzums ostā nepārsniedz 50% no kuģa pilnas kravnesības;

48.2. par 50%, ja kuģis ienāk vai iziet no ostas balastā.

49. Ja kuģis ienāk ostā, neveicot kravas operācijas, bunkurēšanās un apgādes nolūkā vai dodas uz remontu kuģu remonta rūpnīcā, tiek noteikta 75% atlaide no visām ostas maksām.

50. Pasažieru kuģiem ir noteikta 95% atlaide no visām ostas maksām.

51. Ja kuģim paredzētas vairākas ostas maksu atlaides, tad tiek piemērota tikai viena - lielākā atlaide.

Ostas pakalpojumu masimalo tarifu robežlīmeņi

XIV. OSTAS VELKOŅU IZMANTOŠANA

52. Maksimāli pieļaujamā maksa par velkoņu izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos tiek noteikta neatkarīgi no tauvošanā izmantoto velkoņu skaita pēc šādas likmes:

52.1. Pietauvošana vai attauvošana:

USD 0,17 par katru GT;

52.2. Pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru:

USD 0,22 par katru GT;

52.3. Pārtauvošana vienas piestātnes robežās:

USD 0,17 par katru GT.

53. Maksimāli pieļaujamā maksa par ostas velkoņa izmantošanu tiek samazināta par 25% šādos gadījumos:

53.1. Ja velkoņa pakalpojumus pietauvojoties izmanto 45.punktā minētie kuģi;

53.2. Ja velkoņa pakalpojumus pietauvojoties izmanto Iīnijkuģi.

Ja velkoņi tiek izmantoti darbos, kuri nav saistīti ar kuģa tauvošanu, tad maksimāli pieļaujamā maksa par velkoņa izmantošanu tiek noteikta pēc šādām likmēm:

1.tabula

Velkoņa jauda (ZS) USD/h
Līdz 100 45
no l01 līdz 200 75
no 201 līdz 300 85
no 301 līdz 400 100
no 401 līdz 500 120
no 501 līdz 600 150
no 601 līdz 700 180
no 701 līdz 1000 200
no 1001 līdz 1500 300
no l501 līdz 2000 350
no 2001 līdz 2500 420
no 2501 līdz 3000 470
no 3501 līdz 4000 550

54. Velkoņa pakalpojumu maksimāli pieļaujamā maksa pasažieru kuģiem visos gadījumos tiek noteikta pēc stundu likmes.

XV. OSTAS PELDOŠO LĪDZEKĻU

IZMANTOŠANA

55. Maksimāli pieļaujamā maksa par ostas peldošo celtņu izmantošanu tiek noteikta pēc šādām likmēm:

 

2.tabula

Vairāk nekā 4000 700
Kuģa bez dzinēja celtspēja(t) USD/t stundā
Līdz 50 7
51-100 11
101 -250 16
251-500 25
501 - 1000 34

56.Apmaksātais kuģa darba laiks tiek skaitīts no brīža, kad kuģis atstāj piestātni vai faktisko atrašanās vietu līdz atgriešanās brīdim pastāvīgajā stāvvietā.

57. Maksimāli pieļaujamā maksa par peldošā celtņa darbu, kā arī tā pārvietošanu ar velkoni vai bez tā uz darba vietu un atpakaļ, tiek iekasēta pēc šādām likmēm:

 

3.tabula

Vairāk nekā l000 38
Maksa (USD/h)
Peldošā celtņa Par peldošā celtņa darbu Par celtņa
celtspēja (t) Bez velkoņa Ar velkoni pārvietošanu
Līdz 10 43 64,5 139
11-15 70 105 139
16-25 86 129 164
26-40 108 162 229
41-60 128 192 229

XVI. UGUNSDZĒSĒJU PAKALPOJUMI

58. Maksimāli pieļaujamā maksa par ugunsdzēsēju personāla dežūru uz kuģa vai pie kuģa tiek noteikta pēc likmes USD 9,00 stundā.

59.Maksimāli pieļaujamā maksa par ugunsdzēšanai aprīkotas tehnikas dežūru pie kuģa tiek noteikta pēc šādas likmes (USD/h):

- uguns dzēšanai aprīkota kutera dežūra - 324;

- uguns dzēšanai aprīkotas mašīnas - 30.

XVII. ATKRITUMU

UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU PIEŅEMŠANA

60. Maksimāli pieļaujamās maksas par piesārņoto balasta, sateču un naftu saturošo ūdeņu nodošanu speciāli aprīkotiem kuģiem vai ostas piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek noteikta pēc šādām likmēm:

60.1. Sateču, fekālo un naftu saturošo ūdeņu nodošana:

- speciāli aprīkotam kuģim - 12 USD/kbm;

-attīrīšanas iekārtās - 7 USD/kbm;

60.2. Piesārņoto balasta ūdeņu nodošana:

- speciāli aprīkotam kuģim -12 USD/kbm;

- attīrīšanas iekārtās -6 USD/kbm;

60.3. Tanku mazgājamo ūdeņu nodošana:

- speciāli aprīkotam kuģim - 12 USD/kbm;

-attīrīšanas iekārtās - 6,5 USD/kbm.

61. Cietie atkritumi no kuģiem iesaiņotā veidā tiek savākti piestātnē, kurā kuģis atrodas pēc likmes 20 USD/kbm.

62.Maksa par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu tiek ņemta no pasažieru kuģiem un kuģiem, kuri ir atbrīvoti no ostas maksas.

XVIII. PAR TAUVOŠANAS DARBU IZPILDI

63.Maksa par tauvošanas darbu izpildi Rīgas ostā netiek iekasēta.

Brīvostas valdes priekšsēdētājs A.Ārgalis

61-100 149 223,5 243
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas ostas maksas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas brīvostas valde Veids: lēmums Numurs: 38Pieņemts: 16.06.2000.Stājas spēkā: 16.06.2000.Zaudē spēku: 01.03.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 281/282, 08.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
9630
16.06.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)