Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 6.§)
Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka budžetu finansēšanas klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.866 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2013.)

2. Budžetu finansēšanas klasifikācija nosaka darījumu neto vērtību dalīju­mā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu (turpmāk – vērtību ietekmējošās izmaiņas).

3. Finanšu darījumus ar finanšu aktīviem un saistībām klasificē grupās atbilstoši finanšu aktīvu un saistību iedalījumam saskaņā ar budžetu finansē­šanas klasifikācijas kodu shēmu (pielikums).

4. Veicot finanšu darījumus ārvalstu valūtā, pārrēķinus veic atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā darījuma veikšanas dienas sākumā.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.558 redakcijā)

5. Budžetu finansēšanas klasifikācijā lieto zīmju kodu F00000000. Klasifikācijas kodu zīmes apzīmē šādus rādītājus:

5.1. klasifikācijas koda pirmā zīme ir budžetu finansēšanas klasifikācijas apzīmējums “F”;

5.2. klasifikācijas koda otrā zīme apzīmē darījumu iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās:

5.2.1. kategorija F10 02 00 00 "Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) piešķīrums (bilances pasīvā)" ietver darījumam ar speciālajām aizņēmuma tiesībām (SDR) atbilstošās saistības;

5.2.1.1 kategorija F20 01 00 00 "Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)" ietver naudas līdzekļu samazinājuma un palielinājuma darījumus, noguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), garantijas depozītu (izvietoto) darījumus (veikšana un izņemšana), speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējuma Latvijas Bankas kontā darījumus (palielinājums un samazinājums), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Kategorija F20 02 00 00 "Noguldījumi (bilances pasīvā)" ietver noguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), garantijas depozītu (pieņemto) darījumus (saņemšana un atmaksa) un darījumus ar valsts emitētajām krājobligācijām, atsevišķi nodalot emisijas un dzēšanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Kategoriju F20 02 00 00 "Noguldījumi (bilances pasīvā)" un tās atbilstošās apakškategorijas F22 02 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)", F23 02 00 00 "Garantijas depozīti (pieņemtie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)", F24 02 00 00 "Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)", F29 02 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)" nepiemēro šo noteikumu 1. punktā noteikto budžetu plānošanā, bet uzskaitē un pārskatu sagatavošanā piemēro tikai Valsts kase, norādot saistības par Valsts kases pieņemtajiem noguldījumiem;

5.2.2. kategorija F30010000 “Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus” ietver darījumus ar citu institucionālo vienību emitētiem parāda vērtspapīriem, atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas vai iegādāto vērtspapīru dzēšanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas un atvasināto finanšu instrumentu ietekmi;

5.2.3. kategorija F30020000 “Emitētie parāda vērtspapīri” ietver darījumus ar pašu emitētiem parāda vērtspapīriem, atsevišķi nodalot emisijas un dzēšanas vai atkārtotas pārdošanas un atpirkšanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas un atvasināto finanšu instrumentu ietekmi;

5.2.4. kategorija F40020000 “Aizņēmumi” ietver aizņēmumu darījumus, atsevišķi nodalot aizņēmumu saņemšanu un to atmaksas darījumus, kas summā veido aizņēmumu darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Par aizņēmumu uzskatāmi arī kredītlīnijas ietvaros saņemtie līdzekļi, overdrafts un finanšu līzings;

5.2.5. kategorija F40010000 “Aizdevumi” ietver aizdevumu darījumus, atsevišķi nodalot izsniegtos aizdevumus un izsniegto aizdevumu atmaksas darījumus, kas summā veido aizdevumu darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.2.6. kategorija F50010000 “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” ietver ieguldījumu kapitālos, tas ir, akciju vai daļu darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3. klasifikācijas koda trešā zīme apzīmē apakškategoriju iedalījumu:

5.3.1. apakškategorija F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" ietver tikai skaidras naudas līdzekļu darījumus. Apakškategorijas F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" darījumu neto vērtība neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3.1.1 kodi F21 01 00 10 "Naudas līdzekļu palielinājums" un F21 01 00 20 "Naudas līdzekļu samazinājums" netiek izmantoti gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā. Šos kodus izmanto skaidras naudas līdzekļu darījumu klasificēšanai un norādīšanai ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā;

5.3.2. apakškategorija F22 01 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)" ietver pieprasījuma noguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F22 01 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F22 02 00 00 "Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)" ietver pieprasījuma noguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3.2.1 apakškategorija F23 01 00 00 "Garantijas depozīti (izvietotie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)" ietver garantijas depozītu, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F23 01 00 00 "Garantijas depozīti (izvietotie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F23 02 00 00 "Garantijas depozīti (pieņemtie), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)" ietver garantijas depozītu, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pieņemšanas darījumus (saņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3.2.2 apakškategorija F24 02 00 00 "Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)" ietver darījumus ar valsts emitētajām krājobligācijām, atsevišķi nodalot emisijas un dzēšanas darījumus;

5.3.2.3 kategorija F25 01 00 00 "Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējums (bilances aktīvā)" ietver darījumus ar speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējumu kontā Latvijas Bankā;

5.3.3. apakškategorija F29 01 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)" ietver termiņnoguldījumu ieguldīšanas darījumus (veikšana un izņemšana), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā klasifikācijas kodu F29 01 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)" nepiemēro. Apakškategorija F29 02 00 00 "Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)" ietver termiņnoguldījumu pieņemšanas darījumus (pieņemšana un atmaksa), kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.3.4. apakškategorija F55010000 "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" ietver ieguldījumu darījumus komersantu pašu kapitālā (tai skaitā akciju un daļu ieguldījumu darījumus komersantu kapitālā), neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas un atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumus, kas summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Šajā grupā norāda ieguldījumus pamatkapitālā, nodalot līdzdalības radniecīgo un asociēto komersantu kapitālos, ieguldījumus biržās kotētu un biržās nekotētu komersantu kapitālos, kā arī ieguldījumus starptautisko organizāciju kapitālā;

5.3.5. apakškategorija F56010000 “Kop­ieguldījumu fondu akcijas” ietver iegādes un pārdošanas darījumus ar rezidentu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām vai nerezidentu ieguldījumu fondu, ieguldījumu trastu un citu kolektīvo ieguldījumu shēmu (kuru vienīgais mērķis ir ieguldīt piesais­tītos līdzekļus finanšu vai kapitāla tirgū vai nekustamajā īpašumā) akcijām vai apliecībām. Iegādes un pārdošanas darījumi summā veido darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas;

5.4. klasifikācijas koda ceturtā zīme apzīmē termiņa iedalījumu darīju­miem atbilstoši aktīvu un saistību sākotnējiem termiņiem:

5.4.1. (ceturtā zīme 1) “īstermiņa” finanšu aktīvi un saistības šo noteiku­mu izpratnē ietver finanšu aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir gads vai mazāk;

5.4.2. (ceturtā zīme 2) “vidēja termiņa” finanšu aktīvi un saistības šo noteikumu izpratnē ietver finanšu aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus;

5.4.3. (ceturtā zīme 3) “ilgtermiņa” finanšu aktīvi un saistības šo noteiku­mu izpratnē ietver finanšu aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš pārsniedz piecus gadus;

5.5. klasifikācijas koda piektā zīme apzīmē konkrēto aktīvu vai saistību piederību bilances aktīva vai pasīva pusei:

5.5.1. (piektā zīme 1) “bilances aktīvs” – piemēro darījumiem, kuru rezultātu uzskaita bilances aktīva pusē;

5.5.2. (piektā zīme 2) “bilances pasīvs” – piemēro darījumiem, kuru rezultātu uzskaita bilances pasīva pusē;

5.6. klasifikācijas koda sestā zīme apzīmē finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem:

5.6.1. (sestā zīme 1) “fiksēta likme” – procentu likme nav piesaistīta kādam mainīgam rādītājam tirgū, bet ir noteikta nemainīga visā finanšu aktīva un saistību termiņā;

5.6.2. (sestā zīme 2) “mainīga likme” – procentu likme katram instrumen­tam ietver naudas tirgus indeksu (piemēram, LIBOR, EURIBOR) un noteiktu skaitu procentu punktu;

5.6.3. (sestā zīme 3) “bezprocentu likme” – procentu likme ir nulle procentu vai tiek subsidēta bez nosacījumiem;

5.7. klasifikācijas koda septītā zīme apzīmē finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam:

5.7.1. (svītrots ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.558);

5.7.2. (septītā zīme 2) finanšu aktīvi un saistības euro;

5.7.3. (septītā zīme 3) finanšu aktīvi un saistības to valstu valūtās, kuras nav Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis (turpmāk – pārējās valūtas);

5.8. klasifikācijas koda astotā zīme apzīmē darījumu rezultātu: (astotā zīme 1) – palielinājums; (astotā zīme 2) – samazinājums, kas summā veido darījumu neto vērtību. Gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā apakškategorijai F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" un apakškategorijai F50 01 00 00 "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" klasifikācijas koda astoto zīmi nepiemēro un norāda tikai darījumu kopējo neto rezultātu – atlikumu palielinājumu vai samazinājumu;

5.9. klasifikācijas koda devīto zīmi piemēro, nosakot apakškategorijas "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" iedalījumu:

5.9.1. (devītā zīme 1) “Līdzdalība radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem radniecīgo komersantu kapitālos, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās;

5.9.2. (devītā zīme 2) “Līdzdalība radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi no­dalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem radniecīgo komersantu kapitālos, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās;

5.9.3. (devītā zīme 3) “Līdzdalība radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akciju sabiedrības” ietver pārējo ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem radniecīgo komersantu kapitālos, kas nav akciju sabiedrības;

5.9.4. (devītā zīme 4) “Līdzdalība asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi noda­lot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem asociēto komersantu kapitālos, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās;

5.9.5. (devītā zīme 5) “Līdzdalība asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmē­jošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem asociēto komersantu kapitālos, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās;

5.9.6. (devītā zīme 6) “Līdzdalība asociēto komersantu kapitālā, kas nav akcijas” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldī­jumiem asociēto komersantu kapitālos, kas nav akcijas;

5.9.7. (devītā zīme 7) “Līdzdalība pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi noda­lot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem komersantu kapitālos, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās un kuros valstij vai pašvaldībai pieder mazāk par 20 procentiem kapitāla;

5.9.8. (devītā zīme 8) “Līdzdalība pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās” ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) finanšu ieguldījumiem komersantu kapitālos, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās un kuros valstij vai pašvaldībai pieder mazāk par 20procen­tiem kapitāla;

5.9.9. (devītā zīme 9) "Līdzdalība pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā" ietver ieguldījumu darījumus (atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumu vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas) pārējiem finanšu ieguldījumiem komersantu kapitālos, kas nav akcijas un kuros valstij vai pašvaldībai pieder mazāk par 20 procentiem kapitāla, kā arī ieguldījumus starptautisko organizāciju kapitālā;

5.10. klasifikācijas koda desmito zīmi piemēro tikai apakškategorijas F21 01 00 00 "Naudas līdzekļi" iedalījumam atkarībā no resursu veida, un to piemēro gadskārtējā valsts budžeta finansēšanas daļas plānošanā noteikto budžeta izpildes rādītāju norādīšanai budžeta plānošanā un izpildē, piemērojot naudas līdzekļu atlikumu izmaiņu finansēšanas kodus:

5.10.1. (10 zīme 1) maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.2. (10 zīme 2) ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.3. (10 zīme 3) valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas;

5.10.4. (10 zīme 4) naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas;

5.10.5. (10 zīme 5) naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.866; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.558; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.713; MK 22.11.2022. noteikumiem Nr. 732)

6. Kārtību, kādā budžetu finansēšanas klasifikāciju izmanto pārskatu sagatavošanai, un termiņus, kā arī obligātās klasifikācijas pozīcijas budžeta plānošanai nosaka normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Pašvaldības budžetu finansēšanas klasifikāciju budžeta uzskaitē un pārskatu sagatavošanā piemēro tikai tādā apjomā, kāds noteikts normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Pašvaldības budžetu finansēšanas klasifi­kāciju budžeta plānošanai izmanto atbilstoši saviem ieskatiem.

6.1 Gadskārtējā valsts budžeta izstrādāšanai Finanšu ministrija var noteikt detalizētākus piemērojamos finansēšanas klasifikācijas kodus.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.866 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2013.)

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.91 “Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 20.nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra
noteikumiem Nr. 875

(Pielikums MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

Budžetu finansēšanas klasifikācijas kodu shēma

Darījuma veids

Klasifikācijas kods

Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) piešķīrums (bilances pasīvā)F10 02 00 00

Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) piešķiršana (bilances pasīvā)

F10 02 00 10

Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) dzēšana (bilances pasīvā)

F10 02 00 20
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

F20 01 00 00

Naudas līdzekļi

F21 01 00 00

Naudas līdzekļu palielinājums

F21 01 00 10

Naudas līdzekļu samazinājums

F21 01 00 20

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)

F21 01 00 10 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 1

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)

F21 01 00 10 2

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 2

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 3

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)

F21 01 00 10 3

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 3

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 4

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)

F21 01 00 10 4

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 4

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

F21 01 00 00 5

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–)

F21 01 00 10 5

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas samazinājums (+)

F21 01 00 20 5

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22 01 00 00

Pieprasījuma noguldījumu veikšana

F22 01 00 10

Pieprasījuma noguldījumu izņemšana

F22 01 00 20

Garantijas depozīti, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances aktīvā)

F23 01 00 00

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, veikšana

F23 01 00 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro veikšana

F23 01 02 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās veikšana

F23 01 03 10

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, izņemšana

F23 01 00 20

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro izņemšana

F23 01 02 20

Garantijas depozītu (izvietoto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās izņemšana

F23 01 03 20

Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējums kontā Latvijas Bankā (bilances aktīvā)F25 01 00 00
Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējuma kontā Latvijas Bankā palielinājums (bilances aktīvā)F25 01 00 10
Speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) turējuma kontā Latvijas Bankā samazinājums (bilances aktīvā)F25 01 00 20
Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)

F29 01 00 00

Termiņnoguldījumu veikšana

F29 01 00 10

Īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro veikšana

F29 11 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 11 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu veikšana

F29 11 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro veikšana

F29 11 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 11 23 10

Vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro veikšana

F29 21 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 21 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu veikšana

F29 21 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro veikšana

F29 21 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 21 23 10

Ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro veikšana

F29 31 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 31 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu veikšana

F29 31 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro veikšana

F29 31 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās veikšana

F29 31 23 10

Termiņnoguldījumu izņemšana

F29 01 00 20

Īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 11 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 11 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu izņemšana

F29 11 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 11 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 11 23 20

Vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 21 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 21 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu izņemšana

F29 21 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 21 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 21 23 20

Ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 31 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 31 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu izņemšana

F29 31 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro izņemšana

F29 31 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās izņemšana

F29 31 23 20

Noguldījumi (bilances pasīvā)

F20 02 00 00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances pasīvā)

F22 02 00 00

Pieprasījuma noguldījumu pieņemšana

F22 02 00 10

Pieprasījuma noguldījumu atmaksa

F22 02 00 20

Garantijas noguldījumi, kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (bilances pasīvā)

F23 02 00 00

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, saņemšana

F23 02 00 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro saņemšana

F23 02 02 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās saņemšana

F23 02 03 10

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, atmaksa

F23 02 00 20

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, euro atmaksa

F23 02 02 20

Garantijas depozītu (pieņemto), kas saistīti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pārējās valūtās atmaksa

F23 02 03 20

Emitētās krājobligācijas (bilances pasīvā)

F24 02 00 00

Krājobligāciju emisija

F24 02 00 10

Īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro emisija

F24 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju emisija

F24 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro emisija

F24 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 12 23 10

Vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro emisija

F24 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju emisija

F24 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro emisija

F24 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 22 23 10

Ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro emisija

F24 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju emisija

F24 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro emisija

F24 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās emisija

F24 32 23 10

Krājobligāciju dzēšana

F24 02 00 20

Īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 12 23 20

Vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju dzēšana

F24 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 22 23 20

Ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju dzēšana

F24 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju euro dzēšana

F24 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligāciju pārējās valūtās dzēšana

F24 32 23 20

Termiņnoguldījumi (bilances pasīvā)

F29 02 00 00

Termiņnoguldījumu pieņemšana

F29 02 00 10

Īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 12 23 10

Vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pieņemšana

F29 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 22 23 10

Ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pieņemšana

F29 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro pieņemšana

F29 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās pieņemšana

F29 32 23 10

Termiņnoguldījumu atmaksa

F29 02 00 20

Īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu atmaksa

F29 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 12 23 20

Vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu atmaksa

F29 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 22 23 20

Ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu atmaksa

F29 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu euro atmaksa

F29 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumu pārējās valūtās atmaksa

F29 32 23 20

Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 00

Parāda vērtspapīru iegāde, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 10

Īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 11 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 11 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 11 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 11 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 11 23 10

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 21 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 21 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 21 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 21 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 21 23 10

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 31 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 31 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru iegāde

F30 31 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro iegāde

F30 31 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās iegāde

F30 31 23 10

Parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F30 01 00 20

Īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 11 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 11 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 11 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 11 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 11 23 20

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 21 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 21 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 21 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 21 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 21 23 20

Ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 31 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 31 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārdošana vai dzēšana

F30 31 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro pārdošana vai dzēšana

F30 31 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās pārdošana vai dzēšana

F30 31 23 20

Emitētie parāda vērtspapīri

F30 02 00 00

Parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 02 00 10

Īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 00 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 10 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 13 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 20 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 22 10

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 12 23 10

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 00 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 10 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 12 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 13 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 20 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 22 10

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 22 23 10

Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru emisijaF30 22 30 10
Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro emisijaF30 22 32 10
Ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 00 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 10 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 12 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 13 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 20 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 22 10

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās emisija vai atkārtota pārdošana

F30 32 23 10

Parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 02 00 20

Īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 00 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 10 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 12 12 20

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 12 13 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 12 20 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 12 22 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 12 23 20

Vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 00 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 10 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 22 12 20

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 22 13 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 22 20 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 22 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 22 23 20

Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru dzēšanaF30 22 30 20
Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīru euro dzēšanaF30 22 32 20
Ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 00 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 10 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 32 12 20

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 32 13 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru dzēšana vai atpirkšana

F30 32 20 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru euro dzēšana vai atpirkšana

F30 32 22 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīru pārējās valūtās dzēšana vai atpirkšana

F30 32 23 20

Aizņēmumi

F40 02 00 00

Saņemtie aizņēmumi

F40 02 00 10

Saņemtie īstermiņa aizņēmumi

F40 12 00 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 10 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi euro

F40 12 12 10

Saņemtie fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 12 13 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 20 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi euro

F40 12 22 10

Saņemtie mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 12 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi

F40 12 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi euro

F40 12 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 12 33 10

Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 00 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 10 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

F40 22 12 10

Saņemtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 22 13 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 20 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

F40 22 22 10

Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 22 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi

F40 22 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

F40 22 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 22 33 10

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 00 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 10 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

F40 32 12 10

Saņemtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 32 13 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 20 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

F40 32 22 10

Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 32 23 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi

F40 32 30 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

F40 32 32 10

Saņemtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

F40 32 33 10

Saņemto aizņēmumu atmaksa

F40 02 00 20

Saņemto īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 00 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 10 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 12 12 20

Saņemto fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 12 13 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 20 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 12 22 20

Saņemto mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 12 23 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 12 30 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 12 32 20

Saņemto bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 12 33 20

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 00 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 10 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 22 12 20

Saņemto fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 22 13 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 20 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 22 22 20

Saņemto mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 22 23 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa

F40 22 30 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 22 32 20

Saņemto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 22 33 20

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 00 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 10 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 32 12 20

Saņemto fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 32 13 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 20 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 32 22 20

Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 32 23 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

F40 32 30 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa

F40 32 32 20

Saņemto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumu pārējās valūtās atmaksa

F40 32 33 20

Aizdevumi

F40 01 00 00

Izsniegtie aizdevumi

F40 01 00 10

Izsniegtie īstermiņa aizdevumi

F40 11 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi euro

F40 11 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 11 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi euro

F40 11 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 11 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi

F40 11 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi euro

F40 11 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 11 33 10

Izsniegtie vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi euro

F40 21 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 21 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi euro

F40 21 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 21 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi

F40 21 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi euro

F40 21 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 21 33 10

Izsniegtie ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 00 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 10 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi euro

F40 31 12 10

Izsniegtie fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 31 13 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 20 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi euro

F40 31 22 10

Izsniegtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 31 23 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi

F40 31 30 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi euro

F40 31 32 10

Izsniegtie bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumi pārējās valūtās

F40 31 33 10

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 01 00 20

Izsniegto īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 00 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 10 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 11 12 20

Izsniegto fiksētas likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 11 13 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 20 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 11 22 20

Izsniegto mainīgas likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 11 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 11 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 11 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes īstermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 11 33 20

Izsniegto vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 00 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 10 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 21 12 20

Izsniegto fiksētas likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 21 13 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 20 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 21 22 20

Izsniegto mainīgas likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 21 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 21 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 21 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes vidēja termiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 21 33 20

Izsniegto ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 00 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 10 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 31 12 20

Izsniegto fiksētas likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 31 13 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 20 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 31 22 20

Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 31 23 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu saņemtā atmaksa

F40 31 30 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā atmaksa

F40 31 32 20

Izsniegto bezprocentu likmes ilgtermiņa aizdevumu pārējās valūtās saņemtā atmaksa

F40 31 33 20

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

F50 01 00 00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā

F55 01 00 00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)

F55 01 00 10

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 11

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 12

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 13

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 14

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 15

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 16

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 17

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 18

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā

F55 01 00 19

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (pārdošana)

F55 01 00 20

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 21

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 22

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 23

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 24

Kapitāla daļu pārdošana asociēto komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 25

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai asociēto komersantu kapitālā, kas nav akcijas

F55 01 00 26

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas tiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 27

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kuru akcijas netiek kotētas fondu biržās

F55 01 00 28

Kapitāla daļu pārdošana līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā

F55 01 00 29

Kopieguldījumu fondu akcijas

F56 01 00 00

Kopieguldījumu fondu akciju iegāde

F56 01 00 10

Kopieguldījumu fondu akciju pārdošana

F56 01 00 20

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 875Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 25.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
122159
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2013","iso_value":"2013\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-03.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"