Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumus Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.177

Rīgā 2005.gada 15.martā (prot. Nr.14 3.§)
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 35.panta otro daļu un 38.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā par dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojuma laikā radītajiem zaudējumiem piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem zaudējumu kompensāciju, kā arī kritērijus zaudējumu kompensācijas samazināšanai.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.810 redakcijā)

2. Zaudējumu kompensāciju dzīvnieku īpašniekam izmaksā Lauku atbalsta dienests, ja dzīvnieki ir reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.473 redakcijā)

3. Lauku atbalsta dienests dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma laikā radušos zaudējumus dzīvnieku īpašniekam kompensē šādā apmērā:

3.1. epizootijas uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā radušos zaudējumus — saskaņā ar šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumu;

3.2. transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (govju sūkļveida encefalopātija, skrepi slimība un hroniskās novājēšanas slimība) uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā radušos zaudējumus, kā arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes noskaidrošanai, — saskaņā ar šo noteikumu 2., 5. un 7.pielikumu;

3.3. (svītrots ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr. 323);

3.4. putnu salmonelozes (S. enteritidis, S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. virhow, S. infantis, S. hadar) uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā radušos zaudējumus - saskaņā ar šo noteikumu 2., 3. un 5.pielikumu;

3.5. akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības (epizootiskās hematopoētiskās nekrozes, epizootiskā čūlu sindroma, bonamiozes, perkinsozes, mikrocitozes, Taura sindroma, dzeltenās galvas slimības) uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā radušos zaudējumus – saskaņā ar šo noteikumu 4., 6. un 7.2 pielikumu;

3.6. par Amerikas peru puves apkarošanas laikā iznīcinātajām bišu saimēm – saskaņā ar šo noteikumu 7.3 pielikumu.

(Grozīts ar MK 21.02.2006. noteikumiem Nr. 154; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr. 907; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 266; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr. 842; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr. 323; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 810; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 11; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 417)

4. Ja dzīvnieku izcelsmes produkti tiek eksportēti, bet epizootijas uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā saimnieciskās darbības ierobežošanas, produkcijas realizācijas aizlieguma vai dzīvnieku vakcinācijas politikas dēļ tiek pārtraukts produkcijas eksports, kompensāciju aprēķina, ņemot vērā starpību starp eksporta cenu un vietējā tirgus cenu.

5. Pēc tam kad dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir veicis slimības kontroles un apkarošanas pasākumus saskaņā ar normatīvajos aktos par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootiju likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību noteiktajām prasībām un amatpersona, kuras uzraudzībā atrodas kautuve, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums vai cits uzņēmums, uz kuru iznīcināšanai vai pārstrādei tiek nosūtīti dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, kautķermeņi, sperma, olšūnas, embriji, gametas, inkubējamās olas vai dzīvnieku barība, ir iesniegusi informāciju, kas apliecina kravas pavaddokumentos norādīto darbību izpildi, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors (turpmāk – inspektors) vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts (turpmāk – pilnvarots veterinārārsts) sastāda aktu (8. pielikums):

5.1. par piespiedu kārtā nokautiem vai iznīcinātiem dzīvniekiem;

5.2. par iznīcinātiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, spermu, olšūnām, embrijiem, gametām, inkubējamām olām un dzīvnieku barību;

5.3. par iznīcināto inventāru vai zaudējumiem, kas radušies dezinficēšanas laikā.

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.266 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.473)

5.1 Šo noteikumu 5.punktā minētā akta kopiju inspektors triju darbdienu laikā nosūta (elektroniski, elektroniska dokumenta formā vai pa faksu) Lauku atbalsta dienestam.

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.266 redakcijā)

6. Inspektors vai pilnvarots veterinārārsts šo noteikumu 5.punktā minētajā aktā par piespiedu kārtā nokautajiem vai iznīcinātajiem dzīvniekiem izdara atzīmi par izmaksājamās kompensācijas apmēru un attiecīgi norāda — "samazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru" vai "nesamazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru" —, ņemot vērā šādus vērtēšanas kritērijus:

6.1. piespiedu kārtā nokauto vai iznīcināmo dzīvnieku vecums;

6.2. slimības izraisīto pārmaiņu ietekme uz iegūstamo produktu vērtību;

6.3. dzīvsvars;

6.4. (svītrots ar MK 21.02.2006. noteikumiem Nr.154);

6.5. piespiedu kārtā nokauto dzīvnieku turpmākā pārstrāde pārtikas produktu, dzīvnieku barības vai citu cilvēku uzturā neizmantojamu produktu iegūšanai;

6.6. vai dzīvnieku nokaušana vai nogalināšana un iznīcināšana veikta inspektora vai pilnvarota veterinārārsta noteiktajā termiņā;

6.7. vai noteiktie slimības kontroles un apkarošanas pasākumi veikti inspektora vai pilnvarota veterinārārsta noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.323; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.473)

6.1 Ja inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks ir pārkāpis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tad šo noteikumu 5. punktā minētajā aktā norāda, kuru normatīvo aktu prasības ir pārkāptas.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

7. Lauku atbalsta dienests, ņemot vērā inspektora vai pilnvarota veterinārārsta norādi šo noteikumu 5.punktā minētajā aktā (samazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru vai nesamazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru) un pamatojoties uz dzīvnieka iegādes vai realizācijas vērtību, izvērtē, cik procentu apmērā izmaksājama kompensācija, un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja aktā ir norāde par kompensācijas apmēra samazināšanu, kompensāciju var izmaksāt:

7.1. apmērā, kas nepārsniedz 75 % no šo noteikumu 2.pielikumā noteiktā kompensācijas apmēra, ja kompensācija tiek izmaksāta epizootijas vai transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (govju sūkļveida encefalopātija, skrepi slimība un hroniskās novājēšanas slimība) apkarošanas laikā radušos izdevumu segšanai;

7.2. apmērā, kas nepārsniedz 25 % no kautproduktu vidējās vērtības, ja kompensācija tiek izmaksāta govju tuberkulozes, govju enzootiskās leikozes vai govju, aitu un kazu brucelozes apkarošanas laikā radušos izdevumu segšanai;

7.3. apmērā, kas nepārsniedz 50% no šo noteikumu 2.pielikumā noteiktā kompensācijas apmēra, ja kompensācija tiek izmaksāta putnu salmonelozes apkarošanas laikā radušos izdevumu segšanai;

7.4. apmērā, kas nepārsniedz 50 % no šo noteikumu 7.2 pielikumā noteiktā kompensācijas apmēra, ja kompensāciju izmaksā akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā radušos izdevumu segšanai;

7.5. apmērā, kas nepārsniedz 50 % no šo noteikumu 7.3 pielikumā noteiktā kompensācijas apmēra, ja kompensācija tiek izmaksāta Amerikas peru puves apkarošanas laikā radušos izdevumu segšanai.

(Grozīts ar MK 21.02.2006. noteikumiem Nr. 154; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr. 907; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 266; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr. 842; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr. 323; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr. 473; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 810; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 417)

8. Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā akta saņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu (9.pielikums);

8.2. preču pavadzīmes, ja iepirkta dzīvnieku barība, dzīvnieku izcelsmes produkti, dzīvi dzīvnieki, sperma, olšūnas, embriji, gametas, inkubējamās olas, inventārs;

8.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku (pirkuma līgumu, grāmatvedības vai dzīvnieku aprites dokumentus);

8.4. preču pavadzīmi, kas apliecina, ka dzīvnieks nokauts kautuvē vai iznīcināts;

8.5. rēķinu vai citu grāmatvedības dokumentu, kas apliecina, ka iepirkti dezinfekcijas līdzekļi vai saņemti dzīvnieku turēšanas vietas dezinfekcijas pakalpojumi;

8.6. bišu dravas īpašnieka un inspektora kopīgi sastādītu un abpusēji parakstītu aktu par to, ka bišu saimes, to peri un peru apkāres (turpmāk – bišu saime) ir iznīcinātas (aktā norādīta iznīcināšanas vieta, iznīcināto bišu saimju skaits, iznīcināšanas veids un datums).

(MK 21.02.2006. noteikumu Nr.154 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.907; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.266; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.859; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.323; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.810)

9. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 5. un 8. punktā minētos dokumentus un:

9.1. rakstiski pieprasa dzīvnieku īpašniekam papildu dokumentus, ja nav iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti, lai varētu aprēķināt un izmaksāt kompensāciju;

9.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā lēmuma pieņemšanas iesniedz Zemkopības ministrijā finansējuma pieprasījumu kompensāciju izmaksai un visu ar kompensāciju pieprasījumu saistīto dokumentu kopijas;

9.3. rakstiski paziņo dzīvnieku īpašniekam šo noteikumu 7. punktā minēto lēmumu un aprēķināto kompensācijas apmēru;

9.4. 90 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā kompensāciju, to pārskaitot uz dzīvnieku īpašnieka norādīto bankas kontu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 660 redakcijā)

9.1 Lauku atbalsta dienesta pieņemto lēmumu par kompensācijas apmēru vai lēmumu nepiešķirt kompensāciju dzīvnieku īpašnieks var apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 21.02.2006. noteikumu Nr.154 redakcijā)

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumus Nr.293 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies epizootijas vai valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 85.nr.; 2004, 19.nr.).

10.1 Dzīvnieku īpašniekam, kura dzīvnieku novietnē konstatēts Āfrikas cūku mēris, par iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai, piemēro kompensāciju šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajā apmērā, ja izdevumus par inventāra iegādi var apliecināt ar attaisnojošiem dokumentiem, vai izmaksā kompensāciju šādā apmērā:

10.1 1. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir ne vairāk par 10 cūku sugas dzīvniekiem, – 50 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;

10.1 2. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir no 11 līdz 50 cūku sugas dzīvniekiem, – 30 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;

10.1 3. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku, – 10 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr. 473 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 11)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1977.gada 13.decembra Direktīvas 78/52/EEK, kas nosaka Kopienas kritērijus attiecībā uz nacionālo plānu izstrādi saistībā ar pastiprinātu brucelozes, tuberkulozes un govju enzootiskās leikozes apkarošanu govju ganāmpulkos.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības, kuru apkarošanas laikā radušos zaudējumus kompensē dzīvnieku īpašniekam

(Pielikums svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.810)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautu un iznīcinātu dzīvnieku

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr. 1025 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 810; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 660; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 482)

Nr.p.k.

Dzīvnieku suga un kategorija

Zaudējumu kompensācijas apmērs
(euro par dzīvnieku)

1.Pārraudzībā (individuāla dzīvnieku uzskaites un kontroles sistēma, kas nodrošina ražības un produkcijas kvalitātes datus ciltsvērtības noteikšanai) esoša govs1354,56
2.Sertificēts vaislas bullis1624,00
3.Govs, kas neatbilst šā pielikuma 1. punktā noteiktajai kategorijai, un tele (grūsna), kas vecāka par diviem gadiem816,00
4.Jaunlops:
4.1.līdz divu mēnešu vecumam138,75
4.2.no divu mēnešu līdz viena gada vecumam330,00
4.3.no viena gada līdz divu gadu vecumam480,00
5.Nebrīvē audzēts briedis, vecāks par vienu gadu

213,43

6.Nebrīvē audzēts briedis līdz viena gada vecumam

113,83

7.Pārraudzībā esoša aita vai teķis, kaza vai āzis

142,29

8.Citi pieauguši vaislas dzīvnieki, kas neatbilst šā pielikuma 7. punktā noteiktajam kritērijam (aita, teķis, kaza, āzis)125,00
9.Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns) līdz triju mēnešu vecumam37,40
10.Jaundzīvnieks (jērs, kazlēns) no četru līdz 10 mēnešu vecumam99,00
11.Pārraudzībā esoša: 
11.1.sivēnmāte

284,57

11.2.kuilis

426,86

12.Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis)

227,66

13.Piena sivēni un atšķirtie sivēni svarā līdz 30 kg

42,69

14.Nobarojamā cūka vai vaislas jauncūka (tostarp jaunkuilis) svarā: 
14.1.no 31 kg līdz 80 kg

85,37

14.2.virs 81 kg

128,06

15.Cits nebrīvē audzēts pieaudzis pārnadzis

142,29

16.Cits nebrīvē audzēts pārnadžu mazulis

85,37

17.Sertificēts vaislas ērzelis

1 280,58

18.Sertificēta vaislas ķēve

996,01

19.Augstas klases sporta zirgs

2 845,74

20.Jaunzirgs no 1 gada līdz 2 gadu vecumam

355,72

21.Kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam

213,43

22.Kumeļš līdz 6 mēnešu vecumam

85,37

23.Citi zirgi, vecāki par 2 gadiem

569,15

24.Pieaudzis ēzelis, ponijs

569,15

25.Ēzeļa vai ponija kumeļš līdz 12 mēnešu vecumam

142,29

26.Citi pieauguši nepārnadži (zebra, mūlis un citi savvaļas nepārnadži)

426,86

27.Cits nepārnadžu mazulis līdz 12 mēnešu vecumam

71,14

28.Gaļas iegūšanai paredzēti putni: 
28.1.diennakti vecs broileru ganāmpulka cālis

0,40

28.2.kaušanai gatavs broilers

2,23

28.3.diennakti vecs vaislas ganāmpulka cālis

3,19

28.4.vaislas jaunputns līdz dēšanai: 
28.4.1.jaunputns vecumā līdz 1 mēnesim

3,56

28.4.2.jaunputns vecumā no 1 līdz 2 mēnešiem

5,12

28.4.3.jaunputns vecumā no 2 līdz 3 mēnešiem

6,83

28.4.4.jaunputns vecumā no 3 līdz 4 mēnešiem

8,54

28.4.5.jaunputns vecumā no 4 līdz 5 mēnešiem

10,24

28.4.6.jaunputns vecumā no 5 līdz 6 mēnešiem

11,53

28.5.pieaudzis vaislas putns: 
28.5.1.1.dējības mēnesis (vecumā no 26 līdz 30 nedēļām)

11,53

28.5.2.2.dējības mēnesis (vecumā no 21 nedēļas līdz 35 nedēļām)

10,66

28.5.3.3.dējības mēnesis (vecumā no 36 līdz 40 nedēļām)

8,88

28.5.4.4.dējības mēnesis (vecumā no 41 nedēļas līdz 45 nedēļām)

7,10

28.5.5.5.dējības mēnesis (vecumā no 46 līdz 50 nedēļām)

5,51

28.5.6.6.dējības mēnesis (vecumā no 51 nedēļas līdz 55 nedēļām)

4,01

28.5.7.7.dējības mēnesis (vecumā no 56 līdz 60 nedēļām)

2,58

28.5.8.8.dējības mēnesis (vecumā no 61 nedēļas līdz 65 nedēļām)

1,17

28.6.inkubējamā ola

0,21

29.Pieauguši putni (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)

8,54

30.Dējējputni: 
30.1.diennakti vecs dējējputnu ganāmpulka cālis

0,33

30.2.pieaudzis vaislas putns (vista, paipala)

6,97

30.3.dēšanai gatavs putns un dējējputns (vista, paipala): 
30.3.1.līdz 33 nedēļu vecumam

3,56

30.3.2.līdz 48 nedēļu vecumam

2,67

30.3.3.līdz 63 nedēļu vecumam

1,78

30.3.4.līdz 78 nedēļu vecumam

0,90

30.4.diennakti vecs vaislas ganāmpulka cālis (vista, paipala)

3,49

30.5.jaunputns līdz dēšanas sākšanai (vista, paipala)

2,99

30.6.inkubējamā ola (vista, paipala)

0,08

30.7.pārtikas ola (vista)0.06
30.8.pārtikas ola (paipala)0,10
31.Tītarēns

3,56

32.Zoslēns, paipalas mazulis un nebrīvē audzēts savvaļas putnu mazulis

2,42

33.Jaunputni (pīle, zoss, tītars, nebrīvē audzēts savvaļas putns)

5,69

34.Strausi: 
34.1.diennakti vecs dējējputnu ganāmpulka strauss

32,73

34.2.diennakti vecs vaislas ganāmpulka strauss

59,76

34.3.pieaudzis vaislas strauss

1 138,30

34.4.dēšanai gatavs strauss

882,18

34.5.inkubējamā ola

14,23

35.Importētie dzīvnieki, kas importēti ne vairāk kā trīs gadus pirms infekcijas slimību uzliesmojuma

100 % apmērā no iepirkšanas vērtības

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto dzīvnieku barību

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1025 redakcijā)

Nr. p.k.

Dzīvnieku barības veids

Zaudējumu kompensācijas apmērs
(euro par tonnu)

1.Skābbarība, kas sagatavota skābbarības bedrēs vai torņos

11,38

2.Skābbarība hermētiski noslēgtā iepakojumā (ruļļos)

17,07

3.Siens

35,57

4.Graudi (mieži, kvieši, rudzi, auzas)

71,14

5.Cita lopbarība un lopbarības piedevas

Atbilstoši dzīvnieku barības vidējai tirgus vērtībai vai atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Kompensācijas apmērs par zaudējumiem, kas radušies dezinficēšanas laikā

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr. 859 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr. 1025; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 482)

Nr.p.k.

Kompensācijas izmaksai pakļautā pozīcija

Zaudējumu kompensācijas apmērs

1.Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic fiziska vai juridiska persona saskaņā ar noslēgto līgumu par minēto darbu izpildi)80 % no līguma kopējās summas
2.Tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai iegādātie līdzekļi (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic dzīvnieku īpašnieks)80 % no pirkumu apliecinošajos dokumentos norādītās summas
3.Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic dzīvnieku īpašnieks)Atbilstoši dzīvnieku īpašnieka izmaksām, bet ne vairāk kā 4,27 euro/m2
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.859)

Nr. p.k.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids

Zaudējumu kompensācijas apmērs

1.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites pārstrādes uzņēmumā vai noliktavā un iznīcināti

Atbilstoši produktu iegūšanas pašizmaksas vidējai vērtībai

2.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā un iznīcināti

Atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

3.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites dzīvnieku novietnē un iznīcināti

Atbilstoši produktu vidējai tirgus vērtībai

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto inventāru

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.859)

Nr. p.k.

Inventāra veids

Zaudējumu kompensācijas apmērs

1.

Mazvērtīgais inventārs

30 % apmērā no preču pavadzīmē norādītās summas

2.

Pamatinventārs

70 % apmērā no preču pavadzīmē norādītās summas

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcinātajiem embrijiem un olšūnām

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.859)

Nr. p.k.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids

Zaudējumu kompensācijas apmērs

1.

Embriji un olšūnas, kuri tiek izņemti no aprites mākslīgās apsēklošanas stacijā un iznīcināti

Atbilstoši produktu iegūšanas pašizmaksas vidējai vērtībai

2.

Embriji un olšūnas, kuri tiek izņemti no aprites dzīvnieku novietnē vai konfiscēti mākslīgās apsēklošanas speciālistam un iznīcināti

Atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

Zemkopības ministrs M.Roze
7.1pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautiem un iznīcinātiem putniem, diennakti veciem cāļiem un inkubējamām olām

(Pielikums svītrots ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.323)

7.2 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautu un iznīcinātu akvakultūras dzīvnieku, tā spermu, olšūnām un gametām

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1025 redakcijā)

Nr. p.k.

Akvakultūras dzīvnieka suga un kategorija

Zaudējumu kompensācijas apmērs (euro par kilogramu vai par gabalu)

1.

Forele (par 1 kg)

4,98

2.

Asara mazulis virs 10 g (par 1 gab.)

0,24

7.3 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcinātajām bišu saimēm

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.810 redakcijā)

Nr. p. k.Bišu saimes veidsZaudējumu kompensācijas apmērs
(euro par vienu bišu saimi)
1.Bišu saimes, par kuru iegādi dzīvnieku īpašniekam nav pirkuma dokumenta89,64
2.Bišu saimes, par kuru iegādi dzīvnieku īpašniekam ir pirkuma dokuments50 % apmērā no bišu saimes pirkuma dokumentos norādītās pirkuma summas
8. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177

(Pielikums MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 11 redakcijā)

Pārtikas un veterinārā dienesta akts Nr. _______
par piespiedu kārtā nokautiem vai iznīcinātiem dzīvniekiem, iznīcinātiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, spermu, olšūnām, embrijiem, gametām, inkubējamām olām un dzīvnieku barību, iznīcināto inventāru vai zaudējumiem, kas radušies dezinficēšanas laikā
Dzīvnieku, produktu vai
materiālo vērtību īpašnieks
(vārds, uzvārds)
(saimniecības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(adrese, tālruņa numurs)
Novietnes reģistrācijas numurs
Konstatēts
(diagnoze, testēšanas pārskata numurs)

Nr.
p. k.
Kompensējamā pozīcija (dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību nosaukums)Nokauto/
iznīcināto dzīvnieku vecums*
Kompensējamo vienību skaitsDzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas datumsDzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas vieta

Norādījums.

Samazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru

Nesamazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru

Dzīvnieku īpašnieks pārkāpis šādus dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvos aktus:

Cita informācija**

Piezīmes.

1. * Putniem vecumu norāda nedēļās, pārējiem dzīvniekiem – mēnešos.

2. ** Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts norāda informāciju par to, kurš dezinficējis novietni un tās teritoriju un cik lielā platībā (ja to nedara Pārtikas un veterinārais dienests).

Inspektors/pilnvarotais veterinārārsts
(vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
Iepazinos
(dzīvnieku vai materiālo vērtību īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts, datums)
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177

(Pielikums MK 21.02.2006. noteikumu Nr.154 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1025)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 15.03.2005.Stājas spēkā: 19.03.2005.Zaudē spēku: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 18.03.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
103980
{"selected":{"value":"19.08.2017","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2017","iso_value":"2017\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2017.-18.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2016","iso_value":"2016\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-20.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2016","iso_value":"2016\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2016.-20.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2014","iso_value":"2014\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2013","iso_value":"2013\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-20.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2009","iso_value":"2009\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2009.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2006","iso_value":"2006\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2006.-08.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2006","iso_value":"2006\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2006.-07.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2005","iso_value":"2005\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2005.-24.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"