Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2018. gada 14. augustā

Par konvenciju tulkojumu publicēšanu

Ārlietu ministrija nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šādu konvenciju tulkojumus:

Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW) grozījumi:

1) Grozījumi grozītajā 1978. gada starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Kuģošanas drošības komitejā (MSC) 2015. gada 11. jūnijā ar Rezolūciju MSC. 396(95), un tie ir stājušies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

2) Grozījumi jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas (STCW) kodeksa A daļā. Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Kuģošanas drošības komitejā (MSC) 2015. gada 11. jūnijā ar Rezolūciju MSC. 397(95), un tie ir stājušies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (MARPOL) grozījumi:

1) Grozījumi pielikumā, kurš pievienots 1997. gada Protokolam, ar ko groza 1973. gada Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kura grozīta ar 1978. gada Protokolu (Grozījumi MARPOL VI pielikuma 2., 13., 19., 20. un 21. noteikumā un IAPP apliecības papildinājumā un divdegvielu dzinēju sertifikācija saskaņā ar 2008. gada Slāpekļa oksīdu tehnisko kodeksu). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā (MEPC) 2014. gada 4. aprīlī ar Rezolūciju MEPC. 251(66), un tie ir stājušies spēkā 2015. gada 1. septembrī;

2) Grozījumi pielikumā, kurš pievienots 1973. gada Starptautiskajai konvencijai par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu, Grozījumi MARPOL I pielikumā (starptautiskās naftas piesārņojuma novēršanas apliecības papildinājuma B veidlapa). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā (MEPC) 2016. gada 28. oktobrī ar Rezolūciju MEPC. 276(70), un tie ir stājušies spēkā 2018. gada 1. martā;

3) Grozījumi pielikumā, kurš pievienots 1973. gada Starptautiskajai konvencijai par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu, MARPOL VI pielikuma grozījumi (Kuģu degvielas patēriņa datu vākšanas sistēma). Grozījumi ir pieņemti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Jūras vides aizsardzības komitejā (MEPC) 2016. gada 28. oktobrī ar Rezolūciju MEPC. 278(70), un tie ir stājušies spēkā 2018. gada 1. martā.

Tulkojumi ir pieejami Valsts valodas centra tīmekļa vietnē http://vvc.gov.lv.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore S. Pēkale

 

REZOLŪCIJA MSC.396(95)
(pieņemta 2015. gada 11. jūnijā)

GROZĪJUMI GROZĪTAJĀ 1978. GADA STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ PAR JŪRNIEKU SAGATAVOŠANAS, SERTIFICĒŠANAS UN SARDZES PILDĪŠANAS STANDARTIEM (STCW)

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām,

ATSAUCOTIES ARĪ UZ 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk tekstā - "Konvencija") XII pantu par Konvencijas grozīšanas procedūrām,

IZSKATĪJUSI savā deviņdesmit piektajā sesijā Konvencijas grozījumus, kas ierosināti un izplatīti saskaņā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļu Konvencijas grozījumus, kuru teksts iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar Konvencijas XII panta l. punkta a) apakšpunkta vii) daļas 2. punktu, ka pievienotos grozījumus uzskata par pieņemtiem 2016. gada 1. jūlijā, ja vien viena trešdaļa no Konvencijas dalībvalstīm vai dalībvalstis, kuru tirdzniecības flotes kopā veido ne mazāk kā 50 % no visas pasaules 100 BT un lielākas bruto tilpības kuģu tirdzniecības flotes kopējās bruto tilpības, līdz minētajam datumam nav darījušas zināmus Organizācijas ģenerālsekretāram savus iebildumus attiecībā uz šiem grozījumiem;

3. AICINA Konvencijas dalībvalstis ņemt vērā, ka saskaņā ar Konvencijas XII panta l. punkta a) apakšpunkta viii) daļu pielikumā iekļautie grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī, ja tie būs pieņemti saskaņā ar šīs rezolūcijas 2. punktu;

4. AICINA ARĪ Konvencijas dalībvalstis gadījumā, ja laikā, kad stājas spēkā šie grozījumi, nav tādu kuģu, attiecībā uz kuriem būtu piemērojams IGF kodekss, ņemt vērā pieredzi, kas gūta uz kuģiem saskaņā ar Pagaidu drošības vadlīnijām ar dabasgāzi darbināmiem dzinējiem, kas uzstādīti uz kuģiem, kas tika pieņemtas ar rezolūciju MSC.285(86);

5. LŪDZ ģenerālsekretāru saistībā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta v) daļu nosūtīt šīs rezolūcijas apliecinātus norakstus un pielikumā iekļauto grozījumu tekstu visām Konvencijas dalībvalstīm; un

6. LŪDZ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav šīs Konvencijas dalībvalstis.

 

PIELIKUMS

GROZĪJUMI GROZĪTAJĀ 1978. GADA STARPTAUTISKAJĀ KONVENCIJĀ PAR JŪRNIEKU SAGATAVOŠANAS, SERTIFICĒŠANAS UN SARDZES PILDĪŠANAS STANDARTIEM (STCW)

I NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I/1. noteikums. Definīcijas un paskaidrojumi

1. Šā noteikuma 1. punktā pēc 40. apakšpunkta iekļauj šādu jaunu definīciju:

".41. Kā noteikts SOLAS konvencijas II-1/2.29. noteikumā, "IGF kodekss" ir Starptautiskais drošības kodekss kuģiem, kuros kā degvielu izmanto gāzi vai citas degvielas ar zemu uzliesmošanas temperatūru."

I/11. noteikums. Sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana

2. Šā noteikuma 1. punktu groza, aizstājot ar šādu redakciju:

"1. Ikvienam kapteinim, virsniekam un radiosakaru operatoram, kuram ir sertifikāts, kas izsniegts vai atzīts saskaņā ar jebkuru Konvencijas nodaļu, izņemot V/3. noteikumu vai VI nodaļu, un kuri strādā jūrā vai kuri plāno atgriezties jūrā pēc krastā pavadīta laika, lai viņi saglabātu kvalifikāciju jūras dienestam, ik pēc laikposma, kas nepārsniedz piecus gadus, ir:

1.1. jāizpilda veselības atbilstības standarti saskaņā ar I/9. noteikumu; un

1.2. jāuztur nepārtraukts profesionālās kompetences līmenis saskaņā ar STCW kodeksa A-I/11. iedaļu."

V NODAĻA. SPECIĀLĀS APMĀCĪBAS PRASĪBAS NOTEIKTU KUĢU TIPU PERSONĀLAM

3. Pēc V/2. noteikuma pievieno jaunu V/3. noteikumu šādā redakcijā:

"V/3. noteikums

Obligātās minimālās prasības tādu kuģu kapteiņu, virsnieku, ierindas jūrnieku un cita personāla apmācībai un kvalificēšanai, kas strādā uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības

1. Šo noteikumu piemēro attiecībā uz kapteiņiem, virsniekiem, ierindas jūrniekiem un citu personālu, kas strādā uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

2. Jūrnieki, pirms viņiem uztic veikt kādus darba pienākumus uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, ir pabeiguši apmācību, kas paredzēta turpmāk 4.-9. punktā, atbilstoši savam amatam, pienākumiem un atbildībai.

3. Visi jūrnieki, kas strādā uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, pirms viņiem uztic veikt kādus darba pienākumus uz kuģa, ir pienācīgi iepazīstināti ar attiecīgo kuģi un aprīkojumu atbilstoši I/14. noteikuma 1.5. punktam.

4. Jūrniekiem, kuri atbild par noteiktiem drošības pienākumiem, kas saistīti ar degvielas apstrādi, izmantošanu vai rīcību ar to saistītās ārkārtas situācijās uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, ir sertifikāts, kas apliecina pamatapmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

5. Ikviens pretendents, kurš vēlas saņemt sertifikātu par pamatapmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, ir apguvis pamatapmācību saskaņā ar STCW kodeksa A-V/3. iedaļas 1. punktu.

6. Uzskata, ka jūrnieki, kuri atbild par noteiktiem drošības pienākumiem, kas saistīti ar degvielas apstrādi, izmantošanu vai rīcību ar to saistītās ārkārtas situācijās uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, un kuri ir kvalificēti un sertificēti darbam uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem saskaņā ar V/1-2. noteikuma 2. un 5. punktu vai V/1-2. noteikuma 4. un 5. punktu, ir izpildījuši A-V/3. iedaļas 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz pamatapmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

7. Kapteiņiem, kuģa mehāniķiem un citiem darbiniekiem, kuri ir tieši atbildīgi par degvielas apstrādi, izmantošanu un ar to saistīto sistēmu ekspluatāciju uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, ir sertifikāts, kas apliecina paplašinātās apmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības.

8. Ikviens pretendents, kurš vēlas saņemt sertifikātu, kas apliecina paplašinātās apmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, papildus 4. punktā minētajam prasmju sertifikātam ir:

8.1. apguvis apstiprināto paplašināto apmācību darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, un atbilst kompetences standartam, kas noteikts STCW kodeksa A-V/3. iedaļas 2. punktā; un

8.2. pabeidzis vismaz vienu mēnesi ilgu apstiprinātu jūras praksi, kurā ietvertas vismaz trīs degvielas bunkurēšanas operācijas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības. Divas no šīm trim degvielas bunkurēšanas operācijām var aizstāt ar apstiprinātu apmācību ar degvielas bunkurēšanas operāciju simulatoru iepriekš 8.1. punktā minētās apmācības ietvaros.

9. Uzskata, ka kapteiņi, kuģa mehāniķi un citi darbinieki, kuri ir tieši atbildīgi par degvielas apstrādi un izmantošanu uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, un kuri ir kvalificēti un sertificēti saskaņā ar A-V/1-2. iedaļas 2. punktā noteiktajiem kompetences standartiem darbam uz sašķidrinātas gāzes tankkuģiem, ir izpildījuši A-V/3. iedaļas 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz paplašinātās apmācības apguvi darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības, ja viņi ir arī:

9.1. izpildījuši 6. punkta prasības; un

9.2. izpildījuši degvielas bunkurēšanas prasības, kas noteiktas 8.2. punktā, vai piedalījušies trīs kravas operācijās uz sašķidrinātas gāzes tankkuģa; un

9.3. iepriekšējo piecu gadu laikā ir pabeiguši trīs mēnešus ilgu jūras praksi uz:

9.3.1. kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodeksa prasības;

9.3.2. tankkuģiem, kuri kā kravu pārvadā degvielu, kas noteikta IGF kodeksā; vai

9.3.3. kuģiem, kuri kā degvielu izmanto gāzi vai citas degvielas ar zemu uzliesmošanas temperatūru.

10. Ikviena dalībvalsts kompetences standartus, kurus tā pirms 2017. gada 1. janvāra ir izvirzījusi personām darbam uz kuģiem, kas tiek darbināti ar gāzi, salīdzina ar STCW kodeksa A-V/3. iedaļā noteiktajiem kompetences standartiem un nosaka, vai ir jāpieprasa šiem darbiniekiem atjaunināt savu kvalifikāciju.

11. Administrācijas nodrošina, ka jūrniekiem, kuri ieguvuši attiecīgi 4. vai 7. punktam atbilstošu kvalifikāciju, tiek izsniegts prasmju sertifikāts.

12. Jūrniekiem, kuri ir saņēmuši prasmju sertifikātu saskaņā ar iepriekš minēto 4. vai 7. punktu, ik pēc laika posma, kas nepārsniedz piecus gadus, ir jāpiedalās atbilstošos kvalifikācijas atjaunināšanas kursos, vai arī viņiem ir jāpierāda, ka iepriekšējo piecu gadu laikā viņi ir izpildījuši nepieciešamo kompetences standartu."

 

REZOLŪCIJA MSC.397(95)
(pieņemta 2015. gada 11. jūnijā)

GROZĪJUMI JŪRNIEKU SAGATAVOŠANAS, SERTIFICĒŠANAS UN SARDZES PILDĪŠANAS (STCW) KODEKSA A DAĻĀ

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām,

ATSAUCOTIES UZ 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk tekstā - "Konvencija") XII pantu un I/1.2.3. noteikumu par Jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas (STCW) kodeksa A daļas grozīšanas procedūrām,

IZSKATĪJUSI savā deviņdesmit piektajā sesijā STCW kodeksa A daļas grozījumus, kas ierosināti un izplatīti saskaņā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu,

1. PIEŅEM saskaņā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļu STCW kodeksa grozījumus, kuru teksts iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA saskaņā ar Konvencijas XII panta l. punkta a) apakšpunkta vii) daļas 2. punktu, ka minētos STCW kodeksa grozījumus uzskata par pieņemtiem 2016. gada 1. jūlijā, ja vien viena trešdaļa no Konvencijas dalībvalstīm vai dalībvalstis, kuru tirdzniecības flotes kopā veido ne mazāk kā 50 % no visas pasaules 100 BT un lielākas bruto tilpības kuģu tirdzniecības flotes kopējās bruto tilpības, līdz minētajam datumam nav darījušas zināmus Organizācijas ģenerālsekretāram savus iebildumus attiecībā uz šiem grozījumiem;

3. AICINA dalībvalstis ņemt vērā to, ka saskaņā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta ix) daļu pielikumā iekļautie STCW kodeksa grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī, ja tie būs pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram saistībā ar Konvencijas XII panta 1. punkta a) apakšpunkta v) daļu nosūtīt šīs rezolūcijas apliecinātus norakstus un pielikumā iekļauto grozījumu tekstu visām Konvencijas dalībvalstīm; un

5. LŪDZ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav šīs Konvencijas dalībvalstis.

 

PIELIKUMS

GROZĪJUMI JŪRNIEKU SAGATAVOŠANAS, SERTIFICĒŠANAS UN SARDZES PILDĪŠANAS (STCW) KODEKSA A DAĻĀ

V NODAĻA. SPECIĀLĀS APMĀCĪBAS PRASĪBAS NOTEIKTU KUĢU TIPU PERSONĀLAM

1. Pēc A-V/2. iedaļas pievieno jaunu A-V/3. iedaļu šādā redakcijā:

"A-V/3. iedaļa

Obligātās minimālās apmācības un kvalifikācijas prasības kapteiņiem, virsniekiem, ierindas jūrniekiem un citam personālam darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss

Pamatapmācība darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss

1. Jebkuram pretendentam, kas vēlas saņemt pamatapmācības sertifikātu darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, ir:

1.1. jābūt sekmīgi pabeigušam apstiprinātu pamatapmācību, kas noteikta V/3. noteikuma 5. punktā, atbilstoši savam amatam, pienākumiem un atbildībai, kas izklāstīta A-V/3-1. tabulā; un

1.2. jāpierāda, ka ir sasniegts nepieciešamais kompetences standarts saskaņā ar A-V/3-1. tabulas 3. un 4. slejā norādītajām kompetences novērtēšanas metodēm un kritērijiem; vai

1.3. jābūt atbilstoši apmācītam un sertificētam saskaņā ar V/3. noteikuma 6. punktā noteiktajām prasībām, kas jāizpilda, lai varētu strādāt uz sašķidrinātas gāzes tankkuģiem.

Paplašinātā apmācība darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss

2. Jebkuram pretendentam, kas vēlas saņemt sertifikātu par paplašināto apmācību darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, ir:

2.1. jābūt sekmīgi pabeigušam apstiprināto paplašināto apmācību, kas noteikta V/3. noteikuma 8. punktā, atbilstoši savam amatam, pienākumiem un atbildībai, kas izklāstīta A-V/3-2. tabulā; un

2.2. jāpierāda, ka ir sasniegts nepieciešamais kompetences standarts saskaņā ar A-V/3-2. tabulas 3. un 4. slejā norādītajām kompetences novērtēšanas metodēm un kritērijiem; vai

2.3. jābūt atbilstoši apmācītam un sertificētam saskaņā ar V/3. noteikuma 9. punktā noteiktajām prasībām, kas jāizpilda, lai varētu strādāt uz sašķidrinātas gāzes tankkuģiem.

Izņēmumi

3. Administrācija attiecībā uz kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 500 bruto tonnām, izņemot pasažieru kuģus, var atbrīvot jūrniekus uz šāda kuģa vai šādas klases kuģiem no dažām prasībām, ievērojot uz kuģa esošo cilvēku, kuģa un īpašuma drošības un jūras vides aizsardzības apsvērumus, ja tā uzskata, ka kuģa lieluma un garuma vai tā reisa veida dēļ nav pamatoti vai ir nepraktiski piemērot visas šīs iedaļas prasības.

A-V/3-1. tabula

Minimālā kompetences standarta specifikācija attiecībā uz pamatapmācību darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss

1. sleja

2. sleja

3. sleja

4. sleja

Kompetence

Zināšanas, izpratne un prasmes

Metodes kompetences pierādīšanai

Kompetences novērtēšanas kritēriji

Veicināt kuģa, uz kuru attiecas IGF kodekss, drošu ekspluatāciju. Kuģu, uz kuriem attiecas IGF kodekss, uzbūve un ekspluatācijas raksturlielumi.

Pamatzināšanas par kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, un par to degvielas sistēmām un degvielas uzglabāšanas sistēmām:

1. degvielas, kas noteiktas IGF kodeksā;

2. degvielas sistēmu veidi, uz kuriem attiecas IGF kodekss;

3. degvielu uzglabāšana zem atmosfēras spiediena, atdzesētā vai saspiestā veidā uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss;

4. degvielu uzglabāšanas sistēmu vispārējā uzbūve uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss;

5. bīstamās zonas un telpas;

6. tipveida ugunsdrošības plāns;

7. uzraudzības, vadības un drošības sistēmas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Pamatzināšanas par degvielu veidiem un degvielu uzglabāšanas sistēmu darbību uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss:

1. cauruļvadu sistēmas un vārsti;

2. degvielu uzglabāšana zem atmosfēras spiediena, saspiestā vai atdzesētā veidā;

3. drošības sistēmas un aizsargekrāni;

4. galvenās bunkurēšanas operācijas un bunkurēšanas sistēmas;

5. aizsardzība pret kriogēniem negadījumiem;

6. degvielas noplūžu uzraudzība un atklāšana.

Pamatzināšanas par degvielu, kas sastopamas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, fizikālajām īpašībām, tostarp par:

1. īpašībām un raksturlielumiem;

2. spiedienu un temperatūru, tostarp par sakarību starp tvaika spiedienu un temperatūru.

Zināšanas un izpratne par drošības prasībām un drošības pārvaldību uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Atbildības jomā sniegtie paziņojumi ir skaidri un efektīvi.

Darbības, kas saistītas ar kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tiek veiktas saskaņā ar pieņemtajiem principiem un procedūrām, lai nodrošinātu darbību drošību.

Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu bīstamību uz kuģa, uz kuru attiecas IGF kodekss. Pamatzināšanas par bīstamību, kas saistīta ar kuģu, uz kuriem attiecas IGF kodekss, ekspluatāciju, tostarp par:

1. bīstamību veselībai;

2. bīstamību videi;

3. ķīmiskās reaktivitātes bīstamību;

4. korozijas bīstamību;

5. aizdegšanās bīstamību, sprādzienbīstamību un uzliesmojamību;

6. aizdegšanās avotiem;

7. elektrostatiskā lādiņa bīstamību;

8. toksicitātes bīstamību;

9. gāzu tvaika noplūdi un tvaika mākoņiem;

10. ārkārtīgi zemām temperatūrām;

11. spiediena bīstamību;

12. degvielas partiju atšķirībām.

Pamatzināšanas par bīstamības kontroli:

1. iztukšošanas, inertēšanas, žāvēšanas un uzraudzības paņēmieni;

2. antistatiskās aizsardzības pasākumi;

3. ventilēšana;

4. segregācija;

5. ķīmiskās reakcijas aizkavēšana;

6. aizdegšanās, ugunsgrēka un eksploziju novēršanas pasākumi;

7. atmosfēras sastāva kontrole;

8. gāzes koncentrācijas pārbaude;

9. aizsardzība pret kriogēnajiem bojājumiem (LNG).

Izpratne par drošības datu lapās (SDS) ietverto informāciju par degvielas raksturlielumiem uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Drošības datu lapā (SDS) pareizi norāda būtisko bīstamību kuģim un personālam un veic atbilstošas darbības saskaņā ar noteiktajām procedūrām.

Bīstamu situāciju identificēšana un pasākumi, kas ļauj uzzināt par šādām situācijām, atbilst noteiktajām procedūrām, kas izstrādātas saskaņā ar labāko praksi.

Piemērot arodveselības un drošības pasākumus. Zināšanas par gāzes koncentrācijas mērinstrumentu un līdzīga aprīkojuma darbību:

1. gāzes koncentrācijas pārbaude.

Specializētā drošības aprīkojuma un aizsargierīču pareiza izmantošana, tostarp:

1. elpošanas aparāts;

2. aizsargapģērbs;

3. elpināšanas aparāti;

4. glābšanas un evakuācijas aprīkojums.

Pamatzināšanas par drošu darba praksi un procedūrām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un nozares vadlīnijām un par personisko drošību uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp par:

1. piesardzības pasākumiem, kas jāveic pirms ieiešanas bīstamajās telpās un zonās;

2. piesardzības pasākumiem, kas jāveic pirms remontdarbu un tehniskās apkopes pasākumu uzsākšanas un to laikā;

3. ugunsnedrošu darbu (hot work) un citu bīstamu darbu (cold work) laikā veicamie drošības pasākumi.

Pamatzināšanas par pirmo palīdzību, ņemot vērā drošības datu lapās (SDS) norādīto informāciju.

Tādu pierādījumu pārbaude vai novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Vienmēr tiek ievērotas personāla un kuģa aizsardzībai paredzētās procedūras un droša darba prakse.

Tiek pareizi izmantots atbilstošs drošības un aizsargaprīkojums.

Ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, sniedzot pirmo palīdzību.

Veikt ugunsdzēsības pasākumus uz kuģa, uz kuru attiecas IGF kodekss. Ugunsdzēsības organizēšana un īstenošana uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Bīstamība, kas saistīta ar degvielas sistēmām un degvielas apstrādi uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Ugunsdzēsības vielas un metodes, ko izmanto, lai kontrolētu un dzēstu ugunsgrēkus, kas saistīti ar dažādām degvielām, kas sastopamas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Ugunsdzēsības sistēmu darbības principi.

Praktiski uzdevumi un sagatavošana, kas tiek veikta apstiprinātos un patiesi reālos mācību apstākļos (piemēram,

imitējot apstākļus uz kuģa) un tumsā, ja tas ir praktiski iespējams.

Sākotnējie pasākumi un turpmākie pasākumi, kas veicami, saprotot, ka ir iestājusies avārijas situācija, atbilst iedibinātajai praksei un procedūrām.

Pasākumi, kas tiek veikti, identificējot pulcēšanās signālu, ir piemēroti norādītajai avārijas situācijai un atbilst noteiktajām procedūrām.

Apģērbs un aprīkojums ir atbilstošs ugunsdzēšanas operāciju veidam.

Atsevišķu pasākumu laiks un secība ir atbilstoša pastāvošajiem apstākļiem un nosacījumiem.

Ugunsgrēks tiek nodzēsts, izmantojot atbilstošas procedūras, paņēmienus un ugunsdzēsības līdzekļus.

Reaģēt avārijas situācijās. Pamatzināšanas par avārijas procedūrām, tostarp par avārijas atslēgšanu. Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Tiek ātri noteikts avārijas situācijas veids un ietekme, un reaģēšanas pasākumi atbilst avārijas procedūrām un avārijas rīcības plāniem.
Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu, ja no kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, noplūst degviela. Pamatzināšanas par pasākumiem, kas jāveic, ja no kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, noplūst vai tiek novadīta atmosfērā degviela, tostarp par nepieciešamību:

1. sniegt būtisko informāciju atbildīgajām personām;

2. pārzināt reaģēšanas procedūras, kas piemērojamas, ja no kuģa noplūst degviela;

3. pārzināt atbilstošus individuālās aizsardzības pasākumus, reaģējot uz IGF kodeksā noteikto degvielu noplūdi.

Tādu pierādījumu pārbaude vai novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Vienmēr tiek ievērotas vides aizsardzībai paredzētās procedūras.

A-V/3-2. tabula

Minimālā kompetences standarta specifikācija jautājumos, kas saistīti ar paplašināto apmācību darbam uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss

1. sleja

2. sleja

3. sleja

4. sleja

Kompetence

Zināšanas, izpratne un prasmes

Metodes kompetences pierādīšanai

Kompetences novērtēšanas kritēriji

Piemērot zināšanas par tādu degvielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kas sastopamas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss. Pamatzināšanas un izpratne par elementāro ķīmiju un fiziku un attiecīgajām definīcijām, kuras saistītas ar tādu degvielu drošu bunkurēšanu un izmantošanu, kas tiek izmantotas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp par:

1. tādu degvielu ķīmisko sastāvu, kas tiek izmantotas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss;

2. tādu degvielu īpašībām un raksturlielumiem, kas tiek izmantotas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp par:

2.1. fizikas pamatlikumiem;

2.2. agregātstāvokļiem;

2.3. šķidruma un tvaiku blīvumu;

2.4. kriogēno degvielu iztvaikošanu un bojāšanos apkārtējās vides ietekmē;

2.5. gāzu saspiešanu un izplešanos;

2.6. gāzu kritisko spiedienu un temperatūru;

2.7. uzliesmošanas temperatūru, augstāko un zemāko uzliesmošanas robežu, pašaizdegšanās temperatūru;

2.8. piesātināta tvaika spiedienu/standarta temperatūru;

2.9. rasas punktu un burbuļpunktu;

2.10. hidrāta veidošanos;

2.11. degšanas īpašībām: siltumspējas vērtībām;

2.12. metāna skaitli/detonāciju;

2.13. īpašībām, kas piemīt IGF kodeksā noteiktajām degvielām kā piesārņotājam;

3. vienkomponenta šķidrumu īpašībām;

4. šķīdumu raksturu un īpašībām;

5. termodinamiskajām mērvienībām;

6. termodinamikas pamatlikumiem un diagrammām;

7. materiālu īpašībām;

8. šķidro kriogēno degvielu zemās temperatūras iedarbību, tostarp trauslumlūzumu.

IGF kodeksā noteikto degvielu drošības datu lapās (SDS) ietvertās informācijas izpratne.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Tiek efektīvi izmantoti informācijas resursi, kas paredzēti IGF kodeksā apspriesto degvielu īpašību un pazīmju un to ietekmes uz drošību, vides aizsardzību un kuģa ekspluatāciju noteikšanai.
Ekspluatēt kuģu, uz kuriem attiecas IGF kodekss, degvielas sistēmu vadības ierīces, kas saistītas ar galveno enerģētisko iekārtu, inženiertehniskajām sistēmām, palīgmehānismiem un drošības ierīcēm. Kuģu enerģētisko iekārtu darbības principi.

Kuģu palīgmehānismu darbības principi.

Jūrniecības tehniskā terminoloģija.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Iekārtas, palīgiekārtas un aprīkojums vienmēr tiek ekspluatēts saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un drošas ekspluatācijas robežās.
Droši veikt un uzraudzīt visas darbības, kuras saistītas ar degvielām, kas tiek izmantotas uz kuģiem, uz kuriem attiecas

IGF kodekss.

Kuģu, uz kuriem attiecas IGF kodekss, uzbūve un raksturlielumi.

Zināšanas par kuģu, uz kuriem attiecas IGF kodekss, uzbūvi, sistēmām un aprīkojumu, tostarp par:

1. dažādu galveno dzinēju degvielas sistēmām;

2. degvielas sistēmu vispārējo izvietojumu un uzbūvi;

3. degvielas uzglabāšanas sistēmām uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp būvniecības un izolācijas materiāliem;

4. uz kuģiem esošais degvielas apstrādes aprīkojums un kontrolmēraparāti:

4.1. degvielas sūkņi un sūknēšanas aprīkojums;

4.2.degvielas cauruļvadi;

4.3. gāzu izplešanās ierīces;

4.4. liesmu ekrāni;

4.5. temperatūras uzraudzības sistēmas;

4.6. degvielas tvertņu līmeņa noteikšanas sistēmas;

4.7. degvielas tvertņu spiediena uzraudzības un kontroles sistēmas;

5. temperatūras un spiediena uzturēšana kriogēnās degvielas tvertnēs;

6. degvielas sistēmu atmosfēras vadības sistēmas (inerta gāze, slāpeklis), tostarp uzglabāšanas, ģenerēšanas un sadales sistēmas;

7. toksisku un uzliesmojošu gāzu detektoru sistēmas;

8. degvielas padeves avārijas pārtraukšanas sistēma (ESD).

Šādu degvielas sistēmu teorijas un raksturlielumu zināšanas, tai skaitā par degvielas sistēmu sūkņu veidiem un to drošu ekspluatāciju uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss:

1. zemspiediena sūkņiem;

2. augstspiediena sūkņiem;

3. iztvaicētājiem;

4. sildītājiem;

5. spiediena akumulatoriem.

Zināšanas par drošām procedūrām un kontrolsarakstiem, ko izmanto, lai uzsāktu vai pārtrauktu degvielas tvertņu ekspluatāciju, tostarp par:

1. inertēšanu;

2. atdzesēšanu;

3. sākotnējo uzpildi;

4. spiediena kontroli;

5. degvielas sildīšanu;

6. sistēmu iztukšošanu.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Paziņojumi ir skaidri un saprotami.

Sekmīgas kuģa darbības, izmantojot IGF kodeksā apspriestās degvielas, tiek veiktas droši, ņemot vērā kuģa konstrukciju, sistēmas un aprīkojumu.

Sūknēšanas darbības tiek veiktas saskaņā ar atzītiem principiem un procedūrām un atbilst attiecīgajam degvielas tipam.

Darbības tiek plānotas un īstenotas un risks tiek pārvaldīts saskaņā ar atzītiem principiem un procedūrām, lai nodrošinātu darbību drošumu un novērstu jūras vides piesārņošanu.

Plānot un uzraudzīt drošu degvielas bunkurēšanu, uzglabāšanu un tvertņu noslēgšanu uz kuģiem, uz kuriem attiecas

IGF kodekss.

Vispārējas zināšanas par kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Spēja izmantot visu uz kuģa pieejamo informāciju par degvielu, uz kurām attiecas IGF kodekss, bunkurēšanu, uzglabāšanu un tvertņu noslēgšanu.

Spēja izveidot skaidrus un kodolīgus sakarus starp kuģi un termināli, kravas transportlīdzekli vai bunkurēšanas kuģi.

Zināšanas par drošības un ārkārtas procedūrām, saskaņā ar kurām ekspluatē mehānismus, degvielas un vadības sistēmas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Prasme ekspluatēt bunkurēšanas sistēmas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp:

1. bunkurēšanas procedūras;

2. avārijas procedūras;

3. saskarni "kuģis-krasts" / "kuģis-kuģis";

4. degvielas slāņu patvaļīgas sajaukšanās novēršanu.

Prasme veikt degvielas padeves sistēmas mērījumus un aprēķinus, tostarp mērījumus un aprēķinus attiecībā uz:

1. maksimālās uzpildes daudzumu;

2. daudzumu uz kuģa (OBQ);

3. minimālo atlikumu uz kuģa (ROB);

4. degvielas patēriņu.

Spēja nodrošināt bunkurēšanas un citu IGF kodeksā noteikto ar degvielu saistīto operāciju drošu vadību, kas tiek veiktas vienlaicīgi ar citām operācijām uz kuģa gan ostā, gan jūrā.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

3. apstiprinātā mācību programmā.

4. apstiprinātā apmācībā ar laboratorijas aprīkojumu vai līdzdalībā bunkurēšanas pasākumā.

Degvielas kvalitāti un daudzumu nosaka, ņemot vērā pastāvošos apstākļus, un tiek veikti koriģējoši drošības pasākumi.

Drošības sistēmu uzraudzības procedūras, lai nodrošinātu, ka visas trauksmes tiek ātri atklātas un tām seko noteiktajām procedūrām atbilstoša rīcība.

Darbības tiek plānotas un veiktas saskaņā ar degvielas pārvietošanas rokasgrāmatām un procedūrām, lai nodrošinātu darbību drošumu un novērstu noplūdes radītu kaitējumu un vides piesārņošanu.

Personālam tiek noteikti pienākumi, un tas tiek informēts par darba procedūrām un standartiem, kas jāievēro, tādā veidā, kas ir piemērots attiecīgajām personām un ir saskaņā ar droša darba procedūrām.

Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu, ja no kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss,

noplūst degviela.

Zināšanas par piesārņojuma ietekmi uz cilvēku un vidi.

Zināšanas par pasākumiem, kas jāveic, ja noplūst vai atmosfērā tiek novadīta degviela.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba vietā;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Vienmēr tiek ievērotas vides aizsardzībai paredzētās procedūras.
Uzraudzīt un kontrolēt atbilstību normatīvo aktu prasībām. Zināšanas par attiecīgajiem grozītās Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (MARPOL) noteikumiem un citiem būtiskiem IMO instrumentiem, vispārpieņemtajām nozares vadlīnijām un ostas noteikumiem un to izpratne.

Prasme izmantot IGF kodeksu un saistītos dokumentus.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā apmācībā.

Darbības ar degvielām uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, atbilst būtiskajiem IMO instrumentiem un pieņemtajiem nozares standartiem un drošas darba prakses kodeksiem.

Darbības tiek plānotas un izpildītas saskaņā ar noteiktām procedūrām un normatīvo aktu prasībām.

Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu bīstamību. Zināšanas un izpratne par bīstamību un kontroles pasākumiem, kas saistīti ar degvielas sistēmas ekspluatāciju uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss, tostarp par:

1. uzliesmojamību;

2. sprādzienbīstamību;

3. toksicitāti;

4. ķīmisko reaktivitāti;

5. korozijaktivitāti;

6. bīstamību veselībai;

7. inertās gāzes sastāvu;

8. elektrostatisko bīstamību;

9.saspiestajām gāzēm;

10. zemu temperatūru.

Prasme kalibrēt un izmantot uzraudzības un degvielas detektoru sistēmas, instrumentus un aprīkojumu uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Zināšanas un izpratne par briesmām, ko rada attiecīgo noteikumu neievērošana.

Zināšanas un izpratne par riska novērtēšanas metodes analīzi uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss.

Spēja izstrādāt un pilnveidot riska analīzi saistībā ar riskiem, kas pastāv uz kuģiem, uz kuriem attiecas

IGF kodekss.

Spēja izstrādāt un pilnveidot drošības pasākumu plānus un drošības norādījumus attiecībā uz kuģiem, uz kuriem attiecas

IGF kodekss.

Zināšanas par ugunsnedrošajiem darbiem, ieiešanu slēgtās telpās un tvertnēs, tostarp par atļaušanas procedūrām.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba vietā;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Bīstamība, kas skar kuģi un personālu un kas ir saistīta ar darbībām uz kuģiem, uz kuru attiecas IGF kodekss, ir pareizi noteikta, un ir veikti atbilstoši kontroles pasākumi.

Uzliesmojošas un toksiskas gāzes detektori tiek izmantoti saskaņā ar rokasgrāmatām un labo praksi.

Piemērot arodveselības un drošības pasākumus uz kuģa, uz kuru attiecas IGF kodekss. Drošības aprīkojuma un aizsargierīču pareiza izmantošana, tostarp:

1. elpošanas aparāti un evakuācijas aprīkojums;

2. aizsargapģērbs un aprīkojums;

3. elpināšanas aparāti;

4. glābšanas un evakuācijas aprīkojums.

Zināšanas par drošu darba praksi un procedūrām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un nozares vadlīnijām un par personisko drošību uz kuģa, tostarp par:

1. piesardzības pasākumiem, kas jāveic pirms IGF kodeksā noteikto degvielas sistēmu remonta un tehniskās apkopes, to laikā un pēc tam;

2. elektrodrošību (sk. IEC 600079-17);

3. kuģa/krasta drošības kontrolsarakstu.

Pamatzināšanas par pirmo palīdzību, ņemot vērā drošības datu lapās (SDS) norādīto informāciju attiecībā uz degvielām, kas noteiktas IGF kodeksā.

Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Tiek pareizi izmantots atbilstošs drošības un aizsargaprīkojums.

Vienmēr tiek ievērotas personāla un kuģa aizsardzībai paredzētās procedūras.

Darba prakse atbilst normatīvo aktu prasībām, prakses kodeksiem, darba atļaujām un rūpēm par vidi.

Ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, sniedzot pirmo palīdzību.

Novērst, kontrolēt un dzēst ugunsgrēkus un lietot ugunsdzēsības sistēmas uz kuģiem, uz kuriem attiecas IGF kodekss. Zināšanas par metodēm un ugunsdzēsības ierīcēm, ko izmanto, lai atklātu, kontrolētu un dzēstu IGF kodeksā noteikto degvielu ugunsgrēkus. Tādu pierādījumu pārbaude un novērtēšana, kas iegūti:

1. apstiprinātā darba pieredzē;

2. apstiprinātā pieredzē uz mācību kuģa;

3. apstiprinātā apmācībā ar trenažieri;

4. apstiprinātā mācību programmā.

Ātri tiek noteikts problēmas veids un apmērs, un sākotnējās darbības atbilst avārijas procedūrām, kas noteiktas attiecībā uz IGF kodeksā apspriestajām degvielām.

Evakuācijas, avārijas atslēgšanas un izolēšanas procedūras ir atbilstošas IGF kodeksā apspriestajām degvielām.

"

 

REZOLŪCIJA MEPC.251(66)
(Pieņemta 2014. gada 4. aprīlī)

GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KURŠ PIEVIENOTS 1997. GADA PROTOKOLAM, AR KO GROZA 1973. GADA STARPTAUTISKO KONVENCIJU PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KURA GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

(Grozījumi MARPOL VI pielikuma 2., 13., 19., 20. un 21. noteikumā un IAPP apliecības papildinājumā un divdegvielu dzinēju sertifikācija saskaņā ar 2008. gada Slāpekļa oksīdu tehnisko kodeksu)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli,

IEVĒROJOT 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (turpmāk tekstā - "1973. gada konvencija"), VI pantu 1978. gada protokolā, kas attiecas uz 1973. gada Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (turpmāk tekstā - "1978. gada protokols") un 4. pantu 1997. gada protokolā, ar kuru groza 1973. gada Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu (turpmāk tekstā - "1997. gada protokols"), kuri kopā nosaka 1997. gada protokola grozīšanas procedūru un uzliek Organizācijas attiecīgajai iestādei pienākumu izskatīt un pieņemt grozījumus 1973. gada konvencijā, kas grozīta ar 1978. gada un 1997. gada protokolu,

IEVĒROJOT, ka ar 1997. gada protokolu 1973. gada konvencijai tika pievienots VI pielikums "Noteikumi par gaisa piesārņojuma novēršanu no kuģiem" (turpmāk tekstā - "VI pielikums"),

IEVĒROJOT ARĪ MARPOL VI pielikuma 13. noteikumu, ar kuru Tehniskais kodekss par kuģu dīzeļdzinēju slāpekļa oksīdu emisijas kontroli (turpmāk tekstā - "2008. gada Slāpekļa oksīdu tehniskais kodekss") tiek padarīts obligāts šajā pielikumā,

IEVĒROJOT ARĪ TO, ka pārskatītais VI pielikums, kas pieņemts ar rezolūciju MEPC.176(58), un 2008. gada Slāpekļa oksīdu tehniskais kodekss, kas pieņemts ar rezolūciju MEPC.177(58), stājās spēkā 2010. gada 1. jūlijā,

ŅEMOT VĒRĀ, KA IR IZSKATĪTS grozījumu projekts pārskatītajam VI pielikumam un 2008. gada Slāpekļa oksīdu tehniskajam kodeksam,

1. PIEŅEM saskaņā ar 1973. gada konvencijas 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu grozījumus VI pielikumā un 2008. gada Slāpekļa oksīdu tehniskajā kodeksā, kura teksts ir izklāstīts šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA, ka saskaņā ar 1973. gada konvencijas 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) daļu grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem 2015. gada 1. martā, ja vien līdz šim datumam ne mazāk kā viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar 1973. gada konvencijas 16. panta 2) punkta g) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stāsies spēkā 2015. gada 1. septembrī, ja tie būs pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāru saskaņā ar 1973. gada konvencijas 16. panta 2) punkta e) apakšpunktu šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apstiprinātas kopijas nosūtīt visām ar 1978. un 1997. gada protokoliem grozītās 1973. gada konvencijas Pusēm;

5. LŪDZ ARĪ ģenerālsekretāru šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav ar 1978. un 1997. gada protokoliem grozītās 1973. gada konvencijas Puses.

 

PIELIKUMS

GROZĪJUMI MARPOL VI PIELIKUMĀ UN 2008. GADA SLĀPEKĻA OKSĪDU TEHNISKAJĀ KODEKSĀ

GROZĪJUMI MARPOL VI PIELIKUMĀ

1. nodaļa. Vispārīgi noteikumi

2. noteikums. Definīcijas

1. 26. punktu groza šādi:

"26. "Gāzes pārvadātājs" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir kravas kuģis, izņemot šā noteikuma 38. punktā noteikto sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) pārvadātāju, kas uzbūvēts vai pielāgots un tiek izmantots jebkādas sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas pārvadāšanai."

2. Pēc 37. punkta pievieno jaunu 38.-43. punktu šādā redakcijā:

"38. "LNG pārvadātājs" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir kravas kuģis, kas uzbūvēts vai pielāgots un tiek izmantots sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) kā lejamkravas pārvadāšanai.

39. "Pasažieru kruīza kuģis" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir pasažieru kuģis, kam nav kravas klāja un kas paredzēts vienīgi pasažieru komercpārvadājumiem ar nakšņošanas iespēju jūras reisos.

40. "Tradicionālā dzeniekārta" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir piedziņas veids, kurā galvenais(-ie) iekšdedzes virzuļmotors(-i) ir primārais dzinējs un ir tieši vai ar reduktora starpniecību savienots(-i) ar piedziņas vārpstu.

41. "Netradicionālā dzeniekārta" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir piedziņas veids, kas nav tradicionāla dzeniekārta, tostarp dīzeļelektriskā piedziņa, turbīnas piedziņa vai hibrīdpiedziņas sistēmas.

42. "Kravas kuģis ar ledus laušanas spēju" saistībā ar šā pielikuma 4. nodaļu ir kravas kuģis, kurš ir konstruēts tā, lai varētu patstāvīgi lauzt līdzenu ledu ar vismaz 2 mezglu lielu ātrumu, kad līdzenā ledus biezums ir 1,0 m vai vairāk ar ledus lieces stiprības robežu vismaz 500 kPa.

43. "Kuģis, kas piegādāts 2019. gada 1. septembrī vai pēc tam", ir kuģis:

43.1. kura būvēšanas līgums ir noslēgts 2015. gada 1. septembrī vai pēc tam; vai

43.2. ja būvēšanas līguma nav, kura ķīlis ir ielikts vai kurš bijis līdzīgā būvniecības stadijā 2016. gada 1. martā vai pēc tam; vai

43.3. kurš ir piegādāts 2019. gada 1. septembrī vai pēc tam."

2. nodaļa. Apskate, sertifikācija un kontroles līdzekļi

5. noteikums. Apskates

3. 4.2. punkta pirmajā teikumā vārdus "kuģa" aizstāj ar vārdu "jauna kuģa".

3. nodaļa. Prasības kuģu emisiju kontrolei

13. noteikums. Slāpekļa oksīdi (NOx)

4. 2.2. punktu groza šādi:

"2.2. Ja, veicot būtisku pārbūvi, kuģa dīzeļdzinējs tiek aizstāts ar tādu kuģa dīzeļdzinēju, kas nav identisks pirmajam minētajam dzinējam, vai tiek uzstādīts papildu kuģa dīzeļdzinējs, tad piemēro šā noteikuma standartus, kuri ir spēkā šādas aizstāšanas vai ierīkošanas laikā. Ja dzinēja aizstāšanas gadījumā nav iespējams nodrošināt šāda aizstājējdzinēja atbilstību minētā noteikuma 5.1.1. punktā noteiktajiem standartiem (III līmenis atbilstīgi attiecīgajam gadījumam), tad šim aizstājējdzinējam ir jāatbilst šā noteikuma 4. punktā noteiktajiem standartiem (II līmenis), ņemot vērā Organizācijas izstrādātās vadlīnijas.

5. 5.1. un 5.2. punktu groza šādi:

"III līmenis

5.1. Ievērojot šā pielikuma 3. noteikumu, emisijas kontroles zonā, kas noteikta III līmeņa NOx kontrolei saskaņā ar šā noteikuma 6. punktu, ekspluatēt kuģa dīzeļdzinēju, kas uzstādīts uz kuģa:

5.1.1. ir aizliegts, izņemot gadījumus, kad slāpekļa oksīdu emisija (ko aprēķina kā NOX kopējo svērto emisiju) no dzinēja atbilst turpmāk norādītajiem ierobežojumiem, kur n = dzinēja nominālais apgriezienu skaits (kloķvārpstas apgriezieni minūtē):

5.1.1.1. 3,4 g/kWh, ja n ir mazāks par 130 apgr./min;

5.1.1.2. 9 n(-0.2) g/kWh, ja n ir 130 vai vairāk, taču mazāks par 2 000 apgr./min;

5.1.1.3. 2,0 g/kWh, ja n ir 2 000 apgr./min vai vairāk,

ja:

5.1.2. šis kuģis ir uzbūvēts 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam un tiek ekspluatēts Ziemeļamerikas emisijas kontroles zonā vai Savienoto Valstu Karību jūras emisijas kontroles zonā;

ja:

5.1.3. šis kuģis tiek ekspluatēts emisijas kontroles zonā, kas noteikta III līmeņa NOx kontrolei saskaņā ar šā noteikuma 6. punktu, izņemot emisijas kontroles zonu, kas minēta šā noteikuma 5.1.2. punktā, un šīs kuģis ir uzbūvēts datumā, kad šāda emisijas kontroles zona ir pieņemta, vai pēc tam vai kādā vēlākā datumā, kas var tikt noteikts grozījumā, ar kuru nosaka NOx III līmeņa emisijas kontroles zonu, piemērojot vēlāko no šiem datumiem.

5.2. 5.1.1. punktā izklāstītos standartus nepiemēro attiecībā uz:

5.2.1. kuģa dīzeļdzinēju, kas uzstādīts uz kuģa, kura garums (L), kas noteikts šīs konvencijas I pielikuma 1. noteikuma 19. punktā, ir mazāks par 24 metriem un kurš paredzēts un tiek izmantots vienīgi izklaides mērķiem; vai

5.2.2. kuģa dīzeļdzinēju, kas uzstādīts uz kuģa, kura kombinētā nominālā dīzeļdzinēja jauda ir mazāka par 750 kW, ja administrācijai tiek pierādīts, ka šis kuģis nevar atbilst šā noteikuma 5.1.1. punktā noteiktajiem standartiem kuģa projektēšanas vai būvniecības ierobežojumu dēļ; vai

5.2.3. kuģa dīzeļdzinēju, kas uzstādīts uz kuģa, kurš uzbūvēts pirms 2021. gada 1. janvāra un kura bruto tilpība ir mazāka par 500 un garums (L), kas definēts šīs konvencijas I pielikuma 1. noteikuma 19. punktā, ir 24 m vai lielāks, ja šis kuģis ir paredzēts un tiek izmantots vienīgi izklaides mērķiem."

6. Svītro 10. punktu.

4. nodaļa. Noteikumi par kuģu energoefektivitāti

19. noteikums. Piemērošana

7. Pievieno jaunu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. kuģiem, kuru piedziņa netiek nodrošināta ar mehāniskiem līdzekļiem, un platformām, tostarp FPSO un FSU un urbšanas platformām, neatkarīgi no to piedziņas."

8. 3. punktu groza šādi:

"3. Šā pielikuma 20. un 21. noteikums neattiecas uz kuģiem ar netradicionālu dzeniekārtu, izņemot to, ka 20. un 21. noteikumu attiecina uz pasažieru kruīza kuģiem ar netradicionālu dzeniekārtu un LNG pārvadātājiem ar tradicionālu vai netradicionālu dzeniekārtu, kas piegādāti 2019. gada 1. septembrī vai pēc tam atbilstīgi 2. noteikuma 43. punktam. Šā pielikuma 20. un 21. punktu neattiecina uz kravas kuģiem ar ledus laušanas funkciju."

20. noteikums. Sasniegtās projektētās energoefektivitātes indekss (sasniegtais EEDI)

9. 1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

1. Sasniegto EEDI aprēķina:

1.1. ikvienam jaunam kuģim;

1.2. ikvienam jaunam kuģim, kam ir veikta būtiska pārbūve; un

1.3. ikvienam jaunam vai esošam kuģim, kam ir veikta būtiska pārbūve, kura ir tik plaša, ka administrācija šādu kuģi atzīst par jaunbūvētu kuģi, kas atbilst vienai vai vairākām šā pielikuma 2. noteikuma 25.-35. punktā, 38. punktā un 39. punktā minētajām kategorijām. Sasniegtais EEDI ir specifisks katram kuģim un rāda aplēstos kuģa tehniskos raksturojumus energoefektivitātes ziņā, un tam tiek pievienota EEDI tehniskā datne, kurā ir visa informācija, kas nepieciešama sasniegtā EEDI aprēķināšanai, un kurā redzams aprēķinu process. Pamatojoties uz EEDI tehnisko datni, sasniegto EEDI pārbauda vai nu administrācija, vai jebkura organizācija, ko tā attiecīgi pilnvarojusi.*

___________________________
* Skatīt dokumentu "Atzīto organizāciju kodekss (AO kodekss)", ko pieņēmusi MEPC ar rezolūciju MEPC.237(65), kas var tikt grozīta."

21. noteikums. Prasītais EEDI

10. 1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

"1. Ikvienam:

1.1. jaunam kuģim;

1.2. jaunam kuģim, kam ir veikta būtiska pārbūve; un

1.3. jaunam vai esošam kuģim, kam ir veikta būtiska pārbūve, kura ir tik plaša, ka administrācija šādu kuģi atzīst par jaunbūvētu kuģi, kas atbilst vienai vai vairākām 2. noteikuma 25.-31. punktā, 33.-35. punktā, 38. punktā un 39. punktā minētajām kategorijām un kam ir piemērojama šī nodaļa, sasniegtais EEDI ir šāds:

sasniegtais EEDI ≤ prasītais EEDI = (1-X/100) x atskaites līknes vērtība,

kur X ir 1. tabulā minētais samazinājuma koeficients prasītajam EEDI attiecībā pret EEDI atskaites līkni."

11. 2. punktā 1. tabulai pievieno jaunas ailes attiecībā uz ro-ro kravas kuģiem (transportlīdzekļu pārvadātājs), LNG pārvadātāju, pasažieru kruīza kuģiem ar netradicionālu dzeniekārtu, ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem, un pievieno atzīmes "**" un "***" un to skaidrojumus atbilstīgi tam, kā norādīts turpmāk:

"

Kuģa tips

Lielums

0. fāze
2013. gada
1. janvāris-
2014. gada
31. decembris

1. fāze
2015. gada
1. janvāris-
2019. gada
31. decembris

2. fāze
2020. gada
1. janvāris-
2024. gada
31. decembris/b>

3. fāze
2025. gada
1. janvāris
un turpmāk

LNG pārvadātājs***

10 000 DWT un vairāk

n/p

10**

20

30

Ro-ro kravas kuģis (transportlīdzekļu pārvadātājs)***

10 000 DWT un vairāk

n/p

5**

15

30

Ro-ro kravas kuģis***

2 000 DWT un vairāk

n/p

5**

20

30

1 000-2 000 DWT

n/p

0-5* **

0-20*

0-30*

Ro-ro pasažieru kuģis***

1 000 DWT un vairāk

n/p

5**

20

30

250-1 000 DWT

n/p

0-5* **

0-20*

0-30*

Pasažieru kruīza kuģis*** ar netradicionālu dzeniekārtu

ar BT 85 000 un vairāk

n/p

5**

20

30

ar BT 25 000-85 000

n/p

0-5* **

0-20*

0-30*

___________________________
* Samazinājuma koeficients tiek lineāri interpolēts starp šīm divām vērtībām atkarībā no kuģa izmēra. Samazinājuma koeficienta mazāko vērtību piemēro mazākā izmēra kuģiem.
** 1. fāze šiem kuģiem sākas 2015. gada 1. septembrī.
*** Samazinājuma koeficientu piemēro attiecībā uz kuģiem, kuri piegādāti 2019. gada 1. septembrī vai pēc tam atbilstīgi 2. noteikuma 43. punktam.

Piezīme. "n/p" nozīmē to, ka prasītais EEDI nav piemērojams."

12. 3. punktā 2. tabulai pievieno jaunas ailes attiecībā uz ro-ro kravas kuģiem (transportlīdzekļu pārvadātājs), LNG pārvadātāju, pasažieru kruīza kuģi ar netradicionālu dzeniekārtu, ro-ro kravas kuģiem un ro-ro pasažieru kuģiem atbilstīgi tam, kā norādīts turpmāk:

"

Kuģa tips, kas definēts 2. noteikumā

a

b

c

2.33. Ro-ro kravas kuģis (transportlīdzekļu pārvadātājs)

(DWT/BT)-0,7・780,36
kur DWT/BT<0,3

1 812,63
kur DWT/BT≥0,3

Kuģa DWT

0,471

2.34. Ro-ro kravas kuģis

1 405,15

Kuģa DWT

0,498

2.35. Ro-ro pasažieru kuģis

752,16

Kuģa DWT

0,381

2,38 LNG pārvadātājs

2 253,7

Kuģa DWT

0,474

2.39. Pasažieru kruīza kuģis ar netradicionālu dzeniekārtu

170,84

Kuģa BT

0,214

"

I papildinājums. Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas (IAPP) apliecības veidlapa (8. noteikums)

13. Starptautiskā gaisa piesārņojuma novēršanas apliecības (IAPP apliecības) papildinājuma zemsvītras piezīmi groza, izsakot šādā redakcijā:

"* Aizpildīta vienīgi attiecībā uz kuģiem, kuri uzbūvēti 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam un kuri ir paredzēti un tiek izmantoti vienīgi izklaides mērķiem, un attiecībā uz kuriem saskaņā ar 13. noteikuma 5.2.1. punktu un 13. noteikuma 5.2.3. punktu neattiecas 13. noteikuma 5.1.1. punktā noteiktais NOx emisijas ierobežojums."

GROZĪJUMI 2008. GADA SLĀPEKĻA OKSĪDU TEHNISKAJĀ KODEKSĀ

Saīsinājumi, indeksi un apzīmējumi

14. 4. tabulu aizvieto ar šādu tabulu:

"4. tabula. Ar degvielas sastāvu saistīti apzīmējumi

Apzīmējums

Definīcija

Mērvienība

WALF*

H saturs degvielā

% (m/m)

WBET*

C saturs degvielā

% (m/m)

WGAM

S saturs degvielā

% (m/m)

WDEL*

N saturs degvielā

% (m/m)

WEPS*

O saturs degvielā

% (m/m)

α

Molārā attiecība (H/C)

1

* Indeksi
"_G" norāda gāzes degvielas frakciju.
"_L" norāda šķidrās degvielas frakciju."

1. nodaļa. Vispārīgi noteikumi

15. 1.3.10. punkts tiek aizstāts ar šādu redakciju:

"1.3.10. "Kuģa dīzeļdzinējs" ir jebkurš iekšdedzes virzuļdzinējs, kuru darbina, izmantojot šķidro degvielu vai divus degvielas veidus, un uz kuru attiecas 13. noteikums, tostarp attiecīgos gadījumos būsters/maisītājsistēma.

Ja normālos apstākļos dzinēju ir paredzēts ekspluatēt gāzes režīmā, t. i., ar gāzi kā galveno degvielu un šķidro degvielu kā ierosmes vai līdzsvara degvielu, tad 13. noteikuma prasības ir jāizpilda vienīgi attiecībā uz šo ekspluatācijas režīmu. Ekspluatācija, izmantojot tīru šķidro degvielu, jo atteices dēļ ir ierobežota gāzes padeve, ir atļauta vienīgi reisā uz nākamo piemēroto ostu, kurā iespējams remontēt šādu atteici.

5. nodaļa. Procedūras NOX emisijas mērīšanai uz izmēģinājumu stenda

16. Svītro 5.3.4. punktu un pēc 5.3.3. punkta pievieno jaunu 5.3.4., 5.3.5. un 5.3.6. punktu šādā redakcijā:

"5.3.4. Tas, kāda gāzes degviela tiks izraudzīta divu degvielu testēšanai, ir atkarīgs no testu mērķa. Ja nav pieejama noteiktam standartam atbilstoša gāzes degviela, izmanto citas gāzes degvielas saskaņā ar administrācijas apstiprinājumu. Gāzes degvielas paraugu ņem dzinēja prototipa testēšanas laikā. Gāzes degvielu analizē, lai noteiktu degvielas sastāvu un degvielas specifikāciju.

5.3.5. Gāzes degvielas temperatūru mēra un reģistrē kopā ar mērījumu punkta vietu.

5.3.6. Divdegvielu dzinēju ekspluatāciju gāzes režīmā, šķidro degvielu izmantojot kā ierosmes vai līdzsvara degvielu, testē, izmantojot maksimālo šķidrās degvielas un gāzes degvielas attiecību, šādai maksimālajai attiecībai dažādos testēšanas cikla režīmos nozīmējot maksimālo sertificēto šķidrās degvielas un gāzes degvielas iestatījumu. Degvielas šķidruma frakcijai ir jāatbilst 5.3.1., 5.3.2. un 5.3.3. punktam."

17. 5.12.3.3. punkta beigās pievieno jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Divu degvielu izmantošanas gadījumā aprēķinus veic saskaņā ar 5.12.3.1.-5.12.3.3. punktu. Tomēr qmf, WALF, WBET, WDEL, WEPS, ffw vērtības aprēķina saskaņā ar šādu tabulu:

Faktori 6., 7. un 8. formulā

   

Faktoru formula

 

qmf

=

 

qmf_G + qmf_L

 

WALF

=

qmf_G × wALF_G + qmf_L × wALF_L

qmf_G + qmf_L

WBET

=

qmf_G × wBET_G + qmf_L × wBET_L

qmf_G + qmf_L

WDEL

=

qmf_G × wDEL_G + qmf_L × wDEL_L

qmf_G + qmf_L

WEPS

=

qmf_G × wEPS_G + qmf_L × wEPS_L

qmf_G + qmf_L

"

18. 5.12.5.1. punktā 5. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"5. tabula. Koeficients ugas un degvielas parametri neapstrādātai izplūdes gāzei

Gāze

NOx

CO

HC

CO2

O2

ρgas kg/m3

2,053

1,250

*

1,9636

1,4277

 

ρe

Koeficients ugas

Šķidrā degviela**

1,2943

0,001586

0,000966

0,000479

0,001517

0,001103

Rapša metilesteris

1,2950

0,001585

0,000965

0,000536

0,001516

0,001102

Metanols

1,2610

0,001628

0,000991

0,001133

0,001557

0,001132

Etanols

1,2757

0,001609

0,000980

0,000805

0,001539

0,001119

Dabasgāze

1,2661

0,001621

0,000987

0,000558

0,001551

0,001128

Propāns

1,2805

0,001603

0,000976

0,000512

0,001533

0,001115

Butāns

1,2832

0,001600

0,000974

0,000505

0,001530

0,001113

___________________________
* Atkarībā no degvielas.
** Iegūts no naftas.
 ρe ir izplūdes gāzes nominālais blīvums.
Pie = 2, mitrs gaiss, 273 K, 101,3 kPa.

Rādītāja u vērtības, kas norādītas 5. tabulā, ir noteiktas, pamatojoties uz ideālās gāzes īpašībām.

Gadījumos, kad tiek izmantoti vairāki degvielas veidi, ugas izmantoto degvielas vērtību nosaka, pamatojoties uz vērtībām, kuras ir attiecināmas uz šīm degvielām saskaņā ar iepriekšējo tabulu, proporcionāli izmantotajai degvielu attiecībai."

6. nodaļa. Procedūras, ar kurām apliecina atbilstību NOX emisijas ierobežojumiem uz kuģa

19. 6.3.1.4. punkts tiek aizstāts ar šādu redakciju:

"6.3.1.4. Praksē degvielas patēriņu bieži vien ir neiespējami izmērīt pēc dzinēja uzstādīšanas uz kuģa. Lai vienkāršotu uz kuģa veicamo procedūru, var pieņemt degvielas patēriņa mērījuma rezultātus, kas iegūti dzinēja pirmssertificēšanas testā uz izmēģinājumu stenda. Šādos gadījumos, jo īpaši attiecībā uz smagās degvielas izmantošanu (RM kategorijas degviela saskaņā ar ISO 8217:2005) un divu degvielu izmantošanu, jāveic novērtējums ar atbilstošu paredzamu kļūdu. Tā kā aprēķinā izmantotajam degvielas caurplūdumam (qmf) ir jābūt saistītam ar degvielas sastāvu, kas noteikts attiecībā uz testa laikā paņemtās degvielas paraugu, qmf mērījums, kas iegūts uz izmēģinājumu stenda veiktajā testēšanā, ir jākoriģē, lai ņemtu vērā jebkuras neto siltumspējas atšķirības starp izmēģinājumu stendu un testa degvielām un gāzēm. Tas, kā šāda kļūda ietekmē galīgo emisiju, ir jāaprēķina un jāpaziņo kopā ar emisijas mērījumu rezultātiem."

20. 6.3.2.1. punktā 6. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"6. tabula. Mērāmie un reģistrējamie dzinēja parametri

Apzīmējums

Termins

Mērvienība

Ha

Absolūtais mitrums (dzinēja ieplūdes gaisā esošā ūdens masas attiecība pret sausa gaisa masu)

g/kg

nd,i

Dzinēja apgriezienu skaits (i-tajā režīmā cikla laikā)

min-1

nturb,i

Turbokompresora apgriezienu skaits attiecīgajā gadījumā (i-tajā režīmā cikla laikā)

min-1

Pb

Kopējais barometriskais spiediens (ISO 3046-1:1995: px= Px = vietas apkārtējais kopējais spiediens)

kPa

PC,i

Ieplūdes gaisa spiediens pēc ieplūdes gaisa dzesētāja (i-tajā režīmā cikla laikā)

kPa

Pi

Pilnā jauda (i-tajā režīmā cikla laikā)

kW

qmf,i

Degviela (divdegvielu dzinēja gadījumā tā būtu degviela un gāze) (i-tajā režīmā cikla laikā)

kg/h

Si

Degvielas padeves zobstieņa pozīcija (katram cilindram attiecīgajā gadījumā) (i-tajā režīmā cikla laikā)  

Ta

Ieplūdes gaisa temperatūra gaisa ievadā (ISO 3046-1:1995: Tx = TTx = vietas apkārtējā termodinamiskā gaisa temperatūra)

K

TSC,i

Ieplūdes gaisa temperatūra pēc ieplūdes gaisa dzesētāja (attiecīgā gadījumā) (i-tajā režīmā cikla laikā)

K

Tcaclin

Ieplūdes gaisa dzesētājs, dzesētājvielas ieplūdes temperatūra

°C

Tcaclout

Ieplūdes gaisa dzesētājs, dzesētājvielas izplūdes temperatūra

°C

TExh,i

Izplūdes gāzes temperatūra parauga ņemšanas vietā (i-tajā režīmā cikla laikā)

°C

TFuel_L

Degvielas temperatūra pirms dzinēja

°C

TSea

Jūras ūdens temperatūra

°C

TFuel_G*

Gāzes degvielas temperatūra pirms dzinēja

°C

___________________________
* Tikai divdegvielu dzinējam."

21. Pēc 6.3.4.2. punkta pievieno jaunu 6.3.4.3. punktu šādā redakcijā:

"6.3.4.3. Divdegvielu dzinēja gadījumā jāizmanto uz kuģa esošā gāzes degviela."

22. 6.3.11.2. punkts tiek aizstāts ar šādu redakciju:

"6.3.11.2. Dzinēja NOx emisija var mainīties atkarībā no degvielas aizdedzes un ar degvielu saistītā slāpekļa kvalitātes. Ja nav pieejama pietiekama informācija par aizdedzes kvalitātes ietekmi uz NOx veidošanos degšanas procesā un ar degvielu saistītā slāpekļa konversijas koeficients ir atkarīgs arī no dzinēja efektivitātes, uz kuģa veiktā testā var piemērot 10 % pielaidi attiecībā uz dzinēja darbināšanu ar RM kategorijas degvielu (ISO 8217:2005); atlaidi nepiemēro uz kuģa veiktā pirmssertificēšanas testā. Jāanalizē degviela un gāzes degviela, lai noteiktu oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, sēra sastāvu un citu tādu (ISO 8217:2005) un (ISO 8178-5:2008) noteiktu papildu komponentu sastāvu, kas nepieciešamas degvielas un gāzes degvielas specifikācijā."

23. 6.4.11.1. punkta 9. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"9. tabula. Degvielas standarta parametri

 

Ogleklis

Ūdeņradis

Slāpeklis

Skābeklis

 

WBET

WALF

WDEL

WEPS

Destilēta degviela (ISO 8217:2005, DM kategorija)

86,2 %

13,6%

0,0%

0,0%

Smagā degviela (ISO 8217:2005, RM kategorija)

86,1 %

10,9%

0,4%

0,0%

Dabasgāze

75,0 %

25,0%

0,0%

0,0%

Citām degvielām standarta vērtības apstiprina administrācija."

VI papildinājums. Izplūdes gāzes masas plūsmas aprēķināšana (oglekļa līdzsvara metode)

24. Pēc 2.4. punkta pievieno jaunu 2.5. punktu šādā redakcijā:

"2.5. Ja divdegvielu dzinēju ekspluatē gāzes režīmā, qmf, WALF, WBET, WDEL, WEPS, ffd parametrus 1. formulā aprēķina šādi:

Faktori 1. formulā

   

Faktoru formula

 

qmf

=

 

qmf_G + qmf_L

 

WALF

=

qmf_G × wALF_G + qmf_L × wALF_L

qmf_G + qmf_L

WBET

=

qmf_G × wBET_G + qmf_L × wBET_L

qmf_G + qmf_L

WDEL

=

qmf_G × wDEL_G + qmf_L × wDEL_L

qmf_G + qmf_L

WEPS

=

qmf_G × wEPS_G + qmf_L × wEPS_L

qmf_G + qmf_L

"

 

REZOLŪCIJA MEPC.276(70)
(Pieņemta 2016. gada 28. oktobrī)

GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KURŠ PIEVIENOTS 1973. GADA STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

Grozījumi MARPOL I pielikumā
(starptautiskās naftas piesārņojuma novēršanas apliecības papildinājuma B veidlapa)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli,

IEVĒROJOT 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu (MARPOL), kurā noteikta grozīšanas procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzlikts pienākums izskatīt un pieņemt grozījumus šajā konvencijā;

IZSKATĪJUSI savā septiņdesmitajā sesijā ierosinātos MARPOL I pielikuma II papildinājuma grozījumus, kas attiecas uz starptautiskās naftas piesārņojuma novēršanas apliecības papildinājumu,

1. PIEŅEM saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL I pielikuma II papildinājuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) daļu grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem 2017. gada 1. septembrī, ja vien līdz šim datumam ne mazāk kā viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. martā, ja tie būs pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

5. LŪDZ ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

 

PIELIKUMS

MARPOL I PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Starptautiskās naftas piesārņojuma novēršanas apliecības papildinājuma B veidlapa)

I PIELIKUMS
NOTEIKUMI PIESĀRŅOJUMA AR NAFTU NOVĒRŠANAI

II papildinājums
IOPP apliecības un papildinājumu veidlapa

(Starptautiskās naftas izraisīta piesārņojuma novēršanas apliecības papildinājuma B veidlapa)

NAFTAS TANKKUĢU KONSTRUKCIJAS UN APRĪKOJUMA SARAKSTS

1. sadaļa. Ziņas par kuģi

1. Svītro 1.11.8. un 1.11.9. punktu.

5. sadaļa. Uzbūve (18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28. un 33. noteikums)

2. 5.1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

"5.1. Saskaņā ar 18. noteikuma prasībām kuģis ir klasificēts kā tankkuģis ar izolētā balasta tvertni atbilstīgi 18. noteikuma 9. punktam ...................................................................."

3. Svītro 5.1.1. un 5.1.6. punktu.

4. 5.2. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

"5.2. Izolētā balasta tvertnes (IBT), kas atbilst 18. noteikumam, ir izkārtotas šādi:

Tvertne

Tilpums (m3)

Tvertne

Tilpums (m3)

       

Kopējais tilpums ...........................m3

"

5. Svītro 5.2.1.-5.2.3. punktu, 5.3. punktu un 5.3.1.-5.3.5. punktu.

6. 5.4. un 5.4.1.-5.4.4. punktu pārnumurē attiecīgi par 5.3. punktu un 5.3.1.-5.3.4. punktu.

7. Svītro 5.5. punktu un 5.5.1.-5.5.2. punktu.

8. Atbilstīgi pārnumurē visus turpmākos 5. sadaļas punktus.

***

 

REZOLŪCIJA MEPC.278(70)
(Pieņemta 2016. gada 28. oktobrī)

GROZĪJUMI PIELIKUMĀ, KAS PIEVIENOTS 1997. GADA PROTOKOLAM, AR KO GROZA 1973. GADA STARPTAUTISKO KONVENCIJU PAR PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM, KAS GROZĪTA AR 1978. GADA PROTOKOLU

MARPOL VI pielikuma grozījumi
(Kuģu degvielas patēriņa datu vākšanas sistēma)

JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJA,

ATSAUCOTIES uz Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 38. panta a) punktu, kas attiecas uz Jūras vides aizsardzības komitejas funkcijām, kuras tai piešķirtas ar starptautiskajām konvencijām par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu un kontroli,

IEVĒROJOT 16. pantu 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada un 1997. gada protokolu (MARPOL), kurā noteikta grozīšanas procedūra un Organizācijas attiecīgajai iestādei tiek uzlikts pienākums izskatīt un pieņemt grozījumus šajā konvencijā,

IZSKATOT ierosinātos grozījumus MARPOL VI pielikumā par kuģu degvielas patēriņa datu vākšanas sistēmu savā septiņdesmitajā sesijā,

1. PIEŅEM saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu MARPOL VI pielikuma grozījumus, kas ir izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

2. NOSAKA, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta f) apakšpunkta iii) daļu grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem 2017. gada 1. septembrī, ja vien līdz šim datumam ne mazāk kā viena trešdaļa Pušu vai tās Puses, kuru kopējais tirdzniecības flotes apjoms ir vismaz 50 % no pasaules tirdzniecības flotes bruto tilpības, nav paziņojušas Organizācijai, ka iebilst pret šiem grozījumiem;

3. AICINA Puses ņemt vērā to, ka saskaņā ar MARPOL 16. panta 2) punkta g) apakšpunkta ii) daļu minētie grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. martā, ja tie būs pieņemti saskaņā ar iepriekšminēto 2. punktu;

4. AICINA Puses apsvērt iepriekš minēto MARPOL VI pielikuma grozījumu iespējami drīzu piemērošanu attiecībā uz kuģiem, kuriem ir tiesības kuģot ar to karogu;

5. AICINA Organizāciju iespējami drīz izveidot IMO Kuģu degvielas patēriņa datubāzi;

6. LŪDZ ģenerālsekretāram saskaņā ar MARPOL 16. panta 2. punkta e) apakšpunktu nosūtīt šīs rezolūcijas un tās pielikumā iekļauto grozījumu teksta apliecinātas kopijas visām MARPOL Pusēm;

7. LŪDZ ģenerālsekretāram šīs rezolūcijas un tās pielikuma kopijas nosūtīt arī tiem Organizācijas biedriem, kas nav MARPOL Puses.

 

PIELIKUMS

MARPOL VI PIELIKUMA GROZĪJUMI
(Kuģu degvielas patēriņa datu vākšanas sistēma)

VI PIELIKUMS
NOTEIKUMI PAR GAISA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANU NO KUĢIEM

1. noteikums

Piemērošana

1. Norāde uz "3., 5., 6., 13., 15., 16., 18., 19., 20., 21. un 22. noteikumu" tiek aizstāta ar "3., 5., 6., 13., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22. un 22.A noteikumu".

2. noteikums

Definīcijas

2. Pēc pašreizējā 47. punkta pievieno jaunu 48., 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"48. Kalendārais gads ir laika posms no 1. janvāra līdz 31. decembrim, to ieskaitot.

49. Uzņēmums ir kuģa īpašnieks vai arī jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, kuģa pārvaldnieks vai arī bezapkalpes kuģa fraktētājs, kas no īpašnieka pārņēmusi atbildību par kuģa ekspluatāciju un, pārņemot atbildību, ir piekritusi pārņemt visus pienākumus un atbildību, kas noteikta Starptautiskajā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksā ar grozījumiem.

50. Noietais attālums ir noietais attālums attiecībā pret grunti."

3. noteikums

Izņēmumi un atbrīvojumi

3. 2. punkta ievaddaļā starp pašreizējo 2. un 3. teikumu tiek pievienots jauns teikums šādā redakcijā:

"Atļauja, kas izdota, pamatojoties uz šo noteikumu, neatbrīvo kuģi no ziņojumu sniegšanas prasības saskaņā ar 22.A noteikumu un nemaina to, kāda veida dati un kādā apjomā tie ir jāsniedz saskaņā ar 22.A noteikumu."

5. noteikums

Apskates

4. Šā noteikuma 4.3. punkta beigās pēc vārdiem "uz kuģa" pievieno jaunu tekstu šādā redakcijā:

"un attiecībā uz kuģi, kam piemērojams 22.A noteikums, ir atbilstoši pārskatīts, lai atspoguļotu būtisku pārbūvi tajos gadījumos, kad būtiskā pārbūve ietekmē datu vākšanas metodoloģiju un/vai ziņojumu sniegšanas procesus"

un svītro vārdu "un" pēc komata šā punkta beigās.

5. Šā noteikuma 4.4. punkta beigās punktu aizstāj ar ", un".

6. Pēc pašreizējā 4.4. punkta pievieno jaunu 4.5. punktu šādā redakcijā:

"4.5. administrācija nodrošina, ka katram kuģim, attiecībā uz kuru ir piemērojams 22.A noteikums, SEEMP atbilst šā pielikuma 22. noteikuma 2. punktam. To dara pirms datu vākšanas saskaņā ar šā pielikuma 22.A noteikumu, lai nodrošinātu, ka metodoloģija un procesi ir ieviesti pirms kuģa pirmā ziņojumu sniegšanas perioda sākuma. Atbilstības apstiprinājumu izsniedz kuģim un to glabā uz kuģa."

6. noteikums

Apliecību un ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu izsniegšana vai apstiprināšana

7. Šā noteikuma nosaukumā pēc vārda "Apliecību" ievieto vārdus "un ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu".

8. Pēc pašreizējā 5. punkta pievieno jaunu 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"Atbilstības apliecinājums. Ziņošana par degvielas patēriņu

6. Pēc sniegto datu saņemšanas saskaņā ar šā pielikuma 22.A noteikuma 3. punktu administrācija vai tās attiecīgi pilnvarota organizācija* nosaka, vai dati ir sniegti saskaņā ar šā pielikuma 22.A noteikumu, un, ja ir, tad izsniedz kuģim ar degvielas patēriņu saistītu atbilstības apliecinājumu ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc kalendārā gada sākuma. Jebkurā gadījumā administrācija uzņemas pilnu atbildību par šo atbilstības apliecinājumu.

7. Pēc sniegto datu saņemšanas saskaņā ar šā pielikuma 22.A noteikuma 4., 5. un 6. punktu administrācija vai tās attiecīgi pilnvarota organizācija* nekavējoties nosaka, vai dati ir sniegti saskaņā ar šā pielikuma 22.A noteikumu, un, ja ir, tad izsniedz kuģim ar degvielas patēriņu saistītu atbilstības apliecinājumu šajā laikā. Jebkurā gadījumā administrācija uzņemas pilnu atbildību par šo atbilstības apliecinājumu."

8. noteikums

Apliecību un ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu veidlapas

9. 8. noteikuma nosaukumā pēc vārda "Apliecību" ievieto vārdus "ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu".

10. Pēc pašreizējā 2. punkta pievieno jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

"Atbilstības apliecinājums. Ziņošana par degvielas patēriņu

3. Šā pielikuma 6. noteikuma 6. un 7. punktā minēto atbilstības apliecinājumu sagatavo tā, lai tas atbilstu šā pielikuma X papildinājumā sniegtajam paraugam, un tam jābūt sagatavotam vismaz angļu, franču vai spāņu valodā. Ja lieto arī attiecīgās izsniedzējas Puses valsts valodu, tad tā ir galvenā valoda strīdu vai pretrunu risināšanā."

9. noteikums

Apliecību ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu derīguma termiņš

11. 9. noteikuma nosaukumā pēc vārda "Apliecību" ievieto vārdus "ar degvielas patēriņa ziņošanu saistītu atbilstības apliecinājumu".

12. Pēc pašreizējā 11. punkta pievieno jaunu 12. punktu šādā redakcijā:

"Atbilstības apliecinājums. Ziņošana par degvielas patēriņu

12. Šā pielikuma 6. noteikuma 6. punktā minētais atbilstības apliecinājums ir derīgs kalendārajā gadā, kurā tas tika izdots, un pirmos piecus mēnešus nākamajā kalendārajā gadā. Šā pielikuma 6. noteikuma 7. punktā minētais atbilstības apliecinājums ir derīgs kalendārajā gadā, kurā tas tika izdots, nākamajā kalendārajā gadā un pirmos piecus mēnešus aiznākamajā kalendārajā gadā. Visus atbilstības apliecinājumus glabā uz kuģa vismaz to derīguma termiņā."

10. noteikums

Ostas valsts kontrole pār ekspluatācijas prasību izpildi

13. Šā noteikuma 5. punktā pirms vārda "derīga" ievieto vārdus "derīgs ar degvielas patēriņa ziņošanu saistīts atbilstības apliecinājums, un".

22. noteikums

Kuģa energoefektivitātes pārvaldības plāns (SEEMP)

14. Pēc pašreizējā 1. punkta ievieto jaunu 2. punktu turpmāk norādītajā redakcijā un 2. punktu pārnumurē par 3. punktu:

"2. Ja kuģa bruto tilpība ir 5 000 vai vairāk, 2018. gada 31. decembrī vai pirms tam SEEMP iekļauj aprakstu par metodoloģiju, kas tiks izmantota, lai vāktu šā pielikuma 22.A noteikuma 1. punktā noteiktos datus, un procesus, kas tiks izmantoti, lai sniegtu datus par kuģi atbildīgajai administrācijai."

15. Pēc pašreizējā 22. noteikuma ievieto jaunu 22.A noteikumu šādā redakcijā:

"22.A noteikums

Kuģa degvielas patēriņa datu vākšana un un ziņošana par to

1. No kalendārā 2019. gada katrs kuģis, kura bruto tilpība ir 5 000 un vairāk, vāc šā pielikuma IX papildinājumā noteiktos datus attiecībā uz minēto un katru turpmāko kalendāro gadu vai tā daļu atkarībā no nepieciešamības atbilstīgi SEEMP iekļautajai metodoloģijai.

2. Izņemot šā noteikuma 4., 5. un 6. punktā noteikto, katra kalendārā gada beigās kuģis apkopo datus, kas savākti attiecīgajā kalendārajā gadā vai tā daļā atkarībā no nepieciešamības.

3. Izņemot šā noteikuma 4., 5. un 6. punktā noteikto, trīs mēnešu laikā pēc katra kalendārā gada beigām kuģis sniedz savai administrācijai vai tās attiecīgi pilnvarotai organizācijai* katras šā pielikuma IX papildinājumā noteiktās datu kopas apkopoto vērtību, izmantojot elektroniskos sakarus un standartizētu formu, ko izstrādās Organizācija.

4. Gadījumā, ja viena administrācija nodod kuģi otrai, tad maiņas pabeigšanas dienā vai iespējami tuvu šai dienai kuģis sniedz administrācijai, kura nodod kuģi, vai tās attiecīgi pilnvarotai organizācijai* apkopotos datus par attiecīgo kalendāro gadu atbilstīgi tam, kā noteikts šā pielikuma IX papildinājumā, un pēc šīs administrācijas iepriekšēja pieprasījuma arī neapkopotus datus.

5. Gadījumā, ja tiek mainīts uzņēmums, tad maiņas pabeigšanas dienā vai iespējami tuvu šai dienai kuģis sniedz savai administrācijai vai tās attiecīgi pilnvarotai organizācijai* apkopotos datus par kalendārā gada daļu, kas atbilst attiecīgajam uzņēmumam, saskaņā ar pielikuma IX papildinājumu, un pēc šīs administrācijas pieprasījuma arī neapkopotus datus.

6. Gadījumā, ja vienlaikus tiek mainīta administrācija un uzņēmums, piemēro šā noteikuma 4. punktu.

7. Datus pārbauda saskaņā ar administrācijas noteiktām procedūrām, ņemot vērā vadlīnijas, kuras izstrādās Organizācija.

8. Izņemot šā noteikuma 4., 5. un 6. punktā noteikto, nodrošina, ka par iepriekšējo kalendāro gadu sniegtie apkopotie dati, kas ir šā pielikuma IX papildinājumā minēto sniedzamo datu pamatā, ir viegli pieejami laika posmā, kas nav īsāks par 12 mēnešiem no minētā kalendārā gada beigām, un dara tos pieejamus administrācijai pēc tās pieprasījuma.

9. Administrācija nodrošina, ka tās reģistrēto kuģu ar bruto tilpību 5 000 un vairāk sniegtie dati, kas minēti šā pielikuma IX papildinājumā, tiek pārsūtīti IMO Kuģa degvielas patēriņa datubāzei, izmantojot elektroniskos sakarus vai standartizētu formu, kuru izstrādās Organizācija, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc atbilstības apliecinājuma izsniegšanas šiem kuģiem.

10. Pamatojies uz sniegtajiem datiem, kas iesniegti IMO Kuģa degvielas patēriņa datubāzē, Organizācijas ģenerālsekretārs sagatavo gada pārskatu Jūras vides aizsardzības komitejai, kurā apkopoti savāktie dati, trūkstošo datu statuss un cita būtiska informācija, kuru var pieprasīt komiteja.

11. Organizācijas ģenerālsekretārs uztur tādu anonimizētu datubāzi, kurā nebūs iespējams noteikt konkrēta kuģa identitāti. Pusēm ir piekļuve anonimizētiem datiem vienīgi nolūkā tos analizēt un izskatīt.

12. IMO Kuģa degvielas patēriņa datubāzi pārņem un pārvalda Organizācijas ģenerālsekretārs saskaņā ar vadlīnijām, ko izstrādās Organizācija."

16. Pēc pašreizējā VIII papildinājuma ievieto jaunus IX un X papildinājumus šādā redakcijā:

"IX papildinājums
Informācija, kas jāiesniedz IMO Kuģu degvielas patēriņa datubāzē

Kuģa identitāte
  IMO numurs
Kalendārā gada periods, par kuru ir iesniegti dati
  Sākuma datums (dd/mm/gg)
  Beigu datums (dd/mm/gggg)
Kuģa tehniskie parametri
  Kuģa tips atbilstīgi šā pielikuma 2. noteikumam vai cits (jānorāda)
  Bruto tilpība (BT)1
  Neto tilpība (NT)2
  Pilnā kravnesība (DWT)3
  Galveno iekšdedzes virzuļdzinēju vai iekšdedzes virzuļu palīgdzinēju jauda (nominālā jauda4) virs 130 kW (jānorāda, izmantojot kW)
  EEDI (ja tiek piemērots)
  Ledus klase5
Kuģa degvielas patēriņš sadalījumā pēc degvielas veida6 metriskajās tonnās, un degvielas patēriņa datu savākšanai izmantotās metodes
Noietais attālums
Ceļā pavadīto stundu skaits

___________________________
* Skatīt Vadlīnijas Administrāciju pārstāvošu organizāciju pilnvarošanai, kuras Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.739(18) un kuras Organizācija drīkst grozīt, un Specifikācijas Administrāciju pārstāvošu atzītu organizāciju apskates un sertifikācijas funkcijām, kuras Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.789(19), un kuras Organizācija drīkst grozīt.
* Skatīt Vadlīnijas Administrāciju pārstāvošu organizāciju pilnvarošanai, kuras Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.739(18) un kuras Organizācija drīkst grozīt, un Specifikācijas Administrāciju pārstāvošu atzītu organizāciju apskates un sertifikācijas funkcijām, kuras Organizācija pieņēmusi ar rezolūciju A.789(19), un kuras Organizācija drīkst grozīt.
Skatīt 2016. gada Vadlīnijas par kuģa energoefektivitātes pārvaldības plānu (SEEMP vadlīnijas) (rezolūcija MEPC.282(70)).
1 Bruto tilpība ir jāaprēķina saskaņā ar 1969. gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu.
2 Neto tilpība ir jāaprēķina saskaņā ar 1969. gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu. Ja nav attiecināms, norāda "N/A".
3 DWT ir starpība tonnās starp kuģa ūdensizspaidu ūdenī, kura relatīvais blīvums ir 1,025 kg/m3, ar vasaras iegrimi piekrautā stāvoklī un tukša kuģa svaru. Vasaras iegrime piekrautā stāvoklī ir maksimālā vasaras iegrime, kas sertificēta administrācijas vai tās atzītas organizācijas apstiprinātā noturības informācijā.
4 Nominālā jauda nozīmē maksimālo nepārtraukto nominālo jaudu, kas norādīta uz dzinēja tehnisko datu plāksnītes.
5 Ledus klasei ir jāatbilst definīcijai, kura noteikta Starptautiskajā kodeksā kuģiem, kas kuģo polārajos ūdeņos (Polārais kodekss) (rezolūcija MEPC.264(68) un MSC.385(94)). Ja nav attiecināms, norāda "N/A".
6 Kā noteikts 2014. gada Vadlīnijās par sasniegtās projektētās energoefektivitātes (EEDI) aprēķina metodi jauniem kuģiem (grozītā rezolūcija MEPC.245(66)) vai citviet (jānorāda).

X papildinājums
Atbilstības apliecinājuma veidlapa. Ziņošana par degvielas patēriņu

ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS. ZIŅOŠANA PAR DEGVIELAS PATĒRIŅU

Izdots saskaņā ar 1997. gada protokolu, ar grozījumiem, ar kuru groza 1973. gada Starptautisko konvenciju par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978. gada protokolu (turpmāk tekstā - "Konvencija"), pamatojoties uz pilnvarojumu, ko izsniegusi valdība:

(pilns Puses apzīmējums)

(saskaņā ar Konvencijas nosacījumiem pilnvarotās kompetentās personas vai organizācijas pilns apzīmējums)

Ziņas par kuģi1

Kuģa nosaukums

Identifikācijas numurs vai burti

IMO numurs2

Reģistrācijas osta

Bruto tilpība

AR ŠO APLIECINA, KA:

1. kuģis ir iesniedzis šai administrācijai Konvencijas VI pielikuma 22.A noteikumā paredzētos datus par kuģa ekspluatāciju no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg); un

2. dati ir savākti un sniegti saskaņā ar tā kuģa SEEMP izklāstīto metodoloģiju un procesiem, kas bija spēkā laika posmā no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg).

Šis atbilstības apliecinājums ir spēkā līdz (dd/mm/gggg)

Izsniegšanas vieta:
 

(apliecinājuma izdošanas vieta)


Datums (dd/mm/gggg)
 

(Izsniegšanas datums)


(Tās atbilstīgi pilnvarotās amatpersonas paraksts, kura izsniegusi šo apliecinājumu)

(Iestādes zīmogs vai spiedogs atbilstīgi attiecīgajam gadījumam)"

___________________________
1 Vai arī ziņas par kuģi var ierakstīt ailēs horizontāli.
2 Saskaņā ar IMO kuģu identifikācijas numuru shēmu, ko Organizācija ir pieņēmusi ar rezolūciju A.1078(28).

***

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 14.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 20.08.2018. OP numurs: 2018/164.2
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
301083
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva