Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-272

Rīgā 2017. gada 24. novembrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa
noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
9.11. punktu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. panta otro daļu, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Saldus pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7446) (turpmāk - Objekts) teritorijas izmaiņām, precizējot kultūras pieminekļa atrašanās vietu. Rīkojuma projektam pievienoti šādi dokumenti:

1.1. izraksti no Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 2013. gada 17. maija sanāksmes protokola Nr. 04-6.6/12 un 2014. gada 21. februāra sanāksmes protokola Nr. 04-6.6/2;

1.2. informācija par Objekta atrašanās vietu;

1.3. Objekta atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.4. Objekta apraksts;

1.5. Objekta fotofiksācijas materiāli;

1.6. pamatojums Objekta atrašanās vietas izmaiņām.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5. punktu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek iekļauta informācija par kultūras pieminekļa atrašanas vietu (nekustamam kultūras piemineklim - adrese, grupa, grunts, liters, zemes kadastra vienības apzīmējums, kustamam kultūras piemineklim - adrese).

3. Objekts iekļauts Pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumu Nr. 128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" (publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 1998. gada 18. decembrī), kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis ar atrašanās vietu "Saldus rajons, Saldus, Revolūcijas ielas (tagadējā Rīgas iela) DA puses apbūve no Lielās ielas līdz J. Rozentāla ielai, J. Rozentāla ielas R puses apbūve līdz Kapu ielai, J. Rozentāla ielas A puses apbūve līdz Cieceres upei, Cieceres upe DR virzienā līdz Tirgotāju ielas Z galam, Tirgotāju iela līdz Peldu ielai, Peldu ielas trases turpinājums līdz Lielajai ielai".

4. Priekšlikums Objekta atrašanās vietas izmaiņām izvērtēts Inspekcijā 2013. gada 17. maijā un 2014. gada 21. februārī un, ņemot vērā Saldus pilsētas centra arhitektoniskās vērtības un apbūves autentiskumu, konstatēts, ka Objekta teritorija precizējama atbilstoši nekustamo īpašumu kadastra robežām un dabā esošajām robežām. Līdz ar minēto Pieminekļu sarakstā ir precizējama Objekta atrašanās vieta.

5. Likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. panta pirmajā daļā noteikts, ka kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai citādai kultūras vērtībai iedala valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļos, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, iekļaujot tos kā valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus Pieminekļu sarakstā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 7. punktu, lai kultūras pieminekļa statusu noteiktu pilsētbūvniecības piemineklim, nepieciešams pašvaldības saskaņojums, izņemot gadījumu, ja priekšlikums par kultūras pieminekļa statusa noteikšanu pilsētbūvniecības piemineklim ir iekļauts teritorijas plānojumā.

6. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punktu, pašvaldībām noteikta autonomā funkcija - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). Saskaņā ar šā likuma 21. panta pirmās daļas 3. punktu, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu pašvaldības kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 61.1 panta otrās daļas 2. punktu, par pašvaldības teritorijas plānojumu jārīko publiskā paspriešana. Saskaņā ar minētā likuma 61.2 pantu publiskās apspriešanas gaitā tiek garantēta ne vien apspriešanai nodotā dokumenta, bet arī visu ar šo dokumentu saistīto pašvaldības lēmumu pieejamība. Katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas jautājumā. Pašvaldībai ir pienākums apkopot paustos viedokļus un publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Pašvaldībai ir pienākums publicēt domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.

Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 231. punktā noteikts, ka teritorijas plānojumā grafiski attēlo Valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 31.2.5. punktu, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlo apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām.

7. Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-2025. gadam (turpmāk - Teritorijas plānojums) ietverts Objekta precizētās teritorijas priekšlikums atbilstoši tam, kādu Saldus novada dome saskaņojusi Inspekcijā. Teritorijas plānojuma pirmā redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai ar Saldus novada domes 29.06.2012. lēmumu (protokols Nr. 14, 34. §) (https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/planosanas-dokumenti9/teritorijas-planojums 1/index.php?cmd=get&cid=89020, 6.-7. lpp). Pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 16.07.2012. līdz 31.08.2012. Saldus novada domes 25.10.2012. sēdē (protokols Nr. 19, 6. §) (https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/planosanas-dokumenti9/teritorijas-planojums 1/index.php?cmd=get&cid=89020, 9. lpp) pieņemts lēmums pilnveidot Teritorijas plānojuma pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Pilnveidotā redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai ar Saldus novada domes 18.12.2012. lēmumu (protokols Nr. 21, 2. §) (https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/planosanas-dokumenti9/teritorijas-planojums 1/index.php?cmd=get&cid=89020, 10.-11. lpp). Pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 07.01.2013. līdz 27.01.2013. Ņemot vērā pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apriešanas rezultātus, ar Saldus novada domes 21.02.2013. lēmumu (protokols Nr. 3, 43. §) (https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/planosanas-dokumenti9/teritorijas-planojums 1/index.php?cmd=get&cid=89020, 12.-13. lpp) nolemts apstiprināt galīgo redakciju, iepazīstināt ar to sabiedrību un nodrošināt teritorijas plānojuma galīgās redakcijas publiskošanu. Ar Saldus novada domes 25.04.2013. lēmumu (protokols Nr. 5, 10. §) apstiprināts Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam. Teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā noteikta Objekta precizētā teritorija atbilstoši Inspekcijā izskatītajam un Kultūras ministrijā iesniegtajam rīkojuma projektam.

8. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. panta otro daļu un Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9. punktu, kā arī uz iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumu Nr. 128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2. punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādus grozījumus:

aizstāt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Saldus pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7446) daļā "Atrašanās vieta" vārdus "Saldus rajons, Saldus, Revolūcijas ielas DA puses apbūve no Lielās ielas līdz J. Rozentāla ielai, J. Rozentāla ielas R puses apbūve līdz Kapu ielai, J. Rozentāla ielas A puses apbūve līdz Cieceres upei, Cieceres upe DR virzienā līdz Tirgotāju ielas Z galam, Tirgotāju iela līdz Peldu ielai, Peldu ielas trases turpinājums līdz Lielajai ielai" ar vārdiem "Saldus, Saldus novads, Saldus pilsētas senākā daļa, kas veidojusies attīstoties apbūvei gar Striķu ielu, Lielo ielu, Rīgas ielu un Cieceres upi".

9. Lēmuma pamatojums: likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. panta pirmā un otrā daļa, Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa, 67. pants, Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5. punkts, Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 7. un 9. punkts, Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11. punkts.

10. Rīkojums stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Mēneša laikā no šī rīkojuma spēkā stāšanās to var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta pirmo daļu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).

Pielikumā: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Saldus pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7446) grafiskais plāns.

Kultūras ministre D. Melbārde

 

Pielikums

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2.5.-1-272Pieņemts: 24.11.2017.Stājas spēkā: 07.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 06.12.2017. OP numurs: 2017/242.30
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
295567
07.12.2017
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva