Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 755

Rīgā 2016. gada 29. novembrī (prot. Nr. 65 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 29., 111., 134. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sabiedrībā balstīti pakalpojumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 4.1. un 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. iznākuma rādītājs līdz 2018. gada 31. decembrim - personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) - 630;

4.2. iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kurām ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums - 2100;

4.2.2. bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums (ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu) - 1760;

4.2.3. slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (filiāļu) skaits - 3;

4.2.4. personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) - 2100, bet projekta iesniegumos plāno 1 934;

4.2.5. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstītus sociālos pakalpojumus - 3400, bet projekta iesniegumos plāno 3 132;".

3. Papildināt 11. punktu aiz vārdiem "uz izstrādātajiem" ar vārdiem "plānošanas reģionu".

4. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri var būt:

16.1. plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā esošas pašvaldības atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.4., 20.5., 20.6. un 20.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.2. cita plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā esošas pašvaldības, ja tas nepieciešams šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.4., 20.5. un 20.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas nodrošināšanai;

16.3. valsts ilgstošas aprūpes institūcijas (valsts sociālās aprūpes centri) šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.4. un 20.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.4. bērnu aprūpes iestādes vai to dibinātāji šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai."

5. Aizstāt 16.1 punktā skaitli un vārdu "16.1. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "16.1. un 16.2. apakšpunktā".

6. Aizstāt 17. punktā skaitļus un vārdus "2016. gada 31. augustam" ar skaitļiem un vārdiem "2016. gada 31. decembrim".

7. Papildināt noteikumus ar 19.1.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.6.1 iesniegt informāciju par pašvaldības finansējuma izlietojumu un atbalstu saņēmušajām personām, ja pašvaldība sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai piemēro šo noteikumu 49.1 punktā minēto Eiropas Savienības fondu papildināmības principu;".

8. Izteikt 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris var vienoties ar finansējuma saņēmēju par šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu skaitu, kurām pasākuma ietvaros plāno nodrošināt šo noteikumu 41. un 42. punktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu. Mērķa grupas personu skaitu var precizēt pēc šo noteikumu 35.11. apakšpunktā minētā izvēlētā risinājuma noteikšanas šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādes laikā, pie sadarbības līguma noslēdzot ar finansējuma saņēmēju papildu vienošanos, kurā nosaka precīzu saistību apmēru, ko uzņemas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris ir tiesīgs izbeigt sadarbības līgumu ar finansējuma saņēmēju par sadarbību pasākuma ietvaros."

9. Aizstāt 25.2. apakšpunktā vārdus "pakalpojuma izmaksas" ar vārdiem "pakalpojuma atlīdzības izmaksas".

10. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar 9.2.1.1. pasākumu, 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķi "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (turpmāk - 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķis) un 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākumu (turpmāk - 9.3.1.1. pasākums). Pasākuma ietvaros plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāni tiek izstrādāti, balstoties uz 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem un veselības tīklu attīstības vadlīnijām. Ieguldījumi infrastruktūrā 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiek veikti atbilstoši pasākuma ietvaros izstrādātajiem plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāniem."

11. Izteikt 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem - izvērtēšanas procesā šo noteikumu 32. un 32.4 punktā minētais pakalpojuma sniedzējs un 32.1 punktā minētā pašvaldība nodrošina arī mērķa grupas personu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu, ģimenes locekļu, aprūpētāju vai citu atbalsta personu līdzdalību. Šo noteikumu 19.1.10.2. apakšpunktā minēto zinātnisko metodi var piemērot arī, lai izvērtētu individuālās vajadzības nepilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem no 17 gadu vecuma, ja līdz šo noteikumu 41. punktā minēto pakalpojumu saņemšanas brīdim persona būs sasniegusi 18 gadu vecumu."

12. Papildināt noteikumus ar 32.4 punktu šādā redakcijā:

"32.4 Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, kuras saņem pašvaldības finansētus pakalpojumus bērnu aprūpes iestādē, kas pati vai arī tās dibinātājs nav finansējuma saņēmēja sadarbības partneris, nodrošina finansējuma saņēmējs un finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Finansējuma saņēmējs organizē šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās informācijas saņemšanu un iespēju tikties ar šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, bet finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs nodrošina šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plāna izstrādi atbilstoši šo noteikumu 32., 32.2, 32.3 un 33. punktam."

13. Aizstāt 35. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2017. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2017. gada 31. decembrim".

14. Aizstāt 35.11.2. apakšpunktā vārdu "plāna" ar vārdiem "plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna".

15. Izteikt 35.11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.11.4. plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanai nepieciešamā finansējuma apmēru un finansējuma avotus, tai skaitā 9.3.1.1. pasākuma finansējuma apmēru, ko nosaka sadalījumā pa plānošanas reģioniem, ņemot vērā vidējās indikatīvās izmaksas uz vienu mērķa grupas personu atbilstoši Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajam Rīcības plānam deinstitucionalizācijas īstenošanai;".

16. Papildināt noteikumus ar 35.11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.11.5. pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības plānojumu, paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko infrastruktūras attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros;".

17. Aizstāt 35.12. apakšpunktā vārdu "plāna" ar vārdiem "plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna".

18. Papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību saskaņotu šo noteikumu 35.11.5. apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības katrai pašvaldībai."

19. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 38. punktā minētie reorganizācijas plāni ir integrējami plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos tā izstrādes vai šo noteikumu 37. punktā minēto deinstitucionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtēšanas laikā. Slēgšanai atbalstītās valsts sociālās aprūpes centru filiāles nosaka Labklājības ministrija."

20. Svītrot 41. punkta ievaddaļā vārdus "papildus jau sniegtajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem".

21. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ja šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā mērķa grupas persona - bērns ar funkcionāliem traucējumiem - ir sasniegusi 18 gadu vecumu, tai ir tiesības 12 mēnešu periodā pēc pilngadības sasniegšanas izmantot atbalsta plānā ietvertos šo noteikumu 42.3.1. apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, savukārt likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ir tiesības 12 mēnešu periodā pēc bērna pilngadības sasniegšanas izmantot bērna atbalsta plānā ietvertos šo noteikumu 42.3.2. apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus."

22. Izteikt 45.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3.3. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izraksta kopija no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli, tai skaitā iekļaujot norādes par bērnam nozīmētajiem medikamentiem un ordinētajām devām (izraksta derīguma termiņš seši mēneši);".

23. Papildināt 49.2. apakšpunktu aiz vārdiem "piesaistītie sociālo pakalpojumu sniedzēji" ar vārdiem "vai ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji".

24. Papildināt noteikumus ar 49.1, 49.2 un 49.3 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā pašvaldība, kas pirms dalības pasākumā sava budžeta ietvaros ir nodrošinājusi kādu no šo noteikumu 41. un 42. punktā minētajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), vai šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, var turpināt nodrošināt šo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu no pasākumam pieejamā finansējuma atbilstoši šo noteikumu 24. un 25. punkta nosacījumiem, ja pašvaldība nodrošina Eiropas Savienības fondu papildināmības principu, t. i., ja pašvaldība tās atbrīvotos budžeta līdzekļus līdzvērtīgā apmērā novirza šo noteikumu 41. un 42. punktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai citām savā administratīvajā teritorijā deklarētām šo noteikumu 49.2 un 49.3 punktā minētajām personām.

49.2 Ja pašvaldība izvēlas piemērot šo noteikumu 49.1 punktā minēto Eiropas Savienības fondu papildināmības principu, tad to primāri piemēro šādām pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām:

49.21. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kurām pasākuma ietvaros nav veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts atbalsta plāns;

49.22. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un kuriem pasākuma ietvaros nav veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

49.3 Ja starp pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām netiek identificētas šo noteikumu 49.2 punktā minētās personas, tad šo noteikumu 49.1 punktā minēto Eiropas Savienības fondu papildināmības principu var piemērot šādām pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām:

49.31. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta III invaliditātes grupa;

49.32. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav noteikta invaliditāte;

49.33. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai;

49.34. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri mācību vai darba dēļ uz laiku nedzīvo ģimenē, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai."

25. Papildināt noteikumus ar 51.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.6. ja pašvaldība piemēro šo noteikumu 49.1 punktā minēto Eiropas Savienības fondu papildināmības principa nosacījumus, atskaitē papildus iekļauj informāciju par personām, kuras pasākuma ietvaros nav mērķa grupas personas un kuras saņēmušas pašvaldības budžeta finansētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, norādot to veidu un apjomu, kā arī izlietoto pašvaldību finansējumu."

26. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Finansējuma saņēmējs, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajām atskaitēm par sniegtajiem pakalpojumiem (atbilstoši pārskatu iesniegšanas biežumam, bet ne retāk kā reizi ceturksnī un ne biežāk kā reizi mēnesī) pašvaldībai:

52.1. kompensē šo noteikumu 41. punktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 59. punktā minētajai vienas vienības izmaksu metodei;

52.2. kompensē šo noteikumu 42. punktā minēto pakalpojumu izmaksas un šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētos iekšzemes transporta izdevumus atbilstoši iesniegtajiem rēķiniem;

52.3. kompensē izmaksas, kas radušās atbilstoši šo noteikumu 22.1.1.4. un 22.2.3. apakšpunktam, 25.1 punktam un 40.8. apakšpunktam;

52.4. kompensē šo noteikumu 26. punktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas 15 procentu apmērā no šo noteikumu 22.1.1.2., 22.1.1.3. un 22.1.1.4. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām, par kurām sadarbības iestāde normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir pieņēmusi lēmumu par attiecināmo izdevumu atmaksu;

52.5. samazina šo noteikumu 24. un 25. punktā minēto kompensāciju par attiecīgo izmaksu summu, ja pašvaldība neievēro šo noteikumu 49.1, 49.2 un 49.3 punktā minētos Eiropas Savienības fondu papildināmības principa nosacījumus."

27. Aizstāt 61.1 punktā skaitļus un vārdus "19.1.9., 19.2.7. apakšpunktā un 19.1 punktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.1.9. un 19.2.7. apakšpunktā".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 755Pieņemts: 29.11.2016.Stājas spēkā: 08.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 07.12.2016. OP numurs: 2016/238.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287136
08.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)