Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 458

Rīgā 2015. gada 11. augustā (prot. Nr. 38 37. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa, projektu uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 6. panta 5. punkta "b" apakšpunktu ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

4.1. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;

4.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;

4.3. esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.

5. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 69. panta 1. punktu.

5.1 Lai mazinātu Covid-19 ietekmi uz zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektoru, šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem var piešķirt publisko finansējumu saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 69. panta 3. punktu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā; sk. 47. un 48. punktu)

6. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

7. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir pretendenta īpašumā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, nav pretendenta īpašumā, tad par nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ir reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības:

7.1. vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana;

7.2. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ja paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 699 redakcijā)

8. Pēc projekta īstenošanas:

8.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētais pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

8.1.1. vismaz par 10 procentiem palielina uzņēmumā saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 10.2. "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana" (turpmāk – NACE 2. red. kods 10.2.)) apjomu vai gada neto apgrozījumu vai vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apjoma palielina saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījumu;

8.1.2. vismaz par 10 procentiem palielina uzņēmumā produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) ražošanas efektivitāti, ko apliecina izmaksu samazinājums uz vienu apstrādāto produkcijas vienību vai produkcijas apjoma palielinājums uz nodarbināto;

8.1.3. sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība", ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojumu samazināšanas tehnoloģiju vai ražošanas procesā izmantojot atjaunojamos energoresursus, vai uzlabojot energoefektivitāti;

8.1.4. rada jaunus vai uzlabotus produktus vai procesus;

8.2. šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētais pretendents sasniedz uzņēmumā saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no ieguldītajām investīcijām.

9. Šo noteikumu 8. punktā minēto rādītāju plānoto lielāko vērtību pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un nepazemina to visā turpmākajā uzraudzības periodā.

10. Projekta iesniegumā (1. pielikums) apliecinātos ekonomiskās darbības rādītājus vērtē atbilstoši šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā minētajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.

11. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina šādus publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumus:

11.1. projekta atbilstību pasākuma mērķim;

11.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

12. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

12.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, būves ierīkošanu, būves novietošanu un būves atjaunošanu;

12.2. tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kura jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esoša pamatlīdzekļa ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;

12.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kas būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

12.4. papildu iegādi saistībā ar pamatlīdzekļiem, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 398)

13. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 euro (neattiecas uz šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto pretendentu), projekta iesniegumam pievieno vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība. Naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.

14. Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 700 000 euro (neattiecas uz šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto pretendentu), pievieno:

14.1. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

14.2. apliecinājumu, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

14.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

14.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir vismaz 1,00 (nerēķinot nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

14.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma (reizināta ar 50 procentiem) summa ir 0 vai vairāk.

15. Šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētais pretendents, ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, un šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumam pievieno:

15.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

15.1.1. uzņēmuma vēsturi;

15.1.2. uzņēmuma pašreizējo darbību;

15.1.3. tirgus izpēti un analīzi;

15.1.4. konkurenci;

15.1.5. projektā plānotās produkcijas realizāciju;

15.1.6. projektā paredzētajām apstrādes tehnoloģijām (detalizēti aprakstot tās un atšifrējot katras izmaksu pozīcijas nozīmi kopējā apstrādes procesā);

15.1.7. projektā paredzēto apstrādes procesu ar tā aprakstu;

15.1.8. sadarbības partneriem un saistību ar citiem projektiem;

15.2. finanšu plānu ar informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un līdz gadam, kad ir sasniegta šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība. Ražošanas apjoma un izmaksu tabulas, kā arī naudas plūsmas pārskats atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

15.3. apliecinājumu, ka pretendenta ekonomiskā dzīvotspēja pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbilst vismaz diviem no šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

16. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, to atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir lielāks koeficients projekta atlases kritērijā "veiktās nodokļu iemaksas".

17. Pasākumā piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. punktā noteikto atbalsta intensitāti.

18. Pretendents projektu sāk īstenot ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, pretendents projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

19. Šo noteikumu 18. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

19.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

19.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

19.3. pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

19.1 Šo noteikumu 5.1 punktā minēto atbalstu var piešķirt pretendentam, kas atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

19.1 1. pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vismaz 50 procentus no pretendenta kopējā neto apgrozījuma veido neto apgrozījums saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.;

19.1 2. saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījums 2020. gadā laikposmā no marta līdz jūnijam vai kādā no šā laikposma mēnešiem ir samazinājies vairāk nekā par 20 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

20. Publiskā atbalsta apmērs sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir 50 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām.

20.1 Publisko finansējumu pretendentam saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķir vienreizēja maksājuma veidā 20 procentu apmērā no starpības starp saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījuma vērtību laikposmā no 2020. gada marta līdz jūnijam vai kādā no šā laikposma mēnešiem un neto apgrozījuma vērtību 2019. gada attiecīgajā laikposmā vai mēnesī.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

21. Uzņēmuma atbilstību sīkā, mazā un vidējā uzņēmuma statusam Lauku atbalsta dienests nosaka saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 2. panta 28. punktu.

22. Pasākumā atbalstu nepiešķir pretendentam, kas saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums.

23. 2014.–2020. gada plānošanas periodā vienam pretendentam (izņemot šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto pretendentu) attiecināmo izmaksu summa pasākumā nepārsniedz 6 000 000 euro. Turklāt:

23.1. šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam pretendentam attiecināmo izmaksu summa vienā projektā nepārsniedz summu, ko aprēķina, pie 250 000 euro pieskaitot piecreiz lielāku pretendenta neto apgrozījumu iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

23.2. šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētā komersanta statusā projektu var īstenot vienu reizi, un attiecināmo izmaksu summa pasākumā nepārsniedz 200 000 euro.

(Grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 398; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 699)

24. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajam pretendentam attiecināmo izmaksu summa pasākumā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nepārsniedz 600 000 euro.

25. (Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 743)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

26.1. jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un būves atjaunošanas izmaksas (tostarp par pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai vai energoefektivitātes uzlabošanai, arī par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu), elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi), kas saistītas ar šo noteikumu 3. punktā minēto pasākuma mērķi un nepārsniedz šo noteikumu 4. pielikumā minētās izmaksas;

26.2. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

26.3. izdevumi par jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tajā skaitā datoru programmatūru) iegādi un uzstādīšanu:

26.3.1. zvejas un akvakultūras produkcijas apstrādes un uzglabāšanas tehniku, iekārtām un aprīkojumu, tostarp aukstuma tehniku un iekārtām, uzglabāšanas un saldēšanas kamerām;

26.3.2. datorizēto ražošanas procesa vadības un kontroles tehniku un iekārtām (tostarp programmnodrošinājumu), arī mobilajiem un stacionārajiem svariem;

26.3.3. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehniku un iekārtām;

26.3.4. mazgāšanas un dezinfekcijas tehniku un iekārtām;

26.3.5. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamajām enerģētiskajām iekārtām un tehniku, tostarp apkures un vēdināšanas tehniku un iekārtām;

26.3.6. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamajām ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtām un tehniku;

26.3.7. kravu celšanas un kraušanas tehniku un iekārtām;

26.3.8. iekārtām un tehniku uzņēmumā apstrādes procesā radušos zivju blakusproduktu pārstrādei, kuri paredzēti cilvēku patēriņam;

26.3.9. citu specializēto tehnoloģisko tehniku, iekārtām un aprīkojumu, kas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;

26.3.10. specializēto produkcijas pārvadāšanas tehniku, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

26.3.11. atjaunojamo energoresursu izmantošanas nodrošināšanai;

26.4. patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

26.5. vispārējās izmaksas, tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī licenču saņemšanas izmaksas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 26. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

26.5.1. divus procentus no šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;

26.5.2. septiņus procentus no šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minētajām izmaksām.

27. Šo noteikumu izpratnē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja tiek veikti būves tehniskie vai funkcionālie uzlabojumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai vai pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

28. Šo noteikumu 26. punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

29. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tajā skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 32. punktā minētās izmaksas. Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 4. pielikumā minētajām izmaksām.

30. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.

31. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

32. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentus no pārējo projektā iekļauto attiecināmo izmaksu pozīciju kopsummas:

32.1. administratīvo telpu būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas;

32.2. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

32.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas.

33. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

33.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

33.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

33.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

33.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

33.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

33.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

33.7. atlīdzība personālam;

33.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kuri nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

33.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem;

33.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 26.4. un 26.5. apakšpunktā minētās izmaksas);

33.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014.

34. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

35. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

35.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros papīra formā un tā elektronisko kopiju ārējā datu nesējā, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

35.2. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 700 000 euro;

35.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

35.4. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

35.4.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

35.4.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

35.4.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas;

35.4.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

35.4.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

35.5. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēmu;

35.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam;

35.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

35.8. sertificēta speciālista izsniegta spēkā esoša ēkas energosertifikāta kopiju ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem – ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 699)

35.1 Lai pieteiktos šo noteikumu 5.1 punktā minētajam publiskajam finansējumam, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1 1. projekta iesniegumu (5. pielikums) papīra formā, ja tas netiek iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

35.1 2. informāciju, kas atspoguļo saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījumu šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajos periodos par 2019. un 2020. gadu un zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojumu par norādīto informāciju;

35.1 3. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ņemot vērā šo noteikumu 35.2 punktā minēto pieļaujamo parāda apmēru.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

35.2 Pretendentam, kas vēlas saņemt šo noteikumu 5.1 punktā minēto atbalstu, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

35.3 Pasākumā priekšroka ir projektu iesniegumiem, kas pretendē uz šo noteikumu 5.1 punktā minēto atbalstu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

35.4 Ja šo noteikumu 5.1 punktā minētā publiskā finansējuma kopējais pieprasījums pārsniedz projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izsludināto publisko finansējumu, projektu iesniegumiem, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 35.1 punktu, piemēro proporcionālu publiskā finansējuma samazinājumu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

36. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un būves pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un tā aprīkojuma iegādei, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 35.4.1., 35.4.2., 35.4.4. un 35.4.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

37. Ja šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

38. Lauku atbalsta dienests Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā pārliecinās par pretendenta atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

39. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam, kuram ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu Nr. 2015/288.

40. Atbalstu pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības tiesību standartiem attiecībā uz vidi, cilvēku vai dzīvnieku veselību un higiēnu, var piešķirt līdz dienai, kad standarti uzņēmumiem kļūst obligāti.

41. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (3. pielikums).

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 743)

42. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi.

VI. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

43. Atbalsta saņēmējs pēdējo maksājumu saņem pēc atbilstošas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma iegūšanas, ja projektā veikta darbība, par kuru Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 35.7. apakšpunktā minētā izziņa.

44. Ja pretendents ir šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētais komersants, tas maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un zvejas produktu apstrādes atzīšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

45. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā lielākā vērtība netiek sasniegta, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

46. Pēc projekta īstenošanas pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām.

47. Šo noteikumu 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punkts neattiecas uz pretendentu, kas vēlas saņemt šo noteikumu 5.1 punktā minēto atbalstu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

48. Šo noteikumu 5.1 punktā minēto publisko finansējumu nepiešķir pretendentam, kam piešķirts atbalsts saskaņā ar:

48.1. normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pasākumi sabiedrības veselības jomā";

48.2. normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā


1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 458

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 398; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 743; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 699)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)

pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
projekta iesniegums

  Pretendents    
  Klienta numurs    
  Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)    
  Projekta īstenošanas vieta (adrese)    
  Projekta vadītājs    
  Kontakttālrunis, e-pasts    
 

 

  Projekta nosaukums    
  Projekta Nr.    
 

 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 
Galvenie sadarbības partneri
 
Līdzšinējā uzņēmuma ražošanas shēma (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 
Uzņēmuma saražotās produkcijas apraksts
 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads 20__.gads
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka vecums, kuram saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu) sieviete  
vīrietis  
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums)  
Pretendenta statuss: Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi
Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums  
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus  
Esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu  
Jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies  

A.3. Pretendentam zvejas un akvakultūras produktu apstrāde ir uzņēmuma (atzīmēt ar X atbilstošo atbildi):

pamatdarbība    
pārējā saimnieciskā darbība    

A.4. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*:

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis Īpašumā, skaits Nomā esošās, skaits Izlaides vai izveidošanas gads Jauda, ietilpība/ mērvienība Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto
Ražošanas ēkas un būves           X
         
         
         
         
         
         
         
Tehnika un iekārtas            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.5. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos  
 

A.5.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr.p.k. Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta Nr. Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai) Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (EUR) Publiskais finansējums (EUR) Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē) Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
                 
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis:

 

B.2. Projektā plānotās attiecināmās darbības:

Nr.p.k. Lūdzu atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr. 508/2014 69. panta 1. punktu projektā tiks veiktas: Atzīmēt ar X atbilstošās
1. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi A  
2. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kuri uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus B  
3. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā C  
4. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi D  
5. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 6. un 7. pantu E  
6. Ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas F  

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts
 
B.3.2. Izejvielas apraksts (piegādātāji, cenas, apjoms)
 
B.3.3. Noieta tirgi, apjoms, cenas
 
B.3.4. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 
B.3.5. Projekta finansēšanas apraksts
 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, stacionārās iekārtas vai tml.)  
būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kurām tiek veikta pārbūve, ierīkošana vai atjaunošana u.c.  

B.5. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un saimnieciskās darbības rādītāji, kas jāsasniedz atbilstoši pretendenta norādītajām vērtībām (ja tie netiks sasniegti, iestāsies noteikumu 45. punktā noteiktās sankcijas)

Individuālais mērķis un saimnieciskās darbības rādītāji Mērvienība Atzīmēt ar X atbilstošo mērķi Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas Gadā pēc projekta īstenošanas un turpmākos gadus
Gads:
_____
Gads:
_____
1 2 3 4
Pretendentam, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas bija ražojis produkciju (saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 10.2. "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana” (turpmāk – NACE 2.red. kods 10.2.)) pārdošanai (jāatzīmē vismaz viens sasniedzamais mērķis)
1. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts uzņēmumā saražotais produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) apjoms tonnas              
2. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts uzņēmuma produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījums euro              
3. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra tiek palielināts uzņēmuma produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījums euro              
4. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta uzņēmuma produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem samazinot izmaksas uz vienu saražoto produkcijas vienību euro              
5. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta uzņēmuma produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem palielinot saražotās produkcijas apjomu uz vienu nodarbināto tonnas/
nodarbināto skaits
             
6. Pēc projekta īstenošanas tiek sekmēta horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība”, ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojumu samazināšanas tehnoloģiju vai ražošanas procesā izmantojot atjaunojamos energoresursus, vai uzlabojot energoefektivitāti *              
7. Pēc projekta īstenošanas tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti vai procesi tonnas              
skaits              
Pretendentam, kas plāno uzsākt ražot produkciju (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) pārdošanai
8. Pēc projekta īstenošanas uzņēmuma produkcijas (saskaņā ar NACE 2.red. kodu 10.2.) gada neto apgrozījums sasniedz vismaz 30 procentu apmēru no ieguldītajām investīcijām euro              
* Pretendents norāda mērvienību.

B.6. Uzņēmuma un projekta rādītāji

Nr.p.k. Rādītāji Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas Gadā pēc projekta īstenošanas un turpmākos gadus

 

.gads   .gads 1 2 3 4
Uzņēmuma darbības rādītāji un rādītāji pēc projekta īstenošanas
1. Neto apgrozījums, euro            
2. Kopējās izmaksas, euro            
3. Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro            
4. Neto apgrozījums no darbības produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) ražošanā, euro            
5. Saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) apjoms kopā*            
5.1. Svaigi vai atdzesēti produkti (tonnas gadā)            
5.2. Konservēti vai daļēji konservēti produkti (tonnas gadā)            
5.3. Saldēti vai dziļi saldēti produkti (tonnas gadā)            
5.4. Citi apstrādes produkti (piemēram, gatavi ēdieni, kūpināti, sālīti vai žāvēti produkti) (tonnas gadā)            
6. Darbinieku skaits, kuri gūst labumu no projekta          
7. Projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darbavietu skaits*          

* Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.

B.7. Projektā paredzētas šādas attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas, kuras sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība" un par kurām piešķir atlases kritēriju punktus Atzīmēt atbilstošo ar X Pamatojums
Notekūdeņu un dūmgāzu samazināšanai vai attīrīšanai, kaitīgu vielu samazināšanai galaproduktā, zvejas produktu blakusproduktu pārstrādei    
Atjaunojamo energoresursu izmantošanai ražošanas procesā    

B.8. Projektā paredzēta Latvijā izaudzētas akvakultūras produkcijas apstrāde

  Atzīmēt atbilstošo ar X Pamatojums
Tiek paredzēta (piešķir atlases kritēriju punktus)    
Netiek paredzēta    

B.9. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus:

Nr. Nosaukums, modelis vai marka Skaits Ja pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A.4. tabulas (ja attiecas) Jauda, ražība, celtspēja (ietilpība/ mērvienība) Jauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)
Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)
           
           
Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem
           
           
Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu
           
           

B.10. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem mērvienība
(m3/ m2/ gab/ m/ kompl)
Vienību skaits Kopā izmaksas, EUR Attiecināmās izmaksas, EUR atbalsta intensitāte, % Publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.) Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B, C, D, E, F)*
ar PVN bez PVN
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde
  - - -       - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā - - X - -  
2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas
  - - -     - - -    
  -           - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kopā - - X - -  
3. Būvmateriālu iegāde
  - - -     - - -    
  - - -       - -    
  - - -       - -    
  - - -       - -    
  - - -     - - -    
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā - - X - -  
4. Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
Patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kopā - - X - -  
5. Vispārējās izmaksas
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
  - - -     - - -    
Vispārējās izmaksas, kopā - - X - -  
KOPĀ - - X - -
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.2. sadaļā norādītajai informācijai.

B.11. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas Summa, EUR
  -
  -
  -
  -
KOPĀ -

B.12. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EUR - Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR -

B.13. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
 

B.14. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši noteikumu 2. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

1.

Projekta mērķis

Projektā paredzēta Latvijā izaudzētas akvakultūras produkcijas apstrāde    
Projekta īstenošanas rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, tiek veidoti jauni vai uzlaboti esošie ražošanas procesi  

2.

Attiecināmās izmaksas, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"

Izmaksas notekūdeņu un dūmgāzu samazināšanai vai attīrīšanai, kaitīgu vielu samazināšanai galaproduktā, zvejas produktu blakusproduktu pārstrādei Attiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām    
Izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ražošanas procesā    
Izmaksas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kas ir saskaņā ar spēkā esoša ēkas energoefektivitātes sertifikāta pārskatu    

3.

Veiktās nodokļu iemaksas

Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 100    

4.

Projektā paredzēta būvniecība

Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, iesniegts kopā ar projekta iesniegumu    
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, iesniegta kopā ar projekta iesniegumu  

Kopā

 

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Projekta iesniegšanas gads    
Gads pēc B.5.tabulā norādītā individuālā mērķa un rādītāja lielākās vērtības sasniegšanas    

C.1.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

gads 0. 1. 2. 3. 4.
1 Naudas atlikums perioda sākumā - - - - -
2 Ienākošā naudas plūsma KOPĀ - - - - -
3 Pamatdarbības Ieņēmumi no produkcijas pārdošanas (bez PVN) - - - - -
4 Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas - - - - -
5 Pārējie uzņēmuma ieņēmumi - - - - -
6   - - - - -
7 Saņemtais PVN no budžeta - - - - -
8 Ieguldīšanas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas - - - - -
9 Saņemtie procenti - - - - -
10 Saņemtās dividendes - - - - -
11 Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības - - - - -
12   - - - - -
13 Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas - - - - -
14 Finansēšanas Saņemti aizņēmumi (kredīti) - - - - -
15 Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums - - - - -
16 Cits Eiropas Savienības un valsts finansējums - - - - -
17 Saņemtās dotācijas un subsīdijas - - - - -
18   - - - - -
19 Izejošā naudas plūsma KOPĀ - - - - -
20 Pamatdarbības Izdevumi izejvielai - - - - -
21 Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai - - - - -
22 Izdevumi transporta uzturēšanai - - - - -
23 Izdevumi telpu uzturēšanai - - - - -
24 Izdevumi samaksai par pakalpojumiem - - - - -
25 Administrācijas izdevumi - - - - -
26 Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi - - - - -
27 Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem - - - - -
28 Izdevumi darba algas maksājumiem - - - - -
29 Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem - - - - -
30 Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis - - - - -
31 Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - - - - -
32 Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas - - - - -
33   - - - - -
34 PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām) - - - - -
35 Ieguldīšanas Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumiem bez PVN - - - - -
36 Izsniegtie aizdevumi citām personām - - - - -
37 Projekta izmaksu pozīcijas bez PVN - - - - -
38   - - - - -
39 Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai - - - - -
40 Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par ilgtermiņa ieguldījumiem - - - - -
41 Finansēšanas Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai - - - - -
42 Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem - - - - -
43 Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem - - - - -
44 Izdevumi līzinga procentu maksājumiem - - - - -
45 Izmaksātās dividendes - - - - -
46   - - - - -
47 Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 – 19) - - - - -

C.1.2. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskas izmaiņas (vairāk par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot to iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

C.2. Ražošanas apjoms (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam, kad sasniegts B.5. tabulā norādītais individuālais mērķis un rādītāja lielākā vērtība)

Pēdējais noslēgtais gads    
Gads, kurā sasniegts B.5. tabulā norādītais individuālais mērķis un rādītāja lielākā vērtība    

C.2.1. Ražošanas apjoms

Nr. Produkcijas veids   Mērvienība Gads
0. 1. 2. 3. 4.
1.

 

krājumi atlikumā t - - - - -
saražots t - - - - -
realizēts t - - - - -
Cena bez PVN euro/t - - - - -

Realizēts kopā

euro

- - - - -
2.

 

krājumi atlikumā t - - - - -
saražots t - - - - -
realizēts t - - - - -
Cena bez PVN euro/t - - - - -

Realizēts kopā

euro

- - - - -
3.

 

krājumi atlikumā t - - - - -
saražots t - - - - -
realizēts t - - - - -
Cena bez PVN euro/t - - - - -

Realizēts kopā

euro

- - - - -
4.

 

krājumi atlikumā t - - - - -
saražots t - - - - -
realizēts t - - - - -
Cena bez PVN euro/t - - - - -

Realizēts kopā

euro

- - - - -
5. Pārējā realizētā produkcija kopā Cena bez PVN euro - - - - -
Pārējā realizētā produkcija kopā

euro

- - - - -
Neto apgrozījums

euro

         

C.2.2. Uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins (par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)*

Dzīvotspējas rādītāju nosaukums un aprēķins 20__.gads
Rādītāji Norma Atbilstība
1 Pašu kapitāls      
2 Aktīvu kopsumma    
3 = 1 / 2 (Pašu kapitāls)/(Aktīvu kopsumma) X > = 0,20 X
4 Apgrozāmie līdzekļi      
5 Īstermiņa kreditori**    
6 = 4 / 5 (Apgrozāmie līdzekļi)/(Īstermiņa kreditori) X > = 1,00 X
7 Peļņa pēc nodokļiem      
8 Amortizācija    
9 = 7 + 8 * 50% Peļņa pēc nodokļiem + amortizācija * 50% X > = 0 X

* Jāizpildās vismaz diviem no trim dzīvotspējas rādītājiem.

** Īstermiņa saistībās neiekļauj nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

C.3. Izmaksas (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam, kad sasniegts B.5. tabulā norādītais individuālais mērķis un rādītāja lielākā vērtība)

Pēdējais noslēgtais gads    
Gads, kurā sasniegts B.5. tabulā norādītais individuālais mērķis un rādītāja lielākā vērtība    

C.3.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas, euro

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

Mainīgās izmaksas

 

 

 

 

 

1   - - - - -
2   - - - - -
3   - - - - -
4   - - - - -
5   - - - - -
6   - - - - -
7   - - - - -
8   - - - - -
9   - - - - -
10   - - - - -
11   - - - - -
12   - - - - -
13   - - - - -
14   - - - - -
15   - - - - -
16   - - - - -
17   - - - - -
18   - - - - -
19 Mainīgās izmaksas kopā - - - - -
 
Fiksētas izmaksas kopā          
20 Darba alga - - - - -
21 Sociālās apdrošināšanas maksājumi - - - - -
22 Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai) - - - - -
23 Elektrība - - - - -
24 Kurināmais - - - - -
25 Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts - - - - -
26 Noma - - - - -
27   - - - - -
28   - - - - -
29   - - - - -
30   - - - - -
31   - - - - -
32   - - - - -
33   - - - - -
34   - - - - -
35   - - - - -
36   - - - - -
37   - - - - -
38 Citas izmaksas - - - - -
39 Fiksētās izmaksas kopā, euro - - - - -
40 Izmaksas kopā, euro - - - - -
41 t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas - - - - -

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām) Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1. Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C.1., C.2. un C.3. sadaļu oriģināli      
2. Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā oriģināls      
3. Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, – projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 700 000 euro* oriģināls      
4. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību (projektiem, kuru attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 700 000 euro*) oriģināls      
5. Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā, vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja īpašums tiek nomāts kopija      
6. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam oriģināls      
7. Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, ja projektā paredzēta pārbūve vai stacionāro iekārtu uzstādīšana, un iekārtu izvietojuma shēma oriģināls/ kopija      
8. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecās uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu oriģināls      
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem**
18. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija oriģināls      
19. Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem kopijas      
20. Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti*** oriģināls      
Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas un būves atjaunošanas projektiem
21. Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā, vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības vismaz uz deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts kopija      
22. Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts* kopija      
23. Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem* kopija      
24. Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti* oriģināls      
25. Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti* kopija      
26. Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi* kopija      
27. Papildināta būvatļaujas kopija vai papildināta paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopija ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi**** kopija      
Ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai
28. Sertificēta speciālista izsniegts spēkā esošs ēkas energosertifikāts ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem kopija      
Citi iesniegtie dokumenti
29.          

Piezīmes.

* Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

** Arhitektu, inženieru, konsultantu u. c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

*** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

**** Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts    
  (datums*)  
Atbalsta pretendents  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 458
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"
Nr. 
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta mērķis Projektā paredzēta Latvijā izaudzētas akvakultūras produkcijas apstrāde 25 25
Projekta īstenošanas rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, tiek veidoti jauni vai uzlaboti esošie ražošanas procesi 20
2. Attiecināmās izmaksas, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība" Izmaksas notekūdeņu un dūmgāzu samazināšanai vai attīrīšanai, kaitīgu vielu samazināšanai galaproduktā, zvejas produktu blakusproduktu pārstrādei Attiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām 0,5 punkti par katru
1 %
30
Izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ražošanas procesā 0,4 punkti par katru
1 %
25
Izmaksas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kas ir saskaņā ar spēkā esoša ēkas energoefektivitātes sertifikāta pārskatu 10 10
3. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 100*

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

20
4. Projektā paredzēta būvniecība** Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10 10
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 5
Kopā 120
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 20 punktu

Piezīmes.

1. * Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / C / 100, kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku vai zvejnieku saimniecību – arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

2. ** Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C / D, kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs

3.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 458

(Pielikums grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 743)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums
LAD klienta numurs
Pārskata iesniegšanas gads

2. DARBASPĒKS

2.1. Vidējais zvejas un akvakultūras produktu apstrādē strādājošo skaits pārskata periodā, kopā 2.2. Darbinieku skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta pārskata periodā, kopā
t. sk. vīrieši t. sk. vīrieši
t. sk. sievietes t. sk. sievietes
2.3. Projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaits*

* Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Nr. Rādītājs Mērvienība Gads Vērtība
1. Komersants (arī Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus), kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas bija apstrādājis zvejas un akvakultūras produktus pārdošanai*
1. Saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu 10.2. "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana" (turpmāk – NACE 2. red. kods 10.2.)) apjoms tonnas Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/20__. gads
20__. gads
2. Saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījums euro Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/20__. gads
20__. gads
3. Izmaksas uz vienu saražoto produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) vienību euro Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/20__. gads
20__. gads
4. Saražotā produkcija (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) uz vienu nodarbināto tonnas/
nodarbināto skaits
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/20__. gads
20__. gads
2. Komersants (arī Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus), kas līdz ar projekta īstenošanu sācis apstrādāt zvejas un akvakultūras produktus pārdošanai*
5. Produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījums euro Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas/20__. gads
20__. gads
3. Ja pēc projekta īstenošanas tiek nodrošināta efektīvu vides prasību ievērošana*
6. Pēc projekta īstenošanas tiek sekmēta horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība", ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiju vai ražošanas procesā izmantojot atjaunojamos energoresursus, vai uzlabojot energoefektivitāti ** Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas/20__. gads
20__. gads
4. Ja pēc projekta īstenošanas tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti vai procesi*
7. Jauni vai uzlaboti produkti vai procesi tonnas Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas/20__. gads
20__. gads
skaits Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas/20__. gads
20__. gads
* Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.5. tabulā.

** Norāda mērvienību saskaņā ar projekta iesnieguma B.5. tabulu.

4. ATBALSTA SAŅĒMĒJA PĒDĒJĀ NOSLĒGTĀ GADA PĀRSKATA RĀDĪTĀJI par 20__. gadu

Neto apgrozījums, euro  
Kopējās izmaksas, euro  
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro  
Neto apgrozījums no darbības zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, euro  
Ieņēmumi no produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) pārdošanas, euro  

5. TIRGUM SARAŽOTĀS PRODUKCIJAS (SASKAŅĀ AR NACE 2. RED. KODU 10.2.) APJOMS par 20__. gadu

Saražotā produkcija (tonnas)
Svaigi vai atdzesēti produkti
Konservēti vai daļēji konservēti produkti
Saldēti vai dziļi saldēti produkti
Citi apstrādes produkti (piemēram, gatavi ēdieni, kūpināti, sālīti vai žāvēti produkti)
Kopā
Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 458
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektos galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem
Nr. p. k. Būves tips Mērvienība Jaunbūve un pārbūve
1. Ražošanas ēka euro/m2* 640
2. Atvēsinātava euro/m3 130
3. Saldētava euro/m3 175
4. Noliktava euro/m3 60

Piezīme. * Būves grīdas platības viena kvadrātmetra izmaksas.

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 458

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā
"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums  
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD)  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr.  
PVN maksātāja Nr.  
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)  
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais, vidējais, lielais uzņēmums)  
To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no projekta  
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka vecums, kuram saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu) sieviete  
vīrietis  
Pretendenta statuss: Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi
Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums  
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus  

A.2. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese
Novads, pagasts  
Pilsēta  
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., māju nosaukums, abonenta kastītes numurs  
Pasta indekss  
Informācija par kontaktpersonu
Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  
Faksa numurs  

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Publiskā finansējuma aprēķins

  Saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījums (euro)* Publiskais finansējums
(euro)
2019. gadā 2020. gadā Starpība Starpība (%)**
A B C = A – B D = C / A x 100 E = C x 0,2
martā          
aprīlī          
maijā          
jūnijā          
  Kopējais publiskā finansējuma apmērs (euro)  

Piezīmes.
* Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumu Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" 35.1 2. apakšpunktā norādīto informāciju un zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojumu.
** Saskaņā Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumu Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" 19.1 punktu saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījums ir samazinājies par vairāk nekā 20 procentiem.

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām) Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X Lapu skaits
Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumu Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" 35.2 punktā noteikto pieļaujamo parāda apmēru oriģināls    
Informācija, kas atspoguļo saražotās produkcijas (saskaņā ar NACE 2. red. kodu 10.2.) neto apgrozījumu un zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojums par norādīto informāciju oriģināls    
 
Projekta iesniegums iesniegts    
  (datums*)  
Atbalsta pretendents  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 458Pieņemts: 11.08.2015.Stājas spēkā: 14.08.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 13.08.2015. OP numurs: 2015/157.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275845
{"selected":{"value":"06.06.2020","content":"<font class='s-1'>06.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.06.2020","iso_value":"2020\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-05.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2016","iso_value":"2016\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2016.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2016","iso_value":"2016\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2016.-28.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2015","iso_value":"2015\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2015.-28.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)