Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Daugavpilī 2015.gada 12.martā (prot. Nr.5, 11.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī" (Latvijas Vēstnesis, 2008., Nr.99, 2009., Nr.88, Nr.192, 2011., Nr.119, 2013., Nr.245, 2014., Nr.68) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1. personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar invaliditāti vai kuru ģimenēs dzīvo nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;";

2. Izteikt noteikumu 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.2. nestrādājošai personai ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, kura dzīvo viena, - 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;";

3. Papildināt noteikumus ar 2.1.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1.2 nodokļa maksātājiem, kuriem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu:

2.1.2 1. trūcīgām personām - 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.2 2. maznodrošinātām personām - 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.";

4. Aizstāt noteikumu 2.2.apakšpunktā vārdu "invalīdiem" ar vārdiem "personām ar invaliditāti";

5. Papildināt noteikumu 4.punktu aiz vārdiem "nodokļa maksātājam" ar skaitļiem un vārdiem šādā redakcijā ",izņemot saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktās personas";

6. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktajām personām nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atzīts par trūcīgu vai maznodrošinātu personu. Atvieglojums tiek piemērots sākot ar nākošo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu personu, un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu.";

7. Papildināt noteikumu 6.punktu ar otro un trešo teikumu:

"Saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktajām personām atvieglojumus piešķir Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa, balstoties uz Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu un Daugavpils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. Par atvieglojumu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu - nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.";

8. Aizstāt noteikumu 6.1 punktā skaitļus un vārdu "2.1. un 2.1.1" ar skaitļiem un vārdu "2.1., 2.1.1 un 2.1.2";

9. Papildināt noteikumus ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Daugavpils pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.";

10. Svītrot noteikumu Pielikumā abreviatūru un vārdus "LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība" un "LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība";

11. Aizstāt noteikumu Pielikumā vārdus "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas kopija vai invalīda apliecības kopija, Bāriņtiesas izsniegts dokuments par aizbildņa statusa piešķiršanu" ar vārdiem "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopija vai invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), bāriņtiesas lēmuma kopija par aizbildņa iecelšanu (uzrādot oriģinālu);";

12. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitļus un vārdus "2.1.5. un 2.1.6.apakšpunktā minētajām personām - Sociālo lietu pārvaldes izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu un bērna(-u) dzimšanas apliecības kopija(-as);";

13. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitļus un vārdus "2.3.punktā minētajām personām - izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;";

14. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitļus un vārdus "2.3.3.apakšpunktā minētajām personām LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecība, Būvvaldē noteiktais, Valsts zemes dienestā kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;";

15. Aizstāt noteikumu Pielikumā vārdus "uzņēmumā strādājošo invalīdu skaits" ar vārdiem "uzņēmumā strādājošo personu ar invaliditāti skaits";

16. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitli, abreviatūru un vārdus "3) izziņa no LR Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;";

17. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitli un vārdus "2) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;";

18. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitli un vārdus "3) ar pašvaldību noslēgtais attiecīgais līgums (kopija);";

19. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitli, abreviatūru un vārdus "1) LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība - juridiskai personai; pases kopija - fiziskai personai";

20. Svītrot noteikumu Pielikumā skaitli, abreviatūru un vārdus "2) izziņa no LR Valsts ieņēmumu dienesta, ka nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.marta saistošo noteikumu Nr.16 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji (maznodrošinātās ģimenes, personas) saņemtu normatīvajos aktos noteiktu viņiem pienākošo palīdzību, atvieglojumus un ievērotu viņu noteiktās tiesības, 30.01.2015. pieņemti Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu" (stājās spēkā 06.02.2015.), kuri nosaka to ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmo prim, trešo daļu un ceturto daļu pašvaldība ir sagatavojusi grozījumus spēkā esošajos 15.05.2008. pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī", kas paredz nodokļa atvieglojumus par dzīvošanai izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem un tiem piekritīgo zemi, personām, kurām noteikts maznodrošinātas personas statuss, lai minētajām personām mazinātu nodokļu slogu.

Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams paplašināt personu loku atvieglojumu piešķiršanai, noteikt to kārtību un nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, saistošajos noteikumos veikti precizējumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldība tiesīga izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

5.panta pirmā prim viens daļa nosaka, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, - trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām - līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz nodokļa atvieglojumus par dzīvošanai izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem un tiem piekritīgo zemi, personām, kurām noteikts maznodrošinātas personas statuss - 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Trūcīgām personām atvieglojums 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas noteikts saskaņā ar Likuma 5.panta pirmo prim daļu, bet saistošajos noteikumos norādīts, nodokļa maksātāju ērtībām.

Ar grozījumiem tiek precizēts arī saistošo noteikumu teksts un atvieglota dokumentu iesniegšanas procedūra privātpersonām, ar mērķi optimizēt un uzlabot nodokļa atvieglojumu piešķiršanas administrēšanas procesu.

Minēto grozījumu rezultātā tiks nodrošināta vienāda pieeja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā visām trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.pantu atzīstami kā nodokļa maksātāji.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai papildināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štata vietas.

Ar mērķi nodrošināt pašvaldību institūciju sniedzamās informācijas pieejamību un kvalitāti, nodrošinot efektīvu pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu, ņemot vērā, ka nepieciešamo datu (par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu) turētāja ir Sociālo lietu pārvalde, nepieciešams nodrošināt informācijas sistēmu - nodokļa administrēšanas datu bāzes un Sociālās lietu pārvaldes klientu un sniegto tiem pakalpojumu uzskaites sistēmu - savietotāja darbību.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Informāciju par saistošajiem noteikumiem var iegūt, vēršoties Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļā (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, tālr.65404369, 65404390), noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pieejami Daugavpils pilsētas portālā www.daugavpils.lv

Atvieglojumus piešķir Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa, balstoties uz Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu un Daugavpils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

Par atvieglojumu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu - nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Daugavpils pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas pašvaldības deputātiem, saskaņoti Domes nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 "Par nekustamā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 12.03.2015.Stājas spēkā: 14.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 13.04.2015. OP numurs: 2015/71.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
273371
14.04.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva