Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts kontrole

Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-66/00 Rīgā 2001. gada 1. jūnijā

Par valsts sanatorijas "Baldone" privatizācijas likumību un lietderību

Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis I.Šķibelis, kolēģijas locekļi I.Kalniņa, A.Kenkle, M.Lēruma, V.H.Pucis, piedaloties vecākajam valsts revidentam I.Klēģerim, kā arī uzaicinātajiem bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" Kontroles departamenta direktoram A.Freibergam, vecākajai speciālistei I.Eihvaldei, sektora vadītājam Z.Beinartam, Finansu departamenta sektora vadītājam A.Rubenim; Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajai valsts notāra vietniecei L.Saltumai, Uzņēmumu likvidācijas un maksātnespējas nodaļas vadītājai R.Gorbunovai-Meisītei; Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora v.i. A.Pormalim; sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nordea Finance Latvia" projektu vadītājai L.Priedītei; protokolē: valsts revidenta palīdze D.Šakarne,

izskatīja revīzijas rezultātus lietā Nr.5.1-2-66/2000 "Par valsts sanatorijas "Baldone" privatizācijas likumību un lietderību" un

konstatēja:

1. Valsts uzņēmums "Valsts sanatorija "Baldone"" (turpmāk tekstā - "Objekts") nodots privatizācijai ar Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk tekstā - MK) 02.05.1995. rīkojumu Nr.223 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai". Objekts neveica uzņēmējdarbību atbilstīgi tā statūtiem jau no 1992.gada.

2. Objekta privatizācijas noteikumi un izmaiņas tajos apstiprināti ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk tekstā - PA) attiecīgajiem valdes lēmumiem -19.12.1996. lēmumu Nr. 198/2396 un 07.01.1997. lēmumu Nr. 3/31. Apstiprinātajos privatizācijas noteikumos noteikts, ka objekts tiek privatizēts ar pārdošanas metodi un paņēmienu pārdošana ar tūlītēju samaksu par nosacīto cenu Ls 1. Parāda saistības atbilstīgi privatizācijas noteikumiem uz 01.11.1996. bija Ls 193 960,79. Kaut gan PA Objektu valdījumā pārņēma 06.06.1995., tomēr Objekta privatizācijas noteikumi apstiprināti tikai 19.12.1996., tas ir, 18 mēnešus pēc Objekta pārņemšanas PA valdījumā.

3. Saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" parādniekam ir pienākums iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, ja tas nespēj nomaksāt parādu saistības, bet maksātnespējas pieteikumu par privatizācijai nodoto valsts uzņēmumu ir tiesīga iesniegt tikai PA. Lai gan PA valdījuma laikā Objekts nespēja kārtot parādu saistības, tomēr PA nav iesniegusi maksātnespējas pieteikumu un nav ņēmusi to vērā, izstrādājot privatizācijas noteikumus.

4. PA valde ar 16.01.1997. lēmumu Nr.6/92 atzina V.Gurčienes apliecinājumu privatizēt Objektu par atbilstīgu privatizācijas noteikumiem un nolēma noslēgt pirkuma līgumu ar V.Gurčieni, V.Gurčienes individuālās ražošanas un komerciālās firmas "Vanadziņš" (turpmāk tekstā - i/u "Vanadziņš") īpašnieci. I/u "Vanadziņš" Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 22.03.1993. Nosakot privatizācijas subjektu, PA nav izmantojusi 17.02.1994. likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (turpmāk tekstā - privatizācijas likums) 47.panta normas - nav pieprasījusi zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par privatizācijas subjekta maksātspēju. Jāuzsver, ka Rīgas apgabaltiesa 22.10.1996. ar spriedumu bija noteikusi piedzīt no V.Gurčienes (i/u "Vanadziņš" īpašnieces) par labu privatizējamajai valsts a/s "Latvijas Krājbanka" parādu Ls 8 676 un tiesas izdevumus Ls 258,81.

5. Privatizācijas likuma 8.pantā noteikts, ka PA funkcijās ietilpst potenciālā valsts īpašuma objekta pircēja piedāvājuma izvērtēšana. Nav dokumentāra pamata uzskatīt, ka PA būtu pildījusi iepriekš minētās funkcijas ar pienācīgu rūpību, jo uzrādītie dokumenti liecina, ka privatizācijas subjekts, pērkot (privatizējot) Objektu, kas ar uzņēmējdarbību praktiski nenodarbojās jau vairāk nekā 4 gadus un parādi kreditoriem uz 01.02.1997. bija Ls 193 812, nav piedāvājis ne kreditoru parādu dzēšanas grafiku, ne arī investīcijas, kas varētu būt par garantu Objekta parādu dzēšanai un sekmīgai uzņēmējdarbībai.

6. PA (ģenerāldirektors J.Naglis) 18.02.1997. noslēdza pirkuma un pārjaunojuma līgumu par Objekta pārdošanu i/u "Vanadziņš". Objekta pārdošanas cena Ls 1. Kaut gan līgumā noteikts, ka Objekts jāsaglabā dabā kā vienots kopums un Pircējam līdz pilnai apgrūtinājumu saistību izpildei nav tiesību bez PA piekrišanas jebkādā veidā atsavināt Objektu vai tā nekustamā īpašuma daļu, tomēr manta tika nekontrolēti atsavināta, nesedzot Objekta parādus - nojauktas nekustamā īpašuma daļas un veikta to atsavināšana bez tiesību aktos noteikto dokumentu sastādīšanas, tā izvairoties arī no nodokļu maksāšanas.

7. PA nav ar pienācīgu rūpību un privatizācijas likumā un pirkuma un pārjaunojuma līgumā noteiktā kārtībā kontrolējusi Objekta 18.02.1997. pirkuma un pārjaunojuma līguma, kas noslēgts par Objekta pārdošanu i/u "Vanadziņš", izpildi, kaut gan privatizācijas likuma 8.panta 1.punkta 11.apakšpunktā ir noteikts, ka PA kontrolē noslēgto līgumu izpildi, veic noteiktas darbības līgumu izpildes nodrošināšanai un var lauzt līgumu, ja privatizācijas subjekts nepilda līguma noteikumus. PA ir aprobežojusies ar formālu ziņu, kas apliecināja Objekta privatizācijas noteikumu un Objekta pirkuma un pārjaunojuma līgumā noteikto prasību neizpildi, saņemšanu.

PA nav izmantojusi arī minētā līguma atcelšanas tiesības, kas tai pielīgtas ar līguma 9.1.4.punktu un noteic: ja tiesa atzīst Pircēju par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, PA vienpusīgi var atcelt šo līgumu tajā noteiktajos pirmpirkuma un atpakaļpirkuma termiņos.

8. Pamatojoties uz kreditora - privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas gāze" uzņēmuma "Rīgas gāze" - pieteikumu par i/u "Vanadziņš" maksātnespēju, Rīgas apgabaltiesa 03.04.1998. ar tiesas spriedumu pasludināja i/u "Vanadziņš'' par maksātnespējīgu no 05.11.1997., un tiesas spriedumā tika konstatēts, ka ar Rīgas apgabaltiesas tiesneša 03.12.1997. lēmumu i/u "Vanadziņš" administratora funkcijas uzliktas par pienākumu veikt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, kurš pilnvarojis to pārstāvēt parādnieka maksātnespējas procesā E.Ekartu (turpmāk tekstā - administrators).

9. Ne Baldones pašvaldība pieprasījusi, ne arī PA savlaicīgi sagatavojusi MK rīkojumu par Objekta sociālo un nedenacionalizēto objektu nodošanu Baldones pašvaldības īpašumā, kas bija nodoti Pircēja apsaimniekošanā un uzturēšanā līdz to nodošanai Baldones pilsētas pašvaldībai, sakarā ar ko Pircēja un administratora pārstāvja E.Ekarta apsaimniekošanā un uzturēšanā esošā mantas daļa tika prettiesiski atsavināta un izdemolēta. Tikai 28.03.2001. izdots MK rīkojums Nr.174 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības īpašumā".

10. Pēc i/u "Vanadziņš" pasludināšanas par maksātnespējīgu, administrators E.Ekarts nav nodrošinājis likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 19., 21., 52. un 56.pantā noteikto normu ievērošanu:

• nav pārņemta parādnieka manta un dokumentācija, kā arī nav nodrošināta mantas saglabāšana;

• nav veikta parādnieka mantas un dokumentu pilna revīzija un sastādīts tās parādnieka mantas saraksts, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi;

• nav nodrošināta pirmās kreditoru sapulces sasaukšana triju nedēļu laikā pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām (sasaukta pēc 6 mēnešiem).

11. Neviena no institūcijām, kuru kompetencē bija veikt Objekta privatizāciju, uzraudzīt un kontrolēt šā procesa norisi, kā arī nepieļaut šā Objekta izsaimniekošanu - ne PA, ne LR Ekonomikas ministrija, ne Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs - kaut gan tām bija zināmi fakti, ka notiek sanatorijas "Baldone" mantas atsavināšana neatbilstīgi tiesību aktu normām, nav veikusi tādus pasākumus, kas nodrošinātu mantas saglabāšanu un Objekta normālu funkcionēšanu, kā arī sauktu pie atbildības vainīgās personas likumā noteiktā kārtībā. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietniece L.Saltuma kolēģijas sēdē paskaidro, ka jau no 1998.gada Latvijas Republikas Tieslietu ministrija regulāri tiek informēta par to, ka no 1996.gada, kad Uzņēmumu reģistrs tiek iecelts par administratoru, to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas procesos, kuriem tiesā nav pieteikušies citi administratora kandidāti, netiek iedalīts šīs funkcijas izpildei nepieciešamais finansējums, līdz ar to šīs funkcijas kvalitatīva izpilde ir apgrūtināta. Tieslietu ministrija nav veikusi pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistru ar nepieciešamo finansējumu maksātnespējas procesa nodrošināšanā.

12. Nav pamata Objekta, kuru 01.07.1995. novērtējusi auditorfirma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedis", nosakot tā vērtību Ls 218 629 (novērtējot ņemtas vērā Objekta saistības Ls 214 383), PA 18.02.1997., privatizējot pārdevusi par Ls 1 ar saistībām - parādiem kreditoriem Ls 193 812, privatizāciju uzskatīt kā izdevīgu valstij, jo Objektā netika veikta uzņēmējdarbība, kā arī segtas parādu saistības valstij un kreditoriem. Pircēja un administratora pārvaldījuma laikā Objekts izdemolēts, un tā daļas atsavinātas un, pildot maksātnespējas procesa (bankrota) procedūras, 15.09.2000. pārdots izsolē par Ls 12 500.

Departamenta kolēģija, izvērtējot revidenta ziņojumu, revīzijas materiālus lietā Nr.5.1-2-66/2000 un PA un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pārstāvju mutiskos un rakstiskos paskaidrojumus sakarā ar revidenta ziņojumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 59.pantu,

nolēma:

1. Slēgt revīziju lietā Nr.5.1-2-66/2000 "Par valsts sanatorijas "Baldone" privatizācijas likumību un lietderību".

2. Revidenta ziņojumu "Par valsts sanatorijas "Baldone" privatizācijas likumību un lietderību" un kolēģijas lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai izvērtēšanai un vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības par valsts sanatorijas "Baldone" mantas kopības, kas bija pārdota i/u "Vanadziņš", prettiesisku atsavināšanu, kā rezultātā Objekta vērtība samazinājās.

3. Lūgt Latvijas Republikas Tieslietu ministriju tiesību aktu noteiktajā kārtībā nodrošināt Uzņēmumu reģistra finansējumu atbilstīgi tā darba apjomam, kas tam uzlikts saskaņā ar Latvijas Republikas 12.09.1996. likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", kā arī veicināt speciālās institūcijas izveidošanu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas procesa uzraudzīšanai.

4. Kolēģijas lēmumu nosūtīt PA, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai.

Saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Latvijas Republikas Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā.

Departamenta direktors I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi I.Kalniņa, A.Kenkle,

M.Lēruma, V.H.Pucis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-66/00Pieņemts: 01.06.2001.Stājas spēkā: 01.06.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 28.06.2001.
25788
01.06.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva