Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1602

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 192.§)
Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju (1.pielikums).

2. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi klasificējami kategorijās, klasēs, grupās un apakšgrupās.

3. Katram nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam ir apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods (turpmāk – apgrūtinājumu apraksts un kods) – ciparu identifikators, ko veido:

3.1. kategorijas identifikācijas kods – divi cipari;

3.2. klases identifikācijas kods – četri cipari;

3.3. grupas identifikācijas kods – seši cipari;

3.4. apakšgrupas identifikācijas kods – astoņi cipari.

4. Valsts informācijas sistēmās un dokumentos apgrūtinājumu aprakstu un kodu norāda atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijai.

5. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīto apgrūtinājumu aprakstu un kodu maina saskaņā ar klasifikācijas pārejas tabulām:

5.1. valsts informācijas sistēmās – pēc attiecīgu programmatūru ieviešanas;

5.2. dokumentos – ja tajos izdara grozījumus vai izdod jaunus dokumentus, izņemot, ja veic zemes robežu plāna vai apgrūtinājumu plāna kamerālo pārzīmēšanu.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390)

6. Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim un noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju", to noteikšanai izmanto apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu (2.pielikums).

7. Mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas valsts informācijas sistēmās un dokumentos norādīts līdz 2006.gada 6.aprīlim, to noteikšanai papildus izmanto apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulas, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

8. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātisku maiņu atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajai kārtībai veic Valsts zemes dienests. Šo noteikumu 3., 5. un 6.pielikumā norādītajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, kuriem apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātiski mainīt nevar, Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā apgrūtinājumu aprakstu un kodu maina vispārīgā kārtībā saskaņā ar apgrūtinājumu aprakstu un kodu pārejas tabulu, pamatojoties uz zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.642)

9. Ja zemes robežu plāns un apgrūtinājumu plāns ir sagatavots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet iesniegums nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrēšanai vai aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, Valsts zemes dienests nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu datus reģistrē vai aktualizē, mainot apgrūtinājumu aprakstu un kodu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam. Ja apgrūtinājumu aprakstu un kodu automātiski mainīt nevar, Valsts zemes dienests reģistrē vai aktualizē zemes robežu plānā vai apgrūtinājumu plānā norādīto apgrūtinājumu aprakstu un kodu, kas piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumu Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" 1.pielikumam.

10. Ja pašvaldības lēmums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta izstrādi ir pieņemts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pašvaldībai ir tiesības noteikt tajos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumus Nr.241 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 55.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.831; MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.390; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.642)

Kategorija Klase Grupa Apakšgrupa Normatīvais akts, kurā paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identi-fikators

apraksts

identi-fikators

apraksts (nosaukums)

identi-fikators

apraksts (nosaukums)

identi­fikators

apraksts (nosaukums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
11 Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija 1101 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 110101 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija Aizsargjoslu likuma 6.pants
110102 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija
110103 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija
1102 virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 110201 ūdensteces aizsargjoslas teritorija 11020101 vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos Aizsargjoslu likuma 7.pants, Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
11020102 25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020103 10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020104 līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
11020106 ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
11020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020108 Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam
11020109 Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā
11020110 Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020111 Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
110202 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija 11020201 tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem
11020202 100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020203 25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020204 10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020205 līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
11020206 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
11020207 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
110203 mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija
110204 applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija
1103 aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem 110301 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu Aizsargjoslu likuma 15.pants
110302 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni
110303 aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni
110304 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu
110305 aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni
110306 aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni
110307 aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu
110308 aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni
110309 aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem
1104 aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 110403 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi Aizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.306 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"

110404 liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija
110405 aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju
110406 aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu
110407 aizsargjoslas teritorija ap slūžām
110408 aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni
110409 ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs
110410 ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
1105 tauvas joslas 110501 tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti Zvejniecības likuma 9.pants
110502 tauvas joslas teritorija gar upi
110503 tauvas joslas teritorija gar ezeru
110504 tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu
110505 tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi
110506 tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens
1106 aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmēr­ietaisēm 110601 aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts) Aizsargjoslu likuma 23.pants, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"
1107 aizsargjoslas ap aizsprostiem 110701 aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves Aizsargjoslu likuma 32.pants, Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumi Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem”
110702 aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja
1108 aizsargjoslas ap purviem 110801 aizsargjoslas teritorija ap purvu 11080101 10–100 ha Aizsargjoslu likuma 7.1pants
11080102 > 100 ha
1109 aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 110901 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu Aizsargjoslu likuma 9.pants un Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
110902 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu
110903 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu
110904 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110905 bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110906 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu
110907 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
110908 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu
12 Komunikācijas 1201 aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 120101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu 12010101 ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā Aizsargjoslu likuma 19.pants, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”
12010102 ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m
120102 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu 12010201 kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā
12010202 kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m
120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
120104 aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem
120105 aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni
120106 aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru
120107 aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju
120108 aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju
120109 aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju
120110 aizsargjoslas teritorija ap zemteku
1202 aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām 120201 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju 12020101 gāzesvada diametrs līdz 300 mm Aizsargjoslu likuma 32.2pants
12020102 gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm
12020103 gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
120202 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju
120203 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu
120204 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju
120205 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu 12020501 līdz 50 litriem
12020502 virs 50 litriem
120206 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3
120207 aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu 12020701 līdz 0,6 megapaskāliem
12020702 virs 0,6 megapaskāliem
120208 aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem
120209 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni
120210 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni
120211 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem
120212 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, kas izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembra 12021201 gāzesvada diametrs līdz 300 mm
12021202 gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm
12021203 gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
1203 aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija Aizsargjoslu likuma 13.pants
120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide
120303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 12030301 valsts galvenajiem autoceļiem
12030302 valsts reģionālajiem autoceļiem
12030303 valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
12030304 pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
120304 aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 12030401 pilsētās un ciemos
12030402 lauku apvidos
120305 aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus 12030501 pilsētās un ciemos
12030502 lauku apvidos
120306 aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus 12030601 aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus Aizsargjoslu likuma 32.3pants
1204 aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju Aizsargjoslu likuma 14.pants
120402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju
120403 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu
120404 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju
120405 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus
120406 aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes
120407 aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī
120408 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm
120409 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineri
1205 aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem 120501 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 12050101 līdz 20 kilo­voltiem Aizsargjoslu likuma 16.pants
12050102 110 kilo­volti
12050103 330 kilo­volti
120502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
120503 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu
120504 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu
120505 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
120506 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 12050601 līdz 20 kilovoltiem
12050602 110 kilo­volti
12050603 330 kilo­volti
120507 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus
1206 aizsargjoslas gar siltumtīkliem 120601 aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi Aizsargjoslu likuma 17.pants
120602 aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu
120603 aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks Aizsargjoslu likuma 32.4 pants
1207 aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem 120702 kuģošanas aizsargjoslas teritorija 12070201 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību, – bāku Aizsargjoslu likuma 21.pants
12070202 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme), izņemot bāku
12070203 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību
12070204 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību
12070205 bākas redzamības sektors
12070206 normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktā kuģošanas drošībai paredzētā navigācijas tehniskā līdzekļa redzamības sektors
120703 aeronavigācijas aizsargjoslas teritorija 12070301 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai
12070302 navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
1208 aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 120801 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 12080101 līdz 0,4 megapaskāliem Aizsargjoslu likuma 22.pants
12080102 no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem
12080103 vairāk par 1,6 megapaskāliem
120802 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus
120803 aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni
120804 aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju
120805 aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu
120806 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu
120807 aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu 12080701 līdz 0,4 megapaskāliem
12080702 no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem
12080703 vairāk par 0,6 megapaskāliem
120808 aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu 12080801 no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem
12080802 vairāk par 0,6 mega­paskāliem
120809 aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām
120810 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)
120811 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)
120812 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu
120813 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām
120814 aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu
120815 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju
1209 aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām 120901 aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu Aizsargjoslu likuma 30.pants
120902 aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā
120903 aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu
120904 aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu
120905 aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā
120906 aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu
13 Īpašumi aizsargājamās teritorijās 1301 dabas rezervāta teritorija 130101 stingrā režīma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants
130102 regulējamā režīma zonas teritorija
130103 ārējās aizsargjoslas teritorija
130104 dabas parka zonas teritorija
130105 dabas lieguma zonas teritorija
1302 nacionālā parka teritorija 130201 dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants
130202 dabas lieguma zonas teritorija
130203 ainavu aizsardzības zonas teritorija
130204 kultūrvēsturiskās zonas teritorija
130205 neitrālās zonas teritorija
130206 dabas parka zonas teritorija
130207 regulējamā režīma zonas teritorija
1303 biosfēras rezervāta teritorija 130302 ainavu aizsardzības zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants
130303 neitrālās zonas teritorija
1304 dabas lieguma teritorija 130401 stingrā režīma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants
130402 regulējamā režīma zonas teritorija
130403 dabas lieguma zonas teritorija
130404 dabas parka zonas teritorija
130405 ainavu aizsardzības zonas teritorija
130406 neitrālās zonas teritorija
130407 nav iedalīta funkcionālajās zonās
1305 dabas parka teritorija 130501 regulējamā režīma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants
130502 dabas lieguma zonas teritorija
130503 dabas parka zonas teritorija
130504 neitrālās zonas teritorija
130505 ainavu aizsardzības zonas teritorija
130506 stingrā režīma zonas teritorija
130507 nav iedalīta funkcionālajās zonās
1306 aizsargājamo ainavu apvidus teritorija 130601 dabas lieguma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants
130602 dabas parka zonas teritorija
130603 ainavu aizsardzības zonas teritorija
130604 neitrālās zonas teritorija
130605 regulējamā režīma zonas teritorija
130606 nav iedalīta funkcionālajās zonās
1307 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija 130701 dabas lieguma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants
130702 dabas parka zonas teritorija
130703 dabas pieminekļa teritorija
1308 dabas pieminekļa teritorija 130801 aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants
130802 aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija
130803 teritorija ap īpaši aizsargājamu koku
130804 teritorija ap aizsargājamu akmeni
130805 aizsargājamo aleju teritorija
1309 būvniecības ierobežojumu teritorija 130901 būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā Būvniecības likuma 3.pants
1310 mikroliegumi 131001 mikrolieguma teritorija Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
131002 īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā Meža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
1311 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī 131101 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī
1312 mežu aizsargjosla ap pilsētām 131201 mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija Aizsargjoslu likuma 11.pants
1313 valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi 131301 pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija Meža likuma 38.pants un Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.313 "Meža monitoringa veikšanas kārtība"
131302 otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija
1314 īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi 131401 īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16.pants
131402 kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija
1315 aizsargājama jūras teritorija 131501 dabas lieguma zonas teritorija likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.1 pants
131502 dabas parka zonas teritorija
131503 ainavu aizsardzības zonas teritorija

131504

neitrālās zonas teritorija

131505

nav iedalīta funkcionālajās zonās

14 Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti 1401 kultūras pieminekļa teritorija 140101 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 14010101 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pants un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"
14010102 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010103 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140102 arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti 14010201 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010203 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140103 mākslas pieminekļa teritorija un objekti 14010301 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010302 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010303 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140104 industriāla pieminekļa teritorija un objekti 14010401 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010402 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010403 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
140105 vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti 14010501 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
14010502 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
14010503 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
1402 aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem 140201 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 14020101 laukos Aizsargjoslu likuma 8.pants, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību23.pants
14020102 pilsētās
140202 individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras pieminekli likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību23.pants, Aizsargjoslu likuma 8.pants, Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”
15 Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums 1501 ēku servitūti 150101 ēku servitūta teritorija Civillikuma 1172.pants
1502 ūdens lietošanas servitūti 150201 ūdens lietošanas servitūta teritorija Civillikuma 1162.pants
1503 ceļa servitūti 150301 ceļa servitūta teritorija Civillikuma 1156.pants
1504 cita veida servitūts 150401 cita veida servitūta teritorija
16 Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi 1601 aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 160101 aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs 16010101 aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu Aizsargjoslu likuma 20.pants
16010102 aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu
16010103 aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu
16010104 aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu
16010105 aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu
160102 aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs 16010201 aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu
1602 zemes īpašniekam nepiederoši objekti 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
160202 citi zemes lietojumi
1603 aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem 160301 aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem Aizsargjoslu likuma 23.1pants
1604 nekustamā īpašuma objekta apgrūtinā­jums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals 160401 nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals likuma "Par zemes dzīlēm" 12.1pants
1605 aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem 160501 aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru Aizsargjoslu likuma 32.1pants
1606 aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 160601 aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu Aizsargjoslu likuma 28.pants
160602 aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi
160603 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī
160604 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai
160605 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem
160606 aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku
160607 aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm
160608 aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 16060801 lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā
16060802 pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā 1. un
2.kategorijas blakusproduktus
1607 piesārņota vieta 160703 teritorija, kurā ir piesārņojums likuma "Par piesārņojumu" 34.pants
160704 teritorija, kurā ir potenciāls piesārņojums
1608 aizsargjoslas ap kapsētām 160801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu Aizsargjoslu likuma 25.pants
1609 aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām 160901 aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu Aizsargjoslu likuma 26.pants
1610 aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radiotelesko-piem 161001 aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu Aizsargjoslu likuma 23.2pants
161002 aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu
1611 cita veida apgrūtinājumi 161101 gājēju celiņš uz jūru Aizsargjoslu likuma 36.panta piektā daļa
1612 nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, kuras apgrūtinātas valsts robežas joslas, pierobežas un pierobežas joslas režīma noteikšanas dēļ 161201 valsts robežas josla Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pants
161202 pierobežas josla Latvijas Republikas valsts robežas likuma 15.pants
161203 pierobeža Latvijas Republikas valsts robežas likuma 19.pants
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu aprakstu (nosaukumu) un klasifikācijas kodu pārejas tabula

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2010. noteikumiem Nr.831)

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts, sākot ar 2010.gada 1.janvāri un kas atbilst nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu aprakstam (nosaukumam) un klasifikācijas kodam, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas

1101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

010101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

110101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

010102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

110102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

010103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

110103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

1102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

110201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

01020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

11020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

11020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

01020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

11020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

01020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

11020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

01020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

010202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

110202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

01020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

11020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

01020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes, aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

11020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

01020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

11020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

01020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

11020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

1102 vai dzēsts

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (jāvērtē katras aizsargjoslas teritorija atsevišķi)

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010205

mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija

110203

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija

110204

applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija

0103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

1103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

010301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģiskās novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

110301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

010302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

110302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

010303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

110303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

010304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

110304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

010305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

110305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

110306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

010307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

110307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

010308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

110308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

010309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

110309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

0104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

010401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

010402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

010403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem

110403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambi

010404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

110404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

010405

aizsargjosla teritorija ap polderu sūkņu stacijām

110405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

010406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem

110406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

010407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

110407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

010408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem

110408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

0105

tauvas joslas

1105

tauvas joslas

010501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

110501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

010502

tauvas joslas teritorija gar upi

110502

tauvas joslas teritorija gar upi

010503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

110503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

010504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

110504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

010505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

110505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

010506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

110506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

0106

aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

1106

aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm

010601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

110601

aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

0107

aizsargjoslas ap aizsprostiem

1107

aizsargjoslas ap aizsprostiem

010701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

110701

aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

010702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

110702

aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

0108

aizsargjoslas ap purviem

1108

aizsargjoslas ap purviem

010801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

110801

aizsargjoslas teritorija ap purvu

01080101

10–100 ha

11080101

10–100 ha

01080102

> 100 ha

11080102

> 100 ha

0109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

1109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

010901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

110903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

010904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110905

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

110906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

010907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

010909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

110909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

02

Komunikācijas

12

Komunikācijas

0201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

1201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

020101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

02010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

020102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

02010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

02010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

020103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

020104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

020105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

020106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

020107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

020108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

020109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

020110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

1202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

120201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

12020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

020204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

120205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu

12020501

līdz 50 litriem

12020502

virs 50 litriem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

120207

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

12020702

virs 0,6 megapaskāliem

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

0203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

1203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

020301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

020302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

020303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

02030301

valsts galvenajiem autoceļiem

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

02030302

valsts 1.šķiras autoceļiem

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

02030303

valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

02030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

12030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

020304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

02030401

pilsētās un ciemos

12030401

pilsētās un ciemos

02030402

lauku apvidos

12030402

lauku apvidos

020305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

02030501

pilsētās un ciemos

12030501

pilsētās un ciemos

02030502

lauku apvidos

12030502

lauku apvidos

020306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

02030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

1204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

020402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

020403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

020404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

020405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineri

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

1205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

120501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu

02050101

līdz 20 kilovoltiem

12050101

līdz 20 kilovoltiem

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

12050102

110 kilovolti

02050103

virs 110 kilovoltiem

12050103

330 kilovolti

020502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

020503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

020504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

020505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

120506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu

02050601

līdz 20 kilovoltiem

12050601

līdz 20 kilovoltiem

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

12050602

110 kilovolti

02050603

virs 110 kilovoltiem

12050603

330 kilovolti

020507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

0206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

1206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

020601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

020602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

020603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

0207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

020701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

1208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

120801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080101

līdz 0,4 megapaskāliem

12080101

līdz 0,4 megapaskāliem

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

12080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

02080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

12080103

vairāk par 1,6 megapaskāliem

020802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

020803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

020804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

020805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

120807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu

02080701

līdz 0,4 megapaskāliem

12080701

līdz 0,4 megapaskāliem

02080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

12080702

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

12080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

120808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

12080801

no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

12080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

020810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

020812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

020813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

020814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

020815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

0209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

1209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

020901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

020902

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

020903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

020904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

020905

aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kura paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

03

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

0301

dabas rezervāta teritorija

1301

dabas rezervāta teritorija

030101

stingrā režīma zonas teritorija

130101

stingrā režīma zonas teritorija

030102

regulējamā režīma zonas teritorija

130102

regulējamā režīma zonas teritorija

030103

ārējās aizsargjoslas teritorija

130103

ārējās aizsargjoslas teritorija

130104

dabas parka zonas teritorija

0302

nacionālā parka teritorija

1302

nacionālā parka teritorija

030201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

130201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

030202

dabas lieguma zonas teritorija

130202

dabas lieguma zonas teritorija

030203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

130204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

030205

neitrālās zonas teritorija

130205

neitrālās zonas teritorija

130206

dabas parka zonas teritorija

0303

biosfēras rezervāta teritorija

1303

biosfēras rezervāta teritorija

030301

dabas lieguma zonas teritorija

130301

dabas lieguma zonas teritorija

030302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030303

neitrālās zonas teritorija

130303

neitrālās zonas teritorija

0304

dabas lieguma teritorija

1304

dabas lieguma teritorija

030401

stingrā režīma zonas teritorija

130401

stingrā režīma zonas teritorija

030402

regulējamā režīma zonas teritorija

130402

regulējamā režīma zonas teritorija

030403

dabas lieguma zonas teritorija

130403

dabas lieguma zonas teritorija

030404

dabas parka zonas teritorija

130404

dabas parka zonas teritorija

030405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030406

neitrālās zonas teritorija

130406

neitrālās zonas teritorija

0305

dabas parka teritorija

1305

dabas parka teritorija

030501

regulējamā režīma zonas teritorija

130501

regulējamā režīma zonas teritorija

030502

dabas lieguma zonas teritorija

130502

dabas lieguma zonas teritorija

030503

dabas parka zonas teritorija

130503

dabas parka zonas teritorija

030504

neitrālās zonas teritorija

130504

neitrālās zonas teritorija

030505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

0306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

1306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

030601

dabas lieguma zonas teritorija

130601

dabas lieguma zonas teritorija

030602

dabas parka zonas teritorija

130602

dabas parka zonas teritorija

030603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

130603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

030604

neitrālās zonas teritorija

130604

neitrālās zonas teritorija

130605

regulējamā režīma zonas teritorija

0307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

1307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

030701

dabas lieguma zonas teritorija

130701

dabas lieguma zonas teritorija

030702

dabas parka zonas teritorija

130702

dabas parka zonas teritorija

030703

dabas pieminekļa teritorija

130703

dabas pieminekļa teritorija

0308

dabas pieminekļa teritorija

1308

dabas pieminekļa teritorija

030801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

130801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

030802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

130802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

030803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

130803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

030804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

130804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

030805

aizsargājamo aleju teritorija

130805

aizsargājamo aleju teritorija

0309

būvniecības ierobežojumu teritorija

1309

būvniecības ierobežojumu teritorija

030901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā

130901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

0310

mikroliegumi

1310

mikroliegumi

031001

mikrolieguma teritorija

131001

mikrolieguma teritorija

031002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

131002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

0311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

1311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

031101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

131101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

0312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

1312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

031201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

131201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

1313

valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi

131301

pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

131302

otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

1314

īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi

131401

īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija

131402

kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

04

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

14

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

0401

kultūras pieminekļa teritorija

1401

kultūras pieminekļa teritorija

040101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

140101

arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti

04010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010101

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010102

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010103

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

140102

arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti

04010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010201

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010202

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010203

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

140103

mākslas pieminekļa teritorija un objekti

04010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010301

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010302

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010303

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

140104

industriāla pieminekļa teritorija un objekti

04010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010401

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010402

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010403

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

040105

vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti

140105

vēsturiska notikuma vietas teritorija un objekti

04010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

14010501

objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

04010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010502

valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

04010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

14010503

vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

0402

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

1402

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

040201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

140201

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli

04020101

laukos

14020101

laukos

04020102

pilsētās

14020102

pilsētās

140202

individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

05

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

15

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

0501

ēku servitūti

1501

ēku servitūti

050101

ēku servitūta teritorija

150101

ēku servitūta teritorija

0502

ūdens lietošanas servitūti

1502

ūdens lietošanas servitūti

050201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

150201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

0503

ceļa servitūti

1503

ceļa servitūti

050301

ceļa servitūta teritorija

150301

ceļa servitūta teritorija

0504

cita veida servitūts

1504

cita veida servitūts

050401

cita veida servitūta teritorija

150401

cita veida servitūta teritorija

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

1601

aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

160101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

16010101

aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu

16010102

aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu

16010103

aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1. klases punktu

16010104

aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1. klases punktu

16010105

aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

160102

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

16010201

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

0602

zemes īpašniekam nepiederoši objekti

1602

zemes īpašniekam nepiederoši objekti

060201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

160201

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

060202

citi zemes lietojumi

160202

citi zemes lietojumi

0603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

1603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

060301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

160301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu

0604

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

1604

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

060401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

160401

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

0605

aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

1605

aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem

060501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

160501

aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru

0606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

1606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

060601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

160601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

060602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

160602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

060603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

160603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

060604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

160604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

060605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

160605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

060606

aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem

160606

aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

060607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī

160607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

060608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

160608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

06060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

16060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

06060802

pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

16060802

pārstrādes uzņēmumu, kurš pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

0607

piesārņota vieta

1607

piesārņota vieta

060701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

060702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

0608

aizsargjoslas ap kapsētām

1608

aizsargjoslas ap kapsētām

060801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

160801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

0609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

1609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

060901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

160901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

0610

cita veida apgrūtinājums jāvērtē katra teritorija atsevišķi

061001

cita veida apgrūtinājums

061002

zemes applūšanas risks

110204

vai dzēsts

applūstošā (10% applūduma varbūtība) teritorija (jāvērtē katra teritorija atsevišķi)

1610

aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem

161101

aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

161102

aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

1611

cita veida apgrūtinājumi

161101

gājēju celiņš uz jūru

1612

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijās, kuras apgrūtinātas valsts robežas joslas, pierobežas un pierobežas joslas režīma noteikšanas dēļ

161201

valsts robežas josla

161202

pierobežas josla

161203

pierobeža
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksti (nosaukumi) un klasifikācijas kodi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā netiek automātiski mainīti saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

02

Komunikācijas

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

20203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

02040801

koku augstums līdz 4 m

02040802

koku augstums virs 4 m

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta  atsaitēm

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

020506

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

02050603

virs 110 kilovoltiem

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

0610

cita veida apgrūtinājums

061001

cita veida apgrūtinājums

061002

zemes applūšanas risks
Tieslietu ministrs M.Segliņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija, kas bija spēkā no 2006.gada 6.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim

Kategorija

Klase

Grupa

Apakšgrupa

Normatīvais akts, kurā bija paredzēta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšana

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

identifikators

apraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01 Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija 0101 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas 010101 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija     Aizsargjoslu likuma 6.pants
010102 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija    
010103 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija    
0102 virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 010201 ūdensteces aizsargjoslas teritorija 01020101 vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos Aizsargjoslu likuma 7.pants
01020102 25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020103 10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020104 līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
01020106 ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
01020107 Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020108 Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam
01020109 Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā
01020110 Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020111 Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
010202 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija 01020201 tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem
01020202 100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes, aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020203 25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020204 10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020205 līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
01020206 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos
01020207 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām
010203 ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni    
010204 ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni    
010205 mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslas teritorija    
    0103 aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem 010301 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģiskās novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu     Aizsargjoslu likuma 15.pants
010302 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni    
010303 aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni    
010304 aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu    
010305 aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni    
010306 aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni    
010307 aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu    
010308 aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni    
010309 aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem    
0104 aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 010401 regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija     Aizsargjoslu likuma 18.pants, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"
010402 ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija    
010403 aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambjiem    
    010404 liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija    
010405 aizsargjosla teritorija ap polderu sūkņu stacijām    
      010406 aizsargjoslas teritorija ap krājbaseiniem      
010407 aizsargjoslas teritorija ap slūžām    
010408 aizsargjoslas teritorija ap hidrometriskajiem posteņiem    
0105 tauvas joslas 010501 tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti     Zvejniecības likuma 9.pants
010502 tauvas joslas teritorija gar upi    
010503 tauvas joslas teritorija gar ezeru    
010504 tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu    
010505 tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi    
010506 tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens    
0106 aizsargjoslas ap aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm 010601 aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)     Aizsargjoslu likuma 23.pants, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"
0107 aizsargjoslas ap aizsprostiem 010701 aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves     Aizsargjoslu likuma 32.pants
010702 aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja    
    0108 aizsargjoslas ap purviem 010801 aizsargjoslas teritorija ap purvu 01080101 10–100 ha Aizsargjoslu likuma 7.1 pants
01080102 > 100 ha
0109 aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 010901 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu     Aizsargjoslu likuma 9.pants un Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
010902 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu    
010903 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu    
010904 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu    
010905 bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu    
010906 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu    
010907 stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu    
010908 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu    
010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu    
02 Komunikācijas 0201 aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 020101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu 02010101 ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā Aizsargjoslu likuma 19.pants un Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"
02010102 ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m
020102 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu 02010201 kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā
02010202 kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m
020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu    
020104 aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem    
020105 aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni    
020106 aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru    
020107 aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju    
020108 aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju    
020109 aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju    
        020110 aizsargjoslas teritorija ap zemteku      
0202 aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām 020201 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām 02020101 gāzesvada diametrs līdz 300 mm Aizsargjoslu likuma 32.2 pants
02020102 gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm
02020103 gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm
020202 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām    
020203 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem    
020204 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām    
020205 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem    
020206 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)    
0203 aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem 020301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija     Aizsargjoslu likuma 13.pants
020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide    
020303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 02030301 valsts galvenajiem autoceļiem
02030302 valsts 1.šķiras autoceļiem
02030303 valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem
02030304 pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem
        020304 aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 02030401 pilsētās un ciemos  
02030402 lauku apvidos
020305 aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus 02030501 pilsētās un ciemos
02030502 lauku apvidos
020306 aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus 02030601 aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus Aizsargjoslu likuma 32.3 pants
0204 aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju     Aizsargjoslu likuma 14.pants
020402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju    
020403 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu    
020404 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju    
020405 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu  kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus    
020406 aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm    
020407 aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu sadales skapjiem un kastēm    
020408 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos 02040801 koku augstums līdz 4 m
02040802 koku augstums virs 4 m
020409 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm    
020410 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos    
0205 aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem 020501 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 02050101 līdz 20 kilo­voltiem Aizsargjoslu likuma 16.pants
02050102 no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem
02050103 virs 110 kilo­voltiem
020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju    
020503 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām    
        020504 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu      
020505 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju    
020506 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos 02050601 līdz 20 kilo­voltiem
02050602 no 20 kilovoltiem līdz 110 kilo­voltiem
02050603 virs 110 kilo­voltiem
020507 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus    
0206 aizsargjoslas gar siltumtīkliem 020601 aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi     Aizsargjoslu likuma 17.pants
020602 aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem     
020603 aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks     Aizsargjoslu likuma 32.4 pants
0207 aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem 020701 aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli     Aizsargjoslu likuma 21.pants
0208 aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm 020801 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 02080101 līdz 0,4 mega­paskāliem Aizsargjoslu likuma 22.pants
02080102 no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem
02080103 vairāk par 1,6 mega­paskāliem
020802 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus    
020803 aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni    
020804 aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju    
020805 aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu    
020806 aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem    
        020807 aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu 02080701 līdz 0,4 mega­paskāliem  
02080702 no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem
02080703 vairāk par 0,6 mega­paskāliem
020808 aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu 02080801 līdz 0,6 mega­paskāliem
02080802 vairāk par 0,6 mega­paskāliem
020809 aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām    
020810 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)    
020811 aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)    
        020812 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem      
020813 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām    
        020814 aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem      
020815 aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām    
0209 aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem 020901 aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadiem     Aizsargjoslu likuma 30.pants
020902 aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā    
020903 aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem    
020904 aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietām    
020905 aizsargjoslas teritorija ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā    
03 Īpašumi aizsargājamās teritorijās 0301 dabas rezervāta teritorija 030101 stingrā režīma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 3.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030102 regulējamā režīma zonas teritorija    
030103 ārējās aizsargjoslas teritorija    
0302 nacionālā parka teritorija 030201 dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.pants
030202 dabas lieguma zonas teritorija    
        030203 ainavu aizsardzības zonas teritorija      
030204 kultūrvēsturiskās zonas teritorija    
030205 neitrālās zonas teritorija    
0303 biosfēras rezervāta teritorija 030301 dabas lieguma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 4.1 pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030302 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
030303 neitrālās zonas teritorija    
0304 dabas lieguma teritorija 030401 stingrā režīma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 7.pants un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
030402 regulējamā režīma zonas teritorija    
030403 dabas lieguma zonas teritorija    
030404 dabas parka zonas teritorija    
030405 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
030406 neitrālās zonas teritorija    
    0305 dabas parka teritorija 030501 regulējamā režīma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 5.pants
030502 dabas lieguma zonas teritorija    
030503 dabas parka zonas teritorija    
030504 neitrālās zonas teritorija    
030505 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
0306 aizsargājamo ainavu apvidus teritorija 030601 dabas lieguma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 8.pants
030602 dabas parka zonas teritorija    
030603 ainavu aizsardzības zonas teritorija    
030604 neitrālās zonas teritorija    
0307 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija 030701 dabas lieguma zonas teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pants
030702 dabas parka zonas teritorija    
030703 dabas pieminekļa teritorija    
0308 dabas pieminekļa teritorija 030801 aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija     likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 6.pants
030802 aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija    
030803 teritorija ap īpaši aizsargājamu koku    
030804 teritorija ap aizsargājamu akmeni    
030805 aizsargājamo aleju teritorija    
0309 būvniecības ierobežojumu teritorija 030901 būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā     Būvniecības likuma 3.pants
0310 mikroliegumi 031001 mikrolieguma teritorija     Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.pants un Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"
        031002 īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā     Meža likuma 13. un 37.pants un Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"
0311 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī 031101 īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī    
0312 mežu aizsargjosla ap pilsētām 031201 mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorija     Aizsargjoslu likuma 11.pants
04 Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti 0401 kultūras pieminekļa teritorija 040101 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 04010101 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pants un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"
04010102 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010103 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040102 arheoloģiskā pieminekļa teritorija un objekti 04010201 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010202 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010203 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040103 mākslas pieminekļa teritorija un objekti 04010301 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010302 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010303 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040104 industriāla pieminekļa teritorija un objekti 04010401 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010402 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010403 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
040105 vēsturisko notikumu vietas teritorija un objekti 04010501 objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā
04010502 valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
04010503 vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti
0402 aizsargjoslas (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekļiem 040201 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli 04020101 laukos Aizsargjoslu likuma 8.pants
04020102 pilsētās
05 Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums 0501 ēku servitūti 050101 ēku servitūta teritorija     Civillikuma 1172.pants
0502 ūdens lietošanas servitūti 050201 ūdens lietošanas servitūta teritorija     Civillikuma 1162.pants
0503 ceļa servitūti 050301 ceļa servitūta teritorija     Civillikuma 1156.pants
0504 cita veida servitūts 050401 cita veida servitūta teritorija      
06 Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi 0601 aizsargjoslas ap valsts ģeodēziska­jiem atbalsta punktiem 060101 aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu     Aizsargjoslu likuma 20.pants
0602 zemes īpašniekam nepiederoši objekti 060201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa     likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 7.pants
060202 citi zemes lietojumi      
0603 aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem 060301 aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem     Aizsargjoslu likuma 23.1 pants
0604 nekustamā īpašuma objekta apgrūtinā­jums teritorijās, zem kurām zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes derīgie izrakteņi, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne, valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals 060401 nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals     likuma "Par zemes dzīlēm" 12.1 pants
    0605 aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem 060501 aizsargjoslas teritorija ap vēja ģeneratoru     Aizsargjoslu likuma 32.1 pants
0606 aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 060601 aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu     Aizsargjoslu likuma 28.pants
        060602 aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi      
060603 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī    
060604 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai    
060605 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem    
060606 aizsargjoslas teritorija ap atklātiem notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukiem    
060607 aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī    
060608 aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 06060801 lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā
06060802 pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. un
2.kategorijas blakusproduktus
0607 piesārņota vieta 060701 teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums     likuma "Par piesārņojumu" 34.pants
060702 teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums    
0608 aizsargjoslas ap kapsētām 060801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu     Aizsargjoslu likuma 25.pants
0609 aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām 060901 aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu     Aizsargjoslu likuma 26.pants
0610 cita veida apgrūtinā­jums 061001 cita veida apgrūtinājums      
061002 zemes applūšanas risks     Civillikuma 963.pants
Tieslietu ministrs M.Segliņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2009.gada 31.decembra līdz Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.390 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"" spēkā stāšanās dienai

(Pielikums MK 05.06.2012. noteikumu Nr.390 redakcijā)

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

1303

biosfēras rezervāta teritorija

130301 

dabas lieguma zonas teritorija

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

1607

piesārņota vieta

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.642 redakcijā)

  Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu apraksts (nosaukums) un klasifikācijas kods, kas piešķirts no 2010.gada 1.janvāra līdz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.642 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"" spēkā stāšanās dienai

12

Komunikācijas

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1602Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202847
{"selected":{"value":"03.10.2012","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2012","iso_value":"2012\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-02.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2010","iso_value":"2010\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2010.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-10.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.10.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva