Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 46.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma
9.panta piekto daļu, 10.panta trešo daļu un 16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltum­apgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" (turpmāk - atklātais konkurss) vadlīnijas.

2. Enerģijas lietotāji sabiedriskajā sektorā šo noteikumu izpratnē ir valsts vai pašvaldību izglītības iestādes (izņemot augstskolas), veselības un kultūras iestādes vai iestādes, kas pilda likumā "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktās pašvaldību funkcijas sociālās palīdzības jomā, ja minēto iestāžu sniegtie pakalpojumi ir publiski pieejami iedzīvotājiem.

3. Atklāto konkursu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atklātā konkursa ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 8301739,02 lati. Pašvaldības, īstenojot atklātā konkursa projektus, saņem valsts budžeta dotācijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu politikas jomā.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.462 redakcijā)

4. Atklāto konkursu vadība notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

5. Atklātā konkursa vadību nodrošina valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" (turpmāk - aģentūra) kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija un Ekonomikas ministrija (turpmāk - ministrija) kā pirmā līmeņa starpniek­institūcija.

II. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

6. Atklātā konkursā projekta iesniegumu (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.pielikums) var iesniegt:

6.1. pašvaldības vai to iestādes, kas ir atbildīgas par sabiedriskā pakalpo­juma - siltumapgādes - efektivitātes paaugstināšanu savā administratīvajā teritorijā;

6.2. komersanti, kuri sniedz sabiedriskas nozīmes pakalpojumus siltumapgādes jomā;

6.3. enerģijas lietotāji sabiedriskajā sektorā energoefektivitātes atklātā konkursa projektu īstenošanai.

7. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu atklātā konkursā, ja:

7.1. tas ir tieši atbildīgs par atklātā konkursa projekta sagatavošanu, īstenošanu, vadību un atklātā konkursa projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nevar būt par starpnieku;

7.2. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu noteiktu atklātā konkursa projekta finansējumu un atklātā konkursa projekta īstenošanas nepārtrauktību;

7.3. tas spēj nodrošināt atklātā konkursa projekta īstenošanai nepiecie­šamo cilvēkresursu darbspēju;

7.4. tam ir atklātā konkursa projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un izpratne par atklātā konkursa projekta darbības jomu.

8. Uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu nevar pretendēt, ja potenciālais projekta iesniedzējs:

8.1. atrodas maksātnespējas procesā vai iestājusies faktiskā maksātnespēja saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

8.2. atrodas tiesvedības procesā ar kreditoru saskaņā ar Latvijas Republikas vai citas valsts, kurā reģistrēts atklātā konkursa projekta iesniedzējs, normatīvajiem aktiem;

8.3. ar spēkā esošu kompetentās iestādes lēmumu atzīts par vainīgu nodarījumā, kas skar tā profesionālo darbību;

8.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu krāpšanā, korupcijā, iesaistīšanos krimināla vai cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas skāris Eiropas Savienības vai Latvijas finanšu intereses;

8.5. nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir reģistrēts;

8.6. nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izriet no tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir reģistrēts;

8.7. ir pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot saistības, kas noteiktas citos līgumos, kuri finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem;

8.8. iesniedzot atklātā konkursa projekta iesniegumu, var nonākt interešu konfliktā;

8.9. struktūrfondu vadībā iesaistītajai institūcijai ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai piedalītos atklātā konkursa projektu iesniegumu konkursā, vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju;

8.10. ir centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju, tai skaitā atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, šī vai cita struktūrfondu finansētā projekta izvērtēšanā.

9. Atklātā konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

9.1. energoefektivitātes paaugstināšanas atklātā konkursa projekti, ietverot energoaudita veikšanu un atklātā konkursa projektā paredzētos pasākumus siltuma avotos un ražošanā, siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmās, kā arī pasākumus siltumenerģijas zudumu samazināšanai un iekšējo siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanai sabiedriskā sektora lietotājiem;

9.2. kurināmā konversijas atklātā konkursa projekti, lai samazinātu enerģijas ražošanas ietekmi uz vidi;

9.3. atklātā konkursa projekti enerģijas ražošanai koģenerācijas procesā.

10. Atklātā konkursā netiek atbalstītas šādas aktivitātes:

10.1. investīcijas divās vai vairākās paralēlās gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmās;

10.2. dzīvojamo ēku, arī pašvaldību īres namu, izņemot sociālās dzīvojamās ēkas, energoefektivitātes paaugstināšanas atklātā konkursa projekti;

10.3. investīcijas kurināmā konversijai no vietējā uz importēto kurināmo.

11. Viens projekta iesniedzējs var saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu ne vairāk kā vienam atklātā konkursa projektam.

12. Atklātā konkursa projektam maksimālā Eiropas Savienības struktūr­fondu līdzfinansējuma atbalsta intensitāte no atklātā konkursa projekta attiecinā­mo izmaksu summas ir 75 % vai 35 %, ja ieguldījums veikts komercsabiedrībā.

13. Atklātā konkursa projekta minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apmērs ir 45000 latu, maksimāli pieļaujamais apmērs - 1300000 latu. Pieļaujamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdz­finansējuma apmēru aprēķina no atklātā konkursa projekta attiecināmo izmaksu summas.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.462 redakcijā)

III. Attiecināmās izmaksas

14. Atklātā konkursa projekta izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās:

14.1. ir tieši saistītas un nepieciešamas atklātā konkursa projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā atklātā konkursa projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstošos finanšu vadības principus - ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu;

14.2. ir radušās līgumā ar aģentūru par atklātā konkursa projekta īstenošanu noteiktajā laikposmā, izņemot šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās izmaksas, un ir pamatotas ar samaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

14.3. ir faktiski veiktas un uzskaitītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

15. Atklātā konkursā attiecināmās izmaksas ir:

15.1. atklātā konkursa projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, kas veiktas pirms līguma noslēgšanas ar aģentūru par atklātā konkursa projekta īstenošanu, ja tās ir veiktas ne agrāk par 2004.gada 1.janvāri un nepārsniedz 10 % no atklātā konkursa projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

15.1.1. atklātā konkursa projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas;

15.1.2. to dokumentu sagatavošanas izmaksas, kuri liecina par atbilstību standartiem:

15.1.2.1. dokumentu sagatavošana atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

15.1.2.2. atbilstības vai neatbilstības dažādiem standartiem (darba drošība, patērētāju aizsardzība un citi standarti attiecīgajā jomā) novērtējums;

15.1.3. iepirkuma konkursa sagatavošanas (tai skaitā konkursa nolikums, darba uzdevums un tehniskās specifikācijas) izmaksas;

15.1.4. investīcijas pamatojošu finanšu dokumentu sagatavošanas izmaksas:

15.1.4.1. biznesa plāna sagatavošana;

15.1.4.2. naudas plūsmas sagatavošana;

15.1.4.3. atklātā konkursa projekta dzīvotspējas vērtējums;

15.1.4.4. tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana;

15.1.4.5. cilvēkresursu plāna sagatavošana;

15.1.5. būvniecības atklātā konkursa projekta sagatavošanas izmaksas:

15.1.5.1. tehniski ekonomiskais pamatojums;

15.1.5.2. infrastruktūras izbūvei nepieciešamā inženierizpēte, tai skaitā ģeoloģiskā, hidroloģiskā, topogrāfiskā uzmērīšana;

15.1.5.3. projektēšana, tai skaitā skiču projekta, tehniskā projekta un konkursa dokumentu sagatavošana;

15.1.5.4. būvekspertīze;

15.2. ēku, būvju, kā arī infrastruktūras celtniecības un remonta izmaksas;

15.3. energoaudita izmaksas;

15.4. izmaksas, kas saistītas ar iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādi, modernizāciju un nomu atklātā konkursa projekta laikā. Lietoto iekārtu var iegādāties, ja:

15.4.1. tiek nodrošināta tās atbilstība izcelsmes valsts prasībām;

15.4.2. tās iegāde pēdējo septiņu gadu laikā nav līdzfinansēta no Eiropas Savienības vai valsts līdzekļiem;

15.4.3. iekārtas cena nepārsniedz tās tirgus vērtību un ir mazāka par līdzīgu jaunas iekārtas cenu;

15.4.4. tai ir attiecīgai darbībai vajadzīgie tehniskie parametri un tā atbilst tai piemērojamām normām un standartiem;

15.5. nekustamā īpašuma pirkuma izmaksas, izņemot gadījumu, ja tās nav noteiktas kā neattiecināmās izmaksas saskaņā ar šiem noteikumiem un ir tieša saikne starp pirkumu un atklātā konkursa projekta mērķiem;

15.6. darba samaksa, ja darba likmes nepārsniedz darba tirgū noteiktās izmaksas par līdzīgu darbu, tai skaitā darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie izdevumi. Darba samaksa ir attiecināmās izmaksas, ja tā atbilst šo noteikumu 10.pielikumā minētajiem nosacījumiem;

15.7. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās mācību izmaksas;

15.8. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās iekšzemes transporta izmaksas;

15.9. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistīto komandējumu izmaksas, ja tās tiek veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

15.9.1. transporta izmaksas ekonomiskajā klasē;

15.9.2. dienas nauda;

15.9.3. naktsmītnes izmaksas;

15.10. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu vai administrēšanu tieši saistītas administratīvās izmaksas;

15.11. publicitātes un mārketinga pasākumu izmaksas, kas tieši saistītas ar atklātā konkursa projekta aktivitātēm;

15.12. atklātā konkursa projekta īstenošanai paredzētā bankas konta atvēršanas un apkalpošanas izmaksas;

15.13. izdevumi par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko vai finansiālo ekspertīzi, grāmatvedības un audita pakalpojumiem, ja tie ir tieši saistīti ar atklātā konkursa projektu un ir nepieciešami tā sagatavošanai vai ieviešanai;

15.14. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās apdrošinā­šanas izmaksas;

15.15. izdevumi par banku vai citu kredītiestāžu sniegtajām garantijām tādā apmērā, kādā tas noteikts normatīvajos aktos garantiju jomā;

15.16. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar atklātā konkursa projektu, ja projekta pieteicējs tos nevar atgūt pilnīgi vai daļēji;

15.17. izmaksas, kas saistītas ar līzinga un nomas darījumiem;

15.18. izmaksas natūrā:

15.18.1. nekustamā īpašuma un iekārtu nolietojuma norakstījums;

15.18.2. projekta iesniedzēja mantiskie ieguldījumi.

16. Šo noteikumu 15.6., 15.8., 15.9., 15.10. un 15.13.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu apmērs, izņemot izdevumus par audita pakalpojumiem, kopā nedrīkst pārsniegt 15 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra.

17. Neparedzēto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra. Neparedzētos izdevumus izmanto tikai ar aģentūras rakstisku atļauju.

18. Atklātā konkursa projektiem, kas nes ieņēmumus, Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta likmi aprēķina katram atklātā konkursa projekta iesniegumam individuāli. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

G = 75 % x (C - N - A + I), kur:

G - Eiropas Savienības līdzfinansējuma apmērs;

C - atklātā konkursa projekta attiecināmās izmaksas;

N - atklātā konkursa projektā radīto neto ieņēmumu pašreizējā vērtība (ieņēmumu un izdevumu starpība). Neto ieņēmumi - ar atklātā konkursa projektu saistīto ieņēmumu un ražošanas un uzturēšanas izdevumu starpības pašreizējā neto vērtība. Neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā ieņēmumus, kas var rasties no produkcijas pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, kā arī ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar atklātā konkursa projekta īstenošanu. Izdevumos neiekļauj to pamatlīdzekļu nolietojumu, kas iegādāti, sākot ar atklātā konkursa projekta īstenošanu līdz atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla beigām;

A - atklātā konkursa projekta kopējo investīciju atlikuma pašreizējā vērtība - visa atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla laikā radīto ieguldījumu atlikuma vērtība atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla pēdējā gada beigās, kas ir aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikuma 8. un 9.punktu;

I - diskontētas turpmākās investīcijas pēc atklātā konkursa projekta īstenošanas, neietverot atklātā konkursa projekta attiecināmās izmaksas. Turpmākās investīcijas - plānotās un nepieciešamās investīcijas ēkās un inženierbūvēs, kas ir pamatotas un nepieciešamas ar atklātā konkursa projektu saistītā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai.

19. Diskontējot atklātā konkursa projekta naudas plūsmu, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apjoma aprēķināšanai izmanto 8 % reālo diskonta likmi.

20. Ieņēmumiem, izdevumiem un investīcijām jābūt pamatotām un atbilstošām tirgus cenām.

21. Atklātā konkursa projekta ekonomiskais dzīves cikls ir laikposms, kurā atklātā konkursa projekta veiktie ieguldījumi sniedz ekonomiskos ieguvumus. Šī konkursa ekonomiskais dzīves cikls ilgst 15 gadus pēc pirmā atklātā konkursa projekta īstenošanas gada.

22. Investējot infrastruktūrā, kas dod būtiskus tīros ienākumus, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra. Atklātā konkursa projekti, kas rada būtiskus tīros ienākumus, ir projekti, kuru tīro ienākumu neto pašreizējā vērtība ir vismaz 25 % no pašreizējās kopējās investīciju izmaksu neto vērtības.

IV. Neattiecināmās izmaksas

23. Par neattiecināmajām izmaksām ir uzskatāmas šādas izmaksas:

23.1. izmaksas, kas nav saistītas ar šo noteikumu 9.punktā minētajām aktivitātēm;

23.2. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā atklātā konkursa projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

23.3. izmaksas, kas radušās pirms vai pēc laikposma, kas noteikts līgumā par atklātā konkursa projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 15.1.apakš­punktā minētās izmaksas;

23.4. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

23.5. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas saistībā ar iepirkumiem, kuriem bija nepieciešama iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām, taču tā nav veikta, vai arī iepirkuma procedūrā nav ievērotas normatīvo aktu prasības;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja noslēgtajiem apakš­līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu, ja minētie apakšlīgumi palielina atklātā konkursa projekta izmaksas, bet nenodrošina attiecīgu pievienoto vērtību atklātā konkursa projektam, kā arī ja apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentuāli no kopējām atklātā konkursa projekta izmaksām;

23.7. kārtējie izdevumi, kas nav saistīti ar atklātā konkursa projekta aktivitātēm (piemēram, administratīvās izmaksas, ēku uzturēšanas izmaksas);

23.8. procentu maksājumi, izņemot maksājumus speciālu valsts atbalsta shēmu ietvaros, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda un zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

23.9. naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

23.10. personālam izmaksātās prēmijas;

23.11. transportlīdzekļu iegāde.

V. Atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

24. Atklātā konkursa projektu uzskata par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 12.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

25. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 12.pielikuma pirmās daļas 8.punktam aģentūra pieņem atbilstoši ministrijas atzinumam. Atzinumu ministrija sagatavo pēc aģentūras lūguma un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām.

26. Atklātā konkursa projekts uzskatāms par atbilstošu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 12.pielikuma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kurus vērtē ar "Jā/Nē", un iegūst vismaz 75 % no maksimāli iespējamā novērtējuma atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem pēc iegūto punktu skaita.

27. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atbilstoši atklātā konkursa ietvaros pieejamam Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam tiem atklātā konkursa projektu iesniegumiem, kuri iegūst lielāko punktu skaitu, vērtējot kvalitātes un specifiskos kritērijus.

28. Ja vairāki atklātā konkursa projekta iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atklātā konkursa projekta iesniegumam, kurš saņem augstāku vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 7.punktam. Ja vairāki atklātā konkursa projektu iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu arī atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 7.punktam, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atklātā konkursa projekta iesniegumam, kurš saņem augstāku vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 12.punktam. Ja vairāki atklātā konkursa projektu iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu arī atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 12.punktam, lēmumu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā konkursa projekta iesniegumam pieņem, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klāt­esošajiem vērtēšanas komisijas locekļiem.

29. Ja atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa (vienu reizi), lai projekta iesniedzējs aģentūras noteiktajā termiņā sniedz papildu informāciju atklātā konkursa projekta iesnieguma precizēšanai. Ja precizētais atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai projekta iesniedzējs neiesniedz precizēto atklātā konkursa projekta iesniegumu aģentūras noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

30. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja beidzies kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums atklātā konkursa ietvaros vai ja atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

31. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atklātā konkursa projektus apstiprina līdz 2006.gada 31.decembrim, paredzot finanšu līdzekļu izmantošanu līdz 2008.gada 31.decembrim.

33. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ATKLĀTA KONKURSA

"Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē"

projekta iesniegums

Projekta iesnieguma iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

Aizpilda 2.līmeņa starpniekinstitūcija

Iesnieguma iesniegšanas datums

______/______/________

dd/mm/gggg

Iesniegums Nr.

Iesnieguma atkārtotas iesniegšanas datums

______/______/________

dd/mm/gggg

Iesniegums apstiprināts otrā līmeņa strapniekinstitūcijā

/paraksts/datums/vārds, uzvārds/

Iesniegums iesniegts pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā

/paraksts/datums/vārds, uzvārds/

Apstiprinātajam projektam piešķirtais projekta kodsI. Informācija par projektu

1.1.Projekta nosaukums

1.2.Atbilstība Vienotajam programmdokumentam (VPD)

Prioritāte

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana

Pasākums

Vides infrastruktūras un tūrisma uzlabošana

Aktivitāte

Siltumapgādes sistēmu uzlabošana

Apakšaktivitāte

Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē1.3.Projekta īstenošanas ilgums

1.3.1. Projekta ilgums

Projekta plānotais sākuma datums

Projekta plānotais beigu datums

.


1.3.2. Kopējais projekta īstenošanas ilgums

.

.

1.4. Projekta izmaksas- sākotnējais projekta finansējuma izlietojums, LVL

Kopējais budžets

2004

2005

2006

2007

2008

Kopējās projekta izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Pieprasītais līdzfinansējums no ERAF, % no attiecināmajām izmaksām

Pieprasītais līdzfinansējums no ERAF

Nacionālais līdzfinansējums, % no attiecināmajām izmaksām

Nacionālais līdzfinansējums

T. sk., dotācijas pašvaldībām, % no nacionālā līdzfinansējuma

T. sk., dotācijas pašvaldībām1.4.1 Projekta izmaksas - plānotās struktūrfondu un budžeta dotācijas pašvaldībām atmaksas, LVL

2004

2005

2006

2007

2008

Kopā

Kopējās projekta izmaksas (LVL), no kurām:

Kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

Pieprasītais ERAF finansējums (%) no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieprasītais ERAF finansējums (LVL)

Pieprasītā valsts budžeta dotācija pašvaldībām (%) no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieprasītā valsts budžeta dotācija pašvaldībām (LVL)1.5. Projekta veids

Infrastruktūras attīstība

Cilvēkresursu attīstība

Uzņēmējdarbības attīstība

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

.

1.6. Projekta investīcijas joma

333 Enerģijas efektivitāte, enerģijas koģenerēšana, enerģijas kontrole

.

1.7. Projekta mērķi (projekta mērķiem ir jāatbilst 1.2.punktā noteiktā Vienotā programmdokumenta pasākuma mērķiem)

Nr.

Projekta mērķi

1.8. Projekta īstenošanas vieta

1.8.1.Vai projekta īstenošanas vieta atšķirsies no projekta iesnieguma iesniedzēja juridiskās adreses?

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

1.8.2. Ja 1.8.1.punktā sniegtā atbilde ir "jā", lūdzam norādīt teritoriju, kurā tiks īstenotas projekta aktivitātes.

Plānošanas reģions

Republikas nozīmes pilsēta

Pilsēta

Novads

Pagasts

1.9. Projekta mērķauditorija.

1.10. Īss projekta apraksts.

1.11. Projekta pamatojums

1.11.1. Lūdzam sniegt īsu situācijas un problēmu aprakstu, paskaidrot, kā tiks nodrošināta VPD prioritātes un pasākuma sasniegšana.

1.11.2. Norādīt, vai un kādus risinājumus (jauninājumus) ieviesīs projekta īstenošana.

1.12. Projekta tehniskie risinājumi

1.12.1. Lūdzam sniegt īsu projekta paredzēto tehnisko risinājumu aprakstu..

1.12.2. Lūdzam sniegt īsu svarīgāko tehnoloģisko iekārtu specifikāciju.

Nr.

Iekārtas

Skaits

Kopējā cena bez PVN

Svarīgākie tehniskie rādītāji

.

1.13. Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldībasfinansētiem u. c.)?

.

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

1.13. punkta apakšpunktus aizpildīt gadījumā, ja atbilde ir "jā". Saistītā projekta/u:

1.13.1. Saistītā projekta/u nosaukums.

1.13.2. Saistītā projekta/u finansēšanas avoti un finansējuma apjoms

Finansēšanas avots

Finansējuma apjoms, LVL

.

1.13.3. Saistītā projekta/u īstenošanas periods

Projekta sākuma datums

Projekta beigu datums

.

1.13.4. Saistītā projekta/u saturiskā saistība ar iesniegto projektu.

1.13.5. Saistītā projekta/u ieviešanas stadija.

1.14.1. Projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks (lūdzam atzīmēt ar 'x' atbilstoši plānoto mēnešu skaitam).

Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

1. projekta gads 2. projekta gads 3. projekta gads 4. projekta gads

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.14.2. Auditējamās vērtības projekta aktivitāšu ieviešanas starpposmos

Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Auditējamās vērtības (mērvienības)

Auditējamās vērtības tiešais iznākums

1. projekta gads

2. projekta gads

3. projekta gads

4. projekta gads

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV1.15. Plānotie projekta rezultāti

Nr.

Projekta rezultāti

Sasnieguma rādītāji (indikatori)

indikators

skaits

mērvienība

atzīme: VPD noteiktais vai cits indikators

indikatora kods1.15.1. Lūdzam uzrādīt plānotos siltumenerģijas tarifus (ja attiecināms).

1.16. Projekta īstenošanas riski.

1.17. Īss projekta finansiāli ekonomiskās efektivitātes apraksts.

1.18. Vai projekta iesniedzējs projekta īstenošanai gatavojas piesaistīt kredītresursus? Ja jā, norādīt nepieciešamo kredītresursu apjomu, paredzamo aizņēmuma atmaksas laiku un paredzamo kredītresursu avotu (Valsts kase, banka, starptautiska finanšu institūcija, cits avots)..

1.19. Vai projekta iesniedzējs pretendē uz valsts vai pašvaldību garantijām projekta īstenošanai? Ja jā, norādīt nepieciešamo garantiju apjomu.
1.20. Projekta ilgtspēja un pārmantojamība

1.20.1. Projekta turpinājums pēc ERAF finansēšanas beigām.

1.20.2. Atzīmēt iespējamo rīcību gadījumā, ja atbalsts netiks piešķirts

Projekts tiks īstenots atbilstoši plānam

.

Projekts tiks īstenots atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika

.

Projekts tiks īstenots, samazinot tā finansējuma apjomu

.

Projekts netiks īstenots

.

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

.

1.21. Ietekme uz apkārtējo vidi

1.21.1.Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?

Projekts ir galvenokārt vērsts uz vides aizsardzību

.

Projekts ir neitrāls attiecībā uz vidi

.

Projektam ir negatīva ietekme uz vidi

.

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

.

1.21.2. Vai projekta aktivitātes tiks īstenotas zemāk minētajās teritorijās vai arī atstās uz tām ietekmi? Ierakstīt attiecīgās teritorijas:

.

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija, t.sk., Natura 2000 teritorija

Īpaši aizsargājamie objekti

Citas (minēt)

Neviena no minētajām teritorijām

.

1.21.3. Raksturot projekta ietekmi uz apkārtējo vidi. Pamatot viedokli arī gadījumā, ja ietekme nebūs negatīva vai būs pozitīva..

1.22. Ietekme uz dzimumu līdztiesību

1.22.1. Kāda ir projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību?

Projekts ir galvenokārt vērsts uz dzimumu līdztiesību

Projekts ir pozitīvs dzimumu līdztiesības ziņā

Projekts ir neitrāls dzimumu līdztiesības ziņā

Projekts negatīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

1.22.2. Raksturot projekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību

1.23. Būvprojekti

1.23.1. Vai ir izstrādāts teritorijas, kurā ir paredzēta būvniecība, detālplānojums, ja to paredz pašvaldības teritorijas plānojums vai normatīvie akti?

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

1.23.2. Lūdzam norādīt būvdarbu dokumentācijas sagatavotības pakāpi.

Vai ir sagatavots būvvaldes apstiprināts projektēšanas arhitektūras uzdevums? (Obligāti)

Vai ir izstrādāts skiču projekts? (uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi - neobligāti)

Vai ir izstrādāts un atbilstoši Būvniecības likumā paredzētajām prasībām apstiprināts tehniskais projekts? (uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi - neobligāti)

Vai ir nodrošināta uzraudzība atbilstoši Būvniecības likuma prasībām? (uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi - neobligāti)

Vai ir saņemta būvatļauja? (uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi - neobligāti)

II. Projekta ieviešanas organizācija

2.1. Projekta īstenošanā iesaistīto personu galveno pienākumu un kvalifikāciju apraksts

2.2. Projekta iesniedzēja pieredze līdzīgu siltumapgādes sistēmu projektu realizācijā.
2.3. Ja pašlaik nav panākta vienošanās par nepieciešamo speciālistu piesaisti projekta īstenošanai, kā tos plānots piesaistīt?

2.4. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums.

2.5. Ja nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums nav pieejams, kā to plānots nodrošināt?

2.6. Projekta īstenošanas uzraudzība.

2.7. Plānotie projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Informatīvie stendi

Vieta

Uzstādīšanas laiks

Informatīvās plāksnes

Vieta

Uzstādīšanas laiks

Plakāti

Vieta

Uzstādīšanas laiks

Informatīvie un komunikācijas materiāli

Publikācijas (komunikācijas) veids un mēdija nosaukums

Publikācijas (komunikācijas) laiks

Informācijas sniegšana mērķauditorijai

Mērķauditorija

Informācijas sniegšanas laiks

Informatīvie pasākumi

Norises vieta

Norises laiks

III. Informācija par projekta iesniedzēju un sadarbības partneriem

3.1. Informācija par projekta iesniedzēju

Nosaukums

Reģistrācijas Nr. / personas kods

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums

Galvenie darbības virzieni (uzņēmējdarbības veids)

.

Sadaļu 3.1.1. aizpildīt tikai gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir komersants.

.

3.1.1. Vai organizācijai ir licences attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tādas paredzētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem?

.

Kontaktpersonas

Institūcijas vadītājs

Projekta koordinators

Kontaktpersona finanšu jautājumos

Vārds, uzvārds

Amats

Telefona numurs

Faksa numurs (ja pieejams)

E-pasta adrese (ja pieejama)

.

3.2. Struktūrfondu projekta iesniedzēja bankas rekvizīti:

Konta turētājs

Bankas konta Nr.

Bankas kods

SWIFT kods

Bankas nosaukums

Bankas adrese

.

3.3. Vai bez iesniedzēja projekta īstenošanā piedalīsies arī sadarbības partneri1?

.

 

.

.

Piezīme: ja atbilde ir "Jā", ierakstiet 1, ja "Nē" tad 0

.

1 No struktūrfondu vadības viedokļa viena projekta ietvaros ir viens struktūrfonda finansējuma saņēmējs, ar kuru otrā līmeņa starpniekinstitūcija slēdz līgumu par projekta īstenošanu. Savukārt sadarbības partneris var būt persona, ar kuru struktūrfonda finansējuma saņēmējam ir līgumiskas attiecības, kuru rezultātā tiek īstenota struktūrfonda līdzfinansētā projekta ieviešana.

.

3.3.1. Sadarbības partnera institūcijas nosaukums.

3.3.2. Kontaktpersonas

Vārds, uzvārds

Amats

Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Telefona numurs

Faksa numurs (ja pieejams)

E-pasta adrese (ja pieejama)

.

3.3.3. Sadarbības partnera institūcijas galvenie darbības virzieni (uzņēmējdarbības veids) un loma projekta īstenošanā.

Sadaļu 3.3.4. aizpildīt tikai gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir komersants.

.

3.3.4. Vai organizācijai ir licences attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tādas paredzētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem?

.

3.3.5. Partnera/u iesaiste projekta īstenošanā.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Projekta budžeta tāme
Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Projekta izmaksu priekšfinansēšanas avoti1, 2

Šajā tabulā atspoguļojami sākotnējie avoti projekta izmaksu priekšfinansēšanai, neņemot vērā saņemtās atmaksas no ERAF līdzekļiem. Priekšfinansējumu norāda, ņemot vērā, kāds ir priekšfinansējuma sākotnējais avots, nevis projekta izmaksu veicējs. Jebkurš no priekšfinansējuma avotiem jānorāda, kur nepieciešams, nodalot publisko un privāto finansējumu.

(LVL)

Projekta izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Kopējais projekta izmaksu priekšfinansējums

Tai skaitā attiecināmās izmaksas

Procenti no attiecināmajām izmaksām

Tai skaitā neattiecināmās izmaksas

Finansējuma apstiprināšanas datums

Projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums

Tai skaitā

pašfinansējums

no aizņēmumu līdzekļiem no publiskajiem finansējuma avotiem

no kredītlīdzekļiem no privātajiem finansējuma avotiem

Partneru finansējums

Tai skaitā

pašfinansējums

no aizņēmumu līdzekļiem no publiskajiem finansējuma avotiem

no kredītlīdzekļiem no privātajiem finansējuma avotiem

Cits publiskais finansējums (norādīt): _________________________________________

Cits privātais finansējums (norādīt): _________________________________________

Kopējais priekšfinansējums = kopējās izmaksas

100,0

————-

Piezīmes:

1 Iekļauj arī iespējamo finansējumu, kas nav tiešs finansējums naudā (attiecināmo izmaksu natūrā finansēšanai), un atskaita ieņēmumus, kas norādīti Ministru kabineta 2006. gada ___.________ noteikumu Nr.___ "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām" 1.pielikumā.

2 Iekļauj arī priekšfinansējumu, kas novirzāms (novirzīts) pirms līguma noslēgšanas ar starpniekinstitūciju.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382

Struktūrfonda finansētā projekta iesnieguma iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projekta

____________________________________________________________________________________________________________

ietvaros.Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta pieteicējs):

projekta pieteicēja juridiskais nosaukums ______________________________________________________

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods __________________________________________________________

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ____________________________________________________1. Projekta pieteicēja statuss:

□ valsts iestāde

□ pašvaldība

□ pašvaldības iestāde

□ komercsabiedrība

□ valsts kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība)

□ pašvaldības kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība)

□ cita komercsabiedrība

□ individuālais komersants

□ zemnieku saimniecība

□ sabiedriskā labuma organizācija

□ reliģiskā organizācija

□ biedrība

□ nodibinājums

□ cits variants (norādīt)2. Projekta pieteicēja statuss attiecībā uz reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā:

□ ir reģistrēts (norādīt reģistrācijas kodu)

LV

□ nav reģistrēts3. Projekta pieteicējs likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē iepriekšējā taksācijas gadā - _______. gadā - ir veicis:

□ apliekamus darījumus

□ neapliekamus darījumus (norādīt likuma pantu un punktu)
____________________________________________________________________________________

□ apliekamus darījumus un neapliekamus darījumus (norādīt likuma pantu un punktu)
____________________________________________________________________________________

un:

□ ir nodrošināta atsevišķa apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite

□ ir daļēji nodrošināta atsevišķa apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite

□ nav nodrošināta atsevišķa apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite

(norādīt proporciju)

___________________________________________________________

□ apliekamus darījumus un darījumus, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas

□ darījumus, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas

□ cits variants (norādīt)4. Struktūrfondu finansētā projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtos pakalpojumus paredzēts izmantot:

□ apliekamu darījumu nodrošināšanai (PVN ir atgūstams likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10. pantā noteiktajā kārtībā, un to nevar iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās)

□ apliekamu darījumu nodrošināšanai (PVN ir atgūstams kā kompensācija zemnieku saimniecībām likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13. pantā noteiktajā kārtībā, un to nevar iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās)

□ neapliekamu darījumu nodrošināšanai (PVN nav atgūstams likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10. pantā noteiktajā kārtībā, un to var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās)

□ tādu darījumu nodrošināšanai, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas (PVN nav atgūstams likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10. pantā noteiktajā kārtībā, un to var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās)

□ apliekamu un neapliekamu darījumu nodrošināšanai (PVN ir daļēji atgūstams likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10. pantā noteiktajā kārtībā, un to var daļēji iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās), un:

□ būs nodrošināta atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli

□ būs nodrošināta daļēji atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli

□ nebūs nodrošināta atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli

□ apliekamu darījumu un tādu darījumu nodrošināšanai, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas (PVN ir daļēji atgūstams likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10. pantā noteiktajā kārtībā, un to var daļēji iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās), un:

□ būs nodrošināta atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas

□ būs daļēji nodrošināta atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas

□ nebūs nodrošināta atsevišķa uzskaite par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, uz kuriem nav attiecināmas likuma normas5. Ja pievienotās vērtības nodokli paredzēts iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, norādīt šādu informāciju:

Nr.p.k.

Pārskata periods

Kopējais PVN apmērs par projekta ietvaros iegādājamām
precēm un saņemamiem pakalpojumiem

Tai skaitā PVN apmērs, kuru paredzēts iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksās

1.

1.pārskata periods

2.

2.pārskata periods

..

.............

Kopā


Apliecinu, ka aptaujas lapā norādītā informācija ir patiesa

. .
(projekta pieteicēja institūcijas vadītāja paraksts un tā atšifrējums) (datums)
Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Papildu iesniedzamo dokumentu saraksts

Projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk - projekta pieteicējs) kopā ar projekta iesniegumu iesniedzami šādi dokumenti:
(pretī pievienojamam dokumentam attiecīgajā ailē norādīt, vai dokuments ir pievienots vai nav piemērojams).

Dokuments

Par projekta pieteicēju

pievienots

nav piemērojams

1. Dokumenti par projekta pieteicēja juridisko statusu:

1.1. apstiprinātu statūtu kopija

1.2. Uzņēmumu Reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija

1.3. licenču attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tādas ir paredzētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopijas

1.4. apstiprināta nolikuma kopija

1.5. apliecinājums, ka objekts tiek lietots attiecīgo publisko pakalpojumu sniegšanai

1.6. līguma ar siltumenerģijas piegādātājiem kopija

2. Ja projekta pieteicējs ir ar PVN apliekama persona, iesniedzama ar PVN apliekamas personas reģistrācijas apliecības kopija

3. Atbilstoši likumam "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un tam pakārtoto tiesību aktu normām pieņemta Regulatora lēmuma par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu kopija (izņemot gadījumus, ja projekta pieteicējs ir enerģijas lietotājs sabiedriskajā sektorā)

4. Tarifa pieteikumu un tā aprēķinus pamatojošu dokumentu kopijas, kas iesniegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram

5. Pamatnostādnes visai pašvaldības vai komersanta siltumapgādes sistēmas attīstībai (izņemot gadījumus, kad projekts paredzēts siltināšanas veikšanai)

6. Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti:

6.1. Zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts (zemesgrāmatu apliecība) (apliecināta kopija) par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību, vai ilgtermiņa zemes nomas līguma kopija

6.2. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija) vai ilgtermiņa nomas līgums (kopija) vismaz uz 5 gadiem par būvi (ēku), kurā paredzēts uzstādīt iekārtas

6.3. izraksts no pamatlīdzekļu uzskaites

7. Būvniecības projektiem:

7.1. būvvaldes apstiprināts būvniecības pieteikums

7.2. plānošanas - arhitektūras uzdevums

8. Projektiem, kuriem ir ietekme uz vidi:

8.1. ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) noslēguma ziņojums un ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu
8.2. ja projektam IVN nav nepieciešams, jāpievieno Reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi vai Reģionālās vides pārvaldes izziņa, ka tehniskie noteikumi nav nepieciešami
9. Izziņa no Reģionālās vides pārvaldes par objekta atbilstību vides aizsardzības prasībām (izņemot gadījumus, kad projekts paredzēts siltināšanas veikšanai). Ja projekta pieteicējs pašreiz vēl neatbilst augstākminētām prasībām, tam jāiesniedz apliecinājums, ka atbilstība tiks nodrošināta pēc projekta realizācijas
10. Dati par tīklos nodotās un patērētās siltumenerģijas daudzumiem, kas iegūti no siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem (izņemot gadījumus, ja projekta mērķis ir četrcauruļu siltumenerģijas sadales sistēmas pārbūve par divcauruļu sistēmu). Dati jāsniedz mēnešu griezumā un tiem jāaptver vismaz vienu gadu ilgs periods

11. Projekta naudas plūsmas pārskati divos variantos:

11.1. ar ERAF finansējumu

11.2. bez ERAF finansējuma

12. a. Projekta pieteicēja gada pārskatu kopijas par diviem pēdējiem pārskata gadiem (ar Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts kases atzīmi par saņemšanu). Ja projekta pieteicējs ir pašvaldība, gada pārskats nav jāiesniedz, pamatojoties uz to, ka pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām ir noslēdzams sadarbības līgums ar Valsts kasi par pašvaldību gada pārskatu sistēmas lietošanu lasīšanas režīmā
12.b. Ja projekta pieteicējs darbojies laikposmu, kas īsāks par divim gadiem, jāiesniedz dibināšanas bilance un pēdējā gada un (vai) zvērināta revidenta auditēta operatīvā bilance par laiku līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas sagatavota atbilstoši likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem". Laikposms starp pēdējo noslēgto mēnesi un projekta iesniegšanas mēnesi nedrīkst pārsniegt divus mēnešus

13. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta pieteicēja nodokļu parādu neesamību

14. Projekta pieteicēja plānotās finanses, ja tas ir:

14.1.pašvaldība vai enerģijas lietotājs sabiedriskajā sektorā - tekošā (nākamā) gada plānotais budžets un skaidrojums par plānotām būtiskām tendencēm projekta realizācijas laikā
14.2.komersants - peļņas (zaudējumu) aprēķins, bilance un naudas plūsma par laiku no pašreizējā gada līdz projekta īstenošanas brīdim, kā arī skaidrojums par būtiskām izmaiņām projekta īstenošanas laikā
15. Ja projekta pieteicējs ir pašvaldība - pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus

16. Gadījumā, ja projekta priekšfinansēšanai ir paredzēts piesaistīt kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus:

16.1.komersantiem un enerģijas lietotājiem sabiedriskajā sektorā - izziņa no institūcijas, kas ir gatava piešķirt kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, norādot piešķirtā finansējuma apjomu
16.2.ja projekta pieteicējs ir pašvaldība, minētās izziņas vietā iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes līdzfinansējuma iespēju izvērtējumu
16.3.ja pašvaldībai ir uzsākts finanšu stabilizācijas process, tā iesniedz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas atzinumu
16.4.ja projekta pieteicējs ir pašvaldības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība, kapitālsabiedrība) un tam izziņā no kredītiestādes tiek prasīts pašvaldības galvojums, pašvaldības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai, kapitālsabiedrībai) jāiesniedz attiecīgās pašvaldības lēmums par galvojuma piešķiršanu un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvērtējums
16.5.ja pašvaldībai ir uzsākts finanšu stabilizācijas process, jāiesniedz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas atzinums par pašvaldības finansiālajām iespējām sniegt galvojumu
17. Projekta vadītāja (-u) CV un tādu projektā iesaistīto darbinieku CV, kuru darbs tiks apmaksāts no projekta budžeta cilvēkresursu sadaļas

18. Izdevumu - ieguvumu analīze

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Apliecinājums.

Es, projekta iesnieguma iesniedzēja

___________________________________________

(projekta iesnieguma iesniedzēja
juridiskais nosaukums)

atbildīgā amatpersona,

_________________________________________,

(vārds, uzvārds, amats)

ar parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī

___________________________________________:

(dd/mm/gggg)

1. projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta pieteicējs) ir tieši atbildīgs par projekta
sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī atbildīgs par projekta rezultātiem. Projekta pieteicējs nedarbojas kā starpnieks;

2. projekta pieteicējam ir stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

3. tam ir pieejami projekta iesniegumā norādītie projekta izmaksu priekšfinansēšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (latos) _________________________________________ apmērā

(apmērs cipariem un vārdiem)

projekta_____________________________________________________________________
(projekta nosaukums)

patstāvīgai uzsākšanai un īstenošanai pirms Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņemšanas;

4. projekta pieteicējs ir spējīgs nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti;

5. projekta pieteicējs apliecina un ir spējīgs pierādīt projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi un (vai) izpratni par projekta darbības jomu;

6. uz projekta pieteicēju neattiecas neviens no minētajiem punktiem:

6.1. tas ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tā darbību administrē tiesa, vai pret to prasību tiesā ir cēlis kreditors, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta, vai tas atrodas kādā analogā situācijā līdzīgas procedūras dēļ, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

6.2. tas atrodas procesā par maksātnespējas atzīšanu vai likvidāciju, vai nodošanu administrēšanai tiesā, vai tiesvedības uzsākšanu ar kreditoru, vai arī tas atrodas līdzīgā procedūrā, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

6.3. ar spēkā esošu lēmumu, kuram nav iespējama apelācija, tas ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6.4. ar spēkā esošu lēmumu, kuram nav iespējama apelācija, tas ir atzīts par vainīgu krāpšanā, korupcijā, iesaistīšanos kriminālās vai citās nelikumīgās darbībās, kas skārušas Eiropas Kopienas finanšu intereses;

6.5. tas ir vainojams nopietnos profesionālos pārkāpumos, kas ir pierādīti un kam ir rodams līgumslēdzējas institūcijas pamatojums;

6.6. tas nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no attiecīgās valsts tiesību aktiem, kur tas ir reģistrēts;

6.7. tas nav izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas izriet no attiecīgās valsts tiesību aktiem, kur tas ir reģistrēts;

6.8. tas ir nopietni pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot saistības citu līgumu ietvaros, kas finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem;

6.9. iesniedzot projekta iesniegumu, tas var nonākt interešu konfliktā;

6.10. tas ir vainojams nopietnā informācijas sagrozīšanā saistībā ar vadošajai iestādei vai starpniekinstitūcijai iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu iesniegumu konkursā, vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju;

6.11. tas ir centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai starpniekinstitūciju šī projekta vai citu struktūrfondu finansēto projektu izvērtēšanā;

6.12. tas atrodas kādā citā Ministru kabineta 2006.gada __.____ noteikumu Nr.___ "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām" minētajā situācijā, kas liedz pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu;

7. projekta pieteicējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

8. projekta pieteicējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

9. šis projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības līdzekļiem;

10. ja projekts tiks apstiprināts, šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības līdzekļiem, kā arī valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav minēti šajā projekta iesniegumā;

11. projekta pieteicējs ir iepazinies ar līguma projekta nosacījumiem par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu un apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas viņam aizliegtu slēgt šādu līgumu ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

12. ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, projekta pieteicējs apņemas attiecīgos projekta objektus atbilstoši projekta mērķiem ekspluatēt ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta beigām;

13. šī projekta iesnieguma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst patiesībai un projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta iesniegumā aprakstītajam;

14. nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā izpilde.

Apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt Vienotajā programmdokumentā noteiktajā termiņā.

Apzinos, ka projekts var netikt izvērtēts, ja projekta iesniegums nav pilnībā aizpildīts.

Projekta iesniegumu sagatavoja

Projekta iesniegumu apstiprināja

Datums

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Telefona numurs

Faksa numurs (ja ir)

E-pasta adrese (ja ir)

Paraksts 1

Projekta pieteicēja zīmogs
(ja ir):


Piezīme.
1 Ja projekta pieteicēja institūcijas vadītāja vietā paraksta tā pilnvarota persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šādu personu parakstīt projekta iesniegumu.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Siltuma piegādes sistēmai pieslēgto ēku un to siltumenerģijas patēriņa raksturojums.

Nr.

 Ēkas adrese

 Ēkas izmantošanas veids ¹

 Kopējā ēkas apsildāmā platība

 Siltumenerģijas patēriņš ēkās laika periodā no attiecīgā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim ²

 Īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš apkurei ³

(kWh/m2) 
(5.aile / 4.aile) x 1000

 Piezīmes:

ja ēkai nepieciešams enorgoplāns, lūdzu norādīt energoplāna numuru saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu

 Siltumenerģijas patēriņš apkurei
(MWh)

 Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens gatavošanai
(MWh)

 Siltumenerģijas patēriņš kopā
(MWh)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 Publiskās ēkas (valsts un pašvaldības īpašumā esošās)

 1

  

  

  

  

  

  

  

  

 2

  

  

  

  

  

  

  

  

 3

  

  

  

  

  

  

  

  

 4

  

  

  

  

  

  

  

  

 5

  

  

  

  

  

  

  

  

 6

  

  

  

  

  

  

  

  

 7

  

  

  

  

  

  

  

  

 Publiskās ēkas (privātā īpašumā esošās)

 1

  

  

  

  

  

  

  

  

 2

  

  

  

  

  

  

  

  

 3

  

  

  

  

  

  

  

  

 4

  

  

  

  

  

  

  

  

 5

  

  

  

  

  

  

  

  

 6

  

  

  

  

  

  

  

  

 7

  

  

  

  

  

  

  

  

 Dzīvojamās ēkas ( visas dzīvojamās ēkas neatkarīgi no īpašuma formas)

 1

  

  

  

  

  

  

  

  

 2

  

  

  

  

  

  

  

  

 3

  

  

  

  

  

  

  

  

 4

  

  

  

  

  

  

  

  

 5

  

  

  

  

  

  

  

  

 6

  

  

  

  

  

  

  

  

 7

  

  

  

  

  

  

  

  

              

          

Atbildīgās amatpersonas paraksts   ________________________   _______________________________________
        (paraksta atšifrējums)

Datums                                          ________________________

 

Piezīmes:

¹ piemēram skola, slimnīca, teātris u.tml.

² piemēram 01.10.2002 - 30.09.2003 vai 01.10.2005 - 30.09.2006

³ ja īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei lielāks par >150 kWh/m2 gadā, iesniedzams dotās ēkas energoplāns saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Siltumenerģijas patēriņa uzlabojumu energoplāns ēkām, kuru patēriņš apkurei pārsniedz 150 kWh/m2 gadā

Energoplāns Nr. _________¹

Ēkas adrese: __________________________________________

Ēkas īpašuma forma
(atbilstošo atzīmēt vai norādīt citu īpašuma formu): _________________________________________

Pašvaldība: _________________________________________

DzĪKS: _________________________________________

Privāta: _________________________________________

Cita: _________________________________________

Nr.

Energoefektivitātes pasākumi

Esošais īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš kWh/m2

Potenciālie ietaupījumi

Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš pēc attiecīgā pasākuma īstenošanas kWh/m2

Pasākuma ieviešanas plānotais termiņš (gads)

MWh/gadā

kWh/m2 gadā

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ailes aizpildāmas pēc sekojošiem norādījumiem:

1.ailē norādams ēkas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei (cipars jānorāda tikai pirmajā rindā atbilstoši šo noteikumu 8.pielikuma 8.ailei);

2.ailē norādāms siltumenerģijas daudzums, kas tiks ietaupīts īstenojot attiecīgo pasākumu;

3.aile norādāms rezultāts dalot 2.aili ar ēkas apsildāmo platību;

4.aile norādāma starpība starp1. un 3.aili.


Atbildīgās amatpersonas paraksts ________________________ ______________________________________________
(paraksta atšifrējums)

Datums ________________________

Piezīme:
¹ norādīt energoplāna numuru saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikuma 9.aili.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Atalgojuma (darba samaksas) noteikšanas nosacījumi personām, kuras strādā atklāta konkursa projekta ietvaros

Vispārīgie nosacījumi, ko piemēro atalgojuma (darba samaksas) noteikšanā

Atalgojuma (darba samaksas) noteikšanā ir jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka pamatprincipus atalgojuma (darba samaksas) noteikšanai attiecīgajiem ierēdņiem (darbiniekiem):

 1. Darba likums;
 2. Valsts civildienesta likums;
 3. likums "Par pašvaldībām";
 4. Publisko aģentūru likums;
 5. likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā";
 6. "Likums par budžetu un finanšu vadību";
 7. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.959 "Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem";
 8. Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem";
 9. Ministru kabineta 1997.gada 21.janvāra noteikumi Nr.46 "Noteikumi par vadības līgumiem";
 10. Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.397 "Metodika, pēc kuras valsts (pašvaldības) aģentūras darbinieka atalgojums (mēneša amatalga) salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu (mēneša amatalgu) darba tirgū".

Nosacījumi, ko piemēro atalgojuma (darba samaksas) noteikšanā

Personām, kuras strādā atklāta konkursa projekta ietvaros atalgojumu (darba samaksu) nosaka šādi:

1. tiešās pārvaldes iestāžu un no valsts budžeta finansējamo iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem:

1.1. ja funkcija un (vai) uzdevums veikt projekta ieviešanu vai vadību ir noteikta ierēdņa (darbinieka) amata aprakstā un (vai) vadības līgumā, tad atalgojumu (darba samaksu) un (vai) vadības līgumā noteikto atlīdzības apmēru nosaka un izmaksa saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

1.2. ja ierēdnim (darbiniekam) ir jāveic konkrēts uzdevums saistībā ar projekta ieviešanu vai vadību un šis uzdevums nav iekļauts ierēdņa (darbinieka) amata aprakstā un (vai) vadības līgumā un atšķiras no ierēdņa (darbinieka) ikdienas darbiem, tad ar ierēdņi (darbinieku) saskaņā ar Civillikuma ceturtās daļas "Saistību tiesības" un Darba likumu var noslēgt līgumu par attiecīgā uzdevuma veikšanu uz noteikto laika periodu par noteikto atlīdzību par veicamo darbu (piemērojot, laika algas sistēmu vai stundu tarifa likmi). Ja uzdevums, par kuru ar ierēdni (darbinieku) grib noslēgt uzņēmuma līgumu, izriet no ierēdņa (darbinieka) amata funkcijām vai vadības līgumā iekļautajiem uzdevumiem, vai arī ietilpst iestādes funkcijās, tad šī gadījumā uzdevumam ir jābūt iekļautam ierēdņa (darbinieka) amata aprakstā vai vadības līgumā un par tādu uzdevumu nedrīkst slēgt uzņēmuma līgumu;

1.3. ar ārštata darbiniekiem uzņēmuma līgumu vai pakalpojuma līgumu noslēdz par noteikto uzdevuma veikšanu uz projekta īstenošanas laika periodu. Atlīdzības apmēru par veicamo darbu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā veicamā darba specifiku un atalgojuma (darba samaksas) lieluma apmēru iestādē par līdzvērtīgā darba veikšanu.

Ierēdņa (darbinieka) atalgojuma (darba samaksas) lielumam ir jābūt samērojamam ar atalgojuma (darba samaksas) lielumu tiešās pārvaldes iestādē un no valsts budžeta finansējamā iestādē par līdzvērtīga darba veikšanu.

Gadījumā, ja darbinieks strādā attiecīgajā projektā nepilnu slodzi, tiek gatavota atsevišķa darba uzskaites lapa.

2. vietējās pašvaldības domes (padomes) un pašvaldības iestāžu darbiniekiem

2.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam, viņa vietniekam, vietējās pašvaldības domes (padomes) darbiniekiem, kā arī pašvaldības iestāžu vadītājam darba samaksu nosaka saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 13.punktu: "21.13. Vietējās pašvaldības dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai vietējās pašvaldības dome (padome) var noteikt vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības domes (padomes) darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes";

2.2. no pašvaldību budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem darba samaksas noteikšanā var piemērot Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem" ("11. Ieteikt visu līmeņu pašvaldībām no pašvaldību budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem piemērot šajos noteikumos noteikto darba samaksas sistēmu").

Darba samaksas lieluma noteikšanai vietējās pašvaldības domes (padomes), pašvaldības iestādes un privātā sektora uzņēmumi var izstrādāt metodiku, pēc kuras darbinieka darba samaksa ir salīdzināma ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

Gadījumā, ja darbinieks strādā attiecīgajā projektā nepilnu slodzi, tiek gatavota atsevišķa darba uzskaites lapa.

3. citi Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņēmēji

Darba samaksas lieluma noteikšanai citi struktūrfonda finansējuma saņēmēji var izstrādāt metodiku, pēc kuras darbinieka darba samaksa ir salīdzināma ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

Gadījumā, ja darbinieks strādā attiecīgajā projektā nepilnu slodzi, tiek gatavota atsevišķa darba uzskaites lapa.

Izņēmums atalgojuma (darba samaksas) noteikšanā

Atalgojums (darba samaksa) personām, kuras strādā atklāta konkursa projekta ietvaros, neietver prēmijas un (vai) dāvanas.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Kārtībā, kādā aprēķina nekustamā īpašuma un iekārtu nolietojuma norakstījumus, kas iekļaujami attiecināmajās izmaksās līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

1. Šajā pielikumā noteikta kārtība, kādā aprēķina nekustamā īpašuma un iekārtu nolietojuma norakstījumus, kas iekļaujami attiecināmajās izmaksās līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF).

2. ERAF finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu nolietojuma norakstījumu uzskaiti atbilstoši šī pielikuma prasībām nekustamajam īpašumam un iekārtām, kuru nolietojuma norakstījumus tas paredz iekļaut ERAF līdzfinansētā projekta attiecināmajās izmaksās. Nolietojuma norakstījumu aprēķināšanas nosacījumi, kurus ERAF finansējuma saņēmējs piemēro finanšu grāmatvedības uzskaitē vai nodokļu aprēķināšanai, var būt atšķirīgi no šajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem attiecināmo izmaksu aprēķināšanai, kas līdzfinansējami no ERAF.

3. Attiecināmajās izmaksās iekļaujamos nekustamā īpašuma vai iekārtu nolietojuma norakstījumus aprēķina par laikposmu, kurā tie ieguldīti ERAF līdzfinansētajā projektā, bet ne agrāk kā no dienas, kad noslēgts līgums par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu, un ne ilgāk kā līdz dienai, kas noteikta līgumā par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu, līdz kurai līdzfinansētajam projektam tiek sniegts ERAF atbalsts.

4. Nekustamā īpašuma sākotnējo vērtību (īpašuma vērtību tā ieguldīšanas dienā ERAF līdzfinansētajā projektā), no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu, apliecina neatkarīgs sertificēts vērtētājs vai attiecīga pilnvarota iestāde.

5. Iekārtu sākotnējo vērtību (iekārtu vērtību to ieguldīšanas dienā ERAF līdzfinansētajā projektā), no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu, apliecina neatkarīgs sertificēts vērtētājs, attiecīga pilnvarota iestāde vai attiecīgi iegādes dokumenti.

6. Ja iekārtas iegādes vērtību apliecina iegādes dokumenti un tā ir iegādāta vairāk kā 12 mēnešus pirms tās ieguldīšanas ERAF līdzfinansētajā projektā, tās iegādes vērtību samazina atbilstoši šī pielikuma 8.punktā minētajai nolietojuma norakstījumu likmei. Šādas iekārtas sākotnējo vērtību, no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu, nosaka, izmantojot šādu formulu:

SV = IV (1 - r x N) ,kur

SV - iekārtas sākotnējā vērtība, no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu;

IV - iekārtas iegādes vērtība saskaņā ar iegādes dokumentiem;

r - nolietojuma norakstījumu gada likme attiecīgajam iekārtu veidam saskaņā ar šī pielikuma 8.punktu;

N - pilnu un nepilnu gadu skaits no iekārtas iegādes dienas līdz tās ieguldīšanai ERAF līdzfinansētajā projektā.

7. Attiecināmajās izmaksās iekļaujamos nekustamā īpašuma vai iekārtu nolietojuma norakstījumus aprēķina saskaņā ar lineāro metodi atsevišķi par katru ERAF atbalsta sniegšanas laikposmu, par kuru ERAF finansējuma saņēmējs pieprasa izdevumu atmaksas kompensāciju, izmantojot šādu formulu:

NN = SV x r x n/12 ,kur

NN - nekustamā īpašuma vai iekārtas nolietojuma norakstījumi, kas iekļaujami attiecināmajās izmaksās, par attiecīgo laikposmu;

SV - nekustamā īpašuma vai iekārtas sākotnējā vērtība, no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu un kura noteikta saskaņā ar šī pielikuma 4., 5., un 6.punktu;

r - nolietojuma norakstījumu gada likme nekustamajam īpašumam vai attiecīgajam iekārtu veidam saskaņā ar šī pielikuma 8.punktu;

n - pilnu mēnešu skaits laikposmā, kurā minētais nekustamais īpašums vai iekārtas ir ieguldītas ERAF līdzfinansētajā projektā un par kuru aprēķina nolietojuma norakstījumus.

8. Attiecināmās izmaksās iekļaujamajiem nekustamā īpašuma un iekārtu nolietojuma norakstījumiem piemērojamas šādas gada likmes:

8.1. ēkām, būvēm un ilggadīgajiem stādījumiem - pieci procenti;

8.2. dzelzceļa ritošajam sastāvam un tehnoloģiskajām iekārtām, jūras un upju flotes transportlīdzekļiem un tehnoloģiskajām iekārtām, flotes un ostu tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī enerģētiskajām iekārtām - desmit procenti;

8.3. skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumam (t. sk., drukas ierīcēm), informācijas sistēmām, datoru programmproduktiem un datu uzkrāšanas iekārtām, sakaru līdzekļiem, kopētājiem un to aprīkojumam - trīsdesmit pieci procenti;

8.4. naftas izpētes un ieguves platformām un to funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām - septiņi ar pusi procenti;

8.5. cita veida iekārtām - divdesmit procenti.

9. Nolietojuma norakstījumus neaprēķina zemes ieguldījumiem ERAF līdzfinansētajā projektā un citam nekustamajam īpašumam, kas nav pakļauts fiziskajam nolietojumam.

10. Ja nekustamā īpašuma (kura nolietojuma norakstījumi ir iekļaujami attiecināmajās izmaksās) vērtībā ietilpst zemes vērtība, šāda nekustamā īpašuma sākotnējo vērtību, no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu, nosaka un saskaņā ar šī pielikuma 4.punktu apliecina, atskaitot šādas zemes vērtību.

11. Kapitālās izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma vai iekārtu uzlabošanu, atjaunošanu vai rekonstrukciju un kas minētā nekustamā īpašuma vai iekārtu ieguldītājam ir radušās pēc to iegūšanas īpašumā un pirms to ieguldīšanas ERAF līdzfinansētajā projektā, nevar iekļaut šāda nekustamā īpašuma vai iekārtu sākotnējā vērtībā, no kuras uzsāk nolietojuma norakstījumu aprēķinu, un attiecināmajās izmaksās, izņemot gadījumu, ja šāda nekustamā īpašuma vai iekārtu sākotnējo vērtību uz to ieguldīšanas dienu ERAF līdzfinansētajā projektā apliecina neatkarīgs sertificēts vērtētājs vai attiecīga pilnvarota iestāde un šīs kapitālās izmaksas ietilpst šādi noteiktajā vērtībā.

12. Kapitālās izmaksas, kuras saistītas ar nekustamā īpašuma vai iekārtu uzlabošanu, atjaunošanu vai rekonstrukciju un kuras minētā nekustamā īpašuma vai iekārtu ieguldītājam ir radušās laikposmā pēc līguma noslēgšanas par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu un šāda nekustamā īpašuma vai iekārtu ieguldīšanas ERAF līdzfinansētajā projektā, un kuras apliecina attiecīgi attaisnojoši doku­menti, var iekļaut attiecināmajos izdevumos attiecībā uz atlikušo laikposmu, kādā minētais nekustamais īpašums vai iekārtas būs ieguldīti ERAF līdzfinan­sētajā projektā. Attiecināmajos izdevumos iekļaujamās kapitālās izmaksas aprēķina atsevišķi par katru atlikušo ERAF atbalsta sniegšanas laikposmu, par kuru ERAF finansējuma saņēmējs pieprasa izdevumu atmaksas kompensāciju, izmantojot šādu formulu:

AKI = KI x r x n/12 ,kur

AKI - par attiecīgo laikposmu attiecināmās izmaksās iekļaujamas kapitālās izmaksas;

KI - kapitālās izmaksas, kas radušās nekustamā īpašuma vai iekārtu ieguldītājam;

r - nolietojuma norakstījumu gada likme nekustamajam īpašumam vai attiecīgajam iekārtu veidam saskaņā ar šī pielikuma 8.punktu;

n - pilnu mēnešu skaits laikposmā, kurā minētais nekustamais īpašums vai iekārtas ir ieguldīti ERAF līdzfinansētajā projektā un par kuru aprēķina attiecināmajās izmaksās iekļaujamās kapitālās izmaksas.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382
Vērtēšanas kritēriji atklātajām konkursam "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē"

I. Projektu administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija?

3.

Vai ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits?

4.

Vai iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots)?

5.

Vai projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā un latviešu valodā?

6.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai?

7.

Vai projekta īstenošanas periods nepārsniedz maksimāli atļauto laika periodu (līdz 2008.gada 31.augustam)?

8.

Vai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi, ERAF līdzfinansējuma summa atbilst vadlīnijās noteiktajiem ierobežojumiem un ERAF līdzfinansējuma procents nepārsniedz maksimāli iespējamo apjomu?

9.

Vai projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk - projekta pieteicējs) atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām?

10.

Vai projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona un projekta iesniegums ir apzīmogots?

11.

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti?

12.

Vai projekta budžeta tāme ir sastādīta projekta iesniegumā norādītajā formātā?

13.

Vai projekta budžets ir aprēķināts latos un visas izmaksas norādītas latos?

14.

Vai projekta izmaksas ir pareizi aprēķinātas?

15.

Vai projekta izmaksas ir attiecināmas?

II. Projektu kvalitātes un specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

1.

Vai projekta iesniegums atbilst Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei (t.i. projektā paredzēto aktivitāšu atbilstība)?

2.

Vai projekts atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšana, ilgtspējīga attīstība, reģionālā attīstība un informācijas sabiedrības veicināšana)?

3.

Vai projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma, ko paredzēts risināt, īstenojot projektu?

4.

Vai iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas atbilstība)?

5.

Vai plānotās projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitātes ir pietiekamas un atbilstošas?

6.

Vai projekta tehniski - ekonomiskais aprēķins balstās uz datiem par tīklos nodotās un patērētās siltumenerģijas daudzumiem, kas iegūti no siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem?

Piebilde: šis kritērijs nevar būt par pamatu to projektu noraidīšanai, kas sagatavoti četrcauruļu siltumenerģijas sadales sistēmas pārbūvei par divcauruļu sistēmu.

7.

Projekta iesniegumā pamato sasniedzamos rezultātus ¹:

enerģijas un (vai) kurināmā ietaupījums

0/5

6%

enerģijas ražošanas ietekmes uz vidi samazinājums

0/5

6%

8.

Projekts ir integrēta attiecīgās siltumapgādes sistēmas stratēģijas sastāvdaļa un stratēģijā ir parādīts pamatots projekta pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām, analizējot arī sociāli - ekonomiskos ieguvumus (piemēram, samazinātas kopējās siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem, palielināts darba vietu skaits u.tml.)

0/5

14%

9.

Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, laika grafiks, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts ir pamatoti un atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski (t.sk. pārbaudīts projekta jūtīgums pret izmaiņām pieņēmumos - izmaiņas siltumenerģijas patēriņā, kurināmā cenās, darba algās un inflācijas ietekme)

0/5

16%

10.

Organizācijas spēja ieviest un vadīt aktivitātes, kas atbilst iesniegtā projekta apjomam: projekta vadītāja (-u) kompetence; projekta vadībā iesaistītā tehniskā kapacitāte, pieredze projektu finanšu un organizatoriskā vadībā atbilstoši projekta apjomam; skaidri norādīta projekta ieviešanā iesaistīto personu loma

0/5

13%

11.

Projekta iesnieguma iesniedzēja paša ieguldījums problēmas risināšanā iepriekšējos periodos

0/5

3%

12.

Finanšu aprēķini parāda projekta komerciālu dzīvotspēju, plānoto ieņēmumu un izmaksu pamatotību.

Projekts 15 gadu periodā no uzsākšanas brīža uzrāda IRR:

1) vismaz 7%, pieņemot, ka jāatmaksājas visām projekta investīcijām;

2) vismaz 12%, pieņemot, ka jāatmaksājas tikai projekta iesnieguma iesniedzēja ieguldījumam

0/5

14%

13.

Projekta izdevumi, kā arī naudas plūsmas aprēķini ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai. Organizācijai pieejamo finanšu līdzekļu avoti ir stabili

0/5

20%

14.

Projekta rezultātā tiek veicināta vietējo (atjaunojamo) energoresursu efektīva izmantošana

0/5

8%

Kopā

100%

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 26.05.2006.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 25.05.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Izdoti saskaņā ar
135820
{"selected":{"value":"07.07.2007","content":"<font class='s-1'>07.07.2007.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.07.2007","iso_value":"2007\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2007.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2006","iso_value":"2006\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2006.-06.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.07.2007
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)