Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.94

Rīgā 2006.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 41.§)
Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
9.panta piekto daļu, 10.panta trešo daļu un
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina atklāta projektu iesniegumu konkursa “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” (turpmāk — konkurss) vadlīnijas un projekta iesnieguma veidlapu, kā arī nosaka pirmā līmeņa un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas.

2. Konkursa vadību nodrošina Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — ministrija) kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija un valsts aģentūra “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (turpmāk — aģentūra) kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija.

3. Konkurss tiek finansēts no struktūrfonda projekta iesniedzēja un valsts budžeta līdzekļiem un līdzfinansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk — ERAF) līdzekļiem. Valsts budžeta dotācijas apjomu nosaka projekta apstiprināšanas brīdī uz visu projekta īstenošanas laiku. Kopējais pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 1807385,24 lati. ERAF līdzfinansējums var segt līdz 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 11.punktā noteikto maksimālo ERAF līdzfinansējuma apjomu.

(Grozīts ar MK 01.08.2006. noteikumiem Nr.641)

4. Konkursa vērtēšana un lēmumu pieņemšana par līdzfinansējuma piešķiršanu notiek saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī ar citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

2. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzēja atbilstība

5. Struktūrfonda projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz struktūrfonda projekta iesniegumu atbilstoši struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapai (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.pielikums. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, šo noteikumu 8.pielikumā minētās veidlapas vietā struktūrfonda projekta iesniegumam pievieno aizpildītu 9.pielikumā minēto veidlapu).

6. Struktūrfonda projekta iesniedzējs var būt:

6.1. pašvaldība;

6.2. valsts pārvaldes iestāde;

6.3. valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība;

6.4. plānošanas reģiona attīstības aģentūra, kas pilda Reģionālās attīstības likuma 18.panta otrajā daļā noteiktās funkcijas.

7. Struktūrfonda projekta iesniedzējs konkursam var pieteikties kopā ar partneri vai partneriem. Partneriem jāievēro šo noteikumu 8.punktā minētie nosacījumi. Par sadarbības partneri var būt:

7.1. pašvaldība;

7.2. valsts pārvaldes iestāde;

7.3. valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība;

7.4. plānošanas reģiona attīstības aģentūra, kas pilda Reģionālās attīstības likuma 18.panta otrajā daļā noteiktās funkcijas.

8. Īstenojot konkursa projektu partnerībā, partneru savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta partneru vienošanās par pušu atbildības pakāpi konkursa projektā, ieguldījumu apjomu un īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām, kas izriet no struktūrfonda finansējuma saņēmēja saistībām, kuras noteiktas ar aģentūru noslēgtajā līgumā par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu un konkursa projekta īstenošanu.

9. Uz ERAF līdzfinansējumu konkursa projekta īstenošanā var pretendēt struktūrfonda projekta iesniedzējs, kas atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. struktūrfonda projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par konkursa projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par konkursa projekta rezultātiem. Struktūrfonda projekta iesniedzējs nevar darboties kā starpnieks. Starpniecību konstatē, ja struktūrfonda projekta iesniedzējs, paredzot konkursa projekta īstenošanu partnerībā, iesniedz struktūrfonda projekta iesniegumu, neizpildot šo noteikumu 8.punkta nosacījumus;

9.2. struktūrfonda projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu noteiktu konkursa projekta finansējuma daļu un konkursa projekta ieviešanas nepārtrauktību;

9.3. struktūrfonda projekta iesniedzējs spēj nodrošināt konkursa projekta īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus;

9.4. struktūrfonda projekta iesniedzējs spēj pierādīt un apliecināt konkursa projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi vai izpratni par konkursa projekta darbības jomu.

10. Struktūrfonda projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var saņemt ERAF līdzfinansējumu ne vairāk kā vienam konkursa projektam. Struktūrfonda projekta iesniedzējs vienu un to pašu struktūrfonda projekta iesniegumu (t.i., vienas un tās pašas atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās izmaksas) nedrīkst iesniegt un vienlaikus pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu dažādām Vienotā programmdokumenta prioritātēm, pasākumiem vai aktivitātēm.

2.2. Struktūrfonda projekta iesnieguma atbilstība

11. Vienam konkursa projektam minimāli pieļaujamais ERAF līdzfinansējuma apjoms ir 2500latu, maksimāli pieļaujamais ERAF līdzfinansējuma apjoms — 600000 latu. Pieļaujamo līdzfinansējuma apjomu aprēķina no konkursa projekta attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 29.04.2008. noteikumiem Nr.315)

12. Konkursa ietvaros atbalstāmi konkursa projekti, kuri:

12.1. vērsti uz pašvaldībām un sabiedriskajām iestādēm (piemēram, bibliotēkām, pastu, izglītības iestādēm un citām iestādēm);

12.2. veicina pašvaldību un sabiedrisko iestāžu pakalpojumu elektronisko izmantošanu un paplašina sabiedrības piekļuves iespējas sabiedrisko iestāžu informācijai un pakalpojumiem.

13. Konkursa projekta ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

13.1. interneta pieslēguma nodrošināšana;

13.2. lokālā tīkla un interneta piekļuves nodrošināšana;

13.3. datortehnikas un citu iekārtu iegāde un uzstādīšana, kā arī nepieciešamais programmnodrošinājums;

13.4. apkalpojošā personāla (tai skaitā lietotāju apmācītāju un konsultantu) un potenciālo lietotāju apmācības un informatīvie pasākumi zināšanu paaugstināšanai;

13.5. drošības pasākumu (drošības sistēma, apsardze vai citi drošības pasākumi) nodrošināšana izveidotajam interneta pieejas punktam.

14. Par neatbilstošām tiek uzskatītas šādas konkursa projekta aktivitātes:

14.1. ēku būvniecība un telpu rekonstrukcija (izņemot gadījumus, ja konkursa projekta ietvaros ir nepieciešams veikt būvdarbus interneta pieslēguma izveidei no interneta piekļuves vietas līdz ēkai, kurā tiek ierīkots publiskais interneta pieejas punkts);

14.2. vienreizējas konferences, semināri, pētījumi un citi vienreizēji pasākumi, kuriem nav tiešas ietekmes uz mērķa grupu (izņemot gadījumus, ja šie pasākumi ir konkursa projekta neatņemama sastāvdaļa);

14.3. retrospektīvs ieguldījums projektos, kuri jau tiek īstenoti vai ir pabeigti;

14.4. grantu piešķiršana — ERAF līdzfinansējuma izmantošana, lai piešķirtu grantus vai aizdevumus citām organizācijām;

14.5. valsts atbalsta tiesību aktos noteiktie valsts atbalsta elementi (piemēram, jebkāda tieša vai netieša palīdzība izvēlētām komercsabiedrībām, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai).

15. Par attiecināmām izmaksām konkursa projekta ietvaros uzskata:

15.1. konkursa projekta sagatavošanas izmaksas līdz 10 procentiem no konkursa projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas, ievērojot likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” vai Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” nosacījumus un kas radušās pēc 2004.gada 1.janvāra;

15.2. šādas konkursa projekta sagatavošanas izmaksas pirms līguma parakstīšanas par konkursa projekta īstenošanu:

15.2.1. struktūrfonda projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas);

15.2.2. tādu dokumentu sagatavošanas izmaksas, kas liecina par atbilstību standartiem:

15.2.2.1. dokumentu sagatavošana atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

15.2.2.2. atbilstības vai neatbilstības izvērtējums dažādiem standartiem (piemēram, darba drošība, patērētāju aizsardzība);

15.2.3. iepirkuma konkursa dokumentu sagatavošanas izmaksas — iepirkuma konkursa nolikums, darba uzdevums un tehniskās specifikācijas;

15.2.4. tādu finanšu dokumentu sagatavošanas izmaksas, kas pamato investīcijas:

15.2.4.1. biznesa plāna sagatavošana;

15.2.4.2. naudas plūsmas sagatavošana;

15.2.4.3. konkursa projekta dzīvotspējas vērtējums;

15.2.4.4. tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana;

15.2.4.5. cilvēkresursu plāna sagatavošana;

15.2.5. būvniecības projekta sagatavošanas izmaksas:

15.2.5.1. tehniski ekonomiskais pamatojums;

15.2.5.2. inženierizpēte, kas nepieciešama infrastruktūras izbūvei (piemēram, ģeoloģiskā, hidroloģiskā un topogrāfiskā uzmērīšana);

15.2.5.3. projektēšana (piemēram, skiču projekts, tehniskais projekts, konkursa dokumentu sagatavošana);

15.2.5.4. būvekspertīze;

15.3. darba samaksas izmaksas, kas saistītas ar ERAF līdzfinansētā konkursa projekta ieviešanu, ja darba samaksas likmes nepārsniedz Latvijas Republikas darba tirgū noteiktās izmaksas par līdzīgu darbu;

15.4. darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi;

15.5. vietējo komandējumu un darba braucienu (pa Latvijas teritoriju) izmaksas, kas saistītas ar ERAF līdzfinansēto konkursa projektu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”;

15.6. konkursa projekta īstenošanai paredzētā bankas konta atvēršanas un apkalpošanas izmaksas;

15.7. izdevumus par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko vai finansiālo ekspertīzi, grāmatvedības un audita pakalpojumiem (kas attiecas uz vadošās iestādes prasībām), ja tie ir tieši saistīti ar ERAF līdzfinansēto konkursa projektu un ir nepieciešami tā sagatavošanai vai ieviešanai;

15.8. nodokļu un nodevu maksājumus (ievērojot līguma nosacījumus par ERAF līdzfinansējumu), kas tieši saistīti ar ERAF līdzfinansēto konkursa projektu, ja ERAF līdzfinansējuma saņēmējs tos nevar pilnīgi vai daļēji atgūt;

15.9. aprīkojuma izmaksas (jaunu iekārtu iepirkums — datori, printeri, skeneri, programmatūra, kabeļi, drošības un apgaismes ierīces, kā arī citas ierīces, mēbeles, aprīkojums vai materiāli, kas ir tieši nepieciešami interneta pieejas punkta ierīkošanai vai uzturēšanai);

15.10. telpu iekšējās apdares izmaksas (kosmētiskais remonts);

15.11. interneta pieslēguma izveides un uzturēšanas izmaksas (abonēšanas maksa);

15.12. izmaksas, kas saistītas ar drošības sistēmas vai apsardzes nodrošināšanu interneta pieejas punktam;

15.13. apdrošināšanas izmaksas;

15.14. ar konkursa projekta aktivitātēm tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas;

15.15. administratīvās izmaksas (maksa par tālruni, faksu, komunālie izdevumi, uzturēšanas izmaksas, transportēšanas izmaksas, ar semināru, apmācību, konferenču organizēšanu saistītās izmaksas (tai skaitā telpu īre), ieskaitot dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus);

15.16. citas izmaksas, kas saistītas ar ERAF līdzfinansējuma saņēmēja noslēgtajiem apakšlīgumiem par pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu attiecībā uz ERAF līdzfinansēto konkursa projektu, izņemot šo noteikumu 17.punktā minētos gadījumus;

15.17. izmaksas natūrā, ievērojot līguma nosacījumus par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu. Izmaksas var ietvert:

15.17.1. tādu iekārtu nolietojuma norakstījumus, kurām ir tieša saikne ar konkursa projekta mērķiem un kuras kalpos šiem mērķiem daļu no sava derīgā lietošanas laika;

15.17.2. izdevumus natūrā, kas var ietvert tādus ERAF līdzfinansējuma saņēmēja mantiskos ieguldījumus kā zeme, nekustamais īpašums, iekārtas vai materiāli (izņemot ieguldījumus naudā un datortehnikā);

15.17.3. izdevumus, kas saistīti ar drošības sistēmas vai apsardzes nodrošināšanu interneta pieejas punktam;

15.18. izdevumus par mēbelēm, kas nepieciešamas interneta pieejas punkta izveidei;

15.19. papildu izmaksas jeb neparedzētos izdevumus, kas tieši saistīti ar konkursa projekta ieviešanu un radušies tā īstenošanas gaitā. Papildu izmaksas nedrīkst pārsniegt divus procentus no konkursa projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tās iespējamas tikai ar aģentūras iepriekšēju rakstisku atļauju.

16. Konkursa projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc konkursa projekta īstenošanas publiskajā interneta pieejas punktā nedrīkst iekasēt maksu par interneta lietošanas pakalpojumiem.

17. Par neattiecināmām izmaksām uzskata:

17.1 izmaksas, kas neattiecas uz konkursa projekta aktivitātēm, kuras var veikt ERAF atbalsta ietvaros;

17.2. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā struktūrfonda projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apjomu;

17.3. izmaksas, kas radušās pirms vai pēc perioda, kas noteikts līgumā par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu, izņemot konkursa projekta sagatavošanas izmaksas;

17.4. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

17.5. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas iepirkumiem, kuriem saskaņā likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” vai Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.603 “Par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” bija jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra, bet kuriem šāda procedūra nav veikta vai arī veikta, neievērojot normatīvo aktu prasības;

17.6. izmaksas, kas saistītas ar ERAF līdzfinansējuma saņēmēja noslēgtajiem apakšlīgumiem par pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu, ja minētie apakšlīgumi palielina konkursa projekta izmaksas, bet nenodrošina attiecīgu pievienoto vērtību konkursa projektam, kā arī ja apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentuāli no kopējām konkursa projekta izmaksām;

17.7. procentu maksājumus (izņemot speciālu valsts atbalsta shēmu ietvaros), maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu un zaudējumus valūtas maiņas dēļ, kā arī citus tiešos finansiālos izdevumus;

17.8. nodokļu un nodevu maksājumus, ja ERAF līdzfinansējuma saņēmējs tos var pilnīgi vai daļēji atgūt;

17.9. soda naudas, līgumsodus un nokavējuma procentus, naudas sodus un tiesvedības izdevumus;

17.10. personālam izmaksātās prēmijas vai dāvanas;

17.11. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

17.12. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

17.13. izmaksas, kas attiecas uz līzinga un nomas darījumiem;

17.14. ārvalstu komandējumu un darba braucienu (ārpus Latvijas) izmaksas.

3. Struktūrfonda projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

18. Aģentūra saņemto struktūrfonda projekta iesniegumu izvērtē atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (10.pielikums).

19. Ja atkārtoti iesniegtie struktūrfonda projekta iesniegumi neatbilst kādam no projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tie tālāk netiek izvērtēti.

20. Aģentūra pieņem lēmumu:

20.1. par struktūrfonda projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

20.2. par struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tas neatbilst kādam no projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

21. Ja pieņemts lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu, aģentūra piecu darbdienu laikā lēmumu par administratīvo neatbilstību nosūta struktūrfonda projekta iesniedzējiem un norāda kritērijus, kuriem struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst.

22. Ja pieņemts lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma atbilstību visiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra piecu darbdienu laikā nosūta lēmumu struktūrfonda projekta iesniedzējam un struktūrfonda projekta iesniegumu virza vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

23. Struktūrfonda projektu iesniegumu izvērtēšanu saskaņā ar projekta iesnieguma kvalitātes (11.pielikums) un specifiskajiem (12.pielikums) vērtēšanas kritērijiem nodrošina ministrija.

24. Lai struktūrfonda projektu iesniegumus izvērtētu saskaņā ar projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ministrija piesaista neatkarīgus tehniskos ekspertus — valsts vai pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju, komercsabiedrību pārstāvjus.

25. Struktūrfonda projektu iesniegumi, kuri neatbilst kādam no projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tālāk netiek izvērtēti.

26. Struktūrfonda projektu iesniegumi, kuri atbilst visiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tiek izvērtēti saskaņā ar projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

27. Pēc struktūrfonda projektu iesniegumu izvērtēšanas izveido atbalstāmo konkursa projektu sarakstu, sarindojot struktūrfonda projektu iesniegumus prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita projekta iesnieguma specifiskajos vērtēšanas kritērijos.

28. Ja vairāki struktūrfonda projektu iesniegumi ieguvuši vienādu punktu skaitu projekta iesnieguma specifiskajos vērtēšanas kritērijos, priekšroku dod tam struktūrfonda projekta iesniegumam, kurš ir ieguvis augstāku novērtējumu pirmā un trešā projekta iesnieguma specifisko kritēriju kopsummā.

29. Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ministrija.

30. Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja struktūrfonda projekta iesniegums:

30.1. atbilst visiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

30.2. ieguvis vismaz 65 procentus no maksimāli iespējamā punktu skaita kā vidējo vērtējumu no kopējā projekta iesnieguma atbilstības novērtējuma saskaņā ar projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

31. Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja:

31.1. struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

31.2. struktūrfonda projekta iesniegums ieguvis mazāk par 65 procentiem no maksimāli iespējamā punktu skaita kā vidējo vērtējumu no kopējā struktūrfonda projekta iesnieguma atbilstības novērtējuma saskaņā ar projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

31.3. konkursa ietvaros beidzies kopējais pieejamais ERAF līdz­finansējums.

32. Konkursa projekti, kuri atbilst šo noteikumu 30.punkta nosacījumiem, bet nav atbalstīti šo noteikumu 31.3.apakšpunktā minēto finanšu resursu trūkuma dēļ, atbilstoši to vērtējumam var saņemt ERAF līdzfinansējumu, ja konkursa ieviešanai ir pieejami papildu finanšu resursi.

33. Aģentūras vadītāja pieņemto lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu vai apstiprināšanu saskaņā ar projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem var apstrīdēt ministrijā.

4. Noslēguma jautājumi

34. Konkursa projekti īstenojami divu gadu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu, taču ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.906)

35. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta budžeta tāme


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta izmaksu priekšfinansēšanas avoti(1)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta ieviešanas loģiskās plānošanas matrica
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Partnerības apliecinājums

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projekta ietvaros


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Papildus iesniedzamo pavaddokumentu saraksts


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Apliecinājums


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesniedzēja apliecinājums partnerības projekta gadījumāReģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji atklātam konkursam "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji atklātam konkursam "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.94
Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji atklātam konkursam "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 94Pieņemts: 31.01.2006.Stājas spēkā: 23.02.2006.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 22.02.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
128662
{"selected":{"value":"05.11.2008","content":"<font class='s-1'>05.11.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2008","iso_value":"2008\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2008","iso_value":"2008\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2008.-04.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2006","iso_value":"2006\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2006.-10.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2006","iso_value":"2006\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2006.-04.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)