Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.79

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 63.§)
Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma 16.panta pirmās daļas 13.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. atbalsta pretendents (grantu shēmas projekta iesniedzējs) - komercsabiedrība, kura ir iesniegusi valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra) projekta iesniegumu atbalsta saņemšanai;

1.2. ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā to platumā, ieskaitot brauktuvi, nomales, sadalošās joslas un saliņas), arī mākslīgās būves (ūdens novadīšanas ietaises, caurtekas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi), ceļu inženierbūves (ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas). Ceļu izbūves vai rekon­strukcijas ietvaros ir atbalstāmi ceļa sagatavošanas darbi, izņemot grunts trans­portēšanu;

1.3. dzelzceļš - dzelzceļa virsbūve (sliedes (sliežu ceļi), pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un zemes klātne), pārbrauktuves un pārejas;

1.4.iekārtu piederumi - piederumi, kas nepieciešami iekārtu funkcionēšanai;

1.5. laboratorijas iekārta - iekārta, kas paredzēta produktu vai procesu testēšanai, kalibrēšanai, verificēšanai, sertificēšanai vai citu ar kvalitātes, produkta vai procesa īpašību noteikšanu tieši saistītu funkciju veikšanai;

1.6. operatīvais pārskats - pārskats, kas ietver vismaz bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu, skaidrojumus par bilances un peļņas zaudējumu posteņiem;

1.7. projekta atbalstāmā aktivitāte - darbība, kas nepieciešama, lai īstenotu projektu, un kas rada tiesiska un finansiāla rakstura prasības. Aktivitāte tiek uzsākta ar atbalsta pretendenta un trešās personas līguma noslēgšanu par nepieciešamo darbību veikšanu pēc tam, kad noslēgts atbalsta pretendenta un aģentūras līgums par projekta īstenošanu;

1.8.projekti, kuru mērķis ir nekustamo īpašumu attīstīšana - tāda nekustamā īpašuma būvniecība vai rekonstrukcija, kas atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba drošības un vides jomā un tiks iznomāts komercdarbības veikšanai apstrādes rūpniecībā;

1.9. ražojošā struktūrvienība - komercsabiedrības struktūrvienība, kurā iespējams veikt patstāvīgu darba vides risku novērtējumu vai vides vērtējumu, pilnvērtīgi novērtējot būtiskākos faktorus, kas ietekmē darba vides riskus vai vidi;

1.10. tehnoloģiskā iekārta - savienotu mezglu vai detaļu kopums, kurā vismaz viens mezgls vai detaļa kustas, ja attiecīgie spēka pievadi, vadības ierīces un elektriskās ķēdes ir savienotas konkrētam lietojumam kāda materiāla pārstrādei, apstrādei vai iepakošanai.

2. Noteikumi apstiprina grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" (turpmāk - grantu shēma).

3. Grantu shēmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 68 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 25,84 miljoni latu.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.275 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.11.2006. noteikumiem Nr.910)

4. Grantu shēmas finansējuma sadalījums pa apakšprogrammām ir šāds:

4.1. apakšprogrammai "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām" - 63 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 23,532 miljoni latu;

4.2. apakšprogrammai "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide" - 3,5 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 1,6156 miljoni latu;

4.3. apakšprogrammai "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija" - 1,5 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 0,6924 miljoni latu.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.275; MK 06.11.2006. noteikumiem Nr.910)

5. Grantu shēmas apsaimniekotājs ir aģentūra.

6. Grantu shēmas vadība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību, kā arī ievērojot valsts atbalsta sniegšanas nosacījumus.

2. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

7. Atbalstu var saņemt jebkura komercsabiedrība, ja tā ir juridiskā persona un atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

7.2. tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privātā kapitāla daļu;

7.3. tā ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma sagatavošanu un vadību un nevar darboties kā starpnieks. Komercsabiedrība pati veic ieguldījumus un atbalstāmās izmaksas iekļauj komercsabiedrības aktīvos, lai tos izmantotu savā komercdarbībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

7.4. tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta īstenošanas laikā;

7.5. tā ir spējīga īstenot un vadīt pasākumus, kas atbilst pieteiktā projekta apjomam.

8. Komercsabiedrība grantu shēmas ietvaros nevar pretendēt uz atbalstu projektu īstenošanā šādās nozarēs:

8.1. tērauda rūpniecība;

8.2. mākslīgo šķiedru ražošana;

8.3. mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi;

8.4. transports;

8.5. lauksaimniecības un zvejniecības produktu ražošana;

8.6. akmeņogļu rūpniecība.

9. Ja komercsabiedrība, kas darbojas vienā no šo noteikumu 8.punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm, pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, komercsabiedrība nodrošina atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu komercsabiedrības darbības nozaru finanšu plūsmām.

10. Ja komercsabiedrība pretendē uz projekta īstenošanu autotransporta līdzekļu ražošanas, kuģu būves vai remonta nozarē, aģentūra pirms projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem nosūta projekta iesniegumu Finanšu ministrijai projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā.

11. Šo noteikumu 8. un 10.punktā minēto nozaru definīcijas un apraksti sniegti šo noteikumu 1.pielikumā.

12. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība, kura:

12.1. ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu (atrodas sanācijas procesā vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju atrodas likvidācijas procesā, vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta);

12.2. nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

12.3. sniegusi aģentūrai nepatiesu (arī sagrozītu) informāciju.

13. Komercsabiedrība var pretendēt uz finansēšanas nosacījumiem, kas noteikti mazām un vidējām komercsabiedrībām, ja tā atbilst Komisijas 2002.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, noteiktajiem kritērijiem.

14. Grantu shēmas ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 23.panta pirmajai daļai.

15. Atbalstu šīs grantu shēmas ietvaros var kombinēt ar atbalstu citas reģionālā atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. šajos noteikumos minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo atbalsta summu, ja atbalstu vienlaikus sniedz:

15.1.1. vairāku reģionālā atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;

15.1.2. no vietējiem, reģionālajiem valsts vai Eiropas Savienības finanšu lī­dzekļiem;

15.2. ja atbalstāmās izmaksas projektā pārsniedz 35,14 miljonus latu, papildus piemēro multisektorālā ietvara nosacījumus.

16. Grantu shēmas maksimālā atbalsta intensitāte no atbalstāmajām izmaksām atbilstoši projekta īstenošanas vietai ir:

16.1. apakšprogrammā "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide" un "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija":

16.1.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām - 65 %;

16.1.2. lielajām komercsabiedrībām - 50 %;

16.2. apakšprogrammā "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām":

16.2.1. Latgales plānošanas reģionā, kā arī citu plānošanas reģionu īpaši atbalstāmajās teritorijās, kas noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumos Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un at­celšanas kārtība":

16.2.1.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām - 65%;

16.2.1.2. lielajām komercsabiedrībām - 50%;

16.2.2. pārējā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu:

16.2.2.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām - 55%;

16.2.2.2. lielajām komercsabiedrībām - 40%;

16.2.3. Rīgā:

16.2.3.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām - 45%;

16.2.3.2. lielajām komercsabiedrībām - 30%;

16.2.4. komercsabiedrībām, kuru projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana, maksimālā atbalsta intensitāte ir 35%. Atbalstu nevar saņemt Rīgā un Rīgas rajonā.

3. Atbalsta sniegšanas nosacījumi grantu shēmas apakšprogrammu ietvaros

17. Grantu shēma ietver šādas apakšprogrammas:

17.1. "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām";

17.2. "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide";

17.3. "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija".

18. Viena komercsabiedrība var saņemt atbalstu ne vairāk kā vienam projektam katrā grantu shēmas apakšprogrammā.

3.1. Apakšprogramma "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām"

19. Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 600000 latu.

20. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes:

20.1. atbilstības nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības jomā komercsabiedrības ražojošā struktūrvienībā;

20.2. atbilstības nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides jomā komercsabiedrības ražojošā struktūrvienībā;

20.3. atbilstības nodrošināšana Latvijas un citu valstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, ja projekts paredzēts standartu ieviešanai komercsabiedrībā;

20.4. tāda nekustamā īpašuma rekonstrukcija vai būvniecība, kas tiks izmantots komercdarbības veikšanai apstrādes rūpniecībā, ja projekts paredzēts komercdarbības infrastruktūras izveidošanai, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

21. Aktivitāšu īstenošana nodrošina konstatēto neatbilstību novēršanu, bet, ja uzsākta jauna komercdarbība, - izveidotās ražotnes atbilstību attiecīgajam standartam vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

22. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas izmaksas:

22.1. materiālie ieguldījumi:

22.1.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde vai rekonstrukcija (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

22.1.2. laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

22.1.3. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas;

22.2. nemateriālie ieguldījumi (tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo patentu un licenču iegāde), ja tie:

22.2.1. tiks izmantoti tikai komercsabiedrībā, kura saņem atbalstu;

22.2.2. tiks iekļauti komercsabiedrības aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi;

22.2.3. tiks iegādāti no trešajām personām par tirgus cenu;

22.2.4. tiks iekļauti komercsabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus paliks tās komercsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi reģionālo atbalstu;

22.3. nemateriālo ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo patentu un licenču iegādi, ir atbalstāmas, ja tās nepārsniedz:

22.3.1. lielajām komercsabiedrībām - 25% no komercsabiedrības konkrētā atbalstāmā projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

22.3.2. mazajām un vidējām komercsabiedrībām - 50% no komerc­sabiedrības konkrētā atbalstāmā projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

23. Ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas ir atbalstāmas, ja tās nepārsniedz 40% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām un ne vairāk kā 240000 latu apmēru (izņemot projektus, kuru mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana).

24. Ja projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana:

24.1.projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauj tikai ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas;

24.2. iznomājot projekta ietvaros uzbūvēto vai rekonstruēto nekustamo īpašumu, piemēro tirgus cenu;

24.3. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi vismaz par 50% no nekustamā īpašuma telpu platības, kas būs uzbūvētas vai rekonstruētas pēc projekta īstenošanas.

25. Tirgus cenu nosaka, rīkojot rakstisku izsoli par katru nomā nododamo uzbūvēto vai rekonstruēto īpašuma telpu platību, arī piecus pilnus kalendāra gadus pēc projekta pabeigšanas.

26. Izsoles norise:

26.1. sludinājumus par izsoli publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības teritorijā pieejamā laikrakstā. Paziņojumus par izsoli izliek arī pie attiecīgā nekustamā īpašuma;

26.2. sludinājumā un paziņojumā par izsoli norāda:

26.2.1. izsolāmās mantas nosaukumu un atrašanās vietu;

26.2.2. kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem;

26.2.3. izsolāmās mantas apskates vietu un laiku;

26.2.4. iesniegumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

26.2.5. izsoles veidu;

26.2.6. samaksas kārtību;

26.2.7. izsolāmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus, ja tādi ir;

26.3. izsoles termiņš nedrīkst būt īsāks par divdesmit darbdienām, skaitot no pirmās sludinājuma publicēšanas dienas;

26.4. piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē ar norādi par konkrēto izsoli. Piedāvājumā norāda iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, to uzskata par nederīgu;

26.5. piedāvājumus līdz noteiktajai dienai un stundai var iesniegt šādi:

26.5.1. nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā;

26.5.2. nodod izsoles rīkotājam tieši līdz šo noteikumu 26.7.apakšpunktā minētajam laikam un parakstās par piedāvājuma iesniegšanu;

26.6. personiski iesniegtos vai pa pastu atsūtītos piedāvājumus rakstiskai izsolei glabā slēgtās aploksnēs līdz izsoles sākumam;

26.7. noteiktajā izsoles dienā un stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu, kā arī noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc tam vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un parakstās uz tiem (ja izsoli rīko izsoles komisija, parakstās visi komisijas locekļi). Mutiski piedāvājumi rakstiskajā izsolē ir aizliegti;

26.8. pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus un atzīmē tos izsoles protokolā. Ja nav nekādu šaubu, izsoles rīkotājs paziņo, ka izsole ir pabeigta, nosauc visaugstāko piedāvāto cenu un personu, kas to nosolījusi, un atzīmē to izsoles protokolā;

26.9. ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Pēc minēto piedāvājumu izskatīšanas par nosolītāju izziņo personu, kura piedāvājusi visaugstāko cenu par nomai nododamās platības daļu;

26.10. informāciju par izsoles rezultātiem piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstos, kuros tika izsludināta izsole. Norāda konkrēto izsoli, izsolīto platību, uzvarētāja nosaukumu un nosolīto cenu.

3.2. Apakšprogramma "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide"

27. Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 1500000 latu.

28. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt Latvijas Nacionālajā akredi­tācijas birojā akreditētu laboratoriju un inspicēšanas vai sertificēšanas institūciju izveidi, ja to sniegtie pakalpojumi būs publiski pieejami.

29. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas materiālo ieguldījumu izmaksas:

29.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde un rekonstrukcija (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.2. datoru un citu informācijas tehnoloģiju risinājumu iegāde (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.3. laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde saskaņā ar tehnisko projektu (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.4. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, nepārsnie­dzot 40% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

3.3. Apakšprogramma "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija"

30. Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 500000 latu.

31. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt pieslēgumu izveidi vai rekonstrukciju, kas nodrošinātu komercsabiedrības ar nepieciešamajiem resursiem vai pieeju komunikācijām.

32. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas materiālo ieguldījumu izmaksas:

32.1. ceļu un dzelzceļu pievadu rekonstrukcija un izbūve līdz ražošanas objektam vai objektu grupai;

32.2. pieslēgumu rekonstrukcija un izbūve no maģistrālās līnijas līdz teritorijas robežai, uzskaites mezglam vai ievadam ēkā: gāzes pieslēgums, elektrības pievads, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, siltumapgādes sistēma, telekomunikāciju sistēma;

32.3. lokālu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija un izbūve līdz uzskaites mezglam vai ievadam ēkā.

4. Neatbalstāmās izmaksas

33. Ja ieguldījumi tiek veikti, izmantojot līzingu, atbalstāmajās izmaksās var iekļaut tikai tos ieguldījumus, kas projekta gala pārskata iesniegšanas brīdī būs pilnībā apmaksāti un atradīsies komercsabiedrības īpašumā.

34. Grantu shēmas ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas izmaksas, kuras tieši noteiktas kā atbalstāmas un tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

35. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

35.1. izmaksas, kas saistītas ar preču izplatīšanas tīkla izveidi un darbību, kā arī komercdarbības eksporta operāciju kārtējām izmaksām;

35.2. zemes vai esošu ēku iegādes izmaksas, īre, noma vai līzings;

35.3. ēku un būvju nojaukšanas izmaksas;

35.4. iespējamo zaudējumu (arī valūtas kursa svārstību radīto zaudējumu), parādu vai deficīta dzēšanai paredzētie izdevumi;

35.5. kārtējās ikdienas izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja darbību un saistībām (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu, administrēšanu, uzturēšanu (arī būvju un ēku uzturēšanas izmaksas un īres maksa), izmaksas neparedzētiem izdevumiem);

35.6. pievienotās vērtības nodoklis;

35.7. muitas maksājumi, ievedmuitas nodoklis (tarifs);

35.8. amortizācijas izdevumi un jebkura veida dāvinājumi (arī kapitāla dāvinājumi);

35.9. bankas komisijas maksas, līzinga un kredīta procenti, garantijas maksas un tamlīdzīgi procentu maksājumi un izmaksas;

35.10. grantu piešķiršana (piemēram, jebkura veida publiskā finansējuma izmantošana, lai piešķirtu grantus vai aizdevumus citām organizācijām);

35.11. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu pirkšanas izmaksas;

35.12. izdevumi par reklāmu un citiem veicināšanas pasākumiem;

35.13. samaksa natūrā;

35.14. ieguldījumi natūrā (piemēram, zeme, nekustamais īpašums (viss vai tā daļa), ilglietojuma preces, izejmateriāli, privātpersonas vai komerc­sabiedrības veikts nesamaksāts labdarības darbs);

35.15. izmaksas, kas radušās, novēršot ārkārtējus gadījumus un to sekas;

35.16. izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz atbalsta pretendenta un trešās personas līgumu, kas noslēgts pirms šo noteikumu 49.punktā minētā līguma noslēgšanas un pēc tajā noteiktā projekta īstenošanas beigām.

5. Projektu iesniegumu iesniegšana un lēmuma pieņemšana

36. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu un pieņemšanas pārtraukšanu aģentūra katrai grantu shēmas apakšprogrammai publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.275 redakcijā)

37. Aģentūra pieņem projektu iesniegumus līdz sludinājumā paredzētajam datumam. Pieņemot lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu, aģentūra ņem vērā secību, kādā projektu iesniegumi ir reģistrēti aģentūrā, un pieejamo finansējumu.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.275 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.275.)

39. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komercsabiedrība:

39.1. iesniedz aģentūrā projekta iesniegumu (2., 3. vai 4.pielikums);

39.2. iesniedz aģentūrā papildu dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumu. Dokumentus, kuru formai vai saturam šajos noteikumos noteiktas īpašas prasības, sastāda saskaņā ar šo noteikumu 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.pielikumu;

39.3. projekta iesniegumu un papildu dokumentus iesniedz astoņos eksemplāros (viens oriģināls un septiņas kopijas), izņemot:

39.3.1. akceptētu būvprojektu. Akceptētu būvprojektu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"", iesietu cietos vākos, ar sanumurētām un caurauklotām lapām. Būvprojektu iesien atsevišķi no projekta iesnieguma galvenā sējuma. Būvprojektam nepieciešams pozitīvs ekspertīzes atzinums par būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un tāmē ietverto būvdarbu apjoma un materiālu atbilstību būvprojektam. Ekspertīzes atzinumam jābūt datētam pirms būvprojekta apstiprināšanas. Ekspertīzes atzinumu iesien būvprojekta sējumā pirms akceptētā būvprojekta;

39.3.2. šo noteikumu 5.pielikuma 12.punktā, 6.pielikuma 11.punktā vai 7.pielikuma 11.punktā minēto iepirkuma dokumentāciju iesniedz atsevišķi divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), caurauklotu un iesietu cietos vākos;

39.3.3. šo noteikumu 5.pielikuma 6.punktā, 6.pielikuma 5.punktā vai 7.pielikuma 5.punktā minēto papildu dokumentu. To iesniedz tikai elektroniski divos eksemplāros (informāciju iesniedz Microsoft Excel formātā, ierakstītu CD-ROM);

39.3.4. šo noteikumu 5.pielikuma 9.punktā, 6.pielikuma 8.punktā vai 7.pielikuma 8.punktā minētos dokumentus papildus šo noteikumu 39.3.apakšpunktā minētajiem astoņiem eksemplāriem iesniedz elektroniski divos eksem­plāros (informāciju iesniedz Microsoft Excel formātā, ierakstītu CD-ROM);

39.3.5. šo noteikumu 5.pielikuma 15.punktā, 6.pielikuma 14.punktā vai 7.pielikuma 14.punktā minēto atbalsta pretendenta piekrišanas vēstuli (pamatojoties uz to, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādu) iesniedz atsevišķi, neiešūtu projekta iesniegumā;

39.3.6. ja projektu iesniedz arī elektroniski. Minētajā gadījumā iesniedz projekta iesnieguma oriģinālu un vienu kopiju (ar pievienoto akceptēto būvprojektu) papīra formā un iesniegumu un papildu dokumentus elektroniski (dokumentus iesniedz Adobe Portable Document Format formātā, ierakstītus CD-ROM);

39.4. ir tiesīga neiesniegt šo noteikumu 5.pielikuma 13., 15. un 16.punktā, 6.pielikuma 12., 14. un 15.punktā, kā arī 7.pielikuma 12. un 14.punktā minētos dokumentus. Ja komercsabiedrība neiesniedz šajā apakš­punktā minētos dokumentus, aģentūra tos iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

40. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, veic saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts, lai nodrošinātu atbilstību standartu vai normatīvo aktu prasībām vai laboratorijas izveidei, iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā min visas prasības, kas atbilst standartiem un normatīvajiem aktiem vai ir noteiktas laboratorijām.

41. Projekta iesniegums uzskatāms par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 22., 23. un 24.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

42. Projekta iesniegums uzskatāms par atbilstošu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 22., 23. un 24.pielikumā minētajiem kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

43. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra atbalsta pretendentam rakstiski pieprasa (vienu reizi) noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju, lai precizētu projekta iesniegumu.

44. Ja precizētais projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai atbalsta pretendents neiesniedz nepieciešamo papildu informāciju noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

45. Ja aģentūrai kļūst zināms, ka projekta atbalstāmās aktivitātes ir uzsāktas pirms šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas, aģentūra noraida attiecīgo projekta iesniegumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 2.punktu.

46. Lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

47. (Svītrots ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.275.)

48. Aģentūra noslēdz šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minēto līgumu līdz 2006.gada 29.decembrim.

6. Projekta īstenošanas un atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumi

49. Atbalsta pretendents saņem atbalsta finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1. pēc pozitīvā lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ar aģentūru ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

49.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem vai ir ieviesti atsevišķi konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu par projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus projekta finansējuma avotus un izdevumus, kas saistīti ar projektu;

49.3. atbalsta pretendents ir sagatavojis un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniedzis aģentūrā gala pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 25.pielikumu, un gala pārskatam ir pievienotas dokumentu kopijas un pārskati saskaņā ar šo noteikumu 26., 27. vai 28.pielikumu, kā arī dokumenti, kas apliecina projekta specifisko mērķu sasniegšanu (29.pielikums);

49.4. atbalsta pretendents ir ievērojis maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (30.pielikums);

49.5. grantu shēmas apakšprogrammā "Atbalsts komercdarbības pilnveidošanai atbilstoši standartu prasībām", ja projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana, gala pārskata iesniegšanas brīdī ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi vismaz par 50% no projekta ietvaros uzbūvētā vai rekonstruētā nekustamā īpašuma telpu platības.

50. Līgumā par projekta īstenošanu var izdarīt grozījumus kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos un attiecīgajā līgumā. Līgumā par projekta īstenošanu grozījumi ir pieļaujami, ja nemainās projekta mērķis.

51. Aģentūra pārbauda komercsabiedrības iesniegto gala pārskatu, pārbauda pirmsmaksājumu un sagatavo lēmumu par maksājumu komerc­sabiedrībai.

52. Aģentūra izmaksā līgumā par projekta īstenošanu noteikto atbalsta summu. Aģentūra var proporcionāli samazināt atbalsta summu šādos gadījumos:

52.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

52.2. nav īstenota kāda no līgumā paredzētajām aktivitātēm;

52.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

53. Aģentūrai ir tiesības gala pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no atbalsta saņēmēja papildu informāciju.

7. Noslēguma jautājumi

54. Ar dienu, kad projektu iesniegumu pieņemšana tiek uzsākta saskaņā ar šiem noteikumiem, aģentūra pārtrauc projektu iesniegumu pieņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" 3.2.apakšnodaļu.

55. Šo noteikumu nosacījumus nepiemēro projektu iesniegumiem, kas iesniegti līdz projekta iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu un par kuriem nav pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Šo projektu iesniegumu vērtēšanā piemēro Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" (6.punktu, 3.2.apakš­nodaļu, 2.pielikuma 2.punktu, 3.2., 3.3., 3.4., 4.2., 4.3, 4.4., 9.2., 9.3. un 9.4.pielikumu).

55.1 Pretendenti projektus grantu shēmas apakšprogrammā "Komerc­darbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām" var iesniegt līdz aģentūras sludinājumā norādītajam datumam, kad paredzēts pārtraukt projektu iesniegumu pieņemšanu. Šo datumu nedrīkst noteikt agrāk par vienu mēnesi no minētā sludinājuma publicēšanas dienas.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr.275 redakcijā)

56. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Neatbalstāmo nozaru klasifikācija

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrības ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrība piedāvā tirgū (izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi).

Apakšprogrammā "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija" par atbalstīto nozari (projekta īstenošanas nozari) ir uzskatāma tā komercdarbības nozare, kuras attīstību veicinās projektā plānotie ieguldījumi (atbalstāmās izmaksas).

I. Tērauda rūpniecības nozare

Tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komerc­sabiedrībām, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods

1.

Čuguna lietņi

7201

2.

Dzelzs sakausējumi

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

3.

Melnā metāla izstrādājumi, kuri iegūti dzelzsrūdas un poraino dzelzs izstrādājumu tiešās reducēšanas rezultātā

7203

4.

Dzelzs un neleģēts tērauds

7206

5.

Pusfabrikāti no dzelzs vai neleģēta tērauda

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

6.

Velmēšanas izstrādājumi no dzelzs un neleģēta tērauda

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

7.

Dzelzs vai neleģēta tērauda lietņi un stieņi, velmēti, satīti neregulāros rituļos

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

8.

Citi dzelzs un neleģēta tērauda lietņi un stieņi

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

9.

Dzelzs vai neleģēta tērauda stūri, formas un griezumi

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

11.

Velmēti izstrādājumi no nerūsējoša tērauda

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

12.

Lietņi un stieņi no nerūsējoša tērauda

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

13.

Velmēti izstrādājumi no citiem tērauda sakausējumiem

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

14.

Lietņi un stieņi no citiem tērauda sakausējumiem

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

15.

Slokšņu krāvums

7301 10 00

16.

Sliedes un šķērskoki

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobi profili

7303; 7304

18.

Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

II. Mākslīgo šķiedru ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju grupa 24.7 "Sintētisko šķiedru ražošana". Ierobežojums attiecas arī uz komercsabiedrībām, kuras iesaistītas mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

- visu uz poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna bāzes esošo oriģinālo šķiedru tipu un dzijas mākslīgās šķiedras veidošana (teksturizācija) neatkarīgi no to gala pielietojuma;

- polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), kur tā ir integrēta ar mākslīgās šķiedras veidošanu attiecībā uz izmantotajām iekārtām;

- jebkādi papildu procesi, kas saistīti ar mūsdienīgu mākslīgās šķiedras veidošanas (teksturizācijas) jaudas uzstādīšanu, kuru veic iespējamais atbalsta pretendents vai cits tās grupas uzņēmums, kurai pieder atbalsta pretendents, un kurš konkrētajā komercdarbības jomā tiek integrēts ar pietiekamu jaudu attiecībā uz izmantojamām iekārtām.

III. Autotransporta līdzekļu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju 34.nodaļa "Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana".

Ja komercsabiedrība iesniedz projektu, kuru plānots īstenot iepriekš minētajā nozarē, vai ja projektu iesniedz komercsabiedrība, kura iepriekš minētajā nozarē veic savu saimniecisko darbību, katrs projekta iesniegums pēc tā izvērtēšanas valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" tiks iesniegts atbilstības izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

IV. Kuģu būve un remonta nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju klase 35.11 "Kuģu un laivu būve un remonts".

Ja komercsabiedrība iesniedz projektu, kuru plānots īstenot iepriekš minētajā nozarē, vai ja projektu iesniedz komercsabiedrība, kura iepriekš minētajā nozarē veic savu saimniecisko darbību, katrs projekta iesniegums pēc tā izvērtēšanas valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" tiks iesniegts atbilstības izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

V. Transporta nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju I sekcija "Transports, glabāšana un sakari", izņemot klases 60.3 "Cauruļvadu transports", 63.1 "Kravu iekraušana un izkraušana, noliktavu saimniecība", 63.3 "Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu", 63.4 "Pārējo transporta aģentūru darbība", 64.12 "Kurjeru darbība, izņemot valsts pasta darbību" un 64.2 "Telekomunikācijas".

VI. Lauksaimniecības un zvejniecības produktu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju A sekcija "Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība", izņemot 2.nodaļu "Mežsaimniecība, kokmateriālu sagata­vošana un ar to saistīti pakalpojumi" un B sekciju "Zvejniecība". Ierobežojums attiecas arī uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 2.pielikumā minēto produktu ražošanu NACE klasifikācijas D sekcijas "Apstrādes rūpniecība" ietvaros (atbalstu sniedz Lauku atbalsta dienests).

VII. Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot klases 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts".

VIII. Akmeņogļu rūpniecības nozare

Saskaņā ar NACE klasifikāciju klase 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija".

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79

                                          

Projekta iesniegums

Aizpilda atbalsta pretendents

Grantu shēmas nosaukums

Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

Grantu shēmas apakšprogrammas nosaukums

Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām

Projekta iesnieguma iesniedzējs

 

Projekta nosaukums

 

Aizpilda valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" darbinieks

Atbalsta pretendenta identifikācijas Nr.  
Projekta iesnieguma identifikācijas Nr.  

Nr.
p.k.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums (dd/mm/gggg) un laiks (h/min)

Projekta pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts

1.

 

 

2.

 

 


Projekta veids saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības sistēmas klasifikatoriem

Uzņēmējdarbības attīstība

Projekta investīciju joma saskaņā ar Padomes 2001.gada 2.marta Regulu (EK) Nr. 438/2001

 

 

1. Projekta kopsavilkums

Izvēlieties atbilstošo.

 

 

 Projekts ir vērsts uz vides aizsardzību

 

 Projekts ir vērsts uz darba aizsardzību

 

 Projekts ir vērsts uz tirgus standartu ieviešanu

 

 Projekts ir vērsts uz nekustamā īpašuma attīstīšanu

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz komercsabiedrības gada pārskatu par pēdējo noslēgto finanšu gadu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta revidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta nerevidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 Norādiet, vai projektā ir paredzēta būvniecība.

 

 Projektā ir paredzēta būvniecība

 

 Projektā nav paredzēta būvniecība


1.1. Projekta kopējās izmaksas1

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Komercsabiedrība ir reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

 Komercsabiedrība nav reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

Informācijai šajā apakšnodaļā jāsakrīt ar informāciju, kas minēta pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" (11.pielikums).

 Projekta atbalstāmās izmaksas
LVL
(a)

 Projekta neatbalstāmās izmaksas
LVL
(b)

 Projekta kopējās izmaksas
LVL
(a+b)

  

  

  

 

1.2. Projekta pieprasītais atbalsta apmērs no projekta atbalstāmajām izmaksām

 Atbalstāmās izmaksas LVL
(a)

 Maksimālais atbalsta apmērs LVL
(d)

 Maksimālā atbalsta intensitāte %
(e)

 Pieprasītais atbalsta apmērs LVL
(f)

 Pieprasītā atbalsta intensitāte %
(g)

  

 

  

  

  

  

 

2. Informācija par atbalsta pretendentu (komercsabiedrību)

2.1. Vispārīga informācija par atbalsta pretendentu

 Komercsabiedrības nosaukums

 

  

 Komercsabiedrības veids

 

  

 Komercsabiedrības darbības veidi2

 NACE kods3                                      Nosaukums

 

 

 

 Komercsabiedrības reģistrācijas numurs4

  

 Juridiskā adrese

  

 Kontaktadrese

  

 Tālrunis

  

 Fakss

  

 E-pasta adrese

  

 

 Projekta vadītāja vārds, uzvārds

  

 Tālrunis

  

 Fakss

  

 E-pasta adrese

  

 

2.2. Atbalsta pretendenta pamatkapitāla daļu vai akciju ieguldījumu sadalījums

Ja atbalsta pretendentam ir 10 vai vairāk dalībnieku vai akcionāru, norādiet tos, kuriem pieder vairāk par 5 % pamatkapitāla daļu vai akciju kopējā ieguldījuma. Attiecībā uz valsts un (vai) pašvaldības ieguldījumiem norādiet visas pamatkapitāla daļas vai akcijas neatkarīgi no līdzdalības apjoma. Pārējo dalībnieku vai akcionāru līdzdalību norādiet ailē "citi".

 

 Nr.
p.k.

 Dalībnieka, akcionāra nosaukums

 Daļu vai akciju ieguldījums pamatkapitālā (%)

 Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas nosaukums (valsts, pašvaldību, privātais)

 Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas ieguldījuma daļa (%)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 KOPĀ

 100 %

  

  

 

2.3. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Mazā un vidējā komercsabiedrība5

 Lielā komercsabiedrība

 

2.4. Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) bankas rekvizīti

 Konta turētājs

  

 Bankas konta Nr.

  

 S.W.I.F.T. kods

  

 Bankas nosaukums

  

 Bankas adrese

  

2.5. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir ticis saņemts vai tiek plānots saņemt valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalstu

 Nr.
p.k.

 Atbalsta sniedzējs

 Atbalsta veids,
projekta nosaukums un numurs

 Atbalsta apmērs (LVL)

 Projekta kopējās izmaksas (LVL)

 Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

 1.

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

  

 2.6. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, kuros saņemtais vai plānotais valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalsts tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto atbalstu

Atbalsta sniedzējs, atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs  

Nr.
p.k.

Projekta iesniegumā kombinējamo atbalstāmo izmaksu pozīcijas

Izmaksas bez PVN
(LVL)

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas

 

 

 

 

 

Atbalsta intensitāte

 

 

Projekta kopējās izmaksas

 

 

 

 

 

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

 

3. Informācija par projektu

3.1. Projekta īstenošanas laiks

Projektu paredzēts īstenot ____ mēnešus, sākot ar _______.gada _______________.

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu ieviešanas plāns

Gads

Mēnesis

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes norises vietas adrese un plānotais īstenošanas ilgums (mēneši)

1.gads

 

 

 

 

1.mēnesis

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.mēnesis

 

 

 

 

... mēnesis

 

 

 

 

2.gads

 

 

 

 

1.mēnesis

 

 

 

 

2.mēnesis

 

 

 

 

... mēnesis

Gala pārskata iesniegšana valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA)

Atbalsta pretendents iesniedz gala pārskatu LIAA

Gala pārskats iesniegts LIAA

 

Aktivitāšu ieviešanas plānā nenorāda precīzus datumus, bet aktivitātes norises aptuveno laiku no līguma par atbalsta piešķiršanu parakstīšanas dienas (piemēram, 1.mēnesis, 2.mēnesis).

3.3. Projekta īstenošanas nozare(-es)

 NACE kods6                                                             Nosaukums

 3.4. Projekta īstenošanas vieta

 Projekta īstenošanas vietas pilna adrese

  

 Projekta īstenošanas vietas kods saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru

  

3.5. Projekta īstenošanas iespējas

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Projekts tiktu īstenots arī bez valsts atbalsta

 Projekts netiktu īstenots bez valsts atbalsta

 Projekts tiktu īstenots bez valsts atbalsta, bet mazākā apmērā

4. Projekta raksturojums

 

4.1. Projekta apraksts, projekta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi un uzdevumi (līdz 500 vārdiem)

 Projekta apraksts

 

 

Projekta īstermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta ilgtermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta uzdevums(-i)

 

 

 

 

4.2. Projekta pamatojums (tai skaitā problēmas apraksts, kā arī mērķu sasniegšanas alternatīvo iespēju analīze) un optimālā risinājuma izvēles pamatojums (līdz 500 vārdiem)

  

 

 

 

 

 

 

4.3. Projektā plānoto ieguldījumu atbilstība sākotnējo ieguldījumu definīcijai

Ja projekta ietvaros esošās iekārtas tiks rekonstruētas vai aizstātas ar jaunām iekārtām, papildus norādiet, kā to parametri atšķirsies un kādas izmaiņas paredzētas produktā vai tehnoloģiskajā procesā racionalizācijas, diversifikācijas vai modernizācijas rezultātā (līdz 500 vārdiem)

  

 

 

 4.4. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz vidi.

 Projektam ir pozitīva ietekme uz vidi

 Projekts ir neitrāls attiecībā uz vidi

 Projektam ir negatīva ietekme uz vidi

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

  

 

 

4.5. Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

 Projekts pozitīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

 Projekts ir neitrāls dzimumu līdztiesības ziņā

 Projekts negatīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

  

 

 

4.6. Projekta ietekme uz reģionālo attīstību

Izvēlieties atbilstošās iespējas, norādot darba vietu skaitu.

 Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas ______________ jaunas darba vietas

 Projekta īstenošanas rezultātā tiks saglabātas ___________ esošās darba vietas

 Projekta īstenošanas rezultātā tiks likvidētas ___________ esošās darba vietas

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

  

 

 

4.7. Projektā paredzētie sabiedrības informēšanas pasākumi

 Projektā plānots uzstādīt informācijas plāksni, kas noformēta atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulā (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem

 

Ja sabiedrības informēšanai ir plānoti arī citi pasākumi, norādiet tos (līdz 100 vārdiem)

  

 

  5. Atbalsta pretendenta apliecinājums

 

,

(pilns komercsabiedrības nosaukums)

kas reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

 

, vienotās reģistrācijas

 

(dd.mm.gggg)

numurs _________________________, tās pārstāvja

 

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________

_____________________, apliecina, ka:

1) nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā) vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā, vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta;

2) ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos;

3) nav atzīta par vainīgu nodarījumā, kas skar profesionālo darbību, ar spēkā esošu nepārsūdzamu lēmumu;

4) projekts netiks īstenots kādā no neatbalstāmajām nozarēm;

5) ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļi

 

(summa cipariem un vārdiem)

_______________________________ latu apmērā, lai patstāvīgi uzsāktu un īstenotu projektu

 

(projekta nosaukums)

pirms atbalsta saņemšanas no grantu shēmas "Atbalsts komercdarbības infra­struktūras moder­nizācijai" apakšprogrammas "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām";

6) ir tieši atbildīga par projekta vadību un nedarbojas kā starpniece;

7) pieprasītā atbalsta intensitāte ir attiecināta uz kopējo atbalsta summu, ja saņēmējam atbalstu vienlaikus sniedz no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

8) šajā grantu shēmā vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība no šīs grantu shēmas vēlas saņemt atbalstu vairāk nekā vienam projektam;

9) ja iesniegtā projekta iesniegums tiks apstiprināts, netiks pārsniegts grantu shēmas "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" apakšprogrammā "Komercdarbības pilnveido­šana atbilstoši standartu prasībām" vienai komercsabiedrībai noteiktais maksimālais atbalstāmo projektu skaits;

10) projektā netiks veikta vienu un to pašu izmaksu dubultā samaksa no dažādu valsts vai starptautisku palīdzības programmu līdzekļiem;

11) ir ievēroti un nav būtiski pārkāpti citu līgumu nosacījumi, nepildot līgumā ar valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" noteiktās saistības vai cita no Eiropas Savienības līdzekļiem finansētā līguma saistības;

12) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas netiks veiktas nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem);

13) piekrīt valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Eiropas Komisijas, vadošās institūcijas, maksājumu iestādes, pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas veiktajām kontrolēm pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

14) sniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju pēc valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" pieprasījuma;

15) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabās un, ja nepieciešams, uzrādīs valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu;

16) valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam;

17) projekta iesniegumā iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai;

18) projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās aktivitātes nav uzsāktas un atbalstāmās izmaksas nav radušās pirms līguma noslēgšanas starp grantu finansējuma saņēmēju un valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (grantu shēmu apsaimniekotāju).

 

Vārds, uzvārds

 

Amats

 

Datums un vieta

 

Paraksts7

 

 

Piezīmes.

1. Projekta kopējās izmaksas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN ir neatbalstāmas izmaksas.

2. Norādiet visus komercdarbības veidus (to nosaukumus un NACE kodus), kuros komercsabiedrība veic saimniecisko darbību.

3. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

4. Komercsabiedrības reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

5. Jāpievieno deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (20.pielikums).

6. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

7. Projekta iesniegumu paraksta amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79

                                                     

Projekta iesniegums

Aizpilda atbalsta pretendents

Grantu shēmas nosaukums

Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

Grantu shēmas apakšprogrammas nosaukums

Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide

Projekta iesnieguma iesniedzējs

 

Projekta nosaukums

 

Aizpilda valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" darbinieks

Atbalsta pretendenta identifikācijas Nr.
Projekta iesnieguma identifikācijas Nr.  

Nr.
p.k.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums (dd/mm/gggg) un laiks (h/min)

Projekta pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts

1.

 

 

2.

 

 

 

Projekta veids saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības sistēmas klasifikatoriem

Uzņēmējdarbības attīstība

Projekta investīciju joma saskaņā ar Padomes 2001.gada 2.marta Regulu (EK) Nr. 438/2001

 

1. Projekta kopsavilkums

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz komercsabiedrības gada pārskatu par pēdējo noslēgto finanšu gadu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta revidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta nerevidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 Norādiet, vai projektā ir paredzēta būvniecība.

 

 Projektā ir paredzēta būvniecība

 

 Projektā nav paredzēta būvniecība

 1.1. Projekta kopējās izmaksas1

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Komercsabiedrība ir reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

 Komercsabiedrība nav reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

Informācijai šajā apakšnodaļā jāsakrīt ar informāciju, kas minēta pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" (12.pielikums)

 Projekta atbalstāmās izmaksas
LVL
(a)

 Projekta neatbalstāmās izmaksas
LVL
(b)

 Projekta kopējās izmaksas
LVL
(a+b)

  

  

  

 1.2. Projekta pieprasītais atbalsta apmērs no projekta atbalstāmajām izmaksām

 Atbalstāmās izmaksas LVL
(a)

 Maksimālais atbalsta apmērs  LVL
(d)

 Maksimālā atbalsta intensitāte %
(e)

 Pieprasītais atbalsta apmērs LVL
(f)

 Pieprasītā atbalsta intensitāte %
(g)

  

  

  

  

  

 2. Informācija par atbalsta pretendentu (komercsabiedrību)

 2.1. Vispārīga informācija par atbalsta pretendentu

  Komercsabiedrības nosaukums

   

  Komercsabiedrības veids

   

  Komercsabiedrības darbības veidi2

  NACE kods3. Nosaukums

 

  Komercsabiedrības reģistrācijas numurs4

   

  Juridiskā adrese

   

  Kontaktadrese

   

  Tālrunis

   

  Fakss

   

  E-pasta adrese

   

  Projekta vadītāja vārds, uzvārds

   

  Tālrunis

   

  Fakss

   

  E-pasta adrese

   

 2.2. Atbalsta pretendenta pamatkapitāla daļu vai akciju ieguldījuma sadalījums

Ja atbalsta pretendentam ir 10 vai vairāk dalībnieku vai akcionāru, norādiet tos, kuriem pieder vairāk par 5 % pamatkapitāla daļu vai akciju kopējā ieguldījuma. Attiecībā uz valsts un (vai) pašvaldības ieguldījumiem norādiet visas pamatkapitāla daļas vai akcijas neatkarīgi no līdzdalības apjoma. Pārējo dalībnieku vai akcionāru līdzdalību norādiet ailē "citi".

Nr.
p.k.

  Dalībnieka, akcionāra nosaukums

  Daļu vai akciju ieguldījums pamatkapitālā (%)

  Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas nosaukums (valsts, pašvaldību, privātais)

  Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas ieguldījuma daļa (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KOPĀ

  100 %

   

   

2.3. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

  Mazā un vidējā komercsabiedrība5

  Lielā komercsabiedrība

 2.4. Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) bankas rekvizīti

  Konta turētājs

   

  Bankas konta Nr.

   

  S.W.I.F.T. kods

   

  Bankas nosaukums

   

  Bankas adrese

   

2.5. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir ticis saņemts vai tiek plānots saņemt valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalstu

Nr.
p.k.

  Atbalsta sniedzējs

  Atbalsta veids,
projekta nosaukums un numurs

  Atbalsta apmērs (LVL)

  Projekta kopējās izmaksas (LVL)

  Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

2.6. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, kuros saņemtais vai plānotais valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalsts tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto atbalstu

Atbalsta sniedzējs, atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs  

Nr.
p.k.

  Projekta iesniegumā kombinējamo atbalstāmo izmaksu pozīcijas

  Izmaksas bez PVN
(LVL)

   

   

   

   

   

   

   

  KOPĀ

   

   

   

   

   

  Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas

   

   

   

   

   

  Atbalsta intensitāte

   

   

  Projekta kopējās izmaksas

   

   

   

   

   

  Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

   

3. Informācija par projektu

3.1. Projekta īstenošanas laiks

Projektu paredzēts īstenot ____ mēnešus, sākot ar _______ gada _______________.

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu ieviešanas plāns

Gads

Mēnesis

Aktivitātes nosaukums

  Aktivitātes apraksts

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes norises vietas adrese un plānotais īstenošanas ilgums (mēneši)

  1.gads

   

   

   

   

  1.mēnesis

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  2.mēnesis

   

   

   

   

  ... mēnesis

   

   

   

   

  2.gads

   

   

   

   

  1.mēnesis

   

   

   

   

  2.mēnesis

   

   

   

   

  ... mēnesis

  Gala pārskata iesniegšana valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA)

  Atbalsta pretendents iesniedz gala pārskatu LIAA

  Gala pārskats iesniegts LIAA

   

 Aktivitāšu ieviešanas plānā nenorāda precīzus datumus, bet aktivitātes norises aptuveno laiku no līguma par atbalsta piešķiršanu parakstīšanas dienas (piemēram, 1.mēnesis, 2.mēnesis).

3.3. Projekta īstenošanas nozare(-es)

  NACE kods6       Nosaukums

 

 3.4. Projekta īstenošanas vieta

  Projekta īstenošanas vietas pilna adrese

   

  Projekta īstenošanas vietas kods saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru

   

3.5. Projekta īstenošanas iespējas

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

  Projekts tiktu īstenots arī bez valsts atbalsta

  Projekts netiktu īstenots bez valsts atbalsta

  Projekts tiktu īstenots bez valsts atbalsta, bet mazākā apmērā

4. Projekta raksturojums

4.1. Projekta apraksts, projekta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi un uzdevumi (līdz 500 vārdiem)

Projekta apraksts

 

 

Projekta īstermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta ilgtermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta uzdevums(-i)

 

 

 4.2. Projekta pamatojums (tai skaitā problēmas apraksts, kā arī mērķu sasniegšanas alternatīvo iespēju analīze) un optimālā risinājuma izvēles pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

 

 

 

 4.3. Projektā plānoto ieguldījumu atbilstība sākotnējo ieguldījumu definīcijai

Ja projekta ietvaros esošās iekārtas tiks rekonstruētas vai aizstātas ar jaunām iekārtām, papildus norādiet, kā to parametri atšķirsies un kādas izmaiņas paredzētas produktā vai tehnoloģiskajā procesā racionalizācijas, diversifikācijas vai modernizācijas rezultātā (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

4.4. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz vidi.

  Projektam ir pozitīva ietekme uz vidi

  Projekts ir neitrāls attiecībā uz vidi

  Projektam ir negatīva ietekme uz vidi

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

 4.5. Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

  Projekts pozitīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

  Projekts ir neitrāls dzimumu līdztiesības ziņā

  Projekts negatīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

4.6. Projekta ietekme uz reģionālo attīstību

Izvēlieties atbilstošās iespējas, norādot darba vietu skaitu.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas ______________ jaunas darba vietas

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks saglabātas ___________ esošās darba vietas

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks likvidētas ___________ esošās darba vietas

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

4.7. Projektā paredzētie sabiedrības informēšanas pasākumi

  Projektā plānots uzstādīt informācijas plāksni, kas noformēta atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulā (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem

   

Ja sabiedrības informēšanai ir plānoti arī citi pasākumi, norādiet tos (līdz 100 vārdiem)

   

 

 

5. Atbalsta pretendenta apliecinājums

 

,

(pilns komercsabiedrības nosaukums)

kas reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

 

, vienotās reģistrācijas

(dd.mm.gggg)

numurs _________________________, tās pārstāvja

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________

_____________________, apliecina, ka:

1) nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā) vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā, vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta;

2) ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos;

3) nav atzīta par vainīgu nodarījumā, kas skar profesionālo darbību, ar spēkā esošu nepārsūdzamu lēmumu;

4) projekts netiks īstenots kādā no neatbalstāmajām nozarēm;

5) ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļi

 

(summa cipariem un vārdiem)

_______________________________ latu apmērā, lai patstāvīgi uzsāktu un īstenotu projektu

 

(projekta nosaukums)

6) ir tieši atbildīga par projekta vadību un nedarbojas kā starpniece;

7) pieprasītā atbalsta intensitāte ir attiecināta uz kopējo atbalsta summu, ja saņēmējam atbalstu vienlaikus sniedz no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

8) šajā grantu shēmā vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība no šīs grantu shēmas vēlas saņemt atbalstu vairāk nekā vienam projektam;

9) ja iesniegtā projekta iesniegums tiks apstiprināts, netiks pārsniegts grantu shēmas "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" apakšprogrammā "Komercdarbības pilnveido­šana atbilstoši standartu prasībām" vienai komercsabiedrībai noteiktais maksimālais atbalstāmo projektu skaits;

10) projektā netiks veikta vienu un to pašu izmaksu dubultā samaksa no dažādu valsts vai starptautisku palīdzības programmu līdzekļiem;

11) ir ievēroti un nav būtiski pārkāpti citu līgumu nosacījumi, nepildot līgumā noteiktās saistības ar valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" vai cita no Eiropas Savienības līdzekļiem finansēta līguma saistības;

12) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas netiks veiktas nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem);

13) piekrīt valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Eiropas Komisijas, vadošās institūcijas, maksājumu iestādes, pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas veiktajām kontrolēm pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

14) sniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju pēc valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" pieprasījuma;

15) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabās un, ja nepieciešams, uzrādīs valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu;

16) valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam;

17) projekta iesniegumā iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai;

18) projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās aktivitātes nav uzsāktas un atbalstāmās izmaksas nav radušās pirms līguma noslēgšanas starp grantu finansējuma saņēmēju un valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (grantu shēmu apsaimniekotāju).

Vārds, uzvārds

 

Amats

 

Datums un vieta

 

Paraksts7

 

Piezīmes.

1. Projekta kopējās izmaksas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN ir neatbalstāmas izmaksas.

2. Norādiet visus komercdarbības veidus (to nosaukumus un NACE kodus), kuros komercsabiedrība veic saimniecisko darbību.

3. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

4. Komercsabiedrības reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

5. Jāpievieno deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (20.pielikums).

6. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

7. Projekta iesniegumu paraksta amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79

                                                     

Projekta iesniegums

Aizpilda atbalsta pretendents

Grantu shēmas nosaukums

Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

Grantu shēmas apakšprogrammas nosaukums

Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija

Projekta iesnieguma iesniedzējs

 

Projekta nosaukums

 

Aizpilda valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" darbinieks

Atbalsta pretendenta identifikācijas Nr.  
Projekta iesnieguma identifikācijas Nr.  

Nr.
p.k.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums (dd/mm/gggg) un laiks (h/min)

Projekta pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts

1.

 

 

2.

 

 

 

Projekta veids saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības sistēmas klasifikatoriem

Uzņēmējdarbības attīstība

Projekta investīciju joma saskaņā ar Padomes 2001.gada 2.marta Regulu (EK) Nr. 438/2001

 

1. Projekta kopsavilkums

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz komercsabiedrības gada pārskatu par pēdējo noslēgto finanšu gadu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta revidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 

 Finanšu kritērijus vērtējiet, pamatojoties uz zvērināta revidenta nerevidētu komercsabiedrības operatīvo finanšu pārskatu

 1.1. Projekta kopējās izmaksas1

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

 Komercsabiedrība ir reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

 Komercsabiedrība nav reģistrēta kā PVN maksātāja saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"

Informācijai šajā apakšnodaļā jāsakrīt ar informāciju, kas minēta pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" (13.pielikums)

 Projekta atbalstāmās izmaksas
LVL
(a)

 Projekta neatbalstāmās izmaksas
LVL
(b)

 Projekta kopējās izmaksas
LVL
(a+b)

  

  

  

1.2. Projekta pieprasītais atbalsta apmērs no projekta atbalstāmajām izmaksām

 Atbalstāmās izmaksas LVL
(a)

 Maksimālais atbalsta apmērs  LVL
(d)

 Maksimālā atbalsta intensitāte %
(e)

 Pieprasītais atbalsta apmērs LVL
(f)

 Pieprasītā atbalsta intensitāte %
(g)

  

  

  

  

  

2. Informācija par atbalsta pretendentu (komercsabiedrību)

2.1. Vispārīga informācija par atbalsta pretendentu

  Komercsabiedrības nosaukums

   

  Komercsabiedrības veids

   

  Komercsabiedrības darbības veidi2

  NACE kods3. Nosaukums

 

  Komercsabiedrības reģistrācijas numurs4

   

  Juridiskā adrese

   

  Kontaktadrese

   

  Tālrunis

   

  Fakss

   

  E-pasta adrese

   

  Projekta vadītāja vārds, uzvārds

   

  Tālrunis

   

  Fakss

   

  E-pasta adrese

   

 2.2. Atbalsta pretendenta pamatkapitāla daļu vai akciju ieguldījuma sadalījums

Ja atbalsta pretendentam ir 10 vai vairāk dalībnieku vai akcionāru, norādiet tos, kuriem pieder vairāk par 5 % pamatkapitāla daļu vai akciju kopējā ieguldījuma. Attiecībā uz valsts un (vai) pašvaldības ieguldījumiem norādiet visas pamatkapitāla daļas vai akcijas neatkarīgi no līdzdalības apjoma. Pārējo dalībnieku vai akcionāru līdzdalību norādiet ailē "citi".

Nr.
p.k.

  Dalībnieka, akcionāra nosaukums

  Daļu vai akciju ieguldījums pamatkapitālā (%)

  Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas nosaukums (valsts, pašvaldību, privātais)

  Pamatkapitālā pārstāvētās īpašuma formas ieguldījuma daļa (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KOPĀ

  100 %

   

   

 2.3. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

  Mazā un vidējā komercsabiedrība5

  Lielā komercsabiedrība

2.4. Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) bankas rekvizīti

  Konta turētājs

   

  Bankas konta Nr.

   

  S.W.I.F.T. kods

   

  Bankas nosaukums

   

  Bankas adrese

   

2.5. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir ticis saņemts vai tiek plānots saņemt valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalstu

Nr.
p.k.

  Atbalsta sniedzējs

  Atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs

  Atbalsta apmērs (LVL)

  Projekta kopējās izmaksas (LVL)

  Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

2.6. Atbalsta pretendenta īstenotie un plānotie projekti, kuros saņemtais vai plānotais valsts un (vai) Eiropas Savienības atbalsts tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto atbalstu

Atbalsta sniedzējs, atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs  

Nr.
p.k.

  Projekta iesniegumā kombinējamo atbalstāmo izmaksu pozīcijas

  Izmaksas bez PVN
(LVL)

   

   

   

   

   

   

   

  KOPĀ

   

   

   

   

   

  Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas

   

   

   

   

   

  Atbalsta intensitāte

   

   

  Projekta kopējās izmaksas

   

   

   

   

   

  Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

   

3. Informācija par projektu

3.1. Projekta īstenošanas laiks

Projektu paredzēts īstenot ____ mēnešus, sākot ar _______.gada _______________.

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu ieviešanas plāns

Gads

Mēnesis

Aktivitātes nosaukums

  Aktivitātes apraksts

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes norises vietas adrese un plānotais īstenošanas ilgums (mēneši)

  1.gads

   

   

   

   

  1.mēnesis

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  1.

2.

3.

  2.mēnesis

   

   

   

   

  ... mēnesis

   

   

   

   

  2.gads

   

   

   

   

  1.mēnesis

   

   

   

   

  2.mēnesis

   

   

   

   

  ... mēnesis

  Gala pārskata iesniegšana valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA)

  Atbalsta pretendents iesniedz gala pārskatu LIAA

  Gala pārskats iesniegts LIAA

   

Aktivitāšu ieviešanas plānā nenorāda precīzus datumus, bet aktivitātes norises aptuveno laiku no līguma par atbalsta piešķiršanu parakstīšanas dienas (piemēram, 1.mēnesis, 2.mēnesis).

3.3. Projekta īstenošanas nozare(-es)

  NACE kods6       Nosaukums

 

 3.4. Projekta īstenošanas vieta

  Projekta īstenošanas vietas pilna adrese

   

  Projekta īstenošanas vietas kods saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru

   

3.5. Projekta īstenošanas iespējas

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām.

  Projekts tiktu īstenots arī bez valsts atbalsta

  Projekts netiktu īstenots bez valsts atbalsta

  Projekts tiktu īstenots bez valsts atbalsta, bet mazākā apmērā

4. Projekta raksturojums

4.1. Projekta apraksts, projekta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi un uzdevumi (līdz 500 vārdiem)

  Projekta apraksts

 

 

Projekta īstermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta ilgtermiņa mērķis(-i)

 

 

Projekta uzdevums(-i)

 

 

 4.2. Projekta pamatojums (tai skaitā problēmas apraksts, kā arī mērķu sasniegšanas alternatīvo iespēju analīze) un optimālā risinājuma izvēles pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

 

 

 

 4.3. Projektā plānoto ieguldījumu atbilstība sākotnējo ieguldījumu definīcijai

Atzīmējiet, ja projekta ietvaros plānota pieslēgumu rekonstrukcija

  Projekta ietvaros notiks esošā ceļa un dzelzceļa rekonstrukcija, kas nodrošinās izmaiņas minētā pievada parametros

   

  Projekta ietvaros notiks esošā gāzes pieslēguma, elektrības pievada, ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas, telekomuni­kāciju sistēmas rekonstrukcija, kas nodrošinās izmaiņas minētā pieslēguma parametros

   

  Projekta ietvaros notiks esošā lokālā kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, kas nodrošinās izmaiņas lokālās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas parametros

   

Aprakstiet, kā parametri atšķirsies rekonstrukcijas rezultātā (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

4.4. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz vidi.

  Projektam ir pozitīva ietekme uz vidi

  Projekts ir neitrāls attiecībā uz vidi

  Projektam ir negatīva ietekme uz vidi

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

 4.5. Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību

Izvēlieties vienu no piedāvātajām iespējām, kas visprecīzāk raksturo projekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

  Projekts pozitīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

  Projekts ir neitrāls dzimumu līdztiesības ziņā

  Projekts negatīvi ietekmēs dzimumu līdztiesību

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

 4.6. Projekta ietekme uz reģionālo attīstību

Izvēlieties atbilstošās iespējas, norādot darba vietu skaitu.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas ______________ jaunas darba vietas

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks saglabātas ___________ esošās darba vietas

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks likvidētas ___________ esošās darba vietas

Jūsu viedokļa pamatojums (līdz 500 vārdiem)

   

 

 

4.7. Projektā paredzētie sabiedrības informēšanas pasākumi

  Projektā plānots uzstādīt informācijas plāksni, kas noformēta atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulā (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem

   

Ja sabiedrības informēšanai ir plānoti arī citi pasākumi, norādiet tos (līdz 100 vārdiem)

   

 

 

  5. Atbalsta pretendenta apliecinājums

 

,

(pilns komercsabiedrības nosaukums)

kas reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

 

, vienotās reģistrācijas

(dd.mm.gggg)

numurs _________________________, tās pārstāvja

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________

_____________________, apliecina, ka:

1) nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā) vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā, vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta;

2) ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos;

3) nav atzīta par vainīgu nodarījumā, kas skar profesionālo darbību, ar spēkā esošu nepārsūdzamu lēmumu;

4) projekts netiks īstenots kādā no neatbalstāmajām nozarēm;

5) ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļi

 

(summa cipariem un vārdiem)

_______________________________ latu apmērā, lai patstāvīgi uzsāktu un īstenotu projektu

 

(projekta nosaukums)

pirms atbalsta saņemšanas no grantu shēmas "Atbalsts komercdarbības infra­struktūras moder­nizācijai" apakšprogrammas "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām";

6) ir tieši atbildīga par projekta vadību un nedarbojas kā starpniece;

7) pieprasītā atbalsta intensitāte ir attiecināta uz kopējo atbalsta summu, ja saņēmējam atbalstu vienlaikus sniedz no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

8) šajā grantu shēmā vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība no šīs grantu shēmas vēlas saņemt atbalstu vairāk nekā vienam projektam;

9) ja iesniegtā projekta iesniegums tiks apstiprināts, netiks pārsniegts grantu shēmas "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" apakšprogrammā "Komercdarbības pilnveido­šana atbilstoši standartu prasībām" vienai komercsabiedrībai noteiktais maksimālais atbalstāmo projektu skaits;

10) projektā netiks veikta vienu un to pašu izmaksu dubultā samaksa no dažādu valsts vai starptautisku palīdzības programmu līdzekļiem;

11) ir ievēroti un nav būtiski pārkāpti citu līgumu nosacījumi, nepildot līgumā noteiktās saistības ar valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" vai cita no Eiropas Savienības līdzekļiem finansēta līguma saistības;

12) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas netiks veiktas nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem);

13) piekrīt valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Eiropas Komisijas, vadošās institūcijas, maksājumu iestādes, pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas veiktajām kontrolēm pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas;

14) sniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju pēc valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" pieprasījuma;

15) piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabās un, ja nepieciešams, uzrādīs valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu;

16) valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam;

17) projekta iesniegumā iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai;

18) projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās aktivitātes nav uzsāktas un atbalstāmās izmaksas nav radušās pirms līguma noslēgšanas starp grantu finansējuma saņēmēju un valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (grantu shēmu apsaimniekotāju).

Vārds, uzvārds

 

Amats

 

Datums un vieta

 

Paraksts7

 

Piezīmes.

1. Projekta kopējās izmaksas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN ir neatbalstāmas izmaksas.

2. Norādiet visus komercdarbības veidus (to nosaukumus un NACE kodus), kuros komercsabiedrība veic saimniecisko darbību.

3. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

4. Komercsabiedrības reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

5. Jāpievieno deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (20.pielikums).

6. Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija NACE 1.1.red.

7. Projekta iesniegumu paraksta amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
(apakšprogrammai "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām")

Nr. p.k.

Iesniedzamais dokuments

Pielikuma numurs1

Iesniedzams dokumenta oriģināls vai kopija

oriģināls

kopija

1

2

3

4

5

1.

Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

11.

X

2.

Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) pilnvara projekta iesnieguma iesniegšanai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", ja projekta iesniegumu reģistrācijai neiesniedz persona, kas to parakstījusi

18.

X

3.

Projekta vadītāja un citu svarīgāko projekta īstenošanā iesaistīto personu CV

X

4.

Apliecinājums, ka komercsabiedrība izpildījusi darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, ja projekts vērsts uz darba aizsardzību

15.

X

5.

Biznesa plāns

8., 9.

X

6.

Biznesa plānā iekļauto projekta finansiālo pamatotību apliecinošo finanšu rādītāju (īpaši NPV) aprēķinos izmantotā informācija

X

7.

Gada pārskats par pēdējo noslēgto finanšu gadu (sagatavots saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem") ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu. Zvērināta revidenta ziņojumu iesniedz, ja to nosaka likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

X

8.

Operatīvais finanšu pārskats:

X

8.1.

operatīvais finanšu pārskats par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem

8.2.

zvērināta revidenta revidēts operatīvais finanšu pārskats, kam pievienots zvērināta revidenta ziņojums, par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem:

8.2.1.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu

8.2.2.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam nepievieno zvērināta revidenta ziņojumu, bet pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz 10000 latu

8.2.3.

ja atbalsta pretendents ir jaundibināta komercsabiedrība, kurai nav sagatavots finanšu gada pārskats par noslēgto finanšu gadu

9.

Plānotā finanšu informācija:

10.

X

9.1.

par laikposmu no operatīvā finanšu pārskata pēdējā noslēgtā mēneša līdz projekta pabeigšanas gada beigām - naudas plūsma sadalījumā pa mēnešiem

9.2.

par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma

9.3.

par turpmākajiem četriem gadiem - naudas plūsma sadalījumā pa gadiem

10.

Apliecinājums (kredītiestādes izziņa vai dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts un citi) par finanšu resursu2 pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanai piesaista ārējo finansējumu

16.

X

11.

Komercsabiedrības reģistrācijas apliecība

X

12.

Iepirkumu kopsavilkums (standartveidlapa), kuram pievienoti iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti

14.

X

13.

Uzņēmumu reģistra izziņa3 no komercreģistra (pilna informācija4)

X

14.

Statūti ar Uzņēmumu reģistra atzīmi

X

15.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa3, kas apliecina, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, vai atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule (vēstules oriģināls iesniedzams atsevišķi, neiesiets projekta iesniegumā)

19.

X

16.

Zemesgrāmatu nodaļas izdots izraksts3 par īpašumu, uz kura paredzēts veikt būvniecību vai uzstādīt tehniskās iekārtas

X

17.

Zemesgrāmatā reģistrētas īpašumtiesības vai zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības5 apliecinošs dokuments par īpašumu, uz kura paredzēts veikt būvniecību vai uzstādīt tehniskās iekārtas

X

18.

Akceptēts būvprojekts, kurš pieņemts (akceptēts) saskaņā ar atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 9.punktam izdotu rakstisku lēmumu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā (lēmumam pievieno būvprojektu). Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumu Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām, iesietu cietos vākos ar sanumurētām lapām un cauršūtu; būvprojektu iesien atsevišķi no projekta iesnieguma galvenā sējuma; būvprojektam jābūt ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu par būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un tāmē ietverto būvdarbu apjomu un materiālu atbilstību būvprojektam; ekspertīzes atzinumam jābūt datētam pirms būvprojekta akcepta datuma; ekspertīzes atzinumu iesien būvprojekta sējumā pirms akceptētā būvprojekta norādītajā secībā.

Vispārīgo būvnoteikumu 3.2.1 apakšnodaļā minētajos gadījumos jāiesniedz Vispārīgo būvnoteikumu 40.2 punktā minētie dokumenti un apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

X

19.

Būvniecības izmaksu tāme (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

17.

X

20.

Deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (ja atbalsta pretendents pretendē uz atbalsta intensitāti, kas paredzēta mazajiem un vidējiem komersantiem)

20., 21.

X

Ja projekts vērsts uz darba aizsardzību, papildus iesniedz šādus dokumentus:

Esošas komercdarbības darba aizsardzības sakārtošanai:

21.

Kompetenta speciālista vai institūcijas izstrādāts ražojošās struktūrvienības darba vides riska novērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējo uzraudzību. Šis dokuments obligāti satur:

a) visu komercsabiedrībai saistošo normatīvo aktu uzskaitījumu, ņemot vērā projekta specifiku;

b) lietotās riska novērtēšanas metodikas aprakstu, norādot metodes;

c) darba vides riska novērtējumu

X

22.

Kompetenta speciālista vai institūcijas izstrādāts komercsabiedrības darba aizsardzības pasākumu plāns, kas vērsts uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim. Šis dokuments obligāti satur:

a) darba aizsardzības pasākumu plānu (norādot katram identificētajam riskam veicamo samazināšanas pasākumu, sasniedzamo līmeni);

b) darba vides riska samazinājuma līdz likumdošanā noteiktajai robežai novērtēšanas metodikas aprakstu (metodika, kas ļautu novērtēt projekta panākto rezultātu, norādot metodes)

X

23.

Dokuments, kas apliecina kompetentā speciālista vai institūcijas tiesības veikt darba vides riska novērtēšanu (piemēram, apliecība), kā arī citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (piemēram, kvalitātes vadības sertifikāts)

X

24.

Dokumenti, kas apliecina komercsabiedrībā darba vides uzraudzībai norīkoto darba aizsardzības speciālistu kvalifikāciju (piemēram, apliecības)

X

Vēl neuzsāktas komercdarbības vai esošas komercdarbības paplašināšanas
darba aizsardzības nodrošināšanai:

25.

Kompetenta speciālista vai institūcijas izstrādāts komercsabiedrības pasākumu plāns, kas norāda, ka projekta īstenošanas rezultātā darba vides riski tiks novērsti vai samazināti līdz pieļaujamam līmenim (norādot katram identificētajam riskam veicamo samazināšanas pasākumu, sasniedzamo līmeni)

X

26.

Dokuments, kas apliecina kompetentā speciālista vai institūcijas tiesības veikt darba vides riska novērtēšanu (piemēram, apliecība), kā arī citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (piemēram, kvalitātes vadības sertifikāts)

X

27.

Dokumenti, kas apliecina komercsabiedrībā darba vides uzraudzībai norīkoto darba aizsardzības speciālistu kvalifikāciju (piemēram, apliecības)

X

Ja projekts vērsts uz vides aizsardzību, papildus iesniedz šādus dokumentus:

28.

Visu komercsabiedrībai saistošo normatīvo aktu saraksts, ņemot vērā projekta specifiku

X

29.

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.162 "Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru" sagatavots monitoringa ziņojums

X

30.

Pasākumu plāns, kas nepieciešams, lai ražotne atbilstu noteiktajām likumdošanas prasībām (norādot katrai identificētajai prasībai veicamo(-os) atbilstības nodrošināšanas pasākumu(-us), sasniedzamo rezultātu), un kas ietver projekta rezultātā sasniegtā vides efekta aprakstu

X

Ja projekts vērsts uz standartu ieviešanu, iesniedz šādus dokumentus:

31.

Standarta un (vai) prasības īss apraksts; normatīvā akta teksts, standarta un (vai) prasības oriģināls (izņemot gadījumus, kad tas ir pieejams Latvijas nacionālajā standartizācijas institūcijā SIA "Latvijas Standarts")

X

32.

Kompetentas institūcijas (kompetentu institūciju), kas ir tiesīga novērtēt atbilstību, sastādīts esošo neatbilstību uzskaitījums (nav nepieciešams, ja standarts un (vai) prasība tiks nodrošināta vēl neuzsāktai komercdarbībai vai esošas komercdarbības paplašināšanai)

X

33.

Pasākumu plāns atbilstības nodrošināšanai (norādot katram standartam un (vai) prasībai veicamo atbilstības nodrošināšanas pasākumu(-us), sasniedzamo rezultātu)

X

34.

Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecības kopija

X

Ja projekts vērsts uz nekustamā īpašuma attīstīšanu, iesniedz šādus dokumentus:

35.

Kopsavilkums par noslēgtajiem ilgtermiņa nomas līgumiem ar komersantiem, kas nomās projekta rezultātā izveidotās un (vai) rekonstruētās telpas

(norādot katra līguma noslēgšanas datumu, numuru, nomnieka nosaukumu, nomnieka izmantoto platību, kā arī katra nomnieka izmantojamo platību procentos no kopējās platības, kopējo projekta rezultātā izveidoto un (vai) rekonstruēto telpu platību)

X

36.

Nomnieku apraksts (īss apraksts par katru nomnieku, kādu komercdarbību tas plāno veikt atbalstāmajās telpās, norādot tā darbības nozari saskaņā ar NACE klasifikāciju)

X

37.

Ilgtermiņa5 nomas līgumi ar komersantiem, kas nomās projekta rezultātā izveidotās un (vai) rekonstruētās telpas

X

38.

Visu komercsabiedrībām (nomniekiem) saistošo normatīvo aktu uzskaitījums darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā, ņemot vērā projekta specifiku

X

39.

Izsoles procedūru apliecinošie dokumenti (sludinājumu kopijas par nekustamā īpašuma izsoli, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, visi saņemtie piedāvājumi, izsoles protokols, izsoles noteikumi un sludinājumu kopijas par nekustamā īpašuma izsoli, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā par izsoles rezultātiem)

X

Piezīmes.

1. Norādīts, ja attiecīgo papildus iesniedzamo dokumentu iesniedz saskaņā ar veidlapu vai standarta paraugu, kas iekļauts šo noteikumu pielikumos.

2. Piemēram, apliecinājums par kredītresursu pieejamību - kredītiestādes izziņa vai attiecībā uz dalībnieka vai akcionāra ieguldījumiem - dalībnieku vai akcionāru sapulces protokola izraksts.

3. Dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām. Atbilstoši šo noteikumu 39.4.apakšpunktam komercsabiedrībai ir tiesības neiesniegt minēto dokumentu.

4. Izziņa no Uzņēmumu reģistra komercreģistra par komersantu (reģistrācijas numurs, datums, nosaukums, juridiskā adrese, darbības veidi, pamatkapitāla sadalījums, amatpersonas un to paraksta tiesības, prokūristi, dalībnieki, prasības nodrošinājumi (ja tādi ir reģistrēti), ziņas par likvidācijas un maksātnespējas procesu un tā ierosināšanu, ieraksts par izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra komercreģistra (ja komersants ir likvidēts)).

5. Par ilgtermiņa zemes vai ēku (būvju, telpu) nomas līgumiem tiks uzskatīti tādi līgumi, kuros nomas līgums ir spēkā vismaz līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
(apakšprogrammai "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide")

Nr. p.k.

Iesniedzamais dokuments

Pielikuma numurs1

Iesniedzams dokumenta oriģināls vai kopija

oriģināls

kopija

1

2

3

4

5

1.

Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

12.

X

2.

Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) pilnvara projekta iesnieguma iesniegšanai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", ja projekta iesniegumu reģistrācijai neiesniedz persona, kas to parakstījusi

18.

X

3.

Projekta vadītāja un citu svarīgāko projekta īstenošanā iesaistīto personu CV

X

4.

Biznesa plāns

8.,9.

X

5.

Biznesa plānā iekļauto projekta finansiālo pamatotību apliecinošo finanšu rādītāju (īpaši NPV) aprēķinos izmantotā informācija

X

6.

Gada pārskats par pēdējo noslēgto finanšu gadu (sagatavots saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem") ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu. Zvērināta revidenta ziņojumu iesniedz, ja to nosaka likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

X

7.

Operatīvais finanšu pārskats:

X

7.1.

operatīvais finanšu pārskats par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem

7.2.

zvērināta revidenta revidēts operatīvais finanšu pārskats, kam pievienots zvērināta revidenta ziņojums, par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem:

7.2.1.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu

7.2.2.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam nepievieno zvērināta revidenta ziņojumu, bet pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz 10000 latu

7.2.3.

ja atbalsta pretendents ir jaundibināta komercsabiedrība, kurai nav sagatavots finanšu gada pārskats par noslēgto finanšu gadu

8.

Plānotā finanšu informācija:

10.

X

8.1.

par laikposmu no operatīvā finanšu pārskata pēdējā noslēgtā mēneša līdz projekta pabeigšanas gada beigām - naudas plūsma sadalījumā pa mēnešiem

8.2.

par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma

8.3.

par turpmākajiem četriem gadiem - naudas plūsma sadalījumā pa gadiem

9.

Apliecinājums (kredītiestādes izziņa saskaņā ar veidlapu vai dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts un citi) par finanšu resursu2 pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanai piesaista ārējo finansējumu

16.

X

10.

Komercsabiedrības reģistrācijas apliecība

X

11.

Iepirkumu kopsavilkums, kuram pievienoti iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti

14.

X

12.

Uzņēmumu reģistra izziņa3 no komercreģistra (pilna informācija4)

X

13.

Statūti ar Uzņēmumu reģistra atzīmi

X

14.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa3, kas apliecina, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, vai atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule (vēstules oriģināls iesniedzams atsevišķi, neiesiets projekta iesniegumā)

19.

X

15.

Zemesgrāmatu nodaļas izdots izraksts3 par īpašumu, uz kura paredzēts veikt būvniecību vai uzstādīt tehniskās iekārtas

X

16.

Zemesgrāmatā reģistrētas īpašumtiesības vai zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības5 apliecinošs dokuments par īpašumu, uz kura paredzēts veikt būvniecību vai uzstādīt tehniskās iekārtas

X

17.

Akceptēts būvprojekts, kurš pieņemts (akceptēts) saskaņā ar atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 9.punktam izdotu rakstisku lēmumu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā (lēmumam pievieno būvprojektu). Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumu Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"'' prasībām, iesietu cietos vākos ar sanumurētām lapām un cauršūtu; būvprojektu iesien atsevišķi no projekta iesnieguma galvenā sējuma; būvprojektam jābūt ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu par būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un tāmē ietverto būvdarbu apjomu un materiālu atbilstību būvprojektam; ekspertīzes atzinumam jābūt datētam pirms būvprojekta akcepta datuma; ekspertīzes atzinumu iesien būvprojekta sējumā pirms akceptētā būvprojekta norādītajā secībā.

Vispārīgo būvnoteikumu 3.2.1 apakšnodaļā minētajos gadījumos jāiesniedz Vispārīgo būvnoteikumu 40.2 punktā minētie dokumenti un apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

X

18.

Būvniecības izmaksu tāme (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

17.

X

19.

Laboratorijas izveides tehniskais projekts

X

20.

Deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (ja atbalsta pretendents pretendē uz atbalsta intensitāti, kas paredzēta mazajiem un vidējiem komersantiem)

20., 21.

X

Piezīmes.

1. Norādīts, ja attiecīgo papildus iesniedzamo dokumentu iesniedz saskaņā ar veidlapu vai standarta paraugu, kas iekļauts šo noteikumu pielikumos.

2. Piemēram, apliecinājums par kredītresursu pieejamību - kredītiestādes izziņa vai attiecībā uz dalībnieka vai akcionāra ieguldījumiem - dalībnieku vai akcionāru sapulces protokola izraksts.

3. Dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām. Atbilstoši šo noteikumu 39.4.apakšpunktam komercsabiedrībai ir tiesības neiesniegt minēto dokumentu.

4. Izziņa no Uzņēmumu reģistra komercreģistra par komersantu (reģistrācijas numurs, datums, nosaukums, juridiskā adrese, darbības veidi, pamatkapitāla sadalījums, amatpersonas un to paraksta tiesības, prokūristi, dalībnieki, prasības nodrošinājumi (ja tādi ir reģistrēti), ziņas par likvidācijas un maksātnespējas procesu un tā ierosināšanu, ieraksts par izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra komercreģistra (ja komersants ir likvidēts)).

5. Par ilgtermiņa zemes vai ēku (būvju, telpu) nomas līgumiem tiks uzskatīti tādi līgumi, kuros nomas līgums ir spēkā vismaz līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
(apakšprogrammai "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija")

Nr.
p.k.

Iesniedzamais dokuments

Pielikuma numurs1

Iesniedzams dokumenta oriģināls vai kopija

oriģināls

kopija

1

2

3

4

5

1.

Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

13.

X

2.

Atbalsta pretendenta (komercsabiedrības) pilnvara projekta iesnieguma iesniegšanai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", ja projekta iesniegumu reģistrācijai neiesniedz persona, kas to ir parakstījusi

18.

X

3.

Projekta vadītāja un citu svarīgāko projekta īstenošanā iesaistīto personu CV

X

4.

Biznesa plāns

8., 9.

X

5.

Biznesa plānā iekļauto projekta finansiālo pamatotību apliecinošo finanšu rādītāju (īpaši NPV) aprēķinos izmantotā informācija

X

6.

Gada pārskats par pēdējo noslēgto finanšu gadu (sagatavots saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem") ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu. Zvērināta revidenta ziņojumu iesniedz, ja to nosaka likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

X

7.

Operatīvais finanšu pārskats:

X

7.1.

operatīvais finanšu pārskats par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem

7.2.

zvērināta revidenta revidēts operatīvais finanšu pārskats, kam pievienots zvērināta revidenta ziņojums, par laikposmu no pēdējā noslēgtā finanšu gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem:

7.2.1.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu

7.2.2.

ja komercsabiedrības pēdējais noslēgtais finanšu pārskats neatbilst izvirzītajiem finanšu kritērijiem un uzņēmumam saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatam nepievieno zvērināta revidenta ziņojumu, bet pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz 10000 latu

7.2.3.

ja atbalsta pretendents ir jaundibināta komercsabiedrība, kurai nav sagatavots finanšu gada pārskats par noslēgto finanšu gadu

8.

Plānotā finanšu informācija:

10.

X

8.1.

par laikposmu no operatīvā finanšu pārskata pēdējā noslēgtā mēneša līdz projekta pabeigšanas gada beigām - naudas plūsma sadalījumā pa mēnešiem

8.2.

par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada - bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma

8.3.

par turpmākajiem četriem gadiem - naudas plūsma sadalījumā pa gadiem

9.

Apliecinājums (kredītiestādes izziņa saskaņā ar veidlapu vai dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts un citi) par finanšu resursu2 pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanai piesaista ārējo finansējumu

16.

X

10.

Komercsabiedrības reģistrācijas apliecība

X

11.

Iepirkumu kopsavilkums, kuram pievienoti iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti

14.

X

12.

Uzņēmumu reģistra izziņa3 no komercreģistra (pilna informācija4)

X

13.

Statūti ar Uzņēmumu reģistra atzīmi

X

14.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa3, kas apliecina, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, vai atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule (vēstules oriģināls iesniedzams atsevišķi, neiesiets projekta iesniegumā)

19.

X

15.

Akceptēts būvprojekts, kurš pieņemts (vai akceptēts) saskaņā ar atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 9.punktam izdotu rakstisku lēmumu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā (lēmumam pievieno būvprojektu). Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumu Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"'' prasībām, iesietu cietos vākos ar sanumurētām lapām un cauršūtu; būvprojektu iesien atsevišķi no projekta iesnieguma galvenā sējuma; būvprojektam jābūt ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu par būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un tāmē ietverto būvdarbu apjomu un materiālu atbilstību būvprojektam; ekspertīzes atzinumam jābūt datētam pirms būvprojekta akcepta datuma; ekspertīzes atzinumu iesien būvprojekta sējumā pirms akceptētā būvprojekta norādītajā secībā. Vispārīgo būvnoteikumu 3.2.1 apakšnodaļā minētajos gadījumos jāiesniedz Vispārīgo būvnoteikumu 40.2 punktā minētie dokumenti un apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptēšanu (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

X

16.

Būvniecības izmaksu tāme (ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauta būvniecība)

17

X

17.

Transporta plūsmas kustības shēma (ja projekts ietver pievadceļa izbūvi)

X

18.

Deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam (ja atbalsta pretendents pretendē uz atbalsta intensitāti, kas paredzēta mazajiem un vidējiem komersantiem)

20., 21.

X

Piezīmes.

1. Norādīts, ja attiecīgo papildus iesniedzamo dokumentu iesniedz saskaņā ar veidlapu vai standarta paraugu, kas iekļauts šo noteikumu pielikumos.

2. Piemēram, apliecinājums par kredītresursu pieejamību - kredītiestādes izziņa vai attiecībā uz dalībnieka vai akcionāra ieguldījumiem - dalībnieku vai akcionāru sapulces protokola izraksts.

3. Dokuments projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 30 kalendāra dienām. Atbilstoši šo noteikumu 39.4.apakšpunktam komercsabiedrībai ir tiesības neiesniegt minēto dokumentu.

4. Izziņa no Uzņēmumu reģistra komercreģistra par komersantu (reģistrācijas numurs, datums, nosaukums, juridiskā adrese, darbības veidi, pamatkapitāla sadalījums, amatpersonas un to paraksta tiesības, prokūristi, dalībnieki, prasības nodrošinājumi (ja tādi ir reģistrēti), ziņas par likvidācijas un maksātnespējas procesu un tā ierosināšanu, ieraksts par izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra komercreģistra (ja komersants ir likvidēts)).

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Biznesa plāna standarta paraugs projektiem, kuros atbalsta apmērs ir lielāks par 65000 latu

1. Vispārīga informācija par komercsabiedrību:

1.1. veiktās komercdarbības apraksts;

1.2. īss esošo produktu apraksts;

1.3. īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.4. stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis;

2.2. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.3. projekta īstenošanas kapacitāte (atbalsta pretendenta pieredze projekta īstenošanas jomā, vadības personāla un tehniskā personāla raksturojums, esošais materiāltehniskais nodrošinājums un plānotie trūkstošā materiāltehniskā nodroši­nājuma nodrošināšanas pasākumi);

2.4. projekta finansēšanas plāns;

2.5. projekta alternatīvu izvērtējums;

2.6. plānotā projekta īstenošanas rezultāta apraksts.

3. Tirgus analīze:

3.1. patērētāju analīze;

3.2. konkurentu analīze;

3.3. mērķa tirgus analīze;

3.4. izplatīšanas kanālu analīze;

3.5. mārketinga plāns.

4. Projekta finansiālais pamatojums:

4.1. plānotās finanšu informācijas* sagatavošanā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums;

4.2. projekta diskontētās vērtības (NPV) aprēķins (projekta diskontētās vērtības aprēķinā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums (produkcijas sortiments, ražošanas apjoms, ražošanas zudumi, pārdošanas cenas, fiksētās un mainīgās izmaksas, diskonta likme, iekārtu lietderīgais kalpošanas periods, diskonta periods, projekta terminālā vērtība un citi pieņēmumi));

4.3. jutīguma analīze par svarīgāko pieņēmumu izmaiņu ietekmi uz projekta diskontēto vērtību.

Piezīme. * Saskaņā ar plānoto finanšu informāciju.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Biznesa plāna standarta paraugs projektiem, kuros atbalsta apmērs ir 65000 latu vai mazāks

1. Vispārīga informācija par komercsabiedrību:

1.1. veiktās komercdarbības apraksts;

1.2. īss esošo produktu apraksts.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis;

2.2. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.3. projekta īstenošanas kapacitāte (atbalsta pretendenta pieredze projekta īstenošanas jomā, vadības personāla un tehniskā personāla raksturojums, esošais materiāltehniskais nodrošinājums un plānotie trūkstošā materiāltehniskā nodroši­nājuma nodrošināšanas pasākumi);

2.4. projekta finansēšanas plāns;

2.5. projekta alternatīvu izvērtējums;

2.6. plānotā projekta īstenošanas rezultāta apraksts.

3. Finansiālais pamatojums:

3.1. projekta finansiālās nepieciešamības pamatojums no uzņēmuma vie­dokļa (izmaksu samazināšana, produkcijas vienības pašizmaksas samazināšana, ražošanas apjomu palielināšana);

3.2. mērķa tirgus un konkurentu apraksts;

3.3. plānotās finanšu informācijas* sagatavošanā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums.

Piezīme. * Saskaņā ar plānoto finanšu informāciju.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79

Plānotā finanšu informācija

(komercsabiedrības nosaukums)

(reģistrācijas numurs)


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījuma metodes)
par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada

______________________________
(laikposms)

Mērvienība: LVL

__.__.____ - __.__.____

__.__.____ - __.__.____

Neto apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Bruto peļņa vai zaudējumi

Pārdošanas izmaksas

Administrācijas izmaksas

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Pārējie nodokļi

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Piezīme.
Varat izvēlēties - aizpildīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu pēc apgrozījuma metodes vai pēc izmaksu metodes.

Plānotā finanšu informācija

(komercsabiedrības nosaukums)

(reģistrācijas numurs)


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izmaksu metodes)
par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada

______________________________
(laikposms)

Mērvienība: LVL

__.__.____ - __.__.____

__.__.____ - __.__.____

Neto apgrozījums

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Materiālu izmaksas:

izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

pārējās ārējās izmaksas

Personāla izmaksas

atlīdzība par darbu

pensijas no uzņēmuma līdzekļiem

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Pārējie nodokļi

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Piezīme.
Varat izvēlēties - aizpildīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu pēc apgrozījuma metodes vai pēc izmaksu metodes.

Plānotā finanšu informācija

(komercsabiedrības nosaukums)

(reģistrācijas numurs)


BILANCE
par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta īstenošanas gada

______________________________
(laikposms)

Mērvienība: LVL

Aktīvs

__.__.____

__.__.____

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

Citi nemateriālie ieguldījumi

Uzņēmuma nemateriālā vērtība

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Pamatlīdzekļi

Zemesgabali, ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Iekārtas un mašīnas

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļi kopā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

Aizdevumi asociētiem uzņēmumiem

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Pašu akcijas un daļas

Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Nepabeigtie projekti

Avansa maksājumi par precēm

Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki

Krājumi kopā

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

Radniecīgo uzņēmumu parādi

Asociēto uzņēmumu parādi

Citi debitori

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai

Nākamo periodu izmaksas

Uzkrātie ieņēmumi

Debitori kopā

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Pašu akcijas un daļas

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Atvasinātie finanšu instrumenti

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā

Naudas līdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi kopā

Aktīvu kopsumma

Pasīvs

__.__.____

__.__.____

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls

Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

Rezerves:

likumā noteiktās rezerves

rezerves pašu akcijām vai daļām

sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

pārējās rezerves

Nesadalītā peļņa:

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

pārskata gada nesadalītā peļņa

Pašu kapitāls kopā

Uzkrājumi

Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

Citi uzkrājumi

Uzkrājumi kopā

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi pret obligācijām

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Maksājamie vekseļi

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Pārskata gada dividendes

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

Ilgtermiņa kreditori kopā

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi pret obligācijām

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Maksājamie vekseļi

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Pārskata gada dividendes

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

Uzkrātās saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

Īstermiņa kreditori kopā

Kreditori kopā

Pasīvu kopsumma

Plānotā finanšu informācija

(komercsabiedrības nosaukums)

(reģistrācijas numurs)

NAUDAS PLŪSMA

______________________________
(laikposms)

Mērvienība: LVL

Laikposms

Plānotā finanšu informācija par laikposmu no pēdējā noslēgtā mēneša līdz projekta pabeigšanas gadam (sadalījumā pa mēnešiem)

Plānotā naudas plūsma par pirmo gadu
pēc projekta īstenošanas gada (par pilnu periodu)

Plānotā naudas plūsma pēc projekta īstenošanas par turpmākajiem četriem gadiem
(sadalījumā pa gadiem

Datumi

_.__.____ - _.__.____

_.__.____ - _.__.____

_.__.____ - _.__.____

_.__.____ - _.__.____

_.__.____ - _.__.___

_.__.____ - _.______

_.__.____ - _.__.___

_.__.____ - _._.____

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Naudas atlikums perioda sākumā

II. Ienākošā naudas plūsma

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas

2. Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

Pamatdarbības naudas plūsma:

1. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas

2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

3. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas

4. Saņemtie procenti

5. Saņemtās dividendes

Ieguldīšanas naudas plūsma:

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla daļu ieguldījumiem

2. Saņemtie aizņēmumi, tai skaitā:

2.1. saņemtais aizņēmums projekta īstenošanai

2.2. saņemtais līzings projekta īstenošanai

2.3. saņemtais aizņēmums citiem mērķiem

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi

4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

Finansēšanas darbības naudas plūsma:

Naudas līdzekļu ienākumi KOPĀ

III. Izejošā naudas plūsma

1. Maksājumi piegādātājiem

2. Maksājumi darbiniekiem

3. Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

4. Izdevumi procentu maksājumiem

5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem

6. Projekta izmaksu pozīcijas*:

6.1. izmaksu pozīcijas

6.2. izmaksu pozīcijas

Pamatdarbības naudas plūsma:

1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde

2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

3. Izsniegtie aizdevumi

4. Projekta izmaksu pozīcijas*:

4.1. izmaksu pozīcijas

4.2. izmaksu pozīcijas

Ieguldīšanas naudas plūsma:

1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai, tai skaitā:

1.1. izdevumi projekta īstenošanai nepieciešamā

aizdevuma atmaksai

1.2. izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai

2. Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem

2.1. izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem projekta ietvaros

2.2. izdevumi citu nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem

3. Izmaksātās dividendes

Finansēšanas darbības naudas plūsma:

Naudas līdzekļu izdevumi KOPĀ

IV. Naudas atlikums perioda beigās

Piezīme.

* Projekta izmaksas norāda sadalījumā pa izmaksu pozīcijām.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Projekta izmaksas un finansēšanas avoti
(apakšprogrammai "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām")

 Projekta izmaksu pozīcijas

 Vienība

 Vienību skaits

 Vienības izmaksas (LVL)

 Izmaksas (LVL)

 1

 2

 3

 4

 5

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. Tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde un (vai)
 rekonstrukcija

  

  

  

  

 1.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 1.2. tehnoloģisko iekārtu un piederumu rekonstrukcijas izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (1.1.+1.2.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2. Laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde

  

  

  

  

 2.1. laboratorijas iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (2.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3. Ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 3.1. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (3.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4. Tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo patentu un
 licenču iegāde

  

  

  

  

 4.1. patentu un licenču iegādes izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (4.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 I. Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.

  

  

  

  

 1.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (1.1.+...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

 2.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (2.1.+...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

  

  

  

  

 3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām*

  

  

  

  

 3.1.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.2. tehnoloģisko iekārtu un piederumu rekonstrukcijas izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.3. laboratorijas iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.4. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.5. patentu un licenču iegādes izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā ( 3.1.1.+3.1.2.+...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām

  

  

  

  

 3.2.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.2.2.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā ( 3.2.1.+3.2.2.)

  

  

  

  

 Kopā (3.1.+3.2.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 II. Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 III. Kopējās projekta izmaksas

  

  

  

  

 

 Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

 Summa (LVL)

 %

  

  

  

 1. Atbalsta pretendenta paša resursi

  

  

 2. Aizņēmums no kredītiestādes

  

  

 3. Citi

  

  

 Kopā (1.+2.+3.)

  

  

Ja projekta finansēšanai tiek ņemts aizņēmums no kredītiestādes, norādiet šādu informāciju:

 Kredītiestādes nosaukums

  

 Aizņēmuma summa

  

 Aizņēmuma valūta

  

Aizņēmuma summas ekvivalents latos

  

 Konvertācijas kurss, banka, datums

  

Piezīmes.

1. Komercsabiedrības atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šī pielikuma punktā "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām" sadalījumā pa norādītajām pozīcijām.

2. Projekta izmaksām jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.apakšnodaļā norādītajām projekta izmaksām.

3. Eiropas Savienības atbalstu atbalsta pretendents saņems tikai pēc projekta īstenošanas, un tas nav uzskatāms par finansēšanas avotu.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Projekta izmaksas un finansēšanas avoti
(apakšprogrammai "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide")

Projekta izmaksu pozīcijas

 Vienība

 Vienību skaits

 Vienības izmaksas (LVL)

 Izmaksas (LVL)

 1

 2

 3

 4

 5

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. Tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde un (vai) rekonstrukcija

  

  

  

  

 1.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 1.2. tehnoloģisko iekārtu un piederumu rekonstrukcijas izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (1.1.+1.2.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2. Datoru un citu informāciju tehnoloģiju risinājumu iegāde

  

  

  

  

 2.1. datoru un citu informāciju tehnoloģiju risinājumu iegāde

  

  

  

  

 Kopā (2.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3. Laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde

  

  

  

  

 3.1. laboratorijas iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (3.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4. Ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 4.1. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 Kopā (4.1.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.

  

  

  

  

 1.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (1.1.+...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

 2.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (2.1. +...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

  

  

  

  

 3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām*

  

  

  

  

 3.1.1. tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.2. tehnoloģisko iekārtu un piederumu rekonstrukcijas izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.3. datoru u.c. informāciju tehnoloģiju risinājumu iegāde

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.4. laboratorijas iekārtu un piederumu iegādes izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.1.5. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (3.1.1.+3.1.2.+...)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām

  

  

  

  

 3.2.1.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 3.2.2.

  

  

  

  

 ...

  

  

  

  

 Kopā (3.2.1.+3.2.2.)

  

  

  

  

 Kopā (3.1.+3.2.)

  

  

  

  

 Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopējās projekta izmaksas (ar PVN)

  

  

  

  

 

 Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

 Summa (LVL)

 %

  

  

  

 1. Atbalsta pretendenta paša resursi

  

  

 2. Aizņēmums no kredītiestādes

  

  

 3. Citi

  

  

 Kopā (1.+2.+3.)

  

  

Ja projekta finansēšanai tiek ņemts aizņēmums no kredītiestādes, norādiet šādu informāciju:

 Kredītiestādes nosaukums

  

 Aizņēmuma summa

  

 Aizņēmuma valūta

  

Aizņēmuma summas ekvivalents latos

  

 Konvertācijas kurss, banka, datums

  

Piezīmes.

1. Komercsabiedrības atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šī pielikuma punktā "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām" sadalījumā pa norādītajām pozīcijām.

2. Projekta izmaksām jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.apakšnodaļā norādītajām projekta izmaksām.

3. Eiropas Savienības atbalstu atbalsta pretendents saņems tikai pēc projekta īstenošanas, un tas nav uzskatāms par finansēšanas avotu.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Projekta izmaksas un finansēšanas avoti
(apakšprogrammai "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija")

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (LVL)

Izmaksas (LVL)

1

2

3

4

5

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS*

1. Ceļu un dzelzceļu pievadu rekonstrukcija vai izbūve

1.1. ceļu pievadu rekonstrukcija vai izbūve

1.2. dzelzceļu pievadu rekonstrukcija vai izbūve

Kopā (1.1. + 1.2.)

2. Pieslēgumu rekonstrukcija vai izbūve

2.1. gāzes pieslēgums

2.2. elektrības pievads

2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma

2.4. siltumapgādes sistēma

2.5. telekomunikāciju sistēma

Kopā (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)

3. Lokālu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija vai izbūve

3.1. Lokālā kanalizācijas sistēma

3.2. Lokālā ūdensapgādes sistēma

Kopā (3.1. + 3.2.)

I. Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

1.

1.1.

...

Kopā (1.1.+...)

2.

2.1.

...

Kopā (2.1.+...)

3. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām*

3.1.1. ceļu pievadu rekonstrukcija vai izbūve

...

3.1.2. dzelzceļu pievadu rekonstrukcija vai izbūve

...

3.1.3. gāzes pieslēgums

...

3.1.4. elektrības pievads

...

3.1.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma

...

3.1.6. siltumapgādes sistēma

...

3.1.7. telekomunikāciju sistēma

...

3.1.8. lokālā kanalizācijas sistēma

...

3.1.9. lokālā ūdensapgādes sistēma

...

Kopā (3.1.1.+3.1.2.+...)

3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām

3.2.1.

...

3.2.2.

...

Kopā (3.2.1.+3.2.2.)

Kopā (3.1.+3.2.)

II. Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas

III. Kopējās projekta izmaksas

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

%

1. Atbalsta pretendenta paša resursi

2. Aizņēmums no kredītiestādes

3. Citi

Kopā (1.+2.+3.)

Ja projekta finansēšanai tiek ņemts aizņēmums no kredītiestādes, norādiet šādu informāciju:

Kredītiestādes nosaukums

Aizņēmuma summa

Aizņēmuma valūta

Aizņēmuma summas ekvivalents latos

Konvertācijas kurss, banka, datums

Piezīmes.

1. * Komercsabiedrības atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda šī pielikuma punktā "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām" sadalījumā pa norādītajām pozīcijām.

2. Projekta izmaksām jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.apakšnodaļā norādītajām projekta izmaksām.

3. Eiropas Savienības atbalstu atbalsta pretendents saņems tikai pēc projekta īstenošanas, un tas nav uzskatāms par finansēšanas avotu.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Iepirkumu kopsavilkums1

Iepirkuma Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums2

Izmaksas3 bez
PVN (LVL)

PVN (LVL)

Izmaksas kopā (LVL)

Izmaksas4
(cita valūta)

1

2

3

4

5

6

7

1.iepirkums

1.

2.

3.

...

Kopā

2.iepirkums

1.

2.

3.

...

Kopā

3.iepirkums

1.

2.

3.

...

Kopā

...iepirkums

1.

2.

3.

...

Kopā

Pavisam kopā

Piezīmes.

1 Pievienoto iepirkumu dokumentāciju sakārto secīgi atbilstoši kārtībai, kādā iepirkumi sakārtoti šajā kopsavilkumā.

2 Nosaukumam jāsakrīt ar iepirkuma dokumentos un pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" minēto projekta izmaksu pozīcijas nosaukumu. Jāuzskaita katrā iepirkumā ietvertie izmaksu posteņi (prece vai pakalpojums) atbilstoši pielikumam "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti".

3 Summai jāsakrīt ar iepirkuma dokumentos un pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" norādīto summu.

4 Aizpilda, ja iepirkums uz attiecīgo posteni tiek veikts citā valūtā, obligāti norādot arī valūtu. Izmaksas obligāti norāda arī latos.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Apliecinājums par atbilstību darba drošības prasībām

Valsts aģentūrai
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"


200___.gada ____. ______________


.

(reģistrēta Uzņēmumu reģistra

(komercsabiedrības nosaukums)

komercreģistrā

.

, vienotās reģistrācijas numurs __________ )

(dd.mm.gggg.)

tās pārstāvja

.

(amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar ________________________________________

apliecina, ka

.

:

(komercsabiedrības nosaukums)


1. ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma, kura atbilst Darba aizsardzības likuma un citu darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā:

1.1. ir veikta darba vides iekšējā uzraudzība un darba vides risku novērtēšana (skat. saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu pievienoto darba vides riska novērtējumu);

1.2. ir izveidota šāda darba aizsardzības organizatoriskā struktūra (atzīmēt atbilstošo):

ir norīkots darba aizsardzības speciālists, kurš apmācīts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.323 "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos";

ir vairāki darba aizsardzības speciālisti vai darba aizsardzības organiza­toriskā struktūrvienība;

1.3. ir izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns darba vides risku novēršanai un samazināšanai (skat. saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu pievienoto darba aizsardzības pasākumu plānu);

2. ir izpildītas šādas prasības (atzīmēt atbilstošo):

darbinieki ir apmācīti un saņēmuši instruktāžu darba aizsardzības jautājumos;

speciālo darbu izpildītāji (piemēram, metinātāji, kurinātāji) un šo darbu vadītāji ir apmācīti un atestēti;

ir visas nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas;

darbinieki ir nodrošināti ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzī­bas līdzekļiem, ja darba vides risku nebija iespējams

novērst citā veidā;

darbiniekiem tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


.

.

(komercsabiedrības pārstāvja amats)

.

(paraksts un tā atšifrējums)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
16.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Izziņa no kredītiestādes

Valsts aģentūrai
"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"


200___.gada ____. ______________

Par kredīta piešķiršanu

.

(komercsabiedrības nosaukums)


Ar šo

.

apliecina, ka ir nolēmusi piešķirt

(kredītiestādes nosaukums)

.

, reģistrācijas numurs

(komercsabiedrības nosaukums)

komercreģistrā

.

, aizdevumu

.

(valūta, summa)

__________________________ apmērā.


.

.

(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)

.

(paraksts un tā atšifrējums)


.

(kredītiestādes kontaktpersona, kas varētu sniegt papildu informāciju par projektu:
vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Būvniecības izmaksu tāmes standarta formas

1. Lokālā tāme Nr.____


Būves nosaukums _______________________________________

Objekta nosaukums ______________________________________

Objekta adrese __________________________________________

Darba nosaukums ________________________________________


Sastādīta ______gada tirgus cenās, pamatojoties uz __________________ daļas rasējumu

Nr. p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

Iekļauts atbalstāmajās izmaksās1

laika norma

kategorijas likme (Ls/st)

darba alga (Ls)

materiāli (Ls)

mehāniskā transporta amortizācija (Ls)

kopā
(Ls)

nepieciešamais laiks (c/st)

darba alga
(Ls)

materiāli (Ls)

mehāniskā transporta amortizācija (Ls)

summa (Ls)


Kopā
Transporta izmaksas % no materiāla izmaksām
Tiešās izmaksas kopāt.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 24,09 %


Tāmi sastādīja sertificēts būvinženieris: Sastādīts: 200__ gada ____._________

Sertifikāta Nr.__________ _________________________ paraksts


_________________________ vārds, uzvārds

Piezīme.
1 Atzīmēt, ja postenis iekļauts atbalstāmajās izmaksās.


2. Objekta tāmju kopsavilkums

Objekta nosaukums _________________________

Objekta adrese _____________________________

Tāmes Nr.

Lokālās tāmes nosaukums

Tāmes izmaksas
(Ls)

tai skaitā sociālais nodoklis 24,09 %


Kopā- ar virsizdevumiem saistītās izmaksas (... %)

- ar plānotajiem uzkrājumiem (.....%)

Atbalstāmās izmaksas kopā

Neatbalstāmās izmaksas kopā

Būvniecības izmaksas kopāTāmi sastādīja sertificēts būvinženieris:

Sertifikāta Nr.__________ _________________________ paraksts

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Pilnvara
___________________ , 200___.gada ____.______________
(vieta)

.


.

(komercsabiedrības forma)

(komercsabiedrības firma (nosaukums))


(reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

.

,

(dd.mm.gggg)


vienotās reģistrācijas numurs __________ ) tās pārstāvja

.

(amats, vārds, uzvārds)


.

personā, kura saskaņāar Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrētām paraksta tiesībām ir parakstījusi

projekta iesniegumu, pilnvaro

.

(vārds, uzvārds akuzatīvā)

personas kods ____________________, pases Nr.__________________, izdota

_________________________________________________________________,


dzīvojošu

.

, iesniegt

(pilsēta, iela, māja un dzīvoklis)

valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" projekta iesniegumu ________________________________________________________________.


Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga projekta iesnieguma reģistrācijai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".


.

(pilnvarotāja paraksts)

Z.v.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
19.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule[1]

200___.gada ____.______________


.

(reģistrēta Uzņēmumu reģistra

(komercsabiedrības nosaukums)komercreģistrā

.

, vienotās reģistrācijas numurs __________ )

(dd.mm.gggg.)


tās pārstāvja

.

(amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________________________________ ,

piekrīt, ka valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests izsniedz izziņu par to, ka minētajai komercsabied­rībai ir (nav) nodokļu parāds.

Piezīme.
[1] Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā.


Komercsabiedrības pārstāvis

.


.


.

(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
20.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam

Iesniedzējkomersanta precīza identifikācija

 Vārds vai nosaukums

  

 Juridiskā adrese

  

 Reģistrācijas numurs

  

 Paraksttiesīgās amatpersonas

  

  

 (amats, vārds, uzvārds)

  

 

  

Komersanta veids

Atzīmēt, kurš gadījums attiecas uz iesniedzējkomersantu:

Autonoms komersants

 Šajā gadījumā datus, ko aizpilda ailē zemāk, iegūst tikai no iesniedzējkomersanta pārskatiem. Aizpilda tikai deklarāciju bez pielikuma

Partnerkomersants

  

Saistīts komersants

 Aizpilda un pievieno pielikumu[1] (kā arī, ja nepieciešams, papildlapas), tad aizpilda deklarāciju, pārnesot aprēķinu rezultātus turpmāk konkrēti norādītajā tabulā

Piezīme.
[1] Atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Deklarācijas par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam pielikums" (21.pielikums).

 

Komersanta kategorijas noteikšanai izmantojamie dati

 Pārskata periods*:

 Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

 Gada apgrozījums**

 Kopsavilkuma bilance**

  

  

  

  

  

  

Piezīmes.
*  Visiem datiem jāattiecas uz pēdējo apstiprināto pārskata periodu, un tie jāaprēķina pēc visa gada rādītājiem. Jaunizveidotiem komersantiem, kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, kas aprēķināti no kārtējā finanšu gada datiem.
** LVL 1000.

 

 Svarīgi: salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir datu izmaiņas, kuru dēļ var mainīties iesniedzējkomersanta kategorija (mikrokomersants, mazais, vidējais vai lielais komersants)

  

 

 

(šādā gadījumā aizpilda un pievieno deklarāciju par iepriekšējo pārskata periodu)

 Paraksts

Komersanta paraksttiesīgā amatpersona

  

(amats, vārds, uzvārds)

 

Ar šo apliecinu deklarācijā un tās pielikumos sniegto ziņu pareizību.

  

 

 (paraksts)

 

  

 (parakstīšanas datums un laiks)

 

Paskaidrojums
par komersantu veidiem, ņemot vērā aprēķināto darbinieku skaitu un finansiālos rādītājus

I. Komersantu veidi

Mazā un vidējā komersanta definīcijā1 izšķir triju veidu komersantus atkarībā no attiecībām ar citiem komersantiem, ņemot vērā līdzdalību kapitālā vai balsstiesības, vai tiesības izmantot dominējošu ietekmi2.

1.veids: autonoms komersants

Šis ir pats izplatītākais komersanta veids. Tie ir visi komersanti, kuri nepieder diviem pārējiem komersantu veidiem (partnerkomersants vai saistīts komersants).

 Iesniedzējkomersants ir autonoms, ja:

- tā līdzdalība kādā citā komersantā nepārsniedz 25 %3 vai vairāk,

- un tas par 25 %3 vai vairāk nepieder citam komersantam vai valsts iestādei, vai kopīgi vairākiem komersantiem vai valsts iestādēm, izņemot dažus izņēmumus4,

- un tas nesastāda konsolidētus pārskatus, un nav iekļauts tāda komersanta pārskatos, kas sastāda konsolidētos pārskatus, un tādējādi nav saistīts komersants5.

 

2.veids: partnerkomersants

Šim veidam raksturīgi, ka komersants izveido ievērojamas finansiālas partner­attiecības ar citiem komersantiem bez faktiskas tiešas vai netiešas savstarpējas kontroles. Partneri ir komersanti, kuri nav autonomi komersanti, bet ir savstarpēji nesaistīti.

Iesniedzējkomersants ir cita komersanta partneris, ja:

- tā līdzdalība otrā komersantā pārsniedz 25 %3, bet ir mazāka par 50 %3,

- vai otra komersanta līdzdalība iesniedzējkomersantā pārsniedz 25 %3, bet ir mazāka par 50 %3,

- un iesniedzējkomersants nesastāda konsolidētos pārskatus, kuros konsolidējot iekļauts otrs komersants, un pats konsolidējot nav iekļauts otra komersanta vai ar to saistīta komersanta5 pārskatos.

 

3.veids: saistīts komersants

Šis veids atbilst tādu komersantu ekonomiskajam stāvoklim, kas veido grupu, izmantojot kapitāla lielāko daļu vai balsstiesību pārsvaru (arī ar nolīgumiem vai - dažos gadījumos - ar fiziskām personām kā akcionāriem) vai arī iespējas izmantot dominējošu stāvokli komersantā. Tādējādi šāds veids ir retāk sastopams nekā divi iepriekšējie veidi.

Definējot šo komersantu veidu (kur vien tas ir definīcijā piemērojams), izmantojami likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4.pantā minētie nosacījumi, tāpēc par to, ka komersants ir saistīts, tas parasti uzzina nekavē­joties, jo tam jau saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" jāsastāda konsolidētie pārskati vai tas ir konsolidējot iekļauts tāda komersanta pārskatos, kuram jāsastāda šādi konsolidētie pārskati.

Vienīgie divi ne pārāk bieži sastopamie gadījumi, kuros komersants uzskatāms par saistītu komersantu, lai gan tam vēl nav jāsastāda konsolidētie pārskati, aprakstīti šī paskaidrojuma 5.piezīmes pirmajā un otrajā apakšpunktā. Šādos gadījumos komersantam jāpārbauda, vai tas atbilst kādam no definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem.

II. Darbinieku skaits un gada vidējais strādājošo skaits - IDV6

Komersanta darbinieku skaits atbilst gada vidējam strādājošo skaitam - IDV.

 Piemērojot šos noteikumus, komersanta darbinieku skaitā ietver:

- iesniedzējkomersanta darbiniekus,

- personas, kas strādā komersantā, ir tam subordinētas un saskaņā ar valsts likumdošanu ir uzskatāmas par darba ņēmējiem,

- vadītājus, kas ir īpašnieki,

- partnerus, kas iesaistīti komersanta regulārā darbībā un gūst labumu no komersanta finansiālajām priekšrocībām.

Komersanta darbinieku skaitā neiekļauj mācekļus vai studentus, kas iesaistīti profesionālajā apmācībā, pamatojoties uz mācekļa vai profesionālās apmācības līgumu.

 

Komersanta darbinieku skaita aprēķināšana

Viena strādājošā vienība atbilst vienai personai, kas konkrētajā komersantā vai tās vārdā strādājusi pilnu darba dienu visā pārskata gadā. Darbinieku skaitu izsaka strādājošo vienībās - IDV.

Tādu personu darbu, kas nav strādājušas visu gadu vai ir strādājušas nepilnu darba dienu (neatkarīgi no tās ilguma), kā arī sezonas darbu, uzskaita kā strādājošā vienības daļu.

Grūtniecības un bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums netiek ņemts vērā.

Piezīmes.
1 Turpmāk tekstā termins "definīcija" attiecas uz Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulas (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem [ES OV L 10, 13.01.2001, 33.lpp.] ar grozījumiem, kas izdarīti 2004.gadā (Komisijas 2004.gada 25.februāra regula (EK) Nr. 364/2004) [ES OV L 229, 28.02.2004, 22.lpp.], pielikumu par mazo un vidējo komersantu definīciju.

2 Definīcija, 3.pants.

3 Ņemot vērā kapitāla daļu vai balsstiesības, izmanto lielāko no minētajiem rādītājiem. Šai daļai jāpieskaita ar iesniedzējkomersantu saistīto komersantu īpašumā esošās daļas tam pašam komersantam (definīcija, 3.panta 2.punkts).

4 Komersantu par joprojām autonomu var uzskatīt tad, ja šis 25 % slieksnis ir sasniegts vai pārsniegts un ja šī daļa pieder šādiem ieguldītājiem (ievērojot nosacījumu, ka tie nav saistīti ar iesniedzējkomersantu):

a) publiskajām ieguldījumu korporācijām, riska kapitāla komersantiem, personām vai personu grupām, kas regulāri nodarbojas ar ieguldījumiem riska kapitālā, ieguldot tādu komersantu pamatkapitālā, kas nekotējas biržā (biznesa eņģeļi), ja šo biznesa eņģeļu kopējais investīciju apmērs vienā komercsabiedrībā nepārsniedz LVL 1250000;

b) universitātēm vai bezpeļņas pētniecības centriem;

c) institucionālajiem ieguldītājiem, tai skaitā reģionālās attīstības fondiem (definīcija, 3.panta 2.punkta otrā daļa).

5 Lai gadījumos, kad darbojas fiziskās personas vai tādas fizisko personu grupas, kuras darbojas kopīgi, noteiktu, vai konkrēts komersants ir saistīts komersants vai nav, visās trijās šajā piezīmē minētajās situācijās jāpārbauda komersanta atbilstība definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem:

a) ja komersanta juridiskā adrese atrodas dalībvalstī, kas paredzējusi izņēmumu prasībai par šādu pārskatu sastādīšanu saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem", šim komersantam tomēr īpaši jāpārbauda, vai tas neatbilst kādam no definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem;

b) ir gadījumi, kad komersantu var uzskatīt par saistītu ar citu komersantu ar fiziskās personas vai tādu fizisko personu grupas starpniecību, kas darbojas kopīgi (definīcija, 3.panta 3.punkts);

c) pretēji tam ir ļoti maz komersantu, kas sastāda konsolidētos pārskatus brīvprātīgi, ja tas nav jādara saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem". Šādā gadījumā komersants ne vienmēr ir saistīts komersants, un to var uzskatīt tikai par partnerkomersantu.

6 Definīcija, 5.pants.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Deklarācijas par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam pielikums

Atbilstoši nepieciešamībai pievienojamās sadaļas

- A sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomersantam ir vismaz viens partnerkomersants

- B sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomersantam ir vismaz viens saistīts komersants

Aprēķini partnerkomersantiem vai saistītiem komersantiem

Pārskata periods1:

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

1. Dati1 par iesniedzējkomersantu vai konsolidēto pārskatu
(pārnest datus no B(l) tabulas (B sadaļā2))
2. Proporcionāli apvienotie dati no visiem partnerkomersantiem
(ja tādi ir) (pārnest datus no A tabulas (A sadaļā))
3. Visu saistīto komersantu
(ja tādi ir) pievienotie dati, ja konsolidējot nav iekļauti 1.rindā (pārnest datus no B(2) tabulas
(B sadaļā))
Kopā
Piezīmes.

* LVL 1000.

1 Visiem datiem jāattiecas uz pēdējo apstiprināto pārskata periodu, un tie jāaprēķina pēc visa gada rādītājiem. Jaunizveidotiem komersantiem, kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz kārtējā finanšu gada datiem.

2 Komersanta datus (arī darbinieku skaitu) nosaka, pamatojoties uz pārskatiem un citām ziņām par komersantu vai pamatojoties uz komersanta konsolidētajiem pārskatiem (ja tādi ir), vai pamatojoties uz konsolidētajiem pārskatiem, kuros komersants konsolidējot iekļauts.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas tabulu "Komersanta kategorijas noteikšanai izmantojamie dati".


A sadaļa
Partnerkomersanti

Par katru komersantu, par kuru aizpildīta partnerkomersanta lapa (viena lapa par katru iesniedzējkomersanta partnerkomersantu un par tādiem saistīto komersantu partnerkomersantiem, kuru dati vēl nav iekļauti attiecīgā saistītā komersanta konsolidētajos pārskatos), dati no attiecīgās partnerības tabulas jāpārnes uz kopsavilkuma A tabulu.

A tabula

Partnerkomersants
(nosaukums, identifikācija)

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kopā
Piezīme.

* LVL 1000.

Ja nepieciešams, pievieno papildlapas vai paplašina šo tabulu.

Svarīgi: šos datus iegūst proporcionālajos aprēķinos partnerības tabulā atsevišķi katram tiešajam vai netiešajam partnerkomersantam.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas 2.rindu (par partnerkomersantiem).

Partnerkomersanta lapa

1. Partnerkomersanta precīza identifikācija

Vārds vai nosaukums

.

Juridiskā adrese

.

Reģistrācijas numurs

.

Paraksttiesīgās amatpersonas

.


(amats, vārds, uzvārds)

.


.


2. Izejas dati par konkrēto partnerkomersantu

Pārskata periods:

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Izejas dati

.

.

.

Piezīme.

* LVL 1000.

Svarīgi: šos izejas datus iegūst no pārskatiem un citiem datiem par partner­komersantu (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem 100 % pieskaita ar šo partnerkomersantu saistīto komersantu datus (ja šo saistīto komersantu dati jau nav iekļauti, konsolidējot konkrētā partnerkomersanta pārskatus). Ja nepie­ciešams, pievieno saistītā komersanta lapas par komersantiem, kuri konsolidējot vēl nav iekļauti.

3. Proporciju aprēķini

a) Precīzi norāda deklarācijas iesniedzējkomersanta (vai tā saistītā komersanta līdzdalību, ar kura starpniecību izveidotas attiecības ar partnerkomersantu) līdzdalību3 partnerkomersantā, uz kuru šī lapa attiecas:

Piezīme.

3 Ņemot vērā kapitāla daļu vai balsstiesības, izmanto lielāko no minētajiem rādītājiem. Šai daļai jāpieskaita ar iesniedzējkomersantu saistīto komersantu īpašumā esošās daļas tajā pašā komersantā.

Norāda arī partnerkomersanta, uz kuru šī lapa attiecas, līdzdalību iesniedzēj­komersantā (vai saistītajā komersantā):

b) Lielāko no šīm abām līdzdalības daļām piemēro partnerkomersanta lapas 2.punktā "Izejas dati par konkrēto partnerkomersantu" norādītajiem datiem. Proporciju aprēķinu rezultāti jānorāda šādā tabulā:

Partnerības tabula

Daļa procentos: ...

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Proporciju aprēķinu rezultāti
Piezīme.

* LVL 1000.

Šie dati jāpārnes uz A sadaļas A tabulu.

B sadaļa
Saistītie komersanti

I. Uz iesniedzējkomersantu attiecināmā gadījuma noteikšana

1.gadījums: iesniedzējkomersants sastāda konsolidētos pārskatus vai kon­solidējot ir iekļauts cita komersanta konsolidētajos pārskatos

(B(1) tabula).

2.gadījums: iesniedzējkomersants vai arī viens vai vairāki saistītie komer­santi nesastāda konsolidētos pārskatus vai

iesniedzējkomer­sants konsolidētajos pārskatos nav iekļauts (B(2) tabula).

Svarīgi: datus par komersantiem, kuri saistīti ar iesniedzējkomersantiem, iegūst no to pārskatiem un citiem datiem par tiem (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgā saistītā komersanta iespējamiem partnerkomersantiem, kuri ir tieši virs vai zem tā, ja šie dati konsolidējot jau nav iekļauti.

II. Aprēķinu metodes

1.gadījumā aprēķiniem izmanto konsolidētos pārskatus un aizpilda B(1) tabulu:

B(1) tabula

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)*

Gada apgrozījums**

Kopsavilkuma bilance**

Kopā
Piezīmes.

* Ja konsolidētajos pārskatos nav datu par darbinieku skaitu, to aprēķina, pievienojot attiecīgos datus par konkrētā komersanta saistītajiem komersantiem.

** LVL 1000.


Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas 1.rindu.

Ar konsolidāciju iekļauto komersantu identifikācija

Saistīts komersants (nosaukums; identifikācija)

Juridiskā adrese

Reģistrācijas numurs

Paraksttiesīgo amatpersonu amati, vārdi, uzvārdi

A.
B.
C.
D.E.
Svarīgi: dati par šāda saistīta komersanta partnerkomersantiem, kuri vēl nav konsolidējot iekļauti, tiek apstrādāti līdzīgi datiem par iesniedzējkomersantu tiešajiem partneriem. Tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partnerkomersantu lapa.

2.gadījumā par katru saistīto komersantu (ieskaitot saistību ar citu saistīto komersantu starpniecību) aizpilda saistīta komersanta lapu un, aizpildot B(2) tabulu, vienkārši apvieno visu saistīto komersantu pārskatu datus.

B(2) tabula

Komersanta numurs

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums**

Kopsavilkuma bilance**

1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
Kopā
Piezīmes.

* Par katru komersantu pievieno atsevišķu saistīta komersanta lapu.

** LVL 1000.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas 3.rindu (par saistītajiem komersantiem).

Saistīta komersanta lapa
(tikai par saistītajiem komersantiem, kas B tabulā nav iekļauti konsolidējot)

1. Komersanta precīza identifikācija

Vārds vai nosaukums

.

Juridiskā adrese

.

Reģistrācijas numurs

.

Paraksttiesīgās amatpersonas

.


(amats, vārds, uzvārds)

.


.

2. Dati par komersantu

Pārskata periods:

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Kopā
Piezīme.

* LVL 1000.

Šie dati jāpārnes uz B sadaļas B(2) tabulu.

Svarīgi: datus par komersantiem, kas saistīti ar iesniedzējkomersantu, iegūst no to pārskatiem un citiem datiem par tiem (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgā saistītā komersanta iespējamiem partnerkomersantiem, kuri ir tieši virs vai zem tiem (ja šie dati jau nav iekļauti konsolidējot).

Datus par šādiem partnerkomersantiem apstrādā līdzīgi datiem par iesniedzēj­komersanta tiešajiem partneriem. Tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partner­komersanta lapa.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
22.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Vērtēšanas kritēriji
(apakšprogrammai "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām")

I. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesnieguma sagatavošana

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

1.2.

Projekta iesniegumu iesniedz persona, kas ir parakstījusi projekta iesniegumu, vai persona ar atbalsta pretendenta pilnvarojumu

1.3.

Komercsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

1.4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti

1.6.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

1.7.

Projekta iesniegums ir iesniegts astoņos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un septiņas kopijas) vai divos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un viena kopija) un elektroniskā formā Adobe pdf formātā nepārrakstāmā datu nesējā. Ir papildus iesniegta finanšu informācija elektroniskā formā Microsoft Excel formātā nepārrakstāmā datu nesējā divos eksemplāros

1.8.

Uz projekta iesnieguma oriģināla pirmās lapas augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "ORIĢINĀLS"

1.9.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformēts

1.10.

Uz projekta iesnieguma kopiju pirmajām lapām augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "KOPIJA"

1.11.

Projekta iesnieguma kopijas ir cauršūtas, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformētas

1.12.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

1.13.

Projekta iesniegums ir sagatavots ar datoru

1.14.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

1.15.

Projekta iesniegums ir sakomplektēts papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētajā secībā

2.

Atbalsta pretendenta atbilstība

2.1.

Projekta iesniegumā ietilpst visa nepieciešamā informācija saskaņā ar papildus iesniedzamo dokumentu sarakstu

2.2.

Projekta iesniegumā norādītie atbalsta pretendenta dati (firma, reģistrācijas numurs) atbilst Uzņēmumu reģistra komercreģistra datiem

2.3.

Komercsabiedrība neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas (t.sk. sanācijas) procesā

2.4.

Komercsabiedrībai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

2.5.

Privātā kapitāla daļas pārsniedz 75 % no atbalsta pretendenta pamatkapitāla

2.6.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona (SIA vai akciju sabiedrība)

3.

Projekta iesnieguma atbilstība

3.1.

Vispārīgie kritēriji

3.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 1.1.red.

3.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma

3.1.3.

Komercsabiedrība no apakšprogrammas nav saņēmusi atbalstu

3.1.4.

Projekta gala pārskata iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 1.jūlijs

3.1.5.

Atbalsta pretendenta īpašuma vai ilgtermiņa nomas tiesības uz nekustamo īpašumu, kur plānots veikt būvniecību vai uzstādīt iekārtas, ir reģistrētas zemesgrāmatā

3.1.6.

Ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļautajai būvniecībai nepieciešama saskaņošana būvvaldē, būvprojektam ir pievienots Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 9.punktam atbilstošs būvprojekta akcepts (rakstisks lēmums)

3.1.7.

Projekta iesniegšanas brīdī ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi par vismaz 50 % no projekta rezultātā uzbūvētā vai rekonstruētā nekustamā īpašuma telpu platības1

3.1.8.

Projektā ir plānoti atbilstoši publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

3.2.

Projekta iesnieguma veidlapa

3.2.1.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

3.3.

Projektu raksturojošie kritēriji (projekta mērķa, aktivitāšu atbilstība)

3.3.1.

Projekta iesniegumā ir definētas veicamās aktivitātes

3.3.2.

Projekta aktivitātēm ir paredzēti pārbaudāmi rezultāti

3.4.

Projekta iesnieguma atbalsta intensitāte, atbalstāmās izmaksas, izmaksu pamatotība un finanšu avoti

3.4.1.

Projekta izmaksas projekta iesnieguma veidlapas 1.1. un 5.sadaļā saskan ar kopējām izmaksām un kopējo finansējuma apmēru pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti"

3.4.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

3.4.3.

Atbalsta pretendents ir pareizi noteicis savu statusu (MVK vai lielā komercsabiedrība)

3.4.4.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

3.4.5.

Pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" norādītie atbalstāmo izmaksu veidi atbilst Ministru kabineta _____.gada ___.___________ noteikumos Nr._____ minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

3.4.6.

Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīti finanšu resursi, kas nav paša atbalsta pretendenta resursi, ir iesniegts apliecinājums par to pieejamību

3.4.7.

Ir ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem" minētās prasības

3.4.8.

Ir ievērotas šajos noteikumos minētās prasības par projekta rezultātā izveidotā nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanu2

3.5.

Atbalsta pretendenta un projekta iesnieguma finanšu novērtēšanas kritēriji

3.5.1.

Peļņa pēc nodokļiem + (amortizācija x 50 %) > 0 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.2.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,2 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.3.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības > 0,9 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.4.

Naudas līdzekļu atlikums projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas ir lielāks par 0

3.5.5.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,15 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.6.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības > 1 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.7.

Finanšu informācija finanšu dokumentos ir savstarpēji saskaņota

3.5.8.

Plānotais atbalsts ir atspoguļots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā"

3.5.9.

Atbalstītie projekta ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti plānotajā bilancē

II. Kvalitātes un specifiskie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesniegums atbilst Eiropas Savienības reģionālās politikas horizontālajiem mērķiem

1.1.

Projekta ietekme uz vidi ir pozitīva vai neitrāla

1.2.

Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību ir pozitīva vai neitrāla

2.

Projekta īstenošana nodrošina precīzi definēta un grantu shēmas prasībām atbilstoša mērķa sasniegšanu darba aizsardzības, vides aizsardzības un standartu ieviešanas jomā3

2.1.

Projekta pieteicējs ir identificējis standartus vai normatīvajos aktos noteiktas prasības darba aizsardzības, vides aizsardzības vai standartu ieviešanas jomā, kurām komercsabiedrība neatbilst vai - attiecībā uz jaunu komercdarbību - kurām atbilstība tiks nodrošināta projekta īstenošanas rezultātā:

 • darba aizsardzības jomā darba vides riska novērtējumā norādīti visi komercsabiedrībai saistošie normatīvie akti, ņemot vērā projekta specifiku;

 • vides jomā pieteikumā A, B vai C kategorijas piesārņojošai darbībai norādīti komercsabiedrībai saistošie normatīvie akti, ņemot vērā projekta specifiku;

 • ja projekts neattiecas uz vides jomu vai darba aizsardzību, visi piemērojamie standarti vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem norādītas pasākumu plānā, ņemot vērā projekta specifiku, kā arī iesniegts šo standartu apraksts, normatīvā akta teksts un standarta un (vai) prasības oriģināls (izņemot gadījumus, ja tas ir pieejams Latvijas nacionālajā standartizācijas institūcijā SIA "Latvijas Standarts")

2.2.

Projekta iesniegums sniedz nepieciešamo informāciju par pašreizējo situāciju komercsabiedrībā vai ražojošajā struktūrvienībā attiecībā uz atbilstību identificētajiem standartiem vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

 • darba aizsardzības jomā ražojošajā struktūrvienībā veikta darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana atbilstoši Darba aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr.379 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība";

 • vides jomā iesniegts monitoringa ziņojums, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.162 "Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru";

 • ja projekts neattiecas uz vides jomu vai darba aizsardzību, kompetentas institūcijas (institūcija, kas ir tiesīga novērtēt atbilstību) sastādīts esošo neatbilstību uzskaitījums (nav nepieciešams, ja standarts un (vai) prasība tiks nodrošināta vēl neuzsāktai komercdarbībai). Kompetentai institūcijai ārpus Eiropas Savienības jābūt akreditētai ar Eiropas Savienībā atzītu akreditācijas procedūru

2.3.

Projekta iesniegumā iekļautais pasākumu plāns nodrošina neatbilstību novēršanu vai atbilstību panākšanu standartiem vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības, vides aizsardzības jomā, vai standartiem citās jomās līdz projekta īstenošanas pabeigšanai

2.4.

Iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā ir minētas visas prasības, kas izriet no konstatētajām nepilnībām un pasākumu plāna, un iesniegtie piedāvājumi apliecina atbilstību minētajām prasībām

2.5.

Projekta iesniegumā iekļautais pasākumu plāns sniedz skaidru un pietiekamu informāciju par sasniedzamajiem rezultātiem, kas nodrošinās projekta mērķu izpildi:

 • vides jomā projekta pieteicējs panāk normatīvajos aktos noteiktu prasību izpildi;

 • darba aizsardzības jomā projekta pieteicējs pierāda darba vides riska samazinājumu vismaz līdz normatīvajos aktos noteiktajai robežai4;

 • standartu ieviešanai citās jomās tiks nodrošināta atbilstība identificētajiem standartiem vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

2.6.

Projekta ietvaros esošās iekārtas netiks aizstātas ar jaunām iekārtām, kuru parametri neatšķiras un kuras nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, diversifikāciju vai modernizāciju

3.

Projekta pieteicējs ir identificējis normatīvajos aktos noteiktās prasības darba aizsardzības vai vides aizsardzības jomā, kuras attiecas uz komercsabiedrībām, kas nomās projekta rezultātā uzbūvēto vai rekonstruēto nekustamo īpašumu, un kurām atbilstība tiks nodrošināta projekta rezultātā5

4.

Atbalstāmās izmaksas ir pamatotas pasākumu plānā un nepieciešamas projekta īstenošanai. Pasākumu plānā paredzētas visas izmaksu pozīcijas (gan atbalstāmās, gan neatbalstāmās), kuras nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai. Par nebūtisku tiek uzskatīta nepieciešamo izmaksu neiekļaušana, ja tās nepārsniedz 10 % no atbalsta apmēra

5.

Projekts ir finansiāli pamatots6

5.1.

Projektam ir pozitīva diskontētā tagadnes vērtība (NPV), naudas plūsmas aprēķinus balstot uz reālistiskiem pieņēmumiem:

 • pamatotiem projekta ieņēmumu aprēķiniem;

 • pamatotiem projekta izdevumu aprēķiniem;

 • izmantojot piemērotu diskonta likmi;

 • grantu shēmas finansējums tiek ņemts vērā

5.2.

Pieņēmumi ir pārliecinoši pamatoti ar statistiku, tirgus izpētes datiem, prognozēm u.c.

5.3.

Jutīguma analīze par izmaiņām pieņēmumos (diskonta likmē, ieņēmumos un izdevumos) norāda, ka projektam būs pietiekama finansiālā atdeve

6.

Projekts ir finansiāli pamatots: tas rada skaidri identificējamu pozitīvu ietekmi uz komercsabiedrības konkurētspēju, samazinot pašizmaksu uz produkcijas vienību, palielinot ražošanas apjomus vai paplašinot piekļuvi noieta tirgum7

7.

Atbalsta pretendentam ir atbilstoša kapacitāte, lai ieviestu projektu, ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs nepārsniedz pusi tās apgrozījuma pēdējā finanšu gada laikā vai ja projekta īstenošanu vadīs darbinieks ar vismaz divu gadu pieredzi vadošos amatos projekta īstenošanas nozarē (ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs pārsniedz pusi tās apgrozījuma vai komercsabiedrība ir jaundibināta)

8.

Projekts netiks īstenots vai tiks īstenots mazākā apmērā, ja atbalsta pretendents nesaņems valsts atbalstu

Piezīmes.

1 Kritēriju pārbauda tikai projektiem, kuros atbalstāmā aktivitāte ir nekustamā īpašuma izbūve vai rekonstrukcija.

2 Kritēriju pārbauda tikai projektiem, kuros atbalstāmā aktivitāte ir nekustamā īpašuma izbūve vai rekonstrukcija.

3 Kritēriju nepārbauda, ja atbalstāmā aktivitāte ir nekustamā īpašuma izbūve vai rekonstrukcija.

4 Attiecībā uz jaunu ražotni - nodrošināta izveidotās ražotnes atbilstība.

5 Kritēriju pārbauda, ja atbalstāmā aktivitāte ir nekustamā īpašuma izbūve vai rekonstrukcija.

6 Pārbauda, ja pieprasītā atbalsta apmērs pārsniedz 65000 latu.

7 Pārbauda, ja pieprasītā atbalsta apmērs ir 65000 latu vai mazāks.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Vērtēšanas kritēriji
(apakšprogrammai "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide")

I. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesnieguma sagatavošana

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

1.2.

Projekta iesniegumu iesniedz persona, kas ir parakstījusi projekta iesniegumu, vai persona ar atbalsta pretendenta pilnvarojumu

1.3.

Komercsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

1.4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti

1.6.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

1.7.

Projekta iesniegums ir iesniegts astoņos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un septiņas kopijas) vai divos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un viena kopija) un elektroniskā formā Adobe pdf formātā nepārrakstāmā datu nesējā. Ir papildus iesniegta finanšu informācija elektroniskā formā Microsoft Excel formātā nepārrakstāmā datu nesējā divos eksemplāros

1.8.

Uz projekta iesnieguma oriģināla pirmās lapas augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "ORIĢINĀLS"

1.9.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformēts

1.10.

Uz projekta iesnieguma kopiju pirmajām lapām augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "KOPIJA"

1.11.

Projekta iesnieguma kopijas ir cauršūtas, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformētas

1.12.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

1.13.

Projekta iesniegums ir sagatavots ar datoru

1.14.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

1.15.

Projekta iesniegums ir sakomplektēts papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētajā secībā

2.

Atbalsta pretendenta atbilstība

2.1.

Projekta iesniegumā ietilpst visa nepieciešamā informācija saskaņā ar papildus iesniedzamo dokumentu sarakstu

2.2.

Projekta iesniegumā norādītie atbalsta pretendenta dati (firma, reģistrācijas numurs) atbilst Uzņēmumu reģistra komercreģistra datiem

2.3.

Komercsabiedrība neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas (t.sk. sanācijas) procesā

2.4.

Komercsabiedrībai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

2.5.

Privātā kapitāla daļas pārsniedz 75 % no atbalsta pretendenta pamatkapitāla

2.6.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona (SIA vai akciju sabiedrība)

3.

Projekta iesnieguma atbilstība

3.1.

Vispārīgie kritēriji

3.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 1.1.red.

3.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma

3.1.3.

Komercsabiedrība no apakšprogrammas nav saņēmusi atbalstu

3.1.4.

Projekta gala atskaites iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 1.jūlijs

3.1.5.

Atbalsta pretendenta īpašuma vai ilgtermiņa nomas tiesības uz nekustamo īpašumu, kur plānots veikt būvniecību vai uzstādīt iekārtas, ir reģistrētas zemesgrāmatā

3.1.6.

Ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļautajai būvniecībai nepieciešama saskaņošana būvvaldē, būvprojektam ir pievienots Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 9.punktam atbilstošs būvprojekta akcepts (rakstisks lēmums)

3.1.7.

Projektā ir plānoti atbilstoši publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

3.2.

Projekta iesnieguma veidlapa

3.2.1.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

3.3.

Projektu raksturojošie kritēriji (projekta mērķa, aktivitāšu atbilstība)

3.3.1.

Projekta iesniegumā ir definētas veicamās aktivitātes

3.3.2.

Projekta aktivitātēm ir paredzēti pārbaudāmi rezultāti

3.4.

Projekta iesnieguma atbalsta intensitāte, atbalstāmās izmaksas un izmaksu pamatotība un finanšu avoti

3.4.1.

Projekta izmaksas projekta iesnieguma veidlapas 1.1. un 5.sadaļā saskan ar kopējām izmaksām un kopējo finansējuma apmēru pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti"

3.4.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

3.4.3.

Atbalsta pretendents ir pareizi noteicis savu statusu (MVK vai lielā komercsabiedrība)

3.4.4.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

3.4.5.

Pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" norādītie atbalstāmo izmaksu veidi atbilst Ministru kabineta _____.gada ___.___________ noteikumos Nr._____ minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

3.4.6.

Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīti finanšu resursi, kas nav paša atbalsta pretendenta resursi, ir iesniegts apliecinājums par to pieejamību

3.4.7.

Ir ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem" minētās prasības

3.5.

Atbalsta pretendenta un projekta iesnieguma finanšu novērtēšanas kritēriji

3.5.1.

Peļņa pēc nodokļiem + (amortizācija x 50 %) > 0 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.2.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,2 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.3.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības > 0,9 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.4.

Naudas līdzekļu atlikums projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas ir lielāks par 0

3.5.5.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,15 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.6.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības >1 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.7.

Finanšu informācija finanšu dokumentos ir savstarpēji saskaņota

3.5.8.

Plānotais atbalsts ir atspoguļots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā"

3.5.9.

Atbalstītie projekta ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti plānotajā bilancē

II. Kvalitātes un specifiskie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesniegums atbilst Eiropas Savienības reģionālās politikas horizontālajiem mērķiem

1.1.

Projekta ietekme uz vidi ir pozitīva vai neitrāla

1.2.

Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību ir pozitīva vai neitrāla

2.

Projekta īstenošana nodrošina precīzi definēta un grantu shēmas prasībām atbilstoša mērķa sasniegšanu

2.1.

Projekta rezultātā tiks izveidota Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditēta laboratorija, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcija, kuras pakalpojumi būs publiski pieejami

2.2.

Projekta rezultātā izveidojamās laboratorijas, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijas pakalpojumi Latvijā nav pieejami vispār vai nav pietiekams piedāvājums

2.3.

Projekta ietvaros esošās iekārtas netiks aizstātas ar jaunām iekārtām, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā ar racionalizāciju, diversifikāciju vai modernizāciju

3.

Atbalstāmās izmaksas ir pamatotas pasākumu plānā un nepieciešamas projekta īstenošanai. Pasākumu plānā paredzētas visas izmaksu pozīcijas (gan atbalstāmās, gan neatbalstāmās), kuras nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai. Par nebūtisku tiek uzskatīta nepieciešamo izmaksu neiekļaušana, ja tās nepārsniedz 10 % no atbalsta apmēra

4.

Projekts ir finansiāli pamatots

4.1.

Projektam ir pozitīva diskontētā tagadnes vērtība (NPV), naudas plūsmas aprēķinus balstot uz reālistiskiem pieņēmumiem:

· pamatotiem projekta ieņēmumu aprēķiniem (par projekta ieņēmumiem var tikt uzskatīts izmaksu ietaupījums, kas rodas, komercsabiedrībai pārtraucot minēto pakalpojumu pirkšanu citās laboratorijās);

 • pamatotiem projekta izdevumu aprēķiniem;

 • izmantojot piemērotu diskonta likmi;

 • grantu shēmas finansējums tiek ņemts vērā

4.2.

Pieņēmumi ir pārliecinoši pamatoti ar statistiku, tirgus izpētes datiem, prognozēm u.c.

4.3.

Jutīguma analīze par izmaiņām pieņēmumos (diskonta likmē, ieņēmumos un izdevumos) norāda, ka projektam būs pietiekama finansiālā atdeve

5.

Atbalsta pretendentam ir atbilstoša kapacitāte, lai ieviestu projektu, ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs nepārsniedz pusi tās apgrozījuma pēdējā finanšu gada laikā vai ja projekta īstenošanu vadīs darbinieks ar vismaz divu gadu pieredzi vadošos amatos projekta īstenošanas nozarē (ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs pārsniedz pusi tās apgrozījuma vai komercsabiedrība ir jaundibināta)

6.

Projekts netiks īstenots vai tiks īstenots mazākā apjomā, ja atbalsta pretendents nesaņems valsts atbalstu

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
24.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79
Vērtēšanas kritēriji
(apakšprogrammai "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija")

I. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesnieguma sagatavošana

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

1.2.

Projekta iesniegumu iesniedz persona, kas ir parakstījusi projekta iesniegumu, vai persona ar atbalsta pretendenta pilnvarojumu

1.3.

Komercsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

1.4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra izziņu

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti

1.6.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

1.7.

Projekta iesniegums ir iesniegts astoņos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un septiņas kopijas) vai divos eksemplāros papīra formā (viens oriģināls un viena kopija) un elektroniskā formā Adobe pdf formātā nepārrakstāmā datu nesējā. Ir papildus iesniegta finanšu informācija elektroniskā formā Microsoft Excel formātā nepārrakstāmā datu nesējā divos eksemplāros

1.8.

Uz projekta iesnieguma oriģināla pirmās lapas augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "ORIĢINĀLS"

1.9.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformēts

1.10.

Uz projekta iesnieguma kopiju pirmajām lapām augšējā labajā stūrī ir uzraksts ar lielajiem burtiem "KOPIJA"

1.11.

Projekta iesnieguma kopijas ir cauršūtas, ar sanumurētām lapām un atbilstoši noformētas

1.12.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

1.13.

Projekta iesniegums ir sagatavots ar datoru

1.14.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

1.15.

Projekta iesniegums ir sakomplektēts papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētajā secībā

2.

Atbalsta pretendenta atbilstība

2.1.

Projekta iesniegumā ietilpst visa nepieciešamā informācija saskaņā ar papildus iesniedzamo dokumentu sarakstu

2.2.

Projekta iesniegumā norādītie atbalsta pretendenta dati (firma, reģistrācijas numurs) atbilst Uzņēmumu reģistra komercreģistra datiem

2.3.

Komercsabiedrība neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas (t.sk. sanācijas) procesā

2.4.

Komercsabiedrībai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

2.5.

Privātā kapitāla daļas pārsniedz 75 % no atbalsta pretendenta pamatkapitāla

2.6.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona (SIA vai akciju sabiedrība)

3.

Projekta iesnieguma atbilstība

3.1.

Vispārīgie kritēriji

3.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 1.1.red.

3.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma

3.1.3.

Komercsabiedrība no apakšprogrammas nav saņēmusi atbalstu

3.1.4.

Projekta gala atskaites iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 1.jūlijs

3.1.5.

Ja projekta atbalstāmajās izmaksās iekļautajai būvniecībai nepieciešama saskaņošana būvvaldē, būvprojektam ir pievienots Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 9.punktam atbilstošs būvprojekta akcepts (rakstisks lēmums)

3.1.6.

Projektā ir plānoti atbilstoši publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

3.2.

Projekta iesnieguma veidlapa

3.2.1.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

3.3.

Projektu raksturojošie kritēriji (projekta mērķa, aktivitāšu atbilstība)

3.3.1.

Projekta iesniegumā ir definētas veicamās aktivitātes

3.3.2.

Projekta aktivitātēm ir paredzēti pārbaudāmi rezultāti

3.4.

Projekta iesnieguma atbalsta intensitāte, atbalstāmās izmaksas, izmaksu pamatotība un finanšu avoti

3.4.1.

Projekta izmaksas projekta iesnieguma veidlapas 1.1. un 5.sadaļā saskan ar kopējām izmaksām un kopējo finansējuma apmēru pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti"

3.4.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

3.4.3.

Atbalsta pretendents ir pareizi noteicis savu statusu (MVK vai lielā komercsabiedrība)

3.4.4.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

3.4.5.

Pielikumā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" norādītie atbalstāmo izmaksu veidi atbilst Ministru kabineta _____.gada ___.___________ noteikumos Nr._____ minētajiem atbalstāmo izmaksu veidiem

3.4.6.

Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīti finanšu resursi, kas nav paša atbalsta pretendenta resursi, ir iesniegts apliecinājums par to pieejamību

3.4.7.

Ir ievērotas Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem" minētās prasības

3.5.

Atbalsta pretendenta un projekta iesnieguma finanšu novērtēšanas kritēriji

3.5.1.

Peļņa pēc nodokļiem + (amortizācija x 50 %) > 0 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.2.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,2 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.3.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības > 0,9 pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

3.5.4.

Naudas līdzekļu atlikums projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas ir lielāks par 0

3.5.5.

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma > 0,15 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.6.

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības > 1 par pirmo pilno noslēgto finanšu gadu pēc projekta pabeigšanas gada

3.5.7.

Finanšu informācija finanšu dokumentos ir savstarpēji saskaņota

3.5.8.

Plānotais atbalsts ir atspoguļots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā"

3.5.9.

Atbalstītie projekta ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti plānotajā bilancē

II. Kvalitātes un specifiskie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1

2

3

4

1.

Projekta iesniegums atbilst Eiropas Savienības reģionālās politikas horizontālajiem mērķiem

1.1.

Projekta ietekme uz vidi ir pozitīva vai neitrāla

1.2.

Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību ir pozitīva vai neitrāla

2.

Projekta īstenošana nodrošina precīzi definēta un grantu shēmas prasībām atbilstoša mērķa sasniegšanu: projekta rezultātā tiek izveidoti vai rekonstruēti pieslēgumi, kas nodrošinās esošu vai veidojamu ražotni ar nepieciešamajiem resursiem vai pieeju komunikācijām

2.1.

Projekta ietvaros esošajai rekonstrukcijai nebūs aizvietojošs raksturs, un tā nodrošinās izmaiņas minēto pieslēgumu parametros

3.

Atbalstāmās izmaksas ir pamatotas pasākumu plānā un nepieciešamas projekta īstenošanai. Pasākumu plānā paredzētas visas izmaksu pozīcijas (gan atbalstāmās, gan neatbalstāmās), kuras nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai. Par nebūtisku tiek uzskatīta nepieciešamu izmaksu neiekļaušana, ja tās nepārsniedz 10 % no atbalsta apmēra

4.

Ja projektā paredzēta lokālu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija un izbūve līdz uzskaites mezglam vai ievadam ēkā, šādu sistēmu izbūve ir tehniski un finansiāli izdevīgāka par pieslēgumu rekonstrukciju un izbūvi no maģistrālās līnijas līdz teritorijas robežai, uzskaites mezglam vai ievadam ēkā. Tas pamatots projekta iesniegumā ietvertajā analīzē

5.

Projekts ir finansiāli pamatots

5.1.

Projektam ir pozitīva diskontētā tagadnes vērtība (NPV), ņemot vērā izmaiņas atbalsta pretendenta veiktajā komercdarbībā un naudas plūsmas aprēķinus balstot uz reālistiskiem pieņēmumiem:

 • pamatotiem projekta ieņēmumu aprēķiniem (naudas plūsmā var tikt ietverts, piemēram, izmaksu samazinājums vai neto ieņēmumi, projekta rezultātā pieaugot apgrozījumam, ņemot vērā projekta specifiku);

 • pamatotiem projekta izdevumu aprēķiniem;

 • izmantojot piemērotu diskonta likmi;

 • grantu shēmas finansējums tiek ņemts vērā

5.2.

Pieņēmumi ir pārliecinoši pamatoti ar statistiku, tirgus izpētes datiem, prognozēm u.c.

5.3.

Jutīguma analīze par izmaiņām pieņēmumos (diskonta likmē, ieņēmumos un izdevumos) norāda, ka projektam būs pietiekama finansiālā atdeve

6.

Atbalsta pretendentam ir atbilstoša kapacitāte, lai ieviestu projektu, ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs nepārsniedz pusi tās apgrozījuma pēdējā finanšu gada laikā vai ja projekta īstenošanu vadīs darbinieks ar vismaz divu gadu pieredzi vadošos amatos projekta īstenošanas nozarē (ja komercsabiedrības īstenotā projekta apmērs pārsniedz pusi tās apgrozījuma vai komercsabiedrība ir jaundibināta)

7.

Projekts netiks īstenots vai tiks īstenots mazākā apjomā, ja atbalsta pretendents nesaņems valsts atbalstu

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
25.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.79

                                         

Aizpilda granta finansējuma saņēmējs

 Komercsabiedrības nosaukums

  

  

Komercsabiedrības reģistrācijas numurs

  

 AP PP numurs

  

GALA PĀRSKATS

(projektiem, kuri tiek līdzfinansēti no
Eiropas Savienības struktūrfondiem)

 

I. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

Šī veidlapa iesniedzama valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA) atbilstoši LIAA un granta finansējuma saņēmēja noslēgtā līguma nosacījumiem.

Maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti tikai šādā formātā.

Labotas veidlapas tiks uzskatītas par nederīgām.

 

1. Informācija par pieprasījumu

 1.1.

 Līguma numurs 

  

  

 1.2.

 Pieprasījuma numurs

  

 1.3.

 Pārskata perioda sākuma datums

  

 1.4.

 Pārskata perioda beigu datums

  

  

 1.5.

 Vai šis ir pēdējais pieprasījums?

  

  

 

2. Informācija par projektu

 2.1.

 Fonds

 ERAF

 

 2.2.

 Grantu shēmas (apakšprogrammas) nosaukums

 

 2.3.

 Grantu shēmas nosaukums

  

 2.4.

 Projekta nosaukums

  

 2.5.

 Projekta apstiprināšanas datums

  

 2.6.

 Projekta īstenošanas sākuma datums*

  

 2.7.

 Projekta īstenošanas beigu datums**

  

  

  

 2.8.

 Projekta līdzfinansējums no grantu shēmas

  

 Gads

 2004.

 2005.

 2006.

 Apmērs LVL

  

  

  

 

 

3. Granta finansējuma saņēmējs

 3.1.

 Nosaukums

  

 3.2.

 Komercdarbības veids

  

 3.3.

 Reģistrācijas numurs (personas kods)

  

 3.4.

 Adrese

  

  

  

  

 3.5.

 Projekta kontaktpersona

  

 3.6.

 Tālrunis

  

 3.7.

 Faksa numurs

  

 3.8.

 E-pasta adrese

  

  

  

  

 3.9.

 Kontaktpersona finanšu jautājumos

  

 3.10.

 Tālrunis

  

 3.11.

 Faksa numurs

  

 3.12.

 E-pasta adrese

  

Piezīmes.

*  Viena maksājuma gadījumā sakrīt ar 1.3.apakšpunktā minēto datumu.

** Viena maksājuma gadījumā sakrīt ar 1.4.apakšpunktā minēto datumu.

 

4. Projekta izmaksas un to finansēšanas avoti

1.4.1.tabula

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (LVL)

Izmaksas (LVL)*

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

1.

1.1.

...

Kopā (1.1.+...)

2.

2.1.

...

Kopā (2.1.+...)

I. Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas (1.+2.+...)

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

1.

1.1.

...

Kopā (1.1.+...)

2.

2.1.

...

Kopā (2.1.+...)

3. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām**

3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām

Kopā ( 3.1.+3.2.)

II. Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas

III. Kopējās projekta izmaksas ar PVN (atbalstāmās izmaksas + neatbalstāmās izmaksas)


Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

1. Granta finansējuma saņēmēja paša resursi

0

2. Aizņēmums no kredītiestādes

0

3. Citi

0

Kopā (1.+2.+3.)

0

Piezīmes.

* Atbalstāmās izmaksas jāsadala pa atbalstāmo izmaksu veidiem (posteņiem), ievērojot to secību un nosaukumus atbilstoši attiecīgās atbalsta apakšprogrammas projekta izmaksu un finansēšanas avotu veidlapai.

** Komercsabiedrības, kas nav reģistrētas kā PVN maksātājas, atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda ar PVN un neaizpilda 1.4.1.tabulas daļas "Neatbalstāmās izmaksas" 3.sadaļu "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām". Komercsabiedrības, kas ir reģistrētas kā PVN maksātājas, atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN, norādot tās 1.4.1.tabulas daļas "Neatbalstāmās izmaksas" 3.sadaļā "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām", sadalījumā pa pozīcijām - 3.1. "PVN atbalstāmajām izmaksām" un 3.2. "PVN neatbalstāmajām izmaksām".

 

5. Pārskata periodā veikto maksājumu un darījumu pārskats

(tikai par atbalstāmajām izmaksām)

Uzmanību! Dokumenti pēc kārtas jāsakārto tā, lai būtu atspoguļota pilna darījuma būtība (piemēram, kases čeks + kvīts; līgums + rēķins + MU).

 1.5.1.tabula

 Nr.
p.k.*

 Maksājuma un darījuma veikšanas datums

 Saņēmējs (darījuma partneris)

 Maksājuma dokumenta un darījuma dokumenta nosaukums un numurs

 Summa (Ls)**

 Piezīmes***

 1

 2

 3