Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.321

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot.Nr.28 17.§)
Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Autortiesību likuma 34.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atlīdzības lielumu par tukšajiem materiālajiem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām (turpmāk — atlīdzība), tās iekasēšanas, atmaksāšanas un izmaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā atlīdzība tiek proporcionāli sadalīta starp autoriem, izpildītājiem un fonogrammu un filmu producentiem.

2. Atlīdzību iekasē, sadala un izmaksā viena mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju (turpmāk— organizācija).

II. Atlīdzības lielums

3. Atlīdzību par tukšajiem materiālajiem nesējiem nosaka kā procentuālu likmi no pirmās atsavināšanas cenas Latvijas teritorijā bez pievienotās vērtības nodokļa un maksā šādā apmērā:

3.1. visu veidu CD – 6 %;

3.2. visu veidu DVD – 6 %;

3.3. USB zibatmiņa – 4 %.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.723 redakcijā)

4. Atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām maksā par visu veidu personālajiem datoriem, ieskaitot portatīvos datorus un planšetdatorus, 2,85 euro apmērā par vienību.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.723 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.945)

III. Administrēšana

5. Organizācija reģistrē maksātāju reģistrā tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izgatavotājus, tajā skaitā komersantus, kas komplektē datorus Latvijā (turpmāk — izgatavotājs), un komersantus, kas ieved Latvijā tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas (turpmāk — ievedējs), norādot personas nosaukumu un juridisko adresi. Organi­zācija maksātāju reģistrā ietverto informāciju aktualizē katru mēnesi un uztur to publiski pieejamu.

6. Katra mēneša beigās, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmi­tajam datumam, izgatavotājs vai ievedējs iesniedz organizācijā iesniegumu, kurā norāda:

6.1. izgatavoto vai ievesto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu, kombinētās nomenklatūras kodu un attiecībā uz šo noteikumu 3.punktā minētajiem tukšajiem materiālajiem nesējiem – pirmās atsavināšanas cenu Latvijas teritorijā;

6.2. valsti, no kuras tukšie materiālie nesēji un reproducēšanai izmanto­jamās iekārtas ievestas;

6.3. izgatavotāja vai šo noteikumu 10.punktā minētajā profesionālo lietotāju reģistrā reģistrētas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, darījuma datumu, atsavināto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu un kombinētās nomenklatūras kodu;

6.4. izvesto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu un kombinētās nomenklatūras kodu;

6.5. valsti, uz kuru izvesti tukšie materiālie nesēji un reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

7. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

8. Ja izgatavotājs vai ievedējs ir atsavinājis (nodevis) šo noteikumu 10.punktā minētajā profesionālo lietotāju reģistrā iekļautajiem komersantiem tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, par tukšajiem materiālajiem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām izgatavotājam vai ievedējam atlīdzība nav jāmaksā.

9. Ja izgatavotājs vai ievedējs izved no Latvijas neizmantotus tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, izgatavotājs vai ievedējs:

9.1. par tiem nemaksā atlīdzību;

9.2. saņem atlīdzību atpakaļ, ja tā ir samaksāta.

10. Organizācija izveido profesionālo lietotāju reģistru, norādot personas nosaukumu un juridisko adresi. Organizācija profesionālo lietotāju reģistrā ietverto informāciju aktualizē katru mēnesi un uztur to publiski pieejamu. Profesionālo lietotāju reģistrā reģistrē:

10.1. raidorganizācijas, kas tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas ieved vai iegādājas no ievedēja vai izgatavotāja un izmanto profesionālā darbībā;

10.2. komersantus, kas tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas ieved vai iegādājas no ievedēja vai izgatavotāja un izmanto darbu un blakustiesību objektu reproducēšanai komerciālos nolūkos;

10.3. komersantus un valsts vai pašvaldību iestādes (aģentūras), kas tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas lieto savā darbībā, neizmantojot tos reproducēšanai personiskām vajadzībām un neatsavinot tos.

11. Lai reģistrētos profesionālo lietotāju reģistrā, šo noteikumu 10.punktā minētās personas reģistrācijas pieteikumā norāda darbības veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi un kontaktpersonu.

12. Organizācija ir tiesīga izslēgt personu no profesionālo lietotāju reģistra, ja:

12.1. tā noteiktā termiņā nesniedz šo noteikumu 15.punktā minēto informāciju;

12.2. tā nepilda šo noteikumu 26.punktā noteiktos pienākumus;

12.3. tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojums neatbilst Autortiesību likuma 34.panta un šo noteikumu prasībām.

13. Personai, kas izslēgta no profesionālo lietotāju reģistra, organizācijas lēmumu mēneša laikā no izslēgšanas dienas ir tiesības apstrīdēt Kultūras ministrijā.

14. Kultūras ministrijas atbildīgā amatpersona (kuru ieceļ Kultūras ministrijas valsts sekretārs) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata personas iesniegumu un pieņem lēmumu par personas atjaunošanu profesionālo lietotāju reģistrā vai atstāj organizācijas lēmumu nemainītu. Personai mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas ir tiesības to pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

15. Profesionālo lietotāju reģistrā reģistrētās personas katra mēneša beigās, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, iesniedz organizācijā informāciju par tukšo materiālo nesēju vai reproducēšanai izmanto­jamo iekārtu izlietojumu, norādot:

15.1. izgatavotāju vai ievedēju, no kura iegādāti tukšie materiālie nesēji vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas;

15.2. iegādāto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu un skaitu;

15.3. tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumu (katrai vienībai).

16. Ja profesionālo lietotāju reģistrā iekļautā persona nesniedz organizā­cijai informāciju par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumu vai to izlietojums neatbilst Autortiesību likuma 34.panta un šo noteikumu prasībām, atlīdzību maksā minētā persona.

17. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas organizā­cija aprēķina atlīdzības lielumu un izsniedz izgatavotājam vai ievedējam rēķinu. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā organizācija aprēķina atlīdzības lielumu atbilstoši tukšo materiālo nesēju vai reproducēšanai izmantojamo iekārtu izlietojumam. Izgatavotāja, ievedēja un šo noteikumu 16.punktā minēto personu pienākums ir saņemt organizācijā rēķinu un 15dienu laikā rēķinu samaksāt.

18. Ja ievedējs vai izgatavotājs neiesniedz iesniegumu šo noteikumu 6.punktā noteiktajā termiņā vai atlīdzība netiek samaksāta šo noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņā, atlīdzības lielumu aprēķina divkāršā apmērā.

19. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā organizācija atmak­sā atlīdzību 15dienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

20. Atlīdzību starp tiesību subjektu grupām procentuāli sadala šādi:

20.1. autoriem – 38,66 %;

20.2. izpildītājiem – 30,67 %;

20.3. fonogrammu producentiem – 24 %;

20.4. filmu producentiem – 6,67 %.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.723 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

22. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.723)

23. Organizācijai ir tiesības no kopējās iekasētās atlīdzības ieturēt tikai tos izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības iekasēšanas, sadales un izmaksas adminis­trēšanu.

24. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir pienākums katru gadu līdz 15.decembrim savstarpēji saskaņot atlīdzību administrējošās organizācijas izdevumu tāmi nākamajam gadam.

25. Pēc administratīvo izdevumu ieturēšanas organizācija līdz kārtējā gada 1.martam izmaksā atlīdzību mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus.

26. Pēc organizācijas pieprasījuma izgatavotājam, ievedējam vai profe­sionālo lietotāju reģistrā iekļautajām personām ir pienākums nodrošināt organizācijai iespēju iepazīties ar dokumentiem, kas ļauj pārbaudīt šo noteikumu 6. un 15.punktā minēto informāciju, kā arī uzrādīt to rīcībā esošos tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas.

27. Pēc organizācijas pieprasījuma tukšo materiālo nesēju un reproducē­šanai izmantojamo iekārtu pārdevējam ir pienākums nekavējoties sniegt organizācijai informāciju:

27.1. par izgatavotāju vai ievedēju, no kura iegādāti tukšie materiālie nesēji vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas;

27.2. par iegādāto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu un skaitu.

28. Pēc organizācijas pieprasījuma valsts iestādēm ir pienākums sniegt organizācijai informāciju par ievesto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu veidu, skaitu un kombinētās nomenklatūras kodu.

29. Šo noteikumu 26., 27. un 28.punktā minēto informāciju organizācija ir tiesīga izmantot tikai atlīdzības iekasēšanai, izmaksai vai atmaksāšanai.

IV. Uzraudzība

30. Organizācija katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par iepriekšējo gadu, norādot:

30.1. informāciju par šo noteikumu 5. un 10.punktā minētajiem reģis­triem;

30.2. iekasēto atlīdzību;

30.3. atmaksāto atlīdzību;

30.4. atlīdzības sadali starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;

30.5. administratīvos izdevumus;

30.6. izmaksāto atlīdzību mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organi­zācijām.

31. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu, norādot:

31.1. iepriekšējā gadā saņemto atlīdzību;

31.2. atlīdzības sadales pamatojumu;

31.3. administratīvos izdevumus;

31.4. atlīdzības izmaksāšanas plānu.

32. Kultūras ministrijai ir tiesības iepazīties ar organizācijas un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (kas pārstāv autorus, izpildītājus, fonogrammu producentus un filmu producentus) grāmatvedības dokumentiem, kas attiecas uz atlīdzības iekasēšanu, sadali un izmaksu, kā arī ar to saistītajiem administratīvajiem izdevumiem.

V. Noslēguma jautājumi

33. Personas, kurām bija pienākums maksāt atlīdzību līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet to nav samaksājušas, parādu maksā atbilstoši tiem nosacījumiem, kas bija spēkā parāda rašanās brīdī.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.443 “Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministra vietā — izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 321Pieņemts: 10.05.2005.Stājas spēkā: 14.05.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 13.05.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
108026
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2012","iso_value":"2012\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2012","iso_value":"2012\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2012.-31.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2005","iso_value":"2005\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2005.-01.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)