Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.934

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 29.§)
Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.2 panta otro, trešo un ceturto daļu
(Grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus;

1.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtību;

1.3. pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, sabiedriskā labuma organizācijām vai privāto tiesību subjektiem;

1.4. kārtību, kādā apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.274)

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. valsts dzīvojamo māju pārvaldīšanu;

2.2. meliorācijas sistēmu un to nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru sastāvā ir valsts meža zeme un meža infrastruktūras objekti;

2.3. jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldīšanu;

2.4. dzelzceļa zemes nodalījuma joslas zemi, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja lietošanā un valdījumā;

2.5. valsts autoceļu pārvaldīšanu;

2.6. valsts lauksaimniecības zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un zinātniskās izpētes valsts lauksaimniecības zemes pārvaldīšanu;

2.7. valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kuru privatizācija uzsākta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 14.panta pirmo daļu un 68.pantu (izņemot šo noteikumu 3.punktu).

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

3. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principi ir šādi:

3.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt valsts nekustamo īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt valsts nekustamā īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma (turpmāk –apdraudējums) nepieļaujamību;

3.2. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā veicināt valsts nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

3.3. nodrošināt ar valsts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu valsts nekustamā īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;

3.4. lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti, veicināt pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu.

II. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtība

4. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības (turpmāk – pārvaldīšanas darbības) ir:

4.1. valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošana;

4.2. valsts nekustamā īpašuma vizuālā pārbaude;

4.3. būves tehniskā apsekošana;

4.4. būves uzlabošanas darbu (remontdarbi un būvdarbi) plānošana, kā arī nepieciešamo darbību organizēšana un kontrole;

4.5. būvju apdrošināšana;

4.6. civiltiesisku līgumu slēgšana, tajā skaitā par valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un par valsts nekustamā īpašuma lietošanu (tajā skaitā nomu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un to izpildes kontrole, nodrošinot pēc iespējas efektīvu un ekonomiski lietderīgu valsts nekustamā īpašuma izmantošanu;

4.7. līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī šo līgumu izpildes kontrole;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai pašvaldību budžetos;

4.9. ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītas finanšu uzskaites organizēšana;

4.10. valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze un nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšana;

4.11. valsts nekustamā īpašuma lietas vešana;

4.12. ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.274; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

5. Valsts nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja (turpmāk – valdītājs) kompetencē ir pieņemt lēmumus valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Ministru kabinets. Valdītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses un šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus. Valdītājam ir tiesības jautājumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ja lēmums var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības intereses.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

6. Valdītājs attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un tā finanšu resursu iespējas, nodrošina valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

7. Ja būves ir atzītas par ekspluatācijai nederīgām un paredzētas nojaukšanai, valdītāja pienākums ir līdz nojaukšanas brīdim veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, kā arī nodrošināt zemes vienības sakopšanu pēc nojaukšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

III. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtība un uzraudzība

8. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs var uzdot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta otrajā daļā minētajai personai (turpmāk – pārvaldītājs).

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

9. Uzdodot pārvaldītājam veikt pārvaldīšanas darbības, valdītājs nosaka:

9.1. kādu lēmumu pieņemšana ir pārvaldītāja kompetencē;

9.2. kādu lēmumu pieņemšanai pārvaldītājam nepieciešama valdītāja piekrišana;

9.3. kādu lēmumu pieņemšana ir valdītāja kompetencē.

10. Pārvaldītājs pārvaldīšanas darbības plāno, veic un pārrauga, ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētos valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus, kā arī normatīvos aktus. Pārvaldītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses.

11. Pārvaldīšanas darbību plānošanu, veikšanu un pārraudzību, kā arī šo noteikumu 7.punktā minētā pienākuma nodrošināšanu valdītājs, ievērojot šo noteikumu 9.punktu, var uzdot šādām personām (turpmāk – pilnvarotais pārvaldītājs):

11.1. atvasinātai publiskai personai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots atvasinātas publiskas personas lietošanā;

11.2. sabiedriskā labuma organizācijai, ja valsts nekustamais īpašums ir nodots sabiedriskā labuma organizācijai lietošanā;

11.3. valsts kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids nav nekustamā īpašuma pārvaldīšana, bet kurai tās funkciju izpildes nodrošināšanai ir nodots turējumā valsts nekustamais īpašums;

11.4. valsts kapitālsabiedrības dibinātai kapitālsabiedrībai, kura dibināta, lai pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu.

12. Pilnvarotajam pārvaldītājam ir saistoši šo noteikumu 10.punktā minētie pienākumi.

13. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības var uzdot veikt šādām personām (turpmāk – apsaimniekotājs):

13.1. personai, kura Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt apsaimniekošanas darbības, nodrošinot, ka pārvaldīšanas procesā tiek iesaistītas personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija;

13.2. nekustamā īpašuma kopīpašniekam, ja par to panākta savstarpēja vienošanās;

13.3. valsts budžeta finansētai institūcijai, kurai valsts nekustamais īpašums nodots bezatlīdzības lietošanā vai nomā;

13.4. valsts nekustamā īpašuma nomniekam;

13.5. valsts nekustamā īpašuma pircējam, ja noslēgts nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

14. Pārvaldīšanas darbības uzdod veikt:

14.1. pārvaldītājam un pilnvarotajam pārvaldītājam − noslēdzot pārvaldīšanas līgumu vai ar pārvaldes uzdevumu (ja pārvaldītājs ir valdītāja padotībā esoša iestāde);

14.2. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā minētajām personām – noslēdzot apsaimniekošanas līgumu;

14.3. šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētajai personai – noslēdzot nomas līgumu;

14.4. šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētajai personai – noslēdzot nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

15. Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var uzdot šo noteikumu 13.2., 13.3. 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētajām personām papildus šo noteikumu 4.1., 4.4. un 4.6.apakšpunktā minētajām pārvaldīšanas darbībām veikt šo noteikumu 4.5. un 4.7.apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.274; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96)

16. Apsaimniekošanas līgumā paredz, ka valsts nekustamā īpašuma nodošanu lietošanā saskaņo ar valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju, ieņēmumus izlieto valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu segšanai, kā arī nepieciešamo un derīgo uzlabojumu veikšanai valsts nekustamajā īpašumā un ieņēmumus, kas nav izlietoti gada beigās, pārskaita valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam.

17. Apsaimniekošanas vai nomas līgumā paredz pārpilnvarojuma apjomu un saskaņojuma pienākumu, ja līdzēji vienojas par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās pārvaldīšanas darbības nodošanu tālāk.

18. Ja valdītājs visas pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs:

18.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar pārvaldes uzdevuma vai pārvaldīšanas līguma noteikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām;

18.2. sniedz valdītājam pieprasīto informāciju.

19. Ja šajos noteikumos minētajos gadījumos pārvaldīšanas darbības ir uzdots veikt apsaimniekotājam, apsaimniekotājs:

19.1. veic pārvaldīšanas darbības saskaņā ar apsaimniekošanas (nomas) līguma noteikumiem;

19.2. nekavējoties brīdina valdītāju, pārvaldītāju vai pilnvaroto pārvaldītāju par nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem valsts nekustamā īpašuma pasargāšanai no bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma, kā arī nekavējoties nodrošina drošības pasākumus, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

19.3. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam priekšlikumus valsts nekustamā īpašuma uzlabošanai;

19.4. reizi gadā sniedz valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam nomas ieņēmumu, apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu, kā arī derīgo un nepieciešamo uzlabojumu izdevumu pārskatu;

19.5. sniedz citu valsts nekustamā īpašuma valdītāja, pārvaldītāja vai pilnvarotā pārvaldītāja pieprasītu informāciju.

20. Valdītājs vai, ja valdītājs visas valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības ir uzdevis veikt pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam, − pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs kontrolē ar apsaimniekotāju noslēgtā apsaimniekošanas vai nomas līguma izpildi un valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kvalitāti, regulāri apsekojot valsts nekustamo īpašumu.

III.1 Kārtība, kādā uzkrāj, apkopo un aktualizē informāciju par valsts nekustamajiem īpašumiem

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā; sk. 23.punktu)

20.1 Lai nodrošinātu vienotu un sistematizētu informācijas apkopošanu un aktualizēšanu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā par valsts nekustamo īpašumu, izmantojot Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (datu) profilu (turpmāk – nekustamā īpašuma profils), tiek norādīta šāda informācija:

20.1 1. par nekustamo īpašumu:

20.1 1.1. kadastra numurs;

20.1 1.2. nosaukums;

20.1 1.3. sastāvs (kadastra apzīmējums/apzīmējumi);

20.1 1.4. valdītājs (pārvaldītājs);

20.1 1.5. īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā (zemesgrāmatu nodaļas nosaukums un zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apakšnodalījuma numurs);

20.1 1.6. kadastrālā vērtība un novērtējums kadastrā;

20.1 1.7. informācija par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu;

20.1 2. par zemes vienību (vienībām) un zemes vienības daļu (daļām):

20.1 2.1. kadastra apzīmējums;

20.1 2.2. adrese;

20.1 2.3. kopējā platība;

20.1 2.4. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

20.1 2.5. kadastrālā vērtība;

20.1 2.6. kadastra apzīmējums būvei (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības un neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā vai pieder citai personai;

20.1 2.7. apgrūtinājumi;

20.1 3. par būvi (būvēm):

20.1 3.1. kadastra apzīmējums;

20.1 3.2. adrese;

20.1 3.3. valdītājs (pārvaldītājs);

20.1 3.4. galvenais lietošanas veids;

20.1 3.5. kopējā platība;

20.1 3.6. stāvu skaits;

20.1 3.7. nolietojums;

20.1 3.8. ekspluatācijas uzsākšanas gads;

20.1 3.9. kadastrālā vērtība;

20.1 3.10. apgrūtinājumi;

20.1 3.11. telpu grupa (grupas) un telpu grupā ietilpstošā telpa (telpas);

20.1 4. par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu:

20.1 4.1. nomas dati (tajā skaitā iznomātais objekts (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve, telpu grupa, telpa), nomas līguma noslēgšanas datums, nomas līguma beigu datums, iznomātā platība, nomas maksas apmērs par kvadrātmetru (būvei), nomas maksas apmērs par objektu gadā (zemes vienībai), norāde, vai nomas maksā ir ietverta apsaimniekošanas maksa, maksa par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli, informācija par nomnieku (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums));

20.1 4.2. nekustamā īpašuma lietojums atbilstoši šo noteikumu 11.punktam (tajā skaitā lietotāja nosaukums un lietojumā nodotā platība);

20.1 4.3. informācija par būves apdrošināšanu;

20.1 4.4. turpmākā plānotā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma daļas) izmantošana.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.96; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 725)

20.2 Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1. (izņemot 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktu), 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī ar 20.1 4.1.apakšpunktā minēto informāciju, ja tā reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

20.3 Tiesu administrācija, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datus, tiešsaistes režīmā nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 1.4., 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktā minēto informāciju.

20.4 Valdītājs, pārvaldītājs vai pilnvarotais pārvaldītājs nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar šo noteikumu 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pārrauga šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minētās informācijas atbilstību esošai situācijai.

20.5 Nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju regulāri aktualizē šādā kārtībā:

20.5 1. šo noteikumu 20.1 1. (izņemot 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktu), 20.1 2. un 20.1 3.apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā aktualizē līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

20.5 2. šo noteikumu 20.1 1.4., 20.1 1.5. un 20.1 1.7.apakšpunktā minēto informāciju tiešsaistes režīmā aktualizē līdz ar attiecīgu izmaiņu izdarīšanu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā;

20.5 3. šo noteikumu 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju aktualizē mēneša laikā no šo noteikumu 20.1 4.1., 20.1 4.2. un 20.1 4.3.apakšpunktā minēto pārvaldīšanas darbību veikšanas dienas un izmaiņām 20.1 4.4.apakšpunktā minētajā informācijā.

20.6 Ja nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā valstij piekrītošu zemes vienību vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2., 20.1 3. un 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no attiecīgā ieraksta reģistrācijas dienas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

20.7 Ja nekustamo īpašumu nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilu izveido tiešsaistes režīmā un šo noteikumu 20.1 1., 20.1 2., 20.1 3. un 20.1 4.apakšpunktā minēto informāciju tajā iekļauj mēneša laikā no īpašuma tiesību nostiprinājuma ieraksta izdarīšanas dienas attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

20.8 Pēc tam kad šo noteikumu 20.6 punktā minētais nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda valdītāja personā pirmo reizi, nekustamā īpašuma profilā esošo informāciju aktualizē šo noteikumu 20.5 punktā noteiktajā kārtībā.

20.9 Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos izdarīts attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā, vai attiecībā uz valstij piekrītošu zemes vienību, vai valsts tiesiskā valdījumā esošu būvi, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, mēneša laikā no dienas, kad ieraksts par īpašuma tiesību izbeigšanos reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, piekļuve nekustamā īpašuma profilam tiešsaistes režīmā tiek liegta un nekustamā īpašuma profils tiek pārvietots uz datu arhīvu.

20.10 Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi". Tiesības izmantot Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmu ir valdītājiem, pārvaldītājiem un pilnvarotajiem pārvaldītājiem.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.96 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā)

21. Līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un neatbilst šo noteikumu prasībām, līgumslēdzējām pusēm vienojoties, groza 12 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

21.1 Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2016. gada 30. jūnijam izstrādā Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas programmnodrošinājumu.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.96 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr.725)

22. Mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu programmnodrošinājuma izstrādes valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un Tiesu administrāciju (Valsts zemes dienests un Tiesu administrācija nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar nekustamo īpašumu profilam nepieciešamajiem datiem) nodrošina nekustamo īpašumu profilu izveidi visiem valsts nekustamajiem īpašumiem, tajā skaitā valstij piekrītošajām zemes vienībām vai valsts tiesiskā valdījumā esošām būvēm, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā. Valsts nekustamo īpašumu valdītāji, pārvaldītāji vai pilnvarotie pārvaldītāji mēneša laikā pēc nekustamo īpašumu profilu izveides nodrošina šo noteikumu 20.4 punktā minēto uzdevumu izpildi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā; sk. 23.punktu)

23. Šo noteikumu III1 nodaļa un 22.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.274 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 934Pieņemts: 06.12.2011.Stājas spēkā: 09.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 08.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
240919
{"selected":{"value":"29.12.2015","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2015","iso_value":"2015\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-26.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2013","iso_value":"2013\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2013.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-27.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva