Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.762

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 26.§)
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (turpmāk – fonds) finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumus aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi.

2. Šos noteikumus īsteno atbilstoši:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (turpmāk – Padomes regula Nr. 1927/2006);

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Regulai (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (turpmāk – Padomes regula Nr. 546/2009);

2.3. normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un kontroli 2007.–2013.gada plānošanas periodā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

3. Fonda atbalsta mērķa grupa ir Padomes regulas Nr. 1927/2006 1.pantā minētās personas, kas ir ieguvušas bezdarbnieka statusu.

4. Plānotais finansējums laikposmam no 2010.gada līdz 2013.gadam:

4.1. šo noteikumu 3.punktā minēto personu atbalstam – 2 194 272 lati;

4.2. Padomes regulas Nr. 1927/2006 3.pantā minētajiem sagatavošanas, pārvaldības, informēšanas un kontroles pasākumiem, ko īsteno šo noteikumu 19.punktā minētās institūcijas (turpmāk – tehniskās palīdzības finansējums), –87 770 latu. Plānoto tehniskās palīdzības finansējuma izlietojumu norāda Eiropas Komisijā iesniedzamajā Latvijas Republikas pieteikumā fonda atbalsta saņemšanai (turpmāk – pieteikums).

5. Maksimālais attiecināmais fonda finansējuma apmērs ir:

5.1. 65 procenti no pieteikumā minēto attiecināmo izdevumu kopsummas, ja pieteikumu Eiropas Komisijā iesniedz līdz 2011.gada 31.decembrim;

5.2. 50 procentu no pieteikumā minēto attiecināmo izdevumu kopsummas, ja pieteikumu Eiropas Komisijā iesniedz pēc 2011.gada 31.decembra.

6. Fonda ietvaros atbalstāmās darbības un fonda finansēto pasākumu attiecināmās izmaksas paredz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un finansēšanu un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā minēto aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas kārtību, un tās ir attiecināmas ar dienu, kad fonda finansējuma saņēmējs uzsāk atbalsta sniegšanu šo noteikumu 3.punktā minētajai mērķa grupai, bet ne agrāk kā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

7. Tehniskās palīdzības attiecināmās izmaksas apstiprina šo noteikumu 9.punktā minētā komisija, un tās ir attiecināmas ar dienu, kad ir pieņemts šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētais Ministru kabineta rīkojuma projekts.

II. Pieteikuma sagatavošana un apstiprināšana

8. Pamats situācijas izvērtēšanai, pieteikuma sagatavošanai un fonda atbalsta pieprasīšanai ir Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.pantā minēto atlaišanas gadījumu iestāšanās.

9. Lai izvērtētu Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.pantā minētos atlaišanas gadījumus, pieņemtu lēmumus par Latvijas Republikas pieteikšanos fonda atbalstam un sagatavotu attiecīgus pieteikumus, Labklājības ministrija izveido starpinstitūciju komisiju pieteikumu izstrādei un fonda finansējuma izlietošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzībai (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā pastāvīgi ir Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra), Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Ja nepieciešams, uz komisijas sēdēm uzaicina citu valsts vai pašvaldību institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Komisijas sastāvu un tās darbības nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

10. Aģentūra uzskaita Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.pantā minētos atlaišanas gadījumus. Uzskaiti sāk ar dienu, kad iestājas Padomes regulas Nr. 546/2009 1.panta 2.daļā minētie nosacījumi. Attiecīgo atlaišanas gadījumu uzskaites veidu izvēlas atkarībā no informācijas iegūšanas avota.

11. Informāciju par Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem Labklājības ministrija iegūst no nozaru asociāciju iesniegtās informācijas par izmaiņām nozares uzņēmumu darbībā, no aģentūrā iesniegtajiem darba devēju rakstiskajiem paziņojumiem par kolektīvās atlaišanas uzsākšanu un uzņēmumu paziņojumiem, kā arī no citiem avotiem.

12. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētās informācijas saņemšanas Labklājības ministrija par katru konkrēto atlaišanas gadījumu un ar to saistītajiem turpmākajiem atlaišanas gadījumiem:

12.1. piecu darbdienu laikā sasauc komisijas sēdi. Komisija izvērtē saņemto informāciju, identificē atlaižamo darbinieku skaitu un laikposmu, kurā ir notikušas atlaišanas, iespējamo atbalstāmo darbinieku skaitu un atbalsta pasākumus, vidējās izmaksas un administrēšanas izdevumus pasākumu īstenošanai un pieņem lēmumu par pieteikšanos fonda atbalstam vai lēmumu, ka pieteikties fonda atbalstam nav pamata. Ja nepieciešams, komisija pieprasa no aģentūras, komersantiem, kas samazina darbinieku skaitu, un nozaru asociācijām papildu informāciju, kas ir šo institūciju rīcībā un ir nepieciešama pieteikuma kvalitatīvai sagatavošanai;

12.2. sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par pieteikuma sagatavošanu un nepieciešamo finansējumu fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai. Labklājības ministrs minēto rīkojuma projektu iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

13. Ja Ministru kabinets pieņem šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto rīkojumu, Labklājības ministrija iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ievērojot normatīvos aktus par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 plānoto līdzekļu pārdali.

14. Pieteikumā komisija norāda Padomes regulas Nr. 1927/2006 5.pantā minēto informāciju.

15. Ja komisija, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju pieteikuma sagatavošanai, konstatē, ka informācija nav pilnīga, tā nosūta komersantam vai komersantiem, kas samazina darbinieku skaitu, vai nozares asociāciju pārstāvjiem rakstisku uzaicinājumu atbildīgajai amatpersonai piedalīties kārtējā komisijas sēdē vai rakstiski iesniegt pieteikuma aizpildīšanai nepieciešamo informāciju.

16. Komisija triju mēnešu laikā pēc Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.pantā minēto atlaišanas gadījumu iestāšanās, ja atlaišana notikusi uzņēmumā, kas darbojas valsts teritorijā, un astoņu mēnešu laikā, ja atlaišana notikusi vairākos uzņēmumos saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1927/2006 2.panta "b" punktā minētajiem nosacījumiem, un pēc šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētās informācijas izvērtēšanas sagatavo pieteikumu atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam, kā arī sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par pieteikuma apstiprināšanu fonda atbalsta saņemšanai. Labklājības ministrs minēto rīkojuma projektu iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

17. Ja pēc šo noteikumu 16.punktā minētā rīkojuma projekta iesniegšanas Ministru kabinetā mainās fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs, labklājības ministrs iesniedz Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētajā rīkojumā, norādot precizēto finansējumu fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai, un, ja:

17.1. finansējumu nepieciešams palielināt, Labklājības ministrija veic šo noteikumu 13.punktā minēto procedūru valsts budžeta līdzekļu pieprasīšanai;

17.2. kārtējā gadā nepieciešams mazāks finansējums, Labklājības ministrija pārdala neizlietotā finansējuma daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem par līdzekļu pārdali Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem.

18. Pieteikuma sagatavošanas laikā Labklājības ministrija konsultējas ar Eiropas Komisiju par nepieciešamajiem pieteikuma papildinājumiem un precizējumiem.

III. Fonda finansējuma saņemšana un izlietošana

19. Fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas vadību un kontroli nodrošina šādas institūcijas:

19.1. vadošā iestāde;

19.2. revīzijas iestāde;

19.3. sadarbības iestāde;

19.4. komisija.

20. Pieteikumā minēto fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu nodrošina fonda finansējuma saņēmējs – aģentūra. Pēc šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētā rīkojuma pieņemšanas Ministru kabinetā fonda finansējuma saņēmējs slēdz vienošanos ar sadarbības iestādi par pieteikumā minēto pasākumu īstenošanu (turpmāk – vienošanās). Fonda finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

20.1. iesaistīt šo noteikumu 3.punktā minētās personas aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos – profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā, kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, kā arī pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai un kompleksajos atbalsta pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

20.2. nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atsevišķi par katra pieteikumā minētā pasākuma īstenošanu, kā arī statistikas uzskaiti par katru fonda līdzfinansētajos pasākumos iesaistīto personu, tās dzimumu, vecumu, izglītības līmeni, piederību sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;

20.3. nodrošināt dubultās finansēšanas riska novēršanu un demarkāciju ar Eiropas Sociālā fonda ietvaros finansētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, neiesaistot šo noteikumu 3.punktā minētās personas vienlaikus Eiropas Sociālā fonda finansētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos un fonda ietvaros finansētajos pasākumos;

20.4. iesniegt sadarbības iestādē pārskatus par fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanas gaitu un maksājumu pieprasījumus saskaņā ar vienošanos;

20.5. sniegt informāciju par fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu un nodrošināt šo noteikumu 19.punktā minēto institūciju pārstāvjiem pieeju visu ar fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem vai to atvasinājumiem, kā arī fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanas vietai.

21. Vadošās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija. Vadošajai iestādei ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 9.panta otrajā daļā noteiktās tiesības.

22. Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

22.1. nodrošināt komisijas sekretariāta funkciju īstenošanu;

22.2. piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt to Eiropas Komisijā;

22.3. sagatavot un Padomes regulas Nr. 1927/2006 15.panta 1.punktā noteiktajā termiņā iesniegt Eiropas Komisijā nobeiguma ziņojumu;

22.4. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt to jautājumu publicitāti, kas saistīti ar fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu atbilstoši vadošās iestādes finanšu resursiem;

22.5. nodrošināt Eiropas Komisijas piešķirtā līdzfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos, norādot pieteikumā attiecīgu kontu līdzfinansējuma pārskaitīšanai.

23. Revīzijas iestādes funkcijas pilda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 11.pantā noteiktā revīzijas iestāde. Revīzijas iestāde pilda tai noteiktās funkcijas, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā. Revīzijas iestādei ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 11.panta pirmajā daļā minētās tiesības, kā arī tiesības veikt pārbaudes fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanas vietās.

24. Sadarbības iestādes funkcijas veic aģentūra. Sadarbības iestādei ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.panta otrajā daļā minētās tiesības.

25. Sadarbības iestādei ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktā minētie pienākumi, kā arī šādi pienākumi:

25.1. izstrādāt vienošanās projektu un saskaņot to ar vadošo iestādi;

25.2. slēgt vienošanos ar fonda finansējuma saņēmēju;

25.3. uzraudzīt un kontrolēt fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu, tai skaitā veikt Padomes regulas Nr. 1927/2006 18.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minētās pārbaudes fonda finansēto pasākumu īstenošanas vietā, kā arī izskatīt un apstiprināt fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus par fonda finansēto pasākumu īstenošanas gaitu;

25.4. veikt tehniskās palīdzības finansējuma maksājumus un uzraudzīt finansējuma izlietojumu.

26. Sadarbības iestāde ir vadošās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

27. Sadarbības iestāde izstrādā, saskaņo ar vadošo iestādi un apstiprina iekšējos normatīvos aktus, kuros nosaka kārtību, kādā tā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktā un šo noteikumu 25.3. un 25.4.apakšpunktā minētos pienākumus.

28. Funkcijas, kuras aģentūra pilda kā sadarbības iestāde, nodala no funkcijām, kuras tā pilda kā fonda finansējuma saņēmēja.

29. Šo noteikumu 19.punktā minētās institūcijas izvērtē fonda īstenošanā konstatētās neatbilstības un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, kā arī pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

30. Lai uzraudzītu fonda finansējuma izlietošanas efektivitāti un kvalitāti, vadošā iestāde vismaz reizi gadā organizē komisijas sanāksmi, kurā fonda finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde ziņo par fonda finansēto pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta
noteikumiem Nr.762
Pieteikums Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) finansējuma saņemšanai

A nodaļa — pieteikuma iesniedzējs

A.1 Dalībvalsts nosaukums:      
A.2 Ziņas par iestādi, kura atbild par ierosinātā EGF finansējuma vadību un finansiālo kontroli Nosaukums:      
Adrese:      
Iestādes uzdevumi:      
A.3 A.2 iedaļā norādītās iestādes kontaktpersona(-s), kas atbild par ierosināto darbību īstenošanu, ietverot šādas ziņas Nosaukums:      
Adrese:      
Uzdevumi:      
Tālrunis:      
Fakss:      
E-pasts:     
A.4 Pieteikuma iesniedzējas iestādes finanšu informācija, ko iesniedz, aizpildot finanšu datu veidlapu un pievienojot to pieteikumam. Veidlapu visās valodās var lejupielādēt no: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm Pielikums: aizpildīta finanšu datu veidlapa.
A.5 Ja šis pieteikums ir saistīts ar citas dalībvalsts iesniegtu vai plānotu pieteikumu attiecībā uz vienu un to pašu nopietnu ekonomisku traucējumu, lūdzu norādīt šo faktu, ievelkot ķeksīti attiecīgajā lodziņā, un iekļaut informāciju par kopīgo pieteikumu.
Dalībvalsts nosaukums:      

B nodaļa — atlaišanas situācijas analīze

NB! B.1.a nodaļa ir jāaizpilda, ja pieteikums ir pamatots ar nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos.

B.1.b nodaļa ir jāaizpilda, ja pieteikums pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi (tikai pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2011. gada 31. decembrim).

 

B.1a Lūdzu iesniegt pamatotu analīzi par saistību starp plānotu vai notikušu atlaišanu un nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos. Jāiesniedz attiecīgā statistika un dati atbilstošā ģeogrāfiskā un nozares līmenī, lai pamatotu apgalvojumu, ka atlaišana saistīta ar globalizācijas izraisītām nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos. Konkrētāk, ir jāiesniedz skaidri pierādījumi, ka atlaišana notiek tādu faktoru ietekmē, kā, piemēram, ievērojams importa pieaugums uz ES, strauja ES tirgus daļas samazināšanās pasaules tirgū attiecīgajā nozarē vai nozares pārvietošana uz trešām valstīm.
     


 

B.1b Lūdzu iesniegt pamatotu analīzi par saistību starp plānotu vai notikušu atlaišanu un globālo finanšu un ekonomikas krīzi. Šādai analīzei jānodrošina tieša un pierādāma saistība starp atlaišanu un finanšu un ekonomikas krīzi.
     


 

B.2 Aprakstiet un izskaidrojiet, kāpēc šī atlaišana bija neparedzēta.
     


 

B.3 Aprakstīt atlaišanas paredzamo ietekmi uz nodarbinātību vietējā līmenī, reģionā vai valstī, ietverot vajadzīgo statistikas un citu informāciju.
     


 

C nodaļa — notikums, kas rosināja pieteikuma iesniegšanu

C.1 Lūdzu norādīt, kurš no trim Regulas (EK) Nr.  1927/2006 2. pantā norādītajiem intervences kritērijiem attiecas uz šo pieteikumu a) kritērijs
b) kritērijs
c) kritērijs
Aizpildīt tikai to nodaļu, kura atbilst izvēlētajam intervences kritērijam.

 

NB! Attiecībā uz katru uzņēmumu, kurš veic atlaišanu un ir minēts C.2, C.3 vai C.4 nodaļā, dalībvalsts norāda, kā tika skaitīti atlaišanas gadījumi. Izvēlēties vienu no aprakstītajām metodēm.

1. metode. Atlaišanu uzskata par notikušu no dienas, kad darba devējs sniedz darbiniekam individuālu uzteikumu vai paziņo par darba līguma izbeigšanu.

2. metode. Atlaišanu uzskata par notikušu no dienas, kad de facto tiek izbeigts darba līgums pirms tā termiņa beigām.

3. metode. Atlaišanu uzskata par notikušu no dienas, kad darba devējs saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/59/EK 3. panta 1. punktu rakstiski paziņo kompetentajai valsts iestādei par plānoto kolektīvo atlaišanu. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzēja(-as) dalībvalsts(-is) pirms šīs regulas 10. pantā paredzētā novērtējuma pabeigšanas sniedz Komisijai papildu informāciju par faktiski atlaisto darbinieku skaitu saskaņā ar a), b) vai c) apakšpunktu un par saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes plānotajām izmaksām.

 

C.2 Ja šis pieteikums pamatots ar intervences a) kritēriju, lūdzu norādīt šādu informāciju.

C.2.1 Datums(-i), no kura atlaišanu uzskata par notikušu:
Četru mēnešu pārskata periods:      
Kopējais atlaišanas gadījumu skaits četru mēnešu pārskata periodā:      
C.2.2 Iesaistīto uzņēmumu nosaukumi: C.2.3 Atlaižamo darbinieku skaits C.2.4 Atlaišanas gadījumu skaitīšanas metode:

(skatīt piezīmi)

Galvenais uzņēmums:
[nosaukums]                  
Dalībvalsts uzņēmumi, kuri ir galvenā uzņēmuma piegādātāji vai kuriem tas ir piegādātājs (katru uzņēmumu norādīt jaunā rindā):    
[nosaukums]                  
Kopējais atlaisto darbinieku skaits:        

vai

C.3 Ja šis pieteikums pamatots ar intervences b) kritēriju, lūdzu norādīt šādu informāciju.

C.3.1 Datums(-i), no kura atlaišanu uzskata par notikušu:
Deviņu mēnešu pārskata periods:      
Kopējais atlaišanas gadījumu skaits deviņu mēnešu pārskata periodā:      
NACE 2 nozare:      
C.3.2 Iesaistīto uzņēmumu nosaukumi: (katru uzņēmumu norādīt jaunā rindā): C.3.3 NUTS II reģions: C.3.4 Atlaižamo darbinieku skaits: C.3.5 Atlaišanas gadījumu skaitīšanas metode:

(skatīt piezīmi)

[nosaukums]      
 
                 
Kopējais atlaisto darbinieku skaits:          

vai

C.4 Ja šis pieteikums pamatots ar intervences c) kritēriju, lūdzu norādīt šādu informāciju.

C.4.1 Datums(-i), no kura atlaišanu uzskata par notikušu:
Datums, kad sniegts pirmais individuālais paziņojums, uz kuru attiecas šis pieteikums:      
Kopējais oficiālo paziņojumu skaits individuāliem darbiniekiem pieteikuma iesniegšanas dienā:      
Paredzamais atlaišanas grafiks:      
C.4.2 Iesaistīto uzņēmumu nosaukumi (katru uzņēmumu norādīt jaunā rindā): C.4.3 NACE 2 nozare: C.4.4 NUTS II reģions: C.4.5 Atlaižamo darbinieku skaits: C.4.5 Atlaišanas gadījumu skaitīšanas metode:

(skatīt piezīmi)

[nosaukums]      
 
                       
Kopējais atlaisto darbinieku skaits:            

 

C.4.6 Norādīt, kuram no galvenajiem kritērijiem (2. panta a) vai b) apakšpunkts) pieteikums daļēji, bet ne pilnībā atbilst: a) kritērijs
b) kritērijs
C.4.7 Ja pieteikumu iesniedz saistībā ar ārkārtējiem apstākļiem, lūdzu raksturot šos apstākļus. Konkrētāk, raksturot ietekmi uz nodarbinātību un vietējo ekonomiku skartajos reģionos. Pieteikumu iesniedzējiem jāpamato pieteikuma atbilstība šim kritērijam, iesniedzot pietiekoši detalizētu informāciju, lai Komisija varētu novērtēt, vai ārkārtējie darba tirgus apstākļi ir tādi, ka attaisno EGF finansējumu.
     


 

C.4.8 Ja pieteikums iesniegts attiecībā uz “mazu darba tirgu”, lūdzu pamatot maza darba tirgus noteikšanu. Pieteikumu iesniedzējiem jāpamato pieteikuma atbilstība šim kritērijam, iesniedzot pietiekoši detalizētu informāciju, lai Komisija varētu novērtēt, vai attiecīgā darba tirgus īpatnības ir pietiekošas, lai attaisnotu EGF finansējumu.
     


 

D nodaļa — to darbinieku kategorijas, uz ko attiecas atlaišana un kas ir ierosināto pasākumu mērķa grupa

D.1 Aprakstīt to darbinieku kategorijas, uz ko attiecas atlaišana, tostarp, ja vajadzīgs:

– piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, un

– gadījumos, kad pieteikumā saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu pieļauta atkāpe no 2. panta a) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, aprakstīt tos darbiniekus, kuri atlaisti pirms vai pēc 2. panta a) vai c) apakšpunktā minētā perioda, ja atlaišana notika pēc vispārēja paziņojuma par plānoto atlaišanu un var konstatēt nepārprotamu cēlonisku saikni ar notikumu, kas pārskata periodā izraisīja atlaišanu.

Ja iespējams, jāizmanto Starptautiskā standartizēto profesiju klasifikatora (ISCO-88) “pamatgrupu” nosaukumi.

Jānorāda arī darbinieku dzimums, tautība, vecums vai citas būtiskas personiskās īpašības.

D.2 Aprakstīt darbinieku kategorijas, kas ir atbalsta mērķa grupas šajā pieteikumā, vajadzības gadījumā ieskaitot arī piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumus.
Apraksts Skaits Skaits
Kategorijas (katru atsevišķo kategoriju norādīt jaunā rindā):                 
Dzimums Vīrieši:            
Sievietes:            
Valstspiederība ES pilsoņi:            
Nav ES pilsoņi:            
Vecums 15 - 24            
25 - 54            
55 - 64            
65 +            
Darbinieki ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti:            

 

D.4 Ar šo pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka EGF atbalsta īstenošanā un pieejamībā tiek ievēroti visi vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi.

E — attiecīgās teritorijas raksturojums

E.1 Definēt teritoriju, kurā galvenokārt notiek atlaišana:
     


 

E.2 Sniegt informāciju par atbildīgajām iestādēm un citām ieinteresētajām personām attiecīgajā teritorijā:
Atbildīgās iestādes:      
Citas ieinteresētās personas:      

F — ierosinātās darbības

F.1 Sniegt kopsavilkumu par ierosināto saskaņoto individualizēto pakalpojumu paketi, ko finansēs EGF. Šim kopsavilkumam jābūt pietiekami detalizētam, lai Komisija varētu novērtēt izvēlētās pieejas atbilstību, kā arī tās saderību ar citu Kopienas instrumentu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda, sniegto atbalstu.
Kopsavilkums      
F.2 Sniegt ierosinātās saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes paredzēto izmaksu sadalījumu.
Lūdzu aizpildīt pievienoto finanšu plānu
F.3 Diena, kad tika sākta vai kad ir plānots sākt individualizētu pakalpojumu sniegšanu darbiniekiem, uz kuriem attiecas atlaišana:      
F.4 Procedūras, kas tika ievērotas apspriešanā ar sociālajiem partneriem par ierosināto saskaņoto individualizēto pakalpojumu paketi:
     


 

F.5 Ziņas par EGF atbalsta īstenošanai vajadzīgajiem sagatavošanās, vadības, informācijas, publicitātes un kontroles pasākumiem, ko dalībvalsts vēlas finansēt ar EGF atbalstu. Pievienotajā finanšu plānā jāiekļauj plānoto pasākumu izmaksu tāme.
     

Papildus minētajam lūdzu aizpildīt pievienoto finanšu plānu

G nodaļa — saderība ar citiem instrumentiem

G.1 Vai ir izpildītas valsts un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu?

G.2 Ja pieteikuma iesniedzējs uz G.1. jautājumu atbildējis ar “Nē”, lūdzu aprakstīt, kādi pasākumi ir veikti atlaisto darbinieku labā.
     
 
G.3 Sniegt informāciju par tiem obligātajiem pasākumiem atlaisto darbinieku labā, kuru veikšanu nosaka valsts tiesību akti un koplīgumi. Minētajā informācijā jāiekļauj apraksta kopsavilkums par valsts un reģionālo iestāžu un iesaistīto uzņēmumu veiktajiem un plānotajiem pasākumiem. Lūdzu pievienot pasākumu izdevumu tāmi.
     
 
G.4 Aprakstīt mehānismus, ar kuriem EGF atbalsta vadības iestāde nodrošinās, lai atbalsts papildinātu dalībvalsts pasākumus valsts, reģiona un vietējā līmenī, ieskaitot ES struktūrfondu līdzfinansētos pasākumus.
     
 
G.5 Aprakstīt mehānismus, ar kuriem EGF atbalsta vadības iestāde nodrošinās, lai īpašie pasākumi, kam piešķirts EGF finansējums, nesaņemtu atbalstu arī no citiem Kopienas finanšu instrumentiem.
     
 

H nodaļa — informācija un publicitāte

H.1 Aprakstīt īpašos pasākumus, ko dalībvalsts plāno veikt, lai nodrošinātu informāciju par finansētajiem pasākumiem un to publicitāti, ieskaitot mehānismus, kas paredzēti Kopienas līdzdalības izcelšanai un EGF finansējuma redzamības nodrošināšanai.
     
 

I nodaļa — atbalsta vadība un finanšu kontrole

I.1 Aprakstīt vadības un maksātājas iestādes un starpniekiestāžu struktūru, kā arī vadības un kontroles sistēmas šajās iestādēs un struktūrās. Par katru vadības un maksātāju iestādi un katru starpniekiestādi aprakstā ietvert šādu informāciju.
a) Tām noteiktie uzdevumi:      
b) Uzdevumu sadalījums iestāžu struktūrvienībās vai starp tām; ja vadības un maksātāja iestāde ir viena un tā pati iestāde, arī starp tām:      
c) Procedūras, ko ievēro izdevumu kompensācijas prasību iesniegšanai, pārbaudei un apstiprināšanai, kā arī procedūras, ko ievēro, lai piešķirtu, izpildītu un iegrāmatotu maksājumus saņēmējiem:      
d) Vadības un kontroles sistēmu pārbaudes noteikumi un grafiki:      
e) Tās personas vārds vai dienesta nosaukums, kas atbild par 15. panta 1. punktā minētā attaisnoto izdevumu pamatojuma izsniegšanu:      
I.2 Neatbilstību nepieļaušanas, konstatēšanas un labošanas pasākumu apraksts, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. pantā, un nepamatoti izmaksāto summu un kavējuma procentu atgūšana un atlīdzināšana saskaņā ar minēto pantu.

 
I.3 Ja finanšu atbalstu vada un kontrolē struktūra, kura saistībā ar ESF vēl nav attiecīgi nozīmēta un atsaucoties uz 18. panta 1. punkta pirmajā gadījumā minēto atbildību, pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pietiekamas garantijas, ka izveidotās vadības un kontroles sistēmas atbilst vismaz ESF sistēmas prasībām.
     
 

J nodaļa — pieteikuma iesniedzēja paraksts

Paraksts:

Parakstītāja vārds (lūdzu rakstīt salasāmi):

Datums:

Oficiāls zīmogs:

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 762Pieņemts: 10.08.2010.Stājas spēkā: 20.08.2010.Zaudē spēku: 01.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
215315
20.08.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)