Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvas tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr. 1/1999 par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā

* Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici un tā ir arī Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Dalībvalsts

Latvijas Republika (turpmāk tekstā Latvija) un Polijas Republika (turpmāk tekstā Polija),

Atsaucoties uz 1997.gada 28.aprīlī Varšavā parakstīto Brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Polijas Republiku, no otras puses, tā 38.pantu un 3.Protokola 36.pantu;

Ievērojot to, ka 3.Protokola termina "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas Republikas, Ungārijas Republikas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas Republikas, Rumānijas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Eiropas Ekonomiskās Telpas (turpmāk tekstā "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka starp Kopienu un Turciju pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz industriālo produktu iegādi, būtu jārekomendē turpināt piemērot līdz 2000.gada 31.decembrim 3.Protokola 15.pantā minēto noteiktas likmes maksājumu sistēmu saistībā ar aizliegumu atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka būtu nepieciešams paplašināt kumulācijas sistēmu arī uz noteiktām Turcijas izcelsmes precēm,

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 3.Protokola 3., 4. un 12.pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUŠAS SEKOJOŠO:

1. pants

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1) 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Latvijā vai Polijā.";

2) 3. un 4. panti tiek aizvietoti ar sekojošo:

" 3. pants

Kumulācija Latvijā

1. Nekādi neietekmējot 2. panta 1. Paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par Latvijas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Latvijas, Kopienas, Polijas, Bulgārijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu*) vai Turcijas izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Latviju un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumu nosacījumiem, nodrošinot, ka Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Latvijā nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Latvijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Latvijā vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Latvijā, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

4. pants

Kumulācija Polijā

1. Nekādi neietekmējot 2. panta 2. Paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par Polijas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Latvijas, Kopienas, Polijas, Bulgārijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu*) vai Turcijas izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Poliju un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka Polijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Polijā nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Polijas izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai Polijā vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Polijā, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem.

3) 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 12. pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 3. un 4.pantos un šī panta 3.paragrāfā, II Nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem Latvijā vai Polijā.

2. Izņemot kā dots 3. un 4. pantos, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no Latvijas vai Polijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus Latvijas vai Polijas veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no Latvijas vai Polijas un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti Latvijā vai Polijā vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7.pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Latvijas vai Polijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3.paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Latvijas vai Polijas. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus Latvijas vai Polijas, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4.paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Latvijas vai Polijas, ieskaitot tur izmantoto materiālu vērtību.

6. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai, ja tiek pielietoti 6(2).pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63.nodaļās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Latvijas vai Polijas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

4) 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. un 32.pantos vārdi "... 4.pantā ..." tiks aizvietots ar "... 3. un 4.pantos ...";

5) 15.pantā tiek pievienots sekojošs paragrāfs 6:

"Neskatoties uz 1. paragrāfu, Polija un Latvija var pielietot nosacījumus muitas nodokļu vai nodokļu ar ekvivalentu efektu trūkumu vai izņēmumus no tiem piemērotiem materiāliem, kas tiek lietoti izcelsmes produktu lietošanā kā subjekti sekojošiem nosacījumiem:

a) 5% muitas tarifu likme tiek saglabāta Harmonizētās Sistēmas 25-49 un 64-97 nodaļu attiecīgajām precēm, vai tā zemākā likme, kas ir spēkā kādā no Pusēm;

b) 10% muitas tarifu likme var tikt saglabāta Harmonizētās Sistēmas 50.-63.nodaļu attiecīgajām precēm vai tā zemākā likme, kas ir spēkā Polijā vai Latvijā.

Šī paragrāfa noteikumi tiek piemēroti līdz 2000.gada 31.decembrim un var tikt pārskatīti pēc Pušu savstarpējās vienošanās.

6) 26(1) pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7) I Pielikuma 5.2. Piezīmē:

(a) starp uzskaitījumu

"- mākslīgie pavedieni" un

"- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiks ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoši pavedieni"

(b) piektais piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots,

8) II Pielikums tiks mainīts sekojoši:

(a) sekojošais tiek ielikts starp HS pozīcijām 2202 un 2208:

"HS Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai
pozīcija pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta 80% Ražošana:
vai vairāk no tilpuma; - izmantojot materiālus, kas netiek
etilspirts un citi spirti, denaturēti, klasificēti 2207 vai 2208 pozīcijās"
ar jebkuru spirta saturu

(b) ieraksts 57.nodaļai tiks mainīts ar:

"HS Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai
pozīcija pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
57.nodaļa Paklāji un citas tekstila grīdsegas:
- No adatu cauršūtā filca Ražošana no 1:
- dabīgajām šķiedrām, vai
ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas
Tomēr var izmantot:
- 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna
pavedienu,
- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos
polipropilēna pavedienus,
- 5501 pozīcijas polipropilēna
pavedienu grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopavediena vai
šķiedras gadījumos ir mazāks par
9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no produkcijas
ex works cenas
-džutas audumi var tikt izmantoti
oderējumam
- No pārējā filca Ražošana no 1:
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,
ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas
- Pārējie Ražošana no 1:
- kokosšķiedras vai džutas dzijas 2,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgām šķiedrām, vai
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi vērpšanai neapstrādātām
sintētiskām štāpeļšķiedrām
- džutas audumi var tikt lietoti
oderējumam
 

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmi.

2 Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.";

(c) HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks mainīts ar:

"7006 Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005
klasificētais stikls, izliekts, slīpēts,
gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā
apstrādāts, bez rāmja, un nav kombinēts
ar citiem materiāliem: Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes,
- stikla plāksne, kas pārklāta ar kas klasificēta 7006 pozīcijā
dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju
kategorija saskaņā ar SEMII 1 standartiem Ražošana no 7001 pozīcijā
- pārējie klasificētajiem materiāliem

 

1 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.";

(d) HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:
- visi izmantotie materiāli tiek
klasificēti citā pozīcijā kā produkts;
un
- visu izmantoto materiālu vērtība
nepārsniedz 50 % produkta
ex-works cenas vai
Ražošana no termiski vai elektrolītiski
apstrādāta nekausēta alumīnija vai alumīnija
atgriezumiem un lūžņiem";

 

 

 

2. pants

Lēmums stāsies spēkā piecpadsmitajā dienā pēc Puses pēdējā paziņojuma par iekšējo juridisko procedūru par spēkā stāšanos prasību izpildi.

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, attiecīgas amatpersonas ir parakstījušas šo Lēmumu.

PARAKSTĪTS Rīgā, 1999.gada 1.jūlijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, poļu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā dominē Lēmuma teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Polijas Republikas

vārdā vārdā

Ekonomikas ministrijas Ekonomikas ministrijas

valsts sekretārs valsts sekretāre

Kaspars Anna

Gerhards Skowronska-

Luczynska

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Polija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.04.2001.
Parakstīts:
 01.07.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 345/347, 04.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
993
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)