Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokols "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā"

Latvijas Republika (turpmāk tekstā Latvija) un Slovēnijas Republika (turpmāk tekstā Slovēnija),

Atsaucoties uz 1996.gada 22.aprīlī Rīgā parakstīto brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Slovēnijas Republiku, no otras puses, un 31.panta nosacījumiem,

Ievērojot to, ka ir piedāvātas tehniskas izmaiņas, lai labotu tekstu;

Ievērojot to, ka ir nepieciešams veikt labojumus nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes sarakstā, lai nodrošinātu pareizu interpretēšanu un ņemtu vērā nepieciešamību iekļaut dažas pārstrādes vai apstrādes operācijas, kas iepriekš minētajā sarakstā netika iekļautas;

Ievērojot to, ka ir radusies nepieciešamība nodrošināt izcelsmes un neizcelsmes materiālu uzskaites nodalīšanu, kam ir nepieciešama atļauja no muitas iestādēm;

Ievērojot to, ka ir nepieciešams pārskatīt noteikumus par summu izteikšanu eiro (EUR), lai precizētu procedūru un nodrošinātu lielāku stabilitāti summu līmenim nacionālajās valūtās;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu Latvijā vai Slovēnijā,

IR NOLĒMUŠAS SEKOJOŠO:

1.pants

Sekojoši labojumi tiek veikti B protokolā saistībā ar "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm:

1. 1.(i) pants tiek aizstāts ar:

"(i) "pievienotā vērtība" - cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4.pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Latvijā vai Slovēnijā."

2. 7.pants tiek aizstāts ar:

" 7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana, putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;

(n) viena vai dažāda veida preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrētu preci Latvijā vai Slovēnijā tiek uzskatītas par kopumu nosakot, vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē."

3. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

"Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim."

4. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu:

" 20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā."

5. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda "eksportētājs" tiek ievietots sekojošs teksts:

"turpmāk saukts "atzīts eksportētājs","

6. 30.pants tiek aizstāts ar:

" 30.pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta nolikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 3. un 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta nolikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Dalībvalstis tiek informētas par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc Latvijas vai Slovēnijas pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

7. Sekojoši labojumi tiek veikti II pielikumā:

a) HS preču pozīcijas no 5309. līdz 5311 ir jāaizvieto ar sekojošo:

"5309 Audumi no pārējām
līdz augu tekstilšķiedrām;
5311 audumi no papīra
pavedieniem :
- ar gumijas Ražošana no vienas
pavedienu; šķiedras1
- citi Ražošana no1:
- kokosa šķiedras ;
- džutas šķiedras ;
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām
nekārstām vai neķem-
mētām, vai citādi vērp-
šanai nesagatavotām
štāpeļšķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas, vai
- papīra
vai
apdrukāšana kopā ar
vismaz divām sagatavo-
šanas vai pabeigšanas
operācijām (piemēram,
tīrīšana, balināšana,
merserizēšana, žāvēšana,
pacelšana, kalandrēšana,
apstrādāšana pret sarau-
šanos, iepriekšēja apdare,
dekatierēšana, piesūcinā-
šana, labošana un mez-
glošana), kurā izmantotā
neapdrukātā auduma vēr-
tība nepārsniedz 47,5%
no produkcijas ex-works
cenas

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi"

b) HS preču pozīcija 5602 ir jāaizvieto ar sekojošo:

"5602 Filcs, piesūcināts
vai nepiesūcināts,
ar segumu vai bez
seguma vai laminēts:
- filcs, kas iegūts Ražošana no1:
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmienu - ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras
kas minētas 5402
preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras,
kas minētas 5503 vai
5506 preču pozīcijā vai
- 5501 pozīcijas
polipropilēna pavedienu
grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopa-
vediena vai šķiedras
gadījumos ir mazāka par
9 decitekiem, nodrošinot,
ka to vērtība nepārsniedz
40% no preces ex- works
cenas.
- citi Izstrādājumi, kas
izgatavoti no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām
štāpeļķiedrām, kas
iegūtas no kazeīna;
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi"

c) 57.grupas ieraksts jāaizvieto ar sekojošo:

"57. Paklāji un pārejās
grupa tekstila grīdsegas:
- filcs, kas iegūts Ražošana no1:
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmienu - ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras
kas minētas 5402
preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras,
kas minētas 5503 vai
5506 preču pozīcijā vai
- polipropilēna pavedienu
grīstes, kas minēta 5501
preču pozīcijā,
kuru lineārais blīvums
visos monopavediena
vai šķiedras gadījumos
ir mazāka par 9 deci-
tekiem, nodrošinot, ka
to vērtība nepārsniedz
40% no preces ex- works
cenas.
Džutas audumi var tikt
izmantoti kā oderējums
- no pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai neķem-
mētām vai citādi neapstrā-
dātām dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas
- no citiem Ražošana no1:
tekstila - kokosšķiedras dzijas
materiāliem vai džutas dzijas,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgajām šķiedrām,
vai sintētiskām štāpeļ-
šķiedrām, kas nav kārstas
vai ķemmētas vai kā ci-
tādi sagatavotas vērpšanai
Džutas audumi var tikt
izmantoti kā oderējums

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi"

2.pants

1. Šis papildprotokols stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī, ar noteikumu, ka pirms šī datuma abas Puses ir apmainījušās ar diplomātiskajām notām, kuras apliecina tās apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

2. Ja šis papildprotokols nevar stāties spēkā saskaņā ar šī punkta pirmo apakšpunktu, tad tā stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā datumā, pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina tās apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

Parakstīts 2000.gada 18.decembrī, divos autentiskos oriģināleksemplāros angļu valodā.

Latvijas Republikas Slovēnijas Republikas

vārdā vārdā

Kaspars Gerhards Dimitrij Rupel

Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrs

valsts sekretārs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Slovēnija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.02.2003.
Parakstīts:
 18.12.2000.
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
990
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"