Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līgums par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas Brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā

Atsaucoties uz 1996. gada 1. jūlijā parakstīto Brīvās tirdzniecības līgumu starp Slovākijas Republiku (turpmāk tekstā Slovākija), no vienas puses, un Latvijas Republiku (turpmāk tekstā Latvija), no otras puses, un tā 3. Protokolu par "izcelsmes produktu" jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm,

Ņemot vērā Brīvās tirdzniecības līguma starp Slovākijas Republiku un Latvijas Republiku 38. panta nosacījumus,

Ievērojot to, ka 3. Protokola termina "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Eiropas Ekonomiskās Telpas (šeit un turpmāk "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu jārekomendē turpināt piemērot līdz 2000. gada 31. decembrim 3. Protokola 15. pantā minēto noteiktas likmes maksājumu sistēmu saistībā ar aizliegumu atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka būtu nepieciešams paplašināt kumulācijas sistēmu arī uz noteiktām Turcijas izcelsmes precēm;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 3. Protokola 3., 4. un 12. pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

 

IR NOLĒMUŠAS SEKOJOŠO:

1. pants

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1. 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 4. pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Puses teritorijā."

2. 3. pants tiek svītrots.

3. 4. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 4. pants

Izcelsmes kumulācija

1. Nekādi neietekmējot 2. panta 1. paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par kādas no Puses izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Eiropas Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu)* vai Turcijas izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp šo Pusi un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka kādā no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstāde, kas veikta šajā Pusē nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par šīs Puses izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtībā, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai šajā Pusē vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei šajā Pusē, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem."

4. 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 12. pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 4. pantā un šī panta 3. paragrāfā, nosacījumi par izcelsmes statusa iegūšanu, kas noteikti II Nodaļā, turpmāk Pusēm jāievēro visos gadījumos

2. Izņemot kā dots 4.pantā, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no vienas no Pusēm uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus kādas no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no vienas no Pusēm un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti vienā no Pusēm vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7. pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus kādas no Pusēm, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Pusēm. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantojamiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās Puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus vienas no Pusēm, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4. paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Pusēm, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4. paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Pusēm, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

5. 15.panta 6.paragrāfā datums "1998.gada 31.decembrim" tiks aizvietots ar "2000.gada 31.decembrim";

6. 26.pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7. I Pielikuma 5.2.Piezīmē starp uzskaitījumu

"- mākslīgie pavedieni" un

"- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiek ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoši pavedieni".

8. I Pielikuma 5.2. Piezīmē piektais piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots;

9. II Pielikumā starp HS pozīcijām 2202 un 2208 tiks ielikts sekojošais:

"HS Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai
pozīcija pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta 80% Ražošana:
vai vairāk no tilpuma; - visus izmantotos materiālus
Etilspirts un citi spirti, denaturēti, klasificē pozīcijā citā,
ar jebkuru spirta saturu kā 2207 vai 2208"

10. II Pielikumā 57.grupas ieraksts tiks aizvietots ar:

"57. grupa Paklāji un citas tekstila grīdsegas:
- No adatu cauršūtā filca Ražošana no1:
- dabīgajām šķiedrām, vai
- ķīmiskiem materiāliem vai
tekstila pulpas
Taču var izmantot:
- 5402 pozīcijā klasificēto polipro-
pilēna pavedienu,
- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos
polipropilēna pavedienus,
- 5501 pozīcijas polipropilēna
pavedienu grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopavediena vai
šķiedras gadījumos ir mazāks par 9
decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no produkcijas
ex works cenas
- džutas audumi var tikt izmantoti
oderējumam
- No pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem vai
tekstila pulpas
- Pārējie Ražošana no1:
- kokosšķiedras vai džutas dzijas2,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgām šķiedrām, vai
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi vērpšanai neapstrādātām
sintētiskām štāpeļšķiedrām
- džutas audumi var tikt lietoti
oderējumam

 

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmi.

2 Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija."

11. II Pielikuma HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks aizvietots ar:

"7006 Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005
klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts,
urbts, emaljēts vai citādā veidā
apstrādāts, bez rāmja, un nav Ražošana no nepārklāta stikla
kombinēts ar citiem materiāliem: plāksnes, kas klasificēta
- stikla plāksne, kas pārklāta ar 7006 pozīcijā
dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju
kategorija saskaņā ar SEMII1 Ražošana no 7001 pozīcijā
standartiem klasificētajiem materiāliem
- pārējie

 

1 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated."

12. II Pielikuma HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:
- visi izmantotie materiāli tiek
klasificēti citā pozīcijā kā produkts; un
- visu izmantoto materiālu vērtība
nepārsniedz 50 % produkta
ex-works cenas
vai
Ražošana no termiski vai
elektrolītiski apstrādāta nekausēta
alumīnija vai alumīnija atgriezumiem
un lūžņiem"

2. pants

Šis Līgums ir jāapstiprina saskaņā ar abu Pušu iekšējām likumdošanas prasībām un tas stājas spēkā diplomātisko notu apmaiņas datumā.

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Līgumu.

Parakstīts Bratislavā 1999.gada 2.decembrī divos autentiskos eksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Slovākijas Republikas

vārdā vārdā

Kaspars Gerhards Peter Brno

Ekonomikas ministrijas Ekonomikas ministrijas

valsts sekretārs valsts sekretārs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Slovākija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Parakstīts:
 02.12.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Bratislava
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 345/347, 04.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
982
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)