Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr. 1/2000

Apvienotā komiteja,

Atsaucoties uz 1996. gada 15. aprīlī Rīgā parakstīto brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku un Čehijas Republiku un tā 3. protokolu par "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm,

Ievērojot to, ka:

1) Ir piedāvāti tehniski labojumi, lai novērstu neatbilstību starp tekstiem dažādās valodās;

2) Ir nepieciešams veikt labojumus nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes sarakstā, lai nodrošinātu pareizu interpretēšanu un ņemtu vērā nepieciešamību iekļaut dažas pārstrādes un apstrādes operācijas, kas iepriekš minētajā sarakstā netika iekļautas;

3) Līdz 2001.gada 31.decembrim ir nepieciešams pagarināt noteikumus par pamatlikmju pagaidu lietošanu gadījumos, kuros ir aizliegts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

4) Ir radusies nepieciešamība nodrošināt izcelsmes un neizcelsmes materiālu uzskaites nodalīšanu, kam ir nepieciešama atļauja no muitas iestādēm;

5) Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus par summu izteikšanu eiro, lai precizētu procedūru un nodrošinātu lielāku stabilitāti summu līmenim nacionālajās valūtās;

6) Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu attiecīgajās valstīs,

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

Sekojoši labojumi tiek veikti 3.protokolā saistībā ar "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm:

1. 1.(i) pants tiek aizstāts ar:

"(i) "pievienotā vērtība" - cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 4.pantā, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Pusē."

2. 7.pants tiek aizstāts ar:

" 7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu produktu, sajaukšana;

(n) preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a)līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrēto preci Pusēs, tiek uzskatītas par kopumu nosakot, vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē."

3. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

"Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim."

4. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu un pievienot atsauci uz šo pantu satura rādītājā:

" 20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā."

5. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda "eksportētājs" tiek ievietots sekojošs teksts:

"turpmāk saukts "atzīts eksportētājs","

6. 30.pants tiek aizstāts ar:

" 30.pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.1(b) panta un 26.3 panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 4.pantā minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.1(b) panta vai 26.3 panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Puses tiek informētas par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 %. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 % pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu."

7. Sekojoši labojumi tiek veikti II pielikumā:

a) HS preču pozīcijas no 5309 līdz 5311 ir jāaizvieto ar sekojošo:

"5309 Audumi no pārējām
līdz augu tekstilšķiedrām;
5311 audumi no papīra
pavedieniem:
- ar gumijas Ražošana no vienas
pavedienu; šķiedras1
- citi Ražošana no1:
- kokosa šķiedras;
- džutas šķiedras;
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām
nekārstām vai neķem-
mētām, vai citādi vērp-
šanai nesagatavotām
štāpeļšķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas, vai
- papīra
vai
apdrukāšana kopā ar
vismaz divām sagatavo-
šanas vai pabeigšanas
operācijām (piemēram,
tīrīšana, balināšana,
merserizēšana, žāvēšana,
pacelšana, kalandrēšana,
apstrādāšana pret sarau-
šanos, iepriekšēja apdare,
dekatierēšana, piesūcinā-
šana, labošana un mez-
glošana), kurā izmantotā
neapdrukātā auduma vēr-
tība nepārsniedz 47,5%
no produkcijas ex-works
cenas

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi."

b) HS preču pozīcija 5602 jāaizvieto ar sekojošo:

"5602 Filcs, piesūcināts
vai nepiesūcināts,
ar segumu vai bez
seguma vai laminēts:
- filcs, kas iegūts Ražošana no1 :
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmiemu - ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras ,
kas minētas 5402
preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras,
kas minētas 5503 vai
5506 preču pozīcijā vai
- 5501 pozīcijas poli-
propilēna pavedienu
grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopa-
vediena vai šķiedras
gadījumos ir mazāka
par 9 decitekiem, nodro-
šinot, ka to vērtība ne-
pārsniedz 40% no preces
ex- works cenas.
- citi Izstrādājumi, kas
izgatavoti no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām
štāpeļķiedrām, kas
iegūtas no kazeīna;
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi."

c) 57. grupas ieraksts jāaizvieto ar sekojošo:

"57. Paklāji un pārejās
grupa tekstila grīdsegas:
-filcs, kas iegūts Ražošana no1:
ar adatošanas - dabīgajām šķiedrām;
paņēmiemu - ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras ,
kas minētas 5402
preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras,
kas minētas 5503 vai
5506 preču pozīcijā vai
- polipropilēna pavedienu
grīstes, kas minēta 5501
preču pozīcijā,
kuru lineārais blīvums
visos monopavediena vai
šķiedras gadījumos ir
mazāka par 9 decitekiem,
nodrošinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no
preces ex- works cenas.
Džutas audumi var tikt
izmantoti kā oderējums
- no pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai neķem-
mētām vai citādi neap-
strādātām dabīgām
šķiedrām,
ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas
- no citiem Ražošana no1:
tekstila - kokosšķiedras dzijas
materiāliem vai džutas dzijas,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas, dabī-
gajām šķiedrām vai sin-
tētiskām štāpeļšķiedrām,
kas nav kārstas vai
ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai.
Džutas audumi var tikt
izmantoti kā oderējums

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi."

2. pants

1. Šis Lēmums stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī, ar noteikumu, ka pirms šī datuma abas Puses ir apmainījušās ar diplomātiskajām notām, kuras apliecina tā apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

2. Ja šis Lēmums nevar stāties spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu, tad tas stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā datumā, pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina tā apstiprināšanu saskaņā ar katras Puses iekšējām juridiskajām prasībām.

PARAKSTĪTS Prāgā 2000. gada 14. decembrī, divos oriģināleksemplāros angļu valodā, pie kam abi teksti ir pilnīgi autentiski.

 

Latvijas Republikas Čehijas Republikas

vārdā vārdā

Ekonomikas ministrijas Rūpniecības un

valsts sekretārs Tirdzniecības

ministra vietnieks

Kaspars Gerhards Ji i Maceška

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Čehija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.04.2001.
Parakstīts:
 14.12.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Prāga
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
976
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"