Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcija Nr. 1/2000 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1993. gada 13.septembrī Tallinā parakstīto brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku (turpmāk -Nolīgums) un grozījumiem šī nolīguma A protokolā, kuri veikti 1997.gada 6.februārī saskaņā ar Apvienotās komitejas Rezolūciju Nr.1/1997 šī nolīguma A protokolā, kā arī grozījumiem, kuri veikti 1998.gada 22.decembrī saskaņā ar Apvienotās komitejas Rezolūciju Nr.1/1998, un 1999.gada 25.decembrī saskaņā ar Apvienotās komitejas Rezolūciju Nr.1/1999 un ņemot vērā šī Nolīguma 24.panta nosacījumus;

Ievērojot to, ka ir piedāvāti tehniski labojumi, lai novērstu neatbilstību starp tekstiem dažādās valodās;

Ievērojot to, ka ir nepieciešams veikt labojumus nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes sarakstā, lai nodrošinātu pareizu interpretēšanu un ņemtu vērā nepieciešamību iekļaut dažas pārstrādes vai apstrādes operācijas, kas iepriekš minētajā sarakstā netika iekļautas;

Ievērojot to, ka līdz 2001.gada 31.decembrim ir nepieciešams pagarināt noteikumus par pamatlikmju pagaidu lietošanu gadījumos, kuros ir aizliegts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka ir radusies nepieciešamība nodrošināt izcelsmes un neizcelsmes materiālu uzskaites nodalīšanu, kam ir nepieciešama atļauja no muitas iestādēm;

Ievērojot to, ka ir nepieciešams pārskatīt noteikumus par summu izteikšanu eiro (EUR), lai precizētu procedūru un nodrošinātu lielāku stabilitāti summu līmenim nacionālajās valūtās;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu attiecīgajās valstīs;

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

Sekojoši labojumi tiek veikti A protokolā saistībā ar "izcelsmes produkcijas" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm:

1. 1.(i) pants tiek aizstāts ar:

"(i) "pievienotā vērtība" - cena no ražotāja rūpnīcas mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 4.pantā, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma - pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem kādā no dalībvalstīm."

2. 7.pants tiek aizstāts ar:

" 7.pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Neietekmējot 2.punktu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

(a) operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

(b) iepakojuma izjaukšana un salikšana;

(c) mazgāšana, tīrīšana, putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;

(d) tekstilpreču gludināšana vai presēšana;

(e) vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;

(f) graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;

(g) cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;

(h) augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;

(i) beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;

(j) sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

(k) vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

(l) preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;

(m) vienkārša, atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu, produktu sajaukšana;

(n) viena vai dažāda veida preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) apakšpunktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrētu preci kādā no dalībvalstīm tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.punkta nozīmē."

3. 15.panta 6.punkta pēdējais teikums tiek aizstāts ar:

"Šī panta noteikumi ir piemērojami līdz 2001.gada 31.decembrim."

4. Pēc 20.panta ievietot sekojošo pantu un atsauci uz šo pantu iekļaut satura rādītājā:

" 20.a pants

Uzskaites nodalīšana

1. Gadījumā, ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto "uzskaites nodalīšanas" metodi šādu krājumu izmantošanā.

2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par "izcelsmes" precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.

3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kurus piemēro preces ražošanas valstī.

5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.

6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā."

5. 22.panta 1.punkta pirmajā teikumā pēc vārda "eksportētājs" tiek ievietots sekojošs teksts:

"turpmāk saukts "atzīts eksportētājs"".

6. 30.pants tiek aizstāts ar:

" 30.pants

Eiro izteiktās summas

1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas 4.pantos minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek labotas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.

2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts laboto summu.

3. Summa, kas lietojama jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā, un ir piemērojama līdz nākamā gada 1.janvārim. Dalībvalstis tiek informētas par attiecīgajām summām.

4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā, eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.paragrāfā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.

5. Pēc jebkuras dalībvalsts pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

7. Sekojoši labojumi tiek veikti II pielikumā:

a) HS preču pozīcijas no 5309 līdz 5311 ir jāaizstāj ar sekojošo:

5309 līdz 5311 Audumi no pārējām
augu tekstilšķiedrām;
audumi no papīra
pavedieniem :
-ar gumijas pavedienu; Ražošana no vienas šķiedras1
- citi Ražošana no1:
- kokosa šķiedras ;
- džutas šķiedras ;
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām nekārstām
vai neķemmētām, vai citādi vērpšanai
nesagatavotām štāpeļšķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas, vai
- papīra
vai
apdrukāšana kopā ar vismaz divām
sagatavošanas vai pabeigšanas
operācijām (piemēram, tīrīšana,
balināšana, merserizēšana, žāvēšana,
pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana
pret saraušanos, iepriekšēja apdare,
dekatierēšana, piesūcināšana,
labošana un mezglošana), kurā
izmantotā neapdrukātā auduma
vērtība nepārsniedz 47,5% no
produkcijas ex-works cenas

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

 

b) HS 5602 preču pozīcija ir jāaizstāj ar sekojošo:

5602 Filcs, piesūcināts vai
nepiesūcināts, ar
segumu vai bez seguma
vai laminēts:
- filcs, kas iegūts ar
adatošanas paņēmienu Ražošana no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras, kas minētas
5402 preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras, kas minētas
5503 vai 5506 preču pozīcijā vai
- 5501 pozīcijas polipropilēna
pavedienu grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopavediena vai
šķiedras gadījumos ir mazāka par 9
decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no preces
ex- works cenas.
- citi Izstrādājumi, kas izgatavoti no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ar rokām izgatavotām štāpeļķiedrām,
kas iegūtas no kazeīna;
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas.

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

 

c) HS 57 grupa ir jāaizstāj ar sekojošo:

57. grupa Paklāji un pārējās
tekstila grīdsegas:
- filcs, kas iegūts ar
adatošanas paņēmienu Ražošana no1:
- dabīgajām šķiedrām;
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas.
Tomēr var izmantot:
- polipropilēna šķiedras, kas minētas
5402 preču pozīcijā;
- polipropilēna šķiedras, kas minētas
5503 vai 5506 preču pozīcijā vai
- polipropilēna pavedienu grīstes,
kas minēta 5501 preču pozīcijā,
kuru lineārais blīvums visos
monopavediena vai šķiedras
gadījumos ir mazāka par 9 decitekiem,
nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz
40% no preces ex- works cenas.
Džutas audumi var tikt izmantoti kā
oderējums
- no pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila
pulpas
- no citiem tekstila
materiāliem Ražošana no1:
- kokosšķiedras dzijas vai džutas
dzijas,
- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu
dzijas,
- dabīgajām šķiedrām, vai sintētiskām
štāpeļšķiedrām, kas nav
kārstas vai ķemmētas vai kā citādi
sagatavotas vērpšanai
Džutas audumi var tikt izmantoti
kā oderējums

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi

2. pants

Šī Rezolūcija stājas spēkā nākošā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad visas Puses ir paziņojušas Depozitārijam par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šī Rezolūcija stātos spēkā.

Šo Rezolūciju Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā piemēro pagaidu kārtībā no 2001.gada 1.janvāra.

Rezolūcija ir jādeponē 1993.gada 13.septembrī parakstītā brīvās tirdzniecības nolīguma starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku Depozitārijā Igaunijas Republikā.

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Rezolūciju.

PARAKSTĪTA Tallinā 2000.gada 28.decembrī vienā eksemplārā angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodā. Domstarpību gadījumā noteicošais teksts ir angļu valodā.

Igaunijas Republikas vārdā Latvijas Republikas vārdā Lietuvas Republikas vārdā
Ārlietu ministrijas Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrijas
Tirdzniecības sarunu valsts sekretārs Ekonomikas departamenta
vadītājs direktors
Mait Martinson Kaspars Gerhards Romas Švedas
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.05.2002.
Parakstīts:
 28.12.2000.
Parakstīšanas vieta: 
Tallina
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Igaunijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 26, 15.02.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
944
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)