Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Rezolūcija Nr. 1/98 par izmaiņām 1993.gada 13.septembrī parakstītajā brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku A Protokolā

Apvienotā Komiteja,

Atsaucoties uz 1993.gada 13.septembrī parakstīto Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Apvienotās Komitejas Rezolūcijas Nr. 1/97 labojumiem A Protokola 1997.gada 6.februārī parakstītajā Brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku;

Atsaucoties uz Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku (turpmāk tekstā Nolīgums) 24.pantu;

Ievērojot to, ka termina "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Turcijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas un Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu) izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt 4., 12. un 15.pantu formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

 

1. pants

A Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1. 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex-works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kuru izcelsme ir kāda no 4.pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā.";

2. 3.pants tiek svītrots;

3. 4.pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" 4.pants

Izcelsmes kumulācija

1. Nekādi neietekmējot 2.panta 1.paragrāfa nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par kādas no Puses izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu)* vai Turcijas izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp šo Pusi un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, nodrošinot, ka Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta šajā Pusē nepārsniedz 7.pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par šīs Puses izcelsmes produktu tikai tad, ja vērtība, kas tur pievienota, ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1.paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras izmantoto materiālu ražošanai šajā Pusē vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kāda no 1.paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei šajā Pusē, saglabā to izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Kumulācija, kas nodrošināta ar šo pantu, var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi piemērojot identiskus izcelsmes noteikumus šajā Protokolā minētajiem."

4. 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

" Teritoriālais princips

1. Izņemot kā noteikts 4.pantā un šī panta 3.paragrāfā, II Nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem kādā no Pusēm.

2. Izņemot kā noteikts 4.pantā, ja izcelsmes preces, kas eksportētas no vienas no Pusēm uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās jāuzskata par neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām vairāk kā tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī kamēr tās atradās šajā valstī vai kamēr tikušas eksportētas.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus kādas no Pusēm veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no vienas no Pusēm un pēc tam reimportēti tur, nodrošinot, ka:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti vienā no pusēm vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk kā 7.pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus kādas no Pusēm, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10 % no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex-works cenas.

4. 3.paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti ieinteresētās puses teritorijā, kopējā vērtība, saskaitot kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus vienas no Pusēm, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs minēto daudzumu procentuāli.

5. 3. un 4.paragrāfu noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas, ieskaitot tur izmantotos materiālus.

6. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai ja tiek pielietoti 6(2).pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4.paragrāfu noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63.grupās.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par ievešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

5. 15.pantā tiek pievienots sekojošs paragrāfs:

"6. Neskatoties uz 1.Paragrāfu puses var pielietot nosacījumus muitas nodokļu vai nodokļu ar ekvivalentu efektu trūkumu vai izņēmumus no tiem piemērotu materiāliem, kas tiek lietoti izcelsmes produktu lietošanā kā subjekti sekojošiem nosacījumiem:

(a) 5% muitas tarifu likme tiek saglabāta Harmonizētās Sistēmas 25-49 un 64-97 nodaļu attiecīgajām precēm vai tā zemākā likme, kas ir spēkā kādā no pusēm.

(b) 10% muitas tarifu likme var tikt saglabāta Harmonizētās Sistēmas 50-63 nodaļu attiecīgajām precēm vai tā zemākā likme, kas ir spēkā kādā no pusēm.

Šī paragrāfa noteikumi tiek piemēroti līdz 2000.gada 31.decembrim un var tikt pārskatīts pēc pušu savstarpējas vienošanās.

6. 26. pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7. I Pielikuma 5.2.Piezīmē starp uzskaitījumu "- mākslīgie pavedieni" un "- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna" tiks ievietots sekojošais:

"- strāvu vadoņi pavedieni".

8. I Pielikuma 5.2.Piezīmes piektais piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots.

9. II Pielikumā starp HS pozīcijām 2202 un 2208 tiks ievietots sekojošais:

"HS Preces apraksts Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai
pozīcija pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu
(1) (2) (3) vai (4)
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta 80% Ražošana:
vai vairāk no tilpuma; - izmantojot materiālus, kas netiek
etilspirts un citi spirti, denaturēti, klasificēti 2207 vai 2208 pozīcijās"
ar jebkuru spirta saturu

10. II Pielikumā, ieraksts 57. grupai tiks mainīts ar:

"57. grupa Paklāji un citas tekstila grīdsegas:
- No adatu cauršūtā filca Ražošana no 1:
- dabīgajām šķiedrām, vai
- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas
Tomēr var izmantot:
- 5402 pozīcijā klasificēto
polipropilēna pavedienu,
- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos
polipropilēna pavedienus,
- 5501 pozīcijas polipropilēna
pavedienu grīstes,
kuru lineārais blīvums visos
monopavediena vai šķiedras
gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem,
nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz
40% no produkcijas ex works cenas
- džutas audumi var tikt izmantoti
oderējumam
- No pārējā filca Ražošana no 1:
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem
vai tekstila pulpas
- Pārējie Ražošana no 1:
- kokosšķiedras vai džutas dzijas 2,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgām šķiedrām, vai
- nekārstām vai neķemmētām vai
citādi vērpšanai neapstrādātām
sintētiskām štāpeļšķiedrām
- džutas audumi var tikt lietoti oderējumam

1 Par speciāliem nosacījumiem, kas attiecas uz produktiem (vai materiāliem), ražotiem no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5. ievadpiezīmi.

2 Džutas dzijas pielietošana ir atļauta no 2000. gada 1. jūlija. "

11. HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks aizvietots ar:

7006 Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005
klasificētais stikls, izliekts, slīpēts,
gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā
apstrādāts, bez rāmja, un nav Ražošana no nepārklāta stikla
kombinēts ar citiem materiāliem: plāksnes, kas klasificēta
- stikla plāksne, kas pārklāta ar 7006 pozīcijā
dielektrisku pārklājumu,
pusvadītāju kategorija saskaņā Ražošana no 7001 pozīcijā
ar SEMII 1 standartiem klasificētajiem materiāliem
- pārējie

1 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.";

12. II Pielikumā HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

"7601 Neapstrādāts alumīnijs Ražošana, kurā:
- visi izmantotie materiāli tiek klasificēti
citā pozīcijā kā produkts; un
- visu izmantoto materiālu vērtība
nepārsniedz 50 % produkta
ex-works cenas vai
Ražošana no termiski vai elektrolītiski
apstrādāta nekausēta alumīnija vai
alumīnija atgriezumiem un lūžņiem";

 

 

 

2. pants

Šī Rezolūcija stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad visas Puses ir paziņojušas Depozitārijam par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šis lēmums stātos spēkā.

Šī Rezolūcija no 1999. gada 1. janvāra tiek piemērota Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā uz pagaidu nosacījumiem.

Šī Rezolūcija ir jāuzglabā 1993. gada 13. septembrī parakstītā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku Depozitārijā, Igaunijas Republikā.

Apliecinot minēto, šo Rezolūciju ir parakstījuši attiecīgi pilnvaroti zemāk parakstījušies pilnvarotie.

Parakstīta Viļņā tūkstoš deviņi simti deviņdesmit astotā gada 22. decembrī vienā eksemplārā angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Igaunijas Republikas vārdā Lietuvas Republikas vārdā

Jānis Vanags Tiit Naber Algimantas Rimkunas

Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrijas Ārlietu ministrijas

valsts sekretārs Ārējās ekonomiskās politikas viceministrs

departamenta direktors

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.01.1999.
Parakstīts:
 22.12.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Viļņa
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Igaunijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 345/347, 04.10.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
942
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"