Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Horvātijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Horvātijas Republikas valdība, turpmāk dēvētas par Līgumslēdzējām Pusēm,

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

vēloties noslēgt Nolīgumu par gaisa satiksmes izveidošanu starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

DEFINĪCIJAS

1. Šajā Nolīgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) termins "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī un ietver katru pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar Konvencijas 90.pantu un katru šī pielikuma vai Konvencijas grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar 90. un 94.pantu, ciktāl tas kļuvis saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm;

b) termins "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Satiksmes ministriju vai jebkuru personu vai institūciju, kas pilnvarota veikt šīs ministrijas funkcijas, un attiecībā uz Horvātijas Republiku - Jūras lietu, transporta un komunikāciju ministriju vai jebkuru personu vai institūciju, kas pilnvarota veikt šīs ministrijas funkcijas;

c) termins "nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas)" nozīmē aviokompānijas, kas nozīmētas un pilnvarotas saskaņā ar šī Nolīguma 3.pantu;

d) terminam "teritorija" ir Konvencijas 2.pantā noteiktā nozīme;

e) terminiem "gaisa satiksme" , "starptautiskā gaisa satiksme" , "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" ir Konvencijas 96.pantā noteiktā nozīme;

f) termins "kapacitāte" nozīmē:

• attiecībā uz gaisa kuģi - maršrutā vai tā posmā izmantojamā gaisa kuģa kravnesību,

• attiecībā uz Nolīgumā paredzēto satiksmi - izmantotā gaisa kuģa kapacitāti, kas reizināta ar maršrutā vai tā posmā veiktās satiksmes biežumu noteiktā laika periodā;

g) termins "tarifs" nozīmē cenu, kas tiek noteikta par pasažieru, bagāžas vai kravas (izņemot pastu) pārvadāšanu, ieskaitot jebkurus nozīmīgus papildu labumus, kuri tiek sniegti vai kuri ir pieejami saistībā ar šo pārvadājumu, un komisijas naudu, kuru maksā par personu pārvadāšanas biļešu pārdošanu vai par atbilstošu darbību kravas pārvadāšanas nodrošināšanai. Tas ietver arī nosacījumus, kas nosaka pārvadājumu cenas vai komisijas naudas piemērošanu.

2. Šī Nolīguma pielikums ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa un katra atsauce uz Nolīgumu ietver arī atsauci uz pielikumu, ja nav noteikts citādi.

3. Šī Nolīguma pantu nosaukumiem ir tikai norādes nozīme.

2.pants

TIESĪBAS VEIKT SATIKSMI

1. Lai veiktu regulāru starptautisko gaisa satiksmi šī Nolīguma pielikumā noteiktajos maršrutos, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā noteiktās tiesības. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajām aviokompānijām, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, ir šādas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai,

b) nosēsties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos; un

c) nosēsties minētajā teritorijā punktos, kas šim maršrutam noteikti Nolīguma pielikumā, lai izsēdinātu un uzņemtu starptautiskās satiksmes pasažierus, izkrautu un iekrautu bagāžu, kravu un pastu.

2. Nekas šī panta 1.punktā nenozīmē, ka vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā uzņemt pasažierus, bagāžu, kravu un pastu, lai tos par atlīdzību vai sakarā ar nomas līgumu pārvadātu uz citu punktu šīs pašas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3.pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības rakstiski nozīmēt otrai Līgumslēdzējai Pusei aviokompāniju vai aviokompānijas.

2. Pēc šāda nozīmējuma saņemšanas otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šī panta 3. un 4. punktu bez kavēšanās izsniedz nozīmētajai aviokompānijai attiecīgas pārvadājumu atļaujas.

3. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija pierāda, ka tā spēj pildīt likumus un normatīvos aktus, kurus minētās institūcijas parasti un pieņemami piemēro starptautiskajai gaisa satiksmei.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties izsniegt šī panta 2.punktā minēto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ja šai Līgumslēdzējai Pusei nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un tās efektīvā kontrole ir aviokompāniju nozīmējušajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilsoņiem.

5. Pēc nozīmēšanas un pilnvarošanas aviokompānija jebkurā laikā var uzsākt veikt gaisa satiksmi, ja saskaņā ar šī Nolīguma 13. un 14.pantu ir noteikti tarifi un lidojumu saraksti.

4.pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJU ANULĒŠANA UN APTURĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības anulēt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izsniegto pārvadājumu atļauju vai apturēt šī Nolīguma 2.pantā noteikto tiesību izmantošanu, vai arī pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, ja tiek izmantotas minētās tiesības:

a) ja tai nav pierādījumu, ka reālās īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un tās efektīvā kontrole ir aviokompāniju nozīmējušajai Līgumslēdzējai Pusei vai tās pilsoņiem, vai

b) ja aviokompānija nespēj pildīt tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses likumus vai normatīvos aktus, vai

c) ja aviokompānija citādi nespēj pildīt šī Nolīguma noteikumus.

2. Ja turpmākas likumu vai normatīvo aktu pārkāpšanas novēršanai nav nepieciešama nekavējoša šī panta 1.punktā minētā anulēšana, apturēšana vai nosacījumu izpildes pieprasīšana, šīs tiesības tiek izmantotas tikai pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju konsultācijām.

Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

5.pants

LIKUMU UN NORMATĪVO AKTU PIEMĒROŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts likumi un normatīvie akti, kuri regulē starptautiskās navigācijas gaisa kuģu ierašanos tās valsts teritorijā, uzturēšanos tajā un tās atstāšanu, vai arī šo gaisa kuģu lidojumus minētajā teritorijā, tiek piemēroti abu Līgumslēdzēju Pušu gaisa kuģiem neatkarīgi no to valstiskās piederības, un gaisa kuģi šos likumus un normatīvos aktus ievēro, ierodoties minētās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts likumus un normatīvos aktus, kuri regulē gaisa kuģa pasažieru, apkalpes, kravas un pasta ierašanos tās valsts teritorijā, uzturēšanos tajā vai tās atstāšanu, tas ir, ierašanās procedūras, imigrācijas, pasu, muitas un sanitārās kontroles noteikumus, ierodoties minētajā teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā, ievēro abu Līgumslēdzēju Pušu gaisa kuģu pasažieri un apkalpes, kā arī tie tiek ievēroti pārvadājot kravu un pastu.

6.pants

SERTIFIKĀTU UN LICENČU ATZĪŠANA

1. Lidojumu drošības sertifikātus, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai atzinusi par derīgām viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma perioda laikā par derīgām atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām šie sertifikāti vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst vai nav zemākas par Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām lidojumiem pāri tās valsts teritorijai kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse vai kāda cita valsts.

7.pants

ATBRĪVOŠANA NO MUITAS UN CITĀM NODEVĀM UN NODOKĻIEM

1. Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģis, kā arī tā parastais aprīkojums, degvielas un smērvielu krājumi, citi krājumi (ieskaitot ēdienus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas gaisa kuģī, ir atbrīvoti no visām muitas nodevām, pārbaudes maksājumiem un citām nodevām vai nodokļiem, gaisa kuģim ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja minētais aprīkojums un krājumi paliek gaisa kuģī līdz to aizvešanai atpakaļ vai izlietošanai gaisa kuģī lidojuma laikā virs šīs valsts teritorijas.

2. No minētajām nodevām un nodokļiem, izņemot maksu par sniegtajiem papildpakalpojumiem, ir atbrīvoti arī:

a) izmantošanai gaisa kuģī paredzētie gaisa kuģa krājumi, kas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tās institūciju noteiktajā apjomā uzņemti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģī,

b) rezerves daļas un parastais gaisa kuģa aprīkojums, kas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ievests otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģa tehniskajai apkopei vai remontam,

c) degviela un smērvielas, kas piegādātas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas starptautiskās satiksmes gaisa kuģim otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pat ja šie krājumi tiek izmantoti lidojuma posmā pāri šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Šī panta 2.punktā minētos materiālus un krājumus var pieprasīt uzglabāt muitas uzraudzībā vai kontrolē.

4. Parasto gaisa kuģa aprīkojumu, kā arī materiālus un krājumus, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) gaisa kuģī, otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā var izkraut tikai pēc šīs valsts teritorijas muitas institūciju atļaujas saņemšanas. Šādā gadījumā tos var novietot minēto institūciju uzraudzībā līdz to aizvešanai atpakaļ vai citādai izvietošanai saskaņā ar muitas noteikumiem.

8.pants

LIETOTĀJU MAKSĀJUMI

1. Katra Līgumslēdzēja Puse var noteikt vai atļaut noteikt pamatotu un pieņemamu maksu par lidostu un citu tās kontrolē esošu iekārtu izmantošanu.

2. Maksa par lidostu un citu aviācijas iekārtu izmantošanu, kuru kompetentas institūcijas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nosaka otras Līgumslēdzējas Puses jebkuras aviokompānijas gaisa kuģim, nav augstākas par maksu, kuru tās nosaka savas valsts gaisa kuģim, kas veic līdzīgu starptautisko gaisa satiksmi.

9.pants

TIEŠĀ TRANZĪTA SATIKSME

Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzētu lidostas teritoriju, ir pakļauti tikai vienkāršotai kontrolei, izņemot drošības pasākumus, kurus veic, lai novērstu vardarbību, gaisa pirātismu un narkotisko vielu kontrabandu. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas nodevām un citiem maksājumiem.

10.pants

FINANSU NOTEIKUMI

1. Katrai nozīmētajai aviokompānijai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ir tiesības pārdot un izsniegt savus transporta dokumentus tieši vai ar savu aģentu starpniecību. Šīm aviokompānijām ir tiesības pārdot transporta pakalpojumus un jebkurai personai ir tiesības tos pirkt par vietējo un (vai) konvertējamo valūtu.

2. Katrai nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības pēc pieprasījuma atbilstoši oficiālajam valūtas maiņas kursam konvertēt un pārsūtīt uz savas valsts teritoriju naudas pārpalikumu, kas radies ienākumiem par pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem pārsniedzot izdevumus. Ja Līgumslēdzējas Puses nav noslēgušas attiecīgu līgumu par maksājumu kārtošanas noteikumiem, minēto pārsūtīšanu veic brīvi konvertējamā valūtā saskaņā ar valstī spēkā esošajiem likumiem un valūtas maiņas noteikumiem.

3. Ienākumus un peļņu, kas iegūta par Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanu, apliek ar nodokļiem tikai tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā atrodas attiecīgās nozīmētās aviokompānijas galvenā darījumu vieta. Ja Līgumslēdzējas Puses ir noslēgušas līgumu par izvairīšanos no divkāršas aplikšanas ar nodokļiem, kas regulē aplikšanu ar ienākumu nodokļiem un īpašuma nodokļiem, tiek piemēroti šāda līguma noteikumi.

11.pants

PĀRSTĀVNIECĪBA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) tiesības ievest un bez darba atļauju saņemšanas nodarbināt tehnisko un komercpersonālu, kas nepieciešams Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai. Minētais personāls ievēro tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses noteikumus, kas attiecas uz ieceļošanu un uzturēšanos šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Abas Līgumslēdzējas Puses savstarpēji un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem savas valsts teritorijā atļauj otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai apkalpot šīs aviokompānijas pasažierus, bagāžu un kravu (pašapkalpošanās). Šo tiesību izmantošana ir atkarīga no attiecīgās lidostas jaudas ierobežojumiem un neietver apkalpošanu lidlaukā (gaisa kuģu apkalpošanu uz zemes).

12.pants

KAPACITĀTES NOTEIKUMI

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai (aviokompānijām) ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt gaisa satiksmi jebkurā šī Nolīguma pielikumā noteiktajā maršrutā.

2. Veicot gaisa satiksmi šī Nolīguma pielikumā noteiktajos maršrutos katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) intereses, lai nenodarītu kaitējumu tās veiktajai satiksmei.

3. Nozīmētās aviokompānijas (aviokompāniju) veiktās gaisa satiksmes mērķis pirmām kārtām ir nodrošināt kapacitāti, kas atbilstu esošajam un pamatoti paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, pasta un kravas pārvadājumiem uz aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās.

4. Tiesības šī Nolīguma pielikumā noteikto maršrutu punktā vai punktos uzņemt vai izsēdināt starptautiskās satiksmes pasažierus un iekraut vai izkraut bagāžu, kravu un pastu, kas tiek vests uz trešajām valstīm vai no tām, tiek izmantotas saskaņā ar vispārējiem starptautiskā gaisa transporta mierīgas attīstības pamatprincipiem un ievērojot vispārējo principu, ka kapacitāte ir atkarīga no:

a) pieprasījuma pēc satiksmes starp satiksmes sākuma punkta valsti un galapunkta valstīm;

b) pieprasījuma pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c) pieprasījuma pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru tiek veikta satiksme, ja ņemta vērā vietējā un reģionālā satiksme.

13.pants

TARIFU NOTEIKŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses aviokompāniju tarifus, kas piemērojami satiksmei uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, nosaka pieņemamā līmenī, pienācīgu uzmanību veltot visiem būtiskajiem faktoriem, ieskaitot pārvadājumu izmaksas, pieņemama apjoma peļņu un citu aviokompāniju tarifus.

2. Par šī Nolīguma 1.pantā un šī panta 1.punktā minētajiem tarifiem abu Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas vienojas pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kas veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā, un šī vienošanās, ja tas iespējams, tiek panākta, izmantojot Starptautiskās gaisa transporta asociācijas tarifu izstrādāšanai noteiktās procedūras.

3. Tarifus, par kuriem panākta vienošanās, ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms to paredzētās ieviešanas iesniedz apstiprināšanai abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

Īpašos gadījumos šo termiņu pēc minēto institūciju vienošanās var saīsināt.

4. Par tarifu apstiprināšanu paziņo saprotami. Ja neviena aviācijas institūcija nepaziņo par tarifu noraidīšanu divdesmit (20) dienu laikā pēc to iesniegšanas, kas veikta saskaņā ar šī panta 3.punktu, tarifus uzskata par apstiprinātiem. Ja tarifu iesniegšanas termiņš ir saīsināts saskaņā ar 3.punkta noteikumiem, aviācijas institūcijas var vienoties, ka periods, kurā jāpaziņo par tarifu noraidīšanu, ir mazāks nekā trīsdesmit (30) dienas.

5. Ja par tarifu nav panākta vienošanās saskaņā ar šī panta 2.punktu vai ja viena aviācijas institūcija nosūta otrai aviācijas institūcijai paziņojumu, ka tā noraida tarifu, par kuru panākta vienošanās saskaņā ar minēto 2.punktu, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas cenšas tarifu noteikt pēc savstarpējas vienošanās.

6. Ja aviācijas institūcijas nevar vienoties par tarifu, kas tām iesniegts saskaņā ar šī panta 3.punktu, vai par tarifa noteikšanu saskaņā ar šī panta 5.punktu, strīdu izšķir saskaņā ar šī Nolīguma 22.pantu.

7. Tarifs, kas noteikts saskaņā ar šī panta noteikumiem, ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Tomēr tarifa termiņu nevar pagarināt vairāk kā par divpadsmit (12) mēnešiem pēc tā noteiktā beigu termiņa.

14.pants

SATIKSMES PROGRAMMU IESNIEGŠANA

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās satiksmes uzsākšanas iesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām savas satiksmes programmas. Programmā iekļauj lidojumu sarakstu, lidojumu biežumu un izmantoto gaisa kuģu tipus.

2. Tiek iesniegti arī visi grozījumi, kurus satiksmes programmā izdara vēlāk.

15.pants

AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1. Saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka to savstarpējās saistības aizsargāt civilo aviāciju pret nelikumīgu iejaukšanos veido šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu. Neierobežojot savas vispārējās tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Konvencijā par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963.gada 14.septembrī, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī un šīs konvencijas grozījumos, kas iekļauti Protokolā par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju, kurš parakstīts Monreālā 1988.gada 24.februārī, un citos šajā jomā pieņemtajos starptautiskajos dokumentos, kurus turpmāk ratificēs Līgumslēdzējas Puses.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai nepieciešamo palīdzību, lai novērstu civilā gaisa kuģa nelikumīgu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas apdraud šī gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās darbojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, kurus noteikusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kuri iekļauti Konvencijas pielikumos, ciktāl šie drošības noteikumi ir saistoši Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai to reģistrā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai galvenā mītne atrodas to valstu teritorijā, un to valstu teritorijā esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar šiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka to gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot šī panta 3.punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, kurus otra Līgumslēdzēja Puse pieprasa ievērot ierodoties tās valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās valsts teritorijā efektīvi tiek veikti pienācīgi pasākumi, kas nepieciešami, lai aizsargātu gaisa kuģi un pārbaudītu pasažierus, apkalpi, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms to iekāpšanas vai iekraušanas, vai arī tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu veikt pieņemamus īpašus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

6. Ja noticis civilā gaisa kuģa nelikumīgas sagrābšanas incidents vai ir tā draudi vai veiktas citas nelikumīgas darbības, kas apdraud šī gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai atvieglojot sazināšanās līdzekļu izmantošanu un veicot citus attiecīgus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šādu incidentu vai tā draudus.

7. Ja vienai Līgumslēdzējai Pusei rodas problēmas sakarā ar šajā pantā iekļauto aviācijas drošības noteikumu ievērošanu, otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas nekavējoties var pieprasīt konsultācijas ar tās aviācijas institūcijām.

16.pants

LIDOJUMU DROŠĪBA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par otras Līgumslēdzējas Puses pieņemtajiem lidojumu drošības standartiem visās jomās, kas attiecas uz apkalpi, gaisa kuģi vai tā lidojumiem. Šīs konsultācijas sākas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja pēc minētajām konsultācijām viena Līgumslēdzēja Puse konstatē, ka otra Līgumslēdzēja Puse kādā no jomām efektīvi neievēro un neizpilda spēkā esošos lidojumu drošības standartus, kas izstrādāti saskaņā ar Konvencijā noteiktajiem minimālajiem standartiem, tā paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūto informāciju un pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šiem minimālajiem standartiem, un šī otra Līgumslēdzēja Puse veic nepieciešamos pasākumus. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neveic nepieciešamos pasākumus piecpadsmit (15) dienu laikā vai ilgākā laika periodā, ja par to panākta vienošanās, tiek piemēroti šī Nolīguma 4.panta noteikumi.

3. Neskatoties uz Konvencijas 33.pantā noteiktajiem pienākumiem katru gaisa kuģi, ko vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) izmanto satiksmes veikšanai uz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju vai no tās, laikā, kad tas atrodas šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, no iekšpuses un ārpuses var pārbaudīt tās pilnvaroti pārstāvji, lai konstatētu gaisa kuģa un tā apkalpes dokumentu derīgumu un saskatāmo gaisa kuģa un tā aprīkojuma stāvokli (gaisa kuģa pārbaude), ja vien šī pārbaude neizraisa nepamatotu aizkavēšanos.

4. Ja gaisa kuģa pārbaudes vai pārbaužu sērijas rezultātā:

a) rodas pamatotas aizdomas, ka gaisa kuģis vai šī gaisa kuģa izmantošana neatbilst attiecīgajā laika posmā Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem, vai

b) rodas pamatotas aizdomas, ka nepieciešama efektīva apkope un Konvencijā noteikto un spēkā esošo lidojumu drošības standartu izpilde,

Līgumslēdzējas Puses, kas veikušas pārbaudi, atbilstoši Konvencijas 33.pantam var secināt, ka prasības, saskaņā ar kurām apliecības un licences par gaisa kuģi vai tā apkalpi izsniegtas vai atzītas par derīgām, vai prasības, saskaņā ar kurām gaisa kuģis veic lidojumus, neatbilst vai ir zemākas par Konvencijā noteiktajiem un spēkā esošajiem minimālajiem standartiem.

5. Ja pārbaudes veikšanai piekļūt gaisa kuģiem, ko vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) izmanto saskaņā ar šī panta 3.punkta noteikumiem, aizliedz to izmantojošās aviokompānijas pārstāvji, otra Līgumslēdzēja Puse var konstatēt, ka tas izraisa nopietnas aizdomas par šī panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem un izdarīt minētajā punktā noteiktos secinājumus.

6. Katra Līgumslēdzēja Puse saglabā tiesības nekavējoties pārtraukt vai mainīt otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas (aviokompāniju) pārvadājumu atļaujas, ja tā pēc gaisa kuģa pārbaudes, gaisa kuģa pārbaužu sērijas, aizlieguma veikt gaisa kuģa pārbaudi, konsultācijām vai citādi konstatē, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu aviokompānijas veiktās satiksmes drošību.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse pārtrauc veikt pasākumus, kas noteikti šī panta 2. vai 6.punktā, ja ir novērsts to iemesls.

17.pants

INFORMĀCIJA UN STATISTIKA

Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju lūguma sniedz tām periodiskus vai citus statistikas datus, kurus pieņemamā apjomā var pieprasīt, lai pārbaudītu gaisa satiksmes kapacitāti, kuru nodrošina šīs Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas). Minētie dati ietver visu informāciju, kura nepieciešama, lai noteiktu šo aviokompāniju veiktās satiksmes apjomu un tās sākuma un galapunktus.

18.pants

KONSULTĀCIJAS

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas ciešas sadarbības garā periodiski savstarpēji konsultējas, lai nodrošinātu šī Nolīguma un tā pielikuma noteikumu apmierinošu izpildi.

19.pants

GROZĪJUMI

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas grozīt kādu šī Nolīguma noteikumu, tā jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi; šīs konsultācijas, kas notiek starp aviācijas institūcijām var būt gan sarunu, gan arī sarakstes veidā, un tās sākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Visi grozījumi, par kuriem panākta vienošanās, stājas spēkā saskaņā ar šī Nolīguma 24.panta noteikumiem.

2. Pielikuma grozījumus var izdarīt pēc Līgumslēdzēju Pušu tiešas vienošanās.

20.pants

ATBILSTĪBA DAUDZPUSĒJĀM KONVENCIJĀM

Šo Nolīgumu un tā pielikumu var grozīt, lai tas atbilstu daudzpusējai konvencijai, kas kļuvusi saistoša abām Līgumslēdzējām Pusēm.

21.pants

DENONSĒŠANA

Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā rakstiski un pa diplomātiskiem kanāliem var paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu denonsēt šo Nolīgumu. Šādā gadījumā Nolīgums tiek izbeigts pēc divpadsmit (12) mēnešiem no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu, ja vien minētais paziņojums par denonsēšanu pēc savstarpējas vienošanās netiek atsaukts pirms šī termiņa beigām. Paziņojumu par Nolīguma pārtraukšanu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapliecina, ka saņēmusi paziņojumu, paziņojumu uzskata par saņemtu pēc četrpadsmit (14) dienām no dienas, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

22.pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Ja rodas strīds par šī Nolīguma un tā pielikuma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas vispirms cenšas to atrisināt sarunu ceļā.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nespēj vienoties par strīda atrisināšanu sarunu ceļā, tās var vienoties griezties pie kādas personas vai institūcijas, lai tā izšķir šo strīdu, vai arī pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma strīdu var iesniegt izšķiršanai triju tiesnešu šķīrējtiesā, kurai katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina vienu tiesnesi un abi jau apstiprinātie tiesneši ieceļ trešo tiesnesi. Katra Līgumslēdzēja Puse savu tiesnesi apstiprina sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam, kad otra Lūgumslēdzēja Puse diplomātiskā ceļā saņēmusi lūgumu strīdu izšķirt šķīrējtiesā, un trešo tiesnesi apstiprina nākamo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja Līgumslēdzējas Puses savus tiesnešus neapstiprina noteiktajā laika periodā vai ja trešais tiesnesis nav iecelts noteiktajā laika periodā, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Padomes prezidentu iecelt nepieciešamo šķīrējtiesas tiesnesi vai tiesnešus. Trešais tiesnesis ir trešās valsts pilsonis un pilda šķīrējtiesas priekšsēdētāja funkcijas.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas izpildīt katru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 2.punktu.

4. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vai arī jebkuras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas) nepilda lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šī panta 2.punktu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, apturēt vai anulēt tiesības vai priekšrocības, kas ar šo Nolīgumu piešķirtas minētajai Līgumslēdzējai Pusei.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava šķīrējtiesas tiesneša izdevumus. Pārējos šķīrējtiesas izdevumus Līgumslēdzējas Puses sedz vienādās daļās.

23.pants

REĢISTRĀCIJA

Šis Nolīgums tiek reģistrēts Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

24.pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskiem kanāliem nosūtīts pēdējais no rakstiskajiem paziņojumiem, kuros Līgumslēdzējas Puses informē viena otru, ka ir izpildītas visas nepieciešamās tiesiskās procedūras, lai Nolīgums varētu stāties spēkā.

TO APLIECINOT, savu valstu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

PARAKSTĪTS Rīgā 1999.gada 18.oktobrī divos oriģināleksemplāros angļu valodā, abi eksemplāri ir vienlīdz autentiski.

 

Latvijas Republikas Horvātijas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

ANATOLIJS GORBUNOVS MLADENS IBLERS

Satiksmes ministrs Horvātijas Republikas

vēstnieks Latvijā

 

Pielikums

I. Maršruti, kuros starptautisko gaisa satiksmi abos virzienos veic Latvijas Republikas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Punkti Latvijā: jebkurš punkts

Starppunkti: (tiks noteikti vēlāk)

Punkti Horvātijā: Zagreba

Punkti aiz Horvātijas robežām: (tiks noteikti vēlāk)

II. Maršruti, kuros starptautisko gaisa satiksmi abos virzienos veic Horvātijas Republikas nozīmētā aviokompānija (aviokompānijas):

Punkti Horvātijā: jebkurš punkts

Starppunkti: (tiks noteikti vēlāk)

Punkti Latvijā: Rīga

Punkti aiz Horvātijas robežām: (tiks noteikti vēlāk)

III. 1. Viens vai vairāki punkti noteiktajos maršrutos var tikt izlaisti, ja tas ir Līgumslēdzēju Pušu nozīmēto aviokompāniju interesēs.

2. Piektās gaisa brīvības tiesības starp starppunktiem vai punktiem aiz valsts robežām un otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju var tikt izmantotas tikai pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju vienošanās.

3. Ja nozīmētā aviokompānija vēlas veikt papildu lidojumus, tā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Horvātija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 06.08.2001.
Parakstīts:
 18.10.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 446/451, 30.12.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
91
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"