Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas   vienošanās memorands par Baltijas aizsardzības koledžas darbību, pārvaldīšanu un finansēšanu

1.nodaļa

IEVADS

1.1. Saskaņā ar 1998.gada 12.jūnijā Briselē parakstīto Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas aizsardzības koledžu (turpmāk - vienošanās), Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija (turpmāk - Dalībnieki), panākuši turpmāko vienošanos par Baltijas aizsardzības koledžas darbību, pārvaldīšanu un finansēšanu.

1.2. Vecāko štāba virsnieku mācību kursa uzdevums ir izglītot un veicināt Baltijas valstu bruņoto spēku vidējā līmeņa štāba virsnieku profesionālo izaugsmi.

1.3. Šī Vienošanās Memoranda (turpmāk - Memorands) nolūks ir noteikt politiku, kārtību un savstarpējās vienošanās Dalībnieku savstarpēja atbalsta sniegšanai Baltijas aizsardzības koledžas dibināšanā, darbībā un finansēšanā.

1.4. Šī Memoranda noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Dalībnieku nacionālo likumdošanu vai starptautiskajām tiesībām. Pretrunu gadījumā jāinformē ieinteresētās valstis un iestādes, un starptautiskajām tiesībām, spēkā esošajiem Dalībnieku starptautiskajiem līgumiem un likumiem ir priekšroka.

1.5. Memoranda noteikumus papildina Pielikumi no A-C, kuri ir Memoranda sastāvdaļa.

2.nodaļa

DEFINĪCIJAS

2.1. "Baltijas aizsardzības koledža" (turpmāk - BALTDEFCOL) apzīmē iestādi, kura izveidota saskaņā ar Vienošanos; tā darbojas, tiek pārvaldīta un finansējama saskaņā ar šo Memorandu un atbalsta periodā arī saskaņā ar 1998.gada 12.jūnijā Briselē parakstīto Vienošanās Memorandu par sadarbību Baltijas aizsardzības koledžas Igaunijas Republikā izveidošanā, vadīšanā, pārvaldīšanā, sākotnējā finansēšanā un personāla norīkošanā (turpmāk - Memorands BALTDEFCOL atbalstam).

2.2. "Atbalstītājas Valstis" apzīmē valstis, kas saskaņā ar Memorandu BALTDEFCOL atbalstam nodrošina atbalstu BALTDEFCOL izveidošanā, sākotnējā finansēšanā un personāla norīkošanā, kā noteikts minētajā Memorandā.

2.3. "Baltijas Aizsardzības koledžas Padome" (turpmāk - Padome) apzīmē institūciju, kas dibināta saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam 5.nodaļas 1.punktu.

2.4. "Baltijas Aizsardzības koledžas izglītības Padome" (turpmāk - Izglītības Padome) apzīmē institūciju, kas dibināta saskaņā ar šī Memoranda 3.nodaļas 2.punktu.

2.5. "Uzņēmējs Dalībnieks" apzīmē Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju.

2.6. "Uzņēmēja Valsts" apzīmē Dalībnieku, kura teritorijā notiek BALTDEFCOL darbības.

2.7. "Uzņēmējas Valsts atbalsts" apzīmē atbalstu, ko sniedz Uzņēmēja Valsts BALTDEFCOL saskaņā ar šo Memorandu un Memorandu BALTDEFCOL atbalstam.

2.8. "Projekta plāns" ietver BALTDEFCOL piedāvātos un Padomē apstiprinātos galvenos pavērsiena punktus BALTDEFCOL izveidošanā, attīstībā un darbībā Memoranda BALTDEFCOL atbalstam darbības laikā. To var ik gadus papildināt.

2.9. "Pasākumu plāns" ietver notikumus un pasākumus, ko piedāvā BALTDEFCOL un apstiprina Izglītības Padome un ko BALTDEFCOL veic saskaņā ar Projekta plānā noteiktajiem galvenajiem pavērsiena punktiem. Tas ik gadus papildināms, un, pamatojoties uz to, sastādāms budžets.

2.10. "Atbalsta programma" ietver Dalībnieku sniegto palīdzību Projekta un Pasākumu plāna izpildīšanā Memoranda BALTDEFCOL atbalstam darbības laikā. Palīdzību koordinē Padomes priekšsēdētājs, un Atbalsta programmu ik gadus izsūta Padome.

3.nodaļa

BALTDEFCOL ORGANIZĀCIJA UN PĀRVALDĪŠANA

3.1. Dalībnieki un Atbalstītājas Valstis ir izveidojušas Baltijas aizsardzības koledžas Padomi, kas atbild par Baltijas Aizsardzības koledžas vispārējo vadību. Padomes uzdevumi izklāstīti Memorandā BALTDEFCOL atbalstam un Padomes darbības reglamentā, kas pievienots iepriekš minētajam Memorandam.

3.2. Lai veicinātu ciešu sadarbību BALTDEFCOL kursu, studentu pārvaldes un darbības pilnveidošanā, Dalībnieki dibina Baltijas aizsardzības koledžas Izglītības Padomi. Izglītības Padomes darbības reglaments ir ietverts Pielikumā A.

3.3. BALTDEFCOL vada Rektors. Rektora pienākumi ir izklāstīti šī Memoranda 12.nodaļā un darbības reglamentā - Pielikums C. Baltijas Aizsardzības koledžas Rektora amatu, principā un kamēr citādi nav noteikts, dalībnieki ieņem rotācijas kārtībā. Iecelšanas kārtība un rotācijas periodiskums ir noteikts Pielikumā B.

3.4. Izglītības un pārvaldes standarti BALTDEFCOL pārbaudāmi katru gadu.

4.nodaļa

MĀCĪBU PLĀNI UN KURSU VAKANCES

4.1. Katru gadu BALTDEFCOL rīko mācību kursu vecākajiem štāba virsniekiem un, ja nepieciešams, paralēlu kursu civildienesta ierēdņiem. Abu kursu ilgums paredzēts 10,5 mēneši, no augusta vidus līdz jūnija beigām. Saskaņā ar Vienošanos pirmais BALTDEFCOL mācību kurss sākams 1999.gada augusta vidū.

4.2. Vecāko štāba virsnieku mācību kursa mērķis ir apmācīt studentus stratēģijas veidošanā un darbam štāba virsnieku amatos, kur darbs saistīts ar ilgtermiņa plānošanu nacionālo bruņoto spēku štābos un Aizsardzības ministrijās un tikpat noderīgs arī Baltijas valstu projektos un starptautiskās institūcijās, kas strādā saskaņā ar NATO procedūrām un noteikumiem. Kurss sagatavo studentus kājnieku brigādes un kara apgabala komandēšanai.

4.3. Civildienesta ierēdņu mācību kursa mērķis ir pilnveidot studentu kā politisko padomnieku kvalifikāciju un nodrošināt civildienesta ierēdņu pienākumu izpratni aizsardzības un drošības politikas jomā.

4.4. Vakanču skaits, par ko vienojušies Dalībnieki, viņu starpā dalāms proporcijā pa trešdaļai katram. Gadījumā, ja Dalībniekam nav iespējas nodrošināt noteiktas izglītības un kvalifikācijas studentu skaitu, tad vakantā vieta piedāvājama pārējiem Dalībniekiem pēc Izglītības Padomes ieskatiem. Jebkura dalībnieka vēlēšanās nosūtīt vairāk studentu nekā iepriekš norunāts jāapstiprina Izglītības Padomē.

4.5. BALTDEFCOL kursi ir pieejami arī citu valstu studentiem ar nosacījumu, ka tam piekrīt Dalībnieki. Uzņēmējs Dalībnieks noslēdz nepieciešamos administratīvos līgumus, kas nosaka, inter alia, personāla statusu, izdevumus un mācību maksu, kas jāmaksā, kā arī izmitināšanu un citas ērtības, kas jānodrošina. Gadījumā, ja šie līgumi ietekmē attiecības starp Dalībnieku un citu valsti, tas jānosūta šim Dalībniekam apstiprināšanai.

5.nodaļa

DARBA VALODA

5.1. BALTDEFCOL darba valoda ir angļu, un tā lietojama BALTDEFCOL mācību procesā, izņemot saskaņoto nacionālās pārvaldes sistēmas apmācības sadaļu.

6.nodaļa

STUDENTU ATLASE UN PRIEKŠLAICĪGA AIZIEŠANA NO KURSIEM

6.1. Studentu atlase ir katra Dalībnieka kompetencē. Studentu atlases un drošības ievērošanas principi izklāstīti Pielikumā C un 13.nodaļā, kur norādīti studentu atlases kritēriji.

6.2. Studentu atgriešanās kritērijus un kārtību viņu bruņotajos spēkos un iestādēs mācību kursa laikā izstrādā Izglītības Padome. Kārtībā vienmēr jāietver konsultācijas ar iesaistīto Dalībnieku un attiecīgu nacionālo Pārstāvi.

7.nodaļa

INFRASTRUKTŪRA, APRĪKOJUMS UN UZŅĒMĒJAS VALSTS ATBALSTS

7.1. Uzņēmējs Dalībnieks BALTDEFCOL nodrošina Memorandā BALTDEFCOL atbalstam ietvertos pakalpojumus, kamēr tie nepieciešamie .

7.2.Dalībniekiem jāsniedz uzņēmējas valsts atbalsts saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam 10.nodaļu un Pielikumu D, nodrošinot atbalstu BALTDEFCOL mācību kursiem un BALTDEFCOL studentu grupām, kad mācības saskaņā ar Darbības plānu notiek ārpus BALTDEFLOC dislokācijas vietas. Uzņēmējas valsts atbalsts jāsniedz kā studentiem, tā arī personālam pēc apmeklējamā vietā pieņemtajām normām.

7.3. Turpmāko atbalstu, ko uzskata par nepieciešamu Rektors un par ko panākta vienošanās Padomē, nodrošina katrs Dalībnieks un aprēķina izdevumus saskaņā ar 11.nodaļu.

8.nodaļa

BALTDEFCOL DARBĪBAS PLĀNOŠANA UN VADĪBA

8.1.Pasākumu plānam, ko izstrādā un iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai Izglītības Padomē BALTDEFCOL, jāietver darbību, kuras notiks Dalībnieku teritorijā vai ārpus tās, saraksts, kā arī šo darbību izdevumu aprēķins. Darbības plāns iesniedzams izskatīšanai Padomē informācijas nolūkos.

8.2. Parasti studentu apmācība notiek BALTDEFCOL dislokācijas vietā. Mācības ārpus BALTDEFCOL dislokācijas vietas organizējamas saskaņā ar Pasākumu plānu.

8.3. Pirms pasākumu organizēšanas kāda Dalībnieka teritorijā, lai panāktu saskaņotu rīcību BALTDEFCOL sadarbības ietvaros, BALTDEFCOL jāsaņem pienācīga atļauja no iesaistītā Dalībnieka.

9.nodaļa

PERSONĀLA NORĪKOŠANA

9.1. BALTDEFCOL aizpildāmās štata vietas ietvertas Memoranda BALTDEFCOL atbalstam D Pielikuma 2. pievienotajā materiālā. Kamēr Memorands BALTDEFCOL atbalstam ir spēkā, personāla norīkošana notiek saskaņā ar Projekta plānu un Atbalsta programmu. Atbalstītāju valstu personāla pakāpeniska aizstāšana paredzama, turpinot Projekta plānu.

9.2. Dalībnieki ir atbildīgi par savlaicīgu un adekvātu personāla sagatavošanu, iecelšanu un rotāciju.

10.nodaļa

IZMITINĀŠANA, ĒDINĀŠANA UN UZŅĒMĒJAS VALSTS ATBALSTS

10.1.Uzņēmējam Dalībniekam pēc pieprasījuma jāpalīdz atrast piemērota izmitināšana personālam, ko Dalībnieki norīkojuši BALTDEFCOL štatos saskaņā ar Projekta Plānu.

10.2.Izmitināšana un ērtības, kas nodrošināmas Atbalstītāju Valstu pastāvīgajam personālam un vieslektoriem, ietvertas Memorandā BALTDEFCOL atbalstam.

10.3. Studentiem, ko atsūtījuši Dalībnieki un ko nodarbina kāds Dalībnieks, pēc pieprasījuma, katram paredzēts vienistabas dzīvoklis (minimums 25m2) ar tualeti un vannas istabu, to nodrošina Uzņēmējs Dalībnieks uz kompensācijas pamata.

10.4. Personālam, ko Dalībnieki norīkojuši štatos saskaņā ar štatu sarakstu, vieslektoriem un studentiem nodrošināma ēdināšana. Ēdināšanas izmaksas dalāmas saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumu D.

10.5.Kad BALTDEFCOL darbība saskaņā ar Pasākumu plānu notiek ārpus BALTDEFCOL dislokācijas vietas, bet Dalībnieka teritorijā, uzņēmējai valstij, pēc BALTDEFCOL pieprasījuma, jāsniedz uzņēmējas valsts atbalsts saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam 11.nodaļu un Pielikumu D. Izdevumu sadale un atlīdzināšana noteikta Memoranda par BALTDEFCOL atbalstu 11.nodaļā un Pielikumā D. BALTDEFCOL ne vēlāk kā 30 dienas pirms Darbības Plānā paredzētās darbības sākuma detalizēti jāinformē iesaistītā Uzņēmēja Valsts par atbalsta vajadzību, ietverot robežu šķērsošanu.

11.nodaļa

FINANSU NOTEIKUMI

11.1. BALTDEFCOL finansu un atskaišu noteikumi ir ietverti Memorandā BALTDEFCOL atbalstam.

11.2. Kamēr Memorands BALTDEFCOL atbalstam ir spēkā, BALTDEFCOL finansēšanas pamatā ir Projektu plāns un Atbalsta Programma.

11.3. Izdevumu, kas saistīti ar personālu un studentiem, segšana ir attiecīgā Dalībnieka pienākums. Šajās izmaksās ietverami izdevumi, kas saistīti ar izmitināšanu, alga, ceļa izdevumi, dodoties no un uz BALTDEFCOL, kā arī dienas nauda.

11.4. Turpmākie kārtējie izdevumi, principā un kamēr nav panākta vienošanās par ko citu, tiek dalīti starp Dalībniekiem proporcijā trešdaļai no katra:

• izdevumi, kas saistīti ar BALTDEFCOL administratīva personāla darbu, kā tas noteikts Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumā D.

• inventārs un biroja piederumi

• elektrība, ūdens un apkure, atkritumu izvešana, telefons, biroju un istabu uzkopšana Riia 12, Tartu, Igaunijā

• karogi, kartes, zīmes un emblēmas.

Ja rodas ekvivalenti kārtējie izdevumi, kas saistīti ar BALTDEFCOL pārvaldīšanu un darbību, bet nav saistīti ar mācību kursu, tie, kamēr nav noteikts citādi, dalāmi starp Dalībniekiem, kā tas noteikts iepriekš.

11.5.Ja izdevumi radušies no prasībām, ietverot no kontraktiem izrietošās (ja vien šādas prasības neaptver piemērojamie līgumi par bruņoto spēku statusu), Dalībnieki nekavējoties uzsāk konsultācijas.

11.6. Turpmākie kārtējie izdevumi, principā un ja nav noteikts citādi, tiek dalīti kā mācību maksa starp Dalībniekiem proporcionāli norunāto un piešķirto vakanču skaitam;

• vieslektori (kā paredzēts budžetā)

• personāla piedalīšanās semināros (kā paredzēts budžetā)

• mācību ekskursijas un vingrinājumi (kā paredzēts Pasākumu plānā un budžetā)

• mācību līdzekļi, žurnālu abonēšana un bibliotēkas papildināšana (kā paredzēts budžetā)

• degviela, eļļa un smērvielas (kā paredzēts Darbības plānā un budžetā).

11.7. Ja rodas ekvivalenti kārtējie izdevumi, kas saistīti ar BALTDEFCOL mācībām un nav saistīti ar BALTDEFCOL pārvaldīšanu un darbību, Dalībnieki uzsāk konsultācijas.

11.8. Gadījumā, ja Dalībnieks nav spējis izmantot viņam piešķirtās vakances vai ja students pārtraucis mācības pirms kursa beigām, un ja šādas vakances nav aizpildītas, vainīgajam Dalībniekam jāapmaksā mācību maksa, izmitināšanas un citi izdevumi, pamatojoties uz piešķirto vakanču skaitu. Gadījumā, ja Dalībnieks aizpildījis vairāk vakanču nekā sākotnēji viņam piešķirts, tad Dalībniekam jāmaksā visi izdevumi, pamatojoties uz faktiski aizpildīto vakanču skaitu.

11.9. Uzņēmējs Dalībnieks ir atbildīgs par ēku un iekārtu pārvaldīšanu un izmantošanu, kā norādīts Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumā D. Uzņēmējam Dalībniekam jānodrošina piešķirto ēku ārējā ekspluatācija bez maksas.

11.10. BALTDEFCOL Padome pēc vajadzības lemj par iekārtu, kuras pieder BALTDEFCOL vai kuras nodrošinājuši Dalībnieki, modernizāciju, aizstāšanu vai papildinājumu BALTDEFCOL veiksmīgai darbībai. Izdevumi dalāmi atsevišķi katrā gadījumā.

Izdevumi, kas saistīti ar lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumu D un skar ēku un iekārtu pārveidošanu, papildināšanu vai paplašināšanu dalāmi atsevišķi katrā gadījumā.

11.11. Citu valstu līdzdalība:

a) citām valstīm (ietverot arī Atbalstītājas Valstis) jāmaksā par mācību kursiem, kuri ir tām pieejami, mācību maksas veidā.

b) ja cita valsts nav spējusi izmantot piešķirto vakanci, tad jārīkojas saskaņā ar 11.nodaļas 6.punktu.

11.12. Noteikumi, kas skar BALTDEFCOL budžetu, tā apstiprināšanu, noslēgšanu un revidēšanu, un maksājumus, izklāstīti Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumā C.

11.13. Šī Memoranda darbības laikā, ja vien Dalībnieki nav nolēmuši citādāk:

a) jebkuras materiālās vērtības, kas iegūtas par BALTDEFCOL budžeta līdzekļiem un BALTDEFCOL vairs nav neieciešamas, tiek atsavinātas kārtībā, par kuru Dalībnieki ir vienojušies, un ieņēmumi dalāmi starp Dalībniekiem vai kreditējami tiem proporcijās, kādās tie ir piedalījušies BALTDEFCOL budžetā.

b) jebkurš zemes gabals, ēkas vai pastāvīgas iekārtas, ko Uzņēmējs Dalībnieks nodevis BALTDEFCOL lietošanā bez maksas (izņemot nominālos maksājumus) un kas vairs nav nepieciešamas BALTDEFCOL, ir jāatdod atpakaļ Uzņēmējam Dalībniekam; un BALTDEFCOL lietošanas dēļ radušos katru šādas mantas, kuru nodrošinājis Uzņēmējs Dalībnieks, vērtības pieaugumu vai zudumu Dalībnieki nosaka saskaņā ar piemērojamo Uzņēmēja Dalībnieka likumu; starpība tiek sadalīta starp Dalībniekiem vai kreditēta, vai debitēta tiem proporcijās, kādās tie ir piedalījušies BALTDEFCOL budžetā.

c) ar dāvināto aprīkojumu jārīkojas saskaņā ar nodošanas aktu, ar kuru īpašums ticis dāvināts. Gadījumā, ja īpašas prasības aktā nav norādītas, aprīkojums atsavināms kārtībā, kuru Dalībnieki ir apstiprinājuši.

12.nodaļa

REKTORA UN VADOŠĀ PERSONĀLA PIENĀKUMI

12.1. BALTDEFCOL Rektors ieceļams amatā saskaņā ar 3.nodaļas 3.punktu. Rektors nacionālajos jautājumos ir atbildīgs savas nacionālās vadības priekšā. Rektora nacionālie pienākumi izklāstāmi nacionālajā instrukcijā. Rektora pienākumi, kas saistīti ar BALTDEFCOL starptautisko daļu, precizēti Darbības reglamentā - šī Memoranda Pielikums B.

12.2. Personālu, ko Dalībnieki ir norīkojuši, vada Rektors. Rektors dod rīkojumus militārajam personālam, kas ir norīkots štatos, par studentiem vai citādi, savas kompetences ietvaros, kura skar BALTDEFCOL darbību, BALTDEFCOL militāro kārtību vai mācību norisi (sk. Pielikumu B).

12.3.Nodarbinātais civilais personāls, strādājot BALTDEFCOL, ir pakļauts Rektoram.

12.4.Dalībnieki, kas nav pārstāvēti Rektora amatā, ieceļ savus Nacionālos Pārstāvjus, kuru administratīvā un disciplinārā pakļautībā ir attiecīgais personāls. Pirms katra disciplināra pasākuma piemērošanas pret jebkuru studentu, Rektoram ar viņiem jākonsultējas. Jebkurš disciplinārs pasākums pret personāla locekli var tikt īstenots tikai pēc apspriešanas Izglītības Padomē.

12.5. Mācību Direktoram un citiem Vadošā personāla locekļiem ir tiesības izdot instrukcijas studentu mācību jautājumos.

12.6. Rektors izstrādā un nosūta apstiprināšanai Padomē amatu aprakstus. Rektoram ir tiesība pieņemt darbā personālu saskaņā ar Padomes lēmumiem.

13.nodaļa

INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

13.1.Visa klasificētā informācija, ar ko notikusi apmaiņa vai kas radīta saistībā ar šo Memorandu, izmantojama, nosūtāma, glabājama, ar to jāapietas un tā aizsargājama saskaņā ar piemērojamiem Dalībnieka nacionālās drošības likumiem un noteikumiem. Visa klasificētā informācija, kas radīta BALTDEFCOL, uzskatāma par Uzņēmēja Dalībnieka radītu klasificētu informāciju. Klasificētā informācija aizsargājama saskaņā ar Uzņēmēja Dalībnieka likumdošanu un turpmākajiem noteikumiem.

13.2. Drošības nosacījumi, kas izklāstīti Memorandā BALTDEFCOL atbalstam, piemērojami Dalībnieku starpā.

14.nodaļa

INFORMĒŠANAS POLITIKA

14.1.Rektors vienojas ar Dalībniekiem par informēšanas politiku.

15.nodaļa

BEIGU NOTEIKUMI

15.1. Šis Memorands stājas spēkā, kad to parakstījuši visi Dalībnieki. Gadījumā, ja šis Memorands ir parakstīts agrāk, nekā stājusies spēkā Vienošanās, tad Memorands būs spēkā no datuma, kad Vienošanās stāsies spēkā.

15.2. Šis Memorands ir noslēgts uz neierobežotu laiku. Gadījumā, ja Vienošanās tiek atcelta, šis Memorands pārstāj būt spēkā.

15.3. Dalībnieki var grozīt šo Memorandu jebkurā laikā, savstarpēji vienojoties; papildinājumi jānoformē rakstveidā.

15.4. Jebkurš Dalībnieks var izstāties no Memoranda, 6 mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot par to pārējiem Dalībniekiem. Ja viens no Dalībniekiem izstājies no Memoranda, Dalībniekiem nekavējoties jāuzsāk pārrunas, lai saskaņotu kārtējo izdevumu, kas saistīti ar izstāšanos no Memoranda, sadali.

15.5. Šo Memorandu var izbeigt ar Dalībnieku vienprātīgu lēmumu. Ja Dalībnieki nolēmuši izbeigt Memorandu, Dalībniekiem nekavējoties jāuzsāk pārrunas, lai saskaņotu kārtējo izdevumu, kas saistīti ar Memoranda izbeigšanu, sadali.

15.6. Visas Dalībnieku domstarpības, kas saistītas ar Memoranda interpretāciju vai piemērošanu, risināmas pārrunu ceļā.

Parakstīts Kauņā 1998.gada 11.decembrī 1 (vienā) eksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visi eksemplāri ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā angļu teksts ir noteicošs. Memoranda oriģināls glabājas Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijā, kurai jānodrošina Dalībnieki ar apliecinātām kopijām.

 

Ģirts Valdis Kristovskis Andrus Öövel Česlovas Stankevičius
Latvijas Republikas Igaunijas Republikas Lietuvas Republikas
aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs nacionālās aizsardzības

 

Pielikums A

Baltijas aizsardzības koledžas

Izglītības Padomes darbības reglaments

1.Pārstāvniecība

1.1.Turpmākie noteikumi regulē pārstāvniecību Izglītības Padomē.

1.2. Šī Memoranda Dalībnieki ieceļ Pārstāvjus. Katram Dalībniekam ir tiesības uz vienu balsi.

1.3. Pārstāvjus konsultē nacionālie eksperti, kam ir tiesības piedalīties diskusijās Izglītības Padomē vai zemāka līmeņa sanāksmēs.

1.4.BALTDEFCOL Rektors var piedalīties Izglītības Padomes sēdēs bez balsstiesībām.

1.5. Atbalstītājas Valstis tiek aicinātas piedalīties Izglītības Padomes sēdēs kā novērotājas.

2. Kārtība

2.1. Priekšsēdētāju ievēlē pēc rotācijas principa katru gadu 1.jūlijā Dalībnieku starpā. Rotācija notiek alfabēta kārtībā. Izglītības Padomes Priekšsēdētāja amatā un Baltijas Aizsardzības koledžas Padomes Priekšsēdētāja amatā jābūt dažādu valstu pārstāvjiem.

2.2.Izglītības Padome nosaka savu organizācijas struktūru un iekšēju kārtību ievērojot šādus vispārējos principus:

a) Izglītības Padomes sēdes notiek regulāri un tik bieži, cik nepieciešams Padomes pienākumu izpildei, un tik drīz, cik ir iespējams, ja to īpaši pieprasa Pārstāvis, Priekšsēdētājs vai Rektors.

b) visi lēmumi, kas skar Izglītības Padomi, saskaņojami starp Dalībniekiem.

2.3.Izglītības Padome savu uzdevumu veikšanai, ja ir nepieciešams, var veidot darba grupas.

2.4. Priekšsēdētājs ir atbildīgs par:

a) Izglītības Padomes sēžu sagatavošanu un vadību

b) jautājumu, kas atrodas Izglītības Padomes pārziņā, risināšanu Izglītības Padomes sēžu starplaikā, ja ir nepieciešams.

c) sakaru uzturēšanu ar Rektoru izglītības, disciplinārajos un administratīvajos jautājumos Izglītības Padomes sēžu starplaikā

d) Izglītības Padomes sēžu protokolēšanu

e) Dalībnieku varas institūciju pārskatu par BALTDEFCOL un tās kursu kārtējām pārbaudēm un novērtējumiem savākšanu. Turpmāk tas apvienojams Ikgadējā pāskatā ( Annual Report ).

3.Darba valoda

3.1. Darba valoda Izglītības padomē ir angļu valoda.

4.BALTDEFCOL Izglītības Padomes pienākumi un uzdevumi

4.1. Izglītības Padomei, kā tās galvenais pienākums, jāveicina cieša sadarbība notiekošajā BALTDEFCOL mācību kursu, studentu pārvaldes un pasākumu pilnveidē. Izglītības Padomei jāuzņemas:

a) izstrādāt izglītības standartus un mērķus;

b) koordinēt BALTDEFCOL pārvaldes jautājumus;

c) apstiprināt Darbības plānu, ko Rektors iesniedz izskatīšanai 1.martā. Minētais plāns, inter alia, satur darbību, kas tiks veiktas ārpus Tartu, aprakstu. Darbības plāns jāapstiprina ne vēlāk kā 1.jūnijā. Saskaņoto Darbības plānu nosūta Baltijas Aizsardzības koledžas Padomei informācijas nolūkos un pievieno pie Projektu plāna.

d) noteikt un sadalīt vakances Dalībnieku starpā saskaņā ar šī Memoranda noteikumiem, kā arī starp valstīm, kas nav šī Memoranda Dalībnieki, ja ir attiecīgais lēmums. Dalībnieka vēlēšanās nosūtīt vairāk studentu nekā bijis saskaņots ir jāapstiprina Izglītības Padomē.

e) atbildība par studentu atlases kritēriju modernizāciju;

f) atbildība par kritēriju un kārtības, kas saistīta ar studentu atgriešanos bruņotajos spēkos un iestādēs mācību laikā, iedibināšanu un modernizāciju. Šī kārtība būs jāizstrādā saskaņā ar šī Memoranda un Vienošanās noteikumiem.

g) attīstīt BALTDEFCOL izglītības un pārvaldes standartu ikgadējā novērtējuma kārtību un principus.

h) nosūtīt ne vēlāk kā 1.novembrī BALTDEFCOL un Baltijas Aizsardzības koledžas Padomei informācijas nolūkos Gada pārskatu par mācību kursiem, kas beigušies kārtējā gada jūnijā.

5.Apspriežu vieta

5.1.Izglītības Padomes apspriežu vieta maināma pēc rotācijas principa starp Dalībniekiem.

6.Izmaksas

6.1. Izmaksas, kas saistītas ar Izglītības Padomes sēdēm, sadalāmas starp Dalībniekiem saskaņā ar 1995.gada 27.februārī Viļņā parakstīto Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas Vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā un militārajos jautājumos.

Apspriedes uzņēmējs sedz izmaksas, kas saistītas ar novērotāju līdzdalību, izņemot ceļa izdevumus, viesnīcu un uztura izdevumus.

Pielikums B

Baltijas aizsardzības koledžas rektora darbības reglaments

1.Pienākumi

1.1. Rektors ir atbildīgs Baltijas Aizsardzības koledžas Padomes (Padome) un Baltijas Aizsardzības koledžas Izglītības Padomes (Izglītības Padome) priekšā par:

a) mācību kursu, kas paredzēti mācību programmā, kvalitāti, atmaksāšanos, pastāvīgu pilnveidošanu saskaņā ar vispārējiem principiem, kurus noteikusi Padome un Izglītības Padome.

b) priekšlikumu sagatavošanu Projektu plānam un to iesniegšanu apstiprināšanai Padomē (jāiesniedz līdz 1.janvārim)

c) materiālu sagatavošanu par BALTDEFCOL sasniegumiem pagājušajā gadā un tupmākajiem mērķiem un to izdevumu Baltajā Grāmatā (jāizdod līdz 1.februārim)

d) piedāvātā Pasākumu Plāna sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai Izglītības Padomē (jāiesniedz Izglītības Padomē apstiprināšanai līdz 1.martam);

e) BALTDEFCOL finansu un pārskatu kārtības detalizētu noteikumu izstrādi un to iesniegšanu Padomei izskatīšanai;

f) priekšlikumu sagatavošanu budžetam un tā iesniegšanu izskatīšanai Padomē (jāiesniedz apstiprināšanai līdz 1.martam pirms jauna budžeta gada sākuma);

g) piedalīšanos budžeta revidēšanā un pārbaudē, lai sagatavotu beigu pārskatu revīzijai (jāiesniedz līdz 1.februārim pēc budžeta gada beigām);

h) līdzdalību BALTDEFCOL un nacionālo iestāžu sadarbībā militārās izglītības jomā, kā arī citos vispārējos mācību pasākumos. Tas ietver izglītības standartu izstrādāšanu galvenajās nozarēs pēc minēto iestāžu pieprasījuma;

i) lēmumu, ko pieņēmusi Padome un Izglītības Padome, ieviešanu dzīvē;

j) izglītības standartu, ko pieņēmusi Izglītības Padome, novērtējuma un attīstības veicināšanu;

k) personāla un resursu izmantošanu pēc vienošanās;

l) vadošā personāla nodarbinātības veicināšanu. Ja ir nepieciešams, jāietverama Amatu aprakstu pārstrādāšana, kurš jānosūta Padomei apstiprināšanai;

m) ziņošanu Padomes priekšsēdētājam par problēmām, kas skar starptautisko atbalstu un citu sadarbību un kas varētu rasties Padomes sēžu starplaikā;

n) informāciju Izglītības Padomes priekšsēdētājam par problēmām, kas skar izglītības un administratīvus jautājumus un varētu rasties Izgllītības Padomes starpsēžu laikā;

o) iesaistīto Dalībnieku informēšanu par problēmām, kas skar disciplinārus jautājumus, principiālos jautājumos informējot arī Izglītības Padomi;

p) izdot BALTDEFCOL Informatīvo bukletu sadarbībā ar Dalībniekiem;

q) līdzdalību studentu atlases kritēriju pilnveidē, izmantojot Izglītības Padomi;

r) BALTDEFCOL pārējo darbību.

1.2. Rektoram turklāt jāpārstāv BALTDEFCOL kā ārējos, tā arī iekšējos BALTDEFCOL kontaktos:

a) Rektoram jāpārstāv BALTDEFCOL Padomes un Izglītības Padomes sēdēs;

b) Rektoram ik mēnesi jāorganizē un jāvada studentu pārstāvju, vadošā personāla, administrācijas un atbalsta struktūru kārtējās sadarbības apspriedes;

c) Rektoram sadarbībā ar Padomi un Izglītības Padomi viņu attiecīgo pienākumu ietvaros jāveicina sakari starp BALTDEFCOL, Baltijas Dalībniekiem, attiecīgajām nacionālajām varas iestādēm un Atbalstītājām Valstīm;

d) Rektors ir atbildīgs par Padomes un Izglītības Padomes lēmumu atbilstību Igaunijas Republikas likumiem un noteikumiem, kas piemērojami BALTDEFCOL;

e) Rektors ir atbildīgs par BALTDEFCOL darbības, kas saskaņā ar Pasākumu plānu notiks ārpus Tartu apkārtnes, paziņošanu un koordinēšanu.

2. Apmācīšanas pienākums

2.1. Rektors nodarbojas arī ar pasniedzēja darbu savas profesionālās izglītības jomā.

3.Rektora saistības

3.1. Rektora nacionālie pienākumi izklāstāmi atsevišķā nacionālajā instrukcijā.

3.2. Gadījumā, ja Rektoru iecēlis amatā viens no Dalībniekiem, Rektoram ir administratīvās kontroles tiesības attiecībā uz savas valsts pastāvīgo militāro personālu un savas valsts studentiem. Viņam/ai ir tiešas disciplināras varas tiesības attiecībā uz savas valsts militārpersonām, kas pakļautas tieši viņam/ai. BALTDEFCOL nolīgtais civilais palīgpersonāls atrodas viņa/as vispārējā pārraudzībā.

3.3. Pārējais personāls, ko Dalībnieki norīkojuši BALTDEFCOL, apmeklējot BALTDEFCOL mācību kursus, strādājot pastāvīgu vai pagaidu darbu, piedaloties pasākumos vai citā BALTDEFCOL organizētajā darbībā, atrodas Rektora pārraudzībā.

3.4.Rektors dod norādījumus visam militārajam personālam, kas ir BALTDEFCOL štatos vai studentos, vai citādi iesaistīts, savas kompetences ietvaros, kura skar BALTDEFCOL darbību, BALTDEFCOL militāro kārtību un mācību nodarbības.

3.5. Rektors BALTDEFCOL vārdā pieņem darbā personālu saskaņā ar Memoranda BALTDEFCOL atbalstam Pielikumu D.

4.Iecelšana un rotācija

4.1. Rektora iecelšana ir nacionālās atbildības sfērā, tomēr pirms iecelšanas tas jāapstiprina Dalībniekiem.

4.2.Rektora rotācija saskaņojama Dalībnieku starpā. Rektora amats maināms Dalībnieku starpā pēc rotācijas principa katru trešo gadu. Rotācijai jānotiek ar vienu gadu atstarpi no Rektora palīga rotācijas, un tai jāaizsākas divu kursu starplaikā.

 

Pielikums C

Studentu atlases kritēriji

Kandidātiem vecāko virsnieku mācību kursiem - no sākuma - jābūt virsniekiem un jāatbilst šādiem kritērijiem, lai iegūtu maksimālu labumu no izglītības programmas. Tipiskais kandidāts ir

• 28-33 gadus vecs;

• ar pabeigtu vidējo izglītību un, iespējams, uzsācis mācības augstskolā;

• saņēmis militāro izglītību jaunākā virsnieka līmenī un papildinājis šo izglītību īsakos vai garākos kursos vai papildus dienestā mājās vai ārzemēs;

• izteicis gatavību, vēlēšanos un tieksmi mācīties dienesta laikā un sadarboties saistībā ar dienestu;

• parādījis spējas apgūt svešvalodas, kad bijusi tāda izdevība;

• pazīstams un cienījams savā karaspēka daļā kā virsnieks ar stingru raksturu, kas spējīgs organizēt darbu neatkarīgi no instrukcijām, izmantot jaunas pieejas problēmu risināšanā, un kā virsnieks, kas uzņemas atbildību par savu darbu un pakļautībā esošo cilvēku darbu.

3-4 gadu laikā prasībām jāmainās. Virsniekam jābūt ar kara akadēmijas izglītību, jāpārvalda angļu valoda runā un rakstos vismaz vidējā līmenī.

Pēc 5-8 gadiem prasības atkal maināmas ievērojot to, ka virsniekiem jābūt otrā līmeņa/jaunākā štāba virsnieka izglītībai, kas iegūta savas valsts vai ārzemju mācību iestādē. Vidējam vecumam nedaudz jāpalielinās.

Tipiskais Civildienesta ierēdņa kandidāts Civildienesta ierēdņu mācību kursam ir

• 25-30 gadus vecs

• ar tādu pašu izglītību, kā noteikta tipiskajam virsniekam

• skaidri parādījis savu spēju mācīties un strādāt angļu valodā

• nostrādājis ministrijā 2-3 gadus un ieguvis stingra rakstura cilvēka reputāciju.

3-4 gadu laikā prasības maināmas. Civildienesta ierēdņu mācību kursu kandidātiem jābūt ar akadēmisku grādu; vidējam vecumam jāpalielinās par dažiem gadiem, un nepieciešama lielāka darba pieredze.

Kritēriji pēc prioritātes Piezīmes  
1. Brīvprātīgais Studentam būs tik stingras prasības attieksmes maiņā/
pilnveidē - un attiecībā uz grūtu darbu, ka viņam/ai
jābūt īstam brīvprātīgajam
2.Profesionālā pieredze Vecāko štāba virsnieku mācību kursi: Būtisks (ilgāk par
1 1/2 gadu), labs dienests rotas komandiera vai augstākā
amatā bataljonā (vai līdzvērtīga pieredze, kas iegūta citās
iestādēs vai bruņotajos spēkos. Tas atšķiras no Baltijas
valstu "Kopējā viedoklī" ietverto regulāro vai brīvprātīgo
bataljonu komandieru/štābu priekšnieku līmeņa. Taču tik
augsts līmenis samazinās iespējamo kandidātu skaitu tiktāl,
ka nebūs pietiekami daudz kandidātu, lai izvēlētos. Rotas
komandiera pieredzes līmenis sakrīt ar Rietumu bruņoto
spēku vervēšanas kritērijiem. Mācību kurss Civildienesta
ierēdņiem: Būtisks (ilgāk par 1 1/2 gadu), labs dienests
ierēdņa amatā Aizsardzības (vai citā līdzīgā) ministrijā.
3.Potenciāls mācīties Skaidri izteica gribu un spējas mācīties un pilnveidoties
un pilnveidoties
4.Personības - labas kontaktēšanās spējas
raksturojums - godīgums
- izteikta spēja centīgi strādāt
5. Spēja pirms kursu - saprast rakstisko un mutisko angļu valodu "Minimālajā
sākuma apgūt angļu profesionālajā līmenī" pirms mācību kursa sākuma
valodu līdz.... - prasme runāt angļu valodā apmēram "Minimālajā
profesionālajā līmenī" pirms mācību kursa sākuma
- prasmei rakstīt angliski jābūt labākai par viduvējo
līmeni pirms mācību kursa sākuma
6.Vecums Principā, studentiem jābūt līdz 40 gadiem pirms mācību
kursu sākuma
7. Sākotnējais angļu Vienādas kvalifikācijas studentu atbilstību noteic pēc
valodas zināšanu līmenis angļu valodas zināšanām
8.Oficiālā profesionālā -Kā noteikts "Kopējā viedoklī", izglītība Vecāko štāba
izglītība virsnieku mācību kursos (pirmajos gados) kompensēs
militārās (akadēmiskās) izglītības trūkumu ar paredzēto
programmu un pedagoģisko pieeju
- civilo akadēmisko izglītību var atzīt par būtisku
kursantu atlasē
- apgūta oficiālā akadēmiskā militārā izglītība var
noteikt iecelšanu amatā pēc kursu pabeigšanas (piemēram,
akadēmiskās izglītības nepieciešamība personai, ko
paredzēts iecelt par armijas vienības štāba priekšnieku
vai pasniedzēju virsnieku mācību iestādē). Tomēr vecāko
štāba virsnieku kurss paredzēts arī labu vadošo darbinieku,
inteliģenta personālsastāva, apgādes speciālistu u.c.
izglītošanai. Tiem oficiālā akadēmiskā izglītība nav tik nepieciešama.

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 18.02.2000.
Parakstīts:
 11.12.1998.
Parakstīšanas vieta: 
Kauņa
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 62/63, 24.02.2000.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
899
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"